Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


197

VYHLÁŠKA

ze dne 2. června 2016,

kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 7 odst. 3, § 19 písm. f), § 20 odst. 8, § 23 odst. 3, § 26 odst. 4, § 27 odst. 6, § 28 odst. 6, § 31 odst. 1, § 35 odst. 2, § 38 odst. 8, § 56, 71, § 81 odst. 11, § 83 odst. 5, § 84 odst. 3, § 85 odst. 3, § 91 odst. 1, § 112, § 113a odst. 2, § 121 odst. 1, § 123 odst. 5 a § 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č.  383/2005 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 49/2009  Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 370/2012 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky č. 72/2005 Sb.

Čl. I

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. a vyhlášky č. 103/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavce 2 až 5 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 4 znějí:

„(2) Školská poradenská zařízení a školy poskytují bezplatně standardní poradenské služby v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 až 4 k této vyhlášce, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci. Podmínkou poskytnutí psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby je předání informace podle odstavce 3 a písemný souhlas žáka nebo jeho zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech stanovených jinými právními předpisy1).

(3) Škola nebo školské poradenské zařízení musí předem srozumitelně informovat žáka a v případě žáka, který má zákonného zástupce, také jeho zákonného zástupce o

a)   všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby,
b)   prospěchu, který je možné očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytování poradenské služby, i možných následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta,
c)   jeho právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb, včetně práva žádat kdykoli poskytnutí poradenské služby znovu, práva podat návrh na projednání podle § 16a odst. 5 školského zákona, práva žádat o revizi podle § 16b školského zákona a práva podat podnět České školní inspekci podle § 174 odst. 5 školského zákona,

a to prostřednictvím formuláře, jehož vzor je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(4) Poradenská služba se začne poskytovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří měsíců ode dne přijetí žádosti, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je, že žadatel poskytl součinnost potřebnou k naplnění účelu poradenské služby. Krizová poradenská intervence, kterou se poskytuje pomoc v naléhavých ohrožujících situacích, se poskytuje bezprostředně po přijetí žádosti.

(5) Výsledkem poradenských služeb školských poradenských zařízení směřujících k zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb nebo mimořádného nadání žáka jsou zpráva a doporučení, jejichž náležitosti jsou upraveny jiným právním předpisem4).


1) Například zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
4) Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
Vyhláška č. 177/2009  Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 1 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Školské poradenské zařízení dále vydává zprávu vždy v případě, že poradenská služba spočívá v psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostice, nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.“.

3. V § 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)   zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka a mimořádného nadání žáka, doporučování vhodných podpůrných opatření a vyhodnocování poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným,“.

Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena d) až j).

4. V § 2 písmeno d) zní:

„d)   prevenci a řešení vzdělávacích a výchovných obtíží, prevenci různých forem rizikového chování a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací,“.

5. V § 2 písm. e) se slova „se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním“ nahrazují slovy „uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona“.

6. V § 2 písm. f) se slova „etnických skupin“ nahrazují slovy „žijí v odlišných životních podmínkách“.

7. V § 2 písmeno j) zní:

„j)   podpoře vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve školách a školských zařízeních, jakož i zmírňování důsledků znevýhodnění a prevenci jeho prohlubování,“.

8. V § 2 se doplňují písmena k) až n), která znějí:

„k)   metodické podpoře pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
l)   metodické podpoře výchovných poradců a školních metodiků prevence, asistentů pedagoga a dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků,
m)   posílení kvality poskytovaných poradenských služeb zejména prostřednictvím součinnosti školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť,
n)   součinnosti s orgány veřejné moci a s právnickou osobou uvedenou v § 16b odst. 1 školského zákona.“.

9. Za § 2 se vkládají nové § 2a a 2b, které včetně nadpisů znějí:

㤠2a
Pravidla poskytování poradenských služeb

(1) Při poskytování poradenských služeb školy a školská poradenská zařízení

a)   dodržují účel poradenských služeb,
b)   dodržují etické zásady poskytování poradenských služeb,
c)   vycházejí z individuálních potřeb žáka, podporují jeho samostatnost a přispívají k jeho sociálnímu začleňování,
d)   poskytují zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka zprávu a doporučení, které jsou výsledkem psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostiky,
e)   spolupracují s jinými školami a školskými zařízeními,
f)   sledují a vyhodnocují poskytování navržených podpůrných opatření žáka,
g)   informují žáka a zákonného zástupce žáka o poradenských službách poskytovaných školou nebo školským poradenským zařízením,
h)   poskytují žákovi a zákonnému zástupci žáka podrobné a srozumitelné seznámení s průběhem a výsledkem poskytování poradenských služeb.

(2) Při poskytování poradenských služeb školská poradenská zařízení na základě souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka poskytují závěry vyšetření, které jsou podkladem pro doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, dalšímu školskému poradenskému zařízení, které se na péči o žáka podílí.

§ 2b
Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika

(1) Školská poradenská zařízení volí postupy, nástroje a metody odpovídající účelu vyšetření, vycházející z aktuálního stavu poznatků příslušné vědní disciplíny a v souladu s těmito poznatky s nimi pracují; v případě zásadních rozhodnutí z hlediska vzdělávacích potřeb je nutné rozhodnutí založit na využití několika postupů.

(2) Postupy, nástroje a metody psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostiky musí být standardizované. Není-li to možné, volí poradenská zařízení ty postupy, nástroje a metody, které mají prokazatelný přínos pro diagnosticko-intervenční péči ve vzdělávání žáka a slouží k zjištění vzdělávacích potřeb žáka a uzpůsobení postupů práce s ním, a to ve školním i domácím prostředí.

(3) Je-li pro poskytování poradenských služeb nutné lékařské posouzení zdravotního stavu žáka nebo posouzení jiným odborníkem, pak se k závěrům tohoto posouzení vždy přihlíží.“.

10. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Školská poradenská zařízení poskytují poradenské služby prostřednictvím pedagogických pracovníků a sociálních pracovníků, jejichž činnost je stanovena v příloze č. 4 k této vyhlášce. Ředitel školského poradenského zařízení zajistí průběžné metodické vedení těchto pracovníků.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

11. V § 3 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „právnickou osobou zřizovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“.

12. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) K naplnění vzdělávacích potřeb žáka školská poradenská zařízení při poskytování poradenských služeb spolupracují s dalšími odborníky.“.

13. § 4 včetně nadpisu zní:

㤠4
Další dokumentace

(1) Školské poradenské zařízení vede dokumentaci

a)   o žádostech o poskytnutí poradenské služby, o odmítnutí nebo přerušení poskytování poradenské služby,
b)   o vyšetření, jeho výsledcích a poskytnuté péči individuální i skupinové, včetně zprávy a doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a žáka mimořádně nadaného,
c)   o doporučeních k poskytování podpůrných opatření, jejich druhu, skladbě a stupních a o případných změnách těchto doporučení,
d)   o doporučeních ke vzdělávání žáků ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
e)   o poskytnutí informace podle § 1 odst. 3,
f)   o součinnosti se školami a školskými zařízeními,
g)   o komunikaci a spolupráci s orgány veřejné moci,
h)   o revizi zprávy a doporučení podle § 16b školského zákona.

(2) Škola vede o poradenských službách poskytovaných školním psychologem nebo speciálním pedagogem dokumentaci podle odstavce 1 písm. a), b) a e) až g) a o poradenských službách poskytovaných školním metodikem prevence nebo výchovným poradcem dokumentaci podle odstavce 1 písm. b), f) a g).

(3) Škola dále vede dokumentaci o poskytovaných podpůrných opatřeních prvního stupně.“.

14. V § 5 odst. 1 se za slova „pedagogicko-psychologickou“ vkládají slova „a speciálně pedagogickou“.

15. V § 5 odstavec 3 zní:

„(3) Poradna

a)   zjišťuje pedagogicko-psychologickou připravenost žáků na povinnou školní docházku a vydává o ní zprávu a doporučení,
b)   zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků škol a na základě výsledků psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky vypracovává doporučení s návrhy podpůrných opatření pro žáka,
c)   vydává zprávu a doporučení podle jiného právního předpisu4) za účelem stanovení podpůrných opatření na základě posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka nebo mimořádného nadání žáka,
d)   vydává zprávu a doporučení podle jiného právního předpisu4) k zařazení žáka do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo zařazení nebo převedení do vzdělávacího programu odpovídajícího vzdělávacím potřebám žáka,
e)   provádí psychologická a speciálně pedagogická vyšetření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané,
f)   poskytuje žákům přímou speciálně pedagogickou a psychologickou intervenci,
g)   poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji; jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím tyto žáky poskytuje poradenské služby zaměřené na vyjasňování osobních perspektiv žáků,
h)   poskytuje poradenské služby žákům z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
i)   poskytuje metodickou podporu škole a školskému zařízení při poskytování poradenských služeb a podpůrných opatření,
j)   poskytuje žákům kariérové poradenství,
k)   poskytuje informační, konzultační, poradenskou a metodickou podporu zákonným zástupcům žáka,
l)   prostřednictvím metodika prevence zajišťuje prevenci rizikového chování, realizaci preventivních opatření a koordinaci školních metodiků prevence.“.

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje včetně odkazů na poznámku pod čarou.

16. V § 6 odstavec 1 zní:

„(1) Centrum poskytuje poradenské služby zejména při výchově a vzdělávání žáků s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, souběžným postižením více vadami nebo autismem. Jedno centrum poskytuje poradenské služby v rozsahu odpovídajícím jednomu nebo více druhům znevýhodnění podle věty první v souladu s částí II přílohy č. 2 k této vyhlášce.“.

17. V § 6 odstavec 2 zní:

„(2) Žákům škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a školských zařízení jsou poradenské služby centra poskytovány pouze v rámci diagnostické péče. Centrum poskytuje žákům podle věty první přímé speciálně pedagogické a psychologické intervence, nemůže-li tyto služby zajistit škola nebo školské zařízení, kde je žák zařazen.“.

18. V § 6 odst. 3 se slova „se zdravotním postižením“ nahrazují slovy „uvedené v odstavci 1“.

19. V § 6 odst. 4 písmeno a) zní:

„a)   zjišťuje připravenost žáků uvedených v odstavci 1 na povinnou školní docházku,“.

20. V § 6 odst. 4 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků uvedených v odstavci 1 a přihlíží přitom k lékařskému posouzení zdravotního stavu nebo posouzení jiným odborníkem, zpracovává odborné podklady pro nastavení podpůrných opatření pro tyto žáky a pro jejich zařazení nebo přeřazení do škol a školských zařízení a pro další vzdělávací opatření, vypracovává zprávy z vyšetření a doporučení ke vzdělávání žáků,“.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).

21. V § 6 odst. 4 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

„c)   zajišťuje speciálně pedagogickou péči a speciálně pedagogické vzdělávání pro žáky uvedené v odstavci 1, kteří jsou vzděláváni ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, nebo kterým je stanoven jiný způsob plnění povinné školní docházky2),


2) § 41 a 42 školského zákona.“.

22. V § 6 odst. 4 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) až f), která znějí:

„d)   vydává zprávu a doporučení podle jiného právního předpisu4) za účelem stanovení podpůrných opatření na základě posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka,
e)   vydává zprávu a doporučení podle jiného právního předpisu4) pro zařazení žáka do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo zařazení nebo převedení do vzdělávacího programu odpovídajícího vzdělávacím potřebám žáka,
f)   poskytuje kariérové poradenství žákům uvedeným v odstavci 1,“.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena g) až i).

23. V § 6 odst. 4 písm. g) se slova „se zdravotním postižením a žáků se zdravotním znevýhodněním“ nahrazují slovy „uvedených v odstavci 1“.

24. V § 6 odst. 4 písm. h) se slova „se zdravotním postižením, případně také se zdravotním znevýhodněním“ nahrazují slovy „uvedených v odstavci 1“.

25. V § 6 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j)   poskytuje informační, konzultační, poradenskou a metodickou podporu zákonným zástupcům žáků.“.

26. V § 7 odst. 1 se slova „zpravidla výchovným poradcem a školním metodikem“ nahrazují slovy „školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí zpravidla výchovný poradce a školní metodik“.

27. V § 7 odstavec 2 zní:

„(2) Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na

a)   poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
b)   sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
c)   prevenci školní neúspěšnosti,
d)   kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
e)   podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
f)   podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
g)   průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
h)   včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
i)   předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
j)   průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
k)   metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
l)   spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
m)   spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.“.

28. V § 7 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:

„(3) Škola zpracovává a uskutečňuje program poradenských služeb ve škole, který zahrnuje popis a vymezení rozsahu činností pedagogických pracovníků uvedených v odstavci 1, preventivní program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování.

(4) Pedagogičtí pracovníci uvedení v odstavci 1 se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

(5) Škola spolupracuje se školským poradenským zařízením také v oblasti dalších služeb zajišťovaných pro žáky podle standardních činností uvedených v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce a služeb zajišťovaných školou.“.

29. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 72/2005  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

30. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 72/2005  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

31. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 72/2005  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

32. Doplňuje se příloha č. 4, která včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 72/2005  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

33. Doplňuje se příloha č. 5, která zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 72/2005  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodné ustanovení

Speciálně pedagogické centrum poskytující poradenské služby pro děti, žáky a studenty se specifickými poruchami chování nebo učení přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, uvede svou činnost do souladu s vyhláškou č. 72/2005  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, do 1 roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 13/2005 Sb.

Čl. III

V § 21 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhlášky č. 374/2006 Sb., se slova „se zdravotním postižením“ nahrazují slovy „uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona“.

ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky č. 14/2005 Sb.

Čl. IV

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. a vyhlášky č. 214/2012 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2. V § 1a se odstavec 7 zrušuje.

3. Za § 1a se vkládá nový § 1b, který včetně nadpisu zní:

㤠1b
Mateřská škola při zdravotnickém zařízení

(1) V mateřské škole při zdravotnickém zařízení se mohou vzdělávat děti se zdravotním oslabením nebo děti dlouhodobě nemocné umístěné v tomto zdravotnickém zařízení, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje.

(2) K zařazení do mateřské školy při zdravotnickém zařízení se vyžaduje doporučení ošetřujícího lékaře a souhlas zákonného zástupce dítěte. Rozsah a organizaci vzdělávání dítěte určuje ředitel školy po dohodě s ošetřujícím lékařem.

(3) Mateřská škola při zdravotnickém zařízení má nejméně 10 dětí. Třída školy má nejméně 6 a nejvýše 14 dětí s přihlédnutím k jejich speciálním vzdělávacím potřebám a při zajištění jejich bezpečnosti a zdraví.“.

4. V § 2 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:

„(3) Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 2 snižuje o 2 děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet podle odstavce 2 se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, které není uvedeno ve větě první. Postupem podle věty první a druhé lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 5.

(4) Za každé ve třídě zařazené dítě mladší tří let se do doby dovršení tří let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 2 snižuje o 2 děti.

(5) Snížení počtu podle odstavců 3 a 4 nelze za jedno dítě uplatnit souběžně. Snížení počtu dětí podle odstavců 3 a 4 se neuplatní u školy, které v jeho plnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí dítěte podle § 34 odst. 4 školského zákona nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 6 a 7.

5. V § 2 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

6. V § 2 odst. 6 se slova „a 3“ nahrazují slovy „až 4“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna vyhlášky č. 48/2005 Sb.

Čl. V

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb. a vyhlášky č. 256/2012 Sb., se mění takto:

1. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně skupinového nadpisu zní:

„Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce
§ 3a

(1) Zápis k povinné školní docházce (dále jen „zápis“) je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

(2) V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.

(3) Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

(4) Pokud škola připraví i jiné činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti dítěte formou hry nebo jinou vhodnou formou, je doba jejich trvání nejvýše 60 minut.

(5) Školní připravenost dítěte se orientačně posuzuje ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Škola v průběhu zápisu nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje ve všech vzdělávacích oblastech stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, nýbrž volí schopnosti a dovednosti, jejichž úroveň rozvoje lze v průběhu zápisu orientačně posoudit.

(6) Škola při zápisu prokazatelným způsobem informuje zákonného zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

(7) Škola před zahájením zápisu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace k organizaci a průběhu zápisu, které obsahují kritéria pro přijímání žáků, počet žáků, které je možné přijmout, popis formální a případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje.“.

2. V § 4 se na konci odstavce 7 doplňují věty „Nejvyšší počet podle věty první se snižuje o 2 za každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého až pátého stupně vzdělávajícího se ve třídě; to platí i v případě žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet podle věty první se dále snižuje o 1 za každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, který není uvedený ve větě druhé. Postupem podle věty druhé a třetí lze snížit nejvyšší počet žáků ve třídě nejvýše o 5. Snížení nejvyššího počtu žáků ve třídě podle věty druhé a třetí se neuplatní u školy, které v jeho uplatnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí žáka podle § 36 odst. 7 školského zákona nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u žáka zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.“.

3. V § 4 odst. 8 se slova „samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením a počet žáků individuálně integrovaných do třídy školy“ nahrazují slovy „zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona“.

Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje.

4. V § 4 odst. 9 se slovo „zvláštní“ nahrazuje slovy „tato vyhláška nebo jiný“ a slova „odlišné nejnižší“ se nahrazují slovem „snížené“.

5. V § 5 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Za každého ve skupině zařazeného žáka s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet žáků ve skupině podle odstavce 5 snižuje o 2 žáky; to platí i v případě žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet podle odstavce 5 se dále snižuje o 1 za každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, který není uvedený ve větě první. Postupem podle věty první a druhé lze snížit nejvyšší počet žáků ve skupině nejvýše o 5. Snížení nejvyššího počtu žáků ve skupině podle věty první a druhé se neuplatní u školy, které v jeho uplatnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí žáka podle § 36 odst. 7 školského zákona nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u žáka zařazeného ve skupině v průběhu školního roku.“.

6. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně skupinového nadpisu zní:

„Základní škola při zdravotnickém zařízení
§ 5a

(1) V základní škole při zdravotnickém zařízení se mohou vzdělávat žáci se zdravotním oslabením nebo žáci dlouhodobě nemocní umístění v tomto zdravotnickém zařízení, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje. Základní školy mohou poskytovat podle svých možností individuální konzultace ve všeobecně vzdělávacích předmětech i žákům středních škol umístěným v tomto zdravotnickém zařízení.

(2) K zařazení do školy při zdravotnickém zařízení se vyžaduje doporučení ošetřujícího lékaře a souhlas zákonného zástupce žáka. Rozsah a organizaci výuky žáka určuje ředitel školy po dohodě s ošetřujícím lékařem.

(3) Základní škola při zdravotnickém zařízení má nejméně 10 žáků. Třída školy má nejméně 6 a nejvýše 14 žáků s přihlédnutím k jejich speciálním vzdělávacím potřebám a při zajištění jejich bezpečnosti a zdraví.

(4) Ve třídách základních škol při zdravotnickém zařízení mohou být zařazeni žáci 2 i více ročníků, popřípadě i prvního a druhého stupně.“.

7. V § 6 odst. 1 větě druhé se slova „se zdravotním postižením“ zrušují a za slovo „ročníků“ se vkládají slova „uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona“.

8. V § 24 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 22 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

ČÁST PÁTÁ
Změna vyhlášky č. 71/2005 Sb.

Čl. VI

Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, se mění takto:

1. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Při hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k doporučení školského poradenského zařízení.“.

2. V § 8 odst. 1 se slova „zdravotně postižených“ nahrazují slovy „uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna vyhlášky č. 74/2005 Sb.

Čl. VII

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. a vyhlášky č. 279/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 10 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

„(3) Je-li oddělení tvořeno pouze účastníky uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona, je nejvyšší počet účastníků v oddělení shodný s nejvyšším počtem žáků ve třídě zřízené pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona stanoveným jiným právním předpisem2).


2) § 25 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.“.

2. V § 10 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

3. V § 12 se slova „zdravotně postižených“ nahrazují slovy „uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona“.

ČÁST SEDMÁ
Změna vyhlášky č. 108/2005 Sb.

Čl. VIII

Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění vyhlášky č. 436/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

„(3) Je-li skupina tvořena pouze žáky a studenty uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona, je počet žáků a studentů ve skupině shodný s počtem žáků ve třídě školy samostatně zřízené pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona podle jiného právního předpisu1).


1) Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.“.

2. V § 6 se slova „se zdravotním postižením“ nahrazují slovy „uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona“.

3. V § 7 odst. 1 a v § 18 odst. 2 se slova „se zdravotním postižením“ nahrazují slovy „uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona“.

4. V § 7 odst. 2 se slova „se zdravotním postižením“ nahrazují slovy „uvedení v § 16 odst. 9 školského zákona“.

5. V § 7 odst. 3 se slova „se zdravotním postižením“ nahrazují slovy „uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona“.

6. V § 7 odst. 4 ve větě první se slova „žákům se zdravotním postižením“ nahrazují slovy „žákům uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona“ a ve větě druhé se slova „žákovi se zdravotním postižením“ nahrazují slovy „žákovi uvedenému v § 16 odst. 9 školského zákona“.

7. Nadpis § 8 zní: „Umísťování dětí a žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona do internátu“.

8. V § 8 odst. 1 se slova „se zdravotním postižením“ nahrazují slovy „uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona“.

ČÁST OSMÁ
Změna vyhlášky č. 492/2005 Sb.

Čl. IX

Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 47/2008 Sb., vyhlášky č. 33/2009 Sb., vyhlášky č. 8/2010 Sb., vyhlášky č. 11/2011 Sb. a vyhlášky č. 110/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. r) se slova „1 dítě ve školském účelovém zařízení, které poskytuje přípravu na vzdělávání v základní škole speciální, nebo“ zrušují.

2. V § 1 písm. u) bodě 1 se slova „ve školském účelovém zařízení, které poskytuje přípravu na vzdělávání v základní škole speciální,“ nahrazují slovy „ve třídě přípravného stupně základní školy speciální“ a za slovo „zřízené“ se vkládají slova „podle § 16 odst. 9 školského zákona“.

3. Poznámka pod čarou č. 6 zní:


6) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 3 odstavec 6 zní:

„(6) Příplatky se stanoví na

a)   1 dítě, 1 žáka, 1 studenta ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, pokud nejde o základní školu speciální,
b)   1 dítě, 1 žáka, 1 studenta uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona vzdělávajícího se v běžné škole, pokud není na dítě, žáka nebo studenta stanoven příplatek podle písmene j),
c)   1 žáka uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona v oboru vzdělání praktická škola,
d)   1 dítě, 1 žáka umístěného ve zdravotnickém zařízení, který se vzdělává ve škole při tomto zdravotnickém zařízení; v tomto případě se neuplatní příplatek podle písmene a),
e)   1 dítě ve školní družině, které se zároveň vzdělává ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
f)   1 žáka ve školní družině, který se zároveň vzdělává v základní škole speciální,
g)   1 dítě, 1 žáka ve školní družině v oddělení, které je tvořeno pouze účastníky uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona, nejedná-li se o dítě podle písmene e) nebo žáka podle písmene f),
h)   1 ubytovaného v domově mládeže ve skupině tvořené pouze žáky a studenty uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona,
i)   1 dítě, 1 žáka základní školy, 1 žáka střední školy ve škole nebo třídě s vyučovacím jazykem národnostní menšiny,
j)   podpůrná opatření se zřetelem k normované finanční náročnosti stanovené jiným právním předpisem,

a to v případě, že je mu v příslušném druhu školy nebo typu školského zařízení v rámci kraje v příslušném kalendářním roce poskytováno vzdělávání nebo školské služby.“.

5. V § 3 odst. 7 se slova „druhů zdravotního postižení“ nahrazují slovy „znevýhodnění uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona“.

6. V § 3 se odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 8 zrušuje.

Dosavadní odstavce 9 až 14 se označují jako odstavce 8 až 13.

7. V § 3 odstavec 8 zní:

„(8) Při stanovení výše příplatků podle odstavce 6 písm. a) až c) a e) až h) se vychází z průměrné výše finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných v uplynulém kalendářním roce prostřednictvím krajských normativů na 1 dítě, 1 žáka, 1 studenta s příslušným znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona v příslušném druhu školy nebo typu školského zařízení v rámci kraje. Nelze-li zjistit údaj podle předchozí věty, vychází se z průměrné výše finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných v uplynulém kalendářním roce prostřednictvím krajských normativů v příslušném druhu školy nebo typu školského zařízení na znevýhodnění uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, které je co do nezbytné míry podpůrných opatření nejbližší druhu znevýhodnění, na něž se příplatek stanoví.“.

Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

8. V § 3 odstavec 10 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

„(10) Výše příplatku se sníží nebo zvýší, vyžadují-li to:

a)   míra podpůrných opatření, která je v rámci kraje zpravidla nutná při poskytování vzdělávání nebo školských služeb příslušné jednotce výkonu s daným znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona,
b)   počty dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona stanovené jiným právním předpisem10), nebo
c)   poskytování platu a odměny za pracovní pohotovost v souladu s jiným právním předpisem6).


10) § 25 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.“.

9. V § 7 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou „Došlo-li ke sloučení příplatků do skupiny podle § 3 odst. 12, uvedou se ve zveřejnění znevýhodnění uvedená v § 16 odst. 9 školského zákona, která jsou ve skupině zahrnuta.“.

10. V § 8 odst. 3 se slova „pro děti, žáky nebo studenty se zdravotním postižením“ nahrazují slovy „podle § 16 odst. 9 školského zákona“.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna vyhlášky č. 177/2009 Sb.

Čl. X

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010  Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb., vyhlášky č. 173/2014 Sb. a vyhlášky č. 214/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. c) se slova „se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním“ nahrazují slovy „uvedený v § 16 odst. 9 školského zákona, žák nebo uchazeč s vývojovými poruchami učení nebo zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení“.
Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

2. V § 4 odst. 3 větě první se slova „odborný posudek“ nahrazují slovem „doporučení“ a slova „(dále jen „posudek“)“ se zrušují a ve větě druhé se slova „Tento posudek“ nahrazují slovy „Toto doporučení“.

3. V § 20 odst. 1 se slovo „Posudek“ nahrazuje slovem „Doporučení“.

4. V § 20 odst. 2 se slova „zdravotnímu postižení nebo zdravotnímu“ zrušují.

5. V § 20 odst. 3 se slovo „Posudek“ nahrazuje slovem „Doporučení“, slova „zdravotního postižení nebo zdravotního“ se zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Vzor formuláře doporučení obsahuje příloha č.  3a k této vyhlášce.“.

6. V § 20 odst. 4 se ve větě první slovo „posudku“ nahrazuje slovem „doporučení“, ve větě první a druhé se slova „zdravotní postižení nebo zdravotní“ zrušují a ve větě druhé se slova „zdravotním postižením nebo zdravotním“ zrušují.

7. V § 20 odst. 5 se slovo „posudku“ nahrazuje slovem „doporučení“.

8. V § 20 odst. 6 se slova „postižení nebo“ zrušují.

9. Přílohy č. 1 až 1b znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 177/2009  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 1a k vyhlášce č. 177/2009  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 1b k vyhlášce č. 177/2009  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

10. V příloze č. 2 bod 1 zní:

„1. OBECNÁ USTANOVENÍ

a.   Pro účely maturitní zkoušky se žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky člení do čtyř kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do skupin 1 až 3 podle míry požadovaných uzpůsobení.
b.   Hlavním kritériem pro zařazení do příslušné kategorie a skupiny jsou funkční důsledky určitého znevýhodnění žáka ovlivňující konání maturitní zkoušky.
c.   Žáci se souběžným postižením více vadami jsou pro účely přiznání uzpůsobení pro konání maturitní zkoušky zařazováni do kategorie a skupiny podle toho znevýhodnění, které ve větším rozsahu ovlivňuje jejich práci se zkušební dokumentací.“.

11. V příloze č. 3 bodu C) písm. b) podbodu 1.2.3. se slovo „posudku“ nahrazuje slovem „doporučení“.

12. V příloze č. 3 bodu F) písm. a) větě první a druhé se slovo „postižení“ nahrazuje slovem „znevýhodnění“.

13. V příloze č. 3 bodu F) písm. a) podbodu 1 se slova „zdravotní postižení“ nahrazují slovem „znevýhodnění“.

14. V příloze č. 3 bodu F) písm. a) podbodu 2 se slova „zdravotního postižení“ nahrazují slovem „znevýhodnění“.

15. V příloze č. 3 bodu F) písm. a) podbodu 3 se slovo „postižení“ nahrazuje slovem „znevýhodnění“.

16. V příloze č. 3 bodu F) písm. a) podbodu 4 se slova „porucha nebo postižení“ nahrazují slovem „znevýhodnění“.

17. Za přílohu č. 3 se vkládá nová příloha č. 3a, která zní:

„Příloha č. 3a k vyhlášce č. 177/2009  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. XI
Přechodné ustanovení

Posudek k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze použít jako doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, do 30. září 2018, neplyne-li z později vydaného doporučení školského poradenského zařízení něco jiného.

ČÁST DESÁTÁ
Účinnost

Čl. XII

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2016, s výjimkou ustanovení části deváté čl. X bodů 2 a 3, 5 až 7, 9 až 11 a 17, která nabývají účinnosti dnem 1. října 2016.

Ministryně:
Mgr. Valachová, PhD., v. r.


5)   Kapitola VII přílohy vyhlášky č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity.“.
4)   ČSN EN 13850 Poštovní služby – Kvalita služby – Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé prioritní zásilky a zásilky první třídy.“.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Od září 2023 platí velká novela zákona o pedagogických pracovnících (125 změn a doplnění), která mj. mění uznávání odborné kvalifikace učitelů, redukuje akreditované programy dalšího vzdělávání, zavádí novou pozici provázejícího učitele a uvádějícího učitele (podpora v adaptačním ... pokračování

Cena: 279 KčNedostupné

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.