Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


187

ZÁKON

ze dne 26. května 2016

o dani z hazardních her

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
DAŇ

§ 1
Poplatník daně

Poplatníkem daně z hazardních her je

a)   držitel základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry nebo ten, kdo provozuje hazardní hru, k jejímuž provozování je takového povolení potřeba, nebo
b)   ohlašovatel hazardní hry nebo ten, kdo provozuje hazardní hru, k jejímuž provozování je potřeba ohlášení.

§ 2
Předmět daně

(1) Předmětem daně z hazardních her je provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníka hazardní hry, pokud

a)   je k provozování této hry potřeba základní povolení podle zákona upravujícího hazardní hry, nebo
b)   tato hra má být podle zákona upravujícího hazardní hry ohlášena.

(2) V případě sdílené loterie se za provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníka hazardní hry považuje rovněž přijímání vkladů ze sdílené herní jistiny a poskytování výher do sdílené herní jistiny.

(3) V případě hazardní hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu, při které účastník hazardní hry hraje proti jiné osobě, která se k účasti na hazardní hře registrovala nebo zaplatila vklad a která nemá bydliště na území České republiky, se za provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníka hazardní hry považuje rovněž provozování pro tuto osobu.

§ 3
Základ daně

(1) Základem daně je součet dílčích základů daně, které tvoří částka, o kterou úhrn přijatých a nevrácených vkladů převyšuje úhrn vyplacených výher

a)   z loterie v případě dílčí daně z loterií,
b)   z kursové sázky v případě dílčí daně z kursových sázek,
c)   z totalizátorové hry v případě dílčí daně z totalizátorových her,
d)   z binga v případě dílčí daně z bing,
e)   z technické hry v případě dílčí daně z technických her,
f)   z živé hry v případě dílčí daně z živých her,
g)   z tomboly v případě dílčí daně z tombol a
h)   z turnaje malého rozsahu v případě dílčí daně z turnajů malého rozsahu.

(2) Dílčí základ daně v případě hazardní hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu, při které účastník hazardní hry hraje proti jiné osobě, která se k účasti na hazardní hře registrovala nebo zaplatila vklad a která nemá bydliště na území České republiky, tvoří součin

a)   částky, o kterou úhrn přijatých a nevrácených vkladů převyšuje úhrn vyplacených výher, a
b)   poměru úhrnu přijatých a nevrácených vkladů od účastníka hazardní hry a úhrnu všech přijatých a nevrácených vkladů.

(3) Hodnota nepeněžních vkladů a výher se určí podle zákona upravujícího oceňování majetku.

§ 4
Sazba daně

Sazba daně z hazardních her činí

a)   23 % pro dílčí základ daně z loterií,
b)   23 % pro dílčí základ daně z kursových sázek,
c)   23 % pro dílčí základ daně z totalizátorových her,
d)   23 % pro dílčí základ daně z bing,
e)   35 % pro dílčí základ daně z technických her,
f)   23 % pro dílčí základ daně z živých her,
g)   23 % pro dílčí základ daně z tombol a
h)   23 % pro dílčí základ daně z turnajů malého rozsahu.

§ 5
Výpočet daně

(1) Daň z hazardních her se vypočte jako součet dílčích daní.

(2) Dílčí daň se vypočte jako součin dílčího základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a sazby pro tento dílčí základ daně.

(3) Pokud je součin dílčího základu daně z technických her zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a sazby pro tento dílčí základ daně nižší než minimální dílčí daň z technických her, je dílčí daní z technických her minimální dílčí daň z technických her.

(4) Minimální dílčí daň z technických her činí součin

a)   součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení uvedených v povolení k umístění herního prostoru a
b)   částky 9 200 Kč. 

§ 6
Zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím daně z hazardních her je kalendářní čtvrtletí.

§ 7
Rozpočtové určení daně

(1) Část celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her ve výši dílčí daně z technických her je ze

a)   35 % příjmem státního rozpočtu a
b)   65 % příjmem rozpočtů obcí.

(2) Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daně podle odstavce 1 písm. b) plynoucího ve zdaňovacím období, se určí v závislosti na poměru

a)   součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení uvedených v povolení k umístění herního prostoru, které jsou povoleny na území dané obce k prvnímu dni bezprostředně předcházejícího zdaňovacího období, k
b)   celkovému součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení uvedených v povolení k umístění herního prostoru, které jsou povoleny k prvnímu dni bezprostředně předcházejícího zdaňovacího období.

(3) Ministerstvo financí zveřejní podíl jednotlivých obcí vyjádřený v procentech podle odstavce 2 na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději měsíc před začátkem zdaňovacího období.

(4) Celostátní hrubý výnos daně z hazardních her s výjimkou celostátního hrubého výnosu podle odstavce 1 je ze

a)   70 % příjmem státního rozpočtu a
b)   30 % příjmem rozpočtů obcí.

(5) Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her podle odstavce 4 písm. b), se určí obdobně jako procento, kterým se obce podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob podle právních předpisů upravujících rozpočtové určení daní.

(6) Příslušenství daně z hazardních her sledující její osud je příjmem státního rozpočtu.

ČÁST DRUHÁ
SPRÁVA DANĚ

§ 8
Poskytování informací

(1) Správce daně poskytuje informace o porušení povinností při správě daně z hazardních her Ministerstvu financí pro účely řízení o zrušení základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry.

(2) Obecní úřady poskytují správci daně bezodkladně informace

a)   o ohlášení hazardní hry, jejíž provozování je předmětem daně z hazardních her,
b)   o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru a
c)   další informace získané při výkonu své působnosti v oblasti hazardních her, pokud je správce daně potřebuje pro výkon správy daně z hazardních her.

§ 9
Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání

(1) Poplatník je povinen podat daňové přiznání k dani z hazardních her.

(2) Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání se podává datovou zprávou

a)   podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,
b)   odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
c)   s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

§ 10
Poslední známá daň

Poslední známou daní se pro účely daně z hazardních her rozumí daň ve výši odpovídající součtu

a)   daně vyměřené na základě podaného nebo nepodaného daňového přiznání,
b)   případného rozdílu doměřeného na základě dodatečného daňového přiznání a
c)   případného rozdílu pravomocně doměřeného z moci úřední.

§ 11
Samovyměření a samodoměření daně

(1) Daň tvrzená poplatníkem v daňovém přiznání se považuje za vyměřenou dnem uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání, a to ve výši v něm tvrzené.

(2) V případě, že poplatník nepodá daňové přiznání v zákonem stanovené lhůtě, považuje se daň za tvrzenou ve výši 0 Kč; pokuta za opožděné tvrzení daně se neuplatní.

(3) Daň tvrzená poplatníkem v dodatečném daňovém přiznání se považuje za doměřenou dnem podání dodatečného daňového přiznání, a to ve výši tvrzeného rozdílu oproti poslední známé dani; to neplatí, je-li dodatečné daňové přiznání podáno v průběhu doměřovacího řízení zahájeného z moci úřední.

(4) V dodatečném daňovém přiznání se neuvádí den zjištění rozdílu oproti poslední známé dani.

(5) Daň vyměřenou podle odstavce 1 nebo doměřený rozdíl podle odstavce 3 správce daně předepíše do evidence daní.

§ 12
Doměření daně z moci úřední

(1) Zjistí-li správce daně na základě postupu k odstranění pochybností nebo na základě daňové kontroly, že poslední známá daň není ve správné výši, doměří daň ve výši rozdílu poslední známé daně a částky nově zjištěné.

(2) K doměření podle odstavce 1 správce daně přistoupí rovněž v případě, kdy poplatník nevyhoví výzvě k podání dodatečného daňového přiznání.

(3) Výzva k podání dodatečného daňového přiznání nezahajuje doměřovací řízení z moci úřední; doměřovací řízení z moci úřední je zahájeno marným uplynutím lhůty stanovené v této výzvě.

(4) Podání dodatečného daňového přiznání v průběhu doměřovacího řízení zahájeného z moci úřední nezahajuje doměřovací řízení. Údaje uvedené v takto podaném přiznání se využijí při doměření daně z moci úřední.

§ 13
Vztah k prekluzivním lhůtám

(1) Dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než je poslední známá daň, není přípustné podat po uplynutí 9 let od počátku běhu lhůty pro stanovení daně.

(2) U nedoplatku z částky daně, která má být uhrazena na základě dodatečného daňového přiznání, začne lhůta pro placení daně běžet dnem doměření daně na základě tohoto dodatečného daňového přiznání.

§ 14
Převod výnosu daně

Pro účely převodu podílu na části celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her ve výši dílčí daně z technických her určeného obcím se za rozpočtový rok považuje zdaňovací období.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

§ 15

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, s výjimkou ustanovení § 8 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1561 - Daň silniční, Daň z nemovitých věcí, Daň z hazardních her

ÚZ č. 1561 - Daň silniční, Daň z nemovitých věcí, Daň z hazardních her

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se zásadně mění všechny zákony obsažené v této publikaci: zákon o dani z nemovitých věcí, zákon o dani silniční a zákon o dani z hazardních her. Publikace obsahuje také příslušné prováděcí ...

Cena: 87 KčKOUPIT

Daň z hazardních her, komentář, 1. vydání

Daň z hazardních her, komentář, 1. vydání

PhDr. Vladimír Pelc - Anag, spol. s r. o.

Od 1. ledna 2017 budou účinné nové zákony týkající se hazardních her. Nové právní předpisy v oblasti hazardních her Jsou to zákon o dani z hazardních her, zákon o hazardních hrách a s nimi související změnový zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím obou ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.