Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


185

ZÁKON

ze dne 24. května 2016,

kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu

Čl. I

Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 256/2013 Sb., zákona č.  280/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Státní pozemkový úřad vykonává působnost podle

a)   tohoto zákona,
b)   zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi,
c)   zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů,
d)   zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a
e)   zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

(6) Státní pozemkový úřad zajišťuje činnosti související s aktualizací a vedením celostátní databáze bonitovaných půdně ekologických jednotek; správu této databáze zajišťuje ministerstvo.“.

2. V § 2 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Ústředí rozhoduje jako orgán prvního stupně ve správním řízení vedeném podle § 3 odst. 3 a 5. O odvolání proti jeho rozhodnutí rozhoduje ministerstvo.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

3. V § 2 odst. 6 větě první se slova „pro řízení o pozemkových úpravách podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,“ nahrazují slovy „pro výkon své působnosti“.

4. V § 2 odst. 6 větě druhé se za slovo „úpravách“ vkládají slova „podle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,“.

5. § 3 zní:

㤠3

(1) Státní pozemkový úřad vytváří a spravuje rezervu státních pozemků (dále jen „rezerva“), která zahrnuje pozemky, s nimiž je Státní pozemkový úřad příslušný hospodařit, a která slouží k

a)   výkonu působnosti Státního pozemkového úřadu a
b)   uskutečnění rozvojových programů státu schválených vládou.

(2) Vytvoření a zachování potřebného rozsahu a složení rezervy podle odstavce 1 zajišťuje Státní pozemkový úřad zejména směnou a koupí. Celková výměra části rezervy podle odstavce 1 písm. a) nesmí klesnout pod 50 000 ha.

(3) Je-li pozemek vedený v rezervě podle odstavce 1 písm. a) potřebný k uskutečnění vládou schváleného rozvojového programu státu, převede jej Státní pozemkový úřad rozhodnutím vydávaným z moci úřední do rezervy podle odstavce 1 písm. b) a do 15 pracovních dnů od právní moci tohoto rozhodnutí podá u příslušného katastrálního úřadu návrh na zápis poznámky o zařazení převedeného pozemku do rezervy podle odstavce 1 písm. b).

(4) Má-li být pozemek vedený v rezervě podle odstavce 1 písm. b) využit k uskutečnění rozvojového programu státu schváleného vládou, Státní pozemkový úřad na základě pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, kterým je takový pozemek dotčen, popřípadě na základě územního souhlasu nebo veřejnoprávní smlouvy, jimiž může být rozhodnutí o umístění stavby podle stavebního zákona nahrazeno, bezúplatně převede příslušnost hospodaření k tomuto pozemku nebo jeho nezbytné oddělené části v podobě parcely ve prospěch ústředního správního úřadu, pro který byla tato rezerva vytvořena, a do 15 pracovních dnů podá u příslušného katastrálního úřadu návrh na výmaz poznámky o zařazení pozemku do rezervy podle odstavce 1 písm. b).

(5) Státní pozemkový úřad převede rozhodnutím vydávaným z moci úřední pozemek z rezervy podle odstavce 1 písm. b) do rezervy podle odstavce 1 písm. a) a do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí podá u příslušného katastrálního úřadu návrh na výmaz poznámky o zařazení převedeného pozemku nebo jeho oddělené části v podobě parcely do rezervy podle odstavce 1 písm. b), jestliže

a)   nebyl zcela nebo zčásti využit při uskutečnění příslušného rozvojového programu státu schváleného vládou,
b)   zanikl účel jeho zařazení v rezervě podle odstavce 1 písm. b), nebo
c)   v rámci uskutečnění rozvojového programu státu schváleného vládou bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o umístění stavby anebo byl vydán územní souhlas nebo byla uzavřena veřejnoprávní smlouva, jimiž může být rozhodnutí o umístění stavby podle stavebního zákona nahrazeno, ze kterých je zřejmé, že pozemek z rezervy podle odstavce 1 písm. b) nebude tímto rozvojovým programem dotčen.“.

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

6. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

㤠3a

(1) Státní pozemkový úřad pro výkon své působnosti využívá údaje

a)   ze základního registru obyvatel,
b)   z agendového informačního systému evidence obyvatel a
c)   z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum a místo narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   datum a místo úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d)   adresa místa pobytu a
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum a místo narození,
c)   rodné číslo, bylo-li přiděleno,
d)   adresa místa trvalého pobytu a
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum a místo narození,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu a
e)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

7. V § 4 odstavec 3 zní:

„(3) Státní pozemkový úřad může nemovité věci, s nimiž je příslušný hospodařit, přenechat do užívání nebo požívání jiným osobám. Jde-li o nemovité věci podle § 1 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 27 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije.“.

8. V § 6 odst. 1 písm. b) se za slovo „podle“ vkládají slova „§ 3 odst. 4,“.

9. V § 6 odst. 1 písm. g) se slova „vymezených jiným právním předpisem13), s výjimkou nakládání podle § 3 odst. 3“ nahrazují slovy „podle § 3 odst. 1 písm. b) s výjimkou nakládání podle § 3 odst. 4“.

Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.

10. V § 6 se odstavce 3 a 4 zrušují.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.

11. Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

12. V § 7 odst. 1 písm. a), b) a c) se slova „nebo stavbou pro bydlení“ zrušují.

13. V § 7 odst. 1 písmeno e) zní:

„e)   v zastavěném území8) nebo v zastavitelné ploše8) určené územním plánem nebo regulačním plánem k realizaci veřejné zeleně nebo k realizaci veřejně prospěšných opatření anebo již k těmto účelům využité,“.

14. V § 7 odst. 3 písmeno e) zní:

„e)   v zastavěném území8) nebo v zastavitelné ploše8) určené územním plánem nebo regulačním plánem k realizaci veřejné zeleně nebo k realizaci veřejně prospěšných opatření anebo již k těmto účelům využité.“.

15. V poznámce pod čarou č. 18 se věta druhá nahrazuje větou „Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb.“.

16. V § 8 odst. 1 se slovo „zeleně“ nahrazuje slovy „veřejné zeleně nebo k realizaci veřejně prospěšných opatření“.

17. V § 8 odst. 2 větě první se slova „jsou obec nebo kraj povinny“ nahrazují slovy „je kraj povinen“ a slova „90 dnů“ se nahrazují slovy „6 měsíců“.

18. V § 8 odst. 2 větě druhé se slova „jsou obec nebo kraj povinny“ nahrazují slovy „je kraj povinen“.

19. V § 8 odst. 3 se za slova „nebyl k realizaci“ vkládá slovo „veřejné“.

20. V § 8 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámek pod čarou č. 36 a 37 zní:

„(4) V případě zrušení školy nebo školského zařízení zřízeného krajem je kraj povinen přednostně nabídnout Státnímu pozemkovému úřadu nemovité věci, které byly obci nebo kraji bezúplatně převedeny Pozemkovým fondem České republiky podle jiného právního předpisu36) za účelem jejich potřebnosti pro činnost školy nebo školského zařízení zřízených tímto krajem a zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení podle jiného právního předpisu37).


36) § 2 odst. 6 zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
37) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

21. § 10 včetně nadpisu zní:

㤠10
Převod zemědělského pozemku na žádost obce, kraje, jeho oprávněného uživatele nebo vlastníka stavby, která se na pozemku nachází

(1) Státní pozemkový úřad převede na základě písemné žádosti obce do jejího vlastnictví zemědělský pozemek nebo jeho oddělenou část v podobě parcely nacházející se v jejím katastrálním území v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, který je pravomocným rozhodnutím o umístění stavby určen k zastavění stavbou ve prospěch této obce.

(2) Státní pozemkový úřad převede na základě písemné žádosti kraje do jeho vlastnictví zemědělský pozemek nebo jeho nezbytnou oddělenou část v podobě parcely v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše určený pro projekty rozvoje území určených pro průmyslové využití schválené vládou, pokud takovému převodu nebrání práva třetích osob a pokud o převedení tohoto pozemku nepožádala obec.

(3) Na základě písemné žádosti převede Státní pozemkový úřad vlastníkovi, popřípadě spoluvlastníkovi stavby, která je nemovitou věcí,

a)   zemědělský pozemek, na němž je tato stavba umístěna, pokud je vlastník, popřípadě spoluvlastník stavby oprávněným uživatelem tohoto pozemku, a
b)   zemědělský pozemek nebo jeho oddělenou část v podobě parcely sousedící s pozemkem, na němž je tato stavba umístěna, jde-li o pozemek funkčně spojený s touto stavbou a vlastník, popřípadě spoluvlastník stavby je jeho oprávněným uživatelem.

(4) Současně se zemědělským pozemkem podle odstavce 3 může Státní pozemkový úřad vlastníkovi, popřípadě spoluvlastníkovi stavby převést jiný zemědělský pozemek nebo jeho oddělenou část v podobě parcely, pokud jsou s touto stavbou funkčně spojeny a vlastník, popřípadě spoluvlastník stavby je oprávněným uživatelem tohoto pozemku.

(5) Na základě písemné žádosti převede Státní pozemkový úřad vlastníkovi, popřípadě spoluvlastníkovi pozemku, jehož součástí je stavba, která byla do 31. prosince 2013 samostatnou nemovitostí, sousedící zemědělský pozemek, který je se stavbou funkčně spojen a žadatel je jeho oprávněným uživatelem, nebo oddělenou část takového pozemku v podobě parcely. Současně může tomuto vlastníkovi, popřípadě spoluvlastníkovi pozemku převést jiný zemědělský pozemek, který je se stavbou funkčně spojen a žadatel je jeho oprávněným uživatelem, nebo oddělenou část tohoto pozemku v podobě parcely.“.

22. Za § 10 se vkládají nové § 10a až 10c, které včetně nadpisů znějí:

㤠10a
Převod zemědělského pozemku na žádost zřizovatele trvalého porostu

(1) Osoba, která s předchozím souhlasem Pozemkového fondu České republiky nebo Státního pozemkového úřadu zřídila na zemědělském pozemku ve vlastnictví státu, k němuž má příslušnost hospodaření Státní pozemkový úřad, trvalý porost nebo k jeho zřízení byla oprávněna před nabytím účinnosti tohoto zákona a tento pozemek s trvalým porostem užívá na základě nájemní smlouvy uzavřené s Pozemkovým fondem České republiky nebo se Státním pozemkovým úřadem na dobu určitou, která není kratší než 5 let, má po dobu trvání nájmu předkupní právo k tomuto zemědělskému pozemku. Předkupní právo vzniká i nájemci, který prokáže, že je právním nástupcem zřizovatele trvalého porostu.

(2) Na základě písemné žádosti osoby uvedené v odstavci 1 převede Státní pozemkový úřad pozemek s trvalým porostem do jejího vlastnictví, pokud mu bude žádost doručena dříve, než této osobě učiní nabídku na využití předkupního práva.

(3) Při převodu pozemku podle odstavce 1 nebo 2 je kupní cenou pozemku cena zjištěná podle cenového předpisu18) bez ocenění součástí a příslušenství pozemku, které na své náklady zřídil nájemce nebo jeho právní předchůdce se souhlasem Státního pozemkového úřadu, popřípadě Pozemkového fondu České republiky, nebo na základě pravomocného územního rozhodnutí. Po skončení nájmu nemůže tato osoba požadovat náhradu za součásti a příslušenství převedeného pozemku.

§ 10b
Převod zemědělských pozemků v zahrádkových a chatových osadách

(1) Na základě písemné žádosti oprávněného uživatele pozemku v zahrádkových nebo chatových osadách zřízených na základě územního rozhodnutí nebo existujících již před 1. říjnem 1976 nebo zřízených na základě územního rozhodnutí převede Státní pozemkový úřad tento pozemek do vlastnictví, popřípadě spoluvlastnictví této osobě. Do vlastnictví nabyvatele se současně s pozemkem převádějí bezúplatně všechny součásti a příslušenství tohoto pozemku.

(2) Uživatel pozemku v zahrádkových nebo chatových osadách je oprávněn podat žádost podle odstavce 1 nejpozději do 31. prosince 2018.

§ 10c
Převod zemědělských pozemků při souběhu žádostí

Pokud o převod zemědělského pozemku požádají současně osoby uvedené v § 10 odst. 1 až 5, v § 10a nebo v § 10b, uspokojí se nejprve žadatel podle § 10b a poté postupně žadatel podle § 10 odst. 3 a 4, žadatel podle § 10 odst. 5, žadatel podle § 10a a nakonec obec nebo kraj.“.

23. § 11 se včetně nadpisu zrušuje.

24. V § 12 odstavec 1 zní:

„(1) Státní pozemkový úřad může převést zemědělský pozemek, s nímž je příslušný hospodařit, na základě veřejné nabídky.“.

Poznámka pod čarou č. 22 se zrušuje.

25. V § 12 odst. 2 se slova „a na svých internetových stránkách“ zrušují.

26. Poznámka pod čarou č. 24 zní:


24) § 6 vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška).“.

27. V § 12 odst. 3 větě první se slova „za průměrnou cenu“ nahrazují slovy „podle průměrné ceny“.

28. V § 12 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; k takto zjištěné ceně připočte cenu součástí a příslušenství pozemku stanovenou podle zákona o oceňování majetku18)“.

29. V § 12 odst. 4 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

30. V § 12 odstavec 5 zní:

„(5) Pokud ve lhůtě pro podávání žádostí požádá o převod zemědělského pozemku zařazeného do veřejné nabídky některá z osob uvedených v § 10, veřejná nabídka se v příslušné části ruší a Státní pozemkový úřad postupuje podle § 10; jestliže tyto osoby ve lhůtě pro podávání žádostí o převod zemědělského pozemku nepožádají, jejich právo na převod zemědělského pozemku podle § 10 zaniká.“.

31. V § 12 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Pokud ve lhůtě pro podávání žádostí požádá o převod zemědělského pozemku zařazeného do veřejné nabídky osoba uvedená v odstavci 4, která má tento pozemek pronajatý od Státního pozemkového úřadu ke dni vyhlášení veřejné nabídky nepřetržitě po dobu 36 měsíců, Státní pozemkový úřad této osobě bez zbytečného odkladu písemně potvrdí, že jí pozemek bude převeden za vyhlášenou kupní cenu na základě kupní smlouvy, jejíž text byl zveřejněn podle odstavce 2 a kterou je povinen nájemce uzavřít ve lhůtě, formě a způsobem podle § 16 odst. 3. V případě, že tento nájemce neuzavře kupní smlouvu ve stanovené lhůtě, Státní pozemkový úřad postupuje dále podle odstavce 7.“.

Dosavadní odstavce 6 až 13 se označují jako odstavce 7 až 14.

32. V § 12 odst. 9 větě první se slova „odstavce 6“ nahrazují slovy „odstavce 7“.

33. V § 12 se odstavce 10 a 11 zrušují.

Dosavadní odstavce 12 až 14 se označují jako odstavce 10 až 12.

34. V § 12 odstavec 10 zní:

„(10) Osoba, která uplatní právo na převod zemědělského pozemku podle odstavce 6, může tímto způsobem nabýt zemědělský pozemek, popřípadě pozemky maximálně do výše 70 % výměry zemědělských pozemků nabídnutých k převodu, u kterých ke dni vyhlášení veřejné nabídky splňuje podmínky podle odstavce 6. Jestliže tato osoba splňuje podmínky podle odstavce 6 pouze k jednomu zemědělskému pozemku, uvedené omezení se neuplatní.“.

35. V § 12 odst. 11 větách první a druhé se slova „odstavce 5 písm. c)“ nahrazují slovy „odstavce 6“.

36. V § 12 odst. 12 se slova „odstavce 6“ nahrazují slovy „odstavce 7“.

37. V § 12 se doplňuje odstavec 13, který zní:

„(13) Veřejnou nabídku podle odstavce 2 nelze opakovat.“.

38. § 13 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 26 zní:

㤠13
Prodej nemovité věci ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku

(1) Státní pozemkový úřad může prodat zemědělské pozemky, s nimiž je příslušný hospodařit a které nebyly převedeny postupem uvedeným v § 12, osobám ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku; rozhodujícím kritériem je výše nabídnuté kupní ceny.

(2) Státní pozemkový úřad může prodat stavby nebo jejich soubory, které jsou nemovitou věcí na pozemku jiného vlastníka, s níž je příslušný hospodařit, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku; rozhodujícím kritériem je výše nabídnuté kupní ceny. Tento postup lze uplatnit u stavby, kde neuplatnil předkupní právo26) vlastník pozemku.

(3) V případech podle odstavce 2 se při prodeji obdobně použijí ustanovení § 14, 15, jde-li o ustanovení týkající se zástavního práva, a § 16.

(4) Státní pozemkový úřad zveřejní na své úřední desce oznámení o připravované veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku s uvedením údajů o nabízených nemovitých věcech a o jejich stanovené ceně obvyklé. Státní pozemkový úřad může do doby uzavření kupní smlouvy veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku zrušit nebo pozměnit. Oznámení o této skutečnosti zveřejní na své úřední desce.

(5) Pokud osoba, které bylo oznámeno přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy, nesplní podmínky stanovené v § 16 odst. 3, oznámí Státní pozemkový úřad přijetí návrhu další osobě v pořadí.

(6) Dosáhne-li zveřejněná cena obvyklá prodávané nemovité věci výše alespoň 20 000 Kč, stanoví Státní pozemkový úřad pro účast ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku kauci ve výši 5 % z této ceny. Tomu, kdo má právo na uzavření kupní smlouvy, se v případě jejího uzavření započte zaplacená kauce na úhradu kupní ceny. Nevyužil-li ten, kdo měl právo na uzavření kupní smlouvy, toto právo ve lhůtě uvedené v § 16 odst. 3, propadá zaplacená kauce státu. V případě ukončení veřejné soutěže uzavřením kupní smlouvy nebo zrušení veřejné soutěže vrátí Státní pozemkový úřad zaplacenou kauci všem ostatním účastníkům soutěže, a to nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy nebo zrušení soutěže.


26) § 2140 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“.

39. V § 14 odst. 1 se slovo „pozemky“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

40. V § 14 odst. 3 větě čtvrté se slova „podnik, včetně pozemků,“ nahrazují slovy „obchodní závod“, slova „nebo manželovi“ se nahrazují slovy „ , manželovi nebo partnerovi podle zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“)“ a slova „společnost nebo družstvo, jehož je společníkem nebo členem a které“ se nahrazují slovy „obchodní korporaci, jejímž je společníkem nebo členem a která“.

41. V § 14 odst. 3 větě páté se slova „je společností nebo družstvem, jejichž je společníkem nebo členem a které“ nahrazují slovy „partner nebo je obchodní korporací, jejímž je společníkem nebo členem a která“.

42. V § 14 odst. 4 se za slovo „výši“ vkládá slovo „nejméně“.

43. V § 14 odstavec 5 zní:

„(5) Na úhradu kupní ceny podle tohoto zákona, zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, započte Státní pozemkový úřad všechny nároky na peněžitou náhradu, které má kupující podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 243/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vůči státu, jejichž uspokojení je příslušný zajistit Státní pozemkový úřad a které považuje za nesporné. Státní pozemkový úřad může započítat na úhradu kupní ceny i jiné pohledávky vůči státu, u kterých je příslušný k plnění. Pohledávky, jejichž výše je sporná, lze takto započítat jen ve výši, kterou má Státní pozemkový úřad za prokázanou.“.

44. V § 15 odst. 2 větě druhé se slovo „nabyvatel“ nahrazuje slovy „vlastník pozemku“, slova „jej získá“ se nahrazují slovy „byl koupen“ a slovo „získal“ se zrušuje.

45. V § 15 odst. 2 se za větu třetí vkládají věty „Vlastník pozemku nemůže učiněnou nabídku na využití předkupního práva vzít zpět do doby přijetí nebo nepřijetí nabídky Státním pozemkovým úřadem. Vlastník pozemku je povinen uzavřít kupní smlouvu na pozemky, u kterých bylo využito předkupní právo státu, a to do 45 dnů od využití předkupního práva.“.

46. V § 15 odst. 2 větě poslední se slova „§ 10 odst. 1 a 4 a u převodu na oprávněné osoby podle § 11, 12 a 13“ nahrazují slovy „§ 7, § 10 odst. 1, 3 až 5 a § 10a“.

47. V § 15 odst. 4 se slova „navrhne katastrálnímu úřadu zápis“ nahrazují slovy „podá katastrálnímu úřadu návrh na vklad“.

48. V § 15 odstavec 7 zní:

„(7) Předkupní právo státu v návaznosti na nabídku učiněnou podle odstavce 2 se neuplatní, jde-li o převod

a)   obchodního závodu zemědělským podnikatelem příbuznému v řadě přímé, sourozenci, manželovi nebo partnerovi, nebo
b)   pozemku na obchodní korporaci, jejímž je vlastník převáděného pozemku společníkem nebo členem a která na tomto pozemku hospodaří.“.

49. V § 15 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Do doby 5 let stanovené v odstavci 2 se novému nabyvateli započítává i doba, která uplynula ode dne vkladu vlastnického práva k pozemku do katastru nemovitostí ve prospěch původního nabyvatele.“.

50. V § 16 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   uhradila náklady na ocenění tohoto zemědělského pozemku.“.

51. V § 16 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

52. V § 16 odst. 3 se slova „jiného právního předpisu30)“ nahrazují slovy „občanského zákoníku30)“.

Poznámka pod čarou č. 30 zní:


30) § 2079 a násl. a § 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“.

53. V § 16 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Osoba, do jejíhož vlastnictví má být podle § 10 až 13 zemědělský pozemek převeden, je povinna Státnímu pozemkovému úřadu uhradit náklady spojené s oceněním pozemku do 30 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě, a to i v případě, že z důvodu na straně této osoby nedojde k uzavření kupní smlouvy.“.

54. V § 17 odst. 2 se slova „Jestliže je nabyvatelem pozemku s trvalým porostem nebo s oplocením“ nahrazují slovy „Převádí-li se podle § 12 pozemek s trvalým porostem nebo s oplocením a nabyvatelem je“.

55. V § 19 odst. 1 se číslo „1 %“ nahrazuje číslem „2,2 %“.

56. V § 21 odstavec 1 zní:

„(1) Pro účely tohoto zákona se nájemcem rozumí i pachtýř, nájmem se rozumí i pacht, podnájemcem se rozumí i podpachtýř a nájemní smlouvou se rozumí i pachtovní smlouva.“.

57. V § 21 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Pozemky tvořící rezervu státních pozemků podle nařízení vlády č. 218/2014 Sb., o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají součástí rezervy podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 503/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. K těmto pozemkům se v katastru nemovitostí zapíše poznámka o jejich zařazení do rezervy státních pozemků podle ohlášení Státního pozemkového úřadu, ve kterém budou pozemky označeny podle údajů katastru nemovitostí.

2. Převody pozemků na základě žádostí podle § 7, § 10 odst. 1 a 4 a § 11 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud byly nejpozději ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona splněny podmínky pro uplatnění nároku na převod stanovené zákonem č. 503/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. V případě souběhu dosud nevyřízené žádosti o převod pozemku podle § 10 odst. 3 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2013, která byla podána do 31. prosince 2013, s žádostí podle § 10 nebo § 10a odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uspokojí přednostně žádost podle § 10 odst. 3 zákona č. 503/2012  Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2013.

4. Převody pozemků na základě veřejné nabídky podle § 12 nebo obchodní veřejné soutěže podle § 13 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zveřejněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 503/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud byly nejpozději ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona splněny podmínky stanovené zákonem č. 503/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III
Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 218/2014 Sb., o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu, se zrušuje.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

Čl. IV

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992  Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 131/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 166/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 29/1996 Sb., zákona č. 30/1996 Sb., zákona č.  139/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 253/2003 Sb., zákona č. 354/2004  Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 272/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 531/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 254/2011 Sb., zákona č. 75/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č.  428/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb. a zákona č. 280/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 11 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 10a zrušuje.

Dosavadní odstavce 3, 4, 6 a 7 se označují jako odstavce 2 až 5.

2. V § 11 odst. 2 se slova „převod jiného pozemku ve vlastnictví státu“ nahrazují slovy „peněžitou náhradu“.

3. V § 11 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

4. § 11a se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č.  13c zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

5. V § 12 se slova „převod pozemků podle § 11 odst. 2 nebo podle § 11a, popřípadě na finanční“ nahrazují slovem „peněžitou“.

6. V § 13 se odstavce 6 až 8 zrušují.

7. V § 14a větě druhé se slova „náhradu, která se poskytne podle § 18a odst. 2“ nahrazují slovy „peněžitou náhradu“.

8. V § 15 odst. 1 se slova „(§ 120 odst. 1 obč. zák.)“ zrušují.

9. V § 15 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7 a 8.

10. V § 16 odstavec 1 zní:

„(1) Za pozemky, které se podle tohoto zákona nevydávají a za které nebyl poskytnut jiný pozemek, náleží peněžitá náhrada ve výši ceny odňatého pozemku stanovené podle § 28a, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 14 odst. 9). Náhradu poskytne pozemkový úřad do tří let po převzetí písemné výzvy

a)   oprávněné osobě, jejímu dědici, příbuznému v řadě přímé, manželovi, partnerovi nebo sourozenci, a to v tomto pořadí, nebo
b)   osobě, na kterou právo na náhradu přešlo jiným způsobem než podle písmene a) za předpokladu, že výzvu k poskytnutí náhrady učinila do 30 měsíců od data právní moci rozhodnutí podle § 9 odst. 4, kterým nebylo obnoveno vlastnické právo k pozemkům.“.

11. Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

12. V § 17 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

13. V § 17 odst. 3 písmena a) a b) znějí:

„a)   na spoluvlastníky těchto nemovitostí za cenových a jiných podmínek platných pro nabyvatele státního majetku převáděného na fyzické osoby postupem podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, stanovených podle cenových předpisů platných ke dni převodu,
b)   do vlastnictví oprávněných osob k uspokojení jejich nároku na náhradu podle § 14 až 16 nebo § 20,“.

14. V § 17 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

15. V § 17 odst. 3 písm. d) se slova „a nelze je použít jako pozemky náhradní“ zrušují.

16. V § 17 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

17. V § 17 odst. 4 se slova „ústřední orgány státní správy republiky“ nahrazují slovy „ústřední správní úřady“.

18. V § 18a odst. 1 se za slovo „poskytuje“ vkládá slovo „peněžité“ a za slovo „osobě“ se vkládá slovo „peněžitou“.

19. V § 18a odst. 1 se věta třetí zrušuje.

20. V § 18a se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

21. V § 20 odst. 2 větě třetí se slova „způsobem uvedeným v § 18a odst. 2“ nahrazují slovy „ , a to v peněžité formě“.

22. V § 24 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7 a 8.

23. Za § 33c se vkládá nový § 33d, který včetně nadpisu zní:

㤠33d
Společné ustanovení

Pro účely tohoto zákona se užívacími vztahy rozumí nájem i pacht.“.

Čl. V
Přechodná ustanovení

1. Převody pozemků na základě žádostí podaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle § 11a odst. 11 zákona č. 229/1991  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a převody z veřejných nabídek vyhlášených podle § 11a zákona č. 229/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud byly nejpozději ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona splněny podmínky stanovené zákonem č. 229/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Pokud oprávněná osoba nepožádá Státní pozemkový úřad o peněžitou náhradu podle § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb. ve lhůtě 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nárok na tuto peněžitou náhradu zaniká prvním dnem následujícím po uplynutí této lhůty. Nabude-li rozhodnutí o nevydání pozemků oprávněným osobám podle § 9 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, právní moci až po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, počne lhůta 10 let pro uplatnění práva na peněžitou náhradu běžet ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

3. Převody nemovitých věcí na základě žádostí podaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle § 17 odst. 3 písm. a) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud byly splněny podmínky stanovené zákonem č. 229/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Čl. VI

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 53/2004  Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 503/2012 Sb. a zákona č. 280/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se za slovo „fondu,“ vkládají slova „lesní hospodářství a“ a za slova „povodní a“ se vkládá slovo „sucha,“.

2. V § 5 odst. 1 písm. c) se slova „ , (dále jen „obec“)“ zrušují.

3. § 5a se zrušuje.

4. V § 9 odst. 6 se slova „odstavců 4 a 5“ nahrazují slovy „odstavce 5“.

5. V § 9 odst. 12 se slova „mohou být převedeny do vlastnictví obce. Takové pozemky“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Pokud jsou společná zařízení navržena na pozemku, který je ve vlastnictví státu1), může být tento pozemek po dokončení realizace navržených společných zařízení bezúplatně převeden do vlastnictví obce.“.

6. V § 9 odst. 13 se věty první a druhá zrušují, za slova „podle odstavce 12“ se vkládají slova „věty druhé“ a na konci odstavce se doplňují věty „Převod těchto pozemků je možný pouze na základě vydání kladného stanoviska pozemkovým úřadem. V případě bezúplatného převodu do vlastnictví obce se stanovisko nevydává.“.

7. V § 10 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Souhlas vlastníka není třeba u pozemků ve vlastnictví státu.“.

8. V § 11 odst. 4 se slovo „3/4“ nahrazuje slovem „60 %“.

9. V § 11 odst. 8 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.

10. V § 11 odst. 10 se za větu první vkládá věta „Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení veřejnou vyhláškou.“.

11. V § 12 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Lomové body takto vytyčených pozemků se označují trvalou stabilizací a jejich vytyčení nelze opakovaně hradit z prostředků státu.“.

12. V § 19 písm. g) se slova „a zabezpečuje“ nahrazují slovem „ , zabezpečuje“.

13. V § 19 se na konci textu písmene g) doplňují slova „a hradí náklady spojené s aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek“.

14. V § 19 písm. i) se slova „a náklady spojené s aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek“ zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby

Čl. VII

V § 10a odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona č.  179/2005 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb., se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena f) až h).

Čl. VIII
Přechodné ustanovení

Privatizace majetku státu, která je na základě rozhodnutí podle § 10a zákona č. 92/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona realizována Státním pozemkovým úřadem, se dokončí podle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Výnosy z této privatizace, které se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nachází na účtu Státního pozemkového úřadu nebo na tento účet budou připsány po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, budou postupně vždy do patnáctého dne následujícího po konci kalendářního čtvrtletí převedeny na zvláštní účet Ministerstva financí za současného předání příslušných dokumentů nezbytných pro provedení kontroly takové operace v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Čl. IX

V § 19b zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb., se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Odstavec 1 se nevztahuje na nakládání s majetkem v příslušnosti hospodaření pro Státní pozemkový úřad s výjimkou nakládání s majetkem evidovaným v centrálním registru administrativních budov.“.

ČÁST ŠESTÁ
Účinnost

Čl. X

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. IV bodů 1 až 7, 9, 10, 14, 15 a 18 až 21 a čl. V, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2018.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád, zákon o NKÚ a vybraná ustanovení rozpočtových pravidel. Druhá kapitola obsahuje ... pokračování

Cena: 119 KčKOUPIT

Hospodaření a nakládání se státním majetkem, 2. vydání

Hospodaření a nakládání se státním majetkem, 2. vydání

Dagmar Tyšerová, Petr Vácha, Miloslav Kilián - C. H. Beck

Kolektiv autorů přichází po pěti letech s aktualizovaným a rozšířeným druhým vydáním publikace, která se věnuje tématu hospodaření a nakládání se státním majetkem. Autoři cílí na širokou veřejnost, a to jak na odbornou, tak i na laickou, která s danou problematikou pracuje anebo ... pokračování

Cena: 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1548 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

ÚZ č. 1548 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady. K velkým změnám došlo zejména v zákonu o ... pokračování

Cena: 197 KčNedostupné

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ... pokračování

Cena: 211 KčKOUPIT

Zákon o Státním pozemkovém úřadu - Komentář

Zákon o Státním pozemkovém úřadu - Komentář

Jakub Hanák, Jana Tkáčiková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, upravuje postavení a působnost Státního pozemkového úřadu, jehož činnost je zaměřena na hospodaření s významnou částí nemovitého majetku České republiky, zejména zemědělskými pozemky. V zákoně jsou zakotvena základní pravidla pro ... pokračování

Cena: 425 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.