Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


155

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 2. května 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008  Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 73a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008  Sb. a zákona č. 155/2010 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb., nařízení vlády č.  368/2012 Sb. a nařízení vlády č. 365/2013 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti „Holičství, kadeřnictví“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti se za slovo „preparace“ vkládají slova „ , prodlužování, zhušťování“.

2. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti „Kominictví“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti text zní:

„Čištění, kontrola a zkoušení spalinových cest a vydávání zpráv o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty. Provádění revizí spalinových cest a vydávání zpráv o revizi spalinové cesty. Čištění a kontroly spotřebičů na paliva pevná, kapalná a plynná; čištění a kontroly technologických spotřebičů - pekařských, cukrářských a jiných průmyslových pecí, včetně parních a kremačních. Čištění a kontroly kouřových kanálů, provádění technických prohlídek topenišť a zjišťování závad topných zařízení v průmyslových objektech. Provádění prohlídek bezpečnostních zařízení a dalších příslušenství a komponentů spalinových cest. Montáž, opravy a kontroly zařízení sloužících pro regulaci a optimalizaci komínového tahu.
V rámci živnosti lze dále provádět drobné opravy topných zařízení na pevná paliva a opravy kouřovodů a komínů. Montáž a opravy komínových lávek a stupadel. Základní šamotářské práce při opravách spotřebičů. Vložkování komínů. Montáž, demontáž a úpravy kouřovodů, systémových komínů, svislých kouřovodů s funkcí komínů a vzducho-spalinových systémů. Měření účinnosti spalování (komínové ztráty), měření a výpočty obsahu a skladby spalin, měření prachových částic, komínového tahu, vlhkosti paliva, tlakové ztráty přívodu spalovacího vzduchu a provádění analýzy popela. Tepelně technické výpočty spalinových cest.“.

3. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných u živnosti „Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti se slova „při jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1“ nahrazují slovy „po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 nebo 2“ a věta třetí se zrušuje.

4. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných u živnosti „Oční optika“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti text zní:

„Individuální zhotovení, výdej a opravy optických korekčních zdravotnických prostředků, zjištění polohy zornic, inklinace a prohnutí brýlového středu a dalších parametrů potřebných ke zhotovení optických korekčních zdravotnických prostředků určených do dálky, na čtení nebo jinou pracovní vzdálenost. Měření a vyhodnocení parametrů potřebných ke zhotovení optických korekčních zdravotnických prostředků, přepočet lékařem nebo optometristou udané dioptrické hodnoty astigmatické korekce a výpočet změny korekce vzhledem k její konečné poloze před okem, přizpůsobení zhotoveného optického korekčního zdravotnického prostředku rozměrům hlavy uživatele tak, aby splňoval funkční, hygienické, bezpečnostní a estetické požadavky. Podávání odborných informací o způsobu používání optických korekčních zdravotnických prostředků a jejich údržbě, poradenství při výběru korekčních obrub, doporučení vhodných druhů a úprav brýlových čoček.
V rámci živnosti lze provádět též prodej a opravy brýlových obrub, hromadně zhotovovaných optických korekčních zdravotnických prostředků, slunečních a ochranných brýlí. Prodej příslušenství k brýlím a kontaktním čočkám, pomůcek a prostředků určených k údržbě, k ochraně optických korekčních zdravotnických prostředků a ochranných prostředků zraku (například pouzdra na brýle, utěrky a kapaliny určené k čištění brýlových čoček).“.

5. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných se za živnost „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ vkládá nová živnost, která zní: „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“ a text ve sloupci Obsahová náplň živnosti zní: „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 nebo F4 a provádění ohňostrojných prací podle zákona o pyrotechnice.

V rámci živnosti lze dále nakupovat, prodávat, ničit a zneškodňovat pyrotechnické výrobky kategorie P1, T1, F1 až F3 a provádět ohňostroje podle zákona o pyrotechnice.“.

6. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných v názvu živnosti „Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech“ se slova „toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků“ nahrazují slovy „nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické,“ a slova „toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky,“ se nahrazují slovy „nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické nebo vysoce toxické“ a ve sloupci Obsahová náplň živnosti se slova „chemických látek a chemických směsí, které jsou klasifikovány jako toxické nebo vysoce toxické“ nahrazují slovy „nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako akutně toxické kategorie 1, 2 nebo 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 nebo 2“ a slova „chemických látek a směsí, klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické“ se nahrazují slovy „nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako akutně toxické kategorie 1, 2 nebo 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 nebo 2“.

7. V příloze č. 2 v části „OBSAH Živnosti vázané“ se za živnost „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ vkládá nová živnost, která zní: „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“.

8. V příloze č. 2 v části „OBSAH Živnosti vázané“ u živnosti „Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech“ se slova „toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků“ nahrazují slovy „nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické,“ a slova „toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky,“ se nahrazují slovy „nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické nebo vysoce toxické“.

9. V příloze č. 3 Obsahové náplně živností koncesovaných se v názvu živnosti „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin“ doplňují slova „a provádění trhacích prací“ a ve sloupci Obsahová náplň živnosti se na konci odstavce doplňuje věta „Provádění trhacích prací podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, kterými se rozumí odborná činnost, při níž se využívá energie chemické výbuchové přeměny výbušnin zahrnující soubor pracovních postupů, zejména nabíjení trhavin, přípravu a nabíjení roznětných náložek, zhotovování roznětné sítě, odpálení náloží (odpal) a výbuch náloží (odstřel).“.

10. V příloze č. 3 Obsahové náplně živností koncesovaných se živnost „Provádění trhacích a ohňostrojných prací“ zrušuje.

11. V příloze č. 3 v části „OBSAH Živnosti koncesované“ u živnosti „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin“ se doplňují slova „a provádění trhacích prací“.

12. V příloze č. 3 v části „OBSAH Živnosti koncesované“ se živnost „Provádění trhacích a ohňostrojných prací“ zrušuje.

13. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 39 „Výroba zdravotnických prostředků“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti v odstavci druhém se slova „brýlí a kontaktních čoček“ nahrazují slovy „individuálně zhotovených optických korekčních zdravotnických prostředků“.

14. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 48 „Velkoobchod a maloobchod“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti v odstavci druhém se slova „toxických a vysoce toxických látek a směsí“ nahrazují slovy „nebezpečných chemických látek nebo směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 nebo F4“.

15. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 73 „Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti v odstavci prvním se slova „ , činnost kaskadérů a dalších zařízení a akcí sloužících zábavě.“ nahrazují slovy „a dalších zařízení a akcí sloužících zábavě. Provádění ohňostrojů a činnost kaskadérů.“ a na konci odstavce druhého se doplňuje věta „Obsahem činnosti též není provádění ohňostrojných prací.“.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2016.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Mládek, CSc., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1435 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

ÚZ č. 1435 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit, a. s.

Od 1. července 2021 dochází ke změnám nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. Současně dochází také ke změnám v oblasti realitního zprostředkování. Publikace obsahuje také aktuální znění ...

Cena: 143 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.