Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


152

VYHLÁŠKA

ze dne 6. května 2016,

kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny, ve znění vyhlášky č. 476/2012 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny, ve znění vyhlášky č. 476/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova „v pořadí od nejvyššího typu k nejnižšímu typu, jednotarifové nebo vícetarifové“.

2. V § 1 odst. 2 písm. a), b) se za slovo „hodnoty“ vkládají slova „činného a jalového“.

3. V § 1 odst. 2 písm. c) se slovo „S“ nahrazuje slovem „M“, za slova „kterým je“ se vkládá slovo „průběhové“ a slova „které není měřením typu A ani měřením typu B“ se nahrazují slovy „a průběžný záznam střední hodnoty činného výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení“.

4. V § 1 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ ; měření typu C není průběhové, může být s dálkovým přenosem údajů“.

5. V § 2 odst. 1 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.

6. V § 2 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „s instalovaným výkonem nad 10 kW“.

7. V § 2 odst. 2 písmeno e) zní:

„e)   odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím do 1 kV, prostřednictvím kterých je připojena výrobna elektřiny s instalovaným výkonem nad 10 kW,“.

8. V § 2 odst. 2 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

9. V § 2 odstavec 4 zní:

„(4) Alespoň měřením typu M musí být měřena elektřina v

a)   předávacích místech výroben elektřiny s napětím do 1 kV přímo připojených k distribuční soustavě s instalovaným výkonem do 10 kW včetně,
b)   odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím do 1 kV, prostřednictvím kterých je připojena výrobna elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW včetně.“.

10. V § 2 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Elektřina v předávacích místech a v odběrných místech podle odstavce 4 může být měřena měřením typu B.“.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.

11. V § 2 odst. 6 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

12. V § 2 odst. 8 se slova „s instalovaným výkonem do 5 kW včetně“ zrušují a slova „měřením typu B“ se nahrazují slovy „alespoň měřením typu M“.

13. V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova „typu B“ vkládají slova „a M“.

14. V § 3 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

15. V § 4 odst. 3 se slovo „Výpočet“ nahrazuje slovy „Pokud nejsou dostupné údaje zaznamenané měřicím zařízením, výpočet“.

16. V § 4 odst. 4 se slovo „odhadem“ zrušuje.

17. V § 4 odst. 5 se slova „odhad spotřeby“ nahrazují slovy „stanovení náhradních údajů o spotřebě“ a slovo „využívá“ se nahrazuje slovem „použije“.

18. V § 5 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 2 až 8.

19. V § 5 odst. 2 se slova „08 < j < 1808“ nahrazují slovy „0° < j < 180°“ a slova „1808 < j < 3608“ se nahrazují slovy „180° < j < 360°“.

20. V § 5 odst. 7 se slovo „S“ nahrazuje slovem „M“.

21. V § 6 odst. 3 se za slovo „měření“ vkládají slova „typu A a typu B“ a na konci odstavce se doplňuje věta „U průběhového měření na hladině zvlášť vysokého, velmi vysokého a vysokého napětí se účiník vyhodnocuje v základním měřicím intervalu.“.

22. V § 6 odstavec 5 zní:

„(5) Na základě žádosti výrobce elektřiny, provozovatele distribuční soustavy nebo zákazníka, a pokud to měření umožňuje, poskytne provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy výrobci elektřiny, provozovateli distribuční soustavy nebo zákazníkovi impulsní výstupy z měření nepřetržitě přímo v předávacím místě nebo v odběrném místě nebo zpřístupní naměřené hodnoty pomocí jiného komunikačního rozhraní elektroměru. Využívání impulsních výstupů nebo poskytování naměřených hodnot provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy pomocí jiných komunikačních rozhraní elektroměru není bez souhlasu provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy umožněno.“.

23. V § 6 odst. 6 se slovo „zařízeních“ nahrazuje slovy „zařízení v třífázové soustavě“.

24. V § 7 odst. 2 se za slovo „tarifu“ vkládají slova „ , pokud změna tarifu výměnu měřicího zařízení vyžaduje,“.

25. V § 7 odst. 3 se slovo „S“ nahrazuje slovem „M“ a za slovo „účelem“ se vkládá slovo „pravidelného“.

26. V § 7 odst. 4 se slovo „S“ nahrazuje slovem „M“.

27. V § 7 odst. 5 se slovo „protokolem“ nahrazuje slovem „záznamem“.

28. V § 7 odst. 6 se za slovo „žádosti“ vkládají slova „provozovatele distribuční soustavy,“.

29. V § 8 odst. 1 se slova „typu A a měření typu B“ nahrazují slovy „typu A, měření typu B a měření typu M“.

30. V § 8 odst. 4 písm. a) bodě 2 se slovo „S“ nahrazuje slovem „M“ a za slovo „hodnoty“ se vkládají slova „činného výkonu v kW a“.

31. V § 9 odst. 4 písm. c) se slovo „nejslabšího“ zrušuje a za slovo „vodiče“ se vkládají slova „v místě napojení na neměřenou část,“.

32. V § 9 odst. 6 písmeno a) zní:

„a)   u odběru elektřiny ze sítě nízkého napětí
   1. od předposledního pravidelného odečtu provedeného za účelem ročního zúčtování spotřeby elektřiny, maximálně však 24 měsíců; samoodečet spotřeby elektřiny není v takovém případě považován za pravidelný odečet,
   2. nejvýše 24 měsíců v případech, kdy se odečty za účelem zúčtování spotřeby u odběru elektřiny ze sítě nízkého napětí provádějí častěji než jedenkrát ročně,“.

33. V § 9 odst. 9 úvodní části ustanovení se slovo „platného“ nahrazuje slovem „účinného“.

34. V § 9 odst. 9 písmeno b) zní:

„b)   ceny za službu distribuční soustavy, kde za složku ceny služby distribuční soustavy na podporu podporovaných zdrojů se použije částka 495 Kč/MWh, a kde se v síti nízkého napětí použije sazba C 02d nebo D 02d podle kategorie odběru elektřiny,“.

35. V § 9 odst. 9 se písmena c) až e) zrušují.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno c).

36. V § 10c se označení odstavce 2 zrušuje.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:
Ing. Mládek, CSc., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1292 - Energetika

ÚZ č. 1292 - Energetika

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty tří nosných zákonů z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií a zákon o podporovaných zdrojích energie; k těmto zákonům, jsou v publikaci zařazeny nejpoužívanější vyhlášky – ostatní vyhlášky a nařízení vlády jsou dostupné ...

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.