Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


147

ZÁKON

ze dne 20. dubna 2016,

kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
Změna zákona o zdravotních službách

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 66/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb. a zákona č.  47/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 19 odst. 4 větě první se za slovo „zabezpečení“ vkládají slova „ , příslušné komoře“.

2. V § 70 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   ke zpracování údajů o zdravotním stavu obyvatelstva, o činnosti poskytovatelů a jejich ekonomice, o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví a o úhradách zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to za účelem získání informací o rozsahu a kvalitě poskytovaných zdravotních služeb, pro řízení zdravotnictví a tvorbu zdravotní politiky, včetně zajištění transparentnosti poskytování a financování zdravotních služeb, zajištění rovného přístupu k zdravotním službám a hodnocení indikátorů kvality a bezpečnosti zdravotních služeb,“.

3. V § 70 odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   k vedení Národního registru poskytovatelů, Národního registru zdravotnických pracovníků a Národního registru hrazených zdravotních služeb a zpracování údajů v nich vedených,“.

4. V § 70 odst. 1 písm. f) se slova „uvedených v písmenech a) a d)“ nahrazují slovy „podle písmen a) a d) jakož i v registrech podle písmen b) a c)“.

5. V § 70 odst. 2 písm. a) bodě 4 se slova „pacienta, jde-li o nemoci z povolání,“ nahrazují slovy „ , u kterého pacient, u něhož nemoc z povolání vznikla, naposledy pracoval za podmínek, za kterých nemoc z povolání vzniká,“.

6. V § 70 odstavec 3 zní:

„(3) Ministerstvo zřizuje Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen „statistický ústav“) jako organizační složku státu k plnění svých úkolů v oblasti zajištění Národního zdravotnického informačního systému podle tohoto zákona a zákona o státní statistické službě. Statistický ústav je správcem Národního zdravotnického informačního systému.“.

7. V § 70 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; poskytovatelé, kteří jsou zároveň zpravodajskou službou, údaje do Národního zdravotnického informačního systému nepředávají“.

8. V § 70 odst. 4 písm. b) se slova „Národní referenční centrum a“ zrušují.

9. V § 70 odst. 4 písm. c) se za slova „údaje shromažďované podle“ vkládají slova „tohoto zákona nebo“.

10. V § 70 odst. 4 písm. e) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „(dále jen „akreditovaná zařízení“)“.

11. V § 70 odst. 5 písm. b) se slova „ministerstvu nebo pověřené právnické osobě“ nahrazují slovy „statistickému ústavu a ministerstvu“.

12. V § 70 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „a ve struktuře podle datového rozhraní. Datové rozhraní zveřejní statistický ústav na svých internetových stránkách“.

13. V nadpisu § 71 se slovo „ministerstva“ nahrazuje slovy „statistického ústavu“.

14. V § 71 odst. 1 se v úvodní části ustanovení slova „poskytuje ministerstvu“ nahrazují slovy „poskytují statistickému ústavu“ a slova „a pro výkon státní správy“ se zrušují.

15. V § 71 odst. 7 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovy „Statistický ústav“ a slova „zdravotních služeb“ se zrušují.

16. V § 71 odst. 8 se v úvodní části ustanovení za slovo „jeho“ vkládá slovo „písemné“.

17. V § 71 odst. 8 písm. d) a e) se za slovo „pobytu“ vkládají slova „ , jméno, popřípadě jména, a příjmení“.

18. V § 71 odst. 9 písm. e) se slova „zdravotních služeb“ zrušují.

19. V § 71 odst. 10 se slova „ministerstvu nebo jím pověřenému správci Národního registru poskytovatelů“ nahrazují slovy „statistickému ústavu“.

20. V § 71 odstavec 12 zní:

„(12) Statistický ústav předává údaje jemu poskytnuté podle odstavců 2 až 5 a 10 poskytovatelům a zdravotním pojišťovnám k plnění jejich úkolů na základě jejich žádosti. Žádost poskytovatele nebo zdravotní pojišťovny a údaje předávané statistickým ústavem na základě této žádosti jsou předávány způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

21. V § 71 odst. 13 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo zdravotní pojišťovny“.

22. V § 71 odst. 14 se slova „Ministerstvo ověří žadatele v jím vedeném registru poskytovatelů,“ nahrazují slovy „Statistický ústav ověří identitu žadatele, jde-li o poskytovatele, v Národním registru poskytovatelů, a jde-li o zdravotní pojišťovnu, která získala povolení k provádění veřejného zdravotního pojištění podle zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v obchodním rejstříku. Statistický ústav dále“, slova „ ; pokud ministerstvo“ se nahrazují tečkou a slovy „Pokud statistický ústav“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „nebo zdravotní pojišťovně“.

23. V § 71 se doplňuje odstavec 15, který zní:

„(15) Statistický ústav předá na žádost ministerstvu údaje získané podle odstavců 2 až 5 a 10, které ministerstvo potřebuje pro plnění svých úkolů podle tohoto nebo jiných zákonů.“.

24. Společný nadpis nad § 72 zní:

„Národní zdravotní registry,
Národní registr poskytovatelů, Národní registr zdravotnických pracovníků a Národní registr hrazených zdravotních služeb“.

25. V § 72 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g)   Národní registr hrazených zdravotních služeb,“.

26. V § 73 odst. 1 písm. a) se za slovo „incidence“ vkládají slova „ , okolností vzniku a šíření“ a za slovo „účelnosti“ se vkládají slova „a efektivity“.

27. V § 73 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) až i), která znějí:

„g)   sběr informací k hodnocení indikátorů kvality a bezpečnosti zdravotních služeb,
h)   sběr informací k zajištění kvality a udržitelnosti systému úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění,
i)   sběr informací ke sledování demografického vývoje, reprodukčního zdraví a důsledků stárnutí obyvatelstva na poskytování zdravotních služeb.“.

28. V § 73 odst. 2 písm. a) se slova „a zpracovatele“ nahrazují slovy „nebo provozovatele“.

29. V § 73 odst. 3 se ve větě první a páté slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „statistický ústav“ a ve větě čtvrté se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovy „Statistický ústav“.

30. V § 73 odst. 4 se ve větě první slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovy „statistickému ústavu“ a ve větě druhé a třetí se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovy „Statistický ústav“.

31. V § 73 odstavec 5 zní:

„(5) Pro statistické a vědecké účely poskytuje statistický ústav z národních zdravotních registrů údaje pouze v podobě, ze které nelze určit konkrétní fyzickou nebo právnickou osobu. Statistický ústav je oprávněn žádat za poskytnutí těchto údajů úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením výpisů, kopií, s opatřením technických nosičů dat a s odesláním údajů oprávněnému subjektu podle odstavce 2. Statistický ústav si může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání údajů.“.

32. V § 73 se doplňují odstavce 6 až 9, které znějí:

„(6) V případě, že bude statistický ústav za poskytnutí údajů podle odstavce 5 požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady oprávněnému subjektu, který předložil žádost podle odstavce 3, před poskytnutím údajů podle odstavce 5. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady statistickým ústavem vyčíslena.

(7) Nesplní-li statistický ústav vůči oprávněnému subjektu, který předložil žádost podle odstavce 3, oznamovací povinnost podle odstavce 6, ztrácí nárok na úhradu nákladů.

(8) Poskytnutí údajů podle odstavce 5 je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud oprávněný subjekt, který předložil žádost podle odstavce 3, do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, statistický ústav žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží.

(9) Úhrada je příjmem statistického ústavu.“.

33. V § 74 odst. 1 písmeno m) zní:

„m)   počet lůžek podle formy a oboru zdravotní péče, popřípadě druhu zdravotní péče podle § 5 odst. 2 písm. f) až i),“.

34. V § 74 odst. 1 se doplňuje písmeno n), které zní:

„n)   přepočtený počet zdravotnických pracovníků v členění podle odborné způsobilosti, specializované způsobilosti a zvláštní odborné způsobilosti.“.

35. V § 74 odst. 2 písm. a) se slova „ , e), k) a m)“ nahrazují slovy „a e)“.

36. V § 74 odst. 3 písmeno a) zní:

„a)   veřejně přístupný na internetových stránkách ministerstva, s výjimkou údajů o
   1. adrese místa trvalého nebo hlášeného pobytu a datu narození fyzické osoby a
   2. poskytovateli, o jehož oprávnění k poskytování zdravotních služeb rozhodlo Ministerstvo obrany, Ministerstvo spravedlnosti nebo Ministerstvo vnitra,“.

37. V § 74 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   přístupný komoře, jde-li o člena komory, který je poskytovatelem nebo odborným zástupcem, a to v rozsahu údajů o nich vedených.“.

38. V § 75 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „s tím, že další kontaktní údaje podle § 74 odst. 1 písm. c) předává, pokud jsou mu známé“.

39. V § 75 odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   § 74 odst. 1 písm. c), jde-li o kontaktní údaje, a podle § 74 odst. 1 písm. j) až n) poskytovatel,“.

40. V § 75 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   § 74 odst. 1 písm. c) a j) až n) poskytovatel sociálních služeb.“.

41. V § 75 se odstavec 3 zrušuje.

42. § 76 a 77 včetně nadpisu znějí:

„Národní registr zdravotnických pracovníků
§ 76

(1) Národní registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání obsahuje údaje o zdravotnických pracovnících, včetně hostujících osob a osob, které způsobilost k výkonu zdravotnického povolání získaly mimo území České republiky, a to

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnického pracovníka a jeho akademický titul, vědecká hodnost a vědecko-pedagogický titul,
b)   datum a místo narození,
c)   pohlaví,
d)   rodné číslo, bylo-li přiděleno, v případě cizinců číslo cestovního dokladu nebo jiného průkazu totožnosti,
e)   státní občanství,
f)   označení odbornosti nebo odborností, včetně specializovaných a zvláštních odborných způsobilostí, a datum jejich získání podle jiných právních předpisů, v případě uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních předpisů označení odbornosti nebo odborností a datum jejich uznání,
g)   identifikační údaje vzdělávacího zařízení, akreditovaného zařízení nebo pověřené organizace, ve kterých zdravotnický pracovník získal odbornou, specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilost, v případě uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních předpisů identifikační údaj uznávajícího orgánu,
h)   údaj, zda se jedná o hostující nebo usazenou osobu,
i)   v případě hostující osoby datum oznámení, na základě kterého může podle jiného právního předpisu vykonávat zdravotnické povolání,
j)   v případě zdravotnických pracovníků, kterých se týká specializační příprava nebo kteří jsou v průběhu aprobačního řízení, údaj, zda se jedná o zdravotnického pracovníka zařazeného do specializačního vzdělávání nebo přípravy k aprobační zkoušce, a obor specializačního vzdělávání nebo aprobační zkoušky,
k)   identifikační údaje poskytovatele nebo poskytovatele sociálních služeb, u kterého zdravotnický pracovník vykonává zdravotnické povolání, a druh a forma zdravotní péče, ve kterém zdravotnické povolání vykonává,
l)   adresu místa trvalého pobytu zdravotnického pracovníka, jde-li o cizince, adresu hlášeného pobytu, a další kontaktní údaje, například telefonní číslo, adresu elektronické pošty nebo identifikátor datové schránky, pokud adresu a další kontaktní údaje zdravotnický pracovník sdělil,
m)   záznamy o
   1. pravomocných rozhodnutích o zákazu výkonu zdravotnického povolání,
   2. vyloučení z komory.

(2) Obsah Národního registru zdravotnických pracovníků je přístupný

a)   vzdělávacímu zařízení, akreditovanému zařízení, ministerstvu nebo pověřené organizaci, které jsou editorem údajů o zdravotnickém pracovníkovi v rozsahu odstavce 1 písm. f) a g),
b)   poskytovateli nebo poskytovateli sociálních služeb v rozsahu údajů o jeho zaměstnancích, včetně hostujících osob, podle odstavce 1 písm. a) až j) a l) až m), a to za účelem zajištění poskytování zdravotních služeb a ověřování plnění požadavků na personální zabezpečení poskytovaných zdravotních služeb,
c)   komoře v rozsahu údajů podle odstavce 1 vedených o jejích členech, za účelem výkonu její činnosti,
d)   zdravotní pojišťovně v rozsahu údajů podle odstavce 1 písm. a), b), f), g), i), j) a l), a to za účelem provádění veřejného zdravotního pojištění,
e)   ministerstvu v rozsahu údajů podle odstavce 1 písm. f) až m), a to za účelem výkonu státní správy v oblasti kontroly dostupnosti a kvality zdravotních služeb,
f)   příslušnému správnímu orgánu v rozsahu údajů podle odstavce 1 písm. a), b), f) a g) až m), a to za účelem výkonu jeho činnosti,
g)   Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv v rozsahu údajů o lékařích, zubních lékařích a farmaceutech podle odstavce 1 písm. a), b), f), j) a l), a to za účelem výkonu státní správy v oblasti lékové politiky,
h)   zdravotnickému pracovníkovi v rozsahu údajů o něm vedených.

§ 77

(1) Do Národního registru zdravotnických pracovníků předávají údaje podle § 76 odst. 1

a)   písm. a), d), f), g) a j) vzdělávací zařízení, akreditovaná zařízení a pověřené organizace, které tímto provádějí prvotní zápis zdravotnického pracovníka do registru,
b)   písm. a) až e) Ministerstvo vnitra a Policie České republiky v souladu s § 71,
c)   písm. g) až j) ministerstvo a pověřené organizace,
d)   písm. j), k) a m) poskytovatel a poskytovatel sociálních služeb,
e)   písm. l) zdravotnický pracovník dobrovolně,
f)   písm. m) bodu 1 soud nebo příslušný správní orgán,
g)   písm. m) bodu 2 komora.

(2) Zdravotnický pracovník vedený v Národním registru zdravotnických pracovníků je povinen bez zbytečného odkladu oznámit statistickému ústavu, zjistí-li, že jsou v tomto registru o něm vedené chybné údaje.“.

43. Za § 77 se vkládá nový § 77a, který včetně nadpisu zní:

㤠77a
Národní registr hrazených zdravotních služeb

(1) Národní registr hrazených zdravotních služeb obsahuje údaje o obsahu, datu a čase poskytnutí zdravotní služby, o fyzické nebo právnické osobě, která zdravotní službu poskytla, pojištěnci, kterému byla zdravotní služba poskytnuta, a o provedených úhradách zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění.

(2) Do Národního registru hrazených zdravotních služeb předává údaje podle odstavce 1 zdravotní pojišťovna, která zdravotní službu uhradila, a to

a)   identifikační údaje zdravotní pojišťovny, která úhradu zdravotních služeb provedla,
b)   identifikační údaje
   1. poskytovatele, včetně identifikace pracoviště,
   2. poskytovatele sociálních služeb, který poskytuje zdravotní služby podle § 11 odst. 2 písm. b),
c)   rozsah zdravotních služeb, o jejichž poskytování a úhradě uzavřela zdravotní pojišťovna s poskytovatelem nebo poskytovatelem sociálních služeb uvedeným v písmenu b) bodu 2 smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,
d)   údaje o personálním zabezpečení a věcném a technickém vybavení poskytovatele, k jejichž zajištění se zavázal zdravotní pojišťovně ve smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb uzavřené podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,
e)   vymezení zdravotních služeb, za které byla úhrada provedena,
f)   výši úhrady za zdravotní služby vymezené podle písmene e), poskytnuté zdravotní pojišťovnou,
g)   typ úhrady a
h)   období, v němž byly poskytnuty zdravotní služby vymezené podle písmene e), za které zdravotní pojišťovna poskytla úhradu ve výši uvedené podle písmene f).

(3) Do Národního registru hrazených zdravotních služeb dále zdravotní pojišťovna uvedená v odstavci 2 předává

a)   identifikační číslo pojištěnce, kterému byla poskytnuta zdravotní služba specifikovaná podle písmene b) a uhrazená zdravotní pojišťovnou poskytovateli nebo poskytovateli sociálních služeb,
b)   specifikaci zdravotní služby poskytnuté pojištěnci, včetně uvedení data poskytnutí zdravotní služby.“.

44. V § 78 písm. b) se za slovo „způsob“ vkládá slovo „ , strukturu“.

45. V § 78 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   způsob vymezení a způsob specifikace zdravotních služeb, za které byla úhrada provedena, a typ úhrady pro účely předávání údajů do Národního registru hrazených zdravotních služeb.“.

46. V § 81 odst. 3 se za slovo „zástupce“ vkládají slova „nebo opatrovníka“.

47. V § 82 odst. 1 se slovo „obalu“ nahrazuje slovem „plodu“.

48. V § 84 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

49. V § 86 odst. 1 písmeno d) zní:

„d)   vyznačí v Listu o prohlídce zemřelého provedení patologicko-anatomické nebo zdravotní pitvy určené podle písmene b),“.

50. V § 86 odst. 2 se slova „Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky“ nahrazují slovy „statistickému ústavu“.

51. V § 88 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „provede se patologicko-anatomická pitva povinně“ nahrazují slovy „patologicko-anatomická pitva se vždy provádí“.

52. V § 88 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h)   v případě, kdy není dostatečně objasněna příčina smrti, základní nemoci, dalších nemocí nebo jejich komplikací nebo klinická dignóza.“.

53. V § 88 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „provede se zdravotní pitva povinně“ nahrazují slovy „zdravotní pitva se vždy provádí“.

54. V § 88 odst. 3 písm. a) se slova „nebylo možno jednoznačně zjistit příčinu smrti“ nahrazují slovy „nedošlo ke stanovení příčiny smrti nebo nebyla příčina smrti dostatečně objasněna“.

55. V § 88 se na začátek odstavce 4 vkládá věta „Patologicko-anatomické pitvy podle odstavce 2 a zdravotní pitvy podle odstavce 3 se provádějí i bez souhlasu zemřelého51).“.

Poznámka pod čarou č.  51 zní:


51) § 113 odst. 2 občanského zákoníku.“.

56. Za § 88 se vkládá nový § 88a, který zní:

㤠88a

(1) Lékař provádějící prohlídku těla zemřelého může rozhodnout, že se neprovede patologicko-anatomická pitva v případech podle § 88 odst. 2 písm. a), b) nebo c) nebo zdravotní pitva v případech podle § 88 odst. 3 písm. b) nebo d), jestliže jde o úmrtí, jehož příčina je zřejmá, a zemřelý pacient za svého života vyslovil prokazatelný nesouhlas s provedením pitvy nebo zákonný zástupce nebo opatrovník zemřelého pacienta anebo osoba pacientovi blízká požádali o neprovedení pitvy. Pro způsob vyslovení prokazatelného nesouhlasu pacientem s provedením pitvy se použije obdobně § 81 odst. 5.

(2) Poskytovatel provádějící pitvu může rozhodnout, že se

a)   neprovede patologicko-anatomická pitva v případech podle § 88 odst. 2 písm. a), b) nebo c) nebo zdravotní pitva v případech podle § 88 odst. 3 písm. b) nebo d), jestliže jde o úmrtí, jehož příčina je zřejmá, a zemřelý pacient za svého života vyslovil prokazatelný nesouhlas s provedením nebo zákonný zástupce nebo opatrovník zemřelého pacienta anebo osoba pacientovi blízká požádali o neprovedení pitvy,
b)   neprovede patologicko-anatomická pitva v případech podle § 88 odst. 2 písm. a), b), c) nebo h) nebo zdravotní pitva v případech podle § 88 odst. 3 písm. a), b) nebo d), pokud při dodatečně provedeném odborném posouzení je příčina úmrtí zřejmá,
c)   provede patologicko-anatomická nebo zdravotní pitva v případech podle § 88 odst. 2 nebo 3, i když nebyla určena lékařem provádějícím prohlídku těla zemřelého.

(3) Pro způsob vyslovení prokazatelného nesouhlasu pacientem s provedením pitvy podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. a) se použije obdobně § 81 odst. 5. Prokazatelný nesouhlas pacienta s provedením pitvy, písemná žádost zákonného zástupce nebo opatrovníka zemřelého pacienta anebo osoby pacientovi blízké o neprovedení pitvy podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. a) nebo záznam o ní je součástí zdravotnické dokumentace vedené o zemřelém; v případě mrtvě narozeného dítěte je součástí zdravotnické dokumentace vedené o matce.

(4) O rozhodnutí o neprovedení zdravotní pitvy podle odstavce 2 písm. a) nebo b) je poskytovatel v oboru soudní lékařství povinen informovat Policii České republiky.“.

57. V § 89 odst. 1 se slova „místu jejich určení“ nahrazují slovy „místům jejich určení stanoveným prováděcím právním předpisem“.

58. V § 89 se odstavce 3 až 6 zrušují.

59. V § 90 se slova „0°C až +2°C“ nahrazují slovy „0 °C až +5 °C“.

60. V příloze bodech 1 a 2 se číslo „5“ nahrazuje číslem „25“.

61. V příloze bod 3 zní:„

3.  Národní registr reprodukčního zdraví
V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci těhotné ženy, rodičky a narozeného dítěte, ženy, u níž se provádí umělé oplodnění, ženy, které bylo provedeno umělé přerušení těhotenství, byl vyvolán potrat nebo došlo k samovolnému potratu; sociodemografické údaje (věk, pohlaví, zaměstnání, nejvyšší dosažené vzdělání) ovlivňující zdravotní stav těhotné ženy, rodičky a narozeného dítěte a ženy a muže, který se ženou společně podstupuje asistovanou reprodukci (dále jen „neplodný pár“), údaje (osobní a rodinná anamnéza, diagnostické údaje, údaje o průběhu těhotenství a porodu, údaje o léčbě, provedených výkonech, včetně jejich výsledků a komplikacích) související se zdravotním stavem těhotné ženy a průběhem těhotenství, rodičky a porodem a zdravotním stavem narozeného dítěte, údaje o zdravotním stavu neplodného páru a jemu poskytnutých metodách a postupech asistované reprodukce. Dále jsou v registru zpracovávány údaje o preimplantačních a prenatálních vyšetřeních, údaje o umělém přerušení těhotenství, samovolných nebo vyvolaných potratech, o způsobu provedení umělého přerušení těhotenství, způsobu vyvolání potratu, důvodu ukončení umělého přerušení těhotenství a o potracených plodech, dále údaje o zjištěných vrozených a vývojových vadách a geneticky podmíněných nemocech u plodů a osob, údaje potřebné k identifikaci poskytovatele, v jehož zdravotnickém zařízení došlo k porodu nebo k poporodnímu ošetření rodičky, ve kterém byla diagnostikována vrozená vada, bylo provedeno umělé přerušení těhotenství nebo vyvolán potrat nebo poskytnuto ošetření po potratu nebo ve kterém byla provedena asistovaná reprodukce nebo některý z postupů a metod asistované reprodukce.
V registru nejsou zpracovávány osobní údaje rodičky, která požádala o utajení své totožnosti při porodu podle § 37.
Po uplynutí 30 let od roku nahlášení údajů nebo 5 let po úmrtí jsou osobní údaje anonymizovány.“.

62. V příloze bodu 5 Národní registr kloubních náhrad se za slovo „včetně“ vkládají slova „identifikace kloubu a“.

63. V příloze bodu 8 se číslo „10“ nahrazuje číslem „25“ a za slova „od roku úrazu“ se vkládají slova „nebo 5 let od úmrtí“.

64. V příloze se doplňují nové body 11 a 12, které znějí:„

11.  Národní diabetologický registr
V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta; sociodemografické údaje (věk, pohlaví, zaměstnání) ovlivňující zdravotní stav pacienta, rizikové a prognostické faktory onemocnění, údaje vztahující se k onemocnění a jeho léčbě, osobní a rodinná anamnéza pacienta související s onemocněním, včetně klasifikace typu a stavu diabetu a laboratorních hodnot, poskytování dispenzární péče a o úmrtí pacienta; údaje potřebné pro identifikaci poskytovatele diagnostikujícího, léčícího a poskytujícího dispenzární péči.
Po uplynutí 25 let po úmrtí jsou osobní údaje anonymizovány.
12.  Národní registr intenzivní péče
V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta; sociodemografické údaje (věk, pohlaví, zaměstnání) ovlivňující zdravotní stav pacienta, rizikové a prognostické faktory onemocnění, údaje vztahující se k onemocnění a jeho léčbě, osobní a rodinná anamnéza pacienta související s onemocněním, diagnóza onemocnění včetně laboratorních hodnot, poskytování dispenzární péče a o úmrtí pacienta; údaje potřebné pro identifikaci poskytovatele diagnostikujícího a poskytujícího akutní lůžkovou péči intenzivní a následnou intenzivní péči.
Po uplynutí 5 let po úmrtí jsou osobní údaje anonymizovány.“.

65. V příloze se doplňuje poznámka, která zní:

„Poznámka:  Osobními údaji vedenými v národních zdravotních registrech podle této přílohy, které jsou po uplynutí lhůty od úmrtí anonymizovány, se rozumí osobní údaje vedené v příslušném registru o pacientovi, popřípadě jiné osobě, který zemřel a kterému byla poskytnuta zdravotní služba v registru sledovaná.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Ministerstvo zdravotnictví zřídí

a)   Národní registr zdravotnických pracovníků do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
b)   Národní registr hrazených zdravotních služeb do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
c)   Národní diabetologický registr a Národní registr intenzivní péče do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Údaje vedené v registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky podle zákona č. 372/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, tento ústav převede ke dni zřízení Národního registru zdravotnických pracovníků do tohoto registru.

3. Subjekty uvedené v § 77 odst. 1 zákona č.  372/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, předají do Národního registru zdravotnických pracovníků údaje podle § 77 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to do 180 dnů ode dne zřízení tohoto registru.

4. Zdravotní pojišťovny předají do Národního registru hrazených zdravotních služeb do 180 dnů ode dne zřízení tohoto registru údaje podle § 77a odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud se vztahují ke zdravotním službám poskytnutým po 1. lednu 2010.

5. Přístupová práva nabytá podle § 73 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována.

6. Povinnost zajistit teplotu v chladicím zařízení podle § 90 zákona č. 372/2011 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, musí být splněna do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Pokud došlo k úmrtí přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se při určování a provádění pitev podle zákona č. 372/2011  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Nabídka k tématu

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - Praktický komentář, 2. vydání

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - Praktický komentář, 2. vydání

Jan Mach, Aleš Buriánek, Dagmar Záleská, Barbora Steinlauf, Aneta Stieranková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází druhé doplněné a aktualizované vydání praktického komentáře zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních ...

Cena: 1 760 KčKOUPIT

ÚZ č. 1534 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

ÚZ č. 1534 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální text zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách, zákona o zdravotnické záchranné službě, zákona o elektronizaci zdravotnictví a zákona o některých opatřeních ve vztahu k Ukrajině. Dále zde najdete 18 vyhlášek a nařízení ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Právo ve zdravotnictví

Právo ve zdravotnictví

Jaroslav Svejkovský, Ladislav Řípa a kolektiv - C. H. Beck

Publikace přináší kvalitní, logicky členěný pohled na problematiku současného světa zdravotnictví. Autoři stručně, jasně a logicky vysvětlují situace, do kterých se dostává nejeden poskytovatel zdravotních služeb. Lékaři a sestry zde mohou najít informace, jak reagovat na nepříjemné ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Elektronická preskripce v České republice a v evropském kontextu

Elektronická preskripce v České republice a v evropském kontextu

MUDr. Jan Bruthans, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Tato monografie představuje v této šíři doposud nikdy nepublikovaný popis vývoje a aktuálního stavu elektronizace zdravotnictví a elektronické preskripce v ČR i v EU. Podrobněji k obsahu ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Zdravotnické právo

Zdravotnické právo

Petr Šustek, Tomáš Holčapek a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie představuje ojedinělou syntézu zdravotnického práva, jako svébytného právního odvětví, které již nesporně našlo své místo také v české právnické vědě a právní praxi. Multidisciplinární povaha zdravotnického práva, která ve své podstatě pramení ze vzájemného prolínání ...

Cena: 1 485 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.