Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


136

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. dubna 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006  Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) k provedení § 3 odst. 3, § 15, § 18 odst. 1 písm. c), § 18 odst. 2 písm. b) a § 21 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 88/2016 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Čl. I

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).“.

2. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   bližší požadavky na obsah a rozsah plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“).“.

3. V § 2 odst. 1 se slova „bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“)“ zrušují.

4. Na konci § 6 se doplňuje věta „Bližší požadavky na obsah a rozsah plánu stanoví příloha č. 6 k tomuto nařízení.“.

5. V § 7 písm. c) se slova „zabezpečuje, aby plán obsahoval,“ nahrazují slovy „zpracovává plán tak, aby obsahoval“ a za slova „bezpečné a zdraví neohrožující práce,“ se vkládají slova „přehledné schematické znázornění časového trvání, posloupnosti anebo souběhu a věcné vazby jednotlivých opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a nechá odsouhlasit a podepsat“.

6. V § 7 písm. d) se slova „zajistí zpracování požadavků“ nahrazují slovy „zapracuje do plánu požadavky“.

7. V § 8 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   koordinuje přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivými zhotoviteli nebo jimi pověřenými osobami se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,“.

8. V § 8 odst. 1 písmeno d) zní:

„d)   sleduje provádění prací na staveništi a ověřuje, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s cílem zajištění bezpečného provádění prací na staveništi a upozorňuje na konkrétně zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,“.

9. V § 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h)   v součinnosti se všemi zhotoviteli na dané stavbě aktualizuje a přizpůsobuje plán zpracovaný při přípravě stavby skutečnému průběhu prací při realizaci stavby na staveništi a nechá plán odsouhlasit a podepsat všemi zhotoviteli, pokud nebyli v době zpracování plánu známi.“.

10. V příloze č. 3 části I. bodě 12 se slovo „přípravky“ nahrazuje slovem „směsi“.

11. Poznámka pod čarou č. 23 zní:


23)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č.  1907/2006, v platném znění.“.

12. V příloze č. 3 části V. bodě 4 se slovo „příkopy“ nahrazuje slovem „výkopy“.

13. V příloze č. 3 části XVIII. bodě 2 se za slovo „předem“ vkládá slovo „písemně“.

14. V příloze č. 3 části XVIII. bodě 2 se za slova „fyzická osoba“ vkládají slova „podle jiného právního předpisu38)“.

Poznámka pod čarou č. 38 zní:


38)  Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.“.

15. V příloze č. 3 části XVIII. bod 3 zní:

„3.  V závislosti na složitosti a druhu vykonávaných prací stanoví vedoucí potápěč konkrétní postup a způsob provádění těchto prací, a to na základě průzkumu stavu pracoviště, klimatických podmínek, hloubky, proudění, teploty a složení vody. Postup a způsob provádění těchto prací musí zohlednit též možnosti bezpečného vstupu a výstupu z vody při záchranných a likvidačních pracích.“.
16. V příloze č. 3 části XVIII. bodě 4 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 39 zní:
„b)   stanovení a zajištění způsobu dorozumívání a spojení s potápěčem při pobytu pod hladinou technickými prostředky, zejména potápěčským kabelovým telefonem s minimální pevností lana stanovenou normovou hodnotou v příslušné české technické normě39), nebo jiným hlasovým zařízením tak, aby nemohlo dojít ke ztrátě orientace potápěče nebo ke ztrátě jeho spojení s pracovištěm nad hladinou; v případě sestupu dvou a více potápěčů na jedno pracoviště pod hladinou bez komunikace s pracovištěm nad hladinou se zajistí bezpečný způsob jejich vzájemné komunikace pod hladinou. Při ztrátě vzájemné komunikace potápěčů pod hladinou se snahy o opětovné obnovení komunikace omezí nejvýše na dobu 30 vteřin, následně jsou potápěči povinni vynořit se předepsaným způsobem s ohledem na případné dekompresní procedury,


39) Například ČSN EN 15333-1 - Dýchací přístroje - Potápěčské dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí - Část 1: Přístroje s plicní automatikou a ČSN EN 15333-2 - Dýchací přístroje - Potápěčské dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí - Část 2: Přístroje s volným průtokem.“.

17. V příloze č. 3 části XVIII. bodě 4 písm. d) se slovo „dekompresi“ nahrazuje slovy „množství a způsob dodávky dýchacích plynů, dekompresní procedury“.

18. V příloze č. 3 části XVIII. bodě 4 písm. e) se slova „dýchacího média“ nahrazují slovy „dýchacích plynů“.

19. V příloze č. 3 části XVIII. bodě 4 písm. g) se text „3000 N“ nahrazuje textem „3500 N“.

20. V příloze č. 3 části XVIII. bodě 4 písmeno h) zní:

„h)   trvalé zajištění potápěče, který sestupuje pod hladinu sám, potápěčským kabelovým telefonem s minimální pevností lana stanovenou normovou hodnotou v příslušné české technické normě39), nebo jiným hlasovým zařízením a lanem s minimální pevností lana stanovenou normovou hodnotou v příslušné české technické normě39), a stanovením signálů lanem pro dorozumívání před zanořením mezi potápěčem a pomocnou osobou zaškolenou zejména k manipulaci s hadicovými svazky, potápěčským kabelovým telefonem a lanem,“.

21. V příloze č. 3 části XVIII. bodě 4 písmeno k) zní:

„k)   pro práce v hloubce větší než 13 m a při sestupech, které jsou spojeny s více než jednou dekompresní zastávkou, zajištění vybavení pracoviště vícemístnou dekompresní komorou v pohotovostním stavu, jejíž obsluha je vyškolena pro její používání, umístěnou s ohledem na technickou proveditelnost co nejblíže místu sestupu; pro tyto práce a práce s vysokou fyzickou námahou potápěče je nutné zajistit dodávku dýchacích plynů hadicovým systémem vedeným z místa nad hladinou s výjimkou průzkumných činností,“.

22. V příloze č. 3 části XVIII. bodě 4 písm. n) se za slovo „jsou“ vkládají slova „vázání břemen na zdvihací zařízení“ a za slovo „řezání“ se vkládá slovo „kyslíkem“.

23. V příloze č. 3 části XVIII. bodě 4 písm. o) se za slovo „potápěčským“ vkládá slovo „kabelovým“.

24. V příloze č. 3 části XVIII. se na konci bodu 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:

„q)   pro potápěčské práce v hloubkách větších než 40 m zajistit vhodné složení dýchacích plynů s ohledem na druh práce a dekompresní proceduru; pro potápěčské práce v hloubkách větších než 50 m nepoužívat jako dýchací plyn vzduch a zajistit vhodné složení dýchacích plynů v souladu s dekompresními procedurami pro použití umělých dýchacích plynů.“.

25. V příloze č. 4 bod 2 zní:

„2.  Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, sídlo/adresa místa bydliště zadavatele stavby (stavebníka).“.

26. V příloze č. 4 body 5 až 7 znějí:

„5.  Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, sídlo/adresa místa bydliště zhotovitele a fyzické osoby zabezpečující odborné vedení provádění stavby, popřípadě osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
6.  Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště, číslo platného osvědčení koordinátora při přípravě stavby.
7.  Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště, číslo platného osvědčení koordinátora při realizaci stavby.“.

27. V příloze č. 5 bod 2 zní:

„2.  Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů.“.
28. Doplňuje se příloha č. 6, která včetně poznámek pod čarou č. 40 a 41 zní:

„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

I. Rozsah plánu

1. Plán obsahuje

a) identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a koordinátorovi,
b) situační výkres stavby,
c) obsah podle části II. písmene C této přílohy.

2. Obsah jednotlivých částí plánu musí být přizpůsoben druhu a velikosti stavby, stavebně technickému provedení stavby, účelu využití a době trvání stavby v souladu s § 15 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; plán se zpracovává v podrobnostech umožňujících koordinátorovi využívat plánu jako hlavního nástroje koordinace opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na dané stavbě v souladu s jeho povinnostmi stanovenými zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

3. Plán obsahuje postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti, které se týkají stavby, pro niž se plán zpracovává, a zahrnuje konkrétní požadavky pro bezpečné a zdraví neohrožující provádění všech uvedených postupů a pracovních činností.

II. Obsah plánu

A. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a koordinátorovi

1.  údaje o stavbě
a) základní údaje o druhu stavby,
b) název stavby,
c) msto stavby,
d) charakter stavby (zejména zda je stavba nová, jedná se o změnu dokončené stavby, nebo o odstraňování stavby),
e) účel užívání stavby,
f) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),
g) vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby.
2.  odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy a soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu.
3.  údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště,
b) jméno hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace.

B. Situační výkres stavby

Situační výkres širších vztahů dané stavby obsahuje požadavky stanovené zvláštním právním předpisem40).

C. Požadavky na obsah plánu

Pro splnění požadavků na obsah plánu se v něm uvádí:

1.  základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů, týkajících se stavby, na základě kterých byla stavba povolena, včetně označení příslušného stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora, a
2.  postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby, jedná se o:
a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem,
b) zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť,
c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození,
d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru, 
e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení, 
f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace, 
g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu, 
h) postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody,
i) způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením, 
j) postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění, 
k) postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí, 
l) postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace, 
m) postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor, 
n) řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce, 
o) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany, 
p) zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů, 
q) postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků, 
r) zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem41)
s) zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích prací, 
t) postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností, 
u) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů, 
v) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí23), ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu. 

40) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
41)  § 16 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Čl. II

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, se mění takto:

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

㤠1

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví

a)   požadavky pro udělení, pozastavení, změnu nebo zrušení akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti a periodických zkoušek (dále jen „akreditace“) podnikající fyzické nebo právnické osoby,
b)   zkušební okruhy teoretických znalostí a praktických dovedností pro zkoušku z odborné způsobilosti a periodickou zkoušku,
c)   obsah a způsob provedení zkoušky z odborné způsobilosti a periodické zkoušky, jejich organizaci, průběh, hodnocení a podmínky pro opravu těchto zkoušek, jakož i náležitosti osvědčení o úspěšném vykonání uvedených zkoušek,
d)   vedení dokumentace a evidence držitelem akreditace o stanovených termínech zkoušek, o jejich změnách, o vykonaných zkouškách odborné způsobilosti a periodických zkouškách, včetně zasílání informací o jejich výsledku.


1) Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).“.

2. § 2 zní:

㤠2

(1) Zkušební okruhy teoretických znalostí a praktických dovedností pro zkoušku z odborné způsobilosti a periodickou zkoušku k

a)   zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 9 zákona jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
b)   činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 a 18 zákona jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Obsah a způsob ověření teoretických znalostí a praktických dovedností při provedení zkoušky z odborné způsobilosti a periodické zkoušky jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.“.

3. V § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení ve větě druhé se slovo „Podmínkou“ nahrazuje slovem „Požadavkem“ a za slova „pro provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ se vkládají slova „nebo činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“.

4. V § 3 odst. 1 písm. a) se za slova „včetně souboru zkušebních otázek“ vkládají slova „pro písemné testy, ústní zkoušky a zadání písemných prací“ a za slova „pro který se zkouška z odborné způsobilosti vykonává“ se vkládají slova „v souladu s přílohami č. 1, 2 a 3 k tomuto nařízení“.

5. V § 3 odst. 1 písm. d) se slova „ukončeným alespoň středním vzděláním s maturitní zkouškou“ nahrazují slovy „platným osvědčením o odborné způsobilosti podle zákona“.

6. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“.

7. V § 4 odst. 1 se slovo „podmínky“ nahrazuje slovem „požadavky“.

8. V § 4 odst. 4 se slovo „podmínek“ nahrazuje slovem „požadavků“.

9. V § 4 odst. 2 větě první se slova „doklady o“ nahrazují slovy „osvědčení o získání odborné způsobilosti při“.

10. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

㤠5a

Pro akreditaci pro provádění periodických zkoušek se použijí § 3 až 5 obdobně.“.

11. V § 6 odst. 1 se za slova „podle § 10 odst. 1 písm. a) a b)“ doplňují slova „nebo § 10 odst. 2 písm. a) a b)“ a na konci odstavce 1 se doplňuje věta „Splnění uvedených předpokladů ověří odborná zkušební komise s ohledem na předmět zkoušky před zahájením zkoušky.“.

12. V § 6 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

„(4) Nejpozději 15 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky uchazeč zašle držiteli akreditace zpracovanou písemnou práci k posouzení.

(5) Držitel akreditace zajistí posouzení písemné práce podle § 7 odst. 2 a nejpozději 5 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky sdělí uchazeči, zda písemná práce byla doporučena k obhajobě.

(6) Pro periodickou zkoušku se § 6 a 7 použijí obdobně; uchazeč o vykonání periodické zkoušky musí splňovat též podmínky pro absolvování periodické zkoušky podle § 10 odst. 3 zákona, což ověří odborná zkušební komise s ohledem na předmět zkoušky před zahájením zkoušky.“.

13. V § 7 odst. 1 větě druhé se slova „ukončeným alespoň středním vzděláním s maturitní zkouškou“ nahrazují slovy „platným osvědčením o odborné způsobilosti podle zákona a odbornou praxí nejméně v délce 3 let v oboru činnosti, pro který se odborná způsobilost vyžaduje“.

14. V § 7 odstavec 2 zní:

„(2) Zkouška je neveřejná a skládá se z písemné a ústní části; ústní část se skládá z obhajoby uchazečem předem zpracované písemné práce a přezkoušení z vylosovaných otázek v souladu s přílohou č. 3 k tomuto nařízení. K obhajobě lze přistoupit pouze, byla-li písemná práce doporučena k obhajobě členem odborné zkušební komise pověřeným odborným garantem k jejímu posouzení.“.

15. V § 7 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „ , jinak nebude připuštěn ke zkoušce“.

16. V § 7 odst. 4 se slova „v obou“ nahrazují slovy „ve všech“.

17. V § 7 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Odborná zkušební komise v odůvodnění písemného sdělení stručně uvede důvody, pro které ohodnotila uchazeče výsledkem „nevyhověl“.“.

18. V § 8 odstavec 1 zní:

„(1) Osvědčení o získání odborné způsobilosti je vydáváno na základě úspěšného vykonání zkoušky z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušky.“.

19. V § 8 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   datum vykonání zkoušky.“.

20. V § 9 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a periodické zkoušce“.

21. V § 9 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   zasílá ministerstvu podklady pro vedení evidence odborně způsobilých osob podle § 10a zákona do 30 kalendářních dnů ode dne vykonání zkoušky.“.

22. V příloze č. 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   dovednost při vedení seznamu smluvních vztahů o výkonu své činnosti jako odborně způsobilé fyzické osoby při zajišťování úkolů v prevenci rizik.“.

23. V příloze č. 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   dovednost při vedení seznamu smluvních vztahů o výkonu své činnosti jako koordinátora.“.

24. Doplňuje se příloha č. 3, která zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. III
Přechodné ustanovení

Zkouška, k jejímuž provedení podal žadatel o vykonání zkoušky přihlášku k provedení zkoušky přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se posuzuje a bude provedena podle nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2016.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1497 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1497 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především text vybraných ustanovení zákoníku práce a aktuální text zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zcela nový je zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, ke kterému bylo vydáno ...

Cena: 259 KčKOUPIT

BOZP a PO v příkladech školské praxe, 2. vydání

BOZP a PO v příkladech školské praxe, 2. vydání

Jan Romaněnko, Pavel Skácelík - Nakladatelství PARIS

Problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se již několik let zabývá Vláda ČR, a to ve svém základním dokumentu „Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“. Dopracovávat a konkretizovat Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.