Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


123

VYHLÁŠKA

ze dne 11. dubna 2016,

kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 32 zákona č.  99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství):

Čl. I

Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004  Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění vyhlášky č. 239/2006 Sb., vyhlášky č. 20/2010 Sb. a vyhlášky č. 122/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 písm. a) se slovo „úkonům“ nahrazuje slovem „jednáním“.

2. V § 6 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

3. V § 6 odst. 1 písm. d) se za slovo „bakalářském“ vkládá slovo „nebo“ a slova „nebo doktorském“ a „nebo v oblasti přírodních věd se zaměřením na hydrobiologii nebo ichtyologii“ se zrušují.

4. V § 6 odst. 2 se slova „v odstavci 1 písm. e) nebo f)“ nahrazují slovy „v odstavci 1 písm. d) nebo e)“.

5. V § 6 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

„(3) Uznání splnění požadavků na odbornou kvalifikaci podle odstavce 1 písm. d) a e) a odstavce 2 stanoví jiný právní předpis3).


3) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 6 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 14 se označují jako odstavce 4 až 13.

7. V § 7 odst. 1 se na začátek písmene a) vkládá slovo „minimální“ a za slova „množství ryb v“ se vkládá slovo „uvedené“.

8. § 10 včetně nadpisu zní:

㤠10
Rybářský lístek
[K § 13 odst. 8 a odst. 11 písm. a) a b) zákona]

(1) Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let, 1 roku nebo 30 dní ode dne jeho vydání.

(2) Rybářský lístek se vydává podle vzoru uvedeného v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(3) Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, prokázané osvědčením o získané kvalifikaci vydaným právnickou osobou pověřenou ministerstvem k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku. Vzor osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku a rozsah znalostí potřebných pro jeho vydání jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(4) Kvalifikační předpoklady uvedené v odstavci 3 splňuje osoba, která

a)   je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře nebo rybářskou stráží,
b)   složila zkoušku na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž,
c)   složila zkoušku z předmětu rybářství na vysoké škole,
d)   ukončila vysokoškolské vzdělání v akreditovaném bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti zemědělství ve studijním oboru se zaměřením na rybářství nebo ve volitelném předmětu rybářství na škole uskutečňující takový program nebo obor,
e)   ukončila střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání rybářství, nebo
f)   ukončila střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání rybář.

(5) Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se dříve vydaným rybářským lístkem, s výjimkou rybářského lístku vydaného na dobu 30 dní, popřípadě jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, s výjimkou rybářského lístku vydaného na dobu 30 dní.

(6) Cizinci se vydá rybářský lístek též, prokáže-li se

a)   dříve vydaným rybářským lístkem, s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní,
b)   jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní,
c)   osvědčením o získané kvalifikaci podle odstavce 3, nebo
d)   oprávněním obdobným rybářskému lístku vydaným v cizím státě.

(7) K vydání rybářského lístku na dobu 30 dní včetně se nevyžaduje prokázání kvalifikačních předpokladů podle odstavce 3.“.

9. V § 11 odst. 2 písm. g) a v odst. 3 písm. d) se číslo „35“ nahrazuje číslem „40“.

10. V § 12 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušuje.

11. V § 13 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Od 1. ledna do 15. dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince jsou v pstruhovém rybářském revíru hájeny všechny druhy ryb.“.

Dosavadní odstavce 1 až 7 se označují jako odstavce 2 až 8.

12. V § 13 odstavec 4 zní:

„(4) Od 1. ledna do 15. června jsou v mimopstruhovém rybářském revíru hájeni:

a)   bolen dravý (Aspius aspius),
b)   candát obecný (Stizostedion lucioperca),
c)   okoun říční (Perca fluviatilis),
d)   sumec velký (Silurus glanis),
e)   štika obecná (Esox lucius).“.

13. V § 16 odstavec 1 zní:

„(1) V mimopstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu:

a)   lov na položenou, lov na umělou mušku, lov muškařením nebo lov na plavanou, nebo
b)   pouze v době od 16. června do 31. prosince lov přívlačí, lov hlubinou přívlačí nebo lov čeřínkováním.“.

14. § 19 včetně nadpisu zní:

„Předpoklady pro výkon funkce rybářské stráže, jejich ověřování, vzor služebního odznaku a průkazu rybářské stráže
(K § 14 odst. 9 zákona)
§ 19

(1) Znalost práv a povinností rybářské stráže se prokazuje podle § 14 odst. 2 písm. e) zákona

a)   dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání získaném studiem v akreditovaném bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti zemědělství ve studijním oboru se zaměřením na rybářství,
b)   dokladem o získání úplného středního odborného vzdělání ve studijním oboru rybářství nebo dokladem o ukončení studia na vyšší odborné škole se studijním oborem vodní hospodářství a ekologie, v němž součástí absolutoria je zkouška ze základů rybářství,
c)   dokladem o složení zkoušek na rybářského hospodáře, nebo
d)   dokladem o složení zkoušky pro výkon funkce rybářské stráže (dále jen „zkouška rybářské stráže“) vydaným po absolvování odborného kurzu.

(2) Uznání splnění požadavků na odbornou kvalifikaci podle odstavce 1 a § 26 odst. 2 stanoví jiný právní předpis3).“.

15. V § 20 odst. 3 písm. c) se slova „trestního zákona6)“ nahrazují slovy „trestního zákoníku6)“.

Poznámka pod čarou č. 6 zní:


6) Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“.

16. V § 20 odst. 4 se slova „70 % ze 40 předložených otázek“ nahrazují slovy „nejméně na 70 % otázek v každé ze tří tematických oblastí“.

17. § 23 včetně nadpisu zní:

㤠23
Pověřování právnických osob v oblasti výchovy a výuky
(K § 22 odst. 9 zákona)

(1) Právnickými osobami, které mohou být ministerstvem pověřeny pořádáním zkoušek pro výkon funkce rybářského hospodáře a jeho zástupce, zkoušek pro výkon funkce rybářské stráže a zkoušek kvalifikačních předpokladů pro získání prvního rybářského lístku, jsou osoby, jejichž pracovníci splňují kvalifikaci uvedenou v § 6 odst. 1 písm. d) nebo e) nebo v § 6 odst. 2 a mají potřebné technické vybavení.

(2) Nejpozději 7 pracovních dní před konáním zkoušek na rybářského hospodáře a jeho zástupce a zkoušek pro výkon funkce rybářské stráže pořadatel zašle ministerstvu informaci o termínu a místě konání.“.

18. V příloze č. 9 v části II. Znalost právních předpisů bod III. Oblast zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

  19. V příloze č. 9 se věta poslední zrušuje.

  Čl. II
  Účinnost

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 16. června 2016, s výjimkou ustanovení § 10, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

  Ministr:
  Ing. Jurečka v. r.

E-shop

ÚZ č. 1598 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

ÚZ č. 1598 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady. K větším změnám dochází od 1. 7. 2024 zejména ... pokračování

Cena: 199 KčKOUPIT

Nařízení eIDAS a české adaptační zákony - Komentář

Nařízení eIDAS a české adaptační zákony - Komentář

Tomáš Lechner - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentář k nařízení eIDAS (nařízení EU 910/2014), vybraným prováděcím předpisům a českým adaptačním zákonům (zák. č. 297/2016 Sb. a zák. č. 250/2017 Sb.) je kompletním a aktuálním zpracováním oblastí elektronické identifikace a služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. ... pokračování

Cena: 1 395 KčKOUPIT

Zákon o podporovaných zdrojích energie

Zákon o podporovaných zdrojích energie

Luděk Šikola, Vít Stehlík, Jakub Obůrka a kolektiv - C. H. Beck

Komentář přináší zasvěcený pohled na problematiku podpory obnovitelných a dalších zdrojů energie. Ačkoliv obnovitelné zdroje energie jsou v ČR podporovány již od roku 2006, teprve až s tímto vůbec prvním komentářem na dané téma získává odborná i laická veřejnost expertní vodítko pro ... pokračování

Cena: 1 690 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.