Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


122

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. března 2016

o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent

Vláda nařizuje podle § 4 a § 50 odst. 5 zákona č.  90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, (dále jen „zákon“):

§ 1
Předmět úpravy

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje technické požadavky na výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy, které musí splňovat při uvedení na trh nebo do provozu, podmínky a postupy při dodávání bezpečnostních komponent pro výtahy na trh a způsoby posuzování shody.

(2) Toto nařízení se vztahuje na výtahy, které trvale obsluhují budovy nebo stavby a jsou určené k přepravě

a)   osob,
b)   osob a nákladů, nebo
c)   pouze nákladů, pokud je nosná část přístupná, lze na ni bez obtíží vstoupit a je opatřena ovládacím zařízením na nosné části nebo v dosahu osoby, která se na ní nachází.

(3) Toto nařízení se dále vztahuje na bezpečnostní komponenty pro výtahy uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, které jsou určeny pro použití u výtahů uvedených v odstavci 2.

(4) Toto nařízení se nevztahuje na

a)   zdvihací zařízení, jejichž konstrukční rychlost nepřekračuje 0,15 m/s,
b)   stavební výtahy,
c)   lanové dráhy, včetně pozemních lanových drah,
d)   výtahy zvlášť navržené a konstruované pro vojenské nebo policejní účely,
e)   zdvihací zařízení, z nichž lze provádět práce,
f)   důlní těžní zařízení,
g)   zdvihací zařízení jevištní techniky určená ke zvedání účinkujících během představení,
h)   zdvihací zařízení v dopravních prostředcích,
i)   zdvihací zařízení spojená se strojním zařízením a určená výhradně k zajištění přístupu na pracoviště, včetně míst pro údržbu a kontrolu na strojním zařízení,
j)   ozubnicové dráhy a
k)   pohyblivé schody a pohyblivé chodníky.

(5) V případech, kdy rizika související s výtahy nebo s bezpečnostními komponentami pro výtahy uváděná v tomto nařízení jsou zcela nebo částečně předmětem úpravy v jiném právním předpise nebo přímo použitelném předpise Evropské unie, se toto nařízení na tyto výtahy nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy a tato rizika nepoužije.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   nosnou částí část výtahu, na níž se mohou nacházet osoby nebo náklad za účelem jejich zvedání nebo spouštění,
b)   vzorovým výtahem reprezentativní výtah, jehož technická dokumentace uvádí způsob, jak budou splněny základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení u výtahů odvozených ze vzorového výtahu definovaného na základě objektivních parametrů, při použití shodných bezpečnostních komponent pro výtahy,
c)   technickou specifikací dokument, který předepisuje technické požadavky, které má výtah nebo bezpečnostní komponenta pro výtahy splňovat.

§ 3
Technické požadavky na výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy

Základními technickými požadavky na výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy jsou základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, jejichž splnění se prokazuje posuzováním shody. Bezpečnostní komponenty pro výtahy musí umožňovat, aby tyto požadavky splňovaly výtahy, v nichž jsou zabudovány.

§ 4
Dodávání na trh a uvádění do provozu

(1) Výtahy mohou být uváděny na trh a do provozu pouze tehdy, jestliže jsou správně nainstalovány, a za předpokladu, že budou udržovány a používány k určenému účelu, splňují požadavky stanovené tímto nařízením.

(2) Bezpečnostní komponenty pro výtahy mohou být dodávány na trh a uváděny do provozu pouze tehdy, jestliže za předpokladu, že budou správně zabudovány, udržovány a používány k určenému účelu, splňují požadavky stanovené tímto nařízením.

(3) Na veletrzích, výstavách a při předvádění lze předvádět výtahy nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy, které nejsou ve shodě s tímto nařízením, pokud je z viditelného označení jasné, že tyto výtahy a komponenty nejsou ve shodě a nesmějí být uváděny ani dodávány na trh, dokud nebudou uvedeny do shody. Při jejich předvádění musí být přijata bezpečnostní opatření pro zajištění bezpečnosti osob.

§ 5
Výrobce

(1) Výrobce při uvádění bezpečnostních komponent pro výtahy na trh zajistí, aby tyto bezpečnostní komponenty pro výtahy byly navrženy a vyrobeny v souladu s § 3, vypracuje požadovanou technickou dokumentaci a provede nebo nechá provést příslušný postup posuzování shody stanovený v § 10.

(2) Pokud byl soulad bezpečnostní komponenty pro výtahy se stanovenými základními požadavky postupem posuzování shody prokázán, vypracuje výrobce EU prohlášení o shodě, zajistí, aby bylo k bezpečnostní komponentě pro výtahy přiloženo, a umístí podle § 14 označení CE.

(3) Výrobce uchovává technickou dokumentaci uvedenou v příloze č. 4 k tomuto nařízení a EU prohlášení o shodě a případně rozhodnutí o schválení po dobu 10 let od uvedení bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh.

(4) Výrobce provádí za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů zkoušky vzorků bezpečnostních komponent pro výtahy dodaných na trh a potřebná šetření, je-li to potřebné vzhledem k rizikům, která představuje bezpečnostní komponenta pro výtahy. Tyto zkoušky a šetření se provádí v rozsahu potřebném pro potvrzení nebo vyvrácení existujícího rizika. Výrobce vede knihy stížností, nevyhovujících bezpečnostních komponent pro výtahy a stažení bezpečnostních komponent pro výtahy z oběhu a průběžně o těchto činnostech informuje distributory a dodavatele.

(5) Výrobce zajistí, aby bylo na bezpečnostní komponentě pro výtahy, kterou uvedl na trh, uvedeno číslo typu či série nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující její identifikaci, nebo v případech, kdy to velikost nebo povaha bezpečnostní komponenty pro výtahy neumožňuje, aby byla požadovaná informace uvedena na štítku neoddělitelně upevněném k bezpečnostní komponentě pro výtahy.

(6) Výrobce uvede na bezpečnostní komponentě pro výtahy, nebo, není-li to možné, na štítku neoddělitelně upevněném k bezpečnostní komponentě pro výtahy své jméno nebo obchodní firmu, popřípadě ochrannou známku, a adresu pro doručování, na níž jej lze kontaktovat. Adresa pro doručování musí být adresou místa, na kterém lze výrobce skutečně zastihnout. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánu dozoru.

(7) Výrobce zajistí, aby byl k bezpečnostní komponentě pro výtahy přiložen návod podle bodu 6.1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení v českém jazyce. Tento návod a jakékoli označení, které je na bezpečnostní komponentě umístěno, musí být jasné, srozumitelné a snadno pochopitelné.

§ 6
Zplnomocněný zástupce

(1) Zplnomocněný zástupce jmenovaný podle § 29 odst. 3 zákona nesmí být dodavatelem pověřen k plnění žádné z povinností uvedených v § 29 odst. 1 písm. a) zákona, ani k povinnosti vypracovat technickou dokumentaci podle § 29 odst. 1 písm. b) zákona, pověření mu musí však umožňovat uchovávat EU prohlášení o shodě, případně uchovávat dokument o schválení systému kvality dodavatele a technickou dokumentaci a umožňovat mu poskytování součinnosti orgánům dozoru.

(2) Zplnomocněný zástupce uchovává EU prohlášení o shodě, případně dokument o schválení systému kvality výrobce nebo dodavatele, a technickou dokumentaci pro potřeby orgánu dozoru po dobu 10 let od uvedení bezpečnostní komponenty pro výtahy nebo výtahu na trh.

§ 7
Dovozce

(1) Dovozce před uvedením bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh zajistí, aby výrobce provedl jeden z postupů posuzování shody podle § 10, vypracoval technickou dokumentaci, aby bezpečnostní komponenta pro výtahy nesla označení CE, aby k ní bylo přiloženo EU prohlášení o shodě a požadované doklady a aby výrobce splnil požadavky stanovené v § 5 odst. 5 a 6.

(2) Dovozce uvede na bezpečnostní komponentě pro výtahy, nebo, není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k bezpečnostní komponentě své jméno nebo obchodní firmu, popřípadě ochrannou známku, a adresu pro doručování, na níž jej lze kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánu dozoru.

(3) Dovozce zajistí, aby byl k bezpečnostní komponentě pro výtahy přiložen návod podle bodu 6.1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení v českém jazyce.

(4) Dovozce provádí za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů zkoušky vzorků bezpečnostních komponent pro výtahy a potřebná šetření, je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která představuje bezpečnostní komponenta pro výtahy. Tyto zkoušky a šetření se provádí v rozsahu potřebném pro potvrzení nebo vyvrácení existujícího rizika. Dovozce vede knihy stížností, nevyhovujících bezpečnostních komponent pro výtahy a stažení bezpečnostních komponent pro výtahy z oběhu a průběžně o těchto kontrolních činnostech informuje distributory.

(5) Dovozce po dobu 10 let od uvedení bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh uchovává kopii EU prohlášení o shodě a případně rozhodnutí o schválení pro potřeby orgánu dozoru a zajišťuje, že tomuto orgánu může být na žádost předložena technická dokumentace.

§ 8
Distributor

Distributor před dodáním bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh ověří, zda

a)   bezpečnostní komponenta pro výtahy nese označení CE,
b)   je k bezpečnostní komponentě pro výtahy přiloženo EU prohlášení o shodě, požadované doklady a návod podle bodu 6.1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení v českém jazyce a
c)   zda výrobce a dovozce splnili příslušné požadavky stanovené v § 5 odst. 5 a 6 a § 7 odst. 2.

§ 9
Doba pro identifikaci hospodářského subjektu

Hospodářský subjekt po dobu 10 let od dodání bezpečnostní komponenty pro výtahy uchovává údaje, pomocí kterých lze na žádost orgánu dozoru určit hospodářský subjekt, který mu bezpečnostní komponentu pro výtahy dodal nebo kterému bezpečnostní komponentu pro výtahy dodal.

§ 10
Postupy posuzování shody u bezpečnostních komponent pro výtahy

Bezpečnostní komponenty pro výtahy musí být podrobeny jednomu z následujících postupů posuzování shody:

a)   typ bezpečnostní komponenty pro výtahy se podrobí EU přezkoušení typu (modul B) stanovenému v části A přílohy č. 4 k tomuto nařízení a shoda s typem se zajišťuje postupem kontroly shody s typem náhodným výběrem, pokud jde o bezpečnostní komponenty pro výtahy (modul C2), podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení,
b)   typ bezpečnostní komponenty pro výtahy se podrobí EU přezkoušení typu (modul B) stanovenému v části A přílohy č. 4 k tomuto nařízení a shoda s typem se zajišťuje postupem shody s typem založené na zabezpečování kvality výrobků, pokud jde o bezpečnostní komponenty pro výtahy (modul E), podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení,
c)   posouzení shody založené na úplném zabezpečování kvality (modul H) podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení.

§ 11
Postupy posuzování shody u výtahů

(1) Výtahy musí být podrobeny jednomu z následujících postupů posuzování shody:

a)   pokud byly navrženy a vyrobeny podle vzorového výtahu, který byl podroben EU přezkoušení typu (modul B) podle části B přílohy č. 4 k tomuto nařízení, musí být dále podrobeny
   1. závěrečné inspekci u výtahů podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení,
   2. shodě s typem založené na zabezpečování kvality výrobků, pokud jde o výtahy (modul E), podle přílohy č. 10 k tomuto nařízení, nebo
   3. shodě s typem založené na zabezpečování kvality výroby, pokud jde o výtahy (modul D), podle přílohy č. 12 k tomuto nařízení, nebo
b)   pokud byly navrženy a vyrobeny podle schváleného systému kvality (modul H1) podle přílohy č. 11 k tomuto nařízení, musí být dále podrobeny
   1. závěrečné inspekci u výtahů podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení,
   2. shodě s typem založené na zabezpečování kvality výrobků, pokud jde o výtahy (modul E), podle přílohy č. 10 k tomuto nařízení, nebo
   3. shodě s typem založené na zabezpečování kvality výroby, pokud jde o výtahy (modul G), podle přílohy č. 12 k tomuto nařízení, nebo
c)   shodě založené na ověřování každého jednotlivého výrobku, pokud jde o výtahy (modul E), podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení, anebo
d)   shodě založené na úplném zabezpečování kvality a přezkoumání návrhu, pokud jde o výtahy (modul H1), podle přílohy č. 11 k tomuto nařízení.

(2) V případech uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), pokud osoba zajišťující návrh a výrobu výtahu není identická s osobou odpovědnou za instalaci a vyzkoušení výtahu, dává osoba odpovědná za návrh a výrobu výtahu osobě odpovědné za instalaci a vyzkoušení výtahu k dispozici všechny nezbytné dokumenty a informace, aby mohla osoba odpovědná za instalaci a vyzkoušení výtahu zajistit správnou a bezpečnou instalaci a vyzkoušení výtahu.

(3) Všechny povolené rozdíly mezi vzorovým výtahem a výtahy odvozenými od vzorového výtahu musí být jasně specifikovány v technické dokumentaci (s maximálními a minimálními hodnotami).

(4) Podobnost typové řady zařízení lze prokázat výpočtem nebo konstrukčními výkresy, aby se prokázalo, jak byly splněny základní technické požadavky.

§ 12
Předpoklad shody

Pokud je výtah nebo bezpečnostní komponenta pro výtahy ve shodě s harmonizovanými normami, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, nebo jejich částmi, má se za to, že jsou ve shodě se základními technickými požadavky, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují.

§ 13
EU prohlášení o shodě

(1) EU prohlášení o shodě prokazuje splnění základních technických požadavků.

(2) EU prohlášení o shodě se vypracovává podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Prohlášení obsahuje údaje stanovené v některé z příloh č. 5 až 12 k tomuto nařízení a musí být stále aktualizováno. EU prohlášení o shodě se přeloží též do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem Evropské unie, v němž se výtah nebo bezpečnostní komponenta pro výtahy uvádí nebo dodává na trh.

(3) Pokud se na výtah nebo bezpečnostní komponentu pro výtahy vztahuje více harmonizačních předpisů Evropské unie stanovujících vypracování EU prohlášení o shodě, vypracovává se jediné EU prohlášení o shodě s odkazy na všechny tyto předpisy, podle nichž byla posuzována shoda, včetně odkazů na jejich vyhlášení. Toto jediné EU prohlášení o shodě může mít podobu složky tvořené prohlášeními o shodě vydanými k jednotlivým předpisům.

§ 14
Označení CE a další označení

(1) Označení CE se před uvedením na trh umístí na každou výtahovou klec a na každou bezpečnostní komponentu pro výtahy, nebo pokud to není možné, na štítek neoddělitelně upevněný k bezpečnostní komponentě pro výtahy.

(2) Za označení CE se na výtah připojuje identifikační číslo oznámeného subjektu, který se účastnil posuzování shody výtahu podle některého z následujících postupů, jímž jsou:

a)   závěrečná inspekce podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení,
b)   ověřování každého jednotlivého výrobku (modul G) podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení,
c)   zabezpečování kvality (moduly E, H1 nebo D) podle příloh č. 10, 11 nebo 12 k tomuto nařízení.

(3) Identifikační číslo podle odstavce 2 připojuje sám oznámený subjekt, nebo podle jeho pokynů dodavatel nebo jeho zplnomocněný zástupce.

(4) Za označení CE se na bezpečnostní komponentu pro výtahy připojuje identifikační číslo oznámeného subjektu, který se účastnil posuzování shody bezpečnostní komponenty pro výtahy podle některého z následujících postupů, jímž jsou:

a)   zabezpečování kvality výrobků (modul E) podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení,
b)   úplné zabezpečování kvality (modul H) podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení,
c)   kontrola shody s typem náhodným výběrem, pokud jde o bezpečnostní komponenty pro výtahy (modul C2), podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení.

(5) Identifikační číslo podle odstavce 4 připojuje sám oznámený subjekt, nebo podle jeho pokynů výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce.

(6) Za označením CE, případně za identifikačním číslem oznámeného subjektu, může následovat jakákoli jiná značka označující zvláštní riziko nebo způsob použití.

§ 15
Formální nedostatky

Za formální nedostatek se považuje, pokud

a)   označení CE bylo umístěno v rozporu s čl. 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93, nebo s § 14 odst. 1,
b)   označení CE nebylo umístěno,
c)   identifikační číslo oznámeného subjektu bylo umístěno v rozporu s § 14 nebo v rozporu s § 14 nebylo umístěno,
d)   EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno,
e)   EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno v souladu s tímto nařízením,
f)   technická dokumentace uvedená v částech A a B přílohy č. 4 k tomuto nařízení v přílohách č. 7, 8 a 11 k tomuto nařízení chybí nebo je neúplná,
g)   jméno nebo obchodní firma, popřípadě ochranná známka, anebo adresa pro doručování výrobce, dodavatele nebo dovozce nebyly uvedeny v souladu s § 29 odst. 1 písm. g) zákona, § 5 odst. 6 nebo § 7 odst. 2,
h)   informace umožňující identifikaci výtahu nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy nebyly uvedeny v souladu s § 29 odst. 1 písm. f) zákona nebo § 5 odst. 5, nebo
i)   k výtahu nebo bezpečnostní komponentě pro výtahy nejsou přiloženy návody uvedené v § 29 odst. 1 písm. h) zákona nebo § 5 odst. 7 nebo tyto návody nejsou v souladu s příslušnými požadavky.

§ 16
Přechodná ustanovení

(1) Výtahy splňující požadavky nařízení vlády č.  27/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, mohou být nadále uváděny do provozu, pokud byly uvedeny na trh přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

(2) Bezpečnostní komponenty pro výtahy splňující požadavky nařízení vlády č. 27/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, mohou být nadále dodávány na trh, pokud byly uvedeny na trh přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

(3) Platné certifikáty a jiné dokumenty osvědčující zjištěné skutečnosti vydané notifikovanými osobami podle nařízení vlády č. 27/2003  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, zůstávají v platnosti a považují se za certifikáty a jiné dokumenty osvědčující zjištěné skutečnosti podle tohoto nařízení.

§ 17
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.  Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy.
2.  Nařízení vlády č. 127/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy.
3.  Nařízení vlády č. 142/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb.

§ 18
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. dubna 2016.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Mládek, CSc., v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy.

E-shop

Základy účetnictví, 3. vydání

Základy účetnictví, 3. vydání

Dana Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci. Publikace je strukturována do sedmi ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v podnikání

Hmotný a nehmotný majetek v podnikání

Jiří Nigrin - Wolters Kluwer, a. s.

Tato publikace je určena zejména podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, ekonomickým pracovníkům, účetním a dalším pracovníkům v podnikatelské sféře. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na oblast pořizování hmotného majetku, jeho zařazení do evidence, odpisování a používání ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Zákon o vyvlastnění - Komentář

Zákon o vyvlastnění - Komentář

Barbora Vlachová - C. H. Beck

První vydání komentáře k zákonu o vyvlastnění poskytuje ucelený výklad jednotlivých ustanovení zákona, doplněný odkazy na související literaturu a stěžejní soudní rozhodnutí. Snaží se zodpovědět některé otázky, které se v souvislosti s přijetím nové právní úpravy vyskytly. V ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.