Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


118

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. března 2016

o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh

Vláda nařizuje podle § 4 a § 50 odst. 5 zákona č.  90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, (dále jen „zákon“):

§ 1
Předmět úpravy

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje technické požadavky na elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí, které musí splňovat při uvedení na trh, podmínky a postupy při jejich dodávání na trh a způsob posuzování shody.

(2) Toto nařízení se vztahuje na elektrická zařízení určená pro použití v rozsahu jmenovitých napětí pro střídavý proud od 50 do 1 000 V a pro stejnosměrný proud od 75 do 1 500 V (dále jen „elektrická zařízení“).

(3) Toto nařízení se nevztahuje na zařízení a rádiové a elektrické rušení uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 2
Technické požadavky na elektrická zařízení

Základními technickými požadavky na elektrická zařízení jsou základní požadavky bezpečnostních zásad pro elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Splnění základních technických požadavků se prokazuje posuzováním shody.

§ 3
Dodávání na trh

Na trh lze dodávat jen elektrická zařízení, která jsou vyrobena v souladu se správnou praxí z hlediska technické bezpečnosti a která, za předpokladu, že jsou správně instalována, udržována a užívána k účelu, pro který byla vyrobena, neohrožují zdraví a bezpečnost osob, domácí zvířata nebo majetek.

§ 4
Výrobce

(1) Výrobce před uvedením elektrických zařízení na trh zajistí, aby tato zařízení byla navržena a vyrobena v souladu se základními technickými požadavky stanovenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení, vypracuje technickou dokumentaci uvedenou v příloze č. 3 k tomuto nařízení a provede nebo nechá provést postup posuzování shody stanovený v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(2) Pokud byl soulad elektrického zařízení se základními technickými požadavky stanovenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení prokázán postupem posuzování shody, vypracuje výrobce EU prohlášení o shodě a podle § 12 umístí označení CE.

(3) Výrobce uchovává technickou dokumentaci a EU prohlášení o shodě po dobu 10 let od uvedení elektrického zařízení na trh.

(4) Výrobce zajistí, aby byly zavedeny takové postupy, prostřednictvím kterých sériově vyráběné výrobky budou ve shodě s požadavky stanovenými tímto nařízením, a to i v případech kdy dojde ke změnám návrhu nebo parametrů elektrického zařízení nebo ke změnám harmonizovaných norem uvedených v § 10 odst. 1 písm. a), mezinárodních norem uvedených v § 10 odst. 1 písm. b), českých technických norem uvedených v § 10 odst. 1 písm. c) nebo jiných dokumentů, které předepisují technické požadavky, které má elektrické zařízení splňovat (dále jen „technická specifikace“), na jejichž základě se shoda elektrického zařízení prohlašuje.

(5) Výrobce provádí za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti konečných uživatelů zkoušky vzorků elektrických zařízení dodaných na trh a jiná potřebná šetření, je-li to potřebné vzhledem k rizikům, která elektrické zařízení představuje, vzhledem k výrobcem stanovenému účelu použití. Výrobce provádí tyto zkoušky a šetření v rozsahu potřebném pro potvrzení nebo vyvrácení existujícího rizika. Výrobce vede evidenci stížností, nevyhovujících elektrických zařízení a zařízení, která stáhl z oběhu, a průběžně o těchto činnostech informuje distributory.

(6) Výrobce zajistí, aby bylo na elektrických zařízeních, která uvedl na trh, uvedeno číslo typu či dávky nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující jejich identifikaci, nebo v případech, kdy to velikost nebo povaha elektrického zařízení neumožňuje, aby byla požadovaná informace uvedena na jeho obalu nebo v dokladu přiloženém k elektrickému zařízení.

(7) Výrobce dále uvede na elektrickém zařízení, nebo, není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k elektrickému zařízení své jméno nebo obchodní firmu, popřípadě ochrannou známku, a adresu pro doručování, na níž jej lze kontaktovat. Adresa pro doručování musí být adresou místa, na kterém lze výrobce skutečně zastihnout. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánu dozoru.

(8) Výrobce zajistí, aby byly k elektrickému zařízení přiloženy návody a bezpečnostní informace v českém jazyce. Tyto návody, bezpečnostní informace a jakákoli označení musí být jasné, srozumitelné a snadno pochopitelné.

§ 5
Zplnomocněný zástupce

Zplnomocněný zástupce uchovává EU prohlášení o shodě a technickou dokumentaci pro potřeby orgánu dozoru po dobu 10 let od uvedení elektrického zařízení na trh.

§ 6
Dovozce

(1) Dovozce před uvedením elektrického zařízení na trh zajistí, aby výrobce provedl postup posuzování shody, vypracoval technickou dokumentaci, umístil na elektrické zařízení označení CE, přiložil k němu požadované doklady a splnil požadavky stanovené v § 4 odst. 6 a 7.

(2) Dovozce uvede na elektrickém zařízení, nebo, není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k elektrickému zařízení své jméno nebo obchodní firmu, popřípadě ochrannou známku, a adresu pro doručování, na níž jej lze kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánu dozoru.

(3) Dovozce zajistí, aby byly k elektrickému zařízení přiloženy návody a bezpečnostní informace v českém jazyce.

(4) Dovozce provádí za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti konečných uživatelů zkoušky vzorků elektrických zařízení dodávaných na trh a jiná potřebná šetření, je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která elektrické zařízení představuje. Dovozce provádí tyto zkoušky a šetření v rozsahu potřebném pro potvrzení nebo vyvrácení existujícího rizika. Dovozce vede evidenci stížností, nevyhovujících elektrických zařízení a elektrických zařízení, která stáhl z oběhu, a průběžně o těchto činnostech informuje distributory.

(5) Dovozce po dobu 10 let od uvedení elektrického zařízení na trh uchovává kopii EU prohlášení o shodě pro potřeby orgánu dozoru a zajišťuje, že orgánu dozoru může být na požádání předložena technická dokumentace.

§ 7
Distributor

Distributor před dodáním elektrického zařízení na trh ověří, zda

a)   elektrické zařízení nese označení CE,
b)   jsou k elektrickému zařízení přiloženy požadované doklady a návody a bezpečnostní informace v českém jazyce a
c)   výrobce a dovozce splnili příslušné požadavky stanovené v § 4 odst. 6 a 7 a § 6 odst. 2.

§ 8
Doba pro identifikaci hospodářského subjektu

Hospodářský subjekt po dobu 10 let od dodání elektrického zařízení na trh uchovává údaje, pomocí kterých lze na žádost orgánu dozoru určit hospodářský subjekt, který mu elektrické zařízení dodal nebo kterému jej dodal.

§ 9
Postup posuzování shody

Postupem posuzování shody elektrického zařízení je interní řízení výroby (modul A) stanovené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 10
Předpoklad shody

(1) Pokud je elektrické zařízení ve shodě s

a)   harmonizovanými normami2) nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie,
b)   bezpečnostními ustanoveními mezinárodních norem stanovených Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC), pokud normy podle písmene a) nebyly dosud vytvořeny a zveřejněny a pokud byla tato bezpečnostní ustanovení Evropskou komisí zveřejněna, nebo
c)   bezpečnostními ustanoveními českých technických norem, pokud neexistují technické normy podle písmene a) nebo b),
má se za to, že je ve shodě se základními technickými požadavky stanovenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují.

(2) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejní ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví informaci o normách podle odstavce 1 písm. b) a c).

§ 11
EU prohlášení o shodě

(1) EU prohlášení o shodě prokazuje splnění základních požadavků stanovených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) EU prohlášení o shodě se vypracuje podle vzoru uvedeného v příloze č. 4 k tomuto nařízení. Prohlášení obsahuje údaje stanovené v modulu A uvedeném v příloze č. 3 k tomuto nařízení a musí být stále aktualizováno. EU prohlášení o shodě se přeloží též do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem Evropské unie, v němž se elektrické zařízení uvádí nebo dodává na trh.

(3) Pokud se na elektrické zařízení vztahuje více harmonizačních předpisů Evropské unie stanovujících vypracování EU prohlášení o shodě, vypracovává se jediné EU prohlášení o shodě s odkazy na všechny tyto předpisy, podle nichž byla posuzována shoda, včetně odkazů na jejich vyhlášení. Toto jediné EU prohlášení o shodě může mít podobu složky tvořené prohlášeními o shodě vydanými k jednotlivým předpisům.

§ 12
Umisťování označení CE

Označení CE, které se umisťuje před uvedením elektrického zařízení na trh, se umístí na elektrické zařízení nebo jeho výrobní štítek. Pokud to vzhledem k povaze elektrického zařízení není možné nebo odůvodněné, umístí se na obal a průvodní dokumenty.

§ 13
Formální nedostatky

Za formální nedostatek se považuje, pokud

a)   označení CE bylo umístěno v rozporu s čl. 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 nebo s § 12,
b)   označení CE nebylo umístěno,
c)   EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno,
d)   EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno v souladu s tímto nařízením,
e)   technická dokumentace chybí nebo je neúplná,
f)   informace stanovené v § 4 odst. 7 nebo v § 6 odst. 2 chybějí nebo jsou nesprávné nebo neúplné, nebo
g)   nebyl splněn jiný administrativní požadavek uvedený v § 4 nebo v § 6.

§ 14
Přechodné ustanovení

Elektrická zařízení splňující požadavky stanovené nařízením vlády č. 17/2003 Sb. mohou být nadále dodávána na trh, pokud byla uvedena na trh před 20. dubnem 2016.

§ 15
Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, se zrušuje.

§ 16
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. dubna 2016.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Mládek, CSc., v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh.
2)   Článek 2 bod 1. písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES.

E-shop

Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2. vydání

Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2. vydání

Mgr. Jan Šarman - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaný Přehled judikatury aktualizuje a rozšiřuje první vydání, které vyšlo v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., v roce 2006. Důvodem pro obnovené vydání byl vzrůstající objem a vývoj judikatury vztahující se k tomuto tématu. Nejrozsáhlejší část představuje soubor ...

Cena: 1 210 KčKOUPIT

Obchodní korporace - Přeměny a obchodní rejstřík. Základy soukromého práva VI

Obchodní korporace - Přeměny a obchodní rejstřík. Základy soukromého práva VI

Chalupa, Reiterman, Holý - C. H. Beck

Publikace představuje učebnici práva přeměn obchodních korporací a obchodního rejstříku a navazuje na učebnice práva cenných papírů (díl IV) a obecné části práva obchodních korporací (díl V). Stalo se již ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka pojednává o náhradě škody a odčinění nemajetkové újmy v soukromém právu po rekodifikaci se zřejmým důrazem na jejich uplatňování v praxi. V první části se autoři věnují úpravě v občanském zákoníku, který je základem úpravy civilních deliktů vůbec. Nabízejí ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.