Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


97

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. března 2016

o technických požadavcích na výbušniny

Vláda nařizuje podle § 4 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (dále jen „zákon“), k provedení § 3 písm. d), § 4, § 5 odst. 2, § 6 odst. 2 a 3, § 7, § 8 odst. 2 a 4, § 9 odst. 2, § 12 odst. 1, § 14 odst. 2 a 3, § 15 odst. 2, § 23 odst. 1 písm. a) a § 50 odst. 5 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a)   technické požadavky na výbušniny2),
b)   způsob posuzování shody výbušnin,
c)   podmínky a pravidla pro vypracování EU prohlášení o shodě a pro umisťování označení CE,
d)   postupy při dodávání výbušnin na trh,
e)   podrobnosti k činnostem hospodářských subjektů a oznámených subjektů při posuzování shody.

(2) Výbušniny jsou výrobky určené k posuzování shody podle § 4 zákona.

(3) Toto nařízení se nevztahuje na výbušniny, které jsou nabývány od výrobce s vyloučením distributora nebo drženy

a)   ozbrojenými silami České republiky, Vojenskou policií, bezpečnostními sbory České republiky, Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva a policejními školami zřízenými Ministerstvem vnitra, nebo
b)   ozbrojenými silami nebo bezpečnostními sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, při průjezdu přes území České republiky nebo při přeletu nad územím České republiky, vyplývá-li tak z mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu.

§ 2
Vymezení pojmů

Výrobcem je též osoba, která používá výbušninu pro vlastní potřebu; použitím výbušniny pro vlastní potřebu je použití výbušniny výrobcem při trhacích pracích.

§ 3
Základní technické požadavky

(1) Základní technické požadavky, které musí výbušnina splňovat před jejím uvedením na trh, jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Výbušnina musí splňovat základní technické požadavky po celou dobu, po kterou se s ní má nakládat.

(2) Splnění základních technických požadavků podle odstavce 1 se prokazuje posuzováním shody.

(3) Pro výbušninu, která splňuje základní technické požadavky podle odstavce 1 a byla u ní posouzena shoda, vypracovává výrobce EU prohlášení o shodě a umísťuje na výbušninu označení CE.

§ 4
Výbušniny používané pro vlastní potřebu

Povinnosti stanovené zákonem a tímto nařízením výrobci před uvedením výbušniny na trh nebo v souvislosti s ním, popřípadě jeho zplnomocněnému zástupci, byl-li jmenován, se uplatní též pro použití výbušniny výrobcem pro vlastní potřebu. Pokud toto nařízení stanoví dobu pro uchovávání dokumentace od uvedení výbušniny na trh, uplatní se tato doba i od okamžiku použití výbušniny pro vlastní potřebu.

§ 5
Postupy posuzování shody

K posuzování shody výbušniny se základními technickými požadavky podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení použije výrobce jeden z těchto postupů:

a)   EU přezkoušení typu (modul B) podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení a současně jeden z těchto postupů

1. 

shoda s typem založená na interním řízení výroby spolu s kontrolami výrobků pod dohledem v náhodně zvolených intervalech (modul C2) podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení,
2.  shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobního procesu (modul D) podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení,
3.  shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobků (modul E) podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení, nebo
4.  shoda s typem založená na ověřování výrobků (modul F) podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení, anebo
b)   shodu založenou na ověřování každého jednotlivého výrobku (modul G) podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

§ 6
Technická dokumentace

(1) Technická dokumentace k výbušnině musí

a)   upřesňovat základní technické požadavky podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, které se na výbušninu vztahují, a umožňovat zhodnocení souladu výbušniny s těmito požadavky,
b)   obsahovat analýzu a posouzení rizik s výbušninou spojených a
c)   zahrnovat popis návrhu, výroby a fungování výbušniny v míře nutné pro zhodnocení jejího souladu se základními technickými požadavky podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Technická dokumentace musí obsahovat alespoň

a)   celkový popis výbušniny,
b)   koncepční návrh, výrobní výkresy a schémata součástí,
c)   popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení těchto výkresů, schémat a fungování výbušniny,
d)   seznam harmonizovaných norem, které byly použity v plném rozsahu nebo zčásti, a popis řešení zvolených ke splnění základních technických požadavků podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, pokud tyto harmonizované normy použity nebyly, včetně seznamu jiných příslušných technických specifikací, jež byly použity. V případě částečně použitých harmonizovaných norem se v technické dokumentaci uvedou ty části, jež byly použity,
e)   výsledky konstrukčních výpočtů, provedených přezkoušení, a
f)   protokoly o zkouškách.

(3) Technickou dokumentaci, stejně jako další dokumenty, o kterých to stanoví příloha č. 2 k tomuto nařízení, je povinen výrobce uchovávat po dobu stanovenou v této příloze, a to i v případě, že k posuzování shody již nedochází. Pokud výrobce jmenoval zplnomocněného zástupce k vykonávání některých jeho úkolů podle zákona a tohoto nařízení, uplatní se pro něj doba pro uchovávání této dokumentace a těchto dokumentů obdobně jako pro výrobce.

§ 7
EU prohlášení o shodě

(1) EU prohlášení o shodě vypracovává výrobce před uvedením výbušniny na trh a obsahuje náležitosti podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení.

(2) Pokud se na výbušninu vztahují rovněž jiné právní předpisy upravující vypracování EU prohlášení o shodě, vypracovává se jediné EU prohlášení o shodě.

(3) EU prohlášení o shodě uchovává výrobce po dobu stanovenou v příloze č. 2 k tomuto nařízení, a to i v případě, že k posuzování shody již nedochází. Dovozce uchovává kopii EU prohlášení o shodě alespoň po dobu 10 let od uvedení výbušnin na trh. Pokud výrobce jmenoval zplnomocněného zástupce k vykonávání některých jeho úkolů podle zákona a tohoto nařízení, uplatní se pro něj doba pro uchovávání EU prohlášení o shodě obdobně jako pro výrobce.

§ 8
Pravidla pro umisťování označení CE

(1) Označení CE podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3) musí být na výbušnině umístěno před uvedením na trh, přímo na výbušnině samé. Pokud velikost, tvar nebo povaha výbušniny neumožňuje umístění označení CE přímo na výbušnině, je umístění označení CE na jejím obale a na průvodní dokumentaci současně dostatečné.

(2) V případě výbušniny vyrobené pro použití pro vlastní potřebu, výbušniny přepravované a dodávané bez obalu, výbušniny vyrobené mobilní jednotkou připravující výbušniny v místě spotřeby pro její přímé nabití do vývrtu nebo vyrobené v místě odstřelu, která je nabita do vývrtu bezprostředně po jejím vyrobení, je umístění označení CE na průvodní dokumentaci dostatečné.

§ 9
Distributoři

Před dodáním výbušniny na trh distributor podle § 9 odst. 2 zákona ověřuje zejména, zda

a)   výbušnina je opatřena označením CE,
b)   výbušnina je opatřena informačním a identifikačním údajem podle § 6 odst. 3 zákona a § 10 odst. 1 tohoto nařízení,
c)   výbušnina je opatřena identifikačním a kontaktním údajem dovozce podle § 8 odst. 4 zákona a § 10 odst. 2 tohoto nařízení,
d)   k výbušnině jsou přiloženy návod k jejímu používání a doklad o jejích vlastnostech podle § 6 odst. 3 nebo § 8 odst. 2 písm. a) bodu 4 zákona a § 10 odst. 3 tohoto nařízení.

§ 10
Informační a identifikační údaje výbušniny a průvodní dokumenty

(1) Informačním a identifikačním údajem o výbušnině a identifikačním a kontaktním údajem výrobce podle § 6 odst. 3 zákona je

a)   označení pro účely sledovatelnosti podle požadavků uvedených v části II. přílohy č. 3 k tomuto nařízení, pokud se jedná o výbušninu podléhající sledovatelnosti podle části I. přílohy č. 3 k tomuto nařízení; tímto označením se opatřuje výbušnina i každé její nejmenší balení, pokud část II. přílohy č. 3 k tomuto nařízení nestanoví jinak,
b)   číslo šarže nebo série, případně obdobný údaj umožňující identifikaci výbušniny, název nebo obchodní firma nebo zapsaná ochranná známka výrobce a jeho adresa pro doručování, a to v českém jazyce, pokud se nejedná o výbušninu podléhající sledovatelnosti podle části I. přílohy č. 3 k tomuto nařízení; těmito údaji se opatřuje přímo výbušnina, pokud velikost, tvar nebo způsob provedení výbušniny neumožňuje uvedení těchto údajů přímo na výbušnině, uvedou se tyto údaje na jejím obale nebo průvodní dokumentaci.

(2) Identifikačními a kontaktními údaji, které je dovozce podle § 8 odst. 4 zákona povinen uvést na výbušnině, jsou název, obchodní firma nebo zapsaná ochranná známka dovozce a jeho adresa pro doručování, a to v českém jazyce. Pokud velikost, tvar nebo způsob provedení výbušniny neumožňuje uvedení těchto údajů přímo na výbušnině, uvedou se tyto údaje na jejím obale nebo průvodní dokumentaci.

(3) Kde zákon upravuje povinnost zajistit, aby k výrobku byly přiloženy instrukce a bezpečnostní informace, rozumí se jimi pro účely tohoto nařízení návod k používání výbušniny a doklad o jejích vlastnostech.

§ 11
Zvláštní požadavky na oznámené subjekty

Oznámeným subjektem nemůže být subjekt patřící k hospodářskému sdružení nebo profesnímu svazu sdružujícímu subjekty, jež se podílejí na výrobě, dodávání na trh nebo používání výbušnin.

§ 12
Formální nedostatky odůvodňující přijetí ochranných opatření

Formálními nedostatky, které mohou být podle § 50 odst. 5 zákona důvodem pro rozhodnutí o zákazu uvádění, dodávání výbušniny na trh nebo používání výrobcem pro vlastní potřebu, případně pro rozhodnutí o stažení výbušniny z trhu nebo z oběhu, jsou následující:

a)   výbušnina byla opatřena označením CE v rozporu se zákonem, s tímto nařízením nebo s přímo použitelným předpisem Evropské unie, nebo jím výbušnina nebyla opatřena vůbec,
b)   identifikační číslo oznámeného subjektu bylo připojeno k označení CE v rozporu se zákonem nebo s tímto nařízením, nebo nebylo připojeno vůbec,
c)   EU prohlášení o shodě bylo vypracováno v rozporu se zákonem nebo s tímto nařízením, nebo nebylo vypracováno vůbec,
d)   k výbušnině chybí technická dokumentace podle tohoto nařízení, nebo je tato dokumentace neúplná,
e)   výbušnina není opatřena údaji podle § 10 odst. 1 nebo 2 tohoto nařízení, nebo
f)   k výbušnině není přiložen návod k jejímu používání nebo doklad o jejích vlastnostech podle § 10 odst. 3 tohoto nařízení.

§ 13
Přechodná ustanovení

(1) Výbušnina uvedená na trh přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, která splňuje požadavky nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se považuje za výbušninu uvedenou na trh podle tohoto nařízení.

(2) Certifikát ES o přezkoušení typu, certifikát o shodě a rozhodnutí, vydané autorizovanou nebo notifikovanou osobou podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 358/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se považuje za certifikát EU přezkoušení typu, certifikát shody nebo rozhodnutí podle tohoto nařízení.

(3) Výbušnina splňující požadavky stanovené nařízením vlády č. 84/2013 Sb., o požadavcích na jednoznačné označování výbušnin pro civilní použití, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se považuje za výbušninu splňující požadavky § 10 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení.

§ 14
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.  Nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh.
2.  Nařízení vlády č. 416/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh.

§ 15
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. dubna 2016 s výjimkou § 11, který nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Mládek, CSc., v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi (přepracované znění).
Směrnice Komise 2008/43/ES ze dne 4. dubna 2008, kterou se podle směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje systém pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití.
Směrnice Komise 2012/4/EU ze dne 22. února 2012, kterou se mění směrnice 2008/43/ES, kterou se podle směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje systém pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití.
2)   § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Čl. 30 odst. 2 až 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci subjektů posuzování shody a obecné zásady označení CE a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93.

E-shop

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), 2. vydání

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), 2. vydání

Jana Pattynová, Lenka Suchánková, Jiří Černý, Miroslav Růžička a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR, je jedním z nejvýznamnějších legislativních počinů posledních let. Stalo se globálním standardem pro ochranu dat a představuje také první komplexnější regulaci umělé inteligence. Druhé vydání komentáře reaguje na rozsáhlou ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Stres a (syndrom) vyhoření u soudců

Stres a (syndrom) vyhoření u soudců

Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Existuje řada povolání, která tíhnou ke stresu a k syndromu vyhoření. Do této skupiny patří také soudci. Z toho vyvstává celá řada otázek pro oblast justice. Především zda stres ovlivňuje výkon funkce soudce, a pokud ano, pak do jaké míry, a za jakých podmínek může způsobit jeho ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Trestní právo procesní, 6. vydání

Trestní právo procesní, 6. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nové, již šesté aktualizované vydání reaguje na neustálý rozvoj trestněprocesní ...

Cena: 1 200 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.