Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


96

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. března 2016

o rekreačních plavidlech a vodních skútrech

Vláda nařizuje podle § 4, § 5 odst. 1, 2 a 5, § 6 odst. 2 až 4, § 7, § 8 odst. 2, 4 a 5, § 9 odst. 2, § 11, § 12, § 14 odst. 2, § 15 odst. 1 a 2, § 34 odst. 2 až 4, § 35 odst. 2, § 37 odst. 2 a § 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, (dále jen „zákon“):

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje

a)   požadavky na plavidla, jejich součásti a hnací motory,
b)   způsob posuzování shody,
c)   podmínky a pravidla pro vypracování EU prohlášení o shodě a pro připojování označení CE,
d)   postupy při dodávání výrobků na trh a
e)   podrobnosti k činnostem hospodářských subjektů a oznámených subjektů při posuzování shody.

§ 2
Výrobek určený k posuzování shody

(1) Výrobkem určeným k posuzování shody podle tohoto nařízení (dále jen „výrobek“) je

a)   rekreační plavidlo, částečně dokončené rekreační plavidlo a rekreační plavidlo podrobené větší úpravě,
b)   vodní skútr, částečně dokončený vodní skútr a vodní skútr podrobený větší úpravě,
c)   součást plavidla uváděná na trh samostatně, kterou je
1.  zařízení chránící vestavěné a záďové benzinové motory a palivové nádrže před nežádoucím vznícením,
2.  zařízení pro ochranu před startem přívěsného motoru se sepnutým řazením,
3.  kormidelní kolo, kormidelní mechanismus a soustava ovládacích lan,
4.  palivová nádrž určená k pevné instalaci a palivová hadice, nebo
5.  světlík a prefabrikovaný průlez,
d)   hnací motor, který je
1.  instalován nebo určen k instalaci na plavidle nebo uvnitř plavidla,
2.  instalován na plavidle nebo uvnitř plavidla a je podroben větší úpravě.

(2) Výrobkem není

a)   plavidlo výrobcem určené a označené výhradně pro závodění a veslice výrobcem určená a označená pro trénink,
b)   vodní skútr výrobcem určený pro jiný než sportovní nebo rekreační účel,
c)   kánoe a kajak navržené a vyrobené tak, aby byly poháněny pouze lidskou silou, gondola a šlapadlo,
d)   surf,
e)   původní historické plavidlo navržené a vyrobené před rokem 1950 a jeho jednotlivá replika, vyrobená převážně z originálních materiálů a nevyráběná sériově, pokud byla jako taková výrobcem označena,
f)   zkušební plavidlo, na kterém jsou ověřovány nové technické poznatky v konstrukci či technologii výroby, není-li uváděno na trh,
g)   plavidlo a hnací motor, které jsou vyrobeny pro vlastní potřebu za předpokladu, že nebudou v průběhu 5 let následujících od jejich uvedení do provozu uvedeny na trh Evropské unie,
h)   plavidlo schválené pro přepravu cestujících při provozování vodní dopravy pro cizí potřeby,
i)   ponorné plavidlo,
j)   vznášedlo,
k)   loď s nosnými křídly,
l)   plavidlo na parní pohon s vnějším spalovacím zařízením na uhlí, koks, dřevo, olej nebo plyn,
m)   motorové vozidlo, kolové nebo pásové, které může být provozováno na vodě i na souši,
n)   hnací motor, který je instalován nebo určen k instalaci na plavidle nebo motorovém vozidle podle písmen a), f), h), i), j), k) a m), a
o)   původní historický hnací motor a jeho jednotlivá replika vyrobená podle návrhu z doby před rokem 1950, nevyráběná sériově a instalovaná na plavidle podle písmene e) nebo g).

§ 3
Technické požadavky

(1) Základní technické požadavky, které musí výrobek splňovat, jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Stanovené požadavky nemusí splňovat výrobek předváděný na veletrzích, výstavách nebo při obdobných událostech, pokud je na něm viditelně a zřetelně uvedeno, že tento výrobek stanovené požadavky nesplňuje a nesmí být dodán na trh nebo uveden do provozu v členském státě Evropské unie, dokud nebude zajištěn jeho soulad s těmito požadavky.

§ 4
Technická dokumentace

(1) Technická dokumentace obsahuje

a)   popis výrobku,
b)   technické údaje o výrobku, zejména koncepční návrh, výsledky výpočtů týkajících se návrhu výrobku, výkresy a schémata součástí, podsestav a obvodů,
c)   popisy a vysvětlivky potřebné pro posouzení výkresů, schémat a fungování výrobku,
d)   seznam harmonizovaných norem, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, pokud byly tyto normy zcela nebo zčásti použity, a popis technických řešení zvolených pro splnění technických požadavků, pokud nebyly tyto normy použity,
e)   výsledky provedených kontrol a jiné důležité údaje k postupu ověření souladu výrobku se základními technickými požadavky,
f)   protokoly o zkouškách nebo výpočty, týkající se stability plavidla v souladu s částí A bodem 3.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a vztlaku v souladu s částí A bodem 3.3,
g)   protokoly o zkouškách výfukových emisí prokazující shodu s částí B oddílem 2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení,
h)   protokoly o zkouškách emisí hluku prokazující shodu s částí C oddílem 1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a
i)   jiné údaje nezbytné pro prokázání shody výrobku se základními technickými požadavky.

(2) Doba uchování technické dokumentace je 10 let od uvedení výrobku na trh nebo v případě soukromého dovozce 10 let od uvedení výrobku do provozu.

§ 5
Informační, kontaktní a identifikační údaje a příručka uživatele

(1) Informačními a identifikačními údaji o výrobku jsou číslo typu, šarže či sériové číslo nebo jiný údaj umožňující jednoznačnou identifikaci výrobku.

(2) Identifikačními a kontaktními údaji jsou jméno nebo zapsaná ochranná známka a doručovací adresa výrobce nebo dovozce, na níž lze výrobce nebo dovozce kontaktovat.

(3) Instrukce a bezpečnostní informace přikládané k výrobku jsou obsaženy v příručce uživatele, jejíž náležitosti stanoví část A bod 2.5, část B oddíl 4 a část C oddíl 2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

§ 6
Dodatečné zkoušky a evidence výrobku

(1) Výrobce a dovozce v případech, kdy existuje podezření, že výrobek představuje riziko ohrožení života, zdraví nebo životního prostředí, provedou zkoušky vzorků výrobků a jiná potřebná šetření týkající se výrobků dodaných na trh. Zkoušky vzorků výrobků nebo jiná šetření se provedou v rozsahu potřebném pro potvrzení nebo vyvrácení existujícího podezření.

(2) Výrobce a dovozce vedou v případech podle odstavce 1 evidenci nevyhovujících výrobků a výrobků, které byly staženy z oběhu. Tato evidence obsahuje alespoň

a)   informační a identifikační údaje o nevyhovujícím výrobku nebo výrobku staženém z oběhu,
b)   datum provedení zkoušky nebo šetření týkajících se výrobku,
c)   popis závady, kterou výrobek vykazoval, a
d)   přijatá nápravná opatření.

(3) Výrobce a dovozce informují o skutečnostech uvedených v odstavcích 1 a 2 distributory, kterým výrobky dodali.

§ 7
Postupy distributora

Distributor vždy před dodáním výrobku na trh ověří, zda je

a)   výrobek opatřen označením CE,
b)   k výrobku přiloženo prohlášení o shodě,
c)   k výrobku přiložena příručka uživatele v českém jazyce a
d)   výrobek opatřen údaji podle § 5.

§ 8
Doba identifikace hospodářských subjektů

(1) Doba, po kterou hospodářské subjekty na požádání příslušných orgánů dozoru identifikují hospodářský subjekt, který jim výrobek dodal nebo kterému výrobek dodaly, je 10 let od dodání výrobku.

(2) Doba, po kterou soukromý dovozce na požádání příslušných orgánů dozoru identifikuje hospodářský subjekt, který mu výrobek dodal, je 10 let od dodání výrobku.

§ 9
Posuzování shody

Postup posuzování shody výrobků se základními technickými požadavky je upraven v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 10
EU prohlášení o shodě

(1) EU prohlášení o shodě se vypracovává a jeho kopie se přikládá ke všem výrobkům s výjimkou částečně dokončených plavidel.

(2) EU prohlášení o shodě obsahuje náležitosti uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení a údaje stanovené v příslušných modulech posuzování shody uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Doba uchování EU prohlášení o shodě je 10 let od uvedení výrobku na trh.

§ 11
Prohlášení výrobce nebo dovozce částečně dokončeného plavidla

Prohlášení výrobce nebo dovozce částečně dokončeného plavidla obsahuje

a)   jméno a adresu výrobce,
b)   jméno a adresu zástupce výrobce usazeného v Evropské unii, popřípadě osoby odpovědné za uvádění částečně dokončeného plavidla na trh,
c)   popis částečně dokončeného plavidla,
d)   prohlášení o tom, že částečně dokončené plavidlo
1.  splňuje základní technické požadavky, které se vztahují na daný stav rozpracovanosti plavidla, včetně seznamu použitých harmonizovaných norem, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, nebo specifikací, na jejichž základě se prohlašuje shoda v daném stavu rozpracovanosti plavidla, a
2.  je určeno k dokončení jiným výrobcem.

§ 12
Pravidla pro připojování označení CE

(1) Výrobek s výjimkou částečně dokončeného plavidla, který splňuje základní technické požadavky a u něhož bylo splnění těchto požadavků ověřeno postupem posuzování shody, se opatřuje označením CE.

(2) Pokud v případě součásti plavidla není vzhledem k její velikosti nebo povaze možné připojit označení CE přímo na součást plavidla, připojí se označení CE na obal a na doklady k ní přiložené. U plavidla se označení CE připojí ke štítku výrobce, jenž je připevněn odděleně od identifikačního čísla plavidla. U hnacího motoru se označení CE připojí k motoru.

§ 13
Formální nedostatky

Za formální nedostatek, jehož neodstranění umožňuje orgánu dozoru rozhodnout o přijetí příslušných ochranných opatření, se považuje nedostatek spočívající v tom, že

a)   označení CE nebylo k výrobku připojeno nebo bylo připojeno v rozporu s tímto nařízením,
b)   prohlášení o shodě nebo prohlášení výrobce hnacího motoru nebo osoby provádějící úpravu hnacího motoru nebylo vypracováno v souladu s tímto nařízením,
c)   technická dokumentace není dostupná nebo není úplná,
d)   identifikační a kontaktní údaje nebyly uvedeny, nebo byly uvedeny údaje nepravdivé či neúplné, nebo
e)   nebyl splněn jiný formální požadavek stanovený v § 6 nebo § 8 zákona.

§ 14
Přechodné ustanovení

Výrobky splňující požadavky nařízení vlády č. 174/2005  Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, mohou být nadále

a)   dodávány na trh, pokud byly uvedeny na trh nebo do provozu před 18. lednem 2017, nebo
b)   uváděny do provozu, pokud byly uvedeny na trh před 18. lednem 2017.

§ 15
Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů, se zrušuje.

§ 16
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr dopravy:
Ing. Ťok v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU ze dne 20. listopadu 2013 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES.

E-shop

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Matěj Řičánek - C. H. Beck

Publikace přináší komplexní analýzu právní úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu evropského i českého práva. Podrobný výklad problematiky je bohatě doplněn o judikaturu Soudního dvora Evropské unie a Nejvyššího soudu České republiky. Monografie se ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o bankách. Komentář

Zákon o bankách. Komentář

Petr Liška, Karel Dřevínek, Štefan Elek, Petr Kotáb, Tomáš Rýdl - Wolters Kluwer, a. s.

Nejnovější komentář zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, přináší výklad tohoto základního předpisu regulujícího činnost bank z pera erudovaných autorů, kteří v textu zúročili své bohaté praktické zkušenosti s aplikací zákona. Komentář přináší podrobný výklad všech ustanovení, a to i v ...

Cena: 1 195 KčKOUPIT

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - Praktický komentář

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - Praktický komentář

Ivo Krýsa - Wolters Kluwer, a. s.

Představujeme první vydání praktického komentáře vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Kromě odborného výkladu naleznete i relevantní judikaturu. Oblast ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.