Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


72

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. února 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády č. 289/2010 Sb. a nařízení vlády č. 88/2012 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství.
Směrnice Komise 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství.
Směrnice Komise 2014/106/EU ze dne 5. prosince 2014, kterou se mění přílohy V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství.“.

2. Poznámka pod čarou č. 2 zní:


2) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1136 ze dne 13. července 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 402/2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik.“.

3. V § 6 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou „Provozovatel subsystému nebo jeho zplnomocněný zástupce vydá na základě certifikátu o ověření subsystému, zprávy o posouzení bezpečnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společnou bezpečnostní metodu pro hodnocení a posuzování rizik2) a též podle certifikátu o ověření splnění vnitrostátních požadavků, je-li vydán, ES prohlášení o ověření subsystému, které postoupí Drážnímu úřadu k evidenci.“.

4. V § 6 odst. 2 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

5. V § 6 odst. 3 se slova „Evropské unie11)“ nahrazují slovy „Evropské unie2)“.

Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.

6. V § 6a odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Pro obsah prozatímního stanoviska o přezkoumání typu subsystému nebo prozatímního stanoviska o ověření subsystému se použije část II. přílohy č. 2 k tomuto nařízení obdobně.“.

7. V § 6a odstavec 2 zní:

„(2) Notifikovaná osoba provede předběžné ověření subsystému v rozsahu určeném provozovatelem subsystému nebo jeho zplnomocněným zástupcem podle části I. přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Předběžné ověření subsystému se provede v rozsahu

a)   celého subsystému v některé z etap ověřování subsystému, nebo
b)   části subsystému v některé z etap ověřování subsystému nebo ve všech etapách současně.“.

8. V § 6a se odstavec 3 zrušuje.

9. Za § 6a se vkládá nový § 6b, který zní:

㤠6b

(1) Pokud provozovatel subsystému opatřeného certifikátem o ověření subsystému provede úpravu základních konstrukčních vlastností subsystému významných pro dodržení základních parametrů vymezených v technických specifikacích interoperability, požádá notifikovanou osobu o přezkoušení subsystému v rozsahu jeho změněné části včetně rozhraní s nezměněnou částí subsystému.

(2) Bylo-li k subsystému upravenému podle odstavce 1 vydáno ES prohlášení o ověření subsystému, provozovatel subsystému vydá doplňkové ES prohlášení o ověření subsystému, ve kterém rovněž vymezí základní parametry dotčené úpravou subsystému. Pro obsah doplňkového ES prohlášení o ověření subsystému se použije část II. přílohy č. 2 k tomuto nařízení obdobně. K doplňkovému ES prohlášení o ověření subsystému provozovatel subsystému přiloží

a)   seznam dokumentů z původního souboru technické dokumentace dotčených úpravou subsystému a
b)   soubor technické dokumentace, který zahrnuje dokument prokazující, že úprava subsystému je omezena na základní parametry vymezené v doplňkovém ES prohlášení o ověření subsystému.

(3) V případě jiné úpravy subsystému, než je uvedena v odstavci 1, provozovatel subsystému aktualizuje soubor technické dokumentace připojený k ES prohlášení o ověření subsystému včetně odkazů na technickou dokumentaci v ES prohlášení o ověření subsystému.

(4) Při úpravě subsystému spočívající ve výměně dílů subsystému v rámci provedené údržby nebo opravy se postup podle odstavců 1 až 3 nepoužije.“.

10. V příloze č. 2 části I. se na konci bodu 1. doplňuje věta „Ověřuje-li notifikovaná osoba v souladu s technickou specifikací interoperability pouze část subsystému, použijí se ustanovení této přílohy přiměřeně.“.

11. V příloze č. 2 části I. bodě 2. se slova „Ověřování subsystému se provádí v každé z těchto etap“ nahrazují slovy „Notifikovaná osoba ověřuje“, slova „celkové úpravy“ se nahrazují slovy „celkového technického řešení“ a slova „postupují osoby zapojené do návrhu, výroby, montáže a zkoušek subsystému“ se nahrazují slovy „postupuje notifikovaná osoba“.

12. V příloze č. 2 části I. bodě 3.1. se věta první nahrazuje větou „Notifikovaná osoba zohlední při vydání certifikátu o ověření subsystému prozatímní stanoviska o přezkoumání typu subsystému nebo prozatímní stanoviska o ověření subsystému, byla-li vydána, a provede kontrolu, zda tato prozatímní stanoviska odpovídají technickým specifikacím interoperability, přezkoumá technické požadavky stanovené na subsystém, jejichž dodržení není prokázáno vydanými prozatímními stanovisky, a provede kontrolu závěrečného přezkoušení subsystému.“.

13. V příloze č. 2 části I. bodě 4.1. úvodní část ustanovení zní: „Soubor technické dokumentace zpracovaný a sestavený notifikovanou osobou v rozsahu jí provedeného ověření subsystému přiloží provozovatel subsystému nebo jeho zplnomocněný zástupce k ES prohlášení o ověření subsystému. Soubor technické dokumentace obsahuje“.

14. V příloze č. 2 části I. bodě 4.1. se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena a) až f).

15. V příloze č. 2 části I. bodě 4.1. písmeno a) zní:

„a)   popis technických vlastností návrhu subsystému v rozsahu nezbytném pro doložení provedeného ověření subsystému, který zahrnuje zejména obecné a podrobné výkresy odpovídající provedení subsystému, elektrické a hydraulické diagramy, diagramy kontrolních okruhů, popis zpracování dat a automatických systémů, provozní a údržbářské příručky,“.

16. V příloze č. 2 části I. bodě 4.1. písm. e) se slova „včetně ES prohlášení o prozatímním ověření subsystému“ zrušují.

17. V příloze č. 2 části I. bodě 4.1. písm. f) se slova „Evropské unie11)“ nahrazují slovy „Evropské unie upravujícího společnou bezpečnostní metodu pro hodnocení a posuzování rizik2)“.

18. V příloze č. 2 části I. se za bod 4.2. doplňuje bod 4.3., který zní:

„4.3. Dokumenty tvořící součást technické dokumentace jsou opatřeny datem vyhotovení a podpisem osoby, která je vyhotovila.“.

19. V příloze č. 2 části I. se bod 5.1. zrušuje.

Dosavadní body 5.2. až 5.4. se označují jako body 5.1. až 5.3.

20. V příloze č. 2 části I. se za bod 5.3. doplňuje bod 5.4., který zní:

„5.4.  Notifikovaná osoba musí mít možnost posoudit vhodnost součástí interoperability pro použití v subsystémech evropského železničního systému, pro které je určena, stanoví-li provedení tohoto posouzení technická specifikace interoperability.“.

21. V příloze č. 2 části I. se bod 6.1. zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodu 6.2.

22. V příloze č. 2 části I. bodě 7. písmeno a) zní:

„a)   obdržených žádostech o posouzení shody součásti interoperability, posouzení vhodnosti součásti interoperability pro její použití, přezkoumání typu, předběžné ověření subsystému nebo jeho části a ověření subsystému,“.

23. V příloze č. 2 části I. bodě 7. se na konci textu písmene d) doplňují slova „a vydaných prozatímních stanoviscích o ověření typu subsystému“.

24. V příloze č. 2 části I. bodě 7. se na konci textu písmene e) doplňují slova „a zamítnutých žádostech o vydání prozatímních stanovisek o ověření typu subsystému“.

25. V příloze č. 2 část II. zní:

„II. Obsah ES prohlášení o ověření subsystému

V ES prohlášení o ověření subsystému provozovatel subsystému nebo jeho zplnomocněný zástupce prohlašuje, že subsystém, který byl podroben postupu ověřování subsystému, splňuje požadavky souvisejících právních předpisů a předpisů Evropské unie. ES prohlášení o ověření subsystému musí být napsáno stejným jazykem jako soubor technické dokumentace a musí obsahovat alespoň

a)   název nebo jméno, popřípadě jména a příjmení a sídlo provozovatele subsystému nebo jeho zplnomocněného zástupce; vydává-li ES prohlášení o ověření subsystému zplnomocněný zástupce, uvede se rovněž název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení provozovatele subsystému,
b)   stručný popis subsystému,
c)   název a sídlo notifikované osoby, která vydala certifikát v souladu s technickými specifikacemi interoperability nebo provedla posouzení podle jiných předpisů Evropské unie, a její identifikační číslo přidělené Evropskou komisí,
d)   název a sídlo autorizované osoby, která vydala certifikát o ověření splnění vnitrostátních požadavků,
e)   název a sídlo osoby, která vypracovala zprávu o posouzení bezpečnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společnou bezpečnostní metodu pro hodnocení a posuzování rizik2),
f)   odkazy na související právní předpisy, směrnici Evropské unie upravující interoperabilitu železničního systému, technické specifikace interoperability a mezinárodní smlouvy,
g)   odkazy na technické specifikace interoperability nebo jejich části, s nimiž nebyla při ověřování subsystému posuzována shoda,
h)   odkazy na dokumenty obsažené v souboru technické dokumentace,
i)   veškerá rozhodující dočasná nebo závěrečná ustanovení, kterým má subsystém vyhovovat, zejména veškerá provozní omezení nebo podmínky,
j)   podpis osoby oprávněné jednat za provozovatele subsystému nebo jeho zplnomocněného zástupce s uvedením jména, příjmení, funkce a datum vydání ES prohlášení o ověření subsystému.“.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr dopravy:
Ing. Ťok v. r.

E-shop

ÚZ č. 1328 - Oceňování majetku

ÚZ č. 1328 - Oceňování majetku

Sagit, a. s.

Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, jejímž předmětem jsou podrobná pravidla pro oceňování pozemků, staveb (budovy, haly, rodinné domy, rekreační a zahrádkářské chaty, chalupy, inženýrské stavby, bytové jednotky, garáže a další), oceňování práva ...

Cena: 137 KčKOUPIT

Zákon o vyvlastnění - Komentář

Zákon o vyvlastnění - Komentář

Barbora Vlachová - C. H. Beck

První vydání komentáře k zákonu o vyvlastnění poskytuje ucelený výklad jednotlivých ustanovení zákona, doplněný odkazy na související literaturu a stěžejní soudní rozhodnutí. Snaží se zodpovědět některé otázky, které se v souvislosti s přijetím nové právní úpravy vyskytly. V ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ 2020

Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ 2020

Mgr. Tomáš Červinka - Anag, spol. s r. o.

Kniha podává komplexní přehled v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Aktuální legislativa a podrobné výklady Zohledněny jsou veškeré změny, které jsou platné k počátku roku 2020. Pozornost je věnována plnění zákonných povinností jednotlivými skupinami plátců, ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.