Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


63

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. února 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Čl. I

Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písmeno c) zní:

„c)   integrovaná produkce zeleniny a jahodníku, které se člení na tituly
1.  integrovaná produkce zeleniny a
2.  integrovaná produkce jahodníku,“.

2. V § 2 se na konci písmene f) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

3. V § 2 se na konci písmene g) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h)   zatravňování drah soustředěného odtoku.“.

4. V § 3 odst. 2 písm. a) a v § 3 odst. 3 písm. a) se slova „a g)“ nahrazují slovy „ , g) a h)“.

5. V § 7 odst. 7 se za slova „písm. e)“ vkládají slova „nebo h)“.

6. V § 7 se odstavec 8 zrušuje.

7. V § 8 odst. 2 písm. a) a v § 9 odst. 3 písm. a) se slova „nebo g)“ nahrazují slovy „ , g) nebo h)“.

8. V § 8 odst. 4 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).

9. V § 8 odst. 4 písm. f) se slova „až f)“ nahrazují slovy „až e)“.

10. V § 9 odst. 2 písm. d) se slova „10 let a“ nahrazují slovy „10 let,“.

11. V § 9 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   Fond nezjistil u žadatele na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda zařazeného do podopatření podle § 2 písm. c), § 2 písm. f) nebo § 2 písm. g) v příslušném kalendářním roce nesplnění podmínky zemědělského obhospodařování standardní orné půdy stanovené v § 7 odst. 2 písm. c) a v § 7 odst. 5 nařízení vlády č. 50/2015 Sb.“.

12. V § 10 odst. 1 a v § 11 odst. 6 se slova „písm. a) až f)“ nahrazují slovy „písm. a) až e)“.

13. V § 10 odst. 2 se slova „písm. a) až f)“ nahrazují slovy „písm. a) až e)“ a slova „písm. g)“ se nahrazují slovy „písm. f)“.

14. V § 11 odst. 5 písm. b) se slova „písm. f)“ nahrazují slovy „písm. e)“.

15. V § 12 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb.“.

16. V § 12 odst. 5 písm. j) bodě 1 se slova „klimatické ukazatele“ nahrazují slovy „meteorologické prvky“.

17. V § 12 odst. 7 písm. a) se slovo „některého“ nahrazuje slovy „pouze některého“.

18. V § 12 odst. 7 písmeno b) zní:

„b)   o minimální hustotě životaschopných jedinců na hektar produkční plochy
1.  u jádrovin 500 životaschopných jedinců,
2.  u peckovin 200 životaschopných jedinců, nebo
3.  u bobulovin 2 000 životaschopných jedinců;
v případě pěstování více skupin dřevin uvedených v bodech 1 až 3 na 1 dílu půdního bloku plní žadatel hustotu výsadby danou pro každou z těchto skupin dřevin, přičemž součet výměry všech dílčích produkčních ploch v rámci ovocného sadu je shodný s výměrou odpovídající výměře příslušného dílu půdního bloku evidovaného v evidenci využití půdy na žadatele.“.

19. V § 12 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Produkční plochou se pro účely tohoto nařízení vlády rozumí dílčí plocha sadu evidovaná v evidenci ovocných sadů podle § 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a podle vyhlášky č. 88/2006 Sb., o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství, a to v členění na jádroviny, peckoviny nebo bobuloviny.“.

20. V § 13 odst. 5 písmeno g) zní:

„g)   založí nejpozději ve třetím roce trvání závazku minimálně v každém druhém meziřadí porost směsí osiva podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení v minimálním výsevu 20 kilogramů na 1 hektar vinice; používá k výsevu směs osiva podle § 12 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o oběhu osiva a sadby; výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu, popřípadě používá uznané osivo nebo u druhů neuvedených v druhovém seznamu podle zákona o oběhu osiva a sadby osivo kontrolované úředně nebo pod úředním dozorem podle zákona o oběhu osiva a sadby, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva a sadby,“.

21. § 15 včetně nadpisu zní:

㤠15
Podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku uvede

a)   seznam všech jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury standardní orná půda nebo jiná trvalá kultura, které hodlá zařadit do podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku, včetně titulů podle § 2 písm. c) bodu 1 nebo 2, a
b)   údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků podle písmene a) vedených v evidenci využití půdy na žadatele.

(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku je zákres příslušných dílů půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším, včetně umístění technického zařízení uvedeného v části C přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Žadatel u jednotlivých dílů půdních bloků zakreslených v mapě označí titul podle § 2 písm. c) bodu 1 nebo 2.

(3) Zařadit do podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku lze díl půdního bloku, na kterém není uplatňováno

a)   žádné z podopatření uvedených v § 2,
b)   agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a) nebo b) nebo podle § 2 písm. c) bodu 1 nebo 2 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., nebo
c)   opatření ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb.

(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku činí 0,5 hektaru zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury standardní orná půda nebo zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb.

(5) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku na všech dílech půdních bloků s druhem zemědělské kultury standardní orná půda nebo s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura, na kterém pěstuje zeleninu nebo jahodník,

a)   neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující některou z účinných látek uvedených v části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení,
b)   zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky, nejpozději do konce čtvrtého roku trvání příslušného závazku odběr vzorků půdy ze všech dílů půdních bloků zařazených do tohoto podopatření a rozbor těchto vzorků za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických látek uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení; v případě přechodu zařazení podle § 4 je žadatel povinen zajistit odběr a rozbor vzorků půdy ze všech dílů půdních bloků zařazených do tohoto podopatření nejpozději do data ukončení závazku; záznamy o výsledcích rozborů uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let následujících po kalendářním roce, ve kterém byl rozbor proveden,
c)   vede a průběžně aktualizuje k příslušnému dílu půdního bloku evidenční kartu podle části A přílohy č. 10 k tomuto nařízení a evidenční kartu uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let,
d)   sleduje a zaznamenává každodenně v období od 1. března do 30. září příslušného kalendářního roku
1.  meteorologické prvky o teplotě a množství srážek zjištěné pomocí technického zařízení, podle části C přílohy č. 2 k tomuto nařízení, v rozsahu uvedeném v části B přílohy č. 2 k tomuto nařízení, způsobem uvedeným v části D přílohy č. 2 k tomuto nařízení a
2.  v případě zařazení podle § 2 písm. c) bodu 1 výskyt škodlivých organismů zjištěný pomocí technického zařízení podle bodů 1 až 6 části A přílohy č. 6 k tomuto nařízení, anebo v případě zařazení podle § 2 písm. c) bodu 2 výskyt škodlivých organismů zjištěný pomocí technického zařízení podle bodu 5 nebo 7 části A přílohy č. 6 k tomuto nařízení, způsobem uvedeným v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení;
záznamy údajů z provedeného sledování uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let po kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden, a
e)   provádí průběžné vyhodnocení údajů ze sledování podle písmene d) a zaznamenává výsledky vyhodnocení údajů sledování způsobem uvedeným v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení, přitom se má za to, že pokud nedojde k takové změně, která by měla vliv na vyhodnocení údajů, odpovídá vyhodnocení poslednímu provedenému záznamu a záznamy údajů z provedeného vyhodnocení sledovaných údajů uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let po kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden.

(6) Žadatel na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda zařazeném do titulu integrovaná produkce zeleniny, na který v příslušném kalendářním roce podává žádost o poskytnutí dotace,

a)   pěstuje některý z podporovaného druhu zeleniny uvedený v příloze č. 9 k tomuto nařízení (dále jen „podporovaný druh zeleniny“) v průběhu příslušného kalendářního roku na celé výměře dílu půdního bloku,
b)   používá k výsevu nebo výsadbě pouze uznané osivo nebo sadbu, a to v minimálním objemu uvedeném v příloze č. 11 k tomuto nařízení,
c)   provádí před každým výsevem nebo výsadbou podporovaného druhu zeleniny na dílu půdního bloku rozbor půdy pro zjištění obsahu minerálního dusíku,
d)   aplikuje k jednotlivému podporovanému druhu zeleniny hnojiva10) do výše limitu dusíku na 1 hektar stanoveného v § 7 a v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.,
e)   provede každoročně odběr jednoho vzorku z každého pěstovaného podporovaného druhu zeleniny z každých započatých 20 hektarů dílů půdních bloků způsobilých pro poskytnutí dotace podle § 2 písm. c) bodu 1; žadatelé, kteří pěstují některý podporovaný druh zeleniny na výměře menší než 0,5 hektaru, přičemž souhrnná výměra dílů půdních bloků s druhem zemědělské kultury standardní orná půda zařazených do tohoto titulu nepřesáhne 5 hektarů, odebírají pouze jeden vzorek z převládajícího podporovaného druhu zeleniny podle výmě- ry a
f)   zajistí každoročně rozbor vzorků zeleniny odebraných v příslušném kalendářním roce podle písmene e) osobou odborně způsobilou, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky, za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu všech chemických látek uvedených v části………… A až C přílohy č. 12 k tomuto nařízení a uchovává záznamy o výsledcích rozborů minimálně po dobu 10 kalendářních let následujících po kalendářním roce, ve kterém byl rozbor proveden.

(7) Žadatel na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura zařazeném do titulu integrovaná produkce zeleniny, na který v příslušném kalendářním roce podává žádost o poskytnutí dotace,

a)   pěstuje v průběhu příslušného kalendářního roku na celé výměře dílu půdního bloku pouze podporovaný druh zeleniny,
b)   používá k výsadbě podporovaného druhu zeleniny pouze uznanou sadbu, a to v minimálním objemu uvedeném v příloze č. 11 k tomuto nařízení,
c)   provádí před každou výsadbou podporovaného druhu zeleniny na dílu půdního bloku rozbor půdy pro zjištění obsahu minerálního dusíku,
d)   aplikuje před výsadbou povinně hnůj,
e)   provede každoročně odběr jednoho vzorku pěstovaného podporovaného druhu zeleniny z každých započatých 20 hektarů dílů půdních bloků způsobilých pro poskytnutí dotace podle § 2 písm. c) bodu 1,
f)   zajistí každoročně rozbor vzorků zeleniny odebraných v příslušném kalendářním roce podle písmene e) osobou odborně způsobilou, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky, za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu všech chemických látek uvedených v části ……………A až C přílohy č. 12 k tomuto nařízení a uchovává záznamy o výsledcích rozborů minimálně po dobu 10 kalendářních let následujících po kalendářním roce, ve kterém byl rozbor proveden,
g)   provede ročně nejvýše 2 aplikace herbicidů, které jsou povoleny v příslušném kalendářním roce k používání v České republice, a
h)   aplikuje hnojiva10) do výše limitu dusíku na 1 hektar stanoveného v § 7 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.

(8) Žadatel na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda zařazeném do titulu integrovaná produkce jahodníku, na který v příslušném kalendářním roce podává žádost o poskytnutí dotace,

a)   používá k výsadbě jahodníku pouze uznanou sadbu, a to v minimálním objemu uvedeném v příloze č. 11 k tomuto nařízení,
b)   provede případnou výsadbu jahodníku pouze na dílu půdního bloku nebo jeho části, na kterém byla pěstována předplodina nebo hlavní plodina s meziplodinou, přičemž předplodina nebo meziplodina byla zapravena do půdy jako zelené hnojení,
c)   provádí před každou výsadbou jahodníku na dílu půdního bloku nebo jeho části rozbor půdy pro zjištění obsahu minerálního dusíku,
d)   provede odběr alespoň jednoho vzorku jahod z každých započatých 20 hektarů dílů půdních bloků nebo jejich částí způsobilých pro poskytnutí dotace podle § 2 písm. c) bodu 2,
e)   zajistí každoročně rozbor vzorků jahod odebraných v příslušném kalendářním roce podle písmene d) osobou odborně způsobilou, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky, za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu všech chemických látek uvedených v části D až F přílohy č. 12 k tomuto nařízení a uchovává záznamy o výsledcích rozborů minimálně po dobu 10 kalendářních let následujících po kalendářním roce, ve kterém byl rozbor proveden,
f)   aplikuje hnojiva10) do výše limitu dusíku na 1 hektar stanoveného v § 7 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.,
g)   zajistí provedení plečkování meziřadí porostu minimálně dvakrát ročně; první plečkování se provádí nejpozději do 31. srpna a druhé plečkování se provádí nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku, podmínka se nevztahuje na díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém je použita pěstební technologie s použitím fólií nebo textilií,
h)   zajistí nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku údržbu porostu jahodníku sečením nebo mulčováním,
i)   provede každoročně nejvýše 5 aplikací herbicidů, které jsou povoleny v příslušném kalendářním roce k používání v České republice,
j)   provede každoročně nejvýše 4 aplikace insekticidů, které jsou povoleny v příslušném kalendářním roce k používání v České republice,
k)   vede a průběžně aktualizuje k příslušnému dílu půdního bloku evidenční kartu provedených agrotechnických operací podle části B přílohy č. 10 k tomuto nařízení a evidenční kartu uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let a
l)   provádí od druhého roku trvání závazku nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku odstranění čepelí listů jahodníku; podmínka se nevztahuje na díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém byla v období od 1. září do 31. prosince kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o poskytnutí dotace podle § 2 písm. c) bodu 2 nebo v příslušném kalendářním roce, provedena výsadba jahodníku.

(9) Na dílu půdního bloku nebo jeho části, na kterém byl porost jahodníku po provedení sklizně, nejdříve však 1. července příslušného kalendářního roku, zlikvidován nebo zapraven do půdy, se splnění podmínky podle odstavce 8 písm. g) a h) nepožaduje.

(10) Žádost o poskytnutí dotace lze podat pouze

a)   na celý díl půdního bloku zařazený do podopatření podle § 2 písm. c) bodu 1, na kterém je v příslušném kalendářním roce pěstován některý z podporovaných druhů zeleniny, nebo
b)   na celý díl půdního bloku nebo jeho část zařazený do podopatření podle § 2 písm. c) bodu 2, na kterém je alespoň v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 30. června příslušného kalendářního roku pěstován jahodník, a to o minimální hustotě 20 000 životaschopných jedinců na 1 hektar.“.

22. V § 17 odst. 1 se slovo „uvedeých“ nahrazuje slovem „uvedených“.

23. V § 17 odst. 2, § 17 odst. 6 písm. b), § 27 odst. 1 písm. c) bodě 2, § 28 odst. 1 písm. d) bodě 2, § 29 odst. 1 písm. b) bodě 1 a v § 30 odst. 1 písm. e) bodech 3 a 4 se slova „na orné půdě“ zrušují a slova „travním porostem“ se nahrazují slovy „travním porostem,“.

24. V § 17 odst. 6 písm. b) se slovo „stáje“ nahrazuje slovem „stáji“ a slova „popřípadě travního porostu“ se nahrazují slovy „nebo travní porost“.

25. V § 18 odst. 1 se slova „musí ponechat“ nahrazují slovem „ponechá“ a slova „první seči“ se nahrazují slovy „zemědělském obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády,“.

26. V § 18 odst. 2 se slovo „provádí“ nahrazuje slovem „provede“.

27. V § 18 odst. 3 se slova „§ 27 odst. 1 písm. b) bodu 4“ nahrazují slovy „§ 27 odst. 1 písm. c) bodu 4“.

28. V § 19 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   zajistí
1.  zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. za podmínek uvedených v písmenech c) a f) a
2.  provedení druhé seče s odklizem biomasy nebo spasení trvalého travního porostu nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku,
seč a pastvu lze kombinovat,“.

29. V § 19 odst. 3 a 4 písmeno a) zní:

„a)   zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. za podmínky uvedené v písmenu f), a to tak, že provádí první seč spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících termínů, který je pro daný díl půdního bloku stanoven místně příslušným orgánem ochrany přírody v evidenci využití půdy
1.  do 30. června příslušného kalendářního roku,
2. od 15. června do 31. července příslušného kalendářního roku,
3.  do 31. července příslušného kalendářního roku, nebo
4.  od 15. července do 31. srpna příslušného kalendářního roku;
stanovený termín je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání závazku měnit,“.

30. V § 19 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat nebo vápnění trvalého travního porostu“.

31. V § 19 odst. 3 písm. f) a v § 19 odst. 4 písm. f) se slova „nebo přísev trvalého travního porostu“ nahrazují slovy „ , přísev trvalého travního porostu nebo vápnění trvalého travního porostu“ a slovo „a“ se nahrazuje čárkou.

32. V § 19 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h)   provádí druhou seč s odklizením biomasy nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku.“.

33. V § 19 odst. 4 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo vápnění trvalého travního porostu“.

34. V § 19 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h)   provádí druhou seč s odklizením biomasy nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku.“.

35. V § 19 odst. 5 písmeno a) zní:

„a)   zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. za podmínky uvedené v písmenu g), a to tak, že provádí minimálně jednou ročně seč spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících termínů, který je pro daný díl půdního bloku stanoven místně příslušným orgánem ochrany přírody v evidenci využití půdy
1.  do 31. července příslušného kalendářního roku,
2.  od 15. července do 31. srpna příslušného kalendářního roku, nebo
3.  od 15. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku;
stanovený termín je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání závazku měnit,“.

36. V § 19 odst. 5 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , za aplikaci hnojiva se nepovažuje vápnění trvalého travního porostu“.

37. V § 19 odst. 5 písm. g), § 19 odst. 6 písm. f), § 19 odst. 8 písm. g), § 19 odst. 9 písm. h) a v § 19 odst. 11 písm. e) se slova „nebo přísev trvalého travního porostu“ nahrazují slovy „ , přísev trvalého travního porostu nebo vápnění trvalého travního porostu“.

38. V § 19 odst. 6 písmeno a) zní:

„a)   zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. za podmínky uvedené v písmenu f), a to tak, že provádí minimálně jednou ročně seč spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících termínů, který je pro daný díl půdního bloku stanoven místně příslušným orgánem ochrany přírody v evidenci využití půdy
1.  do 31. července příslušného kalendářního roku,
2.  od 15. července do 31. srpna příslušného kalendářního roku, nebo
3.  od 15. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku;
stanovený termín je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání závazku měnit,“.

39. V § 19 odst. 6 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo vápnění trvalého travního porostu“.

40. V § 19 odst. 7 písmeno a) zní:

„a)   zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. za podmínky uvedené v písmenu f), a to tak, že provádí minimálně jednou ročně seč spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících termínů, který je pro daný díl půdního bloku stanoven místně příslušným orgánem ochrany přírody v evidenci využití půdy
1.  od 15. května do 7. července příslušného kalendářního roku,
2.  od 15. června do 7. srpna příslušného kalendářního roku,
3.  od 15. července do 7. září příslušného kalendářního roku, nebo
4.  od 15. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku;
stanovený termín je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání závazku měnit,“.

41. V § 19 odst. 7 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , za aplikaci hnojiva se nepovažuje vápnění trvalého travního porostu“.

42. V § 19 odst. 8 písmeno a) zní:

„a)   provádí minimálně jednou ročně seč spolu s odklizením biomasy v jednom z následujících termínů, který je pro daný díl půdního bloku stanoven místně příslušným orgánem ochrany přírody v evidenci využití půdy
1.  do 10. června příslušného kalendářního roku,
2.  do 10. června příslušného kalendářního roku a zároveň od 1. září do 30. září příslušného kalendářního roku; v případě vymezení v evidenci využití půdy lze druhou seč nahradit pastvou, nebo
3.  od 1. září do 30. září příslušného kalendářního roku;
stanovený termín je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání závazku měnit,“.

43. V § 19 odst. 8 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo vápnění trvalého travního porostu“.

44. V § 19 odst. 9 písmeno a) zní:

„a)   zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. za podmínek uvedených v písmenech f) a h), a to tak, že provádí minimálně jednou ročně seč spolu s odklizením biomasy v termínu od 15. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku,“.

45. V § 19 odst. 9 se na konci textu písmene g) doplňují slova „nebo vápnění trvalého travního porostu“.

46. V § 19 odst. 10 se na konci písmene a) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „stanovený termín pastvy je možno v evidenci využití půdy mezi jednotlivými roky trvání závazku měnit,“.

47. V § 19 odst. 10 se na konci textu písmene g) doplňují slova „nebo vápnění trvalého travního porostu“.

48. V § 19 odst. 11 písmeno a) zní:

„a)   zajistí
1.  zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. za podmínek uvedených v písmenech c) a e) a
2.  pastvu zvířat do 31. října příslušného kalendářního roku,“.

49. V § 19 odst. 11 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo vápnění trvalého travního porostu“.

50. V § 19 odstavec 12 zní:

„(12) Odložení nebo vynechání jedné ze sečí nebo pastvy podle odstavce 2 písm. a), odstavce 3 písm. a), odstavce 3 písm. h), odstavce 4 písm. a), odstavce 4 písm. h), odstavce 5 písm. a), odstavce 6 písm. a), odstavce 7 písm. a), odstavce 8 písm. a), odstavce 9 písm. a) nebo odstavce 11 písm. a) je možné pouze z důvodu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny; souhlasné stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody musí žadatel doručit Fondu nejpozději v den, kdy měla být seč nebo pastva provedena. V případě, že žadatel nepředloží souhlasné stanovisko v daném termínu, vyhodnotí Fond dané nesplnění jako nedodržení podmínky.“.

51. V § 20 odstavec 5 zní:

„(5) Díl půdního bloku, který neměl v období od 20. dubna 2004 do 31. prosince 2014 v evidenci využití půdy vedenu kulturu travní porost a od 1. ledna 2015 do dne doručení žádosti o zařazení v evidenci využití půdy vedenou kulturu trvalý travní porost, lze zařadit do podopatření

a)   podle § 2 písm. e) bodu 1, pokud se jedná o díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, který se nenachází alespoň z 50 % ve zvláště chráněném území13), ochranném pásmu národního parku14) nebo v území soustavy Natura 200015) a zároveň
1.  který se nachází alespoň z 50 % v oblastech zranitelných dusičnany19), nebo
2.  u kterého je alespoň 50 % jeho výměry v evidenci využití půdy vymezeno jako silně nebo mírně erozně ohrožená plocha20),
b)   podle § 2 písm. e) bodu 2 nebo 3, pokud se jedná o díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, který se nachází alespoň z 50 % ve zvláště chráněném území13), ochranném pásmu národního parku14) nebo v území soustavy Natura 200015) a zároveň
1.  který se nachází alespoň z 50 % v oblastech zranitelných dusičnany19), nebo
2.  u kterého je alespoň 50 % jeho výměry v evidenci využití půdy vymezeno jako silně nebo mírně erozně ohrožená plocha20),
c)   podle § 2 písm. e) bodu 4, pokud se jedná o díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, který se nenachází alespoň z 50 % ve zvláště chráněném území13), ochranném pásmu národního parku14) nebo v území soustavy Natura 200015) a zároveň
1.  který podle údajů vedených v evidenci využití půdy sousedí s útvarem povrchových vod21), nebo
2.  jestliže se alespoň z 50 % nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů22), nebo
d)   podle § 2 písm. e) bodu 5 nebo 6, pokud se jedná o díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, který se nachází alespoň z 50 % ve zvláště chráněném území13), ochranném pásmu národního parku14) nebo v území soustavy Natura 200015) a zároveň
1.  který podle údajů vedených v evidenci využití půdy sousedí s útvarem povrchových vod21), nebo
2.  jestliže se alespoň z 50 % nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů22),
pro účely tohoto nařízení se za díl půdního bloku sousedícím s útvarem povrchových vod považuje díl půdního bloku, jehož jakákoli část se podle údajů vedených v evidenci využití půdy nachází ve vzdálenosti do 25 metrů včetně od útvaru povrchových vod.“.

52. V § 20 odst. 7 písm. a) bod 2 zní:

„2.  travní směsí osiv podle § 12 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o oběhu osiva a sadby, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu, popřípadě uznaným osivem nebo u druhů neuvedených v druhovém seznamu podle zákona o oběhu osiva a sadby osivem kontrolovaným úředně nebo pod úředním dozorem podle zákona o oběhu osiva a sadby, jde-li o díl půdního bloku podle § 2 písm. e) bodu 1 nebo 4,“.

53. V § 20 odst. 7 písm. b) se slova „ornou půdu“ zrušují.

54. V § 20 odst. 7 písmeno e) zní:

„e)   zajistí
1.  zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. a
2.  provedení druhé seče s odklizením biomasy do 31. října příslušného kalendářního roku.“.

55. V § 20 odst. 8 písmeno c) zní:

„c)   zajistí
1.  zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. za podmínky uvedené v písmenu d) a
2.  provedení druhé seče s odklizením biomasy nebo pastvu do 31. října příslušného kalendářního roku,“.

56. V § 20 odst. 8 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ , nebo směsí schválenou místně příslušným orgánem ochrany přírody“.

57. V § 21 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ , na které žadatel hodlá založit biopás“.

58. V § 21 odst. 5 se na konci textu písmene e) doplňují slova „uvnitř příslušného dílu půdního bloku“.

59. V § 21 odst. 7 písmeno a) zní:

„a)   založí krmný biopás
1.  nejpozději do 15. června příslušného kalendářního roku,
2.  stanovenou směsí osiva uvedenou v části A přílohy č. 14 k tomuto nařízení, vytvořenou z uznaného osiva nebo u druhů neuvedených v druhovém seznamu podle zákona o oběhu osiva a sadby z osiva kontrolovaného úředně nebo pod úředním dozorem podle zákona o oběhu osiva a sadby,
3.  přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu nebo vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva a sadby,“.

60. V § 21 odst. 8 písmeno a) zní:

„a)   založí nektarodárný biopás
1.  nejpozději do 15. června příslušného kalendářního roku,
2.  stanovenou směsí osiva uvedenou v části B přílohy č. 14 k tomuto nařízení, vytvořenou z uznaného osiva nebo u druhů neuvedených v druhovém seznamu podle zákona o oběhu osiva a sadby z osiva kontrolovaného úředně nebo pod úředním dozorem podle zákona o oběhu osiva a sadby,
3.  přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu nebo vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva a sadby,“.

61. V § 21 odst. 8 písm. d) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

62. V § 21 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   uvádí v žádosti o poskytnutí dotace, zda v příslušném kalendářním roce založí nektarodárný biopás.“.

63. V § 22 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb.“.

64. V § 22 odst. 5 písmeno c) zní:

„c)   používá k výsevu výhradně směs osiva podle § 12 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o oběhu osiva a sadby; přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu, popřípadě používá uznané osivo nebo u druhů neuvedených v druhovém seznamu podle zákona o oběhu osiva a sadby osivo kontrolované úředně nebo pod úředním dozorem podle zákona o oběhu osiva a sadby, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva a sadby a“.

65. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který včetně nadpisu zní:

㤠22a
Podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku

(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku uvede

a)   seznam jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, které hodlá zařadit do podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku, a
b)   údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků podle písmene a) vedených v evidenci využití půdy na žadatele.

(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku je zákres příslušných dílů půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.

(3) Zařadit do podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku lze díl půdního bloku, na kterém

a)   není uplatňováno žádné z podopatření uvedených v § 2,
b)   není uplatňováno agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,
c)   nebyla v období od 20. dubna 2004 do 31. prosince 2014 vedena v evidenci využití půdy kultura travní porost nebo od 1. ledna 2015 do dne doručení žádosti o zařazení nebyla vedena v evidenci využití půdy kultura trvalý travní porost a
d)   je v evidenci využití půdy vymezena dráha soustředěného odtoku podle § 1 písm. u) nařízení vlády č. 307/2014 Sb.

(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku činí 0,5 hektaru zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb.

(5) Žadatel v prvním roce zařazení

a)   založí travní porost pomocí čistosevu nebo podsevu
1.  nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku,
2.  směsí osiv podle přílohy č. 16 k tomuto nařízení a
3.  v minimálním výsevu 35 kilogramů na 1 hektar,
b)   používá k výsevu pouze travní směs osiv podle § 12 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o oběhu osiva a sadby, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu, popřípadě používá uznané osivo nebo u druhů neuvedených v druhovém seznamu podle zákona o oběhu osiva a sadby osivo kontrolované úředně nebo pod úředním dozorem podle zákona o oběhu osiva a sadby, přičemž výsev je proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva a sadby,
c)   oznámí Fondu v souladu s § 3g zákona o zemědělství změnu kultury podle § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. ze standardní orné půdy na travní porost, v případě změny na kulturu trvalý travní porost se nejedná o nesplnění podmínky,
d)   aplikuje hnojiva10) pouze před založením travního porostu, nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku,
e)   neprovádí na zatravněných plochách pastvu zvířat a
f)   zajistí
1.  zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. a
2.  provedení druhé seče s odklizením biomasy do 31. října příslušného kalendářního roku.

(6) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku

a)   neaplikuje hnojiva10) od druhého roku trvání závazku, za aplikaci hnojiv se nepovažuje pastva zvířat,
b)   aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze v prvních dvou letech trvání závazku, a to pouze bodově,
c)   zajistí
1.  zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., za podmínky uvedené v písmenu d) tohoto odstavce a
2.  provedení druhé seče s odklizením biomasy nebo pastvu do 31. října příslušného kalendářního roku,
d)   zajistí likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním
1.  do 30 dnů od skončení pastvy, nebo
2.  v případě celoroční pastvy nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku; tato podmínka se nevztahuje na plochy s průměrnou sklonitostí převyšující 10°,
e)   neprovádí rozorání nebo obnovu travního porostu na plochách zařazených do podopatření a
f)   provádí dosev travního porostu na plochách zařazených do podopatření pouze směsí osiv podle přílohy č. 16 k tomuto nařízení.“.

66. V § 23 odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   v podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku
1.  426 EUR/1 hektar standardní orné půdy23) zařazeného do titulu integrovaná produkce zeleniny podle § 2 písm. c) bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky podle § 15,
2.  426 EUR/1 hektar jiné trvalé kultury23) zařazeného do titulu integrovaná produkce zeleniny podle § 2 písm. c) bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky podle § 15,
3.  433 EUR/1 hektar standardní orné půdy23) zařazeného do titulu integrovaná produkce jahodníku podle § 2 písm. c) bodu 2, na kterém žadatel plní podmínky podle § 15,“.

67. V § 23 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h)   560 EUR/1 hektar zemědělské půdy23) zařazeného do podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku podle § 2 písm. h), na kterém žadatel plní podmínky podle § 22a.“.

68. V § 23 odst. 13 se za slova „písm. e)“ vkládají slova „nebo h)“.

69. V § 25 odst. 3 se za slovo „podmínky“ vkládají slova „v rámci příslušného podopatření nebo titulu“.

70. V § 25 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Za nesplnění podmínek tohoto nařízení je považováno také nepředložení v průběhu kontroly na místě:

a)   evidenční karty dílu půdního bloku podle § 15 odst. 5 písm. c),
b)   evidenční karty provedených agrotechnických operací podle § 15 odst. 8 písm. k),
c)   záznamů o sledování stanovených meteorologických prvků a záznamů o vyhodnocení sledovaných meteorologických prvků podle § 12 odst. 5 písm. j) bodu 1 nebo § 15 odst. 5 písm. d) bodu 1,
d)   záznamů o sledování výskytu škodlivých organismů a záznamů o vyhodnocení výskytu škodlivých organismů podle § 12 odst. 5 písm. j) bodu 2 nebo podle § 15 odst. 5 písm. d) bodu 2,
e)   dokladů o použitém osivu nebo sadbě podle § 13 odst. 5 písm. g), § 15 odst. 6 písm. b, § 15 odst. 7 písm. b), § 15 odst. 8 písm. a), § 20 odst. 7 písm. a), § 21 odst. 7 písm. a), § 21 odst. 8 písm. a), § 22 odst. 5 písm. c) nebo § 22a odst. 5 písm. a) a b),
f)   záznamů o výsledku rozborů půdy podle § 12 odst. 5 písm. c) nebo § 15 odst. 5 písm. b),
g)   záznamů o výsledku rozborů vzorků ovoce podle § 12 odst. 5 písm. e), nebo
h)   záznamů o výsledku rozborů vzorků zeleniny a jahod podle § 15 odst. 6 písm. f), § 15 odst. 7 písm. f) nebo § 15 odst. 8 písm. e),

jejichž vedení nebo uchovávání je stanoveno tímto nařízením; nesplnění podmínek se vždy posuzuje ve vztahu k jednotlivým podopatřením nebo titulům podle § 2.

(5) Doklady podle odstavce 4 písm. e) uchovává žadatel minimálně po dobu 10 kalendářních let následujících po kalendářním roce, ve kterém byl výsev nebo výsadba provedena.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

71. V § 26 odstavec 1 zní:

„(1) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci podopatření podle § 2, vypočtená podle § 23, se sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění

a)   podopatření integrovaná produkce ovoce nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. f) nebo g),
b)   podopatření integrovaná produkce révy vinné nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. f),
c)   podopatření ošetřování travních porostů
1.  nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 1, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu ob hospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy, nebo
2.  nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 3, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší nebo rovna 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy, nebo
d)   podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku při nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 6 písm. d).“.

72. V § 26 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   podopatření integrovaná produkce révy vinné
1.  nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 6 písm. f) nebo g), snížení se uplatní na díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno, nebo
2.  nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. g), h) nebo i); provedl-li žadatel 1 aplikaci, snížení se uplatní na díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno, nebo“.

73. V § 26 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

74. V § 27 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   podopatření integrovaná produkce révy vinné
1.  nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. c) bodu 1, nebo
2. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. h),“.

75. V § 27 odst. 1 písm. c) bodech 2 a 3, § 28 odst. 1 písm. d) bodech 2 a 3, § 29 odst. 1 písm. b) bodě 1 a v § 30 odst. 1 písm. e) bodech 3 a 5 se slova „vyšší nebo rovna“ nahrazují slovy „vyšší než“ a slova „nižší než“ se nahrazují slovy „nižší nebo rovna“.

76. V § 27 odst. 1 písm. c) se body 4 a 5 zrušují.

Dosavadní bod 6 se označuje jako bod 4.

77. V § 27 odst. 1 písm. c) bodě 4 se za slova „§ 18 odst. 1 písm. c)“ vkládají slova „ , snížení se vztahuje pouze na plochu trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace v titulu podle § 2 písm. d) bodech 1 až 5,“ a slovo „nebo“ se zrušuje.

78. V § 27 odst. 1 písm. d) se za slova „§ 20 odst. 7 písm. e)“ vkládají slova „bodu 2“, za slova „§ 20 odst. 8 písm. c)“ se vkládají slova „bodu 2“ a slova „tohoto podopatření.“ se nahrazují slovy „tohoto podopatření, nebo“.

79. V § 27 se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno e), které zní:

„e)   podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5 písm. f) bodu 2 nebo v § 22a odst. 6 písm. c) bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry zatravněné plochy, zařazené do tohoto podopatření.“.

80. V § 27 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   podopatření integrovaná produkce révy vinné nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 7 písm. g), h) nebo i); neprovedl-li žadatel žádnou aplikaci, snížení se uplatní na díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno,“.

81. V § 27 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku
1.  nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6 písm. c), § 15 odst. 7 písm. c) nebo v § 15 odst. 8 písm. c),
2.  nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6 písm. d), § 15 odst. 7 písm. h) nebo v § 15 odst. 8 písm. f),
3.  nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. l),“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

82. V § 27 odst. 2 písmena c) a d) znějí:

„c)   podopatření ošetřování travních porostů
1.  nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 2 písm. a) bodu 2, § 19 odst. 3 písm. h), § 19 odst. 4 písm. h), § 19 odst. 8 písm. a), § 19 odst. 8 písm. b) bodu 2, § 19 odst. 10 písm. a) nebo v § 19 odst. 11 písm. a) bodu 2; jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % výměry trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem a zařazeného do příslušného titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 3, 7, 9 nebo 10,
2.  nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 2 písm. e),
3.  nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 3 písm. e), § 19 odst. 4 písm. e), § 19 odst. 5 písm. f), § 19 odst. 6 písm. e) anebo v § 19 odst. 8 písm. f),
4.  nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 9 písm. e), nebo
5.  nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 2 písm. b), § 19 odst. 3 písm. b), § 19 odst. 4 písm. b), § 19 odst. 5 písm. b), § 19 odst. 6 písm. b), § 19 odst. 8 písm. c) anebo v § 19 odst. 9 písm. c), nebo
d)   podopatření biopásy
1.  nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 5 písm. d), snížení se uplatní na díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno, nebo
2.  nesplnění podmínky uvedené v § 21 odst. 5 písm. e), snížení se uplatní na díl půdního bloku, na kterém bylo porušení zjištěno.“.

83. V § 28 odst. 1 písm. a) bodě 4 se slova „ , přičemž nesplněním podmínky je také nepředložení záznamů Fondu v průběhu kontroly na místě“ zrušují.

84. V § 28 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   podopatření integrovaná produkce révy vinné
1.  nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. i), přičemž se jedná o první nesplnění v průběhu příslušného závazku,
2.  nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. d), přičemž se jedná o 3 aplikace herbicidů v příkmenném pásu vinice v příslušném kalendářním roce,
3.  nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. g),“.

85. V § 28 odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku
1.  nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 5 písm. c),
2.  nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 5 písm. d), nebo
3.  nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 5 písm. e),“.

86. V § 28 odst. 1 písm. d) bodě 2, § 29 odst. 1 písm. b) bodě 1 a v § 30 odst. 1 písm. e) bodech 3 a 4 se slova „zařazeného v podopatření“ nahrazují slovy „způsobilého k poskytnutí dotace“.

87. V § 28 odst. 1 písm. d) bodě 4 se slovo „nebo“ nahrazuje slovy „ ; snížení se vztahuje pouze na plochu trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5,“.

88. V § 28 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5 písm. c), jedná-li se o první nesplnění v průběhu trvání příslušného závazku.“.

89. V § 28 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku
1.  nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6 písm. b), § 15 odst. 7 písm. b) nebo v § 15 odst. 8 písm. a),
2.  pokud ve vzorku zeleniny odebraném podle § 15 odst. 6 písm. e) a analyzovaném podle § 15 odst. 6 písm. f) nebo ve vzorku odebraném Fondem dojde k překročení mezní hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části A přílohy č. 12 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části B přílohy č. 12 k tomuto nařízení,
3.  nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 7 písm. d),
4.  pokud ve vzorku zeleniny odebraném podle § 15 odst. 7 písm. e) a analyzovaném podle § 15 odst. 7 písm. f), nebo ve vzorku odebraném Fondem dojde k překročení mezní hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části A přílohy č. 12 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části B přílohy č. 12 k tomuto nařízení,
5.  nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 7 písm. g), přičemž se jedná o 3 aplikace herbicidů v příslušném kalendářním roce,
6.  nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. b),
7.  pokud ve vzorku jahod odebraném podle § 15 odst. 8 písm. d) a analyzovaném podle § 15 odst. 8 písm. e), nebo ve vzorku odebraném Fondem dojde k překročení mezní hodnoty obsahu olova v jahodách uvedené v části D přílohy č. 12 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty obsahu olova obsaženého v jahodách uvedené v části E přílohy č. 12 k tomuto nařízení,
8.  nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. g),
9.  nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. h),
10.  nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. i), přičemž se jedná o 6 aplikací herbicidů v příslušném kalendářním roce,
11.  nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. j), přičemž se jedná o 5 aplikací insekticidů v příslušném kalendářním roce, nebo
12.  nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. k).“.

90. V § 28 odst. 2 písm. b) bodě 2 se slova „§ 19 odst. 7 písm. g), § 19 odst. 8 písm. h),“ zrušují.

91. V § 28 odst. 2 písm. b) bod 3 zní:

„3. nesplnění podmínky uvedené § 19 odst. 7 písm. f),“.

92. V § 28 odst. 2 písm. b) bodě 6 se slovo „nebo“ zrušuje.

93. V § 28 odst. 2 písm. b) se na konci bodu 7 čárka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se bod 8, který zní:

„8. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 2 písm. c), § 19 odst. 9 písm. f), § 19 odst. 10 písm. f) nebo v § 19 odst. 11 písm. c), snížení se uplatní na díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění podmínky zjištěno,“.

94. V § 28 odst. 2 písmeno c) zní:

„c)   podopatření zatravňování orné půdy při nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. b), jedná-li se o první nesplnění v průběhu trvání příslušného závazku, nebo“.

95. V § 28 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a zároveň Fond rozhodne o vrácení poměrné části poskytnuté dotace za každý kalendářní rok, ve kterém nebyla podmínka splněna“.

96. V § 29 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   podopatření integrovaná produkce révy vinné nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. d), přičemž se jedná o 4 aplikace herbicidů v příkmenném pásu vinice v příslušném kalendářním roce,“.

97. V § 29 odst. 1 písm. b) se bod 2 zrušuje.

Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 2 a 3.

98. V § 29 odst. 1 písm. c) se za slova „§ 20 odst. 7 písm. e)“ vkládají slova „bodu 2“, za slova „§ 20 odst. 8 písm. c)“ se vkládají slova „bodu 2“ a slovo „nebo“ se zrušuje.

99. V § 29 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5 písm. f) bodu 2 nebo v § 22a odst. 6 písm. c) bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové výměry zatravněné plochy zařazené do tohoto podopatření.“.

100. V § 29 odst. 2 písm. a) se bod 1 zrušuje.

Dosavadní body 2 až 5 se označují jako body 1 až 4.

101. V § 29 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku
1.  nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 7 písm. g), přičemž se jedná o 4 aplikace herbicidů v příslušném kalendářním roce,
2.  nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. i), přičemž se jedná o 7 aplikací herbicidů v příslušném kalendářním roce, nebo
3.  nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. j), přičemž se jedná o 6 aplikací insekticidů v příslušném kalendářním roce,“.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).

102. V § 29 odst. 2 písm. c) se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní:

„2.  nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 2 písm. a) bodu 2, § 19 odst. 3 písm. h), § 19 odst. 4 písm. h), § 19 odst. 8 písm. a), § 19 odst. 8 písm. b) bodu 2, § 19 odst. 10 písm. a) nebo v § 19 odst. 11 písm. a) bodu 2; jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % výměry trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem a zařazeného do příslušného titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 3, 7, 9 nebo 10,“.

Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 3.

103. V § 29 odst. 2 písm. c) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „ , za nesplnění podmínky se považuje též pastva zvířat na dílu půdního bloku, který je v evidenci využití půdy vymezen jako nevhodný k přepasení“.

104. V § 29 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

105. V § 30 odst. 1 písm. b) se bod 4 zrušuje.

Dosavadní body 5 až 7 se označují jako body 4 až 6.

106. V § 30 odst. 1 písm. c) se za bod 3 vkládá nový bod 4, který zní:

„4. nesplnění podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. d), přičemž se jedná o 5 a více aplikací herbicidů v příkmenném pásu vinice v příslušném kalendářním roce,“.

Dosavadní body 4 až 6 se označují jako body 5 až 7.

107. V § 30 odst. 1 písmeno d) zní:

„d)   při uplatnění podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 5 písm. a).“.

108. V § 30 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   při uplatnění podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku
1.  nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5 písm. a) bodu 2 nebo 3,
2.  nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5 písm. b),
3.  nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5 písm. c), jedná-li se o druhé a další nesplnění v průběhu trvání příslušného závazku,
4.  nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5 písm. d),
5.  nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5 písm. e),
6.  nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 6 písm. a),
7.  nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 6 písm. b), nebo
8.  nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 6 písm. f).“.

109. V § 30 odst. 2 písm. a) se na konci bodu 2 doplňuje slovo „nebo“.

110. V § 30 odst. 2 písm. a) se na konci bodu 3 slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a bod 4 se zrušuje.

111. V § 30 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku
1.  nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6 písm. a) nebo § 15 odst. 7 písm. a),
2.  nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6 písm. e), přičemž žadatel odebral alespoň 1 vzorek zeleniny, a to z druhu zeleniny převládajícího podle výměry,
3.  nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6 písm. f), přičemž žadatel zajistil rozbor alespoň 1 vzorku zeleniny, a to z druhu zeleniny převládajícího podle výměry,
4.  pokud ve vzorku zeleniny odebraném podle § 15 odst. 6 písm. e) a analyzovaném podle § 15 odst. 6 písm. f), nebo ve vzorku odebraném Fondem dojde k překročení mezní hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části B přílohy č. 12 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části C přílohy č. 12 k tomuto nařízení,
5.  nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 7 písm. e), přičemž žadatel odebral alespoň 1 vzorek zeleniny,
6.  nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 7 písm. f), přičemž žadatel zajistil rozbor alespoň 1 vzorku zeleniny,
7.  pokud ve vzorku zeleniny odebraném podle § 15 odst. 7 písm. e) a analyzovaném podle § 15 odst. 7 písm. f), nebo ve vzorku odebraném Fondem dojde k překročení mezní hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části B přílohy č. 12 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části C přílohy č. 12 k tomuto nařízení,
8.  nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 7 písm. g), přičemž se jedná o 5 a více aplikací herbicidů v příslušném kalendářním roce,
9.  nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. d), přičemž žadatel odebral alespoň 1 vzorek jahod,
10.  nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. e), přičemž žadatel zajistil rozbor alespoň 1 vzorku jahod,
11.  pokud ve vzorku jahod odebraném podle § 15 odst. 8 písm. d) a analyzovaném podle § 15 odst. 8 písm. e), nebo ve vzorku odebraném Fondem dojde k překročení mezní hodnoty obsahu olova v jahodách uvedené v části E přílohy č. 12 k tomuto nařízení a zároveň nedosáhne hodnoty obsahu olova obsaženého v jahodách uvedené v části F přílohy č. 12 k tomuto nařízení,
12.  nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. i), přičemž se jedná o 8 a více aplikací herbicidů v příslušném kalendářním roce,
13.  nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. j), přičemž se jedná o 7 a více aplikací insekticidů v příslušném kalendářním roce, nebo
14.  nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 10 písm. a) nebo b),“.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).

112. V § 30 odst. 2 písm. c) bod 5 zní:

„5. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 7 písm. g) nebo § 19 odst. 8 písm. h),“.

113. V § 30 odst. 2 písm. c) se bod 8 zrušuje.

Dosavadní body 9 až 15 se označují jako body 8 až 14.

114. V § 30 odst. 2 písmeno d) zní:

„d)   podopatření zatravňování orné půdy
1.  nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. a) bodech 2 až 4,
2.  nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. b), jedná-li se o druhé a další nesplnění v průběhu trvání příslušného závazku,
3.  nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. c),
4.  nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 7 písm. d),
5.  nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 8 písm. a) nebo b), nebo
6.  nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 8 písm. f), nebo“.

115. V § 30 odst. 2 písm. e) se na konci textu bodu 8 doplňují slova „ , a zároveň rozhodne Fond o vrácení poskytnuté dotace za každý kalendářní rok, ve kterém nebyla podmínka splněna“.

116. V § 33 odst. 1 písm. a) bodě 3 se slovo „popřípadě“ nahrazuje slovem „přičemž“ a slova „nepředloží Fondu při kontrole na místě záznamy vedené podle § 12 odst. 5 písm. e),“ se zrušují.

117. V § 33 odst. 1 písm. a) bodě 4 se slova „ , popřípadě žadatel nepředloží Fondu při kontrole na místě záznamy vedené podle § 2 odst. 5 písm. c)“ zrušují.

118. V § 33 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 5 písm. b), popřípadě při překročení limitů obsahu chemických látek uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení,“.

119. V § 33 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku

1.   nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6 písm. e), přičemž žadatel neodebral žádný vzorek zeleniny,
2.   nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 6 písm. f) nebo v § 15 odst. 7 písm. f), přičemž žadatel nezajistil rozbor za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických látek žádného vzorku zeleniny nebo nezajistil rozbor za účelem zjištění dodržení limitu všech sledovaných chemických látek,
3.   pokud ve vzorku zeleniny odebraném podle § 15 odst. 6 písm. e) a analyzovaném podle § 15 odst. 6 písm. f) nebo odebraném podle § 15 odst. 7 písm. e) a analyzovaném podle § 15 odst. 7 písm. f), nebo ve vzorku odebraném Fondem dojde k překročení mezní hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v zelenině uvedené v části C přílohy č. 12 k tomuto nařízení,
4.   nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 7 písm. e), přičemž neodebral žádný vzorek zeleniny,
5.   nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. d), přičemž žadatel neodebral žádný vzorek jahod,
6.   nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 8 písm. e), přičemž žadatel nezajistil rozbor za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu obsahu chemických látek žádného vzorku jahod nebo nezajistil rozbor za účelem zjištění dodržení limitu všech sledovaných chemických látek, nebo
7.   pokud ve vzorku jahod odebraném podle § 15 odst. 8 písm. d) a analyzovaném podle § 15 odst. 8 písm. e), nebo ve vzorku odebraném Fondem dojde k překročení mezní hodnoty obsahu některých z chemických látek obsažených v jahodách uvedené v části F přílohy č. 12 k tomuto nařízení,

dotace se v rámci titulu podle § 2 neposkytne a Fond současně rozhodne o vyřazení žadatele z příslušného titulu a vrácení dotace poskytnuté za příslušný titul podle § 2 od počátku tohoto závazku.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

120. V § 33 odst. 4 se slova „v rámci příslušného podopatření“ a slova „za příslušné podopatření“ zrušují a slova „příslušného opatření“ se nahrazují slovy „příslušného titulu“.

121. V § 33 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku nesplnění podmínky uvedené v § 22a odst. 5 písm. a) bodu 1 nebo v § 22a odst. 6 písm. e), dotace se neposkytne na díl půdního bloku, na kterém k nesplnění podmínky došlo, a Fond současně rozhodne o vyřazení tohoto dílu půdního bloku z příslušného podopatření a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté podle § 2 na daný díl půdního bloku od počátku tohoto závazku.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

122. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

123. V nadpisu přílohy č. 3 se za slovo „zeleniny“ vkládají slova „a jahodníku“.

124. V příloze č. 3 v nadpisu části C se za slovo „zeleniny“ vkládají slova „a jahodníku“.

125. V nadpisu přílohy č. 4 se za slovo „zeleniny“ vkládají slova „a jahodníku“.

126. V příloze č. 5 části C třetím řádku se číslo „0,05“ nahrazuje číslem „0,005“.

127. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

128. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

129. Příloha č. 10 zní:

„Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

130. Příloha č. 11 zní:

„Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

131. Příloha č. 12 zní:

„Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

132. V příloze č. 13 se do poznámky pod tabulkou doplňuje věta „U skotu a koní ve věku do 6 měsíců včetně se počítá stáří ode dne následujícího po dni narození.“.

133. Doplňuje se příloha č. 16, která zní:

„Příloha č. 16 k nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Řízení o žádostech, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí učinnosti tohoto nařízení, a která nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení pravomocně skončena, se dokončí podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, s výjimkou § 21 odst. 5 písm. e), kdy se řízení o žádostech, která byla zahájena v roce 2015, dokončí podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření podle § 2 písm. d), vypočtená podle § 23 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 1 písm. b), § 19 odst. 2 písm. a), § 19 odst. 3 písm. a), § 19 odst. 4 písm. a), § 19 odst. 5 písm. a), § 19 odst. 6 písm. a), § 19 odst. 8 písm. a), § 19 odst. 8 písm. b) bodu 2, § 19 odst. 9 písm. a), § 19 odst. 10 písm. a) nebo v § 19 odst. 11 písm. a), jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3 % a současně nižším nebo rovném 25 % celkové výměry trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d). Snížení se nevztahuje na plochu trvalého travního porostu zařazeného do titulu podle § 2 písm. d) bodů 6 a 7 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

3. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření podle § 2 písm. d), vypočtená podle § 23 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 1 písm. b), § 19 odst. 2 písm. a), § 19 odst. 3 písm. a), § 19 odst. 4 písm. a), § 19 odst. 5 písm. a), § 19 odst. 6 písm. a), § 19 odst. 8 písm. a), § 19 odst. 8 písm. b) bodě 2, § 19 odst. 9 písm. a), § 19 odst. 10 písm. a) nebo v § 19 odst. 11 písm. a), jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové výměry trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d). Snížení se nevztahuje na plochu trvalého travního porostu zařazeného do titulu podle § 2 písm. d) bodů 6 a 7 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

4. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření podle § 2 písm. d), vypočtená podle § 23 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se sníží o 10 %, zjistí-li Fond nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší než 1,15 a zároveň nižší než 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, popřípadě trvalého travního porostu nebo travního porostu, který byl k 30. září 2014 travním porostem, způsobilým k poskytnutí dotace podle § 2 písm. b) bodů 1 až 3 a 5 až 9, nebo podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy.

5. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření podle § 2 písm. d), vypočtená podle § 23 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se sníží o 25 %, zjistí-li Fond nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 1,15 a zároveň nižší než 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, popřípadě trvalého travního porostu nebo travního porostu, který byl k 30. září 2014 travním porostem, způsobilým k poskytnutí dotace podle § 2 písm. b) bodů 1 až 3 a 5 až 9, nebo podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb. a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy.

6. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření podle § 2 písm. d), vypočtená podle § 23 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se sníží o 50 %, zjistí-li Fond nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší než 1,15 a zároveň nižší než 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, popřípadě trvalého travního porostu nebo travního porostu, který byl k 30. září 2014 travním porostem, způsobilým k poskytnutí dotace podle § 2 písm. b) bodů 1 až 3 a 5 až 9, nebo podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb. a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy.

7. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření podle § 2 písm. d) nařízení vlády č. 75/2015 Sb. se neposkytne, zjistí-li Fond nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší než 1,15 a zároveň nižší než 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, popřípadě trvalého travního porostu nebo travního porostu, který byl k 30. září 2014 travním porostem, způsobilým k poskytnutí dotace podle § 2 písm. b) bodů 1 až 3 a 5 až 9, nebo podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb. a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy.

8. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření podle § 2 písm. d) nařízení vlády č. 75/2015 Sb. se neposkytne, zjistí-li Fond nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 2, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla vyšší než 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10, popřípadě trvalého travního porostu nebo travního porostu, který byl k 30. září 2014 travním porostem, způsobilým k poskytnutí dotace podle § 2 písm. b) bodů 1 až 3 a 5 až 9, nebo podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb. a obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy.

9. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření podle § 2 písm. d), vypočtená podle § 23 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se sníží o 3 %, zjistí-li Fond nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 3, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy.

10. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření podle § 2 písm. d), vypočtená podle § 23 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se sníží o 10 %, zjistí-li Fond nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 3, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy.

11. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření podle § 2 písm. d), vypočtená podle § 23 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se sníží o 25 %, zjistí-li Fond nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 3, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy.

12. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření podle § 2 písm. d) nařízení vlády č. 75/2015 Sb. se neposkytne, zjistí-li Fond nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 3, a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát a vícekrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy.

13. Dotace pro rok 2015 v rámci podopatření podle § 2 písm. d) nařízení vlády č. 75/2015 Sb. se neposkytne, zjistí-li Fond nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 3 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla vyšší než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy.

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

Čl. III

Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb., nařízení vlády č. 45/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 78/2010 Sb., nařízení vlády č. 112/2010 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 282/2011 Sb., nařízení vlády č. 61/2012 Sb., nařízení vlády č. 263/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 298/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 75/2015 a nařízení vlády č. 113/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h)   Fond nezjistil u žadatele v příslušném kalendářním roce nesplnění podmínky zemědělského obhospodařování travních porostů stanovené v § 7 odst. 2 písm. c) a v § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb.“.

2. V § 14 odst. 2 písm. a) a v § 15 písm. b) se za slova „§ 4 odst. 2 písm. f)“ vkládají slova „bodu 2“.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a která nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení pravomocně skončena, se dokončí podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘETÍ

Čl. V
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2016.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

E-shop

Finanční crowfunding

Finanční crowfunding

Libor Němec, Jana Zahránková - Wolters Kluwer, a. s.

Crowdfunding představuje alternativní způsob financování. Pojem crowdfunding lze volně přeložit jako „financování veřejností“, kdy se osoba poptávající cizí kapitál přímo obrací na veřejnost se žádostí o poskytnutí těchto prostředků např. formou půjčky či úvěru. Crowdfunding je ...

Cena: 275 KčKOUPIT

Cena: 0 KčKOUPIT

Svěřenské fondy

Svěřenské fondy

Jana Svejkovská, Gustav Vacek, Radan Marek, Křístek Lukáš, Lešetická Jitka - C. H. Beck

Materie svěřenských fondů je mladá, v českém právním řádu je používána teprve od nabytí účinnosti občanského zákoníku v lednu 2014. Proto se autoři rozhodli zúročit své zkušenosti z praxe a podělit se o své vědomosti se čtenáři. Publikace odpovídá na základní otázky ohledně ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.