Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


62

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. února 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb.

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 se slova „(dále jen „uvedená zvířata“)“ nahrazují slovy „(dále jen „uvedené zvíře“)“.

2. V § 3 odst. 4 se slova „(dále jen „uvedené hospodářství“)“ zrušují.

3. V § 6 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

„b)   na hospodářství uvedeném v žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „uvedené hospodářství“) chová hospodářská zvířata tak, aby nedocházelo k jejich týrání nebo usmrcování nepovoleným způsobem6), a dodržuje požadavky pro chov hospodářských zvířat podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení,

6) § 2, 4 a 5 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 6 odstavec 2 zní:

„(2) Rozhodné období pro stanovení velkých dobytčích jednotek8) způsobilých pro poskytnutí dotace (dále jen „retenční období“) je v případě podopatření

a)   podle § 2 písm. a) a b), § 2 písm. d) bodu 2 a § 2 písm. e) období od 1. června do 31. prosince příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta,
b)   podle § 2 písm. c) období od 1. června do 30. listopadu příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta,
c)   podle § 2 písm. d) bodu 1 doba závazku.“.

5. V § 7 odst. 3 písm. c) se slova „objekt, který žadatel využívá pro chov zvířat podle zákona o zemědělství“ nahrazují slovy „trvalý objekt podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb. (dále jen „trvalý objekt“)“.

6. V § 7 odst. 4 se slova „u objektu“ nahrazují slovy „u trvalého objektu“ a slova „do 7 dnů ode dne provedení“ se nahrazují slovy „ , a to nejméně 30 dnů před provedením“.

7. V § 8 odst. 1 se slova „§ 2 písm. d) a e)“ nahrazují slovy „§ 2 písm. d) nebo e)“ a slova „hlášení o denních stavech prasat (dále jen „hlášení“) vždy jednou za měsíc“ se nahrazují slovy „měsíční hlášení o denních stavech prasat (dále jen „hlášení“)“.

8. V § 9 odst. 1 písm. b), § 10 odst. 1 písm. b), § 12 odst. 1 písm. b) a v § 13 odst. 1 písm. b) se slova „objektů podle zákona o zemědělství“ nahrazují slovy „trvalých objektů“.

9. V § 9 odst. 1 písm. c) a v § 10 odst. 1 písm. c) se slovo „uvedeném“ nahrazuje slovy „některém z uvedených“.

10. V § 10 odst. 2 písmeno b) zní:

„b)   provádí dezinsekci ve všech objektech uvedených v odstavci 1 písm. b), a to tak, že v případě použití
1.  chemické metody provede celkově alespoň 4 aplikace chemického přípravku s dobou účinnosti do 30 dnů včetně, v souladu s přílohou č. 3 k tomuto nařízení, a to jednou v průběhu každého kalendářního měsíce v období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku; v případě použití přípravku s dobou účinnosti nad 30 dnů provede alespoň 1 aplikaci chemického přípravku v průběhu každých 2 kalendářních měsíců v období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku, nebo
2.  biologické metody provede celkově alespoň 8 aplikací nasazení biologického materiálu v souladu s přílohou č. 3 k tomuto nařízení, a to dvakrát v průběhu každého kalendářního měsíce v období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku,“.

11. V § 10 odst. 2 písmeno c) zní:

„c)   uchovává obaly od jím aplikovaných chemických přípravků nebo biologických materiálů po dobu 1 roku od jejich užití nebo zajistí jejich odstranění pověřenou osobou podle zákona o odpadech. V případě odstranění obalů pověřenou osobou předloží žadatel potvrzení s těmito náležitostmi:
1.  jméno a příjmení žadatele, nebo jeho název,
2.  registrační číslo hospodářství,
3.  číslo trvalého objektu,
4.  kódové označení obalů,
5.  množství obalů a jejich obsah,
6.  název dezinsekčního přípravku, který obal obsahoval, a
7.  identifikace pověřené osoby k odstranění obalů s uvedením názvu, adresy sídla a IČ,“.

12. V § 10 odst. 2 písm. d) se za slova „biologických materiálů“ vkládají slova „ , nebo o odstranění jejich obalů,“.

13. V § 10 odst. 2 písm. e), § 11 odst. 3 písm. c), § 12 odst. 2 písm. d), § 12 odst. 4 písm. d) a v § 13 odst. 2 písm. d) se slova „podle vzoru uvedeného“ nahrazují slovy „s náležitostmi uvedenými“.

14. V § 10 odst. 2 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ ; to neplatí, pokud se jedná o porodny, které jsou stavebně odděleny“.

15. V § 11 odstavec 1 zní:

„(1) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy je seznam

a)   identifikačních čísel dojnic, u kterých bude žadatel plnit podmínky po celou dobu retenčního období, a u kterých připadne doba porodu na období od 1. července do 30. listopadu příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta,
b)   registračních čísel uvedených hospodářství, na kterých budou dojnice podle písmene a) chovány žadatelem v průběhu retenčního období,
c)   registračních čísel uvedených hospodářství s čísly trvalých objektů, které žadatel využívá pro chov suchostojných krav a plní zde podmínky tohoto podopatření po celou dobu závazku, a
d)   čísel dílů půdních bloků podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství v případě zajištění přístupu do výběhu podle odstavce 2 písm. b).“.

16. V § 11 odst. 2 písm. b) se slova „objektu definovaném v odstavci 1 písm. b)“ nahrazují slovy „na objekt definovaný v odstavci 1 písm. c)“.

17. V § 11 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „z uvedených hospodářství“ nahrazují slovy „uvedeném hospodářství podle odstavce 1 písm. c)“.

18. V § 11 odst. 3 písm. d) se slova „objektu podle odstavce 1 písm. b)“ nahrazují slovy „na objekt podle odstavce 1 písm. c)“.

19. V § 11 odst. 4 se za slova „na uvedeném hospodářství“ vkládají slova „podle odstavce 1 písm. c)“.

20. V § 12 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   chová minimálně 1 velkou dobytčí jednotku prasniček,“.

21. V § 12 odst. 4 písm. b) se za slovo „uvedených“ vkládá slovo „trvalých“, slova „(dále jen „turnusový provoz“)“ se nahrazují slovy „ , které jsou stavebně odděleny (dále jen „turnusový provoz“),“ a slova „jednoho dne“ se nahrazují slovy „24 hodin“.

22. V § 13 odst. 1 písm. c) se slova „minimální denní počet odstavených selat“ nahrazují slovy „průměrný počet odstavených selat za retenční období“.

23. V § 13 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   chová minimálně 1 velkou dobytčí jednotku odstavených selat; za porušení se nepovažuje snížení počtu velkých dobytčích jednotek, které trvá nejvýše 10 po sobě jdoucích kalendářních dnů,“.

24. V § 13 odstavec 3 zní:

„(3) Fond poskytne dotaci na počet velkých dobytčích jednotek stanovený podle průměrného počtu zjištěných8) odstavených selat za retenční období na uvedeném hospodářství splňujících podmínky stanovené tímto nařízením. Průměrný počet odstavených selat se stanoví jako aritmetický průměr celkového počtu zjištěných odstavených selat za retenční období.“.

25. V nadpisu § 14 se za slovo „Nahrazování“ vkládá slovo „uvedených“.

26. V § 14 odstavec 1 zní:

„(1) Žadatel může nahradit uvedené zvíře novým zvířetem z uvedeného hospodářství již od podání žádosti o poskytnutí dotace, avšak pouze v rámci 1 kalendářního dne v případě podopatření

a)   podle § 2 písm. a) nebo b) za předpokladu, že nové zvíře splňuje podmínky pro poskytnutí dotace na dané podopatření,
b)   podle § 2 písm. c), jestliže nové zvíře
1.  splňuje podmínky pro poskytnutí dotace na dané podopatření, jedná-li se o nahrazení uvedeného zvířete, u kterého nebyla splněna podmínka podle § 11 odst. 3 písm. b), nebo
2.  je dojnicí nahrazující uvedené zvíře, u kterého již byla splněna podmínka podle § 11 odst. 3 písm. b).“.

27. V § 14 odst. 2 se slovo „Jiným“ nahrazuje slovem „Novým“ a slova „zvíře uvedené v žádosti o poskytnutí dotace na“ se nahrazují slovy „uvedené zvíře v případě“.

28. V § 14 odst. 3 se slovo „dojnic“ nahrazuje slovy „uvedeného zvířete“, slovo „zvířat“ se nahrazuje slovy „uvedeného zvířete“ a slova „14 dnů ode dne ukončení retenčního období“ se nahrazují slovy „31. března kalendářního roku následujícího po roce, za který má být dotace poskytnuta“.

29. V § 14 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Nahrazování uvedeného zvířete se neprovádí, pokud se účastní svodu podle § 3 odst. 1 písm. e) veterinárního zákona, který trvá nejdéle 10 dnů.“.

30. V § 16 odst. 1 písm. c) se číslo „52“ nahrazuje číslem „63“.

31. V § 16 odst. 1 písm. f) se číslo „65“ nahrazuje číslem „89“.

32. V § 16 odst. 4 se slova „objektů pro chov zvířat,“ nahrazují slovy „trvalých objektů“.

33. V § 17 odst. 1 písm. d) se slova „nebo 2“ zrušují.

34. V § 17 odst. 2 se slovo „anebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce se doplňují slova „anebo pokud žadatel nedodržel § 2, 4 nebo 5 zákona na ochranu zvířat proti týrání nebo nedodržel požadavky pro chov hospodářských zvířat podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení.“.

35. V § 17 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „u podopatření podle § 2 písm. a) až c), písm. d) bodu 2 a písm. e) nebo v průběhu celé doby závazku v případě podopatření podle § 2 písm. d) bodu 1“ zrušují.

36. V § 17 odst. 5, § 17 odst. 6 a v § 17 odst. 12 se slovo „uvedeného“ nahrazuje slovem „daného“.

37. V § 17 odst. 6 se slova „§ 11 odst. 1 písm. b)“ nahrazují slovy „§ 11 odst. 1 písm. c)“.

38. V § 17 odst. 7 větě druhé se za slovo „aplikací“ vkládají slova „nebo nedodržel zbývající podmínky stanovené v § 10 odst. 2 písm. b) bodu 1 nebo 2“.

39. V § 17 odst. 10 se slova „na uvedené podopatření“ nahrazují slovy „v rámci daného titulu pro uvedené hospodářství“ a slova „dané podopatření“ se nahrazují slovy „daný titul“.

40. V § 17 se doplňuje odstavec 14, který zní:

„(14) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel lhůtu stanovenou v § 8 odst. 2, avšak podal hlášení nejpozději ve lhůtě podle § 8 odst. 3, rozhodne Fond v rámci daného podopatření nebo titulu pro uvedené hospodářství o

a)   snížení dotace o 3 %, jestliže žadatel nepodal 1 hlášení v daném termínu,
b)   snížení dotace o 10 %, jestliže žadatel nepodal 2 hlášení v daném termínu,
c)   snížení dotace o 20 %, jestliže žadatel nepodal 3 hlášení v daném termínu, nebo
d)   neposkytnutí dotace, jestliže žadatel nepodal 4 a více hlášení v daném termínu.“.

41. V nadpisu příloh č. 3, 5 a 7 se slovo „Vzor“ nahrazuje slovem „Náležitosti“.

42. V příloze č. 3 se slovo „objektu“ nahrazuje slovy „trvalého objektu“ a sloupec se slovy „Datum a podpis osoby, která dezinsekci provedla“ se zrušuje.

43. Nadpis přílohy č. 4 zní: „Náležitosti evidence o pobytu suchostojných krav podle § 11 odst. 3 písm. c)“.

44. V příloze č. 4 se v tabulce slovo „objektu“ nahrazuje slovy „trvalého objektu“ a sloupec se slovy „Datum a podpis osoby, která zápis provedla“ se zrušuje.

45. V přílohách č. 5 a 7 se slovo „objektu“ nahrazuje slovy „trvalého objektu“ a sloupec se slovy „Datum a podpis osoby, která zápis provedla“ se zrušuje.

46. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 74/2015 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

47. Za přílohu č. 7 se doplňuje příloha č. 8, která zní:

„Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 74/2015 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Řízení o žádostech o poskytnutí dotace, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a která nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení pravomocně skončena, se dokončí podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel lhůtu stanovenou v § 8 odst. 2 nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, avšak podal hlášení nejpozději ve lhůtě podle § 8 odst. 3 nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, rozhodne Fond o snížení dotace podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, pro rok 2015 o 10 %.

3. Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 12 odst. 2 písm. c) nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, rozhodne Fond o snížení dotace podle § 17 odst. 10 nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

4. Žadatel, který podal žádost o poskytnutí dotace v roce 2015, nahradí uvedené zvíře podle § 14 odst. 3 nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2016.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

E-shop

ÚZ č. 1373 - Penzijní spoření a připojištění

ÚZ č. 1373 - Penzijní spoření a připojištění

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplný soubor předpisů ke III. penzijnímu pilíři. Od minulého vydání byl novelizován zákon o doplňkovém penzijním spoření, ve kterém došlo od dubna 2020 k 34 změnám. Změněny byly také některé další právní předpisy z této oblasti. V publikaci dále najdete aktuální ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Exekuční řád, komentář

Občanský soudní řád. Exekuční řád, komentář

Petr Lavický a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

II. svazek řady civilních procesních předpisů: Občanský soudní řád (§ 251 až 376) a Exekuční řád (§ 28 až 151). Svazek obsahuje předpisy k výkonu rozhodnutí a exekuci pod souhrnným názvem EXEKUČNÍ PRÁVO.

Cena: 940 KčKOUPIT

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 3. vydání

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 3. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2020 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou vždy zobrazeny v konkrétních účetních výkazech, jichž se týkají ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.