Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


61

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. února 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 3m zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Čl. I

Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a další související nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb. a nařízení vlády č. 185/2015 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 6 se slova „§ 4 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 6 odst. 4 a 5“.

2. V § 7 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které včetně poznámky pod čarou č. 26 znějí:

„(3) V případě trvalých travních porostů a travních porostů je zemědělským obhospodařováním podle odstavce 2 písm. c) provedení pastvy včetně likvidace nedopasků v termínu do 31. července příslušného kalendářního roku nebo provedení seče a odklizení biomasy z pozemku v termínu do 31. července příslušného kalendářního roku, pokud není pro daný díl půdního bloku stanoveno jinak

a)   agroenvironmentálně-klimatickým opatřením podle nařízení vlády č. 75/2015  Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, opatřením ekologického zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologického zemědělství, nebo nestanoví-li jiný právní předpis jinak26), nebo
b)   prováděním obnovy trvalého travního porostu podle § 3j zákona o zemědělství.

Podmínka likvidace nedopasků v termínu do 31. července příslušného kalendářního roku se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10°.

(4) Za porušení podmínky uvedené v odstavci 2 písm. c) se nepovažuje, je-li na daném dílu půdního bloku uplatňováno agroenvironmentálně-klimatické opatření podle § 19 odst. 8 a 10 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., jedná-li se o nepokosenou plochu podle § 18 odst. 1 a 3 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., nebo pokud je na daném dílu půdního bloku prováděna obnova trvalého travního porostu podle § 3j zákonao zemědělství.

(5) V případě standardní orné půdy se zemědělským obhospodařováním podle odstavce 2 písm. c) rozumí provádění obvyklých agrotechnických činností zajištujících pěstování plodin.


26) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 6 a 7.

3. V § 8 odst. 1 se za slova „pro poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy“ vkládají slova „podle § 7“ a za slova „kalendářní rok,“ se vkládá slovo „Fond“.

4. V § 8 odst. 2 písm. a) až c) se za slova „zemědělské půdy,“ vkládá slovo „Fond“.

5. V § 8 odst. 3 se za slova „nařízení vlády,“ vkládá slovo „Fond“.

6. V § 8 odst. 4 se slova „§ 2 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 2 odst. 3“ a za slova „Evropské unie12),“ se vkládá slovo „Fond“.

7. V § 11 odst. 1 písm. a) se za slovo „úhor“ vkládají slova „s porostem“.

8. V § 11 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Plochy využívané v ekologickém zájmu musí být evidovány v evidenci využití půdy na žadatele o poskytnutí přímé platby zemědělcům a musí splňovat stanovené podmínky ode dne

a)   1. ledna prvního kalendářního roku do 31. října posledního kalendářního roku v případě plochy podle § 12,
b)   podání žádosti o poskytnutí přímé platby zemědělcům do 31. srpna příslušného kalendářního roku v případě plochy podle § 15,
c)   podání žádosti o poskytnutí přímé platby zemědělcům do 31. srpna příslušného kalendářního roku v případě plochy podle § 16,
d)   podání žádosti o poskytnutí přímé platby zemědělcům do 20. září příslušného kalendářního roku v případě letní varianty meziplodin podle § 17 nebo od dne podání žádosti o poskytnutí přímé platby zemědělcům do 31. října příslušného kalendářního roku v případě ozimé varianty meziplodin podle § 17, nebo
e)   podání žádosti o poskytnutí přímé platby zemědělcům do 31. října příslušného kalendářního roku v případě plochy podle § 18.“.

9. § 12 včetně nadpisu zní:

㤠12
Úhor s porostem využívaný v ekologickém zájmu

(1) Úhorem s porostem, který lze vyhradit jako plochu využívanou v ekologickém zájmu, se rozumí zemědělsky obhospodařovaná orná půda se souvislým porostem kulturních plodin, ležící ladem po dobu nejvýše 3 let, která se nachází na dílu půdního bloku od 1. ledna příslušného kalendářního roku v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury úhor.

(2) Úhor s porostem využívaný v ekologickém zájmu je plocha dílu půdního bloku,

a)   která je zemědělsky udržována od 1. ledna prvního kalendářního roku úhoru do 15. července posledního kalendářního roku úhoru, a na které je do 31. října posledního kalendářního roku úhoru založen porost ozimé plodiny,
b)   na které se pěstují plodiny, jež se nevyužijí za účelem produkce, nejsou sklízeny a odstraněny z dílu půdního bloku, ani nejsou paseny, a
c)   na kterou se v době jeho trvání neaplikují hnojiva a přípravky na ochranu rostlin.

(3) Na úhoru s porostem uvedeném v odstavci 2 je založen porost kulturní plodiny nejpozději do 1. června v roce podání žádosti, a který zůstane ponechán na pozemku alespoň do 15. července posledního kalendářního roku úhoru. Do doby trvání úhoru s porostem využívaným v ekologickém zájmu se započítává i období před zasetím plodiny na tomto úhoru.

(4) V případě vyhrazení úhoru s porostem jako plochy využívané v ekologickém zájmu žadatel o platbu pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí na Fondem vydaném formuláři uvede

a)   seznam dílů půdních bloků a výměru plochy v rámci jednotlivých dílů půdních bloků, na kterých je úhor s porostem využívaný v ekologickém zájmu udržován, a
b)   zákres příslušných dílů půdních bloků, na kterých je v příslušném kalendářním roce udržován úhor s porostem využívaný v ekologickém zájmu.“.

10. § 12 včetně nadpisu zní:

㤠12
Úhor s porostem využívaný v ekologickém zájmu

(1) Úhorem s porostem vyhrazeným jako plocha využívaná v ekologickém zájmu se rozumí plocha se souvislým porostem plodin uvedených v odstavci 2 ležící ladem po dobu nejvýše 3 let, která se nachází na dílu půdního bloku nebo jedné jeho části evidovaném od 1. ledna příslušného kalendářního roku v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury úhor.

(2) Plodinou pro úhor s porostem je

a)   čičorka,
b)   hořčice,
c)   hrách,
d)   jestřabina,
e)   jetel,
f)   komonice,
g)   kozinec,
h)   pohanka,
i)   proso,
j)   ředkev,
k)   svatojánské žito,
l)   svazenka,
m)   štírovník,
n)   tolice,
o)   úročník,
p)   vičenec,
q)   vikev,
r)   kmín,
s)   kopr,
t)   koriandr,
u)   len,
v)   mrkev,
w)   pastinák,
x)   řeřicha,
y)   trávy čeledi lipnicovité s výjimkou obilnin, nebo
z)   směs výše uvedených plodin.

(3) Úhor s porostem vyhrazený jako plocha využívaná v ekologickém zájmu je plocha dílu půdního bloku nebo jedné jeho části o výměře nejvýše 5 ha,

a)   která je zemědělsky udržována od 1. ledna prvního kalendářního roku úhoru do 15. července posledního kalendářního roku úhoru, a na které je do 31. října posledního kalendářního roku úhoru založen porost ozimé plodiny,
b)   na které se pěstují plodiny uvedené v odstavci 2, jež se nevyužijí za účelem produkce, nejsou sklízeny a odstraněny z dílu půdního bloku, ani nejsou paseny,
c)   na kterou se v době jeho využívání neaplikují hnojiva a přípravky na ochranu rostlin a
d)   která je, pokud se jedná o část dílu půdního bloku, na této části v terénu viditelně označena.

(4) Na úhoru s porostem uvedeném v odstavci 3 je založen porost kulturní plodiny nejpozději do 1. června v roce podání žádosti, a který zůstane ponechán na pozemku alespoň do 15. července posledního kalendářního roku úhoru. Do doby trvání úhoru s porostem se započítává i období před zasetím plodiny tohoto úhoru.

(5) Pokud žadatel neprovedl na příslušném dílu půdního bloku označení plochy v souladu s odstavcem 3 písm. d) ve vztahu k příslušnému dílu půdního bloku, Fond tuto plochu nezapočítá do plochy v ekologickém zájmu.

(6) V případě úhoru s porostem vyhrazeného jako plocha využívaná v ekologickém zájmu žadatel o platbu pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí na Fondem vydaném formuláři uvede

a)   seznam dílů půdních bloků a výměru plochy v rámci jednotlivých dílů půdních bloků, na kterých je úhor s porostem využívaný v ekologickém zájmu udržován, a
b)   zákres příslušných dílů půdních bloků nebo jejich částí, na kterých je v příslušném kalendářním roce udržován úhor s porostem využívaný v ekologickém zájmu.“.

11. V § 13 odst. 3 se slova „skupinu dřevin nebo solitérní dřevinu,“ nahrazují slovy „skupinu dřevin, solitérní dřevinu nebo mokřad“.

12. V § 14 odst. 2 písm. a) se za slova „je udržována“ vkládá slovo „minimálně“.

13. V § 14 odst.  2 písm. b) se slova „pěstují pouze jiné plodiny“ nahrazují slovy „nachází souvislý porost plodin uvedených v odstavci 3, které jsou zároveň jiné“.

14. V § 14 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Plodinou pro souvrať je

a)   hořčice,
b)   hrách,
c)   jetel,
d)   komonice,
e)   pohanka,
f)   proso,
g)   ředkev,
h)   svazenka,
i)   štírovník,
j)   tolice,
k)   vikev,
l)   kopr,
m)   koriandr,
n)   len,
o)   řeřicha,
p)   trávy čeledi lipnicovité s výjimkou obilnin, nebo
q)   směs výše uvedených plodin.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

15. V § 16 odst. 2 se na konci písmene a) doplňuje slovo „ , a“ a písmeno b) se zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

16. V § 17 odst. 1 se za slova „pro zajištění“ vkládá slovo „souvislého“.

17. V § 17 odstavec 2 zní:

„(2) Plodinou pro směs meziplodin je

a)   bér vlašský,
b)   bojínek luční,
c)   čirok súdánský,
d)   čirok zrnový,
e)   festulolia sp.,
f)   hořčice bílá,
g)   hořčice hnědá,
h)   jetel alexandrijský,
i)   jetel nachový (inkarnát),
j)   jetel perský,
k)   jílek mnohokvětý,
l)   jílek vytrvalý,
m)   koriandr setý,
n)   kostřava červená,
o)   kostřava luční,
p)   kostřava rákosovitá,
q)   krambe habešská,
r)   lesknice kanárská,
s)   lnička setá,
t)   lupina bílá,
u)   lupina úzkolistá,
v)   lupina žlutá,
w)   mastňák habešský,
x)   peluška (hrách setý rolní),
y)   pohanka obecná,
z)   proso seté,
aa)   ředkev olejná,
bb)   sléz krmný,
cc)   slunečnice roční,
dd)   srha laločnatá,
ee)   svazenka vratičolistá,
ff)   světlice barvířská (saflor),
gg)   vičenec ligrus,
hh)   vikev huňatá,
ii)   vikev panonská,
jj)   vikev setá, nebo
kk)   žito trsnaté (lesní).“.

18. V § 17 odst. 5 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

19. V § 18 odst. 1 se za slova „je zajištěn“ vkládá slovo „souvislý“ a za slova „do 31. října“ se vkládají slova „posledního kalendářního roku trvání plochy s dusík vázající plodinou“.

20. V § 18 odstavec 2 zní:

„(2) Plodinou, která váže dusík, je

a)   bob,
b)   cizrna,
c)   čičorka,
d)   čočka,
e)   fazol,
f)   hrách,
g)   hrachor,
h)   jestřabina,
i)   jetel,
j)   komonice,
k)   kozinec,
l)   lupina,
m)   pískavice,
n)   ptačí noha,
o)   sója,
p)   štírovník,
q)   tolice,
r)   úročník,
s)   vičenec,
t)   vikev, nebo
u)   směs plodin uvedených v písmenech a) až t) nebo směs plodin podle písmen a) až t) s ostatními plodinami, přičemž zastoupení plodiny, která váže dusík, činí v porostu této směsi více než 50 %.“.

21. V § 18 odst. 3 se na konci písmene b) doplňuje slovo „ , a“ a písmeno c) se zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

22. V § 20 odst. 2 písm. b) se slovo „uzavřené“ nahrazuje slovem „uzavřená“ a na konci textu písmene se doplňují slova „nejméně na výměru podle odstavce 6 písm. a)“.

23. V § 20 odst. 5 písmeno a) zní:

„a)   účetní doklad za sadbu vystavený v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku podání žádosti nebo v kalendářním roce podání žádosti a uznávací list6) prokazující použití uznané sadby v množství nejméně 2 t sadby/ha; v případě použití dodané sadby z členského státu Evropské unie je možné nahradit uznávací list úřední návěskou, a“.

24. V § 20 odst. 5 písm. b) se slova „v přepočtu“ nahrazují slovy „celkově v průměru“.

25. V § 20 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Poskytnutí platby na produkci brambor určených pro výrobu škrobu je podmíněno tím, že na stejnou plochu dílu půdního bloku nebyla požadována podpora na produkci konzumních brambor podle § 24.“.

26. V § 22 odstavec 6 zní:

„(6) Žadatel v rámci dílu půdního bloku, na který žádá o poskytnutí podpory na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností, označí v jednotné žádosti způsobilé dílčí plochy sadu evidované v evidenci ovocných sadů podle § 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a v souladu s vyhláškou č. 88/2006 Sb., o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství, s uvedením plodiny a výměry (dále jen „pěstební plocha“).“.

27. V § 22 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Fond poskytne žadateli o poskytnutí podpory na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností platbu této podpory na výměru ovocného sadu odpovídající součtu dílčích pěstebních ploch příslušného ovocného druhu, evidovaných v evidenci ovocných sadů nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 31. srpna příslušného kalendářního roku, jestliže

a)   součet výměry všech dílčích pěstebních ploch v rámci ovocného sadu je shodný s výměrou odpovídajícího dílu půdního bloku evidovaného v evidenci využití půdy na žadatele v období od podání žádosti nejméně do 31. srpna příslušného kalendářního roku,
b)   ovocný sad na příslušné pěstební ploše, na kterou žadatel žádá o platbu této podpory, byl vysázen v kalendářním roce 1995 nebo později,
c)   minimální počet životaschopných jedinců ovocného druhu na hektar součtu způsobilých dílčích pěstebních ploch daného ovocného druhu, na které žadatel žádá o platbu této podpory, činí
1.  jde-li o plodiny ovocných druhů podle odstavce 2 písm. a) nebo c), alespoň 500 ks/ha, nebo
2.  jde-li o plodiny ovocných druhů podle odstavce 2 písm. b) nebo d), alespoň 200 ks/ha,
d)   je celý díl půdního bloku udržován v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a o změně některých souvisejících nařízení vlády, po celý kalendářní rok a
e)   jsou jedinci nebo skupiny jedinců na dílčích pěstebních plochách viditelně odlišeny v terénu způsobilé od nezpůsobilých.“.

28. V § 23 odst. 3 se na konci písmene a) doplňuje slovo „ , a“.

29. V § 23 odst. 3 se na konci písmene b) slovo „ , a“ nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

30. V § 23 odstavec 6 zní:

„(6) Žadatel v rámci dílu půdního bloku, na který žádá o poskytnutí podpory na produkci ovocných druhů s vysokou pracností, nejde-li o ovocný druh podle odstavce 2 písm. g), označí v jednotné žádosti způsobilé pěstební plochy s uvedením plodiny a výměry.“.

31. V § 23 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) Fond poskytne žadateli o poskytnutí podpory ovocných druhů s vysokou pracností, nejde-li o ovocný druh podle odstavce 2 písm. g), platbu této podpory na výměru ovocného sadu, odpovídající součtu dílčích pěstebních ploch příslušného ovocného druhu, evidovaných v evidenci ovocných sadů nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 31. srpna příslušného kalendářního roku, jestliže

a)   součet výměry všech dílčích pěstebních ploch v rámci ovocného sadu je shodný s výměrou odpovídajícího dílu půdního bloku evidovaného v evidenci využití půdy na žadatele v období od podání žádosti nejméně do 31. srpna příslušného kalendářního roku,
b)   ovocný sad na příslušné pěstební ploše, na kterou žadatel žádá o platbu této podpory, byl vysázen v kalendářním roce 1995 nebo později,
c)   minimální počet životaschopných jedinců ovocného druhu na hektar součtu způsobilých dílčích pěstebních ploch daného ovocného druhu, na které žadatel žádá o platbu této podpory, činí
1.  jde-li o plodiny ovocných druhů podle odstavce 2 písm. a) až c), alespoň 200 ks/ha, nebo
2.  jde-li o plodiny ovocných druhů podle odstavce 2 písm. d) až f), alespoň 2 000 ks/ha,
d)   je celý díl půdního bloku udržován v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a o změně některých souvisejících nařízení vlády, po celý kalendářní rok a
e)    jsou jedinci nebo skupiny jedinců na dílčích pěstebních plochách viditelně odlišeny v terénu způsobilé od nezpůsobilých.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

32. V § 23 odst. 8 písm. a) se slova „ , jehož porost není starší 3 let od data výsadby“ zrušují.

33. V § 24 odst. 2 písmeno b) zní:

„b)   účetní doklad za sadbu vystavený v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku podání žádosti nebo v kalendářním roce podání žádosti a uznávací list6) prokazující použití uznané sadby v množství nejméně 2 t sadby/ha; v případě použití dodané sadby z členského státu Evropské unie je možné nahradit uznávací list úřední návěskou.“.

34. V § 24 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Poskytnutí platby na produkci konzumních brambor je podmíněno tím, že na stejnou plochu dílu půdního bloku nebyla požadována podpora na produkci brambor určených pro výrobu škrobu podle § 20, podpora na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností podle § 25 nebo podpora na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností podle § 26.“.

35. V § 25 odst. 3 písm. c) a v § 26 odst. 3 písm. c) se za slovo „účetní“ vkládají slova „nebo daňový“ a slova „a hmotnosti tisíce semen“ se zrušují.

36. V § 25 odst. 5 písm. b) a v § 26 odst. 5 písm. b) se slova „ , hmotnosti tisíce semen“ zrušují a na konci textu písmene se doplňují slova „ , přičemž pokud je osivo prodáváno na kg, bude přepočet na ks proveden podle uvedené minimální hmotnosti tisíce semen“.

37. V § 25 odst. 6 větě druhé se slova „nebyla poskytnuta podpora na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností“ nahrazují slovy „dílu půdního bloku nebyla požadována podpora na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností podle § 26 nebo podpora na produkci konzumních brambor podle § 24“.

38. V § 26 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , s výjimkou tykve fíkolisté, olejné a pomíchané“.

39. V § 26 odst. 6 se věty druhá a třetí nahrazují větami „Poskytnutí platby je podmíněno tím, že na stejnou plochu dílu půdního bloku nebyla požadována podpora na produkci konzumních brambor podle § 24 nebo podpora na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností podle § 25. Pokud byla požadována podpora na plodinu hrách zahradní podle § 28 odst. 3 písm. a), nelze poskytnout podporu na plodinu uvedenou v odstavci 2 písm. c).“.

40. V § 27 odst. 2 písm. b) se za slova „účetní doklad“ vkládají slova „vystavený v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku podání žádosti nebo v kalendářním roce podání žádosti“.

41. V § 28 odst. 3 se na začátek písmene g) vkládají slova „směs plodin podle písmen a) až f) nebo“.

42. V § 28 odst. 6, § 29 odst. 6 a v § 30 odst. 5 písm. b) se slovo „poskytnuta“ nahrazuje slovem „požadována“.

43. V § 31 odst. 1 se slova „na orné půdě evidované“ nahrazují slovem „evidovaných“.

44. V § 31 odst. 3 písm. c) se slova „trávě na orné půdě“ nahrazují slovy „travních porostech“.

45. V § 32 odst. 4 se slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 3“.

46. V § 33 odst. 2 se slovo „prvním“ nahrazuje slovem „příslušném“ a za slova „podíl na“ se vkládá slovo „základním“.

47. V § 33 odstavec 4 zní:

„(4) Za zřízení zemědělského podniku21) se pro fyzické osoby a obchodní korporace podle odstavce 1 považuje zápis těchto osob do evidence zemědělského podnikatele podle § 2e až 2ha zákona o zemědělství.“.

48. V § 33 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) V případě obchodní korporace se za zřízení zemědělského podniku rovněž považuje převzetí většinovým společníkem23) nebo více fyzickými osobami držícími většinový podíl na základním kapitálu obchodní korporace podle odstavce 2.“.

49. Příloha č. 3 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 50/2015 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

50. Příloha č. 7 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 50/2015 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

51. Příloha č. 8 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 50/2015 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

52. Poznámka k příloze č. 9 zní:

„Pozn.: 1 rokem se rozumí 365 dní, 1 měsícem se rozumí 30 dní. U skotu ve věku do 6 měsíců včetně se počítá stáří ode dne následujícího po dni narození.“.

53. Příloha č. 10 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 50/2015 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým platbám

Čl. III

Poznámka k příloze části B nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým platbám, ve znění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., zní:

„Pozn.: 1 rokem se rozumí 365 dní, 1 měsícem se rozumí 30 dní. U skotu ve věku do 6 měsíců včetně se počítá stáří ode dne následujícího po dni narození.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Čl. IV

Nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 písm. a) se v bodě 6 slovo „a“ nahrazuje čárkou.

2. V § 5 odst. 2 se na konci písmene a) čárka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se bod 8, který zní:

„8. mokřad,“.

3. V § 5 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

4. V § 5 se doplňuje odstavec 11, který zní:

„(11) Mokřadem se rozumí samostatný útvar neliniového typu s minimální výměrou 100 m2, sloužící k zajištění retence vody v krajině s cílem udržovat přirozené podmínky pro život vodních a mokřadních ekosystémů podle § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Krajinný prvek mokřad může být evidován na ploše půdního bloku podle § 3a odst. 9 písm. a) a § 3a odst. 10 zákona o zemědělství.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor

Čl. V

Nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 se za slova „každý akt“ vkládají slova „a kontrolovaného požadavku za každý standard“.

2. V § 2 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Do celkové míry porušení se nezapočítává porušení, které prokazatelně vzniklo při provádění vědecké nebo výzkumné činnosti nebo zkušebnictví.“.

3. V příloze č. 1 u požadavku pořadové číslo aktu 7, pořadové číslo požadavku 1 ve sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR se slova „§ 18“ nahrazují slovy „§ 10“.

4. V příloze č. 1 u požadavku pořadové číslo aktu 11, pořadové číslo požadavku 8 ve sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR se slova „§ 12b písm. b)“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 1 písm. c) bod 1 a § 12b písm. b)“.

5. V příloze č. 1 u požadavku pořadové číslo aktu 13, pořadové číslo požadavku 3 ve sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR se doplňují slova „a § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb.“.

6. V příloze č. 1 u požadavku pořadové číslo aktu 13, pořadové číslo požadavku 5 ve sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR se slova „§ 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb., § 12a odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb. a § 2 odst. 1 písm. c),

§ 3 odst. 15 písm. a), § 9 odst. 3 vyhlášky č. 208/2004 Sb.“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb. a § 4 odst. 1 písm. e) a g), § 9 odst. 1 písm. d) a e) a § 12a odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb.“.

7. V příloze č. 1 u požadavku pořadové číslo aktu 13, pořadové číslo požadavku 9 ve sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR se slova „§ 12a odst. 4“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 1 písm. j) a k) a § 12a odst. 4“.

8. V příloze č. 1 u požadavku pořadové číslo aktu 13, pořadové číslo požadavku 11 ve sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR se slova „§ 12b písm. a) a b)“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 1 písm. c) a § 12b písm. a) a b)“.

9. V příloze č. 1 u požadavku pořadové číslo aktu 13, pořadové číslo požadavku 12 ve sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR se slova „§ 1b odst. 2 písm. d) a § 2 odst. 1 písm. m)“ nahrazují slovy „§ 1b odst. 6“.

10. V příloze č. 2 bodě 6 písm. b) se slova „a vičenec“ nahrazují slovy „ , vičenec, čičorka, hrachor, jestřabina, kozinec, pískavice, ptačí noha nebo tolice“.

11. V příloze č. 2 bodě 7 písm. a) se za slova „do 1. listopadu“ vkládají slova „ ; v případě krajinného prvku mokřad podle § 5 odst. 11 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. se za jeho poškozování považuje aplikace hnojiv nebo přípravků na ochranu rostlin, odvodňování nebo provádění agrotechnických operací“.

Čl. VI
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená podle nařízení vlády č. 309/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 309/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST PÁTÁ
Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy

Čl. VII

V § 5 nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění nařízení vlády č. 83/2009 Sb., se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Je-li v příslušném kalendářním roce zalesněný pozemek deklarován žadatelem v jednotné žádosti jako plocha využívaná v ekologickém zájmu podle § 16 odst. 2 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, náhrada za ukončení zemědělské výroby podle odstavce 1 písm. c) a d) se neposkytne na výměru zalesněného pozemku vyhrazenou jako plocha využívaná v ekologickém zájmu.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

Čl. VIII
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ŠESTÁ
Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Čl. IX

V § 7 nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Je-li v příslušném kalendářním roce zalesněný pozemek deklarován žadatelem v jednotné žádosti jako plocha využívaná v ekologickém zájmu podle § 16 odst. 2 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, dotace za ukončení zemědělské výroby podle odstavce 1 písm. c) a d) se neposkytne na výměru zalesněného pozemku vyhrazenou jako plocha využívaná v ekologickém zájmu.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

Čl. X
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST SEDMÁ
Účinnost

Čl. XI

1. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2016, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 10 a 14, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.

2. Ustanovení části první čl. I bodu 9 pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2016.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

E-shop

Jak psát, aby se to dalo číst

Jak psát, aby se to dalo číst

Jakub Šváb - Nakladatelství Leges, s. r. o.

V knize naleznete stručná a jasná pravidla, jak psát rychle a srozumitelně. Ať už píšete zprávu pro nadřízeného, diplomovou práci, úřední sdělení, smlouvu nebo třeba obecní vyhlášku, pravidla přístupného psaní zaručí, že váš text bude čtivý, dobře čitelný a že ho budete mít rychle napsaný.

Cena: 260 KčKOUPIT

Zákon o geologických pracích - Komentář

Zákon o geologických pracích - Komentář

Ondřej Vícha - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha obsahuje podrobný praktický komentář k zákonu č. 62/1988 Sb., o geologických pracích. Výklad je doplněn aktuální relevantní judikaturou zejména Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu, Ústavního soudu, ale i dalších článků soudní soustavy. Komentář je praktickým návodem ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrana

Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrana

JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se věnuje tématu, které dosud nebylo v české právní literatuře samostatně zpracováno, přestože se nepochybně jedná o významnou součást práva duševního vlastnictví. Zeměpisná označení, která označují např. sýry Feta a Parmigiano Reggiano, víno Rioja a Budějovické pivo, jsou ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.