Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


58

VYHLÁŠKA

ze dne 10. února 2016

o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 171 odst. 6 a § 28 odst. 7 a 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
STÁTNÍ ZKOUŠKY Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a)   rozsah a obsah státních zkoušek z grafických disciplín (dále jen „zkouška“) a jejich zkušební řád,
b)   pravidla konání zkoušek, včetně přihlašování na zkoušky,
c)   pravidla hodnocení výsledků zkoušek,
d)   úplatu za zkoušky a způsob její úhrady.   

§ 2
Zkoušky podle disciplíny a úrovně náročnosti, rozsah a obsah

(1) Zkoušky lze konat v následujících disciplínách a úrovních náročnosti

a)   psaní na klávesnici základní, psaní na klávesnici se zvýšenou rychlostí, psaní na klávesnici mistrovské,
b)   zpracování textu na počítači,
c)   těsnopis základní, těsnopis se zvýšenou rychlostí, komorní těsnopis,
d)   stenotypistika.

(2) Rozsah a obsah zkoušek stanoví zkušební řád uvedený v příloze této vyhlášky.

Pravidla konání zkoušek
§ 3

(1) Zkoušky se konají v jarním a zimním zkušebním období u Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zřízené a k tomu pověřené právnické osoby (dále jen „zkušební instituce“) nebo v prostorách střední školy (dále jen „škola“), která o jejich uspořádání požádá zkušební instituci a splňuje podmínky stanovené v § 5. Termín zkoušek konaných ve škole může být stanoven i mimo jarní a zimní zkušební období.

(2) Termíny zkoušek u zkušební instituce vyhlásí zkušební instituce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 15. dubna pro jarní zkušební období a nejpozději do 15. října pro zimní zkušební období.

(3) Termíny zkoušek konaných ve škole podle odstavce 1 navrhuje zkušební instituci škola podáním hromadné přihlášky podle § 6. Zkušební instituce v navrženém termínu zkoušku uspořádá, pokud není navržený termín obsazený a pokud jsou splněny podmínky podle § 5; postupuje přitom podle § 6 odst. 3.

§ 4

(1) Zkušební instituce určí ze zkušebních komisařů jejich předsedu, který plní úkoly při hodnocení zkoušek podle § 7.

(2) Zkušební instituce vysílá na zkoušky konané u školy zkušební komisaře.

(3) Zkoušku vede zkoušející zkušební komisař.

§ 5

(1) Zkoušky z psaní na klávesnici a ze zpracování textu na počítači lze konat při počtu minimálně 8 přihlášených uchazečů.

(2) K výkonu zkoušek musí být k dispozici učebna s odpovídající technikou a musí v ní být zajištěn technický dozor.

§ 6

(1) Uchazeč se přihlašuje zkušební instituci ke zkoušce samostatně, nebo prostřednictvím školy, jedná-li se o zkoušku konanou u školy, na formuláři přístupném způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Přihlášku podává uchazeč nebo škola zkušební instituci nejpozději do 15. května pro jarní zkušební období a nejpozději do 15. listopadu pro zimní zkušební období. Přihlášku ke zkoušce konané u školy mimo jarní a zimní zkušební období podává škola zkušební instituci nejméně 30 dnů před jejím plánovaným konáním.

(3) Zkušební instituce přihlášku písemně potvrdí s uvedením času zahájení zkoušky. Je-li termín obsazený, zkušební instituce přihlášku nepotvrdí a sdělí nejbližší další termíny. Potvrzení podle věty první a sdělení podle věty druhé mají vždy písemnou formu, přednostně formu zprávy na adresu elektronické pošty.

(4) Přihláška ke zkoušce podaná samostatně zkušební instituci obsahuje jméno a příjmení uchazeče, rodné číslo uchazeče, nebylo-li rodné číslo přiděleno, pak datum narození, doklad o dosaženém vzdělání, adresu a adresu elektronické pošty, termín konání zkoušky a disciplínu podle § 2 odst. 1. Přihláška podaná prostřednictvím školy kromě údajů uvedených ve větě první dále obsahuje název, adresu a e-mailovou adresu školy, náhradní termín konání zkoušky, celkový počet uchazečů a čas zahájení zkoušky.

Pravidla hodnocení zkoušek
§ 7

(1) Zkoušky se hodnotí stupni hodnocení

a)   1 – výborný,
b)   2 – velmi dobrý,
c)   3 – dobrý,
d)   4 – neprospěl.

(2) Výsledek zkoušek z psaní na klávesnici podle § 2 odst. 1 písm. a), těsnopisu podle § 2 odst. 1 písm. c) a stenotypistiky hodnotí postupně tři zkušební komisaři v tomto pořadí: zkoušející zkušební komisař přítomný zkoušce, zkušební komisař, který ověřuje a případně reviduje hodnocení zkoušejícího zkušebního komisaře, a předseda zkušebních komisařů, který stanoví výsledný stupeň hodnocení. Oba zkušební komisaři zapíší své hodnocení v číselné podobně do protokolu o výsledku zkoušky. Předseda zkušebních komisařů rozhodne na základě hodnocení zkušebních komisařů o výsledném stupni hodnocení a zapíše jej do protokolu o výsledku zkoušky. Zkušební komisaři i předseda zkušebních komisařů stvrdí své hodnocení datem a podpisem.

(3) Výsledek zkoušky ze zpracování textu na počítači hodnotí postupně dva zkušební komisaři v tomto pořadí: zkoušející zkušební komisař přítomný zkoušce a předseda zkušebních komisařů, který stanoví výsledný stupeň hodnocení. Zkoušející zkušební komisař a předseda zkušebních komisařů zapíší své hodnocení v číselné podobě do protokolu o výsledku zkoušky a stvrdí je datem a podpisem.

§ 8

(1) Uchazeči, který úspěšně složil zkoušku, vydá zkušební instituce nejdéle do 4 týdnů od jejího vykonání vysvědčení.

(2) O neúspěšném konání zkoušky vydá zkušební instituce uchazeči písemné potvrzení, pokud o to uchazeč požádá, a to do 4 týdnů od požádání. V potvrzení podle věty první se uvede identifikace uchazeče, název a sídlo zkušební instituce, termín a adresa zkušební instituce nebo školy, kde se zkouška konala.

(3) O zkouškách vede zkušební instituce dokumentaci v elektronické podobě a rovněž v podobě listinné. Dokumentaci tvoří

a)   dokumenty, do kterých uchazeč zapisuje texty a řešení úloh,
b)   protokol o výsledku zkoušky dokumentující průběh celé zkoušky včetně hodnocení konkrétního uchazeče.

(4) Vysvědčení ukládá zkušební instituce po dobu 45 let a dokumentaci podle odstavce 3 po dobu 5 let způsobem stanoveným zákonem upravujícím archivnictví a spisovou službu.

§ 9
Úplata za zkoušky a způsob její úhrady

(1) Úplata za vykonání zkoušky činí nejvýše 1 500,- Kč. 

(2) Výši úplaty za zkoušky stanoví zkušební instituce každoročně do 15. října pro následující kalendářní rok a zveřejní ji způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Podmínkou přístupu řádně přihlášeného uchazeče ke zkoušce je úhrada úplaty. Úplatu hradí uchazeč v hotovosti zkušebnímu komisaři individuálně v den konání zkoušky před jejím započetím. Úplatu za zkoušku konanou u školy lze uhradit v termínu podle věty druhé též prostřednictvím školy.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o některých dokladech o vzdělání
§ 10

Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   vysvědčení o státní zkoušce z grafických disciplín v příloze č. 10 k této vyhlášce.“.

2. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:

㤠4a

V případě tiskopisů vysvědčení státních zkoušek z grafických disciplín plní úkoly školy podle odstavců 1 až 6 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zřízená a k tomu pověřená právnická osoba zajišťující zkoušky.“.

3. Za přílohu č. 9 se doplňuje nová příloha č. 10, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 3/2015 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

ČÁST TŘETÍ
PŘECHODNÉ A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

§ 11
Přechodné ustanovení

Výši úplaty za zkoušky pro rok 2016 stanoví a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup zkušební instituce do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministryně:
Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.

Příloha k vyhlášce č. 58/2016 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

ÚZ č. 1563 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1563 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplný text daňového řádu, který má od ledna 2024 několik změn. Dále zde najdete zákon o daňovém poradenství, zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o ... pokračování

Cena: 209 KčKOUPIT

Občanský zákoník, Svazek II (§ 655 až 975)  - Komentář, 2. vydání

Občanský zákoník, Svazek II (§ 655 až 975) - Komentář, 2. vydání

Michaela Zuklínová, David Elischer, Hana Nová, Dita Frintová, Ondřej Frinta a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která ... pokračování

Cena: 1 995 KčKOUPIT

ÚZ č. 1553 - Státní služba

ÚZ č. 1553 - Státní služba

Sagit, a. s.

Zákon o státní službě byl od minulého vydání několikrát změněn; největší změny přináší novela účinná od 1. 10. 2023, která mj. rozšiřuje pravidla pro výkon služby z jiného místa než je pracoviště (home office), zavádí možnost rozvržení služební doby, posiluje informovanost o ... pokračování

Cena: 129 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.