Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 56/2016 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2016, částka 20, ze dne 15. 2. 2016

56

VYHLÁŠKA

ze dne 9. února 2016,

kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 477/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., vyhlášky č. 484/2003 Sb., vyhlášky č. 440/2006 Sb., vyhlášky č. 233/2007 Sb., vyhlášky č. 306/2007 Sb., vyhlášky č. 175/2009 Sb., vyhlášky č. 357/2009 Sb., vyhlášky č. 51/2011 Sb., vyhlášky č. 452/2011 Sb., vyhlášky č. 96/2012 Sb., vyhlášky č. 493/2012 Sb., vyhlášky č. 464/2013 Sb. a vyhlášky č. 362/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 3 na konci se doplňuje odstavec 13, který včetně poznámek pod čarou č. 8 a 9 zní:

„(13) Organizační složky státu a právnické osoby uvedené v § 1 odst. 1 používají při třídění svých příjmů a výdajů všechny jednotky třídění, které jim odpovídají. Zpravodajské služby8) uvádějí utajované příjmy a výdaje9) v neutajovaných výkazech a jiných dokumentech používajících jednotky třídění stanovené rozpočtovou skladbou souhrnně na jednotkách třídění, které stanoví příloha k této vyhlášce.


8) § 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 290/2005 Sb.
9) § 20 zákona č. 153/1994 Sb., ve znění zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č.  51/2016 Sb.
Bod 6 přílohy č. 18 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací.“.

2. V příloze v části A se za kapitolu 361 vkládá nová kapitola, která zní: „Kapitola 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí“.

3. V příloze v části B se na konci náplně položky 1122 doplňují věty „Obec na tuto položku zařazuje daň ze svých příjmů [§ 4 odst. 1 písm. g) zákona o rozpočtovém určení daní (zákon č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)] i v případě, že výdaj k zaplacení této daně neprovádí a neinkasuje tak její příjem a jen si částku odpovídající této dani ponechává na svém bankovním účtu. Neprovedený výdaj této částky patří na položku 5365.“.

4. V příloze v části B se na konci náplně položky 1123 doplňují věty „Kraj na tuto položku zařazuje daň ze svých příjmů [§ 3 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtovém určení daní (zákon č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)] i v případě, že výdaj k zaplacení této daně neprovádí a neinkasuje tak její příjem a jen si částku odpovídající této dani ponechává na svém bankovním účtu. Neprovedený výdaj této částky patří na položku 5365.“.

5. V příloze v části B se zrušuje náplň podseskupení položek 122 a 123.

6. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 1221, která zní: „Příjmy z daně z minerálních olejů podle § 44 až 64 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.“.

7. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 1222, která zní: „Příjmy z daně z lihu podle § 66 až 79a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.“.

8. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 1223, která zní: „Příjmy z daně z piva podle § 80 až 91 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.“.

9. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 1224, která zní: „Příjmy z daně z vína a meziproduktů podle § 92 až 100b zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.“.

10. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 1225, která zní: „Příjmy z daně z tabákových výrobků podle § 100c až 131 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.“.

11. V příloze v části B se za položku 1227 vkládá nová položka 1228, která zní:

„1228 Spotřební daň ze surového tabáku

Příjmy z daně ze surového tabáku podle § 131a až 131g a § 134zh až 134zzc zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 157/2015 Sb.“.

12. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 1231, která zní: „Příjmy z daně ze zemního plynu a některých dalších plynů podle čl. LXXII zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.“.

13. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 1232, která zní: „Příjmy z daně z pevných paliv podle čl. LXXIII zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.“.

14. V příloze v části B se doplňuje náplň položky 1233, která zní: „Příjmy z daně z elektřiny podle čl. LXXIV zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.“.

15. V příloze v části B v náplni položky 1331 se slova „vodního zákona“ nahrazují slovy „podle § 89 až 99 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů“.

16. V příloze v části B v náplni položky 1336 se slova „vodního zákona“ nahrazují slovy „podle § 100 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákonů č. 20/2004 Sb., č. 281/2009 Sb. a č. 150/2010 Sb.“.

17. V příloze v části B v náplni položky 2141 se první věta označuje jako odstavec 1, druhá jako odstavec 2, třetí jako odstavec 3, čtvrtá až devátá jako odstavec 4, desátá jako odstavec 5, jedenáctá jako odstavec 6 a dvanáctá jako odstavec 7 a doplňují se odstavce 8 a 9, které znějí:

„(8) Na položku 2141 patří i platba za zápůjčku cenných papírů (§ 2392 odst. 1 věta druhá občanského zákoníku).

(9) Na položku 2141 patří nejen příjmy z úroků z bankovních účtů (vkladů) a příjmy z úroků z poskytnutých půjčených prostředků (příjmy kladných kreditních úroků), ale i příjmy z úroků z debetních zůstatků běžných účtů a příjmy z úroků z půjčených peněžních prostředků, které jsou důsledkem záporných úrokových sazeb (příjmy záporných debetních úroků).“.

18. V příloze v části B text pod náplní položky 2221 zní: „Veřejnými rozpočty územní úrovně se pro účely rozpočtové skladby rozumějí rozpočty a ostatní peněžní fondy obcí, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací [§ 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.], veřejných výzkumných institucí [§ 23 odst. 1 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 342/2005 Sb., a § 2 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb.] a školských právnických osob [§ 23 odst. 1 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 562/2004 Sb., a § 124 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.]. Veřejnými rozpočty ústřední úrovně se pro účely rozpočtové skladby rozumějí státní rozpočet, Národní fond a ostatní peněžní fondy organizačních složek státu a správců kapitol, peněžní fondy státních příspěvkových organizací (§ 54 až 57 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 53 až 63 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), veřejných výzkumných institucí zřízených Českou republikou (§ 2 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb.) a školských právnických osob zřízených ministerstvy popřípadě společně s územním samosprávným celkem [§ 124 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.], státních fondů (zákony č. 388/1991 Sb., č. 211/2000 Sb., č. 104/2000 Sb., č. 256/2000 Sb. a č. 239/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 9 až 56 zákona č. 496/2012 Sb.), bankovní účet, který je nástupnickým peněžním fondem Fondu národního majetku podle § 4 zákona o zrušení Fondu národního majetku (zákona č. 178/2005 Sb.), a peněžní fondy zdravotních pojišťoven (zákony č. 551/1991 Sb. a č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), veřejných vysokých škol (§ 5 až 38 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů), České televize (zákon č. 483/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), Českého rozhlasu (zákon č. 484/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), České tiskové kanceláře (zákon č. 517/1992 Sb.), České národní banky (zákon č. 6/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů), profesních komor s povinným členstvím (zákony č. 220/1991 Sb., č. 381/1991 Sb., č. 360/1992 Sb., č. 358/1992 Sb., č. 523/1992 Sb., č. 85/1996 Sb., č. 120/2001 Sb. a č. 417/2004 Sb. a § 31 až 36 zákona č. 93/2009 Sb., ve znění zákona č. 334/2014 Sb.) a Rady pro veřejný dohled nad auditem (§ 37 až 40 zákona č. 93/2009 Sb., ve znění zákona č. 334/2014 Sb.). Veřejnými rozpočty se rozumějí veřejné rozpočty ústřední úrovně a veřejné rozpočty územní úrovně.“.

19. V příloze v části B náplň položky 2229 zní:

„(1) Jiné vratky transferů než ty, které patří na ostatní položky tohoto podseskupení položek, včetně vratek mimo finanční vypořádání. Nerozlišuje se, zda šlo o vratky běžných či kapitálových transferů ani kdo tyto transfery vrací (podnikatel, obyvatelstvo, příspěvková organizace atd.).

(2) Organizační složky státu, které jsou poskytovateli dotací a návratných finančních výpomocí (§ 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), na tuto položku zařazují částky vrácených dotací převedené z účtu cizích prostředků na příjmový účet podle § 14f odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 25/2015 Sb. Územní samosprávné celky, městské části hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí a regionální rady, které poskytly dotaci podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2015 Sb., na tuto položku zařazují dotace nebo jejich části vrácené podle § 22 odst. 6 tohoto zákona.

(3) Na tuto položku patří i příjmy z vratek daní, které organizace zaplatila v minulých letech.“.

20. V příloze v části B v náplni položky 2321 v odstavci 3 se slova „podle § 23a zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zákona č. 168/1999 Sb., ve znění zákona č. 160/2013)“ nahrazují slovy „podle § 23a zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 160/2013 Sb.“ a na konci odstavce se doplňují slova „ , jsou-li určeny na neinvestiční účely (příspěvky na investiční účely patří na položku 3121)“.

21. V příloze v části B v náplni položky 2324 se první dvě věty zrušují, třetí věta se označuje jako odstavec 1, čtvrtá jako odstavec 2, pátá jako odstavec 3, šestá jako odstavec 4, sedmá jako odstavec 5, osmá jako odstavec 6, devátá jako odstavec 7, desátá jako odstavec 8, jedenáctá až třináctá jako odstavec 9 a čtrnáctá jako odstavec 10, v odstavci 1 se na konec doplňují slova „ , ne však od České kanceláře pojistitelů podle § 23a zákona č. 168/1999 Sb., ve znění zákona č. 160/2013 Sb. (odstavec 3 náplně položky 2321 a odstavec 2 náplně položky 3121)“ a doplňují se odstavce 11 a 12, které znějí:

„(11) Na tuto položku patří i příjem náhrad nákladů služebního úřadu (organizační složky státu) na vykonání úřednické zkoušky podle § 35 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

(12) Na položku 2324 se zařazuje též příjem úhrad za službu péče o dítě v dětské skupině (§ 6 a 8 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů).“.

22. V příloze v části B se v názvu položky 2327 slova „Evropským společenstvím“ nahrazují slovy „Evropské unii“.

23. V příloze v části B náplň položky 2329 zní:

„(1) Zahrnuje identifikované nedaňové příjmy, které nelze zařadit na jinou druhovou položku.

(2) Použije se například pro propadlé jistiny vložených vkladů při výběrových řízeních a příjmy za promlčené celní jistoty.

(3) Použije se i pro inkaso příjmu za převod hlasovacích práv k akciím obcemi, jestliže součástí dohody o převodu na nabyvatele není závazek převést na tohoto nabyvatele v budoucnu akcie.

(4) Na tuto položku patří i peněžní prostředky organizačních složek státu utržené za prodej kolků, jestliže utržené peněžní prostředky nepoužívají na jejich nákup. Jestliže je na jejich nákup používají, patří sem příjmy z prodeje části kolků při snížení jejich zásoby a z prodeje zbytku kolků při zrušení této služby. Nepatří sem příjmy účtu státního rozpočtu z prodeje kolků prodejním místům, ty patří na položku 1702.

(5) Na tuto položku patří i příjmy z případných výher kontrolních pracovníků při provádění dozoru nad dodržováním zákona upravujícího hazardní hry.

(6) Na tuto položku patří i příjmy inkasované neoprávněně, zejména příjmy inkasované v důsledku plátcova omylu. Minusem se na tuto položku zařazují částky těchto příjmů vracených v tomtéž roce, v němž byly inkasovány (v následujícím roce nebo dalších letech se vracejí z výdajů a zařazují na položku 5909).“.

24. V příloze v části B se na konci názvu položky 2342 doplňují slova „a za správu vodních toků“ a její náplň zní: „Na tuto položku se zařazují příjmy podle části první hlavy X zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, které mají povahu příjmů za dodání věcí a služeb. Jsou to příjmy z poplatku za odebrané množství podzemní vody (§ 88 vodního zákona) a platba k úhradě správy vodních toků a správy povodí (§ 101 vodního zákona). Příjmy podle části první hlavy X vodního zákona, které mají povahu daňových příjmů, patří do podseskupení položek 133, a to poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (§ 89 až 99 vodního zákona), kterými jsou poplatek za znečištění vypouštěných odpadních vod stanovovaný podle § 90 odst. 4 a poplatek z objemu vypouštěných odpadních vod stanovovaný podle § 90 odst. 3, na položku 1331 a poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních (§ 100) na položku 1336. Příjem úhrady výdajů na opatření ve veřejném zájmu podle § 102 vodního zákona patří, je-li poskytován na neinvestiční výdaje nebo bez rozlišení, zda je určen na neinvestiční nebo investiční výdaje, na položku 4116, a je-li poskytován na investiční výdaje, na položku 4216.“.

25. V příloze v části B v náplni položky 3121 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Na položku 3121 patří i příspěvky přijaté podle § 23a zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zákona č. 168/1999 Sb., ve znění zákona č. 160/2013 Sb.) z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, které organizační složky státu přijímají do rezervního fondu podle § 48 odst. 2 písm. d) rozpočtových pravidel, jsou-li určeny na investiční účely (příspěvky na neinvestiční účely patří na položku 2321).“.

26. V příloze v části B v odstavci 2 náplně podseskupení položek 413 se za číslo položky „4137“ vkládá číslo „ , 4138“.

27. V příloze v části B se na konci náplně položky 4138 doplňují věty „Převody z této pokladny na bankovní účet organizace se zařazují vždy jen na položku 4138 a převody z bankovního účtu do ní na položku 5348. Při účtování těchto příjmů a výdajů bankovního účtu se nepoužívají položky vyjadřující příjmy, které byly do pokladny inkasovány, ani položky vyjadřující výdaje, které z ní byly hrazeny (používají se při účtování o účtu 261 – Pokladna), ani položka 5182.“.

28. V příloze v části B se na konci názvu položky 5011 doplňují slova „vyjma zaměstnanců na služebních místech“ a v náplni této položky se slova „ , a to včetně platů státních zaměstnanců (§ 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě)“ nahrazují slovy „s výjimkou platů zaměstnanců“.

29. V příloze v části B v názvu položky 5012 se slova „ozbrojených sborů a složek“ nahrazují slovy „bezpečnostních sborů a ozbrojených sil“.

30. V příloze v části B název položky 5013 se nahrazuje názvem „Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě“ a na konci náplně této položky se doplňují slova „a platy zaměstnanců v pracovním poměru na služebních místech (na dobu určitou podle § 178 zákona o státní službě nebo dočasně podle § 190 odst. 2 a 4, § 191 odst. 2, § 192 odst. 2 a 4 a § 193 odst. 3 téhož zákona)“.

31. V příloze v části B v odstavci 4 náplně seskupení položek 51 se za větu druhou vkládá věta „Službou je i poskytnutí hmotné věci nebo peněžních prostředků k dočasnému užívání.“.

32. V příloze v části B v náplni položky 5136 se na konci doplňuje věta „Na položku 5136 patří jen výdaje na pořízení papírových knih a nikoliv i knih zaznamenaných na elektronických médiích.“.

33. V příloze v části B náplň položky 5137 zní: „Výdaje na dodavatelské pořízení hmotných nezastupitelných nezuživatelných věcí (§ 499 a 500 občanského zákoníku), jejichž ocenění je 40 tisíc Kč nebo nižší a doba použitelnosti v organizaci delší než jeden rok [§ 14 odst. 6 věta první a § 49 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů], nepatří-li na jiné položky podseskupení položek 513. Na tuto položku patří i technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku (a to i drobného), které nepřesahuje 40 tisíc Kč (podlimitní technické zhodnocení, k tomu odstavec 6 náplně položky 5171).“.

34. V příloze v části B v náplni položky 5139 se za slova „dezinfekčních prostředků“ vkládají slova „ , průkazů, registračních značek, validačních známek, kontrolních nálepek, propagačních materiálů“.

35. V příloze v části B se na začátek náplně podseskupení položek 514 vkládá věta „Na položky tohoto podseskupení patří výdaje za služby spočívající v poskytnutí peněžních prostředků k dočasnému užívání nebo v poskytnutí práv závisejících na splnění určité podmínky a části výdaje, které organizace považuje za částky vynaložené nebo získané v důsledku změny kursu cizí měny.“.

36. V příloze v části B v náplni položky 5141 se první věta označuje jako odstavec 1, druhá až čtvrtá jako odstavec 2, pátá jako odstavec 3, šestá až osmá jako odstavec 4 a devátá jako odstavec 5 a doplňuje se odstavec 6, který zní:

„(6) Na položku 5141 patří nejen výdaje na úroky z debetních zůstatků běžných účtů a výdaje na úroky z půjčených peněžních prostředků (výdaje na kladné debetní úroky), ale i výdaje na úroky z bankovních účtů (vkladů) a výdaje na úroky z poskytnutých půjčených prostředků, které jsou důsledkem záporných úrokových sazeb (výdaje na záporné kreditní úroky).“.

37. V příloze v části B v náplni položky 5164 se první věta označuje jako odstavec 1, druhá a třetí jako odstavec 2 a čtvrtá a pátá jako odstavec 3 a doplňuje se odstavec 4, který zní:

„(4) Na položku 5164 patří i pachtovné podle smluv jiných než o zemědělském pachtu (§ 2332 až 2344 a 2349 až 2357 občanského zákoníku). Pachtovné podle smluv o zemědělském pachtu patří na položku 5165.“.

38. V příloze v části B v náplni položky 5168 se v odstavci 3 za slova „týkající se“ vkládají slova „hmotného a nehmotného majetku tvořícího součást“ a v odstavci 4 se slova „Informačními a komunikačními technologiemi“ nahrazují slovy „Hmotným majetkem tvořícím součást informačních a komunikačních technologií“ a na konci odstavce 4 se doplňuje věta „Na položku 5168 patří výdaje na služby týkající se hmotného majetku tvořícího součást informačních a komunikačních technologií; výdaje na jeho pořízení patří na příslušné položky podle jeho povahy (položky 5137, 5139, 6122 a 6125).“.

39. V příloze v části B v odstavci 6 náplně položky 5171 se věty čtvrtá a pátá nahrazují větami „Technické zhodnocení kromě technického zhodnocení materiálu je podlimitní a nadlimitní. Podlimitní technické zhodnocení hmotného majetku kromě materiálu je takové, za něž se vydalo 40 tisíc Kč nebo méně. Podlimitní technické zhodnocení nehmotného majetku je takové, za něž se vydalo 60 tisíc Kč nebo méně. Nadlimitní technické zhodnocení hmotného majetku kromě materiálu je takové, za něž se vydalo více než 40 tisíc Kč. Nadlimitní technické zhodnocení nehmotného majetku je takové, za něž se vydalo více než 60 tisíc Kč. Výdaje na dodavatelské pořízení podlimitního technického zhodnocení hmotného majetku kromě materiálu patří na položku 5137, a to bez ohledu na to, zda zhodnocovaným hmotným majetkem je dlouhodobý hmotný majetek nebo drobný hmotný dlouhodobý majetek. Výdaje na dodavatelské pořízení podlimitního technického zhodnocení nehmotného majetku patří, jsou-li tímto majetkem počítačové programy nebo databáze, na položku 5172 a v ostatních případech na položku 5179, a to bez ohledu na to, je-li či není-li zhodnocovaný nehmotný majetek nehmotným majetkem dlouhodobým. Výdaje na dodavatelské pořízení nadlimitního technického zhodnocení hmotného majetku patří na příslušnou položku podseskupení položek 612 podle povahy zhodnocovaných hmotných věcí, a to bez ohledu na to, zda zhodnocovaným hmotným majetkem je dlouhodobý hmotný majetek nebo drobný hmotný dlouhodobý majetek. Výdaje na dodavatelské pořízení nadlimitního technického zhodnocení nehmotného majetku patří na příslušnou položku podseskupení položek 611, a to bez ohledu na to, je-li či není-li zhodnocovaný nehmotný majetek nehmotným majetkem dlouhodobým. Výdaje na dodavatelské pořízení technického zhodnocení materiálu patří, nevzniká-li jím dlouhodobý hmotný majetek nebo drobný hmotný dlouhodobý majetek, na položku 5169; vzniká-li, patří v prvním případě na příslušnou položku podseskupení položek 612 podle povahy zhodnocovaných hmotných věcí a ve druhém na položku 5137.“.

40. V příloze v části B v odstavci 4 náplně položky 5173 se slova „Nepatří sem“ nahrazují slovy „S výjimkou úhrad podle odstavce 3 této náplně na tuto položku nepatří“.

41. V příloze v části B v náplni položky 5179 v odstavci 5 se slova „odborovým organizacím za výkon“ nahrazují slovy „nákladů vzniklých odborovým organizacím výkonem“ a na konci odstavce se doplňují slova „a nákladů vzniklých jim a organizacím zaměstnavatelů činností k podpoře vzájemných jednání na celostátní nebo krajské úrovni, která se týkají důležitých zájmů pracujících (§ 320a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb.)“ a na konci náplně se doplňují odstavce 15 až 17, které znějí:

„(15) Na položku 5179 patří i příspěvky spolku (§ 214 až 302 občanského zákoníku) zřízeného podle českého práva, který organizace spoluzaložila nebo se stala jeho členkou (organizační složka státu po splnění podmínek podle § 30 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb.), a to příspěvky, které nemají povahu transferů, ale jsou jí poskytovány jako protihodnota za členská práva. Transfery spolkům patří na položky 5222 a 6322.

(16) Odstavec 15 platí i pro platby téhož druhu spolkům a podobným organizacím, které nejsou zřízeny podle českého práva, jestliže nesměřují do zahraničí. Patří sem i členské finanční příspěvky evropským seskupením pro územní spolupráci [nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013] se sídlem na území České republiky (§ 18a až 18h zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů). Členské finanční příspěvky evropským seskupením pro územní spolupráci se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie patří na položku 5532.

(17) Na položku 5179 se zařazují též poplatky komoditním burzám [§ 12 odst. 2 písm. q) zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 285/2005 Sb.], které burzy uvalily na osoby, které jejich prostřednictvím nakupují zboží, služby nebo výkony, platí-li je tyto osoby přímo burze. Platí-li je prostřednictvím burzovních nebo soukromých dohodců (§ 23 a § 29 až 32 zákona o komoditních burzách), zařazují se na položku 5192.“.

42. V příloze v části B v náplni položky 5192 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Na tuto položku nepatří výdaje deklarované jako náhrady, které ve skutečnosti mají povahu transferů (odstavec 12 této náplně).“ a na konci náplně se doplňuje odstavec 12, který zní:

„(12) Na tuto položku nepatří platby označované jako náhrady nebo příspěvky na úhradu určitých hodnot, nejsou-li vypočítány z hodnot (výdajů, nákladů, ceny majetku), které mají nahrazovat, ani přímo odvozeny z újmy, kterou mají odškodňovat. Patří mezi transfery, a to i v případě, že je jako náhrady nebo příspěvky na úhradu hodnot nazývá právní předpis, který je zavádí. Je to například příspěvek poskytovaný obcím Ministerstvem vnitra na úhradu nákladů vynaložených v souvislosti se zařízením pro zajištění cizinců na jejich území podle § 151 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 314/2015 Sb. (patří stejně jako dotace na rozvoj obce podle odstavce 2 téhož paragrafu na položku 5321 a v příjmech na položku 4116).“.

43. V příloze v části B v náplni položky 5194 se za větu první vkládá věta „Za věcné dary se považují i vstupenky na kulturní představení a sportovní utkání.“.

44. V příloze v části B v náplni položky 5199 se první věta označuje jako odstavec 1 a druhá jako odstavec 2 a doplňuje se odstavec 3, který zní:

„(3) Na položku 5199 patří i peněžní prostředky vydané v hotovosti kontrolním pracovníkům na kontrolní nákupy [§ 8 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)].“.

45. V příloze v části B v náplni položky 5229 se věta druhá zrušuje.

46. V příloze v části B v náplni položky 5363 se první věta označuje jako odstavec 1, druhá jako odstavec 2 a třetí jako odstavec 3 a v odstavci 2 se slovo „13“ nahrazuje slovy „5 a 7 až 16“ a slova „zákona č. 477/2008 Sb.“ slovy „zákonů č. 477/2008 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 465/2011 Sb. a č. 24/2015 Sb. (převody podle § 22 odst. 6 patří na položku 5909)“.

47. V příloze v části B se na konci náplně položky 5365 doplňují věty „Kraje a obce na tuto položku zařazují výdaje na placení daní ze svých příjmů [§ 3 odst. 1 písm. a) a § 4 odst. 1 písm. g) zákona o rozpočtovém určení daní (zákon č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)] i v případě, že výdaj k zaplacení této daně neprovádějí a neinkasují tak její příjem a jen si částku odpovídající této dani ponechávají na svém bankovním účtu. Neexistující příjem této částky zařazují kraje na položku 1123 a obce na položku 1122.“.

48. V příloze v části B v náplni položky 5424 ve větě první a druhé se slova „podle § 128 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Patří sem i“ nahrazují slovem „jako“, za slovo „například“ se vkládají slova „jako plat ve snížené výši při dočasné neschopnosti k výkonu služby podle § 128 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, jako měsíční odměna ve snížené výši“, za slovy „(zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)“ se čárka nahrazuje spojkou „a“ a mezi slova „nebo“ a „podle“ se vkládají slova „jako náhrada mzdy nebo platu“.

49. V příloze v části B náplň položky 5499 zní:

„(1) Veškeré transfery obyvatelstvu jinde nespecifikované, jako například kapesné chovancům ústavů a dětských domovů, uprchlických táborů, státní příspěvky na důchodové připojištění, úrokové příspěvky na individuální bytovou výstavbu, mladým manželstvím, na stavební spoření apod.

(2) Patří sem i kapesné žáků vojenských středních škol a jednorázová peněžní výpomoc k překlenutí tíživé sociální situace.

(3) Zahrnuje i přímo vyplácené nenávratné příspěvky a odměny zaměstnancům na základě smluv z kolektivního vyjednávání ze sociálních fondů obcí a krajů. Zahrnuje například přímé příspěvky na nákup rekreačních nebo lázeňských poukazů.

(4) Na položku 5499 patří i náborový, kvalifikační a stabilizační příspěvek vojáků z povolání (§ 69 až 70b zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákonů č. 254/2002 Sb. a č. 332/2014 Sb.).“.

50. V příloze v části B se v názvech položek 5513, 5514, 5515, 5750 a 6750, v názvu podseskupení položek 575 a 675 a v náplni položky 5513 slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

51. V příloze v části B v náplni položky 5909 se první věta označuje jako odstavec 1, druhá jako odstavec 2, třetí jako odstavec 3, čtvrtá jako odstavec 4, pátá jako odstavec 5 a šestá a sedmá jako odstavec 6 a doplňují se odstavce 7 až 9, které znějí:

„(7) Patří sem i odvody Národnímu fondu (§ 37 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nebo jinému certifikačnímu orgánu operačních programů Evropské unie [čl. 123 až 126 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013] prováděné ke kompenzaci nesrovnalostí při hospodaření s peněžními prostředky poskytnutými z evropských strukturálních a investičních fondů a s peněžními prostředky na jejich předfinancování [čl. 2 bod 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013], nemůže-li Evropská unie finanční opravy ke kompenzaci těchto nesrovnalostí provést úplným nebo částečným zrušením příspěvku na program nebo jeho části (čl. 85 a 143 až 147 téhož nařízení).

(8) Na položku 5909 zařazují zpravodajské služby [§ 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 290/2005 Sb.] v evidencích výdajů nepodléhajících utajení všechny své neinvestiční výdaje za účelem utajení jejich podrobného třídění (§ 3 odst. 13 této vyhlášky) podle bodu 6 přílohy č. 18 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací.

(9) Na tuto položku zařazují organizace, které přijaly dotaci ze státního rozpočtu [§ 14 až 19 rozpočtových pravidel (zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)] nebo z rozpočtu územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy, dobrovolného svazku obcí nebo regionální rady [§ 10a až 10d zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)], částky vracené poskytovateli dotace na základě jeho výzvy podle § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 25/2015 Sb., nebo podle § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2015 Sb.“.

52. V příloze v části C se na konci náplně paragrafu 5162 doplňuje věta „Patří sem i činnost Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (§ 1 odst. 1 zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění zákona č. 250/2014 Sb.“.

53. V příloze v části C se v náplni paragrafu 5169 zrušují slova „ , např. činnost Úřadu pro standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a při třídění rozpočtu těchto příjmů a výdajů před tímto dnem se použije rozpočtová skladba stanovená vyhláškou č. 323/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Organizační složka státu, která zařadila platy zaměstnanců vykonávajících službu v pracovním poměru, odepsané z rozpočtového výdajového účtu ode dne 1. ledna 2016, v souladu s rozpočtovou skladbou podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, avšak v rozporu s přílohou č. 4 k zákonu č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2016, na položku 5011, tyto platy přeřadí do 29. února 2016 na položku 5013.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Babiš v. r.

Nabídka k tématu

Rozpočtová skladba v roce 2021

Rozpočtová skladba v roce 2021

Ing. Jiří Paroubek - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela. Využití publikace Je určena pro účetní a rozpočtové pracovníky, pracovníky kontrolních útvarů, auditory, ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Rozpočtová skladba v roce 2017

Rozpočtová skladba v roce 2017

Ing. Jiří Paroubek, Ing. Rudolf Kotrba - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela, která je účinná ode dne 1. ledna 2017. Praktické návodné příklady Stejně jako v předcházejících vydáních ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.