Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


52

VYHLÁŠKA

ze dne 26. ledna 2016,

kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Česká národní banka stanoví podle § 30 odst. 5, § 234 odst. 6, § 238 odst. 4, § 291 odst. 3, § 307 odst. 4, § 478 a § 638 odst. 3 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 336/2014 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech, se mění takto:

1. V § 42 odst. 1 písm. b) se za slovo „i),“ vkládá slovo „j),“.

2. V § 42 odst. 1 písm. c) se slovo „f)“ nahrazuje slovem „i)“ a na konci odstavce se tečka nahrazuje čárkou.

3. V § 42 odst. 1 se doplňuje písmeno d), které zní:

„d)   výroční zpráva nebo konsolidovaná výroční zpráva obhospodařovatele investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu se sídlem v České republice a hlavního administrátora, jsou údaje uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce.“.

4. V § 42 se odstavce 2 a 3 včetně poznámek pod čarou č. 10, 11 a 12 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

5. Za § 42 se vkládají nové § 42a až 42h, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 15 a 16 znějí:

㤠42a
Změna statutu
(K § 457 zákona)

Při oznamování změny statutu investičního fondu, která nepodléhá schválení Českou národní bankou, administrátor předloží České národní bance dosavadní znění statutu s vyznačením změn a nové znění tohoto statutu.

§ 42b
Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti a pověření dalšího pověřenou osobou
(K § 459 a 460 zákona)

(1) Oznámení obhospodařovatele investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, který je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, obsahuje

a)   identifikační údaje osoby, kterou hodlá pověřit výkonem jednotlivé činnosti a označení této činnosti,
b)   identifikační údaje osoby, kterou pověřená osoba hodlá pověřit výkonem některého úkonu nebo některých úkonů a rozsah této činnosti, a
c)   prohlášení o splnění podmínek stanovených v § 23 až 26 zákona.

(2) Oznámení hlavního administrátora a administrátora investičního fondu, jehož obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, obsahuje údaje podle odstavce 1 písm. a) a b) a prohlášení o splnění podmínek stanovených v § 50 až 53 zákona.

§ 42c
Veřejné nabízení investic v České republice
(K § 461 odst. 3 zákona)

Oznámení obhospodařovatele investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, do nějž jsou investice veřejně nabízeny v České republice, podle § 461 odst. 3 zákona, se předkládá, pokud nebylo učiněno již při zápisu tohoto investičního fondu do seznamu vedeného Českou národní bankou.

§ 42d
Údaje týkající se obhospodařování investičního fondu a zahraničního investičního fondu
[K § 463 odst. 1 písm. d) zákona]

Údaje podle § 463 odst. 1 písm. d) zákona oznamuje obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, který je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, a to podle čl. 110 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/201315).

§ 42e
Nedosažení fondového kapitálu investičního fondu
(K § 465 zákona)

Oznámení administrátora investičního fondu, že fondový kapitál tohoto investičního fondu nedosáhl ve stanovených lhůtách alespoň zákonem stanovené částky, obsahuje též vysvětlení tohoto stavu a účinná opatření ke zjednání nápravy nebo rozhodnutí o zrušení fondu kolektivního investování, včetně časového harmonogramu.

§ 42f
Další údaje
(K § 466 odst. 3 zákona)

Oznámení podle § 466 odst. 3 zákona předkládá České národní bance obhospodařovatel fondu kolektivního investování.

§ 42g
Údaje o výboru odborníků
(K § 469 zákona)

Administrátor speciálního fondu, který je fondem nemovitostí, oznámí České národní bance identifikační údaje členů výboru odborníků a údaje o jejich odborné praxi a údaje o jejich vzdělání podle § 2 písm. i) a j) vyhlášky o žádostech podle zákona o investičních společnostech a fondech16), jakož i změny v těchto údajích.

§ 42h
Lhůty a způsob oznamování údajů
(K § 478 zákona)

(1) Administrátor fondu kolektivního investování a administrátor fondu kvalifikovaných investorů, jehož obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, poskytne České národní bance výroční zprávu tohoto fondu nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období tohoto fondu. Administrátor fondu kolektivního investování poskytne České národní bance pololetní zprávu tohoto fondu do 2 měsíců po uplynutí prvních 6 měsíců účetního období tohoto fondu.

(2) Obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu se sídlem v České republice a hlavní administrátor poskytne svou výroční zprávu nebo konsolidovanou výroční zprávu České národní bance nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období této osoby.

(3) Oznámení podle § 456 až 475 zákona se předkládají bez zbytečného odkladu poté, co rozhodná skutečnost nastala, pokud tato vyhláška nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.

(4) Oznámení podle § 466 odst. 4 zákona se předkládá do 4 měsíců po skončení kalendářního roku.

(5) Údaje a dokumenty podle této vyhlášky se předkládají prostřednictvím aplikace České národní banky pro sběr informačních povinností a registraci subjektů, prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky nebo na adresu elektronické podatelny České národní banky.


15) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled.
16) Vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 46 se slovo „standardního“ nahrazuje slovem „investičního“ a slovo „standardním“ slovem „investičním“.

7. V § 46 odst. 3 se slova „2 a 3“ nahrazují slovy „1 a 2“.

8. § 47 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13 zní:

㤠47
Pravidla pro určení výše kapitálu investiční společnosti
(K § 30 odst. 5 zákona)

Kapitál investiční společnosti se skládá z

a)   položek kmenového kapitálu tier 1 určených podle čl. 26 až 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/201313) a upravených podle čl. 32, 33 a 35 tohoto nařízení a
b)   odpočtů určených podle čl. 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  575/2013, upravených podle čl. 37, 38 a 42 až 47 tohoto nařízení a s uplatněním výjimky podle čl. 48 tohoto nařízení.

13) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013, o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.“.

9. V příloze č. 2 písm. a) se za slova „(portfolio manažera)“ vkládají slova „ , případně externího správce“.

10. V příloze č. 2 písm. c) se slova „ , která byla depozitářem pověřena“ nahrazují slovem „pověřené“.

11. V příloze č. 2 písm. j) se na začátek textu vkládají slova „popis rizik souvisejících s deriváty,“ a za slova „technik,“ se doplňují slova „a informace o investičních limitech ve vztahu k derivátům sjednaným na účet tohoto fondu,“.

12. Doplňuje se příloha č. 4, která zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 244/2013 Sb.

Výroční zpráva obhospodařovatele investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu se sídlem v České republice a hlavního administrátora

I. Výroční zpráva obhospodařovatele investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu se sídlem v České republice obsahuje též údaje o

a) změnách skutečností zapisovaných ohledně jeho osoby do obchodního rejstříku, ke kterým došlo během rozhodného období,
b) investičních fondech a zahraničních investičních fondech, které byly v rozhodném období obhospodařovatelem obhospodařovány nebo administrovány,
c) skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti tohoto obhospodařovatele spolu s uvedením hlavních faktorů, které měly vliv na jeho hospodářský výsledek v rozhodném období,
d) členech statutárního orgánu, správní rady, dozorčí rady a portfolio manažerech tohoto obhospodařovatele, včetně stručného popisu jejich zkušeností a kvalifikace, a dále údaj o období, po které tuto funkci nebo činnosti vykonávají, nebo vykonávali,
e) osobách, na kterých měl obhospodařovatel fondu kolektivního investování kvalifikovanou účast, byť jen po část rozhodného období, s uvedením jejich identifikačních údajů, výše a typu kvalifikované účasti a hospodářského výsledku těchto osob, spolu s uvedením doby, po kterou obhospodařovatel měl kvalifikovanou účast na těchto osobách; pokud nejsou k dispozici hospodářské výsledky těchto osob ověřené auditorem, uvede obhospodařovatel hospodářské výsledky auditorem neověřené a tuto skutečnost vyznačí,
f) osobách, které se neuvádějí podle písmene e) a které jednaly v rozhodném období s tímto obhospodařovatelem ve shodě s uvedením jejich identifikačních údajů,
g) soudních nebo rozhodčích sporech, jejichž účastníkem v rozhodném období byl nebo je tento obhospodařovatel na svůj účet nebo na účet jím obhospodařovaného investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku tohoto obhospodařovatele nebo investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, jehož se spor týká, a
h) osobách, které byly v rozhodném období tímto obhospodařovatelem pověřeny výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, s uvedením jejich identifikačních údajů a jednotlivé činnosti, kterou byly pověřeny.

 II. Výroční zpráva hlavního administrátora obsahuje též údaje o

a) změnách skutečností zapisovaných ohledně jeho osoby do obchodního rejstříku, ke kterým došlo během rozhodného období,
b) investičních fondech a zahraničních investičních fondech, jejichž administraci v rozhodném období prováděl,
c) skutečnostech s významným vlivem na výkon jeho činnosti, spolu s uvedením hlavních faktorů, které měly vliv na hospodářský výsledek v rozhodném období,
d) členech statutárního orgánu, správní rady, dozorčí rady hlavního administrátora, včetně stručného popisu jejich zkušeností a kvalifikace, a dále údaj o období, po které tuto funkci nebo činnosti vykonávají, nebo vykonávali,
e) osobách, které na něm měly kvalifikovanou účast, byť jen po část rozhodného období, s uvedením jejich identifikačních údajů, výše a typu účasti na tomto hlavním administrátorovi a uvedením doby, po kterou měly kvalifikovanou účast na tomto hlavním administrátorovi,
f) osobách, na kterých měl tento hlavní administrátor kvalifikovanou účast, byť jen po část rozhodného období, s uvedením jejich identifikačních údajů, výše a typu kvalifikované účasti a hospodářského výsledku těchto osob a uvedením doby, po kterou hlavní administrátor měl kvalifikovanou účast na těchto osobách; pokud nejsou k dispozici hospodářské výsledky těchto osob ověřené auditorem, uvede hlavní administrátor hospodářské výsledky auditorem neověřené a tuto skutečnost vyznačí,
g) osobách, které se neuvádějí podle písmen e) a f) a které jednaly v rozhodném období s tímto hlavním administrátorem ve shodě, s uvedením jejich identifikačních údajů,
h) soudních nebo rozhodčích sporech, jejichž účastníkem byl nebo je hlavní administrátor na svůj účet nebo na účet jím administrovaného investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku tohoto administrátora nebo jím obhospodařovaného investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, jehož se spor týká, v rozhodném období, a
i) osobách, které jím byly v rozhodném období pověřeny výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, s uvedením jejich identifikačních údajů a jednotlivé činnosti, kterou byly pověřeny.“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2016.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.

E-shop

ÚZ č. 1349 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně 2020

ÚZ č. 1349 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně 2020

Sagit, a. s.

Nové vydání publikace obsahuje novelizovaný zákon o spotřebních daních a aktuální texty všech prováděcích vyhlášek. Dále jsou v publikaci texty zákona o lihu, zákona o povinném značení lihu a aktuální texty ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník úplně pro všechny

Nový občanský zákoník úplně pro všechny

Veronika Ryšánková, Pavla Benátčanová, Dana Prudíková, František Korbel - GRADA Publishing, a. s.

Srozumitelně a jasně pro každého z nás! Získejte ucelený přehled novinek, které přináší nový občanský zákoník! Srozumitelně a jasně pro každého občana - neprávníka! Napsali pro vás nejzkušenější publikující právníci, kteří se podíleli na vzniku nového občanského zákoníku! Občanské ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Ochrana před nečinností veřejné správy

Ochrana před nečinností veřejné správy

Kateřina Frumarová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně rozebírá ochranu před nezákonnou nečinností orgánů veřejné správy. Tato problematika dosud není v odborné literatuře příliš rozpracována, přestože jakákoli nečinnost veřejné správy v případech, kdy je povinna konat, představuje závažné porušení zásady zákonnosti ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.