Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 31/2016 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2016, částka 13, ze dne 29. 1. 2016

31

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. ledna 2016

o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu

Vláda nařizuje podle § 182a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 379/2007 Sb. a zákona č. 314/2015 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

a)   rozsah znalostí českého jazyka (dále jen „jazyk“) pro účely zkoušky z jazyka,
b)   bližší pravidla organizace zkoušky z jazyka, včetně určování zadání zkoušky Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, organizačního řádu a zveřejňování informací o organizaci zkoušky,
c)   vzor dokladu o absolvování zkoušky z jazyka (dále jen „doklad“),
d)   strukturu a termíny předkládání přehledu o počtech zkoušených a
e)   jazykové zkoušky rovnocenné pro účely získání povolení k trvalému pobytu.

§ 2
Rozsah znalosti jazyka

(1) Pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky se požaduje znalost jazyka alespoň na úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

(2) Rozsah znalosti jazyka podle odstavce 1 zahrnuje tyto dovednosti:

a)   vytvořit jednoduché věty o jemu známých lidech a místech,
b)   popsat jednoduchým způsobem sám sebe a místo, kde žije,
c)   vyjadřovat se o běžných každodenních činnostech,
d)   komunikovat jednoduchým způsobem v běžných každodenních situacích,
e)   udržet krátkou společenskou konverzaci, klást jednoduché otázky na běžná témata hovoru a na běžná témata odpovídat a
f)   napsat jednoduchý text.

Organizační zabezpečení zkoušky z jazyka
§ 3

(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

a)   zveřejňuje termíny zkoušky z jazyka a její organizaci způsobem umožňujícím dálkový přístup s předstihem nejméně 30 dnů přede dnem konání prvního termínu,
b)   vede seznam osob oprávněných uskutečňovat zkoušku z jazyka (dále jen „zkušební instituce“),
c)   zajišťuje vývoj a zadání testů pro písemnou a ústní část zkoušky z jazyka včetně pokynů k jejich zadávání a zkušebních materiálů pro ústní část zkoušky, rozesílání těchto testů a materiálů a jejich řešení zkušebním institucím,
d)   zajišťuje odborné školení pro osoby uvedené v § 5 odst. 1.

(2) Zveřejnění podle odstavce 1 písm. a) a b) se uvede na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

§ 4

Zkušební instituce zajišťuje vhodná opatření k podpoře odůvodněných zvláštních potřeb uchazečů, zejména ze zdravotních důvodů.

§ 5

(1) Zkušební instituce zajišťuje uskutečňování zkoušek těmito osobami:

a)   pedagogickým garantem zkoušky, který zajišťuje řádný průběh zkoušky ve zkušební instituci a rozhoduje ve sporných případech,
b)   zadavatelem písemné části zkoušky, který zadává písemnou zkoušku a zajišťuje její řádný průběh,
c)   hodnotitelem písemné části zkoušky, který vyhodnocuje všechny části písemné zkoušky,
d)   tazatelem ústní části zkoušky, který zadává otázky a úkoly ústní zkoušky, a
e)   2 hodnotiteli ústní části zkoušky, kteří hodnotí dovednost mluvení.

(2) Funkce tazatele ústní části zkoušky a hodnotitele ústní části zkoušky jsou neslučitelné.

(3) Osobami podle odstavce 1 mohou být pouze pedagogové s odbornou kvalifikací získanou v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů českého jazyka nebo výuku cizích jazyků. Osoba podle odstavce 1 písm. a) musí dále splňovat požadavek nejméně pětileté pedagogické praxe. Osoba podle odstavce 1 písm. c) a e) musí splňovat požadavek zkušeností s výukou češtiny jako cizího jazyka.

(4) Zkušební instituce zajišťuje výkon funkce pedagogického garanta zkoušky, který zahrnuje sledování průběhu zkoušky, jeho vyhodnocování, zajištění řádného průběhu zkoušky a zajištění organizace zkoušky podle zkušebního řádu uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(5) Zkušební instituce si vyžádá prohlášení osob podle § 5 odst. 1, že

a)   neposkytnou žádnou informaci spojenou se zkouškou a
b)   neprodleně oznámí vedení zkušební instituce, pokud cíleně připravovaly některého z uchazečů ke složení zkoušky nebo pokud by jejich poměr k některému z uchazečů mohl vyvolat důvodnou pochybnost o jejich nepodjatosti.

(6) Zkušební instituce předkládá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy přehled o počtu zkoušených uchazečů v příslušném zkušebním termínu s rozdělením podle částí zkoušky a podle úspěšnosti uchazečů, a to do desátého dne následujícího kalendářního měsíce.

Přihláška ke zkoušce a průběh zkoušky z jazyka
§ 6

(1) Uchazeč se přihlásí na zkoušku ve zvoleném termínu stanoveném podle § 3 odst. 1 písm. a) osobně nebo písemně v listinné nebo elektronické podobě nejméně 2 pracovní dny před jejím konáním.

(2) Zařazení na volný termín zkoušky potvrdí zkušební instituce uchazeči telefonicky nebo na adresu jím uvedené elektronické pošty, a to nejpozději 1 pracovní den před jejím konáním.

§ 7

(1) Uchazeč přistupuje ke zkoušce v termínu sděleném podle § 6 a dále na základě registrace v den konání zkoušky.

(2) Uchazeč se dostaví ke zkoušce podle informace o organizaci zkoušky podle § 3 odst. 1 písm. a).

(3) Pokud se uchazeč ke zkoušce nedostaví a řádně svou nepřítomnost omluví, lze mu poskytnout možnost vykonat náhradní zkoušku zdarma.

§ 8

(1) Zkouška se skládá z

a)   písemné části, která ověřuje znalost jazyka ve čtení, v poslechu a v psaní, a
b)   ústní části, která se skládá z odpovědí na otázky a řešení úkolů na základě obrazového podkladu.

(2) Uchazeč koná obě části zkoušky ve stejném dni.

(3) Zkouška je neveřejná.

(4) Průběh zkoušky se řídí organizačním řádem uvedeným v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(5) O zkouškách vede zkušební instituce dokumentaci tvořenou

a)   evidenčním listem uchazeče na daný termín, popřípadě také jiným potvrzením o zvláštních potřebách uchazečů podle § 4,
b)   odpovědními listy, do kterých uchazeči zapisují řešení písemné části zkoušky,
c)   záznamovým listem, do kterého se stručně zaznamenávají výsledky uchazeče při ústní části zkoušky,
d)   protokolem o zkoušce, který shrnuje výsledky uchazeče v jednotlivých dovednostech,
e)   protokolem o úpravě podmínek zkoušky pro uchazeče se zvláštními potřebami,
f)   čestným prohlášením všech osob podle § 5 odst. 4.

(6) Dokumentaci podle odstavce 5 ukládá zkušební instituce po dobu 5 let.

§ 9

(1) Výsledek zkoušky se hodnotí uvedením, zda uchazeč uspěl, nebo neuspěl.

(2) K úspěšnému složení zkoušky je třeba uspět ve všech částech písemné části zkoušky a v ústní části zkoušky alespoň z 60 %.

§ 10

Uchazeči, který se při zkoušce dopustí nepoctivého jednání nebo závažným způsobem nebo opakovaně poruší organizační řád, je příslušná část zkoušky ukončena s tím, že neuspěl.

§ 11

(1) Uchazeč, který neuspěl v písemné části, nekoná ústní část zkoušky.

(2) Uchazeč, který neuspěl u ústní části zkoušky, koná opětovně obě části zkoušky.

§ 12
Osvědčení

(1) Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je osvědčení, které vydá zkušební instituce v den konání zkoušky uchazeči, který úspěšně složil zkoušku. Vzor tohoto osvědčení je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Osvědčení se vyhotovuje na tiskopisu o rozměrech 210 x 297 mm opatřeném na každé straně šedým podtiskem s motivem malého státního znaku a lipových listů. Osvědčení bude opatřeno alespoň šestimístným jedinečným kódem.

(3) V záhlaví osvědčení se uvede název, sídlo zkušební instituce, označení příslušného zkušebního místa a registrační číslo uchazeče.

(4) Na osvědčení se dále uvede jméno, příjmení a funkce odpovědné osoby zkušební instituce, která je pověřena podpisem osvědčení, případně jí určeného zástupce. Vydání osvědčení se stvrzuje podpisem této osoby a otiskem razítka zkušební instituce.

§ 13
Rovnocenné jazykové zkoušky

(1) Zkoušce z jazyka jsou pro účely získání povolení k trvalému pobytu postaveny naroveň

a)   maturitní zkouška z českého jazyka1),
b)   státní jazyková zkouška z českého jazyka vykonaná na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky2),
c)   státní závěrečná zkouška, státní rigorózní zkouška či státní doktorská zkouška vykonaná na vysoké škole v rámci studijního programu uskutečňovaného v českém jazyce1),3), nebo
d)   zkouška z českého jazyka jako cizího jazyka pro úroveň A1 nebo vyšší, certifikovaná Asociací jazykových zkušebních institucí v Evropě (ALTE) a uskutečňovaná plnoprávným členem této asociace.

(2) Pro účely získání povolení k trvalému pobytu je zkoušce z jazyka postavena naroveň zkouška z českého jazyka obdobná zkoušce podle odstavce 1 písm. b), pokud odpovídá alespoň rozsahu podle § 2, vykonaná v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

§ 14
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:
Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 31/2016 Sb.

Organizační řád pro zkoušku z českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu

Obecná ustanovení
Čl. 1

Zkouškou z českého jazyka (dále jen „jazyk“) se ověřuje osvojení rozsahu znalosti jazyka potřebné k získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky.

Čl. 2

Zkušební instituce dbá při výkonu oprávnění uskutečňovat zkoušky z jazyka (dále jen „zkouška“) o

a)   dostatečnou informovanost uchazečů o organizaci a průběhu zkoušky a o jejich právech a povinnostech,
b)   uspořádaný, přehledný, důstojný a spravedlivý průběh celé zkoušky,
c)   respektování odůvodněných zvláštních potřeb jednotlivých uchazečů.

Čl. 3

1. Uchazeč se v den konání zkoušky registruje. Při registraci se ověřuje totožnost uchazeče z předložených dokumentů a případně také uhrazení úplaty; při zařazení na daný termín zkoušky je uchazeči přiděleno nezaměnitelné centrálně vygenerované registrační číslo. Před ústní částí zkoušky může být totožnost uchazeče opět ověřována.

2. Uchazeč dodržuje při zkoušce další organizační pokyny podle čl. 4 odst. 4, včetně pokynů k vypnutí elektronických zařízení a odložení zavazadel a dalších předmětů nepotřebných k vykonání zkoušky. Nedodržení tohoto ustanovení je důvodem k ukončení zkoušky.

3. Uchazeč se při zkoušce chová poctivě a zdržuje se narušování jejího průběhu. Nedodržení tohoto ustanovení je důvodem k ukončení zkoušky.

Čl. 4
Zvláštní ustanovení pro zkoušku konanou písemnou formou

1. Písemná část zkoušky se skládá z následujících dílčích testů:

a)   čtení s porozuměním,
b)   poslech s porozuměním,
c)   psaní.

2. V jednom termínu zkoušky lze vyzkoušet 45 osob v jedné zkušební instituci. Nejvyšší počet uchazečů činí 15 na dohlížející osobu a 45 na zkušební termín. Dohlížející osobou je zadavatel; v případě počtu uchazečů vyššího než 15 v místnosti se další dohlížející osoby přiberou z okruhu pedagogických pracovníků nebo akademických pracovníků zkušební instituce. Každému uchazeči je vyhrazena samostatná lavice.

3. Uchazeči začínají a ukončují práci na daný pokyn. Čas odevzdání zadání a odpovědního listu je napsán na tabuli.

4. V průběhu písemné zkoušky uchazeč

a)   nemůže opustit zkušební místnost. Opuštění zkušební místnosti je považováno za ukončení zkoušky, nejde-li o opuštění zkušební místnosti ze zdravotních důvodů. Oprávněnost zdravotních důvodů posoudí zadavatel s přihlédnutím k písemnému doporučení ošetřujícího lékaře uchazeče.
b)   nesmí používat elektronická zařízení, knihy ani slovníky; řešení zkoušky zapisuje pouze na odpovědní list,
c)   pracuje samostatně,
d)   k vypracování testu používá pouze typizovanou psací potřebu zapůjčenou od zkušební instituce,
e)   v příslušném čase odevzdává zadání a odpovědní list.

Doba trvání písemné části je nejdéle 90 minut. Výsledek písemné části zkoušky hodnotí hodnotitel. Hodnocení zapíše do protokolu o zkoušce a protokol podepíše. Poté protokol podepíše pedagogický garant zkoušky.

Čl. 5
Zvláštní ustanovení pro ústní část zkoušky

1. Zkouška konaná ústní formou probíhá jako odpověď na otázky a řešení úkolu na základě obrazového podkladu.

2. Ústní část zkoušky vede tazatel za stálé přítomnosti 2 hodnotitelů.

3. Nejvyšší počet uchazečů na jednoho tazatele a 2 stále přítomné hodnotitele je 24 na zkušební termín.

4. Uchazeči přistupují ke zkoušce dle rozpisu, který je určen losem před zkouškou; zajištění přednostního pořadí na podporu odůvodněných zvláštních potřeb uchazeče není dotčeno.

5. Hodnotitelé losují příslušnou variantu ústní části zkoušky za přítomnosti tazatele.

6. Před zahájením ústní části zkoušky je opětovně ověřena totožnost uchazeče.

7. Ústní část zkoušky trvá nejdéle 10 minut; koná se bez přípravy.

8. Výsledek ústní části zkoušky hodnotí 2 hodnotitelé na základě výsledku uchazeče zaznamenaného v záznamovém listu; jedním z hodnotitelů je vždy buď pedagogický garant zkoušky nebo zástupce pedagogického garanta zkoušky, jehož názor je ve sporných případech rozhodující. Hodnocení zapíší hodnotitelé nejprve do Záznamového listu a následně do Protokolu o zkoušce. Protokol podepíší oba hodnotitelé, tazatel a pedagogický garant zkoušky.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 31/2016 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 77 až 82 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2)   § 110 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 45 odst. 3, § 46 odst. 3 a § 47 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

E-shop

Rodinné firmy

Rodinné firmy

Ondřej Machek - C. H. Beck

V mnoha zemích světa jsou rodinné firmy páteří ekonomiky a zároveň symbolem kvality a tradice. Studium jejich specifik má však poměrně krátkou historii a v České republice byly rodinné firmy do nedávné doby téměř přehlížené. Tato kniha čtenářům představuje první česky publikovaný ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Základní principy a postupy v účetnictví

Základní principy a postupy v účetnictví

Miroslava Vlčková - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem publikace „Základní principy a postupy v účetnictví“ je poskytnout čtenářům komplexní pohled na problematiku účetnictví z hlediska zákona o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českých účetních standardů pro podnikatele. Předkládaná publikace se nesnaží pouze o strohý popis ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Praktikum z právní metodologie

Praktikum z právní metodologie

Olga Rosnekranzová, Filip Melzer, Lukáš Hlouch, Martin Hapla, Ondřej Horák, Petr Osina - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum z právní metodologie je určeno primárně pro studenty právnických fakult k rozvoji právního myšlení, kterým se jednou budou odlišovat od neprávníků, k nácviku interpretačních a argumentačních schopností a dovedností. Praktikum se zaměřuje výhradně na metodologické aspekty ...

Cena: 190 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.