Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


29

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. ledna 2016

o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Podmínky poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů.

§ 2
Opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

Opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů je tvořeno těmito podopatřeními:

a)   zachování porostního typu hospodářského souboru a
b)   ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin.

§ 3
Žádost o zařazení do podopatření v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

(1) Žádost o zařazení do podopatření podle § 2 písm. a) nebo b) (dále jen „žádost o zařazení“) se podává na období závazku v délce trvání 5 let. Toto období začíná dnem 1. ledna prvního roku trvání závazku a končí uplynutím dne 31. prosince pátého roku trvání závazku (dále jen „závazek“).

(2) Do podopatření podle § 2 písm. a) nebo b) může být zařazen vlastník, nájemce, vypůjčitel nebo pachtýř lesa nebo jejich spolky, který se zaváže k provádění jednoho nebo více závazků podle odstavce 1 (dále jen „žadatel“), a to na ploše porostní skupiny o rozloze nejméně 0,04 ha2).

(3) Žádost o zařazení doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na Fondem vydaném formuláři, a to nejpozději do 31. října kalendářního roku bezprostředně předcházejícího prvnímu kalendářnímu roku trvání závazku, na který se žádost o zařazení podává. Pokud první rok platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy3) (dále jen „plán nebo osnova“) bezprostředně předchází prvnímu roku trvání závazku, pak žádost o zařazení doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 15. března prvního roku trvání závazku.

(4) Součástí žádosti o zařazení je

a)   zákres zařazované plochy porostní skupiny v mapě v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším,
b)   nájemní nebo pachtovní smlouva nebo smlouva o hospodaření nebo výpůjčce uzavřená s vlastníkem, nebo se spoluvlastníky nadpoloviční většiny spoluvlastnických podílů umožňující dodržet závazek podle odstavce 1, není-li žadatelem vlastník, nebo spoluvlastník nadpoloviční většiny spoluvlastnických podílů,
c)   písemný souhlas vlastníka, nebo spoluvlastníků nadpoloviční většiny spoluvlastnických podílů se zařazením do podopatření podle § 2, není-li žadatelem vlastník, nebo spoluvlastník nadpoloviční většiny spoluvlastnických podílů, a
d)   potvrzení odborného lesního hospodáře o skutečnostech uvedených v § 4 na Fondem vydaném formuláři (dále jen „potvrzení odborného lesního hospodáře“).

(5) Fond rozhodne o zařazení žadatele do podopatření podle § 2, jestliže jsou splněny podmínky stanovené tímto nařízením.

(6) V období ode dne podání žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele do podopatření podle odstavce 5 nelze v žádosti o zařazení měnit plochu zařazované porostní skupiny.

(7) Požádá-li žadatel o vyřazení z podopatření podle § 2, Fond žadatele vyřadí, a pokud mu byla na základě žádosti podle § 7 poskytnuta dotace, rozhodne Fond o jejím vrácení podle § 13.

§ 4
Změna porostní skupiny při zařazení

(1) Žadatel změní zákres hranic porostních skupin pouze z důvodu jejich zpřesnění s ohledem na skutečný průběh těchto hranic v terénu.

(2) Pokud se plocha zařazované porostní skupiny liší od plochy porostní skupiny v plánu nebo osnově

a)   nejvýše o 15 %, žadatel zohlední při zařazování porostní skupiny tuto změnu, nebo
b)   o více než 15 % a nejvýše o 100 %, žadatel zohlední při zařazování porostní skupiny tuto změnu s potvrzením odborného lesního hospodáře, který dále potvrdí, že se jedná o celou porostní skupinu.

(3) Pokud se plocha zařazované porostní skupiny liší od plochy porostní skupiny v plánu nebo osnově o více než 100 %, Fond porostní skupinu nezařadí.

(4) Pokud se zařazovaná porostní skupina nachází nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o dvacetimetrový pás, který obklopuje tuto porostní skupinu (dále jen „pás“), Fond takovou porostní skupinu zařadí. Pokud porostní skupina nesplňuje tuto podmínku polohové přesnosti a nachází se nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o čtyřicetimetrový pás, lze ji zařadit pouze s potvrzením odborného lesního hospodáře, který dále potvrdí, že se jedná o celou porostní skupinu.

(5) Zařazovanou porostní skupinu, která se nenachází nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o čtyřicetimetrový pás, Fond nezařadí.

(6) Pokud zařazovaná porostní skupina splňuje podmínku polohové přesnosti podle odstavce 4 a nedochází k průniku s porostní skupinou z plánu nebo osnovy, lze tuto porostní skupinu zařadit pouze s potvrzením odborného lesního hospodáře, který dále potvrdí, že se jedná o totožnou porostní skupinu.

(7) Při zařazení nemůže dojít k překryvu porostních skupin jednoho žadatele. Pokud plocha zařazované porostní skupiny zasahuje do plochy porostní skupiny jiného žadatele nebo osoby, která o dotace nežádá, nebo do plochy porostní skupiny, u které nelze osobu na této porostní skupině hospodařící identifikovat, lze porostní skupinu zařadit a na plochu překryvu Fond dotaci neposkytne. V případě překryvu porostní skupiny s půdním blokem vedeným v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství lze porostní skupinu zařadit a na plochu překryvu Fond dotaci neposkytne.

§ 5
Podmínky zařazení do podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru

(1) Žadatel může každoročně podat pouze jednu žádost o zařazení porostní skupiny do podopatření podle § 2 písm. a).

(2) Do podopatření podle § 2 písm. a) lze zařadit celou porostní skupinu3) na lesních pozemcích3) na území České republiky, která nejméně 50 % své plochy leží na území Natura 20004) nebo zvláště chráněného území4), a na kterém není uplatňován titul zachování hospodářského souboru podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích.

(3) Do podopatření podle § 2 písm. a) nelze zařadit žadatele, který je státní příspěvkovou organizací, organizační složkou státu nebo státním podnikem.

(4) Do podopatření podle § 2 písm. a) nelze zařadit porostní skupinu, která se nachází na území hlavního města Prahy.

(5) Do podopatření podle § 2 písm. a) lze zařadit porostní skupinu, která má alespoň jednu etáž3), jež splňuje následující podmínky:

a)   náleží do jednoho z podporovaných porostních typů hospodářského souboru5) uvedeného v příloze k tomuto nařízení a
b)   dosahuje věku minimálně začátku doby obnovy, která se vypočte jako rozdíl mezi obmýtní dobou a polovinou obnovní doby5),

(dále jen „zvolená etáž“).

(6) V případě víceetážové porostní skupiny dosahuje průměrná hodnota zakmenění zvolené etáže, nebo součet hodnot zakmenění zvolených etáží, nejméně hodnoty pět3) na celé ploše porostní skupiny.

(7) Žadatel musí mít platný plán nebo osnovu pro porostní skupinu, kterou hodlá zařadit do podopatření podle § 2 písm. a), uložené v digitální formě v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (dále jen „datový sklad“).

(8) Žadatel v terénu musí viditelně označit hranice porostní skupiny, které nejsou jednoznačně identifikovatelné.

§ 6
Podmínky zařazení do podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin

(1) Žadatel může každoročně podat pouze jednu žádost o zařazení porostní skupiny do podopatření podle § 2 písm. b). Největší celková zařazovaná plocha na jednoho žadatele je 1 000 ha za všechny podané žádosti o zařazení v rámci tohoto podopatření za celé programové období.

(2) Do podopatření podle § 2 písm. b) lze zařadit celou porostní skupinu3) na lesních pozemcích3) na území České republiky, s výjimkou území hlavního města Prahy, která je uznána jako zdroj selektovaného reprodukčního materiálu, a to porostů

a)   fenotypové třídy A pro všechny lesní dřeviny uvedené v příloze č. 2 k vyhlášce č. 393/2013 Sb., o seznamech druhů lesních dřevin, nebo
b)   fenotypové třídy B pro všechny lesní dřeviny uvedené v příloze č. 2 k vyhlášce č. 393/2013 Sb., s výjimkou smrku ztepilého, borovice lesní a modřínu opadavého.

(3) Porostní skupina, která je předmětem žádosti o zařazení, musí být zařazena do Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin6) nebo žadatel podal žádost o její zařazení do Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin6), a je vedena v ústřední evidenci reprodukčního materiálu lesních dřevin7).

(4) Žadatel musí mít platný plán nebo osnovu pro porostní skupinu, kterou hodlá zařadit do podopatření podle § 2 písm. b), uložené v digitální formě v datovém skladu.

(5) Žadatel v terénu musí viditelně označit hranice porostní skupiny, které nejsou jednoznačně identifikovatelné.

§ 7
Žádost o poskytnutí dotace

(1) Žádost o poskytnutí dotace pro příslušný kalendářní rok doručí žadatel každoročně po dobu trvání závazku Fondu na Fondem vydaném formuláři, a to nejpozději do 15. května8) kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta.

(2) Je-li žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, Fond dotaci za podmínek stanovených v čl. 13 nařízení Komise (EU) č. 640/2014 neposkytne v plné výši nebo žádost o poskytnutí dotace zamítne.

(3) Současně s doručením žádosti o poskytnutí dotace podle odstavce 1 žadatel doručí formulář jednotné žádosti, ve kterém uvede veškerou jím obhospodařovanou plochu v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky9).

(4) Žadatel, který je zařazen do podopatření podle § 2 písm. a),

a)   uvede v žádosti o poskytnutí dotace
1.  jednoznačnou identifikaci3) zvolených etáží,
2.  plochu zařazené porostní skupiny, na kterou žádá o poskytnutí dotace,
3.  požadované údaje z plánu nebo osnovy a
4.  údaj o prováděné obnově v případě provádění obnovy,
b)   předloží každoročně Fondu, spolu se žádostí o poskytnutí dotace, oznámení potvrzené odborným lesním hospodářem, že u zvolené etáže v rámci porostní skupiny nedošlo ke změně porostního typu hospodářského souboru; v případě změny porostního typu hospodářského souboru zvolené etáže porostní skupiny uvede odborný lesní hospodář v oznámení nový porostní typ hospodářského souboru podle přílohy k tomuto nařízení,
c)   doručí, v případě provádění obnovy zvolené etáže porostní skupiny, spolu se žádostí o poskytnutí dotace
1.  oznámení o obnově, ve kterém uvede jednoznačnou identifikaci3) této etáže,
2.  datum počátku obnovních zásahů, obnovní postup a způsob a rozsah obnovy v hektarech, kterou žadatel provedl v období od podání poslední žádosti o poskytnutí dotace; pokud byla obnova zahájena v rámci platného plánu nebo osnovy před zařazením žadatele do podopatření podle § 2 písm. a), podá žadatel spolu se žádostí o poskytnutí dotace oznámení o obnově již v prvním roce závazku,
d)   podá v případě změny porostního typu hospodářského souboru zvolené etáže v mezích seznamu uvedeného v příloze k tomuto nařízení, která je provedena s ohledem na udržení nebo dosažení příznivého stavu předmětu ochrany v oblastech Natura 2000 nebo zvláště chráněných území, spolu se žádostí o poskytnutí dotace stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody. Pokud tato změna nastala v období
1.  ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku, podá žadatel stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku,
2.  od 1. ledna příslušného kalendářního roku do dne podání žádosti o poskytnutí dotace, podá žadatel stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody spolu se žádostí o poskytnutí dotace.

(5) Žadatel, který je zařazen do podopatření podle § 2 písm. b), uvede v žádosti o poskytnutí dotace

a)   jednoznačnou identifikaci3) porostní skupiny, která splňuje podmínky uvedené v § 6 odst. 2,
b)   plochu zařazené porostní skupiny, na kterou žádá o poskytnutí dotace, a
c)   požadované údaje z plánu nebo osnovy a evidence reprodukčního materiálu lesních dřevin.

§ 8
Podmínky poskytnutí dotace

(1) Dotace na opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů se poskytne, jestliže

a)   je žadatel zařazen do podopatření podle § 2 a do tohoto podopatření je zařazena také porostní skupina uvedená v žádosti o zařazení,
b)   Fond nezjistil u žadatele porušení podmínky podopatření podle § 2 v příslušném kalendářním roce, jehož následkem by bylo snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace,
c)   jsou v terénu viditelně označeny hranice zařazené porostní skupiny, pokud nejsou jednoznačně identifikovatelné, po celou dobu trvání závazku podle § 3 odst. 1,
d)   žadatel hospodaří v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č.  1 a 2 nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., po celý kalendářní rok na veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě, na porostních skupinách zařazených do titulu podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., nařízení vlády č. 147/2008 Sb. nebo zařazených do podopatření podle § 2 a
e)   žadatel má po celou dobu trvání závazku plán nebo osnovu pro zařazenou porostní skupinu uloženou v digitální formě v datovém skladu.

(2) Dotace na podopatření podle § 2 písm. a) se poskytne, jestliže

a)   ve zvolené etáži porostní skupiny nebo v rámci případné obnovy zvolené etáže porostní skupiny je po celou dobu trvání závazku zachován zařazený porostní typ hospodářského souboru; dotace se poskytne i v případě, dojde-li ke změně podle § 7 odst. 4 písm. b) a d),
b)   v případě provádění obnovy zvolené etáže v porostní skupině je v obnovené etáži dodrženo zastoupení hlavních dřevin charakteristických pro porostní typ alespoň 50 %, nebo dodržen tvar lesa u lesa nízkého5), nejpozději v době zajištění následného porostu10); pokud je zastoupení hlavní dřeviny nebo součet zastoupení hlavních dřevin podle přílohy k tomuto nařízení nejméně 50 %, jedná se o převažující zastoupení,
c)   v případě provádění obnovy zvolené etáže v porostní skupině je v posledním roce trvání závazku v obnovené etáži dodrženo zastoupení hlavních dřevin charakteristických pro porostní typ alespoň 50 %, nebo dodržen tvar lesa u lesa nízkého5) podle přílohy k tomuto nařízení, a
d)   v případě víceetážové porostní skupiny dosahuje průměrná hodnota zakmenění zvolené etáže, nebo součet hodnot zakmenění zvolených etáží, nejméně hodnoty pět3) na celé ploše porostní skupiny; tato podmínka se nepoužije, pokud je ve zvolené etáži prováděna obnova.

(3) Hlavní dřeviny charakteristické pro porostní typy hospodářských souborů jsou stanoveny v příloze k tomuto nařízení.

(4) Dotace na podopatření podle § 2 písm. b) se poskytne, jestliže žadatel

a)   na každé zařazené porostní skupině provede nejméně jednou v průběhu trvání závazku sběr reprodukčního materiálu šetrnými technologiemi, za které se považuje sběr reprodukčního materiálu ze stojících stromů postupem nepoškozujícím stromy a semenný materiál; tento sběr se provede nejpozději do data podání poslední žádosti o poskytnutí dotace v průběhu trvání závazku,
b)   podá oznámení o sběru reprodukčního materiálu11) provedeného podle písmene a) na formuláři vydaném Fondem pověřené osobě12), a to alespoň 15 dní před sběrem reprodukčního materiálu,
c)   má po celou dobu trvání závazku předmětnou porostní skupinu zařazenou v Národním programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin6), nebo podal žádost o její zařazení, a
d)   má po celou dobu trvání závazku předmětnou porostní skupinu vedenou v ústřední evidenci reprodukčního materiálu lesních dřevin7).

§ 9
Sazba dotace

(1) Sazba dotace činí

a)   183 EUR/1 ha porostní skupiny zařazené do podopatření podle § 2 písm. a),
b)   74 EUR/1 ha porostní skupiny zařazené do podopatření podle § 2 písm. b).

(2) Výši dotace na podopatření podle § 2 Fond vypočte jako součin plochy porostní skupiny na lesním pozemku3), na kterou je poskytována dotace v rámci příslušného podopatření podle § 2, a sazby stanovené podle odstavce 1.

(3) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 1 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posledním Úředním věstníku Evropské unie ke dni 31. prosince kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se dotace poskytuje. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející směnný kurz.

§ 10
Změna plochy zařazené porostní skupiny

(1) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání závazku zařadit novou porostní skupinu do podopatření podle § 2, podá na tuto porostní skupinu novou žádost o zařazení do nového závazku. Plnění podmínek se posuzuje u nové porostní skupiny zařazené do nového závazku samostatně.

(2) Jestliže žadatel prokáže, že v průběhu trvání závazku podle § 3 odst. 1 došlo ke snížení plochy porostní skupiny zařazené do podopatření podle § 2 na základě

a)   restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi13),
b)   provedení pozemkové úpravy14),
c)   zásahu vyšší moci15),
d)   zřízení stavby ve veřejném zájmu16),
e)   obnovy katastrálního operátu17), nebyla-li provedena na podkladě výsledků pozemkových úprav, nebo
f)   změna vymezení oblasti Natura 20004) nebo zvláště chráněného území4),

Fond žadateli poskytne dotaci za kalendářní rok, v němž došlo ke snížení plochy porostní skupiny, s přihlédnutím ke snížené ploše. V následujících letech Fond poskytne dotaci odpovídající snížené ploše porostní skupiny.

(3) Pokud v průběhu trvání závazku podle § 3 odst. 1 dojde u žadatele ke změně plochy porostní skupiny zařazené do podopatření podle § 2 na základě jiných skutečností než uvedených v odstavci 2, Fond poskytne dotaci na změněnou plochu a v případě snížení plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena.

(4) Pokud v průběhu trvání závazku podle § 3 odst. 1 dojde u žadatele ke změně plochy porostní skupiny zařazené do podopatření podle § 2 oproti plánu nebo osnově platným v době prvního zařazení porostní skupiny

a)   nejvýše o 15 %, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu,
b)   o více než 15 % a nejvýše o 100 % a žadatel Fondu doručí potvrzení odborného lesního hospodáře, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu, nebo
c)   o více než 100 %, Fond rozhodne o vyřazení porostní skupiny z podopatření podle § 2 a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé zařazené porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.

(5) Pokud v průběhu trvání závazku podle § 3 odst. 1 dojde u žadatele ke změně plochy porostní skupiny zařazené do podopatření podle § 2 oproti plánu nebo osnově platným v době prvního zařazení porostní skupiny tak, že

a)   se porostní skupina nachází nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o dvacetimetrový pás, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu,
b)   porostní skupina nesplňuje podmínku polohové přesnosti podle písmene a) ale nachází se nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o čtyřicetimetrový pás a žadatel Fondu doručí potvrzení odborného lesního hospodáře, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu, nebo
c)   se porostní skupina nenachází nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o čtyřicetimetrový pás, Fond rozhodne o vyřazení porostní skupiny z podopatření podle § 2 a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé zařazené porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.

(6) Pokud v průběhu trvání závazku podle § 3 odst. 1 dojde u žadatele ke změně plochy porostní skupiny zařazené do podopatření podle § 2 tak, že zařazovaná porostní skupina splňuje podmínky odstavce 5 písm. a) nebo b) a nedochází k průniku s porostní skupinou z plánu nebo osnovy platným v době prvního zařazení, lze tuto porostní skupinu zařadit pouze s potvrzením odborného lesního hospodáře.

(7) Při změně zařazení nemůže dojít k překryvu porostních skupin jednoho žadatele. Pokud plocha porostní skupiny při změně zařazení zasahuje do plochy porostní skupiny jiného žadatele nebo osoby, která o dotace nežádá, nebo do plochy porostní skupiny, u které nelze osobu na této porostní skupině hospodařící identifikovat, lze na porostní skupinu podat žádost o změnu zařazení a na plochu překryvu Fond dotaci neposkytne. V případě překryvu porostní skupiny s půdním blokem vedeným v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství lze na porostní skupinu podat žádost o změnu zařazení a na plochu překryvu Fond dotaci neposkytne.

(8) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení, jestliže ke změně plochy porostní skupiny zařazené do podopatření podle § 2 došlo v důsledku skutečností uvedených v odstavci 2 nebo 3, do nejbližšího 15. března. Je-li žádost podána po tomto datu, Fond ji zamítne. Lhůty uvedené v tomto odstavci se nevztahují na oznámení zásahu vyšší moci15).

(9) Žadatel s žádostí o změnu zařazení doloží potvrzení odborného lesního hospodáře, že nově zařazovaná změněná plocha porostní skupiny splňuje podmínky podle odstavce 4 písm. b), odstavce 5 písm. b) a odstavce 6 a že je totožná s plochou celé porostní skupiny nacházející se v terénu. Žadatel zajistí viditelné označení hranice nově zařazované plochy porostní skupiny v terénu, pokud nejsou jednoznačně identifikovatelné. Nedoloží-li žadatel potvrzení odborného lesního hospodáře, nebo bude-li kontrolou na místě zjištěno, že nebyla zařazena celá porostní skupina, vyřadí Fond porostní skupinu z podopatření podle § 2 a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé zařazené porostní skupiny.

(10) Fond na základě žádosti o změnu zařazení podané podle odstavců 2 a 3 rozhodne o zařazení do podopatření podle § 2 s přihlédnutím ke změně plochy. Podá-li žadatel žádost o změnu zařazení, ve které snižuje plochu podle odstavce 2 nebo 3 zařazenou do podopatření podle § 2 o veškerou zařazenou plochu, rozhodne Fond o vyřazení žadatele z podopatření podle § 2; případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.

§ 11
Změny v zařazené porostní skupině

(1) V případě změny identifikace zařazené porostní skupiny podá žadatel Fondu v dalším roce po prvním roce platnosti nového plánu nebo osnovy žádost o změnu zařazení, ve které uvede původní identifikaci i identifikaci z nového plánu nebo osnovy, které žadatel předal v digitální formě do datového skladu; Fond na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do podopatření podle § 2 s přihlédnutím k ohlášené změně identifikace.

(2) V prvním roce platnosti plánu nebo osnovy u porostní skupiny Fond při kontrole v příslušném kalendářním roce ke změnám týkajícím se plánu nebo osnovy nepřihlíží; případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.

(3) Jestliže na základě změny plánu nebo osnovy dojde ke sloučení porostních skupin se shodným rokem trvání závazku nebo k rozdělení porostní skupiny, Fond na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do podopatření podle § 2 a poskytne dotaci na plochu nově vzniklé porostní skupiny, nebo součet ploch nově vzniklých porostních skupin, s identifikací z nového plánu nebo osnovy podle odstavců 1 a 2 a § 10 odst. 2 až 10. Zjistí-li Fond, že nebyly sloučeny zařazené porostní skupiny se shodným rokem trvání závazku nebo u podopatření podle § 2 písm. a) porostní skupiny se shodným porostním typem hospodářského souboru, vyřadí Fond takto nově vzniklou porostní skupinu z podopatření podle § 2 a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.

(4) Jestliže dojde ke sloučení zařazených porostních skupin nebo k rozdělení zařazené porostní skupiny podle odstavce 3, posuzují se plošné a prostorové tolerance podle § 10 odst. 4 až 6 při územní změně jako celek. Územní změna se vždy posuzuje oproti plánu nebo osnově platným v době prvního zařazení.

(5) V případě, že na zařazené porostní skupině byl kontrolou na místě zjištěn nesoulad se zařazením podle § 3 odst. 5, žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení podle § 10 odst. 8 zohledňující tuto skutečnost nejpozději v roce následujícím po roce obdržení výsledků kontroly. Pokud žadatel takto neučiní, Fond rozhodne o vyřazení porostní skupiny z podopatření podle § 2 a rozhodne o vrácení dotace na plochu celé zařazené porostní skupiny.

(6) Postup podle odstavce 5 se nepoužije, jestliže byl kontrolou na místě zjištěn nesoulad se zařazením podle § 3 odst. 5 v rámci porostních skupin jednoho žadatele, a tento nesoulad

a)   tvoří na hranici porostní skupiny pás o maximální šířce 3 metry a
b)   plocha překryvu nebo nedokryvu se sousední porostní skupinou je maximálně 100 m2 pro každou takovou plochu.

§ 12
Snížení nebo neposkytnutí dotace

(1) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku zajištění viditelného označení hranice porostní skupiny uvedenou v § 8 odst. 1 písm. c) nebo § 10 odst. 9, sníží dotaci u podopatření podle § 2 za příslušný kalendářní rok, vypočtenou podle § 9, o 3 %.

(2) Zjistí-li Fond, že žadatel nesplnil podmínku uvedenou § 7 odst. 3 a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v jednotné žádosti18) a souhrnem celkové plochy uvedené v jednotné žádosti a v jednotné žádosti nevykázané je

a)   vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží dotaci o 1 %19),
b)   vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží dotaci o 2 %19),
c)   vyšší než 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží dotaci o 3 %19).

(3) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 4 písm. a) tím, že neprovedl nejméně jeden sběr reprodukčního materiálu šetrnými technologiemi nepoškozujícími stromy nejpozději do data podání poslední žádosti o poskytnutí dotace v průběhu trvání závazku, neposkytne žadateli na zařazenou porostní skupinu, na které porušil tuto podmínku, dotaci na příslušný kalendářní rok.

§ 13
Vrácení dotace a vyřazení

(1) Zjistí-li Fond, že u porostní skupiny byla v průběhu trvání závazku porušena podmínka podle § 8 odst. 1 písm. e), Fond vyřadí porostní skupinu z podopatření podle § 2 a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé porostní skupiny, na které byla tato podmínka porušena.

(2) Zjistí-li Fond, že u porostní skupiny byla v průběhu trvání závazku porušena podmínka podle § 8 odst. 2 písm. a) a pokud se nejedná o změnu porostního typu hospodářského souboru etáže v mezích seznamu uvedeného v příloze k tomuto nařízení, Fond vyřadí porostní skupinu z podopatření podle § 2 písm. a) a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé porostní skupiny, na které byla tato podmínka porušena.

(3) Zjistí-li Fond, že u porostní skupiny byla v průběhu trvání závazku porušena podmínka podle § 8 odst. 2 písm. b), c) nebo d), Fond vyřadí porostní skupinu z podopatření podle § 2 písm. a) a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé porostní skupiny, na které byla tato podmínka porušena.

(4) Zjistí-li Fond, že u zařazené porostní skupiny byla v průběhu trvání závazku porušena podmínka podle § 8 odst. 4 písm. a), c) nebo d), Fond vyřadí porostní skupinu z podopatření podle § 2 písm. b) a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé porostní skupiny, na které byla tato podmínka porušena.

(5) Fond nerozhodne o vrácení dotace, nesplní-li žadatel závazek podle § 3 odst. 1 v důsledku

a)   restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi13),
b)   provedení pozemkové úpravy14),
c)   provedení stavby ve veřejném zájmu16),
d)   obnovy katastrálního operátu17), nebyla-li provedena na podkladě výsledků pozemkových úprav, nebo
e)   změna vymezení oblasti Natura 20004) nebo zvláště chráněného území4).

(6) Jestliže Fond zjistí porušení podmínky podopatření podle § 2, které má za následek vrácení již poskytnuté dotace, uplatní se vrácení dotace nejvýše na dotaci poskytnutou v průběhu 4 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém došlo k porušení podmínky; v případě zjištění porušení podmínky podopatření podle § 2 po uplynutí příslušného pětiletého období se vrácení dotace uplatní nejvýše na dotaci poskytnutou za 5 kalendářních let.

§ 14
Přechod zařazení

(1) Pokud fyzická osoba, která je žadatelem, ukončí činnost, nebo právnická osoba, která je žadatelem, zanikne bez likvidace, a právní nástupce této osoby, nový vlastník, nový nájemce, nový vypůjčitel nebo nový pachtýř lesních pozemků dříve obhospodařovaných žadatelem (dále jen „nabyvatel“) tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převedení lesních pozemků dříve obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele a písemně se zaváže v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek příslušného podopatření podle § 2, nepovažuje se to za nesplnění podmínek stanovených pro příslušná podopatření v § 2.

(2) Pokud v důsledku převodu nebo přechodu, nájmu nebo pachtu části nebo celého obchodního závodu dojde v průběhu příslušného závazku u žadatele ke snížení výměry zařazené plochy, na kterou je v rámci příslušného podopatření poskytována dotace, a nabyvatel části nebo celého obchodního závodu tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převedení lesních pozemků dříve obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele a písemně se zaváže pokračovat v plnění podmínek příslušného podopatření na nabyté části tohoto obchodního závodu ve stejném rozsahu, a zaváže-li se písemně žadatel, že jako převodce v případě převodu části tohoto obchodního závodu bude pokračovat v plnění podmínek příslušného podopatření podle § 2 na nepřeváděné části obchodního závodu, Fond o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace nerozhodne.

(3) Jestliže se nabyvatel písemně zaváže, že bude pokračovat v plnění podmínek tohoto podopatření na nabyté ploše lesních pozemků podle odstavce 1 nebo 2, novou žádost o zařazení již nepodává; tuto skutečnost však oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři, v němž uvede plochu porostní skupiny zařazenou do tohoto podopatření, a Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení zbývající část období, po které bude nabyvatel zařazen do tohoto podopatření.

(4) Jestliže se nabyvatel písemně zavázal v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek příslušného podopatření na nabytých lesních pozemcích podle odstavce 1 nebo 2 a došlo-li v průběhu období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen do příslušného podopatření, k nesplnění podmínek tohoto podopatření na lesních pozemcích, na které byla dotace poskytnuta, rozhodne Fond o vrácení poměrné části dotace nabyvatelem za období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen.

§ 15
Společná ustanovení

(1) Jednu porostní skupinu v rámci jednotlivých podopatření podle § 2 může zařadit pouze jeden žadatel.

(2) Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší moci15), ustanovení § 12 odst. 1 nebo 2 nebo § 13 odst. 1 až 3 se nepoužijí.

(3) Porostní skupiny, které byly zařazeny do titulu zachování hospodářského souboru podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., nelze zařadit do podopatření podle § 2 písm. a).

(4) Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa. U zakmenění se použije matematické zaokrouhlování na celé číslo a u zastoupení dřevin na celá procenta.

§ 16
Přechodná ustanovení

(1) Žadatel, který hodlá podat žádost o zařazení podle § 3 v roce 2016, doručí Fondu tuto žádost do 15. března 2016 pro závazek začínající v roce 2016.

(2) Na porostní skupinu zařazenou v roce 2016 do podopatření podle § 2 písm. b) se v prvním roce trvání závazku § 8 odst. 4 písm. c) nevztahuje.

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích

§ 17

Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění nařízení vlády č. 51/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 106/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 76/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády č. 308/2014 Sb. a nařízení vlády č. 113/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 písm. a), § 4 odst. 3 písm. d), § 8 odst. 2 a v § 9 odst. 1 se slova „č. 1“ zrušují.

2. V § 3 odst. 3 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

3. V § 3 odst. 3 písmeno d) zní:

„d)   zákres plochy zařazované vybrané porostní skupiny v mapě v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.“.

4. V § 5 písmena d) a e) znějí:

„d)   v případě provádění obnovy zvolené etáže ve vybrané porostní skupině je v obnovené etáži dodrženo zastoupení hlavních dřevin charakteristických pro porostní typ alespoň 50 %, nebo dodržen tvar lesa u lesa nízkého8), nejpozději v době zajištění následného porostu10); pokud je zastoupení hlavní dřeviny nebo součet zastoupení hlavních dřevin podle přílohy k tomuto nařízení nejméně 50 %, jedná se o převažující zastoupení,
e)   v případě provádění obnovy zvolené etáže ve vybrané porostní skupině je v posledním roce trvání závazku v obnovené etáži dodrženo zastoupení hlavních dřevin charakteristických pro porostní typ alespoň 50 %, nebo dodržen tvar lesa u lesa nízkého6) podle přílohy k tomuto nařízení,“.

5. § 7 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 12 až 16 zní:

㤠7
Změna plochy vybrané porostní skupiny

(1) Novou žádost o zařazení do titulu zachování hospodářského souboru nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2014 a pro období následující.

(2) Jestliže žadatel prokáže, že v průběhu příslušného dvacetiletého období došlo ke snížení plochy vybrané porostní skupiny zařazené do titulu zachování hospodářského souboru na základě

a)   restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi12),
b)   provedení pozemkové úpravy13),
c)   zásahu vyšší moci14),
d)   provedení stavby ve veřejném zájmu15),
e)   obnovy katastrálního operátu16), nebyla-li provedena na podkladě výsledků pozemkových úprav, nebo
f)   změna vymezení oblasti Natura 20005),

Fond žadateli poskytne dotaci za kalendářní rok, v němž došlo ke snížení plochy vybrané porostní skupiny, s přihlédnutím ke snížené ploše. V následujících letech Fond poskytne dotaci odpovídající snížené ploše vybrané porostní skupiny.

(3) Pokud v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele ke změně plochy vybrané porostní skupiny zařazené do titulu zachování hospodářského souboru na základě jiných skutečností než uvedených v odstavci 2, Fond poskytne dotaci na změněnou plochu odpovídající změně plochy a v případě snížení plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena.

(4) Pokud v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele ke změně plochy vybrané porostní skupiny zařazené do titulu zachování hospodářského souboru oproti plánu nebo osnově platným v době prvního zařazení vybrané porostní skupiny

a)   nejvýše o 15 %, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu,
b)   o více než 15 % a nejvýše o 100 % a žadatel Fondu doručí potvrzení odborného lesního hospodáře, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu, nebo
c)   o více než 100 %, Fond rozhodne o vyřazení vybrané porostní skupiny z titulu zachování hospodářského souboru a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé vybrané porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.

(5) Pokud v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele ke změně plochy vybrané porostní skupiny zařazené do titulu zachování hospodářského souboru oproti plánu nebo osnově platným v době prvního zařazení vybrané porostní skupiny tak, že

a)   se vybraná porostní skupina nachází nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o dvacetimetrový pás, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu,
b)   vybraná porostní skupina nesplňuje podmínku polohové přesnosti podle písmene a) ale nachází se nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o čtyřicetimetrový pás a žadatel Fondu doručí potvrzení odborného lesního hospodáře, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu, nebo
c)   se vybraná porostní skupina nenachází nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o čtyřicetimetrový pás, Fond rozhodne o vyřazení vybrané porostní skupiny z titulu zachování hospodářského souboru a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé vybrané porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.

(6) Pokud v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele ke změně plochy vybrané porostní skupiny zařazené do titulu zachování hospodářského souboru tak, že zařazovaná porostní skupina splňuje podmínky odstavce 5 písm. a) nebo b) a nedochází k průniku s porostní skupinou z plánu nebo osnovy platným v době prvního zařazení, lze tuto porostní skupinu zařadit pouze s potvrzením odborného lesního hospodáře.

(7) Při změně zařazení nemůže dojít k překryvu vybraných porostních skupin jednoho žadatele. Pokud plocha vybrané porostní skupiny při změně zařazení zasahuje do plochy porostní skupiny jiného žadatele nebo osoby, která o dotace nežádá, nebo do plochy porostní skupiny, u které nelze osobu na této porostní skupině hospodařící identifikovat, lze na vybranou porostní skupinu podat žádost o změnu zařazení a na plochu překryvu Fond dotaci neposkytne. V případě překryvu vybrané porostní skupiny s půdním blokem vedeným v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství lze na vybranou porostní skupinu podat žádost o změnu zařazení a na plochu překryvu Fond dotaci neposkytne.

(8) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení, jestliže ke změně plochy vybrané porostní skupiny zařazené do titulu zachování hospodářského souboru došlo v důsledku skutečností uvedených v odstavci 2 nebo 3, do nejbližšího 15. března. Je-li žádost podána po tomto datu, Fond ji zamítne. Lhůty uvedené v tomto odstavci se nevztahují na oznámení zásahu vyšší moci14).

(9) Žadatel s žádostí o změnu zařazení doloží potvrzení odborného lesního hospodáře, že nově zařazovaná změněná plocha vybrané porostní skupiny splňuje podmínky podle odstavce 4 písm. b), odstavce 5 písm. b) a odstavce 6 a že je totožná s plochou celé vybrané porostní skupiny nacházející se v terénu. Žadatel zajistí viditelné označení hranice nově zařazované plochy vybrané porostní skupiny v terénu, pokud nejsou jednoznačně identifikovatelné. Nedoloží-li žadatel potvrzení odborného lesního hospodáře, nebo bude-li kontrolou na místě zjištěno, že nebyla zařazena celá vybraná porostní skupina, vyřadí Fond porostní skupinu z titulu zachování hospodářského souboru a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé zařazené porostní skupiny.

(10) Fond na základě žádosti o změnu zařazení podané podle odstavce 2 nebo 3 rozhodne o zařazení do titulu zachování hospodářského souboru s přihlédnutím ke změně plochy. Podá-li žadatel žádost o změnu zařazení, ve které snižuje plochu podle odstavce 2 nebo 3 zařazenou do titulu zachování hospodářského souboru o veškerou zařazenou plochu, rozhodne Fond o vyřazení žadatele z titulu zachování hospodářského souboru; případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.


12) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.
13) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
14) Čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č.  2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.
Čl. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost.
15) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
16) § 40 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

6. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

㤠7a
Změny ve vybrané porostní skupině

(1) V případě změny identifikace vybrané porostní skupiny podá žadatel Fondu v dalším roce po prvním roce platnosti nového plánu nebo osnovy žádost o změnu zařazení, ve které uvede původní identifikaci i identifikaci z nového plánu nebo osnovy, které žadatel předal v digitální formě do datového skladu; Fond na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do titulu zachování hospodářského souboru s přihlédnutím k ohlášené změně identifikace.

(2) V prvním roce platnosti plánu nebo osnovy u vybrané porostní skupiny Fond při kontrole v příslušném kalendářním roce ke změnám týkajícím se plánu nebo osnovy nepřihlíží; případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.

(3) Jestliže na základě změny plánu nebo osnovy dojde ke sloučení vybraných porostních skupin se shodným rokem začátku příslušného dvacetiletého období nebo k rozdělení vybrané porostní skupiny, Fond na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do titulu zachování hospodářského souboru a poskytne dotaci na plochu nově vzniklé vybrané porostní skupiny, nebo součet ploch nově vzniklých vybraných porostních skupin, s identifikací z nového plánu nebo osnovy podle odstavců 1 a 2 a § 7 odst. 2 až 10. Zjistí-li Fond, že nebyly sloučeny zařazené porostní skupiny se shodným rokem začátku příslušného dvacetiletého období nebo porostní skupiny se shodným porostním typem hospodářského souboru, vyřadí Fond takto nově vzniklou porostní skupinu z titulu zachování hospodářského souboru a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé vybrané porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.

(4) Jestliže dojde ke sloučení vybraných porostních skupin nebo k rozdělení vybrané porostní skupiny podle odstavce 3, posuzují se plošné a prostorové tolerance podle § 7 odst. 4 až 6 při územní změně jako celek. Územní změna se vždy posuzuje oproti plánu nebo osnově platným v době prvního zařazení.

(5) V případě, že na vybrané porostní skupině byl kontrolou na místě zjištěn nesoulad se zařazením podle § 3 odst. 4, žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení zohledňující tuto skutečnost nejpozději v roce následujícím po roce obdržení výsledků kontroly. Pokud žadatel takto neučiní, Fond rozhodne o vyřazení vybrané porostní skupiny z titulu zachování hospodářského souboru a rozhodne o vrácení dotace na plochu celé vybrané porostní skupiny.

(6) Postup podle odstavce 5 se nepoužije, jestliže byl kontrolou na místě zjištěn nesoulad se zařazením podle § 3 odst. 4 v rámci vybraných porostních skupin jednoho žadatele, a tento nesoulad

a)   tvoří na hranici porostní skupiny pás o maximální šířce 3 metry a
b)   plocha překryvu nebo nedokryvu se sousední porostní skupinou je maximálně 100 m2 pro každou takovou plochu.“.

7. V § 8 odst. 3 se slova „§ 7 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 7 odst. 9“.

8. V § 9 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Jestliže Fond zjistí porušení podmínky titulu zachování hospodářského souboru, které má za následek vrácení již poskytnuté dotace, uplatní se vrácení dotace nejvýše na dotaci poskytnutou v průběhu 19 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém došlo k porušení podmínky; v případě zjištění porušení podmínky titulu zachování hospodářského souboru po uplynutí příslušného dvacetiletého období se vrácení dotace uplatní nejvýše na dotaci poskytnutou za 20 kalendářních let.“.

9. § 9a včetně nadpisu zní:

㤠9a
Přechod zařazení

(1) Pokud fyzická osoba, která je žadatelem, ukončí činnost, nebo právnická osoba, která je žadatelem, zanikne bez likvidace, a právní nástupce této osoby, nový vlastník, nový nájemce, nový vypůjčitel nebo nový pachtýř lesních pozemků dříve obhospodařovaných žadatelem (dále jen „nabyvatel“) tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převedení lesních pozemků dříve obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele a písemně se zaváže v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek titulu zachování hospodářského souboru, nepovažuje se to za nesplnění podmínek stanovených pro titul zachování hospodářského souboru.

(2) Pokud v důsledku převodu nebo přechodu, nájmu nebo pachtu části nebo celého obchodního závodu dojde v průběhu příslušného závazku u žadatele ke snížení výměry zařazené plochy, na kterou je v rámci titulu zachování hospodářského souboru poskytována dotace, a nabyvatel části nebo celého obchodního závodu tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převedení lesních pozemků dříve obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele a písemně se zaváže pokračovat v plnění podmínek titulu zachování hospodářského souboru na nabyté části tohoto obchodního závodu ve stejném rozsahu, a zaváže-li se písemně žadatel, že jako převodce v případě převodu části tohoto obchodního závodu bude pokračovat v plnění podmínek titulu zachování hospodářského souboru na nepřeváděné části obchodního závodu, Fond o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace nerozhodne.

(3) Jestliže se nabyvatel písemně zaváže, že bude pokračovat v plnění titulu zachování hospodářského souboru na nabyté ploše lesních pozemků podle odstavce 1 nebo 2, novou žádost o zařazení již nepodává; tuto skutečnost však oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři, v němž uvede plochu vybrané porostní skupiny zařazenou do titulu zachování hospodářského souboru, a Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení zbývající část období, po které bude nabyvatel zařazen do tohoto titulu.

(4) Jestliže se nabyvatel písemně zavázal v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek titulu zachování hospodářského souboru na nabytých lesních pozemcích podle odstavce 1 nebo 2 a došlo-li v průběhu období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen do titulu zachování hospodářského souboru, k nesplnění podmínek tohoto titulu na lesních pozemcích, na které byla dotace poskytnuta, rozhodne Fond o vrácení poměrné části dotace nabyvatelem za období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen.“.

10. V § 10 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „U zastoupení dřevin se použije matematické zaokrouhlování na celá procenta.“.

11. Příloha č. 1 zní:

„Příloha k nařízení vlády č. 147/2008 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

12. Příloha č. 2 se zrušuje.

§ 18
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a která nebyla přede dnem nabytí účinností tohoto nařízení pravomocně skončena, se dokončí podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘETÍ
Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření

§ 19

Nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 108/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 75/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády č. 308/2014 Sb. a nařízení vlády č. 113/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 písm. b) se za slova „skupin je“ vkládá slovo „průměrná“ a slova „je minimálně sedm desetin plného zakmenění“ se nahrazují slovy „minimálně hodnota sedm5) na celé ploše porostní skupiny“.

2. V § 2 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.

3. V § 3 odst. 3 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena e) a f).

4. V § 3 odst. 3 písmeno f) zní:

„f)   zákres plochy zařazované zvolené porostní skupiny v mapě v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.“.

5. V § 5 písm. d) se za slova „§ 3 odst. 3 písm. a)“ vkládá slovo „průměrnou“, slova „desetin plného zakmenění“ se zrušují a na konci textu se doplňují slova „na celé ploše zvolené porostní skupiny“.

6. § 7 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 12 až 16 zní:

㤠7
Změna plochy zvolené porostní skupiny

(1) Novou žádost o zařazení do titulu zlepšování druhové skladby nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2014 a pro období následující.

(2) Jestliže žadatel prokáže, že v průběhu příslušného dvacetiletého období došlo ke snížení plochy zvolené porostní skupiny zařazené do titulu zlepšování druhové skladby na základě

a)   restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi12),
b)   provedení pozemkové úpravy13),
c)   zásahu vyšší moci14),
d)   provedení stavby ve veřejném zájmu15), nebo
e)   obnovy katastrálního operátu16), nebyla-li provedena na podkladě výsledků pozemkových úprav,

Fond žadateli poskytne dotaci za kalendářní rok, v němž došlo ke snížení plochy zvolené porostní skupiny, s přihlédnutím ke snížené ploše. V následujících letech Fond poskytne dotaci odpovídající snížené ploše zvolené porostní skupiny.

(3) Pokud v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele ke změně plochy zvolené porostní skupiny zařazené do titulu zlepšování druhové skladby na základě jiných skutečností než uvedených v odstavci 2, Fond poskytne dotaci na změněnou plochu odpovídající změně plochy a v případě snížení plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena.

(4) Pokud v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele ke změně plochy zvolené porostní skupiny zařazené do titulu zlepšování druhové skladby oproti plánu nebo osnově platným v době prvního zařazení zvolené porostní skupiny

a)   nejvýše o 15 %, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu,
b)   o více než 15 % a nejvýše o 100 % a žadatel Fondu doručí potvrzení odborného lesního hospodáře, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu, nebo
c)   o více než 100 %, Fond rozhodne o vyřazení zvolené porostní skupiny z titulu zlepšování druhové skladby a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé zvolené porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.

(5) Pokud v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele ke změně plochy zvolené porostní skupiny zařazené do titulu zlepšování druhové skladby oproti plánu nebo osnově platným v době prvního zařazení zvolené porostní skupiny tak, že

a)   se zvolená porostní skupina nachází nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o dvacetimetrový pás, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu,
b)   zvolená porostní skupina nesplňuje podmínku polohové přesnosti podle písmene a), ale nachází se nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o čtyřicetimetrový pás a žadatel Fondu doručí potvrzení odborného lesního hospodáře, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu, nebo
c)   se zvolená porostní skupina nenachází nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o čtyřicetimetrový pás, Fond rozhodne o vyřazení zvolené porostní skupiny z titulu zlepšování druhové skladby a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé zvolené porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.

(6) Pokud v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele ke změně plochy zvolené porostní skupiny zařazené do titulu zlepšování druhové skladby tak, že zvolená porostní skupina splňuje podmínky odstavce 5 písm. a) nebo b) a nedochází k průniku s porostní skupinou z plánu nebo osnovy platným v době prvního zařazení, lze tuto porostní skupinu zařadit pouze s potvrzením odborného lesního hospodáře.

(7) Při změně zařazení nemůže dojít k překryvu zvolených porostních skupin jednoho žadatele. Pokud plocha zvolené porostní skupiny při změně zařazení zasahuje do plochy porostní skupiny jiného žadatele nebo osoby, která o dotace nežádá, nebo do plochy porostní skupiny, u které nelze osobu na této porostní skupině hospodařící identifikovat, lze na zvolenou porostní skupinu podat žádost o změnu zařazení a na plochu překryvu Fond dotaci neposkytne. V případě překryvu zvolené porostní skupiny s půdním blokem, s výjimkou zemědělské kultury zalesněná půda, vedeným v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství lze na zvolenou porostní skupinu podat žádost o změnu zařazení a na plochu překryvu Fond dotaci neposkytne.

(8) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení, jestliže ke změně plochy zvolené porostní skupiny zařazené do titulu zlepšování druhové skladby došlo v důsledku skutečností uvedených v odstavci 2 nebo 3, do nejbližšího 15. března. Je-li žádost podána po tomto datu, Fond ji zamítne. Lhůty uvedené v tomto odstavci se nevztahují na oznámení zásahu vyšší moci14).

(9) Žadatel s žádostí o změnu zařazení doloží potvrzení odborného lesního hospodáře, že nově zařazovaná změněná plocha zvolené porostní skupiny splňuje podmínky podle odstavce 4 písm. b), odstavce 5 písm. b) a odstavce 6 a že je totožná s plochou celé porostní skupiny nacházející se v terénu. Žadatel zajistí viditelné označení hranice nově zařazované plochy zvolené porostní skupiny v terénu, pokud nejsou jednoznačně identifikovatelné. Nedoloží-li žadatel potvrzení odborného lesního hospodáře, nebo bude-li kontrolou na místě zjištěno, že nebyla zařazena celá zvolená porostní skupina, vyřadí Fond porostní skupinu z titulu zlepšování druhové skladby a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé zvolené porostní skupiny.

(10) Fond na základě žádosti o změnu zařazení podané podle odstavce 2 nebo 3 rozhodne o zařazení do titulu zlepšování druhové skladby s přihlédnutím ke změně plochy. Podá-li žadatel žádost o změnu zařazení, ve které snižuje plochu podle odstavce 2 nebo 3 zařazenou do titulu zlepšování druhové skladby o veškerou zařazenou plochu, rozhodne Fond o vyřazení žadatele z titulu zlepšování druhové skladby; případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.


12) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.
13) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
14) Čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č.  2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
Čl. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost.
15) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
16) § 40 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

7. V § 8 odst. 5 se slova „§ 7 odst. 2 až 8 a § 8 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 7 odst. 2 až 10 a § 8 odst. 4 a 6“.

8. V § 8 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 až 8, které znějí:

„(6) Jestliže dojde ke sloučení zvolených porostních skupin nebo k rozdělení zvolené porostní skupiny podle odstavce 5, posuzují se plošné a prostorové tolerance podle § 7 odst. 4 až 6 při územní změně jako celek. Územní změna se vždy posuzuje oproti plánu nebo osnově platným v době prvního zařazení.

(7) V případě, že na zvolené porostní skupině byl kontrolou na místě zjištěn nesoulad se zařazením podle § 3 odst. 4, žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení zohledňující tuto skutečnost nejpozději v roce následujícím po roce obdržení výsledků kontroly. Pokud žadatel takto neučiní, Fond rozhodne o vyřazení zvolené porostní skupiny z titulu zlepšování druhové skladby a rozhodne o vrácení dotace na plochu celé zvolené porostní skupiny.

(8) Postup podle odstavce 6 se nepoužije, jestliže byl kontrolou na místě zjištěn nesoulad se zařazením podle § 3 odst. 4 v rámci zvolených porostních skupin jednoho žadatele, a tento nesoulad

a)   tvoří na hranici porostní skupiny pás o maximální šířce 3 metry a
b)   plocha překryvu nebo nedokryvu se sousední porostní skupinou je maximálně 100 m2 pro každou takovou plochu.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 9.

9. V § 9 odst. 3 se slova „§ 7 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 7 odst. 9“.

10. V § 9 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Jestliže Fond zjistí porušení podmínky titulu zlepšování druhové skladby, které má za následek vrácení již poskytnuté dotace, uplatní se vrácení dotace nejvýše na dotaci poskytnutou v průběhu 19 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém došlo k porušení podmínky; v případě zjištění porušení podmínky titulu zlepšování druhové skladby po uplynutí příslušného dvacetiletého období se vrácení dotace uplatní nejvýše na dotaci poskytnutou za 20 kalendářních let.“.

11. § 10a včetně nadpisu zní:

㤠10a
Přechod zařazení

(1) Pokud fyzická osoba, která je žadatelem, ukončí činnost, nebo právnická osoba, která je žadatelem, zanikne bez likvidace, a právní nástupce této osoby, nový vlastník, nový nájemce, nový vypůjčitel nebo nový pachtýř lesních pozemků dříve obhospodařovaných žadatelem (dále jen „nabyvatel“) tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převedení lesních pozemků dříve obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele a písemně se zaváže v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek titulu zlepšování druhové skladby, nepovažuje se to za nesplnění podmínek stanovených pro titul zlepšování druhové skladby.

(2) Pokud v důsledku převodu nebo přechodu, nájmu nebo pachtu části nebo celého obchodního závodu dojde v průběhu příslušného závazku u žadatele ke snížení výměry zařazené plochy, na kterou je v rámci titulu zlepšování druhové skladby poskytována dotace, a nabyvatel části nebo celého obchodního závodu tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převedení lesních pozemků dříve obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele a písemně se zaváže pokračovat v plnění podmínek titulu zlepšování druhové skladby na nabyté části tohoto obchodního závodu ve stejném rozsahu, a zaváže-li se písemně žadatel, že jako převodce v případě převodu části tohoto obchodního závodu bude pokračovat v plnění podmínek titulu zlepšování druhové skladby na nepřeváděné části obchodního závodu, Fond o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace nerozhodne.

(3) Jestliže se nabyvatel písemně zaváže, že bude pokračovat v plnění podmínek titulu zlepšování druhové skladby na nabyté ploše lesních pozemků podle odstavce 1 nebo 2, novou žádost o zařazení již nepodává; tuto skutečnost však oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři, v němž uvede plochu porostní skupiny zařazenou do titulu zlepšování druhové skladby, a Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení zbývající část období, po které bude nabyvatel zařazen do titulu zlepšování druhové skladby.

(4) Jestliže se nabyvatel písemně zavázal v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek titulu zlepšování druhové skladby na nabytých lesních pozemcích podle odstavce 1 nebo 2 a došlo-li v průběhu období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen do titulu zlepšování druhové skladby, k nesplnění podmínek titulu zlepšování druhové skladby na lesních pozemcích, na které byla dotace poskytnuta, rozhodne Fond o vrácení poměrné části dotace nabyvatelem za období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen.“.

12. V § 11 odst. 2 část věty za středníkem zní: „u zakmenění se použije matematické zaokrouhlování na celé číslo a u zastoupení dřevin na celá procenta“.

13. Příloha č. 3 se zrušuje.

§ 20
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a která nebyla přede dnem nabytí účinností tohoto nařízení pravomocně skončena, se dokončí podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

§ 21

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 2016.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

Příloha k nařízení vlády č. 29/2016 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost.
Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost.
2)   § 6 odst. 9 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.
3)   Vyhláška č. 84/1996 Sb.
§ 3 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4)   Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.
6)   § 2a zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.
7)   § 2d odst. 4 a § 2g odst. 2 zákona č. 149/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8)   Čl. 13 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 809/2014.
9)   Čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1306/2013.
Čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
10)   § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
11)   § 5a zákona č. 149/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
12)   § 30 zákona č. 149/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
13)   Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.
14)   Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
15)   Čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.
Čl. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
16)   Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
17)   § 40 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
18)   Čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1306/2013.
Čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
19)   Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

E-shop

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Pavlína Uhlířová - Wolters Kluwer, a. s.

Vydání monografie Procesní postavení osoby neznámého pobytu – ve světle nařízení Brusel I bis souvisí s nárůstem případů uzavírání smluv mezi občany různých členských států, a tedy nárůstu počtu soudních řízení s cizím prvkem. Početná skupina soudních sporů je přitom vedena právě ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních - Komentář, 2. vydání

Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních - Komentář, 2. vydání

Přemysl Polák, Helena Huclová, Miroslav Kubíček - Wolters Kluwer, a. s.

Právní stav ke dni 30. 4. 2020. Velmi úspěšný a stále jedinečný komentář zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (zák. č. 104/2013 Sb.) vychází po šesti letech ve druhém, aktualizovaném ...

Cena: 2 890 KčKOUPIT

ÚZ č. 1400 - Obchodní korporace 2021

ÚZ č. 1400 - Obchodní korporace 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 se mění téměř celá dosavadní úprava obchodních korporací – od společných ustanovení přes jednotlivé typy obchodních společností (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost) až po družstva, která se změnila již v ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.