Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


26

ZÁKON

ze dne 6. ledna 2016,

kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., a zákona č. 298/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 8 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ ; diplomatickou nebo konzulární hodnost lze přiznat nebo propůjčit též státnímu zaměstnanci, který vykonává službu na služebním působišti na území České republiky, vyžaduje-li to zájem České republiky“.

2. V § 24 odst. 5 se za větu první vkládá věta „Výběrové řízení se dále nekoná, jedná-li se o zařazení státního zaměstnance na služební místo uvolněné v souvislosti s vysláním k výkonu zahraniční služby; to neplatí, jde-li o služební místo představeného.“.

3. V § 51 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Státní zaměstnanec, který byl vyslán k výkonu zahraniční služby ze služebního místa představeného, se po dobu 3 let od ukončení tohoto vyslání považuje pro účast ve výběrovém řízení na služební místo představeného za státního zaměstnance vykonávajícího službu na služebním místě představeného, ze kterého byl vyslán k výkonu zahraniční služby.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

4. V § 67 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Státní zaměstnanec vykonávající službu v Ministerstvu zahraničních věcí nebo Ministerstvu obrany, s výjimkou státního zaměstnance podle § 45 odst. 3, může být vyslán k výkonu zahraniční služby i bez svého souhlasu, nepřevyšuje-li doba jeho vyslání 6 měsíců a je-li to nezbytné k výkonu zahraniční služby, a to nejvýše jednou za období 5 let počínající prvním dnem doby vyslání k výkonu zahraniční služby bez souhlasu státního zaměstnance.“.

5. V § 67 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Státního zaměstnance lze po ukončení výkonu zahraniční služby zařadit po dobu nejvýše 2 let k výkonu služby na volné služební místo, s výjimkou služebního místa představeného, bez ohledu na obor služby stanovený pro volné služební místo; po tuto dobu není povinen vykonat zvláštní část úřednické zkoušky pro tento obor služby.“.

6. V § 74 odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „ ; to neplatí pro státního zaměstnance, který byl jmenován na služební místo vedoucího zastupitelského úřadu před dovršením věku 70 let; v takovém případě skončí služební poměr státního zaměstnance dnem 31. prosince kalendářního roku, ve kterém byl odvolán ze služebního místa vedoucího zastupitelského úřadu“.

7. V § 149 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Státnímu zaměstnanci lze osobní příplatek přiznat, zvýšit, snížit nebo odejmout též v souvislosti s jeho vysláním k výkonu zahraniční služby nebo s ukončením tohoto vyslání, a to na návrh představeného.“.

8. V § 178 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Služební orgán může za účelem sladění rodinného a osobního života s výkonem služby obsadit služební místo v zastupitelském úřadu, s výjimkou služebního místa představeného, osobou, která je manželem nebo partnerem státního zaměstnance vyslaného k výkonu zahraniční služby, v pracovním poměru na dobu určitou podle pracovněprávních předpisů. Doba trvání pracovního poměru této osoby nesmí překročit dobu vyslání dotčeného státního zaměstnance k výkonu zahraniční služby.

(3) Služební orgán může obsadit služební místo v zastupitelském úřadu, s výjimkou služebního místa vedoucího oddělení, osobou v pracovním poměru na dobu určitou podle pracovněprávních předpisů, vyžaduje-li to zájem České republiky.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.

9. V § 178 odst. 4 a 5 se slova „odstavci 1“ nahrazují slovy „odstavcích 1 až 3“.

10. V § 193 odst. 3 se slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 4“.

11. V § 195 se na konci textu doplňují slova „ ; to neplatí pro státního zaměstnance na služebním místě vedoucího zastupitelského úřadu“.

12. Na konci § 195 se doplňuje věta „Služební poměr státního zaměstnance na služebním místě vedoucího zastupitelského úřadu skončí dnem 31. prosince kalendářního roku, ve kterém byl odvolán ze služebního místa vedoucího zastupitelského úřadu.“.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1567 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2024

ÚZ č. 1567 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se mění všechny sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb zahraničního stravného. Tato publikace obsahuje nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1553 - Státní služba

ÚZ č. 1553 - Státní služba

Sagit, a. s.

Zákon o státní službě byl od minulého vydání několikrát změněn; největší změny přináší novela účinná od 1. 10. 2023, která mj. rozšiřuje pravidla pro výkon služby z jiného místa než je pracoviště (home office), zavádí možnost rozvržení služební doby, posiluje informovanost o ... pokračování

Cena: 129 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.