Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


376

ZÁKON

ze dne 10. prosince 2015

o ukončení důchodového spoření

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
UKONČENÍ DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon upravuje ukončení systému důchodového spoření podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o důchodovém spoření“) a s tím související povinnosti penzijní společnosti, depozitáře důchodového fondu, správce pojistného na důchodové spoření (dále jen „správce pojistného“), práva a povinnosti účastníka důchodového spoření (dále jen „účastník“) a výkon dohledu.

§ 2
Vztah k zákonu o důchodovém spoření

(1) Při ukončování systému důchodového spoření se postupuje podle zákona o důchodovém spoření, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) V Centrálním registru smluv nelze registrovat smlouvu o důchodovém spoření a pojistnou smlouvu o pojištění důchodu.

(3) Penzijní společnost není povinna aktualizovat údaje uvedené ve statutu důchodového fondu související s povinnostmi uloženými tímto zákonem.

§ 3
Nároky účastníka

(1) Účastník má nárok na vyplacení prostředků účastníka

a)   převedením na jím uvedený účet u osoby oprávněné poskytovat platební služby, nebo dodáním prostřednictvím poštovního poukazu, nebo
b)   převedením na jeho doplňkové penzijní spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření, nebo penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem.

(2) Do dne 30. září 2016 účastník penzijní společnosti písemně sdělí své jméno, rodné číslo nebo datum narození, nebylo-li přiděleno rodné číslo, zvolený způsob vyplacení prostředků účastníka a

a)   číslo účtu u osoby oprávněné poskytovat platební služby, na který mají být prostředky účastníka převedeny, nebo adresu, na kterou mají být prostředky účastníka dodány prostřednictvím poštovního poukazu, nebo
b)   číslo účtu určeného pro příjem příspěvků na doplňkové penzijní spoření, nebo penzijní připojištění se státním příspěvkem penzijní společnosti, se kterou má účastník uzavřenou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, nebo penzijním připojištění, a číslo této smlouvy.

(3) Je-li smlouva o doplňkovém penzijním spoření nebo penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřena se stejnou penzijní společností, sdělení podle odstavce 2, jímž si účastník zvolil možnost podle odstavce 1 písm. b), lze zaslat způsobem dohodnutým s penzijní společností.

(4) V případě převodu na účet v zahraničí u osoby oprávněné poskytovat platební služby nebo dodání prostřednictvím poštovního poukazu má penzijní společnost nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů s tím spojených, ve výši, která přesahuje náklady na převod na účet v České republice u osoby oprávněné poskytovat platební služby. O tyto náklady se sníží vyplácené prostředky účastníka podle § 11 odst. 2.

(5) V případě, že je penzijní společnosti doručena přede dnem 1. října 2016 výzva podle § 15 odst. 1 nebo sdělení podle § 15 odst. 5 zákona o důchodovém spoření, má tato výzva nebo sdělení přednost před sdělením účastníka podle odstavce 2. Jde-li o výzvu podle § 15 odst. 1 zákona o důchodovém spoření, vztahuje se věta první pouze na 60 % prostředků účastníka.

(6) Pohledávku účastníka za penzijní společností vyplývající z jeho účasti na důchodovém spoření nelze postihnout výkonem rozhodnutí ani exekucí.

§ 4
Úmrtí účastníka ve spořící době

Penzijní společnost vyplatí dědici prostředky účastníka odpovídající dědickému podílu podle rozhodnutí soudu o dědictví, které nabylo právní moci, do 1 měsíce ode dne, kdy o to dědic písemně požádal.

§ 5
Strategie spoření

Ode dne vstupu důchodových fondů do likvidace nelze měnit strategii spoření.

§ 6
Oznámení účastníkům

(1) Penzijní společnost je povinna do dne 31. března 2016 zaslat účastníkovi oznámení o postupu při ukončení důchodového spoření.

(2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje zejména informace o

a)   způsobu a lhůtě vyplacení prostředků účastníka,
b)   povinnosti účastníka písemně sdělit penzijní společnosti zvolený způsob vyplacení a číslo účtu u osoby oprávněné poskytovat platební služby, nebo adresu, nebo penzijní společnost a číslo účtu určeného pro příjem příspěvků na doplňkové penzijní spoření, nebo penzijní připojištění se státním příspěvkem a číslo smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, nebo penzijním připojištění se státním příspěvkem a jméno, rodné číslo nebo datum narození účastníka, nebylo-li přiděleno rodné číslo,
c)   lhůtě pro zaslání sdělení podle písmene b),
d)   právu penzijní společnosti na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s převodem na účet v zahraničí u osoby oprávněné poskytovat platební služby nebo dodáním prostřednictvím poštovního poukazu,
e)   změně způsobu investování důchodových fondů,
f)   možnosti doplatit pojistné na důchodové pojištění za dobu účasti na důchodovém spoření,
g)   převodu prostředků účastníka na účet určený správcem pojistného a možnosti účastníka požádat správce pojistného o výplatu prostředků účastníka.

(3) Penzijní společnost uveřejní informace podle odstavce 2 do dne 31. března 2016 také na svých internetových stránkách.

§ 7
Výpis důchodového spoření

(1) Výpis důchodového spoření za kalendářní rok 2015 je penzijní společnost povinna zaslat bezplatně účastníkovi nejpozději do dne 31. března 2016.

(2) Výpis důchodového spoření za kalendářní rok 2016 je penzijní společnost povinna zaslat bezplatně účastníkovi pouze v případě, že se údaje liší od údajů uvedených ve výpisu zaslaného podle § 11 odst. 3.

§ 8
Investování důchodových fondů

(1) Penzijní společnost při investování prostředků účastníků v důchodových fondech postupuje tak, aby nejpozději ke dni vstupu důchodových fondů do likvidace byly prostředky účastníků investovány pouze do vkladů u regulované banky podle zákona o důchodovém spoření.

(2) Vklady u jedné regulované banky mohou dosáhnout nejvýše 35 % hodnoty majetku v důchodových fondech.

(3) V rozsahu plnění povinnosti podle odstavců 1 a 2 není způsob investování stanovený ve statutu důchodového fondu pro penzijní společnost závazný.

§ 9
Úplata penzijní společnosti

(1) Náklady penzijní společnosti související s jednáním podle tohoto zákona se hradí z úplaty penzijní společnosti podle zákona o důchodovém spoření.

(2) Ode dne vstupu důchodových fondů do likvidace nesmí úplata za obhospodařování majetku v důchodových fondech překročit 0,3 % fondového vlastního kapitálu podle zákona o důchodovém spoření.

§ 10
Likvidace důchodových fondů

(1) Povolení k vytvoření důchodových fondů zaniká dne 30. června 2016. Zánikem povolení k vytvoření důchodových fondů se důchodový fond zrušuje a vstupuje do likvidace.

(2) Důchodový fond zaniká vyplacením všech prostředků účastníků podle § 11 odst. 1 a 4.

§ 11
Výplata prostředků účastníka

(1) Penzijní společnost vyplatí účastníkovi prostředky účastníka způsobem uvedeným ve sdělení podle § 3 odst. 2 nejdříve dne 15. října 2016. Výplatu prostředků účastníků ukončí do dne 31. prosince 2016.

(2) Penzijní společnost nejdříve jeden pracovní den přede dnem vyplacení prostředků účastníka odepíše z majetkového podúčtu důchodové jednotky a na peněžní podúčet účastníka připíše peněžitou částku odpovídající počtu odepsaných důchodových jednotek násobenou aktuální hodnotou důchodové jednotky důchodového fondu.

(3) Penzijní společnost bez zbytečného odkladu po vyplacení prostředků účastníka zašle účastníkovi bezplatně výpis důchodového spoření.

(4) V případě, že prostředky účastníka nebyly vyplaceny ve lhůtě a způsobem podle odstavce 1, vyplatí penzijní společnost bez zbytečného odkladu zbylé prostředky účastníků na účet určený správcem pojistného a informuje jej o tom, jaká část z těchto prostředků připadá na jednotlivé účastníky.

(5) V rozsahu, v němž byly prostředky účastníka vyplaceny na účet určený správcem pojistného, zaniká nárok účastníka na vyplacení prostředků účastníka vůči penzijní společnosti.

(6) Právní vztah ze smlouvy o důchodovém spoření zaniká vyplacením všech prostředků účastníka podle odstavce 1 nebo 4.

§ 12
Účet nevypořádaných prostředků

(1) Správce pojistného převede prostředky připadající na účastníka na účet nevypořádaných prostředků účastníka.

(2) Účet nevypořádaných prostředků účastníka je osobním daňovým účtem účastníka.

(3) Při správě prostředků na účtu nevypořádaných prostředků se postupuje podle daňového řádu.

§ 13
Depozitář důchodového fondu

(1) Depozitář důchodového fondu kontroluje, zda penzijní společnost nakládá s majetkem v důchodovém fondu v souladu s tímto zákonem.

(2) Při porušení tohoto zákona penzijní společností se na činnost depozitáře použije zákon o důchodovém spoření obdobně.

§ 14
Sloučení důchodových fondů

Penzijní společnost, na kterou bylo převedeno obhospodařování všech důchodových fondů jiné penzijní společnosti, není povinna požádat o povolení sloučení důchodových fondů.

§ 15
Výroční zpráva

Ve výroční zprávě za rok 2016 penzijní společnost uvede konečnou zprávu o průběhu likvidace.

§ 16
Uchovávání dokumentů a záznamů

Penzijní společnost uchovává dokumenty a záznamy uvedené v § 31 zákona o důchodovém spoření po dobu 10 let ode dne zániku důchodového fondu. To platí i pro jejího právního nástupce a rovněž pro osobu, které bylo povolení k činnosti penzijní společnosti odňato.

ČÁST DRUHÁ
DOHLED

§ 17

Dohled nad dodržováním povinností penzijní společnosti a depozitáře důchodového fondu podle tohoto zákona vykonává Česká národní banka. Při výkonu dohledu podle tohoto zákona se použije zákon o důchodovém spoření obdobně.

ČÁST TŘETÍ
ZÁNIK POJISTNÉHO NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ

§ 18
Stanovení pojistného

(1) Ode dne 1. října 2016 nelze stanovit pojistné na důchodové spoření a předepsat příslušenství pojistného.

(2) Ode dne 1. září 2016 nelze podat řádné ani dodatečné pojistné tvrzení k pojistnému na důchodové spoření.

§ 19
Zánik nedoplatků

(1) Dnem 1. října 2016 zanikají nedoplatky na pojistném na důchodové spoření.

(2) Na příslušenství pojistného se odstavec 1 nepoužije.

ČÁST ČTVRTÁ
DOPLACENÍ POJISTNÉHO NA DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

§ 20

Účastník může za dobu své účasti na důchodovém spoření v období před rokem 2016 doplatit pojistné na důchodové pojištění upravené zákonem o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud splnil podmínku uvedenou v § 23 odst. 1 větě první. Pojistné na důchodové pojištění lze doplatit pouze za celou dobu účasti na důchodovém spoření před rokem 2016.

§ 21

(1) Doplatek pojistného na důchodové pojištění podle § 20 činí u

a)   zaměstnance 60 % z pojistného na důchodové spoření, které bylo plátcem pojistného na důchodové spoření odvedeno,
b)   zaměstnance, který neměl plátce pojistného na důchodové spoření uvedeného v § 2 zákona o pojistném na důchodové spoření, a zaměstnance, který je povinen uhradit pojistné na důchodové spoření podle § 31 zákona o pojistném na důchodové spoření, 60 % z pojistného na důchodové spoření, které byl zaměstnanec povinen uhradit správci pojistného na důchodové spoření,
c)   osoby samostatně výdělečně činné 3 % z úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní roky, v nichž aspoň po část roku byla účastna důchodového spoření, a v této době trval výkon samostatné výdělečné činnosti, ze které mělo být zaplaceno pojistné na důchodové pojištění,
d)   osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění 3 % z úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění za kalendářní měsíce, v nichž trvala účast na důchodovém spoření, z nichž bylo zaplaceno pojistné na důchodové pojištění.

(2) Doplatek pojistného na důchodové pojištění stanovený podle odstavce 1 písm. a) se sníží o částku ve výši 3 % z vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění, pokud zaměstnanci bylo za dobu účasti na důchodovém spoření sraženo z jeho příjmů, které mu zaměstnavatel zúčtoval, pojistné na důchodové pojištění ve výši 6,5 % z vyměřovacího základu a přeplatek na pojistném na důchodové pojištění nebyl zaměstnavateli vrácen. Doplatek pojistného na důchodové pojištění se upraví podle věty první jen na žádost zaměstnance doloženou potvrzením zaměstnavatele o tom, že tento přeplatek nebyl zaměstnavateli vrácen.

(3) Zaměstnancem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která je poplatníkem pojistného na důchodové pojištění na základě § 3 odst. 1 písm. b) a § 25 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Výše doplatku na důchodové pojištění se zaokrouhluje na celé koruny směrem dolů.

§ 22

(1) Doplatek pojistného na důchodové pojištění podle § 21 lze zaplatit nejpozději do 29. prosince 2017.

(2) Pro způsob zaplacení doplatku pojistného na důchodové pojištění se použije § 19 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti obdobně s tím, že doplatek bude placen na účet určený okresní správou sociálního zabezpečení.

(3) Bude-li doplatek pojistného na důchodové pojištění zaplacen po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1 nebo bude-li v této lhůtě zaplacen v nižší částce, považuje se zaplacená částka za přeplatek; za přeplatek se považuje též částka zaplacená nad správnou výši doplatku. Pro vrácení přeplatku podle věty první se použije § 17 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti obdobně, s tím, že lhůta pro vrácení přeplatku, který vznikl v důsledku toho, že doplatek byl ve lhůtě uvedené v odstavci 1 zaplacen v nižší částce, počíná běžet nejdříve dnem 30. prosince 2017.

§ 23

(1) Účastník, který chce zaplatit doplatek pojistného na důchodové pojištění, je povinen ve lhůtě do 30. června 2017 na tiskopisu vydaném Českou správou sociálního zabezpečení požádat okresní správu sociálního zabezpečení, v jejímž územním obvodu má trvalý pobyt, o sdělení výše tohoto doplatku. Žádost o sdělení výše doplatku se považuje za podanou včas, byla-li v poslední den této lhůty poštovní zásilka obsahující žádost podána k přepravě. K žádostem podaným po uplynutí této lhůty se nepřihlíží.

(2) Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna do 90 dnů ode dne obdržení žádosti účastníka mu písemně sdělit výši doplatku na pojistném na důchodové pojištění a lhůtu a způsob zaplacení tohoto doplatku; u žádostí podaných před 1. lednem 2017 se za den obdržení žádosti považuje tento den. Toto sdělení se doručuje do vlastních rukou.

(3) Údaje potřebné pro stanovení výše doplatku na pojistném na důchodové pojištění u zaměstnance sdělí okresní správě sociálního zabezpečení jeho místně příslušný správce daně z příjmů, a to nejpozději do 45 dnů ode dne obdržení její žádosti. Podal-li žádost podle odstavce 1 účastník, který v době účasti na důchodovém spoření byl vojákem z povolání nebo ve služebním poměru příslušníka bezpečnostního sboru, sdělují tyto údaje okresní správě sociálního zabezpečení orgány uvedené v § 25 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to nejpozději do 45 dnů ode dne obdržení žádosti.

(4) V žádosti podle odstavce 3 okresní správa sociálního zabezpečení uvede jméno účastníka, který byl poplatníkem pojistného na důchodové spoření, datum narození účastníka, rodné číslo účastníka nebo, nemá-li účastník přiděleno rodné číslo, vlastní číslo plátce přidělené správcem pojistného na důchodové spoření, bydliště účastníka, identifikační údaje jeho zaměstnavatele a údaj o nástupu do zaměstnání a skončení doby zaměstnání; identifikačními údaji zaměstnavatele se u právnické osoby rozumí její název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a u fyzické osoby její jméno, rodné číslo nebo datum narození, nemá-li fyzická osoba přiděleno rodné číslo, a adresa místa pobytu.

§ 24

Nesouhlasí-li účastník s výší doplatku pojistného na důchodové pojištění sděleného podle § 23 odst. 2, může do 30 dnů ode dne obdržení tohoto sdělení písemně požádat okresní správu sociálního zabezpečení o vydání rozhodnutí o výši doplatku; v této žádosti je účastník povinen uvést důvody tohoto svého nesouhlasu. Toto rozhodnutí je okresní správa sociálního zabezpečení povinna vydat nejpozději do 60 dnů ode dne doručení žádosti účastníka o vydání rozhodnutí. Okresní správa sociálního zabezpečení je oprávněna požádat místně příslušného správce daně z příjmů a orgány uvedené v § 23 odst. 3 větě poslední o podklady pro toto rozhodnutí; místně příslušný správce daně z příjmů a tyto orgány jsou povinny tyto podklady okresní správě sociálního zabezpečení zaslat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů. Lhůta uvedená v § 22 odst. 1 se prodlužuje o dobu, po kterou trvalo řízení o vydání rozhodnutí podle věty první, o dobu, po kterou trvalo řízení před soudem v rámci soudního přezkumu rozhodnutí, a o dobu, o kterou byla překročena lhůta uvedená v § 23 odst. 2 větě první.

§ 25

(1) Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna neprodleně písemně informovat účastníka, kdy byl doplatek pojistného na důchodové pojištění zaplacen a v jaké výši, a o důsledcích, jaké má pro něho řádné zaplacení tohoto doplatku.

(2) Pro podávání žádostí účastníka se použije § 123e odst. 2 a 3 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení obdobně. Okresní správy sociálního zabezpečení mohou podávat žádosti v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo jiným způsobem dohodnutým s místně příslušným správcem daně z příjmů a orgány uvedenými v § 25 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; to platí též pro poskytování údajů a podkladů okresním správám sociálního zabezpečení.

(3) Správce Centrálního registru smluv je povinen sdělit České správě sociálního zabezpečení ze své evidence údaje o osobách účastných na důchodovém spoření v rozsahu potřebném pro účely vedení registru pojištěnců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo jiným dohodnutým způsobem.

(4) Pokud byl účastník důchodového spoření vojákem z povolání nebo ve služebním poměru příslušníka bezpečnostního sboru, sdělí údaj o zaplacení doplatku pojistného na důchodové pojištění okresní správa sociálního zabezpečení Ministerstvu obrany, Ministerstvu vnitra nebo Ministerstvu spravedlnosti.

ČÁST PÁTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 26
Správní delikty

(1) Penzijní společnost se dopustí správního deliktu tím, že

a)   neoznámí účastníkovi nebo neuveřejní skutečnosti podle § 6,
b)   nezašle výpis o důchodovém spoření podle § 7,
c)   nesplní některou z povinností podle § 8,
d)   při hrazení nákladů podle tohoto zákona nebo stanovení výše úplaty za obhospodařování postupuje v rozporu s § 9,
e)   nevyplatí prostředky účastníků v souladu s § 11 odst. 1, 2 a 4,
f)   při výplatě prostředků účastníkům postupuje v rozporu s § 11 odst. 2,
g)   nezašle výpis důchodového spoření podle § 11 odst. 3,
h)   při převodu na účet určený správcem pojistného postupuje v rozporu s § 11 odst. 4,
i)   nesplní povinnost podle § 15, nebo
j)   neuchovává dokumenty a záznamy podle § 16.

(2) Depozitář důchodového fondu se dopustí správního deliktu tím, že postupuje v rozporu s § 13.

(3) Právní nástupce penzijní společnosti nebo osoba, které bylo povolení k činnosti penzijní společnosti odňato, se dopustí správního deliktu tím, že neuchovává dokumenty a záznamy podle § 16.

(4) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta do výše 10 000 000 Kč. 

§ 27
Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Česká národní banka.

(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Česká národní banka o něm nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(5) Příjem z pokut uložených podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.

ČÁST ŠESTÁ
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ

§ 28
Přechodná ustanovení

(1) Právní vztah ze smlouvy o důchodovém spoření, která byla zaregistrovaná v Centrálním registru smluv přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí ustanoveními tohoto zákona. Vznik tohoto právního vztahu se posuzuje podle dosavadní právní úpravy.

(2) Pro pojistné povinnosti u pojistného na důchodové spoření za pojistná období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření, ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2016.

(3) Specializovaný finanční úřad plní povinnosti týkající se Centrálního registru smluv podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění účinném ode dne 1. ledna 2016, do dne 31. prosince 2026.

(4) Pojistné smlouvy o pojištění důchodu zaregistrované v Centrálním registru smluv přede dnem 1. ledna 2016 se řídí zákonem č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2016, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Důchody z této pojistné smlouvy se vyplácejí a zvyšují podle právních předpisů účinných přede dnem 1. ledna 2016.

(5) Povinnosti pojišťovny podle § 22 a 23 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2016, se řídí zákonem č. 426/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2016.

(6) Správní řízení zahájená podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2016, se dokončí podle zákona č. 426/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2016.

(7) Správní řízení zahájená podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění účinném ode dne 1. ledna 2016, se dokončí podle zákona č. 426/2011 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2016.

§ 29
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.  Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.
2.  Zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření.
3.  Část třetí zákona č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření.
4.  Část pátá zákona č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření.
5.  Část dvacátá devátá zákona č. 241/2013 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů.
6.  Část jedenáctá zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.
7.  Vyhláška č. 423/2012 Sb., o zvyšování důchodů vyplácených z pojistné smlouvy o pojištění důchodu.
8.  Vyhláška č. 40/2013 Sb., o náležitostech nabídky pojištění důchodu.

ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST

§ 30

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016, s výjimkou § 29 bodů 1, 3 a 5, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

E-shop

Zákon o daních z příjmů - Komentář

Zákon o daních z příjmů - Komentář

Ondřej Dráb, Matěj Nešleha, zdeněk Morávek, Petr Beránek, Radim Bláha, Jiří Hlaváč, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Exkluzivně Vám přinášíme Komentář k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který obsahuje výklad tohoto klíčového daňového předpisu provedený ve spolupráci odborníků z řad daňových poradců s dlouholetými zaměstnanci finanční správy. Komentář se neomezuje na pouhý popis ... pokračování

Cena: 2 265 KčKOUPIT

Soudní exekuce, 2. vydání

Soudní exekuce, 2. vydání

Jitka Wolfová, Martin Štika - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Autoři ve druhém vydání publikace Soudní exekuce opět propojují teoretický a vědecký rozměr exekučního práva se svými praktickými a dlouholetými zkušenostmi a poznatky z výkonu soudních exekutorů obohacené z jejich pedagogické činnosti. Oproti prvnímu vydání došlo v důsledku značných ... pokračování

Cena: 799 KčKOUPIT

Směrnice DAC 6 v přehledech

Směrnice DAC 6 v přehledech

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Publikace se podrobně věnuje nové aktuální povinnosti oznamovat přeshraniční transakce u definovaných přeshraničních uspořádání. Obsahuje související evropské předpisy a přehledy agresivního daňového plánovaní. Porovnává znění evropské směrnice s českým zákonem včetně převodního ... pokračování

Cena: 249 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.