Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


369

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2015,

kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb. a zákona č. 221/2015 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a § 24 odst. 5:

Čl. I

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., vyhlášky č. 403/2011 Sb., vyhlášky č. 436/2011 Sb., vyhlášky č. 460/2012 Sb., vyhlášky č. 473/2013 Sb. a vyhlášky č. 301/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 8 se za slova „u syntetických účtů“ vkládá číslo „248,“.

2. V § 11 odst. 3 písm. d) se slova „individuální referenční množství mléka13),“ zrušují.

3. V § 11 odst. 6 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

4. V § 11 odst. 6 písm. d) se slova „A.I.10.“ nahrazují slovy „A.I.9.“.

5. V § 11 odst. 7 se slova „nejpozději k rozvahovému dni“ zrušují.

6. V § 14 odst. 1 se slovo „zbožím“ nahrazuje slovem „zásobami“.

7. V § 14 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a „B.I.10. Ostatní zásoby“.

8. V § 14 odst. 3 písm. f) se slova „majetku uvedeného“ nahrazují slovy „staveb uvedených“.

9. V § 14 odst. 3 písm. h) se slovo „zbožím“ nahrazuje slovem „zásobou“.

10. V § 14 odst. 4 se za slova „ocenění samostatné“ vkládá slovo „hmotné“.

11. V § 14 se odstavec 10 zrušuje.

Dosavadní odstavce 11 až 13 se označují jako odstavce 10 až 12.

12. V § 14 odst. 10 se slova „A.II.11.“ nahrazují slovy „A.II.10.“.

13. V § 14 odst. 11 se číslo „13“ nahrazuje číslem „12“, slova „nejpozději k rozvahovému dni“ se zrušují a slova „běžného účetního období“ se zrušují.

14. V § 20 odst. 3 se na konci textu písmene h) doplňují slova „ ; dále obsahuje nemovité a movité věci nabyté za účelem bezúplatného předání s výjimkou bezúplatného předání podle § 25 odst. 6 zákona.“.

15. V § 22 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   „B.II.25. Pohledávky z neukončených finančních operací“ obsahuje pohledávky z neukončených finančních operací, zejména reverzních rep.“.

16. V § 22 odst. 6 písm. a) se slova „B.II.29.“ nahrazují slovy „B.II.30.“.

17. V § 22 odst. 6 písm. b) se slova „B.II.30.“ nahrazují slovy „B.II.31.“.

18. V § 22 odst. 6 písm. c) se slova „B.II.31.“ nahrazují slovy „B.II.32.“, za slova „soukromoprávních vztahů, na základě kterých vznikly nároky, ale není známa skutečná výše plnění“ se vkládají slova „nebo je jiným způsobem zpochybnitelná“ a slova „B.II.32.“ se nahrazují slovy „B.II.33.“.

19. V § 23 odstavec 2 zní:

„(2) Opravné položky se netvoří k položkám pohledávek „A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy“, „A.IV.6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery“, „A.IV.7. Dlouhodobé zprostředkování transferů“, „B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry“, „B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy“, „B.II.8. Pohledávky z přerozdělovaných daní“, „B.II.9. Pohledávky za zaměstnanci“, „B.II.10. Sociální zabezpečení“, „B.II.11. Zdravotní pojištění“, „B.II.12. Důchodové spoření“, „B.II.13. Daň z příjmů“, „B.II.14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“, „B.II.15. Daň z přidané hodnoty“, „B.II.16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce“, „B.II.17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi“, „B.II.18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi“, „B.II.20. Zúčtování z přerozdělování daní“, „B.II.21. Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem“, „B.II.22. Ostatní pohledávky ze správy daní“, „B.II.24. Pevné termínové operace a opce“, „B.II.25. Pohledávky z neukončených finančních operací“, „B.II.26. Pohledávky z finančního zajištění“, „B.II.27. Pohledávky z vydaných dluhopisů“, „B.II.28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery“, „B.II.29. Krátkodobé zprostředkování transferů“, „B.II.30. Náklady příštích období“, „B.II.31. Příjmy příštích období“ a „B.II.32. Dohadné účty aktivní“.“.

20. V § 25 odst. 2 písmena b) a c) znějí:

„b)   „B.III.6. Účty státních finančních aktiv“ obsahuje u ministerstva prostředky na účtech státních finančních aktiv,
c)   „B.III.7. Účty řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu“ obsahuje u ministerstva prostředky na účtech řízení likvidity státní pokladny a prostředky na účtech u bank nebo u spořitelních a úvěrních družstev spravovaných v rámci řízení státního dluhu. Pasivní zůstatek syntetického účtu 248 se k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni vykazuje v položce „D.III.34. Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu“,“.

21. V § 27 odst. 1 se slova „investiční fond“ nahrazují slovy „fond investic“.

22. V § 27 odst. 2 písm. e) se slova „investiční fond“ nahrazují slovy „fond investic“ a slova „investičního fondu“ se nahrazují slovy „fondu investic“.

23. V § 32 odst. 7 písm. c) se slova „repo obchodů“ nahrazují slovem „rep“.

24. V § 32 odst. 8 písm. a) se slova „D.III.34.“ nahrazují slovy „D.III.35.“.

25. V § 32 odst. 8 písm. b) se slova „D.III.35.“ nahrazují slovy „D.III.36.“.

26. V § 32 odst. 8 písm. c) se slova „D.III.36.“ nahrazují slovy „D.III.37.“, za slova „vztahů, u nichž není známa skutečná výše plnění“ se vkládají slova „nebo je jiným způsobem zpochybnitelná“ a slova „D.III.37.“ se nahrazují slovy „D.III.38.“.

27. V § 45 odst. 1 písm. a) body 5 a 6 znějí:

„5. 

„A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona“ obsahuje informace o zápisu do veřejného rejstříku,

 6. 

„A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona“,“.

28. V § 45 odst. 1 písm. a) se body 7 až 9 zrušují.

29. V § 45 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   členění podle ustanovení této vyhlášky, a to položka

1. „B.1. Informace podle § 66 odst. 6“,

2. „B.2. Informace podle § 66 odst. 8“,

3. „B.3. Informace podle § 68 odst. 3“,“.

30. V § 45 odst. 1 písm. e) bodech 1 a 2 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

31. V § 45 odst. 1 písm. e) bodech 3 a 4 se slova „písmen a) a b)“ nahrazují slovy „písmene a)“.

32. V § 45 odst. 1 písm. k) se slova „P.VII.7.“ nahrazují slovy „P.VII.9.“, slova „P.VII.8.“ se nahrazují slovy „P.VII.10.“, slova „P.VII.9.“ se nahrazují slovy „P.VII.11.“ a slova „P.VII.10.“ se nahrazují slovy „P.VII.12.“.

33. V § 48 odst. 1 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

34. V § 54 odst. 1 se za písmeno d) vkládají nová písmena e) a f), která znějí:

„e)   „P.VII.5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu“ obsahuje krátkodobé budoucí dluhy z titulu plnění z přijatého kolaterálu,
f)   „P.VII.6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu“ obsahuje dlouhodobé budoucí dluhy z titulu plnění z přijatého kolaterálu,“.

Dosavadní písmena e) až l) se označují jako písmena g) až n).

35. V § 54 odst. 1 písm. g) se slova „P.VII.5.“ nahrazují slovy „P.VII.7.“ a slova „P.VII.11.“ se nahrazují slovy „P.VII.13.“.

36. V § 54 odst. 1 písm. h) se slova „P.VII.6.“ nahrazují slovy „P.VII.8.“ a slova „P.VII.12.“ se nahrazují slovy „P.VII.14.“.

37. V § 54 odst. 1 písm. i) se slova „P.VII.7.“ nahrazují slovy „P.VII.9.“.

38. V § 54 odst. 1 písm. j) se slova „P.VII.8.“ nahrazují slovy „P.VII.10.“.

39. V § 54 odst. 1 písm. k) se slova „P.VII.9.“ nahrazují slovy „P.VII.11.“ a slova „P.VII.7.“ se nahrazují slovy „P.VII.9.“.

40. V § 54 odst. 1 písm. l) se slova „P.VII.10.“ nahrazují slovy „P.VII.12.“ a slova „P.VII.8.“ se nahrazují slovy „P.VII.10.“.

41. V § 54 odst. 1 písm. m) se slova „P.VII.11.“ nahrazují slovy „P.VII.13.“.

42. V § 54 odst. 1 písm. n) se slova „P.VII.12.“ nahrazují slovy „P.VII.14.“.

43. V § 55 odst. 1 se číslo „13“ nahrazuje číslem „12“.

44. V § 55 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Náklady vynaloženými na technické zhodnocení se rozumí souhrn nákladů na dokončený zásah do jednotlivého dlouhodobého majetku.“.

45. V § 66 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „V případě změny příslušnosti k hospodaření s nemovitými věcmi státu, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, se zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém došlo ke změně příslušnosti k hospodaření s nemovitými věcmi státu.“.

46. V § 66 odst. 8 se slova „investičního fondu“ nahrazují slovy „fondu investic“ a slova „investiční fond“ se nahrazují slovy „fond investic“.

47. V § 67 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

48. V § 67 odst. 1 se za slova „zvýšení rezervy“ vkládají slova „podle § 26 zákona“.

49. V § 67 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) U rezerv podle jiných právních předpisů35) se postupuje podle těchto předpisů.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

50. V § 67 se odstavec 4 zrušuje.

51. V § 68 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Jedná-li se o významnou informaci, uvede účetní jednotka vzájemně zúčtované částky podle odstavce 1 a vysvětlení k nim jednotlivě v příloze v účetní závěrce.“.

52. § 73 včetně nadpisu zní:

㤠73
Repo obchody

(1) Repo obchodem se rozumí repo nebo reverzní repo.

(2) Repem se pro účely této vyhlášky rozumí poskytnutí finančních aktiv, jiných než hotovost, za hotovost se současným závazkem přijmout tato finanční aktiva ke stanovenému okamžiku za částku odpovídající původní hotovosti a úroku.

(3) Jako repo se vykazuje

a)   klasické repo, kterým se rozumí přijetí hotovosti se zajišťovacím převodem finančního aktiva,
b)   poskytnutí cenných papírů zápůjčkou zajištěné přijetím hotovosti a
c)   prodej cenných papírů se současně sjednaným zpětným nákupem.

(4) Reverzním repem se pro účely této vyhlášky rozumí přijetí finančních aktiv, jiných než hotovost, za hotovost se současným závazkem poskytnout tato finanční aktiva ke stanovenému okamžiku za částku odpovídající převedené hotovosti a úroku.

(5) Jako reverzní repo se vykazuje

a)   klasické reverzní repo, kterým se rozumí poskytnutí hotovosti se zajišťovacím převodem finančního aktiva,
b)   přijetí cenných papírů zápůjčkou zajištěné poskytnutím hotovosti a
c)   nákup cenných papírů se současně sjednaným zpětným prodejem.

(6) Kolaterálem se pro účely této vyhlášky rozumí finanční aktivum poskytnuté nebo přijaté jako zajištění v případech uvedených v odstavcích 2 a 4.

(7) Finanční aktivum poskytnuté jako kolaterál v repu se vykazuje ve stejné položce aktiv nebo ve stejné položce knihy podrozvahových účtů, kde bylo toto finanční aktivum vykazováno před poskytnutím v repu za použití dosavadního způsobu oceňování. Zároveň účetní jednotka v případě repa vykáže dluh z titulu neukončené finanční operace v položce „D.III.29. Závazky z neukončených finančních operací“.

(8) Finanční aktivum přijaté jako kolaterál v reverzním repu se vykazuje v příslušné položce knihy podrozvahových účtů. Finanční aktivum přijaté jako kolaterál, které je předmětem krátkého prodeje, se vykazuje v příslušné položce pasiv. Zároveň účetní jednotka v případě reverzního repa vykáže pohledávku z titulu neukončené finanční operace v položce „B.II.25. Pohledávky z neukončených finančních operací“.“.

53. V nadpisu § 74 se slovo „finanční“ zrušuje.

54. V § 74 se slovo „finanční“ zrušuje.

55. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

56. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

57. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2016 a později, není-li dále stanoveno jinak.

2. Stav položky rozvahy „B.III.6. Účty spravovaných prostředků“ vykázaný k 31. prosinci 2015 vykazuje ministerstvo od 1. ledna 2016 v položkách rozvahy „B.III.6. Účty státních finančních aktiv“ nebo „B.III.7. Účty řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu“.

3. Stav položky rozvahy „A.IV.7. Zprostředkování dlouhodobých transferů“ vykázaný k 31. prosinci 2015 vykazuje územní samosprávný celek, svazek obcí, regionální rada regionů soudržnosti a státní fond podle rozpočtových pravidel od 1. ledna 2016 v položce rozvahy „B.II.29. Krátkodobé zprostředkování transferů“.

4. Stav položky rozvahy „D.II.9. Zprostředkování dlouhodobých transferů“ vykázaný k 31. prosinci 2015 vykazuje územní samosprávný celek, svazek obcí, regionální rada regionů soudržnosti a státní fond podle rozpočtových pravidel od 1. ledna 2016 v položce rozvahy „D.III.33. Krátkodobé zprostředkování transferů“.

5. Stav položky rozvahy „B.II.24. Pevné termínové operace a opce“ vykázaný k 31. prosinci 2015 se od 1. ledna 2016 vykazuje v položkách rozvahy „B.II.24. Pevné termínové operace a opce“ nebo „B.II.25. Pohledávky z neukončených finančních operací“.

6. Stav položky rozvahy „D.III.28. Pevné termínové operace a opce“ vykázaný k 31. prosinci 2015 vykazuje územní samosprávný celek, svazek obcí a regionální rada regionů soudržnosti od 1. ledna 2016 v položkách rozvahy „D.III.28. Pevné termínové operace a opce“ nebo „D.III.29. Závazky z neukončených finančních operací“.

7. Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je organizační složka státu, s výjimkou příspěvkových organizací podle ustanovení § 55 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech, postupuje při sestavení účetní závěrky k 31. prosinci 2015 v případě bezúplatně předaného majetku s výjimkou peněžních prostředků z titulu majetkového vyrovnání podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, který byl z tohoto titulu bezúplatně předán v účetním období roku 2015, tak, že pro účely vykázání těchto účetních případů v účetní závěrce nepoužije ustanovení § 33 odst. 4 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, nýbrž postupuje podle ustanovení § 26 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Účetní jednotka uvede v položce E.1. přílohy v účetní závěrce souhrnnou informaci o ocenění majetku, u kterého takto postupovala, včetně informace o výši oprávek k tomuto majetku, a to k okamžiku jeho vyřazení.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


Ministr:
Ing. Babiš v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ... pokračování

Cena: 211 KčKOUPIT

Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky 2023

Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky 2023

Jaroslava Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Publikace Jaroslavy Svobodové, bývalé metodičky účetnictví Ministerstva financí ČR, autorky a spoluautorky řady odborných publikací, je určena ekonomickým, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům ... pokračování

Cena: 669 KčKOUPIT

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Iveta Chmielová Dalajková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Veřejný sektor České republiky může naplňovat moderní prvky personalistiky 21. století a očekávání veřejnosti pouze tehdy, pokud ho vykonávají a spravují vhodně motivovaní a moderními metodami řízení lidé. Lidský faktor je tak klíčovým prvkem dobré veřejné správy. Podmínky a další ... pokračování

Cena: 595 KčKOUPIT

Praktické účetní příklady školských příspěvkových organizací

Praktické účetní příklady školských příspěvkových organizací

Zdeněk Nejezchleba - Nakladatelství PARIS

Základem této publikace je řešení konkrétních příkladů z účetní praxe příspěvkových organizací (zejména škol) zřízených územními samosprávnými celky. V rámci příkladů se autor zabývá i vazbou na problematiku daně z přidané hodnoty. Příklady jsou doplněny o přehled nejčastějších ... pokračování

Cena: 450 KčKOUPIT

Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech

Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech

Jaroslava Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Tato zcela nová publikace Jaroslavy Svobodové je zaměřena na dvě oblasti, a to 1. na hospodaření příspěvkových organizací rozlišených na státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace, jejichž ... pokračování

Cena: 419 KčKOUPIT

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Lydie Musilová, Milan Lang - Nakladatelství PARIS

Tato publikace je zaměřena na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní ... pokračování

Cena: 480 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.