Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 367/2015 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2015, částka 157, ze dne 23. 12. 2015

367

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2015

o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)

Ministerstvo financí stanoví podle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 479/2003 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje zásady a lhůty pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem pro organizační složky státu, příspěvkové organizace a příjemce dotací a návratných finančních výpomocí.

§ 2
Pojmy

(1) Finančním vypořádáním příspěvku na provoz, dotace nebo návratné finanční výpomoci se rozumí předání přehledu o čerpání a použití peněžních prostředků (dále jen „prostředek“) včetně komentáře a vrácení nepoužitých prostředků v průběhu rozpočtového roku (dále jen „rok“) nebo nejpozději ve lhůtách stanovených touto vyhláškou.

(2) Přehledem o čerpání a použití prostředků se rozumí vyplněné tabulky podle vzorů uvedených v přílohách této vyhlášky.

(3) Poskytovatelem dotace nebo návratné finanční výpomoci je organizační složka státu stanovená v § 14 odst. 2 rozpočtových pravidel a Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“), které poskytuje dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa podle § 10 odst. 3, ze státních finančních aktiv podle § 10 odst. 5 a z Národního fondu podle § 37 rozpočtových pravidel.

(4) Příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci se rozumí osoba, které je na základě žádosti nebo ze zákona a následně rozhodnutím poskytovatele nebo dohody uzavřené mezi poskytovatelem a žadatelem poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu.

(5) Ukončením projektu se rozumí ukončení jeho financování z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu.

Obecné zásady finančního vypořádání, výjimky z obecných zásad, zásady pro vyplnění tabulek a zpracování komentáře
§ 3

(1) Součástí údajů uvedených v tabulkách podle vzorů, které jsou přílohami této vyhlášky, jsou prostředky podle § 13 a § 54 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel, které jsou poskytnuty formou dotace nebo návratné finanční výpomoci.

(2) Lhůty pro vrácení nepoužitých peněžních prostředků jsou stanoveny v § 8 až 23. Lhůta je dodržena, jestliže je částka, kterou má příjemce příspěvku na provoz, příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci povinnost vrátit (dále jen „vratka“), odepsána nejpozději ve stanovený den z jeho bankovního účtu a poukázána zřizovateli, poskytovateli nebo kraji, jehož prostřednictvím dotaci obdržel (dále jen „kraj“). Připadá-li tento den na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.

(3) Příjemce příspěvku na provoz, dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu provádí finanční vypořádání se svým zřizovatelem, s poskytovatelem dotace nebo návratné finanční výpomoci nebo s krajem. Příjemce poskytne na výzvu součinnost svému zřizovateli, poskytovateli dotace nebo návratné finanční výpomoci nebo kraji k odstranění nedostatků v předložených podkladech ve lhůtách určených uvedenými subjekty tak, aby tyto dodržely lhůty určené vyhláškou.

(4) Finanční vypořádání dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté příjemci se provede, pokud není stanoveno jinak,

a)   za období týkající se celého příslušného roku podle stavu k 31. prosinci tohoto roku s výjimkou finančního vypořádání dotace na projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů podle rozpočtových pravidel,
b)   v případě projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů podle stavu k 31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen.

(5) Pokud byla dotace nebo její část poskytnuta na paušální výdaje podle § 14 odst. 7 rozpočtových pravidel, zahrnuje celkový objem použitých prostředků také výši paušálních výdajů v rozsahu, v němž byly příjemci splněny podmínky jejich použití stanovené v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

(6) Příjemce návratné finanční výpomoci o výši případné vratky sníží poslední splátku. Pokud hodnota vratky přesahuje poslední splátku, jsou sníženy poslední splátky uvedené ve splátkovém kalendáři až do výše odvedené vratky.

(7) V případě, že správce kapitoly státního rozpočtu (dále jen „správce kapitoly“), předá ministerstvu tabulky podle vzorů uvedených v přílohách této vyhlášky a komentář v listinné podobě, předá je zároveň v elektronické podobě.

§ 4

(1) Finanční vypořádání dotace a návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté regionální radě regionu soudržnosti (dále jen „regionální rada“), včetně dotace na financování programu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů, se v případě dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytnuté regionální radě v roli

a)   řídícího orgánu operačního programu podle jiného právního předpisu1) provede za období týkající se celého příslušného roku podle stavu k 31. prosinci tohoto roku,
b)   příjemce v rámci operačního programu provede podle § 3 odst. 4 písm. b).

(2) V případě dotace na projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie, u něhož došlo k ukončení financování z rozpočtu Evropské unie a jeho další financování je realizováno pouze ze zdrojů České republiky (dále jen „režim přezávazkování“), a u projektu, u něhož došlo k celkovému nebo částečnému vyjmutí z financování z rozpočtu Evropské unie (dále jen „režim vyjmutí“), se finanční vypořádání prostředků

a)   spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie provede za období od začátku projektu podle stavu k 31. prosinci roku, ve kterém bylo přistoupeno k režimu přezávazkování nebo k režimu vyjmutí a ukončeno financování projektu z prostředků Evropské unie,
b)   financovaných pouze ze zdrojů České republiky u projektů, které jsou v režimu přezávazkování nebo v režimu vyjmutí, provede za období týkající se celého příslušného roku podle stavu k 31. prosinci tohoto roku.

(3) Finanční vypořádání dotace na řešení povodňových škod, která není spolufinancována z rozpočtu Evropské unie ani z prostředků finančních mechanismů, se provede podle stavu k 31. prosinci roku, v němž byla vyčerpána nebo v němž byla ukončena možnost jejího použití na stanovený účel.

(4) Finanční vypořádání zůstatku prostředků, které byly do rezervního fondu organizační složky státu převedeny podle § 48 odst. 6 rozpočtových pravidel, se provede podle stavu k 31. prosinci roku, v němž byl program nebo projekt ukončen.

(5) Dotace, která byla příjemci poskytnuta následně ve výši již dříve uskutečněných výdajů, které příjemce hradil ze svých prostředků, se považuje za finančně vypořádanou. Jestliže se jedná o dotaci částečně poskytnutou předem a částečně poskytnutou následně, vypořádá se celá dotace včetně části dotace poskytnuté následně.

§ 5

(1) Pro přílohy č. 1 až 8 k této vyhlášce platí, že vzory v přílohách

a)   s lichým číslem jsou určeny pro státní příspěvkovou organizaci a příjemce, kterým byly příspěvky na provoz, dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytnuty z kapitoly státního rozpočtu,
b)   se sudým číslem jsou určeny pro zřizovatele státní příspěvkové organizace, poskytovatele, který není současně správcem kapitoly, a poskytovatele, který je současně správcem kapitoly, kterými byly příspěvky na provoz, dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytnuty z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, a kraj, prostřednictvím kterého byla dotace poskytnuta z kapitoly státního rozpočtu,
c)   označených písmenem A obsahují příspěvky na provoz, dotace a návratné finanční výpomoci poskytované z prostředků České republiky a vzory v přílohách označených písmenem B obsahují dotace poskytované z prostředků České republiky na spolufinancování a dotace ze státního rozpočtu na předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů.

(2) Souhrn předkládaný správcem kapitoly nebo poskytovatelem, který není současně správcem kapitoly, nebo krajem, se člení do skupin podle příjemců, které vycházejí z rozpočtové skladby. Skupinami příjemců jsou:

a)   státní příspěvkové organizace,
b)   podnikatelské subjekty,
c)   neziskové a podobné organizace,
d)   veřejné rozpočty ústřední úrovně,
e)   veřejné rozpočty územní úrovně,
f)   příspěvkové a podobné organizace,
g)   nepodnikající fyzické osoby,
h)   ostatní příjemci,
i)   regionální rady v roli řídícího orgánu.

(3) V rámci jednotlivých skupin podle odstavce 4 je uveden součet za celou skupinu.

(4) Souhrn obsahuje také informaci o dotaci nebo návratné finanční výpomoci, jejíž celá výše nebo její část je předmětem odvodu za porušení rozpočtové kázně.

(5) Správce kapitoly vypracuje souhrnný přehled o čerpání a použití prostředků, údaje o čerpání porovná s jím vykázanými údaji v rozpočtovém systému definovaném v rozpočtových pravidlech a případné odchylky řádně okomentuje.

§ 6

(1) Tabulky se vyplňují v korunách českých s přesností na dvě desetinná místa podle stavu k 31. prosinci roku, za který se finanční vypořádání předkládá.

(2) V případě potřeby si poskytovatel vyžádá tabulky v členění, které odpovídá tomu, zda jsou vypořádávány prostředky poskytnuté jako provozní nebo kapitálové.

(3) Na příjemce a poskytovatele příspěvku na provoz, dotace a návratné finanční výpomoci a na kraj se nevztahuje povinnost předkládat při finančním vypořádání veškeré tabulky podle vzorů uvedených v přílohách této vyhlášky. Uvedené subjekty předkládají pouze tabulky, které se jich týkají.

(4) Příloha č. 14 této vyhlášky obsahuje pokyny ke zpracování finančního vypořádání podle vzorů uvedených v přílohách č. 1 až 13 této vyhlášky.

(5) Příloha č. 15 této vyhlášky obsahuje informace o platných účtech ministerstva pro odvod vratek příspěvků na provoz, dotací, návratných finančních výpomocí a zůstatků rezervních fondů pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem.

(6) Příloha č. 16 této vyhlášky obsahuje tabulku, ve které jsou uvedeny lhůty pro jednotlivé subjekty finančního vypořádání uvedené v § 8 až 23.

§ 7

(1) Komentář podle § 2 odst. 1 obsahuje skutečnosti, které souvisejí s odvody vratek při finančním vypořádání.

(2) Příjemce, poskytovatel, který není současně správcem kapitoly, a kraj uvedou v komentáři předepsanou výši vratek, částku, kterou skutečně odvedli na příslušné účty pro odvod vratek dotací a návratných finančních výpomocí, a vyčíslí případný rozdíl mezi předepsanou výší vratek a skutečně odvedenými prostředky při finančním vypořádání, dále zdůvodní uvedený nesoulad, a to například uvedením informace o dotacích, jejichž celá výše nebo její část je předmětem odvodu za porušení rozpočtové kázně.

(3) Správce kapitoly vypracuje rekapitulaci vratek, která je součástí komentáře a ve které uvede předepsanou výši vratek členěnou podle skupin příjemců uvedených v § 5 odst. 2, kterou správce kapitoly doplní o rezervní fond organizačních složek státu podle § 4 odst. 4 a o příjemce dotací na povodňové škody podle § 4 odst. 3, a částku, která byla skutečně odvedena na příslušné účty pro odvod vratek dotací a návratných finančních výpomocí, a vyčíslí případný rozdíl mezi předepsanou výší vratek a skutečně odvedenými prostředky při finančním vypořádání. Dále zdůvodní uvedený nesoulad, a to například uvedením informace o dotacích, jejichž celá výše nebo její část je předmětem odvodu za porušení rozpočtové kázně. Vzor rekapitulace je uveden v příloze č. 12 této vyhlášky.

(4) Správce kapitoly vypracuje rekapitulaci dotací poskytnutých následně z prostředků České republiky, ve které uvede výši těchto dotací členěnou podle skupin příjemců uvedených v § 5 odst. 2. Součástí této rekapitulace nejsou dotace poskytnuté následně jen částečně; takové dotace se podle § 4 odst. 5 vypořádávají jako celek a jsou již zahrnuty v příslušných tabulkách. Vzor rekapitulace je uveden v příloze č. 13 této vyhlášky.

(5) Součástí komentáře je vyčíslení a popis vratky, která byla odvedena společně s vratkou v souvislosti s finančním vypořádáním na účet ministerstva nad rámec finančního vypořádání roku, za nějž se finanční vypořádání provádí.

§ 8
Postup a lhůty pro finanční vypořádání vztahů státní příspěvkové organizace ke zřizovateli

(1) Státní příspěvková organizace předloží do 15. února roku následujícího po roce, za nějž se provádí finanční vypořádání (dále jen „následující rok“), svému zřizovateli

a)   přehled o příspěvcích na provoz, dotacích a návratných finančních výpomocích od zřizovatele týkající se roku, za nějž se provádí finanční vypořádání (dále jen „předchozí rok“), podle vzoru, který je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky,
b)   přehled o dotacích na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů týkající se celé doby trvání projektu podle vzoru, který je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky,
c)   komentář.

(2) Státní příspěvková organizace do 15. února následujícího roku převede na účet cizích prostředků zřizovatele případnou vratku.

(3) Zřizovatel státní příspěvkové organizace do 31. března následujícího roku

a)   provede kontrolu předložených podkladů a v případě zjištění nedostatků zajistí nápravu,
b)   vypracuje z předložených přehledů souhrn za všechny státní příspěvkové organizace podle vzoru, který je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky,
c)   vypracuje komentář.

(4) Zřizovatel státní příspěvkové organizace do 31. března následujícího roku předloží ministerstvu souhrn a komentář podepsané vedoucím organizační složky státu nebo pověřeným zaměstnancem2) a převede ze svého účtu cizích prostředků na příjmový účet státního rozpočtu pro vypořádání vztahů se státním rozpočtem (dále jen „příjmový účet“) celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými státními příspěvkovými organizacemi.

Postup a lhůty pro finanční vypořádání s jednotlivými kapitolami státního rozpočtu
§ 9

(1) Příjemce, kterému byla poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc přímo z jednotlivých kapitol státního rozpočtu vyjma kapitol Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv, předloží do 15. února následujícího roku poskytovateli

a)   přehled o dotacích a návratných finančních výpomocích týkající se předchozího roku podle vzorů, které jsou uvedeny v přílohách č. 3 a 5 této vyhlášky,
b)   přehled o dotacích poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů týkající se celé doby trvání projektu podle vzorů, které jsou uvedeny v přílohách č. 3 a 5 této vyhlášky,
c)   komentář.

(2) Příjemce podle odstavce 1 zároveň do 15. února následujícího roku převede na účet cizích prostředků poskytovatele případnou vratku.

(3) Příjemce, který je státní příspěvkovou organizací a kterému byla poskytnuta dotace na základě zvláštního zákona jiným poskytovatelem, než je její zřizovatel, předloží do 15. února následujícího roku také kopii přehledu o dotacích uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) k informaci svému zřizovateli.

§ 10

(1) Poskytovatel, který je současně správcem kapitoly, do 31. března následujícího roku

a)   provede kontrolu předložených podkladů a v případě zjištění nedostatků zajistí nápravu,
b)   vypracuje z předložených přehledů souhrn za všechny příjemce podle vzorů, které jsou uvedeny v přílohách č. 4 a 6 této vyhlášky,
c)   vypracuje komentář.

(2) Poskytovatel podle odstavce 1 zároveň do 31. března následujícího roku předloží ministerstvu souhrn a komentář podepsané vedoucím organizační složky státu nebo pověřeným zaměstnancem a převede ze svého účtu cizích prostředků na příjmový účet celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příjemci.

§ 11

(1) Poskytovatel, který není současně správcem kapitoly, po obdržení podkladů do 5. března následujícího roku

a)   provede kontrolu předložených podkladů a v případě zjištění nedostatků zajistí nápravu,
b)   vypracuje z předložených přehledů souhrn za všechny příjemce podle vzorů, které jsou uvedeny v přílohách č. 4 a 6 této vyhlášky,
c)   vypracuje komentář.

(2) Poskytovatel podle odstavce 1 zároveň do 5. března následujícího roku předloží příslušnému správci kapitoly souhrn a komentář podepsané vedoucím organizační složky státu nebo pověřeným zaměstnancem a převede ze svého účtu cizích prostředků na účet cizích prostředků správce kapitoly celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příjemci.

(3) Správce kapitoly do 31. března následujícího roku

a)   provede kontrolu předložených podkladů od poskytovatele, který není současně správcem kapitoly, a v případě zjištění nedostatků zajistí nápravu,
b)   vypracuje z předložených přehledů souhrn za všechny příjemce podle vzoru, které jsou uvedeny v přílohách č. 4 a 6 této vyhlášky,
c)   vypracuje komentář.

(4) Správce kapitoly podle odstavce 3 zároveň do 31. března následujícího roku předloží ministerstvu souhrn a komentář podepsané vedoucím organizační složky státu nebo pověřeným zaměstnancem a převede ze svého účtu cizích prostředků na příjmový účet celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příjemci.

Postup a lhůty pro finanční vypořádání s jednotlivými kapitolami státního rozpočtu prostřednictvím kraje
§ 12

(1) Příjemce, kterému byla poskytnuta dotace z kapitoly státního rozpočtu vyjma kapitol Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv prostřednictvím kraje, předloží do 5. února následujícího roku tomuto kraji

a)   přehled o dotacích týkající se předchozího roku podle vzoru, který je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky,
b)   přehled o dotacích poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů týkající se celé doby trvání projektu podle vzoru, který je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky,
c)   komentář.

(2) Příjemce podle odstavce 1 zároveň do 5. února následujícího roku převede na účet kraje případnou vratku.

§ 13

(1) Kraj do 25. února následujícího roku

a)   provede kontrolu předložených podkladů a v případě zjištění nedostatků zajistí nápravu,
b)   vypracuje z předložených přehledů souhrn za všechny příjemce podle vzoru, který je uveden v příloze č. 8 této vyhlášky,
c)   vypracuje komentář.

(2) Kraj podle odstavce 1 zároveň do 25. února následujícího roku předloží poskytovateli souhrn a komentář a převede ze svého účtu na účet cizích prostředků poskytovatele celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příjemci.

§ 14

(1) Poskytovatel, který je současně správcem kapitoly, do 31. března následujícího roku

a)   provede kontrolu předložených podkladů a v případě zjištění nedostatků zajistí nápravu,
b)   vypracuje z předložených přehledů souhrn za všechny příjemce podle vzoru, který je uveden v příloze č. 8 této vyhlášky,
c)   vypracuje komentář.

(2) Poskytovatel podle odstavce 1 zároveň do 31. března následujícího roku předloží ministerstvu souhrn a komentář podepsané vedoucím organizační složky státu nebo pověřeným zaměstnancem a převede ze svého účtu cizích prostředků na příjmový účet celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příjemci.

§ 15

(1) Poskytovatel, který není současně správcem kapitoly, po obdržení podkladů do 5. března

a)   provede kontrolu předložených podkladů a v případě zjištění nedostatků zajistí nápravu,
b)   vypracuje z předložených přehledů souhrn za všechny příjemce podle vzoru, který je uveden v příloze č. 8 této vyhlášky,
c)   vypracuje komentář.

(2) Poskytovatel podle odstavce 1 zároveň do 5. března následujícího roku předloží příslušnému správci kapitoly souhrn a komentář podepsané vedoucím organizační složky státu nebo pověřeným zaměstnancem a převede ze svého účtu cizích prostředků na účet cizích prostředků správce kapitoly celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příjemci.

(3) Správce kapitoly do 31. března následujícího roku

a)   provede kontrolu předložených podkladů od poskytovatele, který není současně správcem kapitoly, a v případě zjištění nedostatků zajistí nápravu,
b)   vypracuje z předložených přehledů souhrn za všechny příjemce podle vzoru, který je uveden v příloze č. 8 této vyhlášky,
c)   vypracuje komentář.

(4) Správce kapitoly podle odstavce 3 zároveň do 31. března následujícího roku předloží ministerstvu souhrn a komentář podepsané vedoucím organizační složky státu nebo pověřeným zaměstnancem a převede ze svého účtu cizích prostředků na příjmový účet celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příjemci.

§ 16
Postup a lhůty pro finanční vypořádání s kapitolou Všeobecná pokladní správa a státními finančními aktivy

(1) Příjemce, kterému byla poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc přímo z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo ze státních finančních aktiv, předloží do 31. března následujícího roku ministerstvu

a)   přehled o dotacích a návratných finančních výpomocích týkající se předchozího roku podle vzorů, které jsou uvedeny v přílohách č. 3 a 5 této vyhlášky,
b)   komentář.

(2) Příjemce podle odstavce 1 zároveň do 31. března následujícího roku převede případnou vratku na příjmový účet v případě vratky dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytnuté z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo na příslušný účet státních finančních aktiv.

§ 17
Postup a lhůty pro finanční vypořádání s kapitolou Všeobecná pokladní správa a státními finančními aktivy prostřednictvím kraje

(1) Příjemce, kterému byla poskytnuta dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo ze státních finančních aktiv prostřednictvím kraje, předloží do 15. února následujícího roku tomuto kraji

a)   přehled o dotacích týkající se předchozího roku podle vzoru, který je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky,
b)   komentář.

(2) Příjemce podle odstavce 1 zároveň do 15. února následujícího roku převede na účet kraje případnou vratku.

(3) Kraj do 31. března následujícího roku

a)   provede kontrolu předložených podkladů a v případě zjištění nedostatků zajistí nápravu,
b)   vypracuje z předložených přehledů souhrn za všechny příjemce podle vzoru, který je uveden v příloze č. 8 této vyhlášky,
c)   vypracuje komentář.

(4) Kraj podle odstavce 3 zároveň do 31. března následujícího roku předloží ministerstvu souhrn a komentář a převede ze svého účtu celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příjemci na příjmový účet v případě vratek dotací nebo návratných finančních výpomocí poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo na příslušný účet státních finančních aktiv.

§ 18
Postup a lhůty pro finanční vypořádání dotací z Národního fondu

(1) Příjemce, kterému byla poskytnuta dotace přímo z Národního fondu, předloží do 31. března následujícího roku ministerstvu

a)   přehled o dotacích poskytnutých na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů týkající se celé doby trvání projektu podle vzoru, který je uveden v příloze č. 9 této vyhlášky,
b)   komentář.

(2) Příjemce podle odstavce 1 zároveň do 31. března následujícího roku převede případnou vratku na účet Národního fondu.

Postup a lhůty pro finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům na řešení povodňových škod
§ 19

(1) Příjemce, kterému byla poskytnuta dotace na řešení povodňových škod podle § 4 odst. 3 prostřednictvím kraje, předloží do 5. února následujícího roku po vyčerpání dotace nebo po ukončení možnosti užití této dotace na stanovený účel tomuto kraji

a)   přehled o dotacích podle vzoru, který je uveden v příloze č. 10 této vyhlášky,
b)   komentář.

(2) Příjemce podle odstavce 1 zároveň do 5. února následujícího roku po vyčerpání dotace nebo po ukončení možnosti užití této dotace na stanovený účel převede na účet kraje případnou vratku.

§ 20

(1) Kraj do 15. února následujícího roku po vyčerpání dotací nebo po ukončení možnosti užití těchto dotací na stanovený účel

a)   provede kontrolu předložených podkladů a v případě zjištění nedostatků zajistí nápravu,
b)   vypracuje z předložených přehledů souhrn za všechny příjemce podle vzoru, který je uveden v příloze č. 10 této vyhlášky, a k souhrnu připojí podklady finančního vypořádání prostředků, které obdržel přímo kraj jako příjemce dotace na řešení povodňových škod,
c)   vypracuje komentář.

(2) Kraj podle odstavce 1 zároveň do 15. února následujícího roku po vyčerpání dotací na řešení povodňových škod nebo po ukončení možnosti užití těchto dotací na stanovený účel předloží poskytovateli souhrn a komentář a převede ze svého účtu na účet cizích prostředků poskytovatele celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příjemci a případnou vlastní vratku.

§ 21

(1) Hlavní město Praha jako příjemce dotace na řešení povodňových škod předloží do 15. února po vyčerpání dotace nebo po ukončení možnosti užití této dotace na stanovený účel poskytovateli

a)   přehled o dotacích podle vzoru, který je uveden v příloze č. 10 této vyhlášky,
b)   komentář.

(2) Hlavní město Praha do 15. února následujícího roku po vyčerpání dotace na řešení povodňových škod nebo po ukončení možnosti užití této dotace na stanovený účel převede na účet cizích prostředků poskytovatele případnou vratku.

§ 22

(1) Poskytovatel, který je současně správcem kapitoly, do 31. března následujícího roku

a)   provede kontrolu předložených podkladů a v případě zjištění nedostatků zajistí nápravu,
b)   vypracuje z předložených přehledů souhrn za všechny příjemce podle vzoru, který je uveden v příloze č. 10 této vyhlášky,
c)   vypracuje komentář.

(2) Poskytovatel podle odstavce 1 zároveň do 31. března následujícího roku předloží ministerstvu souhrn a komentář podepsaný vedoucím organizační složky státu nebo pověřeným zaměstnancem a převede ze svého účtu cizích prostředků na příjmový účet celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příjemci.

§ 23
Postup a lhůty pro finanční vypořádání rezervního fondu organizační složky státu

(1) Organizační složka státu předloží do 15. února následujícího roku svému zřizovateli nebo správci kapitoly

a)   přehled prostředků rezervního fondu, které má organizační složka státu povinnost vrátit nejpozději ve lhůtách finančního vypořádání podle § 48 odst. 6 rozpočtových pravidel, podle vzoru, který je uveden v příloze č. 11 této vyhlášky,
b)   komentář.

(2) Organizační složka státu do 15. února následujícího roku převede na účet cizích prostředků zřizovatele nebo správce kapitoly případnou vratku.

(3) Zřizovatel organizační složky státu nebo správce kapitoly do 31. března následujícího roku

a)   provede kontrolu finančního vypořádání organizačních složek státu a v případě zjištění nedostatků zajistí nápravu,
b)   vypracuje z předložených přehledů souhrn za všechny podřízené organizační složky státu podle vzoru, který je uveden v příloze č. 11 této vyhlášky, a doplní tento souhrn o přehled prostředků vlastního rezervního fondu, které má organizační složka státu povinnost vrátit nejpozději ve lhůtách finančního vypořádání podle § 48 odst. 6 rozpočtových pravidel,
c)   vypracuje komentář.

(4) Zřizovatel organizační složky státu nebo správce kapitoly do 31. března následujícího roku předloží ministerstvu souhrn a komentář podepsaný vedoucím organizační složky státu nebo pověřeným zaměstnancem a převede ze svého účtu cizích prostředků na příjmový účet celkovou výši prostředků převedenou podřízenými organizačními složkami státu a převede na příjmový účet případnou vratku vlastního rezervního fondu.

§ 24
Ministerstvo jako poskytovatel dotací a návratných finančních výpomocí

Ministerstvo jako poskytovatel dotací a návratných finančních výpomocí z kapitoly Všeobecná pokladní správa, ze státních finančních aktiv a z Národního fondu podle § 16 až 19 do 15 dnů od obdržení podkladů

a)   provede kontrolu předložených podkladů a v případě zjištění nedostatků zajistí nápravu,
b)   vypracuje z předložených přehledů souhrny za všechny příjemce podle vzorů, které jsou uvedeny v přílohách č. 4, 6, 8, 9 a 10 této vyhlášky, a připojí komentář,
c)   porovná částky případných vratek dotací nebo návratných finančních výpomocí od příjemců uvedených v souhrnech s jejich stavem na příjmovém účtu, na příslušném účtu státních finančních aktiv a na účtu Národního fondu.

§ 25
Ministerstvo jako správce státního rozpočtu

(1) Ministerstvo jako správce státního rozpočtu po obdržení podkladů

a)   provede kontrolu předložených podkladů a v případě zjištění nedostatků zajistí nápravu,
b)   porovná částky vratek příspěvků na provoz, vratek dotací, návratných finančních výpomocí a vratek zůstatků rezervního fondu od organizačních složek státu uvedených v souhrnech s jejich stavem na příjmovém účtu, na příslušném účtu státních finančních aktiv a účtu Národního fondu.

(2) Ministerstvo vypracuje celkový souhrn za všechny příjemce podle odstavce 1 a § 24 písm. b).

§ 26
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, se zrušuje.

§ 27
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Ministr:
Ing. Babiš v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 16 odst. 3 a 6 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.
2)   § 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

E-shop

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Zdeněk Koudelka, Petr Průcha, Jana Zwyrtek Hamplová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace nabízí odpovědi na pestrou škálu otázek vznikajících při aplikaci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Komentář je založen na praktických zkušenostech autorů z oblasti teorie i praxe správního a ústavního práva. Podrobný a srozumitelný výklad k jednotlivým ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Komentář

Zákon o obcích - Komentář

Potěšil, Furek, Hejč, Chmelík, Riegel, Škop - C. H. Beck

„Základem svobodného státu je svobodná obec.“ Na tomto postulátu pocházejícím z prozatímního zákona o obcích z roku 1849 se za uplynulou dobu nic nezměnilo. Každý z nás jsme občanem určité obce a je na nás, zda a v jaké míře participujeme na správě veřejných záležitostí v dané obci. ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva v ČR. Teorie a praxe.

Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva v ČR. Teorie a praxe.

Lucie Mikulíková - C. H. Beck

Monografie je prvním a zcela unikátním počinem na poli soutěžního práva na českém trhu. Svým pojetím, komplexností a množstvím praktických příkladů je zároveň analytickým komentářem i výkladovou učebnicí k ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.