Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


354

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2015,

kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 66 odst. 1 písm. j) a k) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon):

Čl. I

Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, se mění takto:

1. V § 3 písmeno d) zní:

„d)    prosté kopie písemností v listinné podobě nebo prosté výstupy vzniklé převedením písemností v elektronické podobě do listinné podoby ze sbírky listin katastru (§ 8),“.

2. V § 4 odstavec 1 zní:

„(1) Údaje z katastru poskytují katastrální úřady o nemovitostech v územním obvodu své působnosti. Z území celé České republiky poskytují katastrální úřady údaje podle

a)   § 6 odst. 3 písm. a) a b),
b)   § 6 odst. 3 písm. c), pokud se jedná o katastrální mapu v digitální formě,
c)   § 7 odst. 1, pokud jsou dostupné v elektronické podobě,
d)   § 8, pokud jsou dostupné v elektronické podobě,
e)   § 10 a 15.“.

3. V § 5 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; údaje katastrální mapy získané prostřednictvím prohlížecí služby nebo služby stahování dat lze vytěžovat. Tato aplikace a služby jsou poskytovány v souladu s podmínkami, které Úřad zveřejní na svých internetových stránkách.“.

4. V § 6 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Identifikace parcel se neposkytuje v katastrálních územích nebo v jejich částech, ve kterých byla provedena obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav.“.

5. § 7 a 8 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 6 a 11 znějí:

㤠7
Ověřené kopie písemností v listinné podobě, ověřené výstupy vzniklé převedením písemností v listinné nebo elektronické podobě nebo ověřené duplikáty písemností v elektronické podobě ze sbírky listin katastru

(1) Katastrální úřady vyhotoví na žádost ověřenou kopii písemnosti v listinné podobě nebo ověřený výstup vzniklý převedením písemnosti v elektronické podobě do listinné podoby.

(2) Totožnost žadatele se považuje za prokázanou, pokud byla žádost o poskytnutí údajů ze sbírky listin katastru

a)   podána prostřednictvím datové schránky žadatele,
b)   opatřena uznávaným elektronickým podpisem žadatele založeným na kvalifikovaném certifikátu obsahujícím údaj, který umožňuje jednoznačnou identifikaci podepisující osoby11), je-li žadatelem fyzická osoba,
c)   opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele, je-li žadatelem fyzická osoba,
d)   opatřena podpisem fyzické osoby, která jedná za žadatele, podle písmene b) nebo c), je-li žadatelem právnická osoba,
e)   opatřena otiskem úředního razítka a podpisem oprávněné úřední osoby, je-li žadatelem orgán veřejné moci nebo organizační složka státu, nebo
f)   podána se žádostí o zaslání výsledku úkonu na adresu sídla žadatele uvedenou v obchodním nebo jiném zákonem stanoveném rejstříku, nebo v seznamu vedeném Notářskou komorou či Českou advokátní komorou6).

(3) Kopie písemnosti v listinné podobě ze sbírky listin katastru se označí slovem „Kopie“. Kopie se opatří ověřovací doložkou, která obsahuje

a)   text: „Kopie souhlasí s listinou uloženou ve sbírce listin katastru“,
b)   údaj o počtu stran kopie,
c)   údaj o tom, zda jde o kopii úplnou nebo částečnou,
d)   číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru,
e)   datum,
f)   otisk razítka katastrálního úřadu s malým státním znakem a
g)   jméno a příjmení zaměstnance katastrálního úřadu, který kopii vyhotovil, a jeho podpis.

Kopie se dále opatří kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození od správního poplatku1).

(4) Ověřené výstupy vzniklé převedením písemností v listinné podobě nebo ověřené duplikáty písemností v elektronické podobě ze sbírky listin katastru se poskytují dálkovým přístupem; při poskytování výstupů a duplikátů se použije ustanovení odstavce 3 přiměřeně.

§ 8
Prosté kopie písemností v listinné podobě nebo prosté výstupy vzniklé převedením písemností v elektronické podobě do listinné podoby ze sbírky listin katastru

(1) Katastrální úřad vyhotoví na žádost prostou kopii písemnosti v listinné podobě ze sbírky listin katastru nebo poskytne výstup vzniklý převedením písemností v elektronické podobě; při prokazování totožnosti se § 7 odst. 2 použije obdobně.

(2) Prosté kopie písemností v listinné podobě a výstupy vzniklé převedením písemností v elektronické podobě do listinné podoby ze sbírky listin katastru se poskytují za úplatu stanovenou v příloze č. 1 k této vyhlášce.


11) § 63 odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.
§ 1 vyhlášky č. 212/2012 Sb., o struktuře údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu, a postupech pro ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické značky, kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a kvalifikovaného časového razítka (vyhláška o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu).
6) Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 10 odst. 2 se slova „použije ustanovení § 7 odst. 2 obdobně“ nahrazují slovy „pro prokazování totožnosti použije obdobně § 7 odst. 2“.

7. V § 10 odst. 3 se věta první zrušuje a slova „Uvede se“ se nahrazují slovy „Na tiskový výstup se uvede“.

8. V § 11 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Z údajů katastru vedených v elektronické podobě poskytuje Úřad dálkovým přístupem výstupy takového obsahu a uspořádání, které umožňuje informační systém katastru nemovitostí.“.

Dosavadní odstavce 1 až 7 se označují jako odstavce 2 až 8.

9. V § 11 odstavec 2 zní:

„(2) Dálkový přístup k údajům katastru poskytuje Úřad na základě písemné žádosti. Žádost se podává na formuláři, jehož vzor je zveřejněn na internetových stránkách Úřadu. Při prokazování totožnosti žadatele pro přístup k údajům sbírky listin postupuje Úřad obdobně podle § 7 odst. 2.“.

10. V § 11 odst. 5 se slova „1 až 3“ nahrazují slovy „2 až 4“.

11. V § 15 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Při poskytování údajů o dosažených cenách nemovitostí se pro prokazování totožnosti § 7 odst. 2 použije obdobně.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

12. V § 15 odst. 4 se za slova „digitální formě“ vkládají slova „a údaje o navrhovaných změnách v katastrální mapě dosud nerealizovaných“.

13. V § 15 odstavec 7 zní:

„(7) Rastrová data katastrální mapy jsou územním samosprávným celkům podle § 55 odst. 5 katastrálního zákona poskytována jedenkrát za kalendářní rok, a to jen pokud obsahují změny oproti naposled poskytnuté kopii podle § 9 nebo naposled poskytnutým rastrovým datům katastrální mapy.“.

14. V § 16 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle dřívějších pozemkových evidencí se neposkytuje v katastrálních územích nebo v jejich částech, ve kterých je zcela odstraněno evidování pozemků zjednodušeným způsobem.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

15. V § 20 odstavec 1 zní:

„(1) Podmínkou zřízení služby sledování změn je prokázání totožnosti žadatele. Totožnost žadatele se považuje za prokázanou podle § 7 odst. 2, nebo pokud byla žádost o poskytnutí služby sledování změn podána Úřadu prostřednictvím aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup a žadatel má zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku. Při osobním podání žádosti prostřednictvím katastrálního úřadu ověří katastrální úřad totožnost žadatele podle průkazu totožnosti. Obdobně se postupuje i v případě změny kontaktních údajů pro zasílání informací.“.

16. V § 20 odst. 2 se ve větě čtvrté slovo „žadatele“ nahrazuje slovem „uživatele“.

17. V § 20 odst. 3 se slovo „účastníkovi“ nahrazuje slovem „uživateli“.

18. V § 23 odstavec 1 zní:

„(1) Údaje získané z katastru, s výjimkou údajů katastrální mapy v digitální formě a údajů katastrální mapy získaných prostřednictvím prohlížecí služby nebo služby stahování dat, lze šířit pouze se souhlasem Úřadu nebo katastrálního úřadu, uděleným na základě písemné žádosti.“.

19. V § 23 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Údaje katastrální mapy v digitální formě a údaje katastrální mapy získané prostřednictvím prohlížecí služby nebo služby stahování dat lze šířit pouze společně s jejich metadaty.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

20. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 358/2013 Sb.

Poskytování prostých kopií písemností v listinné podobě a prostých výstupů vzniklých převedením písemností v elektronické podobě do listinné podoby ze sbírky listin katastru (§ 8)

Položka Specifikace Měrná jednotka (MJ) Úplata za MJ
1001 Prostá kopie, výstup podle § 7 odst. 1 formát A4 20 Kč

Poznámka:

Úplata podle položky 1001 se státním orgánům a státním fondům snižuje o 100 %.“.

21. V příloze č. 2 položce 2007 a v příloze č. 3 položce 3002 se čárka nahrazuje slovem „a“ a slova „a kopie geometrických plánů“ se zrušují.

22. V příloze č. 3 se za poznámku b) vkládá nová poznámka c), která zní:

„c)    Tiskový výstup geometrického plánu podle položky 3002 se označí slovem „Kopie“.“.

Dosavadní poznámky c) až e) se označují jako poznámky d) až f).

23. V příloze č. 4 se doplňují položky 4020 až 4022, které znějí:

„4020 Ověřený výstup nebo duplikát listiny ze sbírky listin katastru formát A4 10 Kč
4021 Údaje o dosažených cenách nemovitostí podle nemovitostí formát A4 50 Kč
4022 Údaje o dosažených cenách nemovitostí podle řízení formát A4 50 Kč

24. V příloze č. 4 se za poznámku e) vkládá nová poznámka f), která zní:

„f)   Maximální výše úplaty podle položky 4020 činí 300 Kč.“.

Dosavadní poznámka f) se označuje jako poznámka g).

25. V příloze č. 5 položce 5001 se slova „každých započatých 20 parcel, staveb nebo bytů a nebytových prostorů (včetně rozestavěných)“ nahrazují slovy „list vlastnictví“.

26. V příloze č. 5 se doplňují položky 5010 a 5011, které znějí:

„5010 Údaje o dosažených cenách nemovitostí podle nemovitostí výstup 50 Kč
5011 Údaje o dosažených cenách nemovitostí podle řízení výstup 50 Kč“.

27. V příloze č. 5 poznámka b) zní:

„b)   Výstupem podle položek 5006 až 5008 a 5011 se rozumí údaje z informačního systému, týkající se jedné osoby nebo jednoho řízení, poskytnuté na základě žádosti. Výstupem podle položky 5010 se rozumí údaje z informačního systému, týkající se nemovitostí evidovaných v jednom katastrálním území, poskytnuté na základě žádosti.“.

28. V příloze č. 6 poznámce m) se za slovo „pozemků“ vkládají slova „ , údaje katastrální mapy včetně jejich metadat získané prostřednictvím prohlížecí služby nebo služby stahování dat“.

29. V příloze č. 6 se za poznámku m) vkládá nová poznámka n), která zní:

„n)    Cenové údaje jsou poskytovány výhradně jako součást položek 6002, 6004 a 6006 údajů SPI, úplata za data SPI se jejich přidáním nezvyšuje.“.

Dosavadní poznámky n) až s) se označují jako poznámky o) až t).

30. V příloze č. 6 poznámka s) zní:

„s)   Úplata podle položky 6007 se účtuje pouze, jsou-li údaje poskytnuty Úřadem nebo katastrálním úřadem na základě žádosti. Úplata se neúčtuje, jsou-li současně s údaji podle položky 6007 poskytnuty odpovídající údaje podle položek 6001 až 6006.“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Předseda:
Ing. Večeře v. r.

E-shop

ÚZ č. 1410 - Daňový řád 2021, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1410 - Daňový řád 2021, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zásadní novela daňového řádu, které je největší novelou za celou dobu jeho existence. Mění se také zákon o daňovém poradenství (v souvislosti se zpřísňováním regulace v oblasti ...

Cena: 175 KčKOUPIT

Autorský zákon -  Komentář, 5. vydání

Autorský zákon - Komentář, 5. vydání

Chaloupková, Holý - C. H. Beck

Páté vydání komentáře reflektuje aktuální legislativní změny a judikaturu. Autorský zákon nově obsahuje například úpravu osiřelých děl, karikatury a parafráze nebo komplexní úpravu kolektivní správy. Zároveň došlo k prodloužení doby trvání majetkových práv výkonného umělce v ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Vazba v trestním řízení

Vazba v trestním řízení

Ingrid Galovcová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vazba je tradičním institutem trestního práva procesního. Představuje procesní institut, který výrazně zasahuje do osobní svobody obviněného, přičemž k tomuto zásahu dochází v době, kdy o jeho vině ještě nebylo rozhodnuto. Vazba je tak realizována vůči osobě, jíž svědčí presumpce ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.