Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


349

VYHLÁŠKA

ze dne 8. prosince 2015

o Pravidlech trhu s plynem

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) upravuje

a)   pravidla přístupu k přepravní soustavě, k distribuční soustavě a k zásobníku plynu, rozsah zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu k přepravní soustavě, distribuční soustavě a zásobníku plynu, a způsoby řešení nedostatku kapacit v plynárenské soustavě,
b)   termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s plynem a termíny uzavírání smluv,
c)   postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku,
d)   rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek plynu a ostatních služeb, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vyrovnávání odchylek, a zúčtování a vypořádání vyrovnávacího plynu ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze,
e)   postupy a termíny pro předkládání nominací a renominací,
f)   postup provozovatele zásobníku plynu při prodeji nevytěženého plynu ze zásobníku plynu po zániku smlouvy o uskladňování plynu,
g)   druhy krátkodobých trhů, pravidla organizace krátkodobých trhů a způsoby jejich vypořádání,
h)   pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu,
i)   termíny a postup při volbě a změně dodavatele plynu včetně registrace odběrných a předávacích míst,
j)   postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu, neoprávněné distribuci a neoprávněné přepravě,
k)   postup při zajištění dodávky plynu dodavatelem poslední instance,
l)   skladbu ceny služby přepravy plynu, skladbu ceny služby distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v plynárenství, a způsob a termíny předávání údajů mezi účastníky trhu s plynem pro vyúčtování regulovaných cen, a způsob a termíny účtování a hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu s plynem,
m)   technické požadavky na provoz pro ověření technologie,
n)   postup pro stanovení zálohových plateb.

§ 2
Základní pojmy

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   alokačním pravidlem – způsob přidělení množství plynu subjektu zúčtování na hraničním bodu, bodu zásobníku plynu, bodu výrobny plynu nebo bodu přeshraničního plynovodu,
b)   aukční rezervační platformou – platforma pro příslušný hraniční bod vybraná provozovatelem přepravní soustavy ve shodě se sousedním provozovatelem přepravní soustavy, na níž dochází způsobem umožňujícím dálkový přístup k rezervaci přepravní kapacity,
c)   aukčním kalendářem – časový harmonogram aukcí produktů standardní kapacity podle jiného právního předpisu upravující pravidla přidělování přepravních kapacit2),
d)   bodem výrobny plynu – předávací místo nebo souhrn předávacích míst mezi přepravní soustavou a výrobnou plynu, nebo mezi distribuční soustavou a výrobnou plynu,
e)   distribuční sítí – distribuční soustava nebo část distribuční soustavy, na kterou byla v období před 1. lednem 2014 vydána samostatná licence a které operátor trhu přidělil jednoznačný číselný identifikátor,
f)   domácí zónou – vymezené území provozovatele distribuční soustavy připojené k přepravní soustavě a k níž je připojeno alespoň 90 000 odběrných míst zákazníků,
g)   EIC kódem – identifikační číselný kód jednoznačně určující účastníka trhu s plynem a jednotlivé odběrné a předávací místo,
h)   flexibilitou – služba flexibility prostřednictvím akumulace poskytovaná provozovatelem přepravní soustavy,
i)   finančním zajištěním – zajištění pohledávky finančního charakteru fyzické nebo právnické osoby vznikajících z obchodních vztahů s operátorem trhu, provozovatelem přepravní soustavy, provozovatelem zásobníku plynu nebo provozovatelem distribuční soustavy,
j)   hraničním bodem – souhrn předávacích míst mezi přepravní soustavou na území České republiky a zahraničními přepravními nebo distribučními soustavami,
k)   kontem provozovatele – evidenční účet provozovatele přepravní soustavy vedený u operátora trhu, na jehož vrub a v jehož prospěch jsou evidována množství plynu, která souvisí s vyrovnávacími akcemi provozovatele přepravní soustavy a denními vyrovnávacími množstvími subjektů zúčtování a zahraničních účastníků,
l)   koordinovanou přepravní kapacitou – koordinovaná kapacita ve smyslu jiného právního předpisu upravujícího pravidla pro přidělování přepravních kapacit2),
m)   korigovaným typovým diagramem dodávek – přepočtený typový diagram dodávek korigovaný na hodnotu účasti na zbytkovém diagramu,
n)   nominací distribuce – oznámení, kterým subjekt zúčtování oznamuje provozovateli distribuční soustavy množství plynu, které hodlá distribuovat bodem přeshraničního plynovodu nebo předávacím místem nebo souhrnem předávacích míst výrobny plynu,
o)   nominací přepravy – oznámení, kterým subjekt zúčtování oznamuje provozovateli přepravní soustavy množství plynu, které hodlá přepravit přes příslušný bod přepravní soustavy,
p)   nominací uskladňování – oznámení, kterým subjekt zúčtování oznamuje provozovateli zásobníku plynu množství plynu, které hodlá vtlačit nebo vytěžit,
q)   nominací závazku dodat a závazku odebrat – obchodní oznámení, kterým subjekt zúčtování operátorovi trhu ohlašuje množství plynu, které si hodlá s jiným subjektem zúčtování předat na virtuálním obchodním bodě,
r)   normalizovaným typovým diagramem dodávky – posloupnost relativních podílů jednotlivých denních odběrů plynu skupiny zákazníků definované třídou typového diagramu dodávky na plánované roční spotřebě v kalendářním roce za předpokladu normálních klimatických podmínek,
s)   normálními klimatickými podmínkami – průměr denních teplot z let 1971 – 2000 vytvořený pro plynárenství Českým hydrometeorologickým ústavem, vypočítaný z údajů všech měřicích stanic Českého hydrometeorologického ústavu položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.,
t)   novou skladovací kapacitou – první rezervace skladovací kapacity uvedené do užívání po 1. lednu 2010,
u)   odpovědností za odchylku – povinnost subjektu zúčtování převzít a vypořádat odchylku, která vznikne jako rozdíl mezi množstvím plynu vstupujícím do plynárenské soustavy a množstvím plynu vystupujícím z plynárenské soustavy; množství plynu je vyjádřeno v energetických jednotkách,
v)   organizovaným krátkodobým trhem s plynem – vnitrodenní trh s plynem organizovaný operátorem trhu, kterého se zúčastňují subjekty zúčtování,
w)   plánovanou měsíční spotřebou – měsíční hodnota spotřeby plynu sjednaná ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy,
x)   plánovanou roční spotřebou plynu – hodnota spotřeby plynu získaná z historických skutečných odběrů plynu, upravená o vliv teploty, stanovená podle přílohy č. 15 k této vyhlášce,
y)   plynárenským dnem – časový úsek trvající od 06:00:00 hodin kalendářního dne do 06:00:00 hodin následujícího kalendářního dne,
z)   plynárenským měsícem – časový úsek začínající prvním plynárenským dnem kalendářního měsíce a končící uplynutím posledního plynárenského dne kalendářního měsíce.

(2) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   plynárenským rokem – časový úsek ve smyslu jiného právního předpisu upravujícího pravidla pro přidělování přepravních kapacit2),
b)   přepočtenou roční spotřebou – hodnota spotřeby plynu získaná ze skutečných odběrů plynu přepočtená na období jednoho roku podle přílohy č. 15 k této vyhlášce,
c)   přepočteným typovým diagramem dodávky – normalizovaný typový diagram dodávky přepočtený na skutečné klimatické podmínky za plynárenský den,
d)   přeshraničním plynovodem – plynovod spojující distribuční soustavu a zahraniční přepravní nebo distribuční soustavu,
e)   registrovaným účastníkem trhu s plynem – účastník trhu s plynem, kterému operátor trhu na základě registrace umožňuje přístup do svého informačního systému,
f)   renominací distribuce – hodnota množství plynu zadaná po termínu pro podání nominace distribuce,
g)   renominací přepravy – hodnota množství plynu zadaná po termínu pro podání nominace přepravy,
h)   renominací uskladňování – hodnota množství plynu zadaná po termínu pro podání nominace uskladňování,
i)   renominací závazku dodat a závazku odebrat – hodnota množství plynu zadaná po termínu pro podání nominace závazku dodat a odebrat,
j)   skladovací kapacitou – provozní objem části nebo celého virtuálního zásobníku plynu určený v m3 nebo v kWh, těžební nebo vtláčecí výkon v kWh/den nebo těžební nebo vtláčecí křivka v kWh/den,
k)   skladovacím rokem – časový úsek, který začíná prvním plynárenským dnem měsíce dubna a končí uplynutím posledního plynárenského dne měsíce března následujícího kalendářního roku,
l)   skutečnými klimatickými podmínkami – průměr skutečných denních teplot vzduchu na území České republiky pro jednotlivé obchodní dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic Českého hydrometeorologického ústavu položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.,
m)   systémovou odchylkou – součet kladných a záporných denních odchylek všech subjektů zúčtování a zahraničních účastníků v plynárenském dni,
n)   třídou typového diagramu dodávky – souhrn charakterů odběrných míst, kterým je přiřazen stejný typový diagram dodávky,
o)   uzavřenou částí distribuční soustavy – část distribuční soustavy, jejíž technické uspořádání neumožňuje předání plynu z této části distribuční soustavy do jiné části této distribuční soustavy nebo do jiné distribuční soustavy,
p)   virtuálním obchodním bodem – místo, kde se provádí nominace závazku dodat plyn do plynárenské soustavy a závazku odebrat plyn z plynárenské soustavy,
q)   virtuálním zásobníkem plynu – souhrn všech zásobníků plynu jednoho provozovatele zásobníku plynu,
r)   vypořádáním odchylek – finanční vypořádání mezi subjektem zúčtování a operátorem trhu za denní vyrovnávací množství a za rozdíly mezi měsíčními a denními odchylkami, a mezi opravnými měsíčními a měsíčními odchylkami,
s)   zahraničním účastníkem – zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování a která využívá hraniční body přepravní soustavy a body virtuálního zásobníku plynu,
t)   závazkem dodat – smluvně založená povinnost subjektu zúčtování dodat do plynárenské soustavy množství plynu nominované subjektem zúčtování pro plynárenský den na virtuálním obchodním bodě,
u)   závazkem odebrat – smluvně založená povinnost subjektu zúčtování odebrat z plynárenské soustavy množství plynu nominované subjektem zúčtování pro plynárenský den na virtuálním obchodním bodě.

§ 3
Trh s plynem

(1) V rámci trhu s plynem jsou všechny časové údaje uváděny v čase platném na území České republiky.

(2) Trh s plynem se uskutečňuje s využitím číselných kódů a číselníků spravovaných operátorem trhu. Číselné kódy jsou používány pro označení odběrných míst zákazníků, předávacích míst přeshraničních plynovodů, bodů výroben plynu, předávacích míst nebo souhrnu předávacích míst mezi přepravní a distribuční sítí, předávacích míst mezi distribučními sítěmi, předávacích míst mezi zásobníkem plynu a přepravní soustavou a účastníků trhu s plynem s výjimkou zákazníků.

(3) Odběrné místo zákazníka, bod výrobny plynu a předávací místo přeshraničního plynovodu jsou přiřazeny pouze do distribuční sítě nebo přepravní soustavy podle místa připojení.

(4) Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy a provozovatel zásobníku plynu se považují za zákazníky v rozsahu ztrát a vlastní spotřeby.

(5) Provozovatel distribuční soustavy, která je rozdělena na více distribučních sítí, se považuje za jednoho zákazníka s více virtuálními odběrnými místy představujícími ztráty anebo nepřiřazený odběr provozovatele distribuční soustavy v každé distribuční síti.

(6) Množství plynu na výstupu z distribuční sítě je pro plynárenský den rovno množství plynu na vstupu do distribuční sítě a změně akumulace v distribuční síti.

§ 4
Body plynárenské soustavy

(1) Vstupní body plynárenské soustavy jsou hraniční body, body virtuálních zásobníků plynu, body výroben plynu, předávací místa přeshraničních plynovodů a virtuální body provozovatele přepravní soustavy.

(2) Výstupní body plynárenské soustavy jsou hraniční body, body virtuálních zásobníků plynu, odběrná místa zákazníků, předávací místa přeshraničních plynovodů, virtuální odběrná místa představující ztráty anebo nepřiřazený odběr provozovatele distribuční soustavy v jednotlivých distribučních sítích a virtuální body provozovatele přepravní soustavy.

(3) Mezi všemi vstupními a výstupními body plynárenské soustavy se nachází virtuální obchodní bod.

§ 5
Označení účastníků trhu s plynem, předávacích míst a odběrných míst

(1) Operátor trhu eviduje číselníky registrovaných účastníků trhu s plynem, anonymní kódy zahraničních účastníků a spravuje číselníky předávacích a odběrných míst a další nezbytné údaje k identifikaci účastníků trhu s plynem a jednotlivých odběrných a předávacích míst. Pro číselníky se používá EIC kód. Operátor trhu dále spravuje číselné identifikátory distribučních sítí.

(2) Provozovatel distribuční soustavy zajistí u operátora trhu označení přidělením číselných kódů

a)   předávacím místům přeshraničních plynovodů,
b)   bodu výrobny plynu ve shodě s výrobcem plynu,
c)   předávacím místům mezi sousedními soustavami ve shodě se sousedním provozovatelem distribuční soustavy,
d)   předávacím místům mezi sousedními distribučními sítěmi,
e)   předávacím nebo odběrným místům připojeným k jím provozované distribuční soustavě včetně virtuálních.

(3) Provozovatel přepravní soustavy zajistí u operátora trhu označení přidělením číselných kódů

a)   bodu výrobny plynu ve shodě s výrobcem plynu,
b)   předávacím místům nebo souhrnům předávacích míst mezi přepravní soustavou a distribuční sítí ve shodě s provozovatelem distribuční soustavy,
c)   hraničním bodům přepravní soustavy,
d)   předávacím místům mezi zásobníkem plynu a přepravní soustavou ve shodě s provozovatelem zásobníku plynu,
e)   předávacím místům odběrných míst připojených k přepravní soustavě, včetně virtuálních.

(4) Provozovatel přepravní soustavy zajistí pro uživatele přepravní soustavy, který je zahraničním účastníkem, přidělení anonymního kódu podle odstavce 1 u operátora trhu.

(5) Provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy zajistí po vytvoření číselného kódu nového předávacího místa nebo souhrnu předávacích míst nebo nového odběrného místa s měřením typu A nebo B3) jeho neprodlené předání do informačního systému operátorovi trhu v návaznosti na postup při zahájení dodávky plynu podle § 113 odst. 5.

ČÁST DRUHÁ
PŘEPRAVA PLYNU

§ 6
Účastníci přepravy

(1) Přepravu plynu sjednává subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník pro hraniční bod nebo bod virtuálního zásobníku plynu.

(2) Přepravu plynu sjednává zákazník nebo dodavatel plynu pro odběrné místo zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě.

(3) Přepravu plynu sjednává provozovatel distribuční soustavy pro souhrn předávacích míst mezi přepravní a distribuční soustavou.

(4) Přeprava plynu pro virtuální body provozovatele přepravní soustavy se nesjednává. Virtuální body provozovatele přepravní soustavy slouží výhradně pro potřeby provozovatele přepravní soustavy a pro fyzické a obchodní vyrovnávání odchylek.

(5) Přepravu plynu sjednává výrobce plynu nebo obchodník s plynem pro bod výrobny plynu připojené k přepravní soustavě.

§ 7

(1) Přeprava plynu se uskutečňuje přes vstupní bod přepravní soustavy, kterým je hraniční bod, bod výrobny plynu připojené k přepravní soustavě, bod virtuálního zásobníku plynu a virtuální bod provozovatele přepravní soustavy.

(2) Přeprava plynu se uskutečňuje přes výstupní bod přepravní soustavy, kterým je hraniční bod, bod virtuálního zásobníku plynu, odběrné místo zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě, předávací místo nebo souhrn předávacích míst mezi přepravní a distribuční soustavou a virtuální bod provozovatele přepravní soustavy.

(3) Vstupní bod virtuálního zásobníku plynu je vstupem do přepravní soustavy. Výstupní bod virtuálního zásobníku plynu je výstupem z přepravní soustavy.

(4) Provozovatel přepravní soustavy specifikuje body přepravní soustavy zejména užívaným názvem, směrem toku plynu a velikostí technické kapacity.

§ 8
Uzavření smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu

(1) Žádost o uzavření smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu je podávána subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem nejpozději 10 pracovních dnů do 10:00:00 hodin před uskutečněním přepravy nebo před rezervací přepravní kapacity nebo před konáním aukce na aukční rezervační platformě.

(2) Provozovatel přepravní soustavy vyhodnotí žádost o uzavření smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu podle odstavce 1 a v případě kladného vyhodnocení odešle návrh smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu žadateli o uzavření smlouvy do 16:00:00 hodin pátého pracovního dne od podání žádosti.

(3) Žadatel o uzavření smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu přijme návrh smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu podle odstavce 2 tak, aby smlouva o poskytnutí služby přepravy plynu byla uzavřena nejpozději dva pracovní dny do 12:00:00 hodin před uskutečněním přepravy nebo před rezervací přepravy nebo před konáním aukce na aukční rezervační platformě.

§ 9
Typy přepravních kapacit na jednotlivých vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy

(1) Na základě smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu umožňuje provozovatel přepravní soustavy subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi pro bod virtuálního zásobníku plynu rezervaci měsíční přepravní kapacity, denní přepravní kapacity, přepravní kapacity v režimu na následující den a vnitrodenní přepravní kapacity.

(2) Na základě smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu umožňuje provozovatel přepravní soustavy subjektu zúčtování pro bod výrobny plynu rezervaci měsíční přepravní kapacity, denní přepravní kapacity, přepravní kapacity v režimu na následující den a vnitrodenní přepravní kapacity.

(3) Na základě smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu umožňuje provozovatel přepravní soustavy subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi pro hraniční bod rezervaci roční standardní kapacity, čtvrtletní standardní kapacity, měsíční standardní kapacity, denní standardní kapacity, vnitrodenní standardní kapacity. Přepravní kapacitu lze rezervovat jako koordinovanou nebo nekoordinovanou. Rezervace pro hraniční bod se podává prostřednictvím aukční rezervační platformy. Kapacita se rezervuje formou aukce podle jiného právního předpisu upravujícího pravidla pro přidělování přepravních kapacit2). Pro účast v aukci musí být subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník zaregistrován v aukční rezervační platformě. Zveřejněním výsledků aukce je kapacita rezervována.

(4) Smlouva o poskytnutí služby přepravy plynu podle § 6 odst. 3 se uzavírá s účinností od prvního plynárenského dne kalendářního roku.

(5) Na základě smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu umožňuje provozovatel přepravní soustavy dodavateli nebo zákazníkovi rezervaci přepravní kapacity pro odběrné místo zákazníka přímo připojené k přepravní soustavě, a to jako přepravní kapacitu pro odběrné místo na dobu neurčitou, měsíční přepravní kapacitu pro odběrné místo, klouzavou přepravní kapacitu pro odběrné místo, denní přepravní kapacitu pro odběrné místo, přepravní kapacitu pro odběrné místo v režimu pro následující den a vnitrodenní přepravní kapacitu pro odběrné místo.

(6) Přepravní kapacitu podle odstavců 1, 2 a 5 lze rezervovat jako pevnou nebo přerušitelnou.

(7) Rezervace přepravní kapacity podle odstavců 1, 2 a 5 se podává prostřednictvím informačního systému provozovatele přepravní soustavy.

Postupy a termíny pro rezervaci kapacit pro body virtuálního zásobníku plynu a pro body výroben plynu
§ 10

(1) Přeprava plynu při rezervaci měsíční přepravní kapacity se zahajuje prvním plynárenským dnem kalendářního měsíce, na který je přepravní kapacita rezervována.

(2) Subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník může rezervovat přepravní kapacitu i od jiného plynárenského měsíce, než je plynárenský měsíc bezprostředně následující po měsíci, ve kterém o rezervaci měsíční přepravní kapacity žádá, nejdříve však 24 kalendářních měsíců před zahájením přepravy.

(3) Měsíční kapacita se rezervuje na jeden nebo více po sobě následujících plynárenských měsíců.

(4) Měsíční přepravní kapacitu pro body virtuálního zásobníku plynu lze rezervovat nejdéle na dobu 60 po sobě následujících plynárenských měsíců následujících po měsíci, ve kterém byla podána žádost o rezervaci měsíční pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity.

§ 11

(1) Přeprava plynu při rezervaci denní přepravní kapacity se zahajuje prvním plynárenským dnem období, na které je přepravní kapacita rezervována, a končí posledním plynárenským dnem období, na které je přepravní kapacita rezervována.

(2) Subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník může rezervovat přepravní kapacitu i od jiného plynárenského dne, než je plynárenský den bezprostředně následující po plynárenském dni, ve kterém o rezervaci přepravní kapacity žádá.

(3) Denní přepravní kapacita se rezervuje na jeden nebo více po sobě následujících plynárenských dnů.

(4) Denní přepravní kapacitu je možné rezervovat na dobu nejdéle 31 plynárenských dnů ode dne podání žádosti o rezervaci denní pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity.

§ 12

(1) Přeprava plynu při rezervaci kapacity v režimu na následující den se zahajuje následující plynárenský den po plynárenském dni, ve kterém přepravní kapacitu v režimu na následující den subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník rezervuje.

(2) Přeprava plynu při využití přepravní kapacity v režimu na následující den se uskutečňuje po dobu jednoho plynárenského dne.

(3) Přepravní kapacitu v režimu na následující den lze rezervovat jako pevnou nebo přerušitelnou.

§ 13

(1) Přeprava plynu při rezervaci vnitrodenní přepravní kapacity se zahajuje v plynárenském dni, na který se vnitrodenní přepravní kapacita rezervuje.

(2) Přeprava plynu při využití vnitrodenní přepravní kapacity se uskutečňuje po dobu jednoho plynárenského dne nebo jeho části, vždy však do konce daného plynárenského dne, pro který byla přepravní kapacita rezervována.

(3) Vnitrodenní přepravní kapacitu lze rezervovat jako pevnou nebo přerušitelnou.

§ 14

Přerušitelnou přepravní kapacitu pro přepravu plynu podle § 10, 11, 12 a 13 rezervuje provozovatel přepravní soustavy v případech, kdy o to subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník požádá, nebo nelze-li rezervovat pevnou přepravní kapacitu z důvodu, že již není k dispozici volná pevná přepravní kapacita.

§ 15

(1) Žádost o rezervaci přepravní kapacity podle § 10 a 11 podává subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník nejpozději do 8:00:00 hodin kalendářního dne předcházejícího plynárenskému dni, od kterého má být přeprava podle rezervace přepravní kapacity zahájena, a to elektronicky v informačním systému provozovatele přepravní soustavy s náležitostmi uvedenými v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Provozovatel přepravní soustavy vyhodnotí žádost o rezervaci přepravní kapacity podanou podle odstavce 1 nejpozději do 8:30:00 hodin plynárenského dne, ve kterém byla žádost o rezervaci přepravní kapacity podána.

(3) Elektronickým potvrzením o vyhovění žádosti podle odstavce 1 je přepravní kapacita pro subjekt zúčtování nebo zahraničního účastníka rezervována.

(4) V případě, že je žádost podle odstavce 1 podána později, vyhodnotí provozovatel přepravní soustavy tuto žádost a rezervuje přepravní kapacitu nejpozději do 8:30:00 hodin následujícího plynárenského dne.

§ 16

(1) Žádost o rezervaci přepravní kapacity podle § 12 podává subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník nejdříve od 9:00:00 hodin kalendářního dne předcházejícího plynárenskému dni, od kterého má být přeprava podle rezervace přepravní kapacity zahájena, a nejpozději do 4:00:00 hodin plynárenského dne, ve kterém má být přeprava podle rezervace přepravní kapacity uskutečněna.

(2) Žádost o rezervaci přepravní kapacity podle odstavce 1 podává subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník elektronicky v informačním systému provozovatele přepravní soustavy s náležitostmi uvedenými v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Provozovatel přepravní soustavy bezprostředně, nejpozději však do 15 minut, po přijetí žádosti o rezervaci kapacity podle odstavce 1 provede vyhodnocení žádosti a kapacitu v případě volné přepravní kapacity rezervuje.

§ 17

(1) Žádost o rezervaci přepravní kapacity podle § 13 podává subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník nejdříve 2 hodiny před začátkem plynárenského dne, ve kterém má být přeprava podle rezervace přepravní kapacity uskutečněna.

(2) Žádost o rezervaci přepravní kapacity podle odstavce 1 podává subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník elektronicky v informačním systému provozovatele přepravní soustavy s náležitostmi uvedenými v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Provozovatel přepravní soustavy bezprostředně, nejpozději však do 15 minut, po přijetí žádosti o rezervaci kapacity podle odstavce 1 provede vyhodnocení žádosti a kapacitu v případě volné přepravní kapacity rezervuje.

Postupy a termíny pro rezervaci kapacit pro hraniční body
§ 18

(1) Na hraničních bodech lze rezervovat pouze produkty standardní kapacity podle § 9 odst. 3, které se rezervují formou aukcí na aukční rezervační platformě.

(2) Termíny konání aukcí pro roční standardní kapacity, čtvrtletní standardní kapacity a měsíční standardní kapacity jsou stanoveny aukčním kalendářem a zveřejněny na aukční rezervační platformě. Termíny konání aukcí pro denní standardní kapacity a vnitrodenní standardní kapacity jsou stanoveny podle zvláštního právního předpisu upravujícího pravidla pro přidělování přepravních kapacit4).

(3) Provozovatel přepravní soustavy zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup velikosti technické kapacity, volné koordinované kapacity, volné nekoordinované kapacity, termíny konání aukcí a odkazy na aukční rezervační platformu pro jednotlivé hraniční body. Dále zveřejní velikost technické kapacity sousedního provozovatele přepravní soustavy v propojovacím bodě, pokud je provozovateli přepravní soustavy známa.

(4) Při zveřejňování volné kapacity provozovatel zohlední i objemy vyčleněné kapacity podle zvláštního právního předpisu upravujícího pravidla pro přidělování přepravních kapacit5), vyčleněná kapacita pro standardní produkty s kratší dobou rezervace, než je produkt nabízený v aukci, se do volné kapacity nezapočítává.

(5) V aukci je pro hraniční bod soutěžena pohyblivá cena. Pohyblivou cenu tvoří cena za rezervaci přepravní kapacity, která je Energetickým regulačním úřadem (dále jen „Úřad“) stanovena v cenovém rozhodnutí v době, kdy je přepravní kapacitu možno využít, navýšená o aukční prémii.

§ 19

(1) Přeprava plynu při rezervaci roční standardní přepravní kapacity se zahajuje prvním plynárenským dnem plynárenského roku a končí uplynutím posledního plynárenského dne plynárenského roku, na který je přepravní kapacita rezervována.

(2) Rezervace roční standardní přepravní kapacity se provádí pro každý plynárenský rok zvlášť a nejvýše na následujících 15 let.

(3) Přeprava plynu při rezervaci čtvrtletní standardní přepravní kapacity se zahajuje prvním plynárenským dnem čtvrtletí příslušného plynárenského roku, které začíná plynárenským dnem 1. října, 1. ledna, 1. dubna a 1. července a končí uplynutím posledního plynárenského dne čtvrtletí, pro které byla přepravní kapacita rezervována. Rezervace čtvrtletní standardní přepravní kapacity se provádí pro každé čtvrtletí zvlášť a pro všechna čtvrtletí v příslušném plynárenském roce v jednom termínu podle aukčního kalendáře.

Postupy a termíny pro rezervaci kapacit pro odběrná místa zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě
§ 20

(1) Žádost o rezervaci přepravní kapacity pro odběrná místa zákazníků přímo připojená k přepravní soustavě podává zákazník nebo nový dodavatel plynu v případě, že uzavřel se zákazníkem smlouvu o sdružených službách dodávky plynu, a to v případech podle § 110 odst. 1 a § 113 odst. 5, v termínech podle § 110 odst. 3 nebo § 113 odst. 5.

(2) Provozovatel přepravní soustavy informuje účastníka trhu s plynem o možnosti rezervace přepravní kapacity v termínu podle § 111 odst. 1. Rezervace přepravní kapacity je v případě zaregistrování standardní změny dodavatele plynu provedena v termínu podle § 112 odst. 6.

(3) Rezervace přepravní kapacity se sjednává:

a)   pro rezervaci přepravní kapacity pro odběrné místo na dobu neurčitou se rezervuje na dobu neurčitou s možností změny výše přepravní kapacity podle § 21 odst. 3,
b)   pro rezervaci měsíční přepravní kapacity pro odběrné místo na minimálně 1 kalendářní měsíc a maximálně na 11 kalendářních měsíců vždy s účinností od prvního plynárenského dne kalendářního měsíce,
c)   pro rezervaci klouzavé přepravní kapacity pro odběrné místo na počet plynárenských dnů určených počtem kalendářních dnů měsíce, ve kterém je zahájena přeprava plynu podle této rezervace, nebo do konce posledního plynárenského dne plynárenského měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla zahájena přeprava plynu podle této rezervace,
d)   pro rezervaci denní přepravní kapacity pro odběrné místo na počet plynárenských dnů, na které je přepravní kapacita rezervována; denní přepravní kapacita se rezervuje na jeden nebo více po sobě následujících plynárenských dnů na dobu nejdéle 31 dnů ode dne podání žádosti o rezervaci,
e)   pro rezervaci přepravní kapacity pro odběrné místo v režimu na následující den na jeden plynárenský den,
f)   pro rezervaci vnitrodenní přepravní kapacity pro odběrné místo na plynárenský den nebo na část probíhajícího plynárenského dne, vždy však do konce daného plynárenského dne, pro který byla přepravní kapacita rezervována.

(4) Přerušitelnou přepravní kapacitu lze rezervovat pro odběrné místo zákazníka přímo připojené k přepravní soustavě v případě, že již není k dispozici volná pevná přepravní kapacita.

§ 21

(1) Žádost o rezervaci přepravní kapacity pro odběrné místo zákazníka přímo připojené k přepravní soustavě na dobu neurčitou a měsíční přepravní kapacitu pro odběrné místo zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě předkládá zákazník nebo dodavatel plynu nejpozději pátý pracovní den do 10:00:00 hodin a nejdříve 4 kalendářní měsíce před začátkem prvního plynárenského dne, kdy má nastat účinek rezervace přepravní kapacity, nebo v případě zahájení dodávek do odběrného místa nově se připojujícího zákazníka a pro zahájení dodávek do odběrného místa po neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné přepravě plynu nejpozději do 10:00:00 hodin pracovního dne předcházejícího dni nejbližšího možného zahájení dodávek plynu sjednaným s provozovatelem přepravní soustavy.

(2) Provozovatel přepravní soustavy vyhodnotí došlé žádosti o rezervaci přepravní kapacity předložené podle odstavce 1 a oznámí výsledky rezervace přepravních kapacit všem žadatelům o rezervaci přepravní kapacity nejpozději třetí pracovní den do 12:00:00 hodin ode dne, ve kterém byla žádost o rezervaci přepravní kapacity podána. Potvrzením žádosti je přepravní kapacita rezervována. Není-li mezi zákazníkem nebo dodavatelem plynu a provozovatelem přepravní soustavy smlouva o poskytnutí služby přepravy plynu pro odběrná místa zákazníků sjednána, prodlužuje se lhůta pro nejpozdější podání žádosti a pro oznámení výsledku rezervace přepravních kapacit o 5 pracovních dnů.

(3) Pro snížení a zvýšení rezervace přepravní kapacity pro odběrné místo na dobu neurčitou se použije § 37. Činnosti provozovatele distribuční soustavy při prověření žádosti o zvýšení nebo snížení distribuční kapacity na dobu neurčitou vykonává provozovatel přepravní soustavy.

§ 22

(1) Žádost o rezervaci klouzavé přepravní kapacity pro odběrné místo zákazníka přímo připojené k přepravní soustavě předkládá zákazník nebo dodavatel plynu nejdříve 4 kalendářní měsíce před začátkem zahájení přepravy podle této rezervace.

(2) Provozovatel přepravní soustavy vyhodnotí žádost o rezervaci a elektronicky oznámí výsledek rezervace přepravní kapacity žadateli nejpozději do 24 hodin po obdržení žádosti.

(3) Elektronickým potvrzením o vyhovění žádosti je kapacita rezervována.

§ 23

(1) Žádost o rezervaci denní přepravní kapacity pro odběrné místo zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě předkládá zákazník nebo dodavatel plynu elektronicky v informačním systému provozovatele přepravní soustavy nejpozději do 8:00:00 hodin kalendářního dne předcházejícího plynárenskému dni, od kterého má být přeprava zahájena.

(2) Provozovatel přepravní soustavy vyhodnotí žádost o rezervaci denní přepravní kapacity pro odběrné místo a rezervuje přepravní kapacitu nejpozději do 8:30:00 hodin kalendářního dne, ve kterém byla žádost o rezervaci denní přepravní kapacity pro odběrné místo podána.

(3) Elektronickým potvrzením o vyhovění žádosti je kapacita rezervována. V případě, že je žádost podána po 8:00:00 hodině, vyhodnotí provozovatel přepravní soustavy žádost a rezervuje přepravní kapacitu následující kalendářní den nejpozději do 8:30:00 hodin.

§ 24

(1) Žádost o rezervaci přepravní kapacity pro odběrné místo zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě v režimu na následující den předkládá zákazník nebo dodavatel plynu nejdříve v 9:00:00 hodin dne předcházejícího plynárenskému dni, od kterého má být přeprava zahájena, a nejpozději do 4:00:00 hodin plynárenského dne, ve kterém má být přeprava podle rezervace přepravní kapacity uskutečněna, a to elektronicky v informačním systému provozovatele přepravní soustavy.

(2) Provozovatel přepravní soustavy bezprostředně, nejpozději však do 15 minut, po přijetí žádosti o rezervaci kapacity provede vyhodnocení žádosti a kapacitu v případě volné přepravní kapacity rezervuje.

(3) Elektronickým potvrzením o vyhovění žádosti je kapacita rezervována.

§ 25

(1) Žádost o rezervaci vnitrodenní přepravní kapacity pro odběrné místo zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě předkládá zákazník nebo dodavatel plynu nejpozději dvě celé hodiny před začátkem přepravy elektronicky v informačním systému provozovatele přepravní soustavy.

(2) Provozovatel přepravní soustavy bezprostředně, nejpozději však do 15 minut po přijetí žádosti o rezervaci kapacity provede vyhodnocení žádosti a kapacitu v případě volné přepravní kapacity rezervuje.

(3) Elektronickým potvrzením o vyhovění žádosti je kapacita rezervována.

§ 26

(1) Provozovatel přepravní soustavy odmítne žádost o rezervaci přepravní kapacity podle § 22, 23, 24, 25 v případě, že není pro odběrné místo sjednána rezervace kapacity podle § 21.

(2) Provozovatel přepravní soustavy přijme žádost o rezervaci podle § 23, 24, 25 v případě, že jde o odběrné místo, které splňuje podmínku podávání nominací přepravy v souladu s § 63 odst. 4.

§ 27
Přeprava plynu pro odběrná místa ve zkušebním provozu

Přeprava plynu ve zkušebním provozu se sjednává postupy uvedenými v § 47. Činnosti provozovatele distribuční soustavy uvedené v § 47 vykonává provozovatel přepravní soustavy.

§ 28
Řešení nedostatku přepravních kapacit pro body virtuálního zásobníku plynu a body výroben plynu

(1) V případě, že nelze uspokojit při posuzování žádostí o rezervaci měsíční pevné přepravní kapacity v jednom okamžiku všechny žadatele o rezervaci měsíční pevné přepravní kapacity, rozdělí provozovatel přepravní soustavy volnou přepravní kapacitu v poměru velikosti jednotlivých požadavků o rezervaci měsíční pevné přepravní kapacity s tím, že pokud požadavek žadatele na měsíční pevnou přepravní kapacitu přesahuje volnou přepravní kapacitu, sníží provozovatel přepravní soustavy před rozdělením volné přepravní kapacity požadavek žadatele na výši volné přepravní kapacity.

(2) V případě, že po uspokojení žádostí o rezervaci denní přepravní kapacity nelze uspokojit při posuzování žádostí v jednom okamžiku všechny žadatele o rezervaci denní pevné přepravní kapacity, rozdělí provozovatel přepravní soustavy volnou přepravní kapacitu v poměru velikosti jednotlivých požadavků o rezervaci denní pevné přepravní kapacity s tím, že pokud požadavek žadatele na denní pevné přepravní kapacity přesahuje volnou přepravní kapacitu, sníží provozovatel přepravní soustavy před rozdělením volné přepravní kapacity požadavek žadatele na výši zbývající volné přepravní kapacity.

(3) Provozovatel přepravní soustavy předběžně rezervuje přerušitelnou přepravní kapacitu v rozsahu nedostatku poptávané kapacity podle odstavců 1 a 2. Provozovatel přepravní soustavy rezervuje přepravní kapacitu pouze při elektronickém potvrzení rezervace subjektem zúčtování do 8:45:00 hodin kalendářního dne, ve kterém provozovatel přepravní soustavy kapacitu předběžně rezervoval.

(4) Provozovatel přepravní soustavy rezervuje přerušitelnou přepravní kapacitu neomezeně.

Řešení nedostatku přepravních kapacit pro hraniční body
§ 29

(1) Při nedostatku přepravní kapacity pro roční standardní kapacitu, čtvrtletní standardní kapacitu a měsíční standardní kapacitu se postupuje algoritmem anglické aukce podle jiného právního předpisu upravujícího pravidla pro přidělování přepravních kapacit6).

(2) Při nedostatku přepravní kapacity pro denní standardní kapacitu a vnitrodenní standardní kapacitu se postupuje algoritmem aukce s jednotnou cenou podle jiného právního předpisu upravujícího pravidla pro přidělování přepravních kapacit7).

(3) Velikost nabízené standardní denní přerušitelné přepravní kapacity a standardní vnitrodenní přerušitelné přepravní kapacity není omezena. Standardní roční, čtvrtletní a měsíční přepravní kapacita se jako přerušitelná neposkytuje. Veškerá nabízená přerušitelná přepravní kapacita je přidělena za vyvolávací cenu, kterou Úřad stanoví v cenovém rozhodnutí.

(4) V případě, že dojde ke krácení standardní denní přerušitelné přepravní kapacity a standardní vnitrodenní přerušitelné přepravní kapacity, postupuje se podle jiného právního předpisu upravujícího pravidla pro přidělování přepravních kapacit8).

§ 30

(1) V případě, že pro plynárenský den ve vstupním nebo výstupním hraničním bodě není k dispozici volná pevná denní standardní přepravní kapacita, oznámí provozovatel přepravní soustavy v informačním systému provozovatele přepravní soustavy a v systému operátora trhu omezení renominací přepravy pro příslušný hraniční bod, a to jak pro vstupní, tak pro výstupní bod příslušného hraničního bodu pro koordinovanou i nekoordinovanou přepravní kapacitu.

(2) Subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník využívající tento bod přepravní soustavy může po podání nominace přepravy podle § 63 odst. 1 písm. a) nebo § 63 odst. 2 písm. a), případně podle § 63 odst. 6 renominovat v rámci pevné koordinované i nekoordinové pevné kapacity tak, že provede renominaci maximálně o 10 % své rezervované kapacity oproti podané nominaci podle § 66 odst. 1.

(3) Renominace subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka zvýšená nebo snížená o více než 10 % rezervované kapacity v daném bodě není provozovatelem přepravní soustavy přijata.

(4) Informace o omezení renominací podává provozovatel přepravní soustavy nejpozději v 9:00:00 hodin kalendářního dne předcházejícího plynárenskému dni, ve kterém k omezení renominací přepravy dochází.

§ 31

(1) Provozovatel přepravní soustavy zohlední v nabídce denní standardní pevné kapacity a vnitrodenní standardní pevné kapacity nevyužitou pevnou kapacitu a nominace pevné kapacity v opačném směru toku plynu podle § 30 jako dodatečnou kapacitu v souladu s jiným právním předpisem upravujícím pravidla pro přidělování přepravních kapacit9).

(2) V případě, že je pro plynárenský den splněna podmínka omezení renominací přepravy pro příslušný hraniční bod podle § 30, nebo v případě, že není na příslušném hraničním bodě k dispozici žádná standardní vnitrodenní pevná přepravní kapacita, může subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník užívající tento bod podat po termínu podle § 66 odst. 1 nadnominaci10).

(3) Nadnominací subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník podává žádost o rezervaci standardní vnitrodenní přerušitelné kapacity.

(4) Pro nadnominace se použijí ustanovení o renominaci přepravy podle § 69 a 70.

§ 32
Informace o přepravních kapacitách a souvisejících službách

(1) Provozovatel přepravní soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto informace:

a)   měsíčně roční plán odstávek jednotlivých částí přepravní soustavy a plán údržby, který může mít dopad na velikost přepravních kapacit a vliv na kvalitu poskytovaných služeb,
b)   měsíčně dlouhodobý plán rozšiřování přepravní soustavy, který znamená zvýšení přepravních kapacit nebo zlepšení kvality poskytovaných služeb,
c)   denně číselně velikost technické, celkové rezervované pevné kapacity, celkové rezervované přerušitelné kapacity a volné přepravní kapacity pro jednotlivé vstupní a výstupní body zásobníků plynu na následujících 24 měsíců,
d)   denně číselně velikost technické, celkové rezervované pevné kapacity, celkové rezervované přerušitelné kapacity a volné přepravní kapacity pro jednotlivé vstupní a výstupní hraniční body přepravní soustavy na následujících 15 let,
e)   měsíčně roční předpovědi technické, rezervované a volné pevné přepravní kapacity na následující desetileté období pro jednotlivé vstupní a výstupní body přepravní soustavy, v této předpovědi provozovatel zohlední očekávané technické změny na přepravní soustavě a očekávané rezervace přepravní kapacity,
f)   měsíčně historická minima a maxima měsíčního koeficientu využití přepravní kapacity a roční průměrné průtoky pro jednotlivé vstupní a výstupní body přepravní soustavy, a to vždy za poslední 3 roky,
g)   denně skutečnou výši akumulace přepravní soustavy na počátku plynárenského dne po jednotlivých dnech za posledních 12 měsíců,
h)   denně skutečnou změnu akumulace přepravní soustavy po jednotlivých dnech za posledních 12 měsíců,
i)   denně alokovaná množství plynu pro jednotlivé hraniční body, body výroben plynu připojených k přepravní soustavě a body virtuálních zásobníků plynu za posledních 12 měsíců, pokud nedošlo k předání dat podle § 96 odst. 2, použijí se předběžná alokovaná množství plynu podle § 96 odst. 1,
j)   denně skutečné hodnoty posledních zaregistrovaných nominací nebo renominací pro jednotlivé hraniční body, body výrobny plynu připojené k přepravní soustavě a body virtuálních zásobníků plynu za posledních 12 měsíců,
k)   denně skutečné hodnoty toku plynu pro jednotlivé hraniční body, body výroben plynu připojených k přepravní soustavě a body virtuálních zásobníků plynu za posledních 12 měsíců.

(2) Informace poskytované podle odstavce 1 písm. a) až k) s denní periodicitou zveřejňuje provozovatel přepravní soustavy nejpozději v 15:00:00 hodin daného plynárenského dne s tím, že údaje z probíhajícího plynárenského dne podle odstavce 1 písm. h) jsou aktualizovány hodinově. Informace poskytované podle odstavce 1 písm. j) a k) zveřejňuje provozovatel přepravní soustavy nejpozději v 12:00:00 hodin následujícího plynárenského dne. Informace poskytované podle odstavce 1 s měsíční periodicitou zveřejňuje provozovatel přepravní soustavy nejpozději devátý kalendářní den daného měsíce.

(3) V případě, že v plynárenském dni není na hraničním bodě nebo na virtuálním bodě zásobníku plynu volná denní přepravní kapacita, zveřejňuje provozovatel přepravní soustavy každou hodinu, vždy nejpozději do 60 minut po termínu podání nominací nebo renominací, informace o součtu podaných nominacích a renominacích včetně dostupné přerušitelné kapacity, a to pro oba směry toku plynu.

ČÁST TŘETÍ
DISTRIBUCE PLYNU

§ 33

(1) Distribuci plynu sjednává subjekt zúčtování pro bod přeshraničního plynovodu.

(2) Distribuci plynu sjednává zákazník nebo dodavatel plynu pro odběrné místo zákazníka.

(3) Distribuci plynu sjednává provozovatel distribuční soustavy pro předávací místo mezi distribučními soustavami na území České republiky.

(4) Distribuci plynu sjednává výrobce plynu nebo obchodník s plynem pro bod výrobny plynu.

(5) Sjednáním distribuce plynu pro odběrné místo zákazníka se provozovatel distribuční soustavy zavazuje zároveň zajistit dopravu plynu z hlediska toku plynu bezprostředně nadřazenou distribuční soustavou.

§ 34

(1) Distribuce plynu se uskutečňuje přes vstupní bod distribuční sítě, kterým je bod přeshraničního plynovodu, bod výrobny plynu, předávací místo nebo souhrn předávacích míst mezi přepravní soustavou a distribuční sítí, předávací místo mezi distribuční sítí a distribuční sítí, která je z hlediska toku plynu nadřazená.

(2) Distribuce plynu se uskutečňuje přes výstupní bod distribuční sítě, kterým je odběrné místo zákazníka, předávací místo mezi distribuční sítí a distribuční sítí, která je z hlediska toku plynu podřízená, a bod přeshraničního plynovodu.

§ 35

(1) Pro každé odběrné místo zákazníka se uzavírá smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pouze s jedním účastníkem trhu s plynem.

(2) Pro každé předávací místo, případně souhrn předávacích míst výrobny plynu se uzavírá smlouva o zajištění služby distribuční soustavy plynu s každým účastníkem trhu s plynem užívajícím bod výrobny plynu.

(3) Pro předávací místo přeshraničního plynovodu se uzavírá smlouva o zajištění služby distribuční soustavy s každým subjektem zúčtování užívajícím předávací místo přeshraničního plynovodu.

(4) Pro předávací místo mezi distribučními sítěmi rozdílných provozovatelů distribuční soustavy uzavírají smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy provozovatelé distribučních soustav.

§ 36

(1) V případě odběrného místa s měřením typu A nebo B se ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy uvádí rezervovaná distribuční kapacita.

(2) U odběrného místa s více měřicími místy je ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy uvedena rezervovaná distribuční kapacita za měřicí místa s měřením typu A a B a vypočtená distribuční kapacita za měřicí místa s měřením typu C nebo CM3).

(3) Distribuční kapacita pro měřicí místa s měřením typu C nebo CM pro zákazníky s odběrem plynu nad 630 MWh/rok je stanovena postupem pro výpočet denní přidělené pevné kapacity pro roční odběr plynu v pásmu nad 630 MWh, kterou Úřad uvádí v cenovém rozhodnutí.

(4) Distribuční kapacita pro zákazníky s odběrem plynu do 630 MWh/rok s roční periodicitou fakturace je stanovena postupem pro výpočet denní rezervované pevné kapacity pro roční odběr plynu v pásmu nad 63 MWh do 630 MWh, kterou Úřad uvádí v cenovém rozhodnutí.

(5) Pro účely vyhodnocení překročení distribuční kapacity se použijí pouze hodnoty sjednané a naměřené za měřicí místa s měřením typu A a B.

§ 37
Smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy

(1) Ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy se pro odběrné místo zákazníka nebo pro bod výrobny plynu nebo pro předávací místo mezi distribučními sítěmi rezervují distribuční kapacity jako:

a)   pevná distribuční kapacita na dobu neurčitou s možností změny výše rezervované kapacity podle § 38 až 43,
b)   přerušitelná distribuční kapacita na dobu neurčitou s možností změny výše rezervované kapacity podle § 38 až 43; ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy se sjednává způsob, doba a podmínky omezení nebo přerušení distribuce plynu, způsob a podmínky oznámení omezení nebo přerušení a četnost omezení nebo přerušení za 12 po sobě následujících plynárenských měsíců,
c)   pevná měsíční distribuční kapacita; rezervuje se na 1 měsíc vždy s účinností k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce,
d)   přerušitelná měsíční distribuční kapacita; rezervuje se na 1 měsíc vždy s účinností k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce; ve smlouvě se sjednává způsob, doba a podmínky omezení nebo přerušení distribuce plynu, způsob a podmínky oznámení omezení nebo přerušení a četnost omezení nebo přerušení po dobu trvání smlouvy, nebo
e)   pevná klouzavá distribuční kapacita; rezervuje se na počet plynárenských dnů určených počtem kalendářních dnů měsíce, ve kterém je zahájena distribuce plynu, nebo do konce posledního plynárenského dne plynárenského měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla zahájena distribuce plynu v rámci sjednání klouzavé distribuční kapacity.

(2) Pro sjednávání smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy a podávání žádosti o rezervaci distribuční kapacity pro bod přeshraničního plynovodu se použijí postupy podle § 42 a dále podle § 10, 11 a 15, přičemž činnosti provozovatele přepravní soustavy uvedené v § 15 vykonává provozovatel distribuční soustavy.

(3) Přerušitelnou distribuční kapacitu lze rezervovat pouze pro odběrné místo zákazníka s měřením typu A nebo B a pro bod výrobny plynu v případě, kdy nelze rezervovat pevnou distribuční kapacitu z důvodu, že již není k dispozici volná pevná distribuční kapacita, nebo pro odběrné místo zákazníka s plánovaným ročním odběrem nad 630 MWh s možností úplného nebo částečného přechodu na náhradní palivo podle jiného právního předpisu upravujícího způsob zajištění bezpečnostního standardu dodávek plynu11).

Postup při rezervaci distribuční kapacity
§ 38

(1) Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy pro odběrná místa zákazníků podává elektronicky v případech podle § 110 odst. 1 a § 113 odst. 5, a to v termínech podle § 110 odst. 3 nebo § 113 odst. 5, zákazník, pokud s ním pro dané odběrné místo již není smlouva o zajištění služby distribuční soustavy uzavřena, nebo nový dodavatel plynu v případě, že uzavřel se zákazníkem smlouvu o sdružených službách dodávky plynu.

(2) Provozovatel distribuční soustavy informuje účastníka trhu s plynem o možnosti rezervace distribuční kapacity v termínu podle § 111 odst. 1.

(3) Rezervace distribuční kapacity je v případě zaregistrování standardní změny dodavatele plynu provedena v termínu podle § 112 odst. 5.

(4) Žádost o rezervaci distribuční kapacity do odběrného místa zákazníka obsahuje náležitosti uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(5) Distribuční kapacitu není možné rezervovat při nedostatečném finančním zajištění žadatele, pokud žádost o rezervaci distribuční kapacity nesplňuje stanovené náležitosti, nebyla podána ve stanoveném termínu nebo žadatel nedoplnil nebo neprovedl úpravu podané žádosti do 14:00:00 hodin následujícího pracovního dne po upozornění provozovatelem distribuční soustavy s vyznačením chybných údajů.

§ 39

(1) Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy pro odběrná místa zákazníků, kromě žádosti podle § 38, 40 a 43, předkládá zákazník nebo dodavatel plynu nejpozději pátý pracovní den do 10:00:00 hodin a nejdříve 4 kalendářní měsíce před začátkem prvního plynárenského dne, kdy má nastat účinek rezervace distribuční kapacity, nebo v případě zahájení dodávek do odběrného místa nově se připojujícího zákazníka a pro zahájení dodávek do odběrného místa po neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné distribuci plynu nejpozději do 10:00:00 hodin pracovního dne předcházejícího dni nejbližšího možného zahájení dodávek plynu sjednaného s provozovatelem distribuční soustavy.

(2) Žádost o rezervaci distribuční kapacity pro odběrné místo zákazníka, kromě žádosti podle § 38, 40 a 43, obsahuje náležitosti uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Provozovatel distribuční soustavy vyhodnotí došlé žádosti o rezervaci distribuční kapacity a oznámí výsledky rezervace distribučních kapacit všem žadatelům o rezervaci distribuční kapacity nejpozději třetí pracovní den do 12:00:00 hodin ode dne, ve kterém byla žádost o rezervaci distribuční kapacity podána.

(4) Elektronickým potvrzením o vyhovění žádosti je distribuční kapacita rezervována.

(5) Není-li mezi zákazníkem nebo dodavatelem plynu a provozovatelem distribuční soustavy smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pro odběrná místa zákazníků sjednána, prodlužuje se lhůta pro nejpozdější podání žádosti a pro oznámení výsledku rezervace distribučních kapacit o 5 pracovních dnů.

§ 40

(1) Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy pro odběrná místa zákazníků při rychlé změně dodavatele plynu podle § 116 předkládá zákazník nebo dodavatel plynu v termínu podle § 116, nebo obchodník s plynem v režimu dodavatele poslední instance nejpozději do 14:00:00 hodin po předání informací podle § 116.

(2) Žádost může podávat pouze dodavatel plynu nebo zákazník, který již sjednal s provozovatelem distribuční soustavy smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy pro odběrná místa zákazníků.

(3) Žádost se podává elektronicky a provozovatel distribuční soustavy vyhodnotí došlé žádosti o rezervaci distribuční kapacity při rychlé změně dodavatele plynu a oznámí výsledky rezervace distribuční kapacity žadateli o rezervaci distribuční kapacity nejpozději v termínu podle § 117.

(4) Rezervace distribuční kapacity je v případě zaregistrování rychlé změny dodavatele plynu provedena v termínu podle § 118.

(5) Pro žádost o rezervaci distribuční kapacity podanou obchodníkem s plynem v režimu dodavatele poslední instance je distribuční kapacita rezervovaná automaticky.

(6) Žádost o rezervaci distribuční kapacity při rychlé změně dodavatele plynu do odběrného místa zákazníka obsahuje náležitosti uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 41

(1) Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy pro předávací místo mezi distribučními sítěmi předkládá provozovatel distribuční soustavy v termínu podle § 38. Pro žádost o změnu rezervované distribuční kapacity se použijí termíny podle § 39.

(2) Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy pro bod výrobny plynu předkládá výrobce plynu nebo obchodník s plynem v termínu podle § 38. Pro žádost o změnu rezervované distribuční kapacity se použijí termíny podle § 39.

§ 42

(1) Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy pro bod přeshraničního plynovodu předkládá subjekt zúčtování provozovateli distribuční soustavy nejpozději do 10:00:00 hodin pracovního dne předcházejícího dni nejbližšího možného zahájení distribuce plynu sjednaného s provozovatelem distribuční soustavy.

(2) Provozovatel distribuční soustavy vyhodnocuje došlé žádosti o rezervaci distribuční kapacity pro bod přeshraničního plynovodu a oznámí výsledky rezervace distribučních kapacit všem žadatelům o rezervaci distribuční kapacity pro bod přeshraničního plynovodu nejpozději třetí pracovní den do 12:00:00 hodin ode dne, ve kterém byla žádost o rezervaci distribuční kapacity pro bod přeshraničního plynovodu podána.

(3) Elektronickým potvrzením o vyhovění žádosti je kapacita rezervována.

§ 43

(1) Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy podle § 37 odst. 1 písm. e) pro odběrné místo zákazníka předkládá zákazník nebo dodavatel plynu nejdříve 4 kalendářní měsíce před začátkem prvního plynárenského dne, kdy má nastat účinek rezervace distribuční kapacity.

(2) Žádost může podávat pouze dodavatel plynu nebo zákazník, který již sjednal s provozovatelem distribuční soustavy smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy a pro odběrné místo má rezervovanou distribuční kapacitu podle § 37 odst. 1 písm. a) nebo b).

(3) Maximální velikost požadované kapacity u klouzavé smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nesmí přesáhnout v součtu s ostatními rezervovanými distribučními kapacitami pro příslušné odběrné místo zákazníka velikost dvacetičtyřnásobku zajištěné hodinové kapacity uvedené ve smlouvě o připojení pro příslušné odběrné místo.

(4) Provozovatel distribuční soustavy vyhodnotí žádost o rezervaci distribuční kapacity a elektronicky oznámí výsledek rezervace distribuční kapacity žadateli o rezervaci distribuční kapacity nejpozději do 24 hodin po obdržení žádosti.

(5) Elektronickým potvrzením o vyhovění žádosti je distribuční kapacita rezervována.

(6) Žádost o rezervaci distribuční kapacity do odběrného místa zákazníka obsahuje náležitosti uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Změna rezervované distribuční kapacity
§ 44

(1) Pokud pro odběrné místo zákazníka s měřením typu A nebo B, u něhož jsou prováděny řádné měsíční odečty, nebo pro předávací místo mezi distribučními sítěmi požádá účastník trhu s plynem o snížení rezervované distribuční kapacity na základě distribuční kapacity rezervované podle § 37 odst. 1 písm. a) nebo b), provozovatel distribuční soustavy provede snížení rezervované distribuční kapacity na období následujících minimálně 12 měsíců.

(2) Provozovatel distribuční soustavy neprovede snížení rezervované distribuční kapacity, pokud je ve lhůtě podle § 110 odst. 3 ode dne uvedeného v žádosti o její snížení pro odběrné nebo předávací místo rezervována vyšší distribuční kapacita podle § 37 odst. 1 písm. a) nebo b) než rezervovaná distribuční kapacita uvedená v žádosti o její snížení.

(3) Pokud pro odběrné místo zákazníka s měřením typu A nebo B, u něhož jsou prováděny řádné měsíční odečty, nebo pro předávací místo mezi distribučními sítěmi požádá účastník trhu s plynem o zvýšení distribuční kapacity rezervované podle § 37 odst. 1 písm. a) nebo b), provozovatel distribuční soustavy prověří možnosti zvýšení rezervované distribuční kapacity a v případě dostatku distribuční kapacity navýší rezervovanou distribuční kapacitu na období následujících minimálně 12 měsíců, pokud nedošlo ke snížení rezervované distribuční kapacity v rámci distribuční kapacity rezervované podle § 37 odst. 1 písm. a) nebo b) v předchozích 12 měsících.

§ 45

(1) Při podání žádosti o změnu rezervované distribuční kapacity se postupuje přiměřeně podle § 39. Změna rezervované distribuční kapacity je možná vždy k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce.

(2) Provozovatel distribuční soustavy provede změnu rezervované distribuční kapacity pro předávací místo mezi distribučními sítěmi také v případě, že o ni provozovatel distribuční soustavy požádá a potřebu změny rezervace distribuční kapacity prokáže.

(3) Provozovatel distribuční soustavy provede snížení rezervované distribuční kapacity výrobny plynu, připojené na uzavřenou část distribuční sítě, rezervované podle § 37 odst. 1 písm. a), c) nebo e) v případě, že výše hodinových odběrů zákazníků připojených na tuto uzavřenou část distribuční sítě poklesne pod hodnotu hodinového výkonu výrobny plynu.

(4) V případě, že je na uzavřenou část distribuční sítě připojeno více výroben plynu a provozovatel distribuční soustavy provede snížení rezervované distribuční kapacity podle odstavce 3, rozdělí provozovatel distribuční soustavy volnou distribuční kapacitu v poměru velikosti jednotlivých rezervovaných distribučních kapacit výroben plynu.

(5) Provozovatel distribuční soustavy provede snížení rezervované distribuční kapacity podle odstavce 3 na dobu nezbytně nutnou k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu uzavřené části distribuční sítě podle jiného právního předpisu upravujícího podmínky podnikání v energetických odvětvích12).

§ 46

(1) Pokud v odběrném místě zákazníka došlo ke změně měření z typu C na typ A nebo B, předkládá zákazník nebo dodavatel plynu žádost o rezervaci distribuční kapacity k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce v termínech podle § 39 tak, aby účinek rezervace distribuční kapacity nenastal později než za 2 měsíce od změny typu měření.

(2) Nepodá-li zákazník nebo dodavatel plynu žádost o rezervaci distribuční kapacity postupem a v termínu podle odstavce 1, provozovatel distribuční soustavy rezervuje pro odběrné místo distribuční kapacitu podle § 37 odst. 1 písm. a) ve výši přidělené distribuční kapacity stanovené pro účely určení platby za distribuci plynu, kterou Úřad uvádí v cenovém rozhodnutí.

§ 47
Distribuce plynu ve zkušebním provozu

(1) Distribucí plynu ve zkušebním provozu je distribuce plynu pro ověření technických parametrů, provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalovaného nebo rekonstruovaného odběrného plynového zařízení zákazníka, přičemž rekonstrukcí se pro účely této vyhlášky rozumí zásahy do odběrného plynového zařízení, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo při změně typu měření v odběrném místě zákazníka. Distribuci plynu ve zkušebním provozu lze zahájit pouze:

a)   pro nově připojujícího se zákazníka s měřením typu A nebo B,
b)   pro zákazníka s měřením typu A nebo B, který rekonstruoval celé nebo část odběrného plynového zařízení a rekonstruované odběrné plynové zařízení má nejméně 20% podíl na denním maximálním odběru plynu v příslušném odběrném místě zákazníka, nebo
c)   pro odběrné místo zákazníka, ve kterém došlo ke změně měření z typu C na typ A nebo B.

(2) Za odběrné místo zákazníka s charakterem odběru technolog se považuje takové odběrné místo zákazníka, u kterého součet skutečných hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí méně než 70 % z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku. V případě, že nejsou k dispozici hodnoty skutečné spotřeby, nahradí je provozovatel distribuční soustavy plánovanou měsíční spotřebou uvedenou ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy. Ostatní odběrná místa se považují za odběrná místa zákazníků s charakterem odběru otop.

(3) Žádost o distribuci plynu ve zkušebním provozu pro odběrné plynové místo zákazníka podává žadatel o rezervaci distribuční kapacity ve zkušebním provozu provozovateli distribuční soustavy. Žádost obsahuje:

a)   datum zahájení distribuce ve zkušebním provozu,
b)   datum ukončení distribuce ve zkušebním provozu,
c)   důvody zahájení distribuce ve zkušebním provozu.

(4) Provozovatel distribuční soustavy zahájí distribuci plynu ve zkušebním provozu u zákazníka s charakterem odběru technolog nejdříve dnem uvedeným v žádosti a ukončí dnem uvedeným v žádosti, nejpozději však posledním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla distribuce plynu zahájena. V ostatních případech zahájí provozovatel distribuční soustavy distribuci plynu ve zkušebním provozu dnem uvedeným v žádosti a ukončí dnem uvedeným v žádosti, nejpozději však posledním dnem měsíce února. Maximální doba trvání distribuce plynu ve zkušebním provozu u nově se připojujícího zákazníka s charakterem odběru otop je 6 kalendářních měsíců.

(5) Maximální denní odběr plynu v odběrném místě zákazníka nesmí během distribuce plynu ve zkušebním provozu překročit dvacetičtyřnásobek zajištěné hodinové kapacity pro příslušné odběrné místo sjednané ve smlouvě o připojení.

(6) Žádost o rezervaci distribuční kapacity ve zkušebním provozu předkládá zákazník nebo dodavatel plynu v termínech podle § 39. Provozovatel distribuční soustavy po dobu trvání zkušebního provozu podle odstavce 1 písm. c) rezervuje pro odběrné místo zákazníka přidělenou distribuční kapacitu stanovenou pro účely určení platby za distribuci plynu, kterou Úřad uvádí v cenovém rozhodnutí.

(7) V případě, že zákazník nebo dodavatel plynu nepodá v termínu podle § 39 před ukončením distribuce ve zkušebním provozu žádost o rezervaci distribuční kapacity podle § 37 odst. 1, provozovatel distribuční soustavy rezervuje pro odběrné místo distribuční kapacitu podle § 37 odst. 1 písm. a) ve výši nejvyšší dosažené denní spotřeby plynu v průběhu zkušebního provozu.

§ 48
Řešení nedostatku distribuční kapacity

V případě nedostatku distribuční kapacity v bodě přeshraničního plynovodu nebo bodu výrobny plynu se použijí postupy podle § 28. Činnosti provozovatele přepravní soustavy uvedené v § 28 vykonává provozovatel distribuční soustavy.

§ 49
Informace o distribuční soustavě

(1) Provozovatel distribuční soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a aktualizuje vždy k patnáctému dni kalendářního měsíce tyto informace:

a)   roční plán odstávek jednotlivých částí distribuční soustavy a plán údržby, který může mít dopad na velikost distribučních kapacit a vliv na kvalitu poskytovaných služeb,
b)   dlouhodobý plán rozšiřování distribuční soustavy, který znamená zvýšení distribučních kapacit nebo zlepšení kvality poskytovaných služeb,
c)   číselně velikost technické, celkové rezervované pevné kapacity, celkové rezervované přerušitelné kapacity a volné distribuční kapacity pro jednotlivá vstupní a výstupní místa přeshraničních plynovodů,
d)   číselně indikativní dostupnost měsíčních distribučních kapacit pro jednotlivá vstupní a výstupní místa předávacích míst přeshraničních plynovodů,
e)   roční předpovědi volné vstupní a výstupní kapacity pro jednotlivá vstupní a výstupní místa předávacích míst přeshraničních plynovodů na následující desetileté období.

(2) Provozovatel distribuční soustavy zveřejňuje denně způsobem umožňujícím dálkový přístup vždy do 12:00:00 hodin změnu akumulace distribuční sítě po jednotlivých dnech za posledních 12 měsíců.

(3) Provozovatel distribuční soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup denní spotřebu plynu ve svých distribučních sítích po jednotlivých hodinách probíhajícího plynárenského dne do dvou hodin po skončení příslušné hodiny.

(4) Provozovatel distribuční soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup do 12:00:00 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00:00 hodin šestého pracovního dne, plynárenského měsíce hodnotu spalného tepla po jednotlivých plynárenských dnech za předcházející plynárenský měsíc.

ČÁST ČTVRTÁ
USKLADŇOVÁNÍ PLYNU

§ 50

(1) Přístup k zásobníkům plynu, ve kterých provozovatel zásobníku plynu poskytuje skladovací kapacitu a skladovací služby, se pro subjekt zúčtování nebo zahraničního účastníka uskutečňuje na principu virtuálního zásobníku plynu.

(2) Provozovatel zásobníku plynu nabízí vždy celou volnou skladovací kapacitu za všechny své zásobníky plynu na příslušném bodě virtuálního zásobníku plynu. Bod virtuálního zásobníku plynu na přepravní soustavě je místem, kde je skladovací kapacita poskytována a na kterém dochází z obchodního pohledu k předání a převzetí plynu, k vtláčení do zásobníku plynu a těžbě plynu ze zásobníku plynu, a to bez ohledu na skutečná předávací místa.

(3) Virtuální zásobník plynu je specifikován názvem provozovatele zásobníku plynu a skladovacími kapacitami.

(4) Na základě smlouvy o uskladňování plynu rezervuje provozovatel zásobníku plynu subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi roční skladovací kapacitu s pevným výkonem, roční skladovací kapacitu s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu, měsíční skladovací kapacitu s pevným výkonem, denní skladovací kapacitu s pevným výkonem, denní skladovací kapacitu s přerušitelným výkonem. Skladovací kapacita se rezervuje jako

a)   roční skladovací kapacita s pevným výkonem; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 rok a maximální doba rezervace skladovací kapacity je 5 let,
b)   roční skladovací kapacita s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 rok a maximální doba rezervace skladovací kapacity je 15 let,
c)   měsíční skladovací kapacita s pevným výkonem; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 plynárenský měsíc a maximální doba rezervace skladovací kapacity je 24 plynárenských měsíců,
d)   denní skladovací kapacita s pevným výkonem; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 plynárenský den a maximální doba rezervace skladovací kapacity je 90 plynárenských dnů,
e)   denní skladovací kapacita s přerušitelným výkonem; doba rezervace skladovací kapacity je 1 plynárenský den.

(5) Kapacita se rezervuje vždy s účinností k prvnímu plynárenskému dni období, pro něž je skladovací kapacita rezervována. Rezervace skladovací kapacity je ukončena uplynutím posledního plynárenského dne období, pro něž byla skladovací kapacita rezervována.

(6) Provozovatel zásobníku plynu provozující zásobníky plynu připojené na přepravní soustavu prostřednictvím více než jednoho předávacího místa konzultuje rozdělení vtláčení a těžby na jednotlivá předávací místa zásobníků plynu s provozovatelem přepravní soustavy.

Postup při rezervaci roční skladovací kapacity s pevným výkonem
§ 51

(1) Provozovatel zásobníku plynu rezervuje roční skladovací kapacitu s pevným výkonem na principu vícekolové elektronické aukce.

(2) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 10 pracovních dní před začátkem vícekolové elektronické aukce podmínky aukce na volnou skladovací kapacitu. Podmínky aukce musí být přiměřené, nediskriminační a transparentní. Podmínky aukce obsahují náležitosti v souladu s bodem 2 přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(3) Subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník žádající o rezervaci skladovací kapacity podává požadavek na rezervaci skladovací kapacity v příslušném aukčním kole formou čísla uvedeného s přesností na dvě desetinná místa, vyjadřujícího požadovanou velikost volné skladovací kapacity. Žadatel o rezervaci skladovací kapacity zadá současně s požadavkem na rezervaci skladovací kapacity i požadovanou délku rezervace skladovací kapacity, která může být rozdělena do více částí s různou délkou doby trvání. Požadavek na rezervaci skladovací kapacity a požadovanou délku rezervace podané v aukčním kole nelze v průběhu aukčního kola měnit.

(4) Dodavatel plynu, který tvoří s provozovatelem zásobníku plynu koncern nebo je součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, a sám nebo ve spojení s jinými dodavateli plynu, kteří tvoří s provozovatelem zásobníku plynu koncern nebo jsou součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, má u provozovatele zásobníku plynu rezervovánu skladovací kapacitu ve výši alespoň 80 % kapacity jím provozovaného virtuálního zásobníku plynu, se může jako žadatel účastnit aukce na skladovací kapacitu pouze tehdy, je-li minimální cena za skladovací kapacitu podle bodu 2 písm. a) přílohy č. 3 k této vyhlášce nižší nebo rovna tržní ceně skladovací kapacity se stejnými nebo srovnatelnými parametry pro rezervace roční skladovací kapacity v České republice.

(5) Velikost rezervované skladovací kapacity podle odstavce 4 se posuzuje k prvnímu dni prvního skladovacího roku, na který je skladovací kapacita nabízena. Podá-li více dodavatelů plynu, kteří tvoří s provozovatelem zásobníku plynu koncern nebo jsou s provozovatelem zásobníku plynu součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, požadavky na rezervaci skladovací kapacity v souhrnné výši přesahující velikost volné skladovací kapacity, provozovatel zásobníku plynu požadavky na rezervaci skladovací kapacity takových dodavatelů plynu poměrně sníží tak, aby v souhrnné výši odpovídaly velikosti volné skladovací kapacity.

(6) Požadavek dodavatele plynu, popřípadě dodavatelů plynu podle odstavce 5 na rezervaci skladovací kapacity provozovatel zásobníku plynu sníží o požadavky na rezervaci skladovací kapacity ostatních žadatelů, nejvýše však na rozdíl mezi volnou skladovací kapacitou a požadavky na rezervaci skladovací kapacity ostatních žadatelů.

§ 52

(1) Žadatel složí finanční zajištění nejpozději 3 pracovní dny před vyhlášeným termínem aukce. Složením finančního zajištění se subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník stává žadatelem, který se může aktivně účastnit elektronické aukce (dále jen „aktivní žadatel“). Aktivní žadatel smí podat požadavek na rezervaci skladovací kapacity v aukci maximálně do výše odpovídající složenému finančnímu zajištění. Za složení finančního zajištění se též považuje předložení neodvolatelné bankovní záruky.

(2) Aktivní žadatel může podat požadavek na rezervaci skladovací kapacity v následujícím aukčním kole pouze do výše požadavku na rezervaci skladovací kapacity v předchozím aukčním kole. V případě, že v jednom aukčním kole nepodá aktivní žadatel požadavek na rezervaci skladovací kapacity nebo podá požadavek na rezervaci skladovací kapacity nebo požadovanou délku rezervace s hodnotou 0, nemůže již podávat požadavky na rezervaci skladovací kapacity v žádném následujícím aukčním kole.

(3) V případě, že dojde v aukčním kole v součtu všech požadavků na rezervaci skladovací kapacity aktivních žadatelů k překročení hodnoty velikosti nabízené skladovací kapacity, následuje další aukční kolo. V dalším aukčním kole se aukční cena za jednotku skladovací kapacity zvyšuje způsobem podle podmínek aukce.

(4) Jednotlivá aukční kola jsou časově omezena na 10 minut. Pokud s tím všichni aktivní žadatelé souhlasí, může provozovatel zásobníku plynu aukční kolo zkrátit.

(5) V průběhu aukce provozovatel zásobníku plynu aktivním žadatelům oznamuje součet všech požadavků na rezervaci skladovací kapacity v předcházejícím aukčním kole a čas zbývající do ukončení aukčního kola.

(6) Provozovatel zásobníku plynu ukončí aukci, pokud v aukčním kole součet požadavků na rezervaci skladovací kapacity všech aktivních žadatelů je menší nebo roven hodnotě velikosti nabízené skladovací kapacity. Provozovatel zásobníku plynu rezervuje skladovací kapacitu zaokrouhlenou na celé m3 nebo kWh nebo kWh/den podle požadavků na rezervaci skladovací kapacity aktivních žadatelů v posledním aukčním kole. Zůstane-li část skladovací kapacity nerezervována, je tato část skladovací kapacity rezervována aktivním žadatelům z předposledního kola poměrně podle výše jejich požadavků na rezervaci skladovací kapacity v předposledním aukčním kole s tím, že požadavek na rezervaci skladovací kapacity aktivního žadatele je pro výpočet rezervace snížen o skladovací kapacitu rezervovanou aktivnímu žadateli v posledním aukčním kole.

(7) V případě, že nedošlo v součtu všech požadavků na rezervaci skladovací kapacity aktivních žadatelů v prvním aukčním kole k překročení hodnoty velikosti nabízené skladovací kapacity, je cena za uskladňování plynu určena na hodnotu minimální ceny podle bodu 2 písm. a) přílohy č. 3 k této vyhlášce. V ostatních případech je cena za uskladňování plynu stanovena na hodnotu aukční ceny v posledním aukčním kole, kde součet všech požadavků na rezervaci skladovací kapacity aktivních žadatelů byl vyšší nebo roven hodnotě velikosti nabízené skladovací kapacity.

§ 53

(1) Provozovatel zásobníku plynu zasílá potvrzení o rezervaci skladovací kapacity elektronicky bez zbytečného odkladu po ukončení aukce spolu s konečnou cenou za jednotku skladovací kapacity.

(2) Provozovatel zásobníku plynu vrací aktivnímu žadateli, kterému nebyla rezervována skladovací kapacita, finanční zajištění do 10 kalendářních dnů po skončení aukce. Aktivnímu žadateli, kterému byla rezervována skladovací kapacita, vrací provozovatel zásobníku plynu finanční zajištění do 10 kalendářních dnů po uzavření smlouvy o uskladňování plynu.

§ 54
Postup při rezervaci měsíční skladovací kapacity s pevným výkonem

(1) Provozovatel zásobníku plynu rezervuje měsíční skladovací kapacitu s pevným výkonem na základě výsledku vícekolové elektronické aukce.

(2) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup podmínky aukce na rezervaci volné měsíční skladovací kapacity s pevným výkonem nejpozději 10 pracovních dnů před začátkem aukce. Podmínky aukce musí být přiměřené, nediskriminační a transparentní. Podmínky aukce musí obsahovat stejné náležitosti jako podmínky aukce při rezervaci roční skladovací kapacity s pevným výkonem s tím, že cena za jednotku skladovací kapacity je po celou dobu rezervace skladovací kapacity neměnná. Podmínky aukce dále obsahují určení počtu kalendářních měsíců pro využití skladovací kapacity.

(3) Pro konání aukce se § 51 odst. 3 a § 52 použijí obdobně. Požadavek na délku rezervace skladovací kapacity se uvádí jako celé číslo vyjadřující počet měsíců trvání smlouvy v povoleném rozmezí určeném podle odstavce 2 poslední věty.

(4) Provozovatel zásobníku plynu zasílá potvrzení o rezervaci skladovací kapacity elektronicky bez zbytečného odkladu po ukončení aukce spolu s konečnou cenou za jednotku skladovací kapacity.

(5) Pro vracení a čerpání finančního zajištění se § 53 odst. 2 použije obdobně.

§ 55
Postup při rezervaci denní skladovací kapacity s pevným výkonem

(1) Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s pevným výkonem předkládá subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník elektronicky provozovateli zásobníku plynu nejpozději 1 kalendářní den do 8:00:00 hodin a nejdříve 90 kalendářních dnů před začátkem prvního plynárenského dne, od kterého rezervaci požaduje. Provozovatel zásobníku plynu vyhodnotí obdržené žádosti a oznámí výsledky rezervace skladovacích kapacit všem žadatelům do 9:00:00 hodin kalendářního dne, ve kterém byla žádost o rezervaci skladovací kapacity podána.

(2) Elektronickým potvrzením o vyhovění žádosti je denní skladovací kapacita s pevným výkonem rezervována.

§ 56
Postup při rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem

(1) Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem podává provozovateli zásobníku plynu subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník s rezervovanou skladovací kapacitou u tohoto provozovatele zásobníku plynu nebo s právem s touto kapacitou nakládat.

(2) Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem předkládá subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník elektronicky nejpozději do 16:00:00 hodin předcházejícího plynárenského dne. Cena za skladovací kapacitu s přerušitelným výkonem je hrazena pouze za nepřerušenou část přidělené denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem. Provozovatel zásobníku plynu vyhodnotí žádosti a elektronicky oznámí rezervaci nejpozději do 10 minut po každé celé hodině, ve které byla žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem obdržena. Doručením oznámení o rezervaci se považuje denní skladovací kapacita s přerušitelným výkonem za rezervovanou. Provozovatel zásobníku plynu může umožnit subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi podání žádosti o rezervaci skladovací kapacity s přerušitelným výkonem později po termínu podle věty první, a to i v průběhu plynárenského dne.

Postup při rezervaci roční skladovací kapacity s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu
§ 57

(1) Podle odstavců 2 až 5 a § 58 rezervuje provozovatel zásobníku plynu, plánující výstavbu nové skladovací kapacity, maximálně 90 % této skladovací kapacity. Zbývající část nové skladovací kapacity rezervuje provozovatel zásobníku plynu postupem podle § 51 až 53 nebo 54. Podle odstavců 2 až 5 a § 58 provozovatel zásobníku plynu nepostupuje při rezervaci takové nové skladovací kapacity, kterou provozovatel zásobníku plynu nabídnul podle pravidel pro přidělování a správu a řízení překročení nové skladovací kapacity schválených Úřadem13).

(2) Provozovatel zásobníku plynu rezervuje roční skladovací kapacitu s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu na principu vícekolové elektronické aukce. Provozovatel zásobníku plynu zahajuje aukci nejdříve 7 let před začátkem skladovacího roku, od kterého je možné zahájit uskladňování plynu s využitím nové skladovací kapacity v celé velikosti.

(3) Maximální délka rezervace skladovací kapacity pro rezervaci roční skladovací kapacity s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu je 15 let. Délku rezervace skladovací kapacity určuje provozovatel zásobníku plynu při vyhlášení podmínek aukce.

(4) V případě, kdy dochází při výstavbě nové skladovací kapacity k postupnému zvyšování skladovací kapacity nebo jednotlivých jejích parametrů a provozovatel zásobníku plynu nárůst skladovacích kapacit nebo jednotlivých parametrů pro jednotlivé roky uvede v podmínkách aukce podle bodu 3 písm. b) přílohy č. 3 k této vyhlášce, pak tento nárůst skladovacích kapacit nebo jednotlivých parametrů provozovatel zásobníku plynu rozdělí poměrným způsobem mezi všechny subjekty zúčtování a zahraniční účastníky, kterým byla nová skladovací kapacita rezervována.

(5) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje nejpozději 60 dnů před plánovaným zahájením aukce podmínky aukce na novou skladovací kapacitu. Jedná-li se o aukci na novou skladovací kapacitu, která již byla v aukci nabídnuta, avšak nebyla rezervována, zveřejní provozovatel zásobníku plynu podmínky aukce nejpozději 30 dnů před plánovaným zahájením aukce. Podmínky aukce musí být přiměřené, nediskriminační a transparentní. Podmínky aukce obsahují náležitosti v souladu s přílohou č. 3 k této vyhlášce.

§ 58

(1) Dodavatel plynu, který tvoří s provozovatelem zásobníku plynu koncern nebo je součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, a sám nebo ve spojení s jinými dodavateli plynu, kteří tvoří s provozovatelem zásobníku plynu koncern nebo jsou součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, má u provozovatele zásobníku plynu rezervovánu skladovací kapacitu ve výši alespoň 80 % kapacity jím provozovaného virtuálního zásobníku plynu, se může jako žadatel účastnit aukce na novou skladovací kapacitu pouze tehdy, je-li minimální cena za skladovací kapacitu podle bodu 2 písm. a) přílohy č. 3 k této vyhlášce nižší nebo rovna tržní ceně skladovací kapacity se stejnými nebo se srovnatelnými parametry pro rezervace roční skladovací kapacity s pevným výkonem v České republice.

(2) Dodavatel plynu splňující podmínku podle odstavce 1 může požádat o skladovací kapacitu do výše skladovací kapacity, která musí být podle podmínek aukce v aukci rezervována, aby nebyla aukce provozovatelem zásobníku zrušena.

(3) Požadavek dodavatele plynu, popřípadě dodavatelů plynu podle odstavce 1 na rezervaci skladovací kapacity provozovatel zásobníku plynu sníží o požadavky na rezervaci skladovací kapacity ostatních žadatelů, nejvýše však na rozdíl mezi minimálním množstvím podle bodu 3 písm. a) přílohy č. 3 k této vyhlášce a požadavky na rezervaci skladovací kapacity ostatních žadatelů.

(4) Pro konání aukce se § 51 odst. 3, § 52 a 53 použijí obdobně. Finanční zajištění žadatel složí nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem konání aukce. Minimální cena za jednotku skladovací kapacity je stanovena podle bodu 2 písm. a) přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(5) V případě, že bude možné po rezervaci roční skladovací kapacity s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu zpřístupnit tuto novou skladovací kapacitu před začátkem účinnosti rezervace roční skladovací kapacity s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu, může ji provozovatel zásobníku plynu nabídnout účastníkům trhu s plynem formou rezervace měsíční skladovací kapacity s pevným výkonem, a to i opakovaně. Pro rezervaci této skladovací kapacity se použije § 54 obdobně. Takto rezervovaná skladovací kapacita je nadále považována za novou skladovací kapacitu.

§ 59
Postup při prodeji nevytěženého plynu

(1) V případě, že po skončení rezervace skladovací kapacity na základě smlouvy o uskladňování plynu nedošlo k vytěžení plynu ve vlastnictví subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka a není možné tento plyn převést v rámci virtuálního zásobníku plynu na základě jiných existujících rezervací skladovacích kapacit daného subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka užívajícího virtuální zásobník plynu, provede provozovatel zásobníku plynu řízený odprodej plynu na vnitrodenním organizovaném trhu s plynem.

(2) Řízený odprodej plynu provádí provozovatel zásobníku plynu každý plynárenský den podle své disponibilní těžební kapacity. Provozovatel zásobníku plynu pro účel řízeného odprodeje plynu rezervuje přepravní kapacitu pro vstupní bod virtuálního zásobníku plynu.

(3) Provozovatel zásobníku plynu podává v rámci vnitrodenního organizovaného trhu s plynem nabídku na prodej plynu za cenu 1 EUR/MWh. Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup každý den objem plynu, který bude nabízet v rámci vnitrodenního organizovaného trhu s plynem.

(4) Provozovatel zásobníku plynu zasílá subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi výnosy z prodeje nevytěženého plynu podle odstavce 1 snížené o oprávněné náklady bezprostředně spojené s prodejem plynu do 15 kalendářních dnů po ukončení odprodeje nevytěženého plynu.

§ 60
Krácení skladovacích kapacit při omezení nebo přerušení uskladňování plynu

(1) Provozovatel zásobníku plynu při omezení nebo přerušení uskladňování plynu krátí nejdříve rezervované skladovací kapacity s přerušitelným výkonem a následně rezervované skladovací kapacity s pevným výkonem.

(2) Provozovatel zásobníku plynu krátí rezervované skladovací kapacity s přerušitelným výkonem na základě ceny za jednotku přerušitelného vtláčecího nebo těžebního výkonu v pořadí od nejnižší ceny po nejvyšší s tím, že rezervované skladovací kapacity se stejnou cenou za jednotku přerušitelného výkonu krátí na stejnou úroveň vůči sjednanému přerušitelnému výkonu. Pokud je nominace subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka pod maximální úrovní aplikovaného krácení, není jeho nominace uskladňování dotčena. V opačném případě provozovatel zásobníku plynu potvrdí příslušnou nominaci uskladňování ve zkrácené výši.

(3) Provozovatel zásobníku plynu krátí při plánovaném omezení nebo přerušení skladovací kapacity rezervované skladovací kapacity s pevnou skladovací kapacitou tak, že proporcionálně stejně sníží skladovací kapacity rezervované pro dny, na které je plánováno přerušení, všem subjektům zúčtování nebo zahraničním účastníkům. Pokud je nominace subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka pod maximální úrovní aplikovaného krácení, není jeho nominace uskladňování dotčena. Provozovatel zásobníku plynu oznámí, o kolik budou rezervované pevné skladovací kapacity zkráceny, a zároveň oznámí plánované přerušení skladovací kapacity.

(4) V případě, že zcela nebo částečně pominou důvody pro omezení nebo přerušení uskladňování plynu, provozovatel zásobníku plynu neprodleně informuje dotčené subjekty zúčtování nebo zahraniční účastníky, které mohou podat renominaci uskladňování.

(5) V případě náhlého výpadku vtláčení nebo těžby postupuje provozovatel zásobníku plynu při krácení rezervované skladovací kapacity a potvrzování nominace uskladňování podle odstavců 1 až 4 obdobně.

§ 61
Informace o skladovacích kapacitách

(1) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a aktualizuje bezodkladně, nejpozději však k patnáctému dni kalendářního měsíce, tyto informace:

a)   roční plán snížení velikosti provozního objemu nebo snížení kvality poskytovaných služeb virtuálního zásobníku plynu z důvodů odstávek nebo plánované údržby jednotlivých zásobníků plynu,
b)   pětiletý plán úpravy velikosti provozního objemu, denního maximálního vtláčecího a těžebního výkonu příslušného virtuálního zásobníku plynu za každý skladovací rok,
c)   číselně velikost technické, celkové rezervované a volné skladovací kapacity příslušného virtuálního zásobníku plynu,
d)   úpravy velikosti provozního objemu, denního maximálního vtláčecího a těžebního výkonu příslušného virtuálního zásobníku plynu za poslední tři skladovací roky za každý skladovací rok.

(2) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a denně v 9:00:00 hodin aktualizuje alespoň tyto údaje:

a)   velikost dostupného celkového těžebního a vtláčecího výkonu na následující plynárenský den,
b)   velikost celkového smluvního pevného těžebního a vtláčecího výkonu vypočteného na základě součtu těžební nebo vtláčecí kapacity subjektů zúčtování nebo zahraničních účastníků na následující plynárenský den,
c)   aktuální stav zásob ve virtuálním zásobníku plynu v energetických jednotkách,
d)   velikost přerušeného přerušitelného výkonu a nejvyšší cenu za jednotku přerušitelného výkonu, vůči které bylo přerušení aplikováno za předcházející plynárenský den,
e)   velikost přerušené pevné skladovací kapacity v rozdělení na vtláčecí a těžební výkon za předcházející plynárenský den,
f)   skutečné denní hodnoty vtláčení a těžby za předcházející plynárenský den.

(3) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje údaje podle odstavce 2 za poslední 3 kalendářní roky.

(4) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup výslednou cenu a velikost rezervované skladovací kapacity v jednotlivých aukcích za poslední 3 kalendářní roky.

ČÁST PÁTÁ
NOMINACE A RENOMINACE

§ 62
Postupy a termíny pro předkládání nominací závazku dodat a závazku odebrat

(1) Nominace závazku dodat a závazku odebrat podává subjekt zúčtování jako denní nominace závazku dodat a závazku odebrat elektronicky ve standardizovaném protokolu definovaném v obchodních podmínkách operátora trhu jako nominace obchodu podle dvoustranné smlouvy, kdy subjekt zúčtování registruje předání plynu s jiným subjektem zúčtování na virtuálním obchodním bodě.

(2) V případě, že v termínu ukončení podávání nominací podle § 68 odst. 1 podávaných subjekty zúčtování nedojde k sesouhlasení nominací obchodu podle odstavce 1, zaregistruje operátor trhu menší ze zadaných hodnot nominace.

(3) Nominace závazku dodat a závazku odebrat podává operátor trhu za subjekty zúčtování nebo zahraniční účastníky, za něž je odpovědnost za odchylku přiřazena provozovateli přepravní soustavy, jako denní nominace závazku dodat a závazku odebrat elektronicky ve standardizovaném protokolu definovaném v obchodních podmínkách operátora trhu takto:

a)   nominace zobchodovaného plynu na vnitrodenním organizovaném trhu, kdy operátor trhu registruje uskutečněné obchody na organizovaném vnitrodenním trhu mezi operátorem trhu a jednotlivými subjekty zúčtování,
b)   nominace denního vyrovnávacího množství, kdy operátor trhu registruje velikost denního vyrovnávacího množství mezi operátorem trhu a jednotlivými subjekty zúčtování nebo zahraničními účastníky; v případě kladného denního vyrovnávacího množství subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka jde o registraci, kdy na straně závazku dodat vystupuje subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník a na straně závazku odebrat operátor trhu, v případě záporného denního vyrovnávacího množství subjektu nebo zahraničního účastníka zúčtování jde o registraci, kdy na straně závazku dodat vystupuje operátor trhu a na straně závazku odebrat subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník.

(4) Operátor trhu provede součet všech zaregistrovaných nominací denních vyrovnávacích množství podle odstavce 3 písm. b) tak, že závazky dodat subjektů zúčtování nebo zahraničních účastníků, za něž je odpovědnost za odchylku přiřazena provozovateli přepravní soustavy, mají znaménko plus a závazky odebrat mají znaménko mínus. Operátor trhu registruje nominaci vůči provozovateli přepravní soustavy na konto provozovatele jako

a)   závazek dodat operátorem trhu a závazek odebrat provozovatelem přepravní soustavy pro konto provozovatele v případě, že součet je kladný,
b)   závazek odebrat operátorem trhu a závazek dodat provozovatelem přepravní soustavy pro konto provozovatele v případě, že součet je záporný.

§ 63
Nominace přepravy

(1) Nominaci přepravy podává subjekt zúčtování na vstupních bodech přepravní soustavy

a)   do výše rezervované kapacity u hraničních bodů přepravní soustavy; nominace přepravy na vstupním bodě se podává po jednotlivých dovozcích plynu s uvedením jejich označení v takové formě, aby provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé sousedních přepravních soustav byli schopni provést sesouhlasení,
b)   do výše rezervované kapacity u bodů zásobníku plynu; nominace přepravy na vstupním bodě se podává tak, aby provozovatel přepravní soustavy a provozovatel zásobníku plynu byli schopni provést sesouhlasení,
c)   do výše rezervované kapacity u bodu výrobny plynu.

(2) Nominaci přepravy podává subjekt zúčtování na výstupních bodech přepravní soustavy

a)   do výše rezervované kapacity u hraničních bodů přepravní soustavy; nominace přepravy se podává po jednotlivých odběratelích plynu s uvedením jejich označení v takové formě, aby provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé sousedních přepravních soustav byli schopni provést sesouhlasení,
b)   do výše rezervované kapacity u bodů zásobníku plynu; nominace přepravy se podává tak, aby provozovatel přepravní soustavy a provozovatel zásobníku plynu byli schopni provést sesouhlasení,
c)   do výše rezervované kapacity u odběrného místa zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě v rozdělení po jednotlivých hodinách plynárenského dne.

(3) Pro koordinované a nekoordinované přepravní kapacity na hraničních bodech přepravní soustavy může podávat subjekt zúčtování nominace přepravy i v informačním systému sousedního provozovatele přepravní soustavy. Provozovatel přepravní soustavy zajistí, aby takto podané nominace přepravy byly zaznamenány i v jeho informačním systému a bez zbytečného odkladu byly předány operátorovi trhu.

(4) Nominace přepravy se podává pouze pro odběrná místa zákazníků přímo připojená k přepravní soustavě s rezervovanou kapacitou větší nebo rovnou 5 000 MWh/den.

(5) Provozovatel přepravní soustavy podává nominace přepravy v rozdělení na tyto vstupní a výstupní body přepravní soustavy:

a)   bod pro vyrovnávací akce provozovatele přepravní soustavy za přepravu plynu spojenou se změnou konta provozovatele,
b)   virtuální technický bod provozovatele přepravní soustavy za přepravu plynu spojenou zejména s pokrytím ztrát provozovatele přepravní soustavy a vlastní spotřebu plynu,
c)   virtuální výrobní bod provozovatele přepravní soustavy za přepravu plynu spojenou zejména s prodejem plynu.

(6) Zahraniční účastník podává nominace přepravy podle odstavce 1 písm. a) a b) a odstavce 2 písm. a) a b) v informačním systému provozovatele přepravní soustavy. Ustanovení odstavce 3 se použije obdobně.

(7) Provozovatel přepravní soustavy bez zbytečného odkladu zajistí výměnu identifikačních kódů sloužících k označení jednotlivých dovozců a odběratelů plynu mezi provozovatelem přepravní soustavy a operátorem trhu.

§ 64
Nominace distribuce

(1) Nominaci distribuce podává subjekt zúčtování do výše rezervované kapacity na vstupních bodech distribuční soustavy

a)   u bodů přeshraničního plynovodu po jednotlivých dovozcích plynu v takové formě, aby provozovatel distribuční soustavy a provozovatelé sousedních distribučních nebo přepravních soustav byli schopni provést sesouhlasení,
b)   do výše rezervované kapacity u bodu výrobny plynu.

(2) Nominaci distribuce podává subjekt zúčtování do výše rezervované kapacity distribuce ve výstupním bodě přeshraničního plynovodu po jednotlivých odběratelích tak, aby provozovatel distribuční soustavy a provozovatelé sousedních distribučních nebo přepravních soustav byli schopni provést sesouhlasení.

(3) Pro odběrná místa zákazníků a pro předávací místa mezi distribučními soustavami se nominace distribuce nepodává.

(4) Provozovatel distribuční soustavy bez zbytečného odkladu zajistí výměnu identifikačních kódů sloužících k označení jednotlivých dovozců a odběratelů plynu mezi provozovatelem distribuční soustavy a operátorem trhu.

§ 65
Nominace uskladňování

(1) Nominaci uskladňování podává subjekt zúčtování v informačním systému provozovatele zásobníku plynu po jednotlivých kódech rezervovaných skladovacích kapacit do výše dostupného těžebního a vtláčecího výkonu v takové formě, aby provozovatel zásobníku plynu a provozovatel přepravní soustavy mohli provést sesouhlasení.

(2) Nominaci uskladňování podává zahraniční účastník v informačním systému provozovatele zásobníku plynu po jednotlivých kódech rezervovaných skladovacích kapacit do výše dostupného těžebního a vtláčecího výkonu v takové formě, aby provozovatel zásobníku plynu a provozovatel přepravní soustavy mohli provést sesouhlasení.

(3) Provozovatel zásobníku plynu bez zbytečného odkladu zajistí výměnu identifikačních kódů sloužících k označení jednotlivých rezervovaných skladovacích kapacit mezi provozovatelem zásobníku plynu a operátorem trhu.

Postupy a termíny pro předkládání nominací přepravy, distribuce, uskladňování a závazku dodat a závazku odebrat
§ 66

(1) Subjekt zúčtování podává nominace přepravy, distribuce a uskladňování nejpozději do 14:00:00 hodin daného plynárenského dne na následující plynárenský den.

(2) Nominaci přepravy na hraničních bodech přijímá operátor trhu nebo provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel sousední přepravní soustavy jako celkovou denní nominaci pro plynárenský den nebo v členění na jednotlivé hodiny plynárenského dne. V případě, že podaná nominace přepravy není uvedena v členění na jednotlivé hodiny plynárenského dne, provede operátor trhu nebo provozovatel přepravní soustavy rovnoměrné rozdělení na jednotlivé hodiny plynárenského dne. Výsledné hodinové hodnoty rozdělení jsou zaokrouhleny směrem dolů na celé kWh, přičemž rozdíl plynoucí ze zaokrouhlení je připočten k hodnotě za poslední hodinu plynárenského dne.

(3) Zahraniční účastník podává nominace přepravy v termínu podle odstavce 1 v systému provozovatele přepravní soustavy nebo u koordinované a nekoordinované přepravní kapacity na hraničních bodech přepravní soustavy u sousedního provozovatele přepravní soustavy. Zahraniční účastník podává nominace přepravy podle odstavce 1 v systému provozovatele přepravní soustavy a nominace uskladňování v termínu podle odstavce 1 v systému provozovatele zásobníku plynu. Provozovatel zásobníku plynu předává operátorovi trhu souhrn nominací uskladňování podaných jednotlivým zahraničním účastníkem.

(4) Provozovatel přepravní soustavy prověří rovnost nominací přepravy pro zahraničního účastníka. V případě, že nominace přepravy na vstupu a výstupu do a z přepravní soustavy zahraničního účastníka sobě neodpovídají, provede provozovatel přepravní soustavy krácení nominací podle priorit tak, aby zahraniční účastník podmínku rovnosti nominací přepravy splňoval. V rámci jedné priority se v případě více nominací krácení provádí rovnoměrně. Priority pro krácení jsou následující:

a)   nejprve jsou kráceny nominace přepravy ve vstupním nebo výstupním bodě zásobníku plynu,
b)   následně nominace přepravy ve vstupním nebo výstupním hraničním bodě.

(5) Operátor trhu prověří finanční zajištění veškerých nominací subjektů zúčtování v souladu s obchodními podmínkami operátora trhu a nejpozději ve 14:20:00 hodin zasílá příslušným provozovatelům nominace, které jsou finančně zajištěny a upraveny podle odstavce 6.

(6) V případě, že subjekt zúčtování nemá na podané nominace finanční zajištění u operátora trhu, provede operátor trhu krácení nominací podle priorit tak, aby subjekt zúčtování finanční zajištění splňoval. V rámci jedné priority se krácení v případě více nominací provádí rovnoměrně. Priority pro krácení jsou následující:

a)   nejprve jsou kráceny nominace přepravy ve výstupním bodě zásobníku plynu,
b)   následně nominace přepravy ve výstupním hraničním bodě a nominace distribuce ve výstupním bodě přeshraničního plynovodu,
c)   nakonec nominace závazku dodat obchodu podle dvoustranné smlouvy.

§ 67

(1) Provozovatel přepravní soustavy provede ověření nominovaných hodnot a jejich sesouhlasení. Prostřednictvím svého informačního systému a informačního systému operátora trhu oznámí do 16:00:00 hodin subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi, zda jejich nominaci přijal a zaregistroval.

(2) Pokud subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník podá nominaci přepravy jako celkovou denní nominaci pro plynárenský den, rozdělí ji provozovatel přepravní soustavy rovnoměrně na jednotlivé hodiny plynárenského dne. Výsledné hodinové hodnoty se zaokrouhlují směrem dolů, přičemž zbytek je připočten k hodnotě za poslední hodinu plynárenského dne. Hodinové hodnoty nominace nesmí překročit výši přepravní kapacity rezervované pro plynárenský den dělenou počtem hodin plynárenského dne; pro poslední hodinu plynárenského dne je toto omezení navýšeno o zbytek ze zaokrouhlení hodnot za předchozí hodiny plynárenského dne.

§ 68

(1) Subjekt zúčtování podává nominace závazků dodat a závazků odebrat nejpozději do 14:00:00 hodin daného plynárenského dne na následující plynárenský den.

(2) Subjekt zúčtování podává nominace distribuce a uskladňování nejpozději do 14:00:00 hodin daného plynárenského dne na následující plynárenský den.

(3) Provozovatelé distribučních soustav a provozovatelé zásobníků plynu provedou ověření nominovaných hodnot a sesouhlasení, a prostřednictvím svých informačních systémů a informačního systému operátora trhu oznámí do 16:00:00 hodin subjektu zúčtování, zda jejich nominaci přijal a zaregistroval.

(4) Operátor trhu podává nominaci podle § 62 odst. 4 do 14:20:00 hodin.

(5) Operátor trhu podává za subjekty zúčtování upravenou nominaci závazku dodat a závazku odebrat podle § 62 odst. 3 písm. a) do deseti minut po sesouhlasení nabídky a poptávky podaných na organizovaném vnitrodenním trhu s plynem.

Postupy a termíny pro předkládání renominací přepravy, distribuce, uskladňování
§ 69

(1) Za renominace přepravy se považují veškeré nominace přepravy subjektu zúčtování a zahraničního účastníka na plynárenský den podané po termínu podle § 66 odst. 1.

(2) Subjekt zúčtování a zahraniční účastník může provozovateli přepravní soustavy předložit renominaci.

(3) Operátor trhu prověří finanční zajištění u operátora trhu na veškeré podané renominace subjektu zúčtování v souladu s obchodními podmínkami operátora trhu a zasílá příslušným provozovatelům renominace, které jsou finančně zajištěny. V případě, že subjekt zúčtování nemá na podané renominace finanční zajištění, provede operátor trhu krácení nominací nebo renominací v pořadí podle § 66 odst. 6 tak, aby subjekt zúčtování finanční zajištění splňoval. V rámci jedné priority se v případě více renominací v jedné úrovni priority krácení provádí rovnoměrně.

(4) Renominace přepravy podle odstavce 2 se podává do dvou hodin po termínu podle § 66 odst. 1 a dále do každé celé hodiny nejpozději však do 3:00:00 hodin plynárenského dne, který nastává dva plynárenské dny po plynárenském dni, ve kterém se podávají nominace podle § 66 odst. 1.

(5) Operátor trhu prověří finanční zajištění renominací podle odstavce 3 do dvaceti minut po každé celé hodině následující po hodině, ve které byla renominace podána.

§ 70

(1) Provozovatel přepravní soustavy renominaci schválí, pokud je podaná v souladu s přílohou č. 4 k této vyhlášce.

(2) Provozovatel přepravní soustavy oznámí subjektu zúčtování a zahraničnímu účastníkovi přijaté a zaregistrované renominace do dvou hodin po termínu podávání renominací podle § 69 odst. 4. Subjektu zúčtování podává provozovatel přepravní soustavy oznámení podle věty první tohoto odstavce rovněž prostřednictvím informačního systému operátora trhu.

(3) Renominaci přepravy na hraničních bodech přijímá operátor trhu nebo provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel sousední přepravní soustavy jako denní renominaci pro plynárenský den, nebo v členění na jednotlivé hodiny plynárenského dne zbývající do konce plynárenského dne.

(4) Zahraniční účastník podává renominace přepravy v termínu podle § 69 odst. 4 v systému provozovatele přepravní soustavy, případně u přepravní kapacity na hraničních bodech přepravní soustavy u sousedního provozovatele přepravní soustavy.

§ 71

(1) Za renominaci uskladňování a distribuce se považují veškeré nominace uskladňování a distribuce subjektu zúčtování na plynárenský den podané po termínu podle § 68 odst. 3.

(2) Subjekt zúčtování může provozovateli distribuční soustavy předkládat renominaci distribuce a provozovateli zásobníku plynu renominaci uskladňování. Zahraniční účastník může provozovateli zásobníku plynu předložit renominaci uskladňování.

(3) Renominace uskladňování a distribuce podle odstavce 2 se podává do každé celé hodiny dne následujícího po termínu podle § 68 odst. 3 a nejpozději do 3:00:00 hodin plynárenského dne, který nastává dva plynárenské dny po dni, ve kterém se podávají nominace podle § 68 odst. 2.

§ 72

(1) Provozovatel zásobníku plynu a provozovatel distribuční soustavy renominaci schválí, pokud je podaná v souladu s přílohou č. 4 k této vyhlášce.

(2) Provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel zásobníku plynu oznámí subjektu zúčtování, a to rovněž prostřednictvím informačního systému operátora trhu, přijaté a zaregistrované renominace do dvou hodin od celé hodiny, v rámci které byla renominace podána.

(3) Zahraniční účastník podává renominace uskladňování v termínu podle § 71 odst. 3 v systému provozovatele zásobníku plynu. Provozovatel zásobníku plynu předává operátorovi trhu souhrn renominací uskladňování podaných jednotlivým zahraničním účastníkem.

§ 73
Propojení informačních systémů jednotlivých provozovatelů a operátora trhu

(1) Operátor trhu, provozovatel přepravní soustavy, provozovatelé distribučních soustav a provozovatelé zásobníků plynu propojí své informační systémy tak, aby veškeré nominace a renominace přepravy podané u provozovatele přepravní soustavy nebo u sousedního provozovatele přepravní soustavy v případě koordinovaných nebo nekoordinovaných přepravních kapacit na hraničních bodech přepravní soustavy, nominace a renominace distribuce podané u provozovatele distribuční soustavy a nominace a renominace uskladňování podané u provozovatele zásobníku plynu byly bez zbytečného prodlení postoupeny operátorovi trhu.

(2) Operátor trhu umožní ve svém informačním systému podávat nominace a renominace přepravy, nominace a renominace distribuce a nominace a renominace uskladňování. Nominace a renominace subjektu zúčtování podané do informačního systému operátora trhu a řádně předané operátorem trhu příslušným provozovatelům se považují za nominace a renominace přepravy, distribuce nebo uskladňování daného subjektu zúčtování podané přímo u jednotlivých provozovatelů.

§ 74
Renominace závazku dodat a závazku odebrat

(1) Za renominace závazku dodat a závazku odebrat se považují veškeré nominace závazku dodat a závazku odebrat subjektu zúčtování na plynárenský den podané po termínu podle § 68 odst. 1, nejpozději do 5:00:00 hodin kalendářního dne, který nastává dva dny po dni, ve kterém subjekt zúčtování podává nominace podle § 68 odst. 1.

(2) V případě, že v termínu ukončení podávání renominací závazků dodat a závazků odebrat podávaných subjekty zúčtování nedojde k sesouhlasení renominací obchodu podle dvoustranné smlouvy, operátor trhu podané renominace nezaregistruje.

(3) Po skončení každé hodiny provede operátor trhu prověření finančního zajištění veškerých renominací závazků dodat a odebrat subjektů zúčtování. V případě, že subjekt zúčtování nemá na podané renominace finanční zajištění, operátor trhu renominace zamítne.

(4) Operátor trhu nejpozději do 20 minut po skončení každé hodiny informuje příslušné subjekty zúčtování prostřednictvím informačního systému o přijetí a registraci či zamítnutí renominací závazků dodat a odebrat.

ČÁST ŠESTÁ
OBCHODNÍ VYROVNÁVÁNÍ ODCHYLEK

Přiřazení odpovědnosti za odchylku
§ 75

(1) Odpovědnost za odchylku se vztahuje ke každému jednotlivému odběrnému místu zákazníka. Odpovědnost za odchylku v odběrných místech lze přenést vždy pouze na jeden subjekt zúčtování, a to přímo nebo prostřednictvím jiného registrovaného účastníka trhu s plynem.

(2) Pokud není k odběrnému místu zákazníka přiřazen subjekt zúčtování odpovědný za odchylku, vyzve operátor trhu dotčeného účastníka trhu s plynem podle odstavce 1 ke zjednání nápravy. Nedojde-li k přiřazení subjektu zúčtování odpovědného za odchylku za odběrné místo zákazníka, postupuje operátor trhu podle § 78.

(3) Přenesení odpovědnosti za odchylku podle odstavce 1 podléhá souhlasu operátora trhu. Žádost o přenesení odpovědnosti za odchylku podle odstavce 1 podává převádějící účastník trhu s plynem prostřednictvím informačního systému operátora trhu a přebírající subjekt zúčtování schvaluje přiřazení k odpovědnosti za odchylku v jednotlivém odběrném místě zákazníka prostřednictvím informačního systému operátora trhu. Po schválení přiřazení odpovědnosti za odchylku přebírajícím subjektem zúčtování a v případě dostatečného finančního zajištění přebírajícího subjektu zúčtování operátor trhu přenese odpovědnost za odchylku subjektu zúčtování na přebírající subjekt zúčtování.

(4) Přiřazení odpovědnosti za odchylku posuzuje operátor trhu do 60 minut po celé hodině, ve které byla žádost o přiřazení odpovědnosti za odchylku schválena přebírajícím subjektem zúčtování prostřednictvím informačního systému operátora trhu. Operátor trhu neprodleně informuje převádějícího účastníka trhu s plynem a přebírající subjekt zúčtování o výsledku posouzení přiřazení odpovědnosti za odchylku. Účinnost přiřazení odpovědnosti za odchylku nastává nejdříve následující plynárenský den po schválení operátorem trhu.

§ 76

(1) Odpovědnost za odchylku na vstupním a výstupním bodě virtuálního zásobníku plynu nese příslušný subjekt zúčtování užívající tento bod přepravní soustavy nebo zahraniční účastník prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy.

(2) Odpovědnost za odchylku na vstupním a výstupním hraničním bodě nese příslušný subjekt zúčtování užívající tento bod přepravní soustavy nebo zahraniční účastník prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy.

(3) Odpovědnost za odchylku na vstupním a výstupním bodě přeshraničního plynovodu nebo na bodu výrobny plynu nese příslušný subjekt zúčtování, který užívá tento bod nebo místo distribuční nebo přepravní soustavy.

(4) Provozovatel distribuční soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a sděluje operátorovi trhu alokační pravidla na jednotlivých bodech přeshraničních plynovodů a bodech výroben plynu. Operátor trhu zveřejňuje bez zbytečného odkladu alokační pravidla na jednotlivých bodech přeshraničních plynovodů a bodech výroben plynu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Provozovatel přepravní soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a sděluje operátorovi trhu alokační pravidla na jednotlivých hraničních bodech a bodech virtuálního zásobníku plynu. Operátor trhu zveřejňuje neprodleně alokační pravidla na jednotlivých hraničních bodech a bodech virtuálního zásobníku plynu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 77

(1) Celkovou odchylku subjektu zúčtování lze smluvně přenést na jiný subjekt zúčtování. Přenesením celkové odchylky subjektu zúčtování na jiný subjekt zúčtování je postoupena také flexibilita a hodnota bilančního účtu odchylek převádějícího subjektu zúčtování.

(2) Žádost o přenesení celkové odchylky podává převádějící subjekt zúčtování prostřednictvím informačního systému operátora trhu a přebírající subjekt zúčtování přijímá přenesení celkové odchylky prostřednictvím informačního systému operátora trhu. Po přijetí přenesení celkové odchylky přebírajícím subjektem zúčtování operátor trhu posuzuje do 60 minut po celé hodině, ve které byla žádost o přenesení celkové odchylky přijata přebírajícím subjektem zúčtování prostřednictvím informačního systému operátora trhu, dostatečnost finančního zajištění přebírajícího subjektu zúčtování.

(3) Operátor trhu neprodleně informuje převádějící a přebírající subjekt zúčtování o výsledku posouzení přenesení celkové odpovědnosti za odchylku. V případě dostatečného finančního zajištění přebírajícího subjektu zúčtování operátor trhu přenesení celkové odchylky subjektu zúčtování schválí. Pokud subjekty zúčtování neurčí pozdější termín přenesení celkové odchylky, nastává účinnost přenesení celkové odchylky subjektu zúčtování nejdříve následující plynárenský den po schválení operátorem trhu.

(4) Celkovou odchylku subjektu zúčtování, který převzal celkovou odchylku od jiného subjektu zúčtování, nelze dále přenést na jiný subjekt zúčtování. Ukončení přenesení celkové odchylky mezi převádějícím a přebírajícím subjektem zúčtování provede operátor trhu na žádost subjektu zúčtování k poslednímu dni plynárenského měsíce, vyjma případů spojených s ukončením činnosti subjektu zúčtování.

§ 78

(1) Uplynutím doby trvání dodávky plynu uvedeného u odběrného místa registrovaného v informačním systému operátora trhu nebo na základě žádosti o zkrácení dodávky plynu podle § 114 zruší operátor trhu k požadovanému datu přiřazení odběrného místa k dodavateli plynu a subjektu zúčtování.

(2) V případě odběrného místa zákazníka, které není registrované v informačním systému operátora trhu a ke kterému nebude po datu ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky plynu nebo smlouvy o dodávce plynu u stávajícího dodavatele plynu přiřazen nový dodavatel plynu a subjekt zúčtování, kromě případů podle § 119 odst. 4 a požadavku zákazníka na demontáž měřicího zařízení, provede provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy do 23:00:00 hodin desátého pracovního dne před dnem, v němž dojde k ukončení dodávky plynu do odběrného místa zákazníka ze strany stávajícího dodavatele plynu, registraci tohoto odběrného místa v informačním systému operátora trhu ode dne, od něhož nebude odběrnému místu zákazníka přiřazen žádný dodavatel plynu.

(3) V případě žádosti o ukončení dodávky z důvodu odstoupení od smlouvy podle § 11a odst. 2, 5 a 6 energetického zákona provede provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy registraci odběrného místa podle odstavce 2 do 23:00:00 hodin posledního pracovního dne před dnem, v němž dojde k ukončení dodávky plynu do odběrného místa zákazníka ze strany stávajícího dodavatele plynu.

(4) V případě identifikace odběrného místa zákazníka, které bude v informačním systému operátora trhu alespoň po dobu jednoho dne bez přiřazeného smluvního subjektu zúčtování, označí operátor trhu ve svém informačním systému toto odběrné místo příznakem s uvedením dne, od něhož nebude k odběrnému místu zákazníka přiřazen dodavatel plynu a smluvní subjekt zúčtování, pokud pro odběrné místo současně neprobíhá v informačním systému operátora trhu navazující změna dodavatele. Přiřazení tohoto příznaku provede operátor trhu do konce desátého pracovního dne před dnem, v němž dojde k ukončení dodávky plynu do odběrného místa zákazníka ze strany stávajícího dodavatele. V případě žádosti o zkrácení dodávky podle § 114 odst. 4 provede operátor trhu přiřazení tohoto příznaku do konce posledního pracovního dne před dnem, v němž dojde k ukončení dodávky plynu do odběrného místa zákazníka ze strany stávajícího dodavatele plynu.

(5) Po přiřazení příznaku podle odstavce 4 informuje operátor trhu neprodleně o přiřazení příznaku k odběrnému místu stávajícího dodavatele, stávající subjekt zúčtování a provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy, k níž je odběrné místo zákazníka připojeno.

(6) Provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy o možnosti vzniku neoprávněného odběru neprodleně prokazatelným způsobem informuje zákazníka, pokud pro odběrné místo současně neprobíhá v informačním systému operátora trhu změna dodavatele.

(7) V případě, že je k odběrnému místu označenému příznakem podle odstavce 4 přiřazen dodavatel plynu a smluvní subjekt zúčtování ke dni uvedenému v příznaku podle odstavce 4, odstraní operátor trhu v informačním systému operátora trhu příznak přiřazený k dotčenému odběrnému místu podle odstavce 4.

§ 79
Přiřazení subjektu zúčtování

(1) Ode dne, od něhož není k odběrnému místu zákazníka přiřazen dodavatel plynu a smluvní subjekt zúčtování, podává dodavatel plynu u odběrného místa označeného příznakem podle § 78 odst. 4, ve kterém neprobíhá změna dodavatele podle § 110, žádost o zahájení dodávek při předcházení neoprávněnému odběru podle § 113 odst. 5.

(2) V případě, že je proces změny dodavatele podle § 110 nebo proces zahájení dodávek při předcházení neoprávněnému odběru podle odstavce 1 úspěšně dokončen a změna dodavatele je účinná nejpozději následující den po uplynutí 10 pracovních dní ode dne uvedeného v příznaku podle § 78 odst. 4, přiřadí operátor trhu k odběrnému místu zákazníka nového dodavatele plynu a nový subjekt zúčtování uvedené v žádosti o změnu dodavatele nebo žádosti o zahájení dodávek při předcházení neoprávněnému odběru, a to ke dni uvedenému v příznaku, který byl přiřazen k dotčenému odběrnému místu podle § 78 odst. 4. Operátor trhu provede přiřazení dodavatele plynu a subjektu zúčtování pouze v případě, že v plynárenském dni je registrovaným účastníkem trhu s plynem a má na dané období finanční zajištění u operátora trhu. Operátor trhu o tomto přiřazení informuje nového dodavatele, nový subjekt zúčtování a provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele přepravní soustavy, a odstraní příznak přiřazený k dotčenému odběrnému místu podle § 78 odst. 4.

(3) Provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, může provést na základě informace o přiřazení subjektu zúčtování a dodavatele plynu podle odstavce 2 rezervaci distribuční nebo přepravní kapacity pro nového dodavatele plynu v případě smlouvy o sdružených dodávkách nebo zákazníka v případě samostatné smlouvy o dodávce a smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo služby přepravy plynu ode dne, kdy byl přiřazen nový dodavatel plynu a nový subjekt zúčtování podle odstavce 2. Velikost rezervované distribuční nebo přepravní kapacity je rovna velikosti rezervované distribuční nebo přepravní kapacity podle žádosti nového dodavatele plynu nebo zákazníka. Za datum účinnosti změny dodavatele se pro určení stavu měřidla podle § 113 odst. 2 a 3 považuje den, k němuž byl přiřazen nový dodavatel plynu a nový subjekt zúčtování podle odstavce 2.

(4) V případě, že není proces změny dodavatele podle § 110 nebo proces zahájení dodávek při předcházení neoprávněnému odběru podle odstavce 1 úspěšně dokončen a přiřazení subjektů zúčtování je účinné nejpozději následující den po uplynutí 10 pracovních dní ode dne uvedeného v příznaku podle § 78 odst. 4, operátor trhu změní v informačním systému operátora trhu příznak podle § 78 odst. 4 na příznak označující neoprávněný odběr v daném odběrném místě. Operátor trhu o této skutečnosti informuje příslušného provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy.

Bilanční účet odchylek a flexibilita
§ 80

(1) Odchylka subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka je rozdíl mezi součtem alokací množství plynu na všech vstupních bodech plynárenské soustavy a součtem alokací na všech výstupních bodech plynárenské soustavy se zohledněním závazku dodat a odebrat subjektu zúčtování. Odchylka subjektu zúčtování se stanovuje jako denní odchylka, měsíční odchylka v rozdělení po jednotlivých plynárenských dnech a opravná měsíční odchylka v rozdělení po jednotlivých plynárenských dnech.

(2) Operátor trhu vede pro každý subjekt zúčtování nebo zahraničního účastníka bilanční účet odchylek. Předběžná hodnota bilančního účtu odchylek za daný plynárenský den je součet konečné hodnoty bilančního účtu odchylek z předcházejícího plynárenského dne a denní odchylky subjektu zúčtování za daný plynárenský den. Konečná hodnota bilančního účtu odchylek za daný plynárenský den je součet konečné hodnoty bilančního účtu odchylek z předcházejícího plynárenského dne, denní odchylky subjektu zúčtování za daný plynárenský den a denního vyrovnávacího množství subjektu zúčtování za daný plynárenský den.

(3) Každému subjektu zúčtování nebo provozovateli přepravní soustavy za zahraničního účastníka je poskytována flexibilita, jejíž velikost stanovuje operátor trhu každý plynárenský den pro každý vstupní a výstupní bod plynárenské soustavy následujícím způsobem:

a)   za odběrné místo zákazníka, kde je subjekt zúčtování přiřazený k odpovědnosti za odchylku, se flexibilita pro příslušný plynárenský den stanovuje podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,
b)   za bod výrobny plynu, kde je subjekt zúčtování přiřazený k odpovědnosti za odchylku, se flexibilita pro příslušný plynárenský den stanovuje podle přílohy č.  5 k této vyhlášce,
c)   za vstupní hraniční bod, za vstupní bod přeshraničního plynovodu a za vstupní bod zásobníku plynu se pro příslušný plynárenský den flexibilita subjektu zúčtování poskytuje podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,
d)   za výstupní hraniční bod, za výstupní bod přeshraničního plynovodu a za výstupní bod zásobníku plynu se pro příslušný plynárenský den flexibilita subjektu zúčtování poskytuje podle přílohy č. 5 k této vyhlášce.

(4) Je-li na hraničním bodu, na bodu zásobníku plynu, na bodu přeshraničního plynovodu nebo bodu výrobny plynu v plynárenském dni použito alokační pravidlo, kdy hodnota nominace přepravy nebo nominace distribuce je považována za hodnotu dodanou, flexibilita se v daném bodě v daný plynárenský den neposkytuje. Za virtuální body provozovatele přepravní soustavy, za virtuální body provozovatele distribuční soustavy a virtuální obchodní bod se flexibilita neposkytuje.

(5) Přidělená hodnota flexibility subjektu zúčtování a zahraničnímu účastníkovi pro příslušný plynárenský den je součtem jednotlivých dílčích částí flexibility za jednotlivé vstupní a výstupní body plynárenské soustavy stanovené podle odstavců 3 a 4.

§ 81

(1) Každý plynárenský den zpřístupní operátor trhu v termínu podle § 102 odst. 2 pro každý subjekt zúčtování velikost denní odchylky, předběžné alokace využití flexibility, předběžnou hodnotu bilančního účtu odchylek, předběžnou hodnotu denního vyrovnávacího množství, přidělenou hodnotu flexibility a velikost flexibility, kterou může subjekt zúčtování zobchodovat podle § 89. Předběžná hodnota denního vyrovnávacího množství je rovna nule v případě, že absolutní velikost předběžné hodnoty bilančního účtu odchylek je menší nebo rovna absolutní hodnotě přidělené hodnoty flexibility; v ostatních případech je předběžná hodnota denního vyrovnávacího množství rovna rozdílu předběžné hodnoty bilančního účtu odchylek a přidělené hodnoty flexibility s respektováním znaménkové konvence.

(2) Každý plynárenský den po oznámení výsledků trhu s nevyužitou flexibilitou v termínu podle § 89 odst. 3, zpřístupní operátor trhu pro každý subjekt denní vyrovnávací množství a konečnou hodnotu bilančního účtu odchylek.

(3) Kladné denní vyrovnávací množství je rozdíl mezi předběžným bilančním účtem odchylek a maximální hodnotou flexibility; v případě, že tento rozdíl je menší nebo roven nule, pak je kladné denní vyrovnávací množství rovno nule.

(4) Záporné denní vyrovnávací množství je rozdíl mezi předběžným bilančním účtem odchylek a minimální hodnotou flexibility; v případě, že tento rozdíl je větší nebo roven nule, pak je záporné denní vyrovnávací množství rovno nule.

(5) Hodnota poslední zaregistrované a potvrzené nominace nebo renominace závazku dodat nebo odebrat na virtuálním obchodním bodě nebo hodnota zaregistrované a potvrzené nominace nebo renominace přepravy na virtuálních bodech provozovatele přepravní soustavy je považována za hodnotu dodanou nebo odebranou.

§ 82
Obchodní vyrovnávání odchylek při předcházení stavu nouze na celém území České republiky z důvodu nedostatku nebo přebytku plynu v plynárenské soustavě

(1) Podle tohoto ustanovení se postupuje od následujícího plynárenského dne po dni, ve kterém provozovatel přepravní soustavy vyhlásil předcházení stavu nouze z důvodu nedostatku nebo přebytku plynu v plynárenské soustavě České republiky.

(2) Provozovatel přepravní soustavy ve spolupráci s operátorem trhu neprodleně oznamuje elektronicky všem subjektům zúčtování, zahraničním účastníkům prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy, registrovaným účastníkům trhu s plynem, provozovatelům distribučních soustav a provozovatelům zásobníků plynu, že následující plynárenský den bude zahájeno obchodní vyrovnávání denních odchylek při předcházení stavu nouze.

(3) Je-li na celém území České republiky stav předcházení stavu nouze z důvodu nedostatku plynu v plynárenské soustavě, není subjektům zúčtování a zahraničním účastníkům v daném plynárenském dni poskytována flexibilita nad úroveň stavu v předcházejícím plynárenském dni ve směru, který by měl za následek zvýšení nedostatku plynu v plynárenské soustavě. Veškerá záporná denní odchylka subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka je denním vyrovnávacím množstvím. V případě kladné denní odchylky subjektu zúčtování se přiděluje flexibilita a stanovuje denní vyrovnávací množství podle § 80 a 81.

(4) V případě, že je na celém území České republiky stav předcházení stavu nouze z důvodu přebytku plynu v plynárenské soustavě, není subjektům zúčtování a zahraničním účastníkům v daném plynárenském dni poskytována flexibilita nad úroveň stavu v předcházejícím plynárenském dni ve směru, který by měl za následek zvýšení přebytku plynu v plynárenské soustavě. Veškerá kladná denní odchylka subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka je denním vyrovnávacím množstvím. V případě záporné denní odchylky subjektu zúčtování se přiděluje flexibilita a stanovuje denní vyrovnávací množství podle § 80 a 81.

§ 83
Obchodní vyrovnávání odchylek ve stavech nouze na celém území České republiky z důvodu nedostatku nebo přebytku plynu v plynárenské soustavě

(1) Podle tohoto ustanovení se postupuje od plynárenského dne, ve kterém provozovatel přepravní soustavy vyhlásil stav nouze z důvodu nedostatku nebo přebytku plynu v plynárenské soustavě České republiky.

(2) Provozovatel přepravní soustavy ve spolupráci s operátorem trhu neprodleně oznamuje elektronicky všem subjektům zúčtování, zahraničním účastníkům prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy, registrovaným účastníkům trhu s plynem, provozovatelům distribučních soustav a provozovatelům zásobníků plynu, že je vyhlášen stav nouze z důvodu nedostatku nebo přebytku plynu v plynárenské soustavě.

(3) V případě, že je na celém území České republiky stav nouze z důvodu nedostatku plynu v plynárenské soustavě

a)   subjektům zúčtování a zahraničním účastníkům se v daném plynárenském dni neposkytuje flexibilita,
b)   subjekt zúčtování a zahraniční účastník, kteří mají zápornou počáteční hodnotu bilančního účtu odchylek, mají povinnost vyrovnat hodnotu bilančního účtu odchylek v plynárenském dni na nulovou hodnotu; o toto vyrovnání se zvyšuje hodnota závazku dodat plyn subjektu zúčtování a zahraničního účastníka; veškeré vzniklé denní odchylky jsou denním vyrovnávacím množstvím a jsou řešeny finančním vyrovnáním s operátorem trhu,
c)   subjekt zúčtování a zahraniční účastník, kteří mají kladnou počáteční hodnotu bilančního účtu odchylek, mají povinnost dodržet rovnost dodávek a odběrů z plynárenské soustavy, tedy nulovou denní odchylku; veškeré vzniklé denní odchylky jsou denním vyrovnávacím množstvím a jsou řešeny finančním vyrovnáním s operátorem trhu; stav bilančního účtu odchylek bude subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi obnoven následující plynárenský den po ukončení stavu nouze z důvodu nedostatku plynu v plynárenské soustavě.

(4) V případě, že je na celém území České republiky stav nouze z důvodu přebytku plynu v plynárenské soustavě

a)   subjektům zúčtování a zahraničním účastníkům se v daném plynárenském dni neposkytuje flexibilita,
b)   subjekt zúčtování a zahraniční účastník, kteří mají kladnou počáteční hodnotu bilančního účtu odchylek, mají povinnost vyrovnat hodnotu bilančního účtu odchylek v plynárenském dni na nulovou hodnotu; o toto vyrovnání se zvyšuje hodnota závazku odebrat plyn subjektu zúčtování a zahraničního účastníka; veškeré vzniklé denní odchylky jsou denním vyrovnávacím množstvím a jsou řešeny finančním vyrovnáním s operátorem trhu,
c)   subjekt zúčtování a zahraniční účastník, kteří mají zápornou počáteční hodnotu bilančního účtu odchylek, mají povinnost dodržet rovnost dodávek a odběrů z plynárenské soustavy, tedy nulovou denní odchylku; veškeré vzniklé denní odchylky jsou denním vyrovnávacím množstvím a jsou řešeny finančním vyrovnáním s operátorem trhu; stav bilančního účtu odchylek bude subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi obnoven následující plynárenský den po ukončení stavu nouze z důvodu přebytku plynu v plynárenské soustavě.

§ 84
Dodávka dvou a více dodavatelů plynu do jednoho odběrného místa

(1) Zákazník může mít jednoho nebo více smluvních dodavatelů plynu.

(2) Subjekt zúčtování, který není v odběrném místě přiřazený jako subjekt zúčtování odpovědný za odchylku, uskutečňuje dodávku do odběrného místa zákazníka předáním plynu subjektu zúčtování odpovědnému za odchylku v odběrném místě na virtuálním obchodním bodě na základě vzájemného smluvního ujednání mezi dodavateli plynu a zákazníkem.

§ 85
Finanční zajištění plateb subjektů zúčtování

(1) Subjekt zúčtování poskytne operátorovi trhu finanční zajištění plateb tak, aby byla pokryta předvídatelná rizika související s činností subjektu zúčtování. Finanční zajištění plateb používá operátor trhu k pokrytí rizik spojených s dodávkou a odběrem plynu, vypořádáním odchylek, se závazky dodat na virtuálním obchodním bodě, s obchody uzavřenými na organizovaném krátkodobém trhu a s nominacemi přepravy a distribuce na výstupních bodech plynárenské soustavy. Do výše finančního zajištění plateb jsou zahrnuty také závazky operátora trhu k subjektu zúčtování.

(2) Nemá-li subjekt zúčtování dostatečné finanční zajištění plateb pro zaregistrování obchodu, operátor trhu takový obchod nezaregistruje. Odmítnutí zaregistrování obchodu oznámí operátor trhu bez zbytečného odkladu danému subjektu zúčtování.

(3) V případě odmítnutí zaregistrování obchodu podle odstavce 2 nebo v případě krácení nominací přepravy a distribuce na výstupních bodech plynárenské soustavy podle § 66 odst. 6 operátor trhu informuje o této skutečnosti daný subjekt zúčtování.

ČÁST SEDMÁ
KRÁTKODOBÝ TRH

§ 86
Krátkodobý trh, jeho organizace a způsob jeho vypořádání

(1) Operátor trhu organizuje krátkodobý trh ve formě vnitrodenního trhu s plynem a trhu s nevyužitou flexibilitou.

(2) Krátkodobého trhu se může zúčastnit pouze subjekt zúčtování.

(3) Obchody na krátkodobém trhu podle odstavce 1 jsou vůči sobě anonymní.

§ 87
Vnitrodenní trh s plynem

(1) Vnitrodenní trh je organizován v rámci plynárenského dne a lze na něm zadávat a přijímat nabídky na dodávku nebo odběr plynu pro základní produkt14). Místem dodání a místem odběru plynu je virtuální obchodní bod. Výsledkem obchodů na vnitrodenním trhu je určení sjednaných dodávek, odběrů a cen plynu.

(2) Vnitrodenní trh pro plynárenský den je organizován od 9:00:00 hodin předcházejícího kalendářního dne do 5:00:00 hodin následujícího kalendářního dne.

(3) Poptávkou subjektu zúčtování se rozumí požadované množství na nákup plynu pro daný plynárenský den. Nabídkou subjektu zúčtování se rozumí požadované množství na prodej plynu pro daný plynárenský den.

(4) Minimální množství poptávaného nebo nabízeného plynu na vnitrodenním trhu s plynem je 0,1 MWh. Množství poptávaného nebo nabízeného plynu na vnitrodenním trhu s plynem podává subjekt zúčtování v MWh s rozlišením na 1 desetinné místo.

(5) Operátor trhu registruje údaje o sjednaných množstvích plynu jednotlivých subjektů zúčtování jako nominace zobchodovaného plynu na vnitrodenním trhu.

(6) Do 10 minut po uzavření obchodu v rámci vnitrodenního trhu upraví operátor trhu celková sjednaná množství plynu pro závazek dodat a závazek odebrat v rámci nominace zobchodovaného plynu na vnitrodenním organizovaném trhu pro příslušný plynárenský den. Závazkem odebrat se rozumí uspokojená část poptávky subjektu zúčtování podle odstavce 3 věty první, závazkem dodat se rozumí uspokojená část nabídky subjektu zúčtování podle odstavce 3 věty druhé.

(7) Do 13:00:00 hodin dne následujícího po plynárenském dni operátor trhu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup množství plynu z uskutečněných obchodů a vážený průměr ceny plynu pro příslušný plynárenský den na vnitrodenním trhu, kde váhami je množství zobchodovaného plynu.

§ 88
Index krátkodobého trhu

Operátor trhu každý plynárenský den nejpozději v termínu podle § 102 odst. 2 zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup index krátkodobého trhu za předchozí plynárenský den. Postup stanovení indexu krátkodobého trhu je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 89
Trh s nevyužitou flexibilitou

(1) Operátor trhu organizuje trh s nevyužitou flexibilitou za každý uplynulý plynárenský den.

(2) Trh s nevyužitou flexibilitou probíhá každý plynárenský den od 13:00:00 hodin do 13:45:00 hodin. V případě, že je zaslán operátorovi trhu nesouhlas s výsledky denního vyhodnocení odchylek podle § 102 odst. 6, oznámí operátor trhu jednotlivým subjektům zúčtování nový termín pro zahájení trhu s nevyužitou flexibilitou, nejpozději však do 16:00:00 hodin téhož dne.

(3) Operátor trhu oznámí výsledky trhu s nevyužitou flexibilitou v 13:55:00 hodin, v případě odloženého zahájení trhu s nevyužitou flexibilitou do 10 minut po skončení trhu s nevyužitou flexibilitou. Po oznámení výsledků trhu s nevyužitou flexibilitou jednotlivým účastníkům zveřejní operátor trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup nabídkové a poptávkové křivky, množství uskutečněných obchodů na trhu s nevyužitou flexibilitou a dosaženou cenu za nevyužitou flexibilitu v plynárenském dni.

§ 90
Finanční vypořádání obchodů na vnitrodenním trhu s plynem

Operátor trhu oznamuje v termínech podle § 87 odst. 7 každému účastníku vnitrodenního trhu s plynem následující informace:

a)   velikost závazku dodat a závazku odebrat vyplývající ze zobchodovaného množství plynu v MWh s rozlišením na 1 desetinné místo,
b)   dosažené ceny v EUR/MWh po jednotlivých obchodech,
c)   objemy plateb za sjednané odběry plynu a sjednané dodávky plynu v EUR.

ČÁST OSMÁ
FYZICKÉ VYROVNÁVÁNÍ ODCHYLEK

§ 91

(1) Provozovatel přepravní soustavy ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav zajišťuje fyzické vyrovnávání plynárenské soustavy.

(2) Činnosti provozovatele přepravní soustavy související se skutečným nebo očekávaným vyrovnáváním odchylek subjektů zúčtování se považují za vyrovnávací akce.

(3) Provozovatel přepravní soustavy k fyzickému vyrovnávání odchylek využívá vyrovnávací akce. Vyrovnávací akce provádí provozovatel přepravní soustavy nákupem a prodejem plynu na vnitrodenním trhu s plynem nebo využitím vyrovnávací služby.

(4) Pro účely vypořádání fyzického vyrovnávání odchylek operátor trhu zřizuje a vede konto provozovatele. Velikost konta provozovatele eviduje operátor trhu. Operátor trhu zveřejňuje aktuální stav konta provozovatele do 10 minut po jeho změně.

(5) Operátor trhu upraví stav konta provozovatele o nominace závazku dodat a závazku odebrat podle § 62 odst. 4 a nominace vyrovnávací akce na virtuálním bodě provozovatele přepravní soustavy.

§ 92
Úrovně konta provozovatele a vyrovnávací akce

(1) V případě, že to dovoluje aktuální provozní stav plynárenské soustavy, neprovádí provozovatel přepravní soustavy žádné vyrovnávací akce, pokud je velikost konta provozovatele vyšší než hodnota uvedená v příloze č. 7 bodu 1 a nižší než hodnota uvedená v příloze č. 7 bodu 2 k této vyhlášce.

(2) V případě, že po podání nominací podle § 62 odst. 4 nedosahuje hodnota konta provozovatele hodnotu uvedenou v příloze č. 7 bodu 1 k této vyhlášce, může provozovatel přepravní soustavy provést vyrovnávací akci nákupem plynu na vnitrodenním trhu, a to postupem uvedeným v příloze č. 7 bodu 3 k této vyhlášce.

(3) V případě, že po podání nominací podle § 62 odst. 4 překročí hodnota konta provozovatele hodnoty uvedené v příloze č. 7 bodu 2 k této vyhlášce, může provozovatel přepravní soustavy provést vyrovnávací akci prodejem plynu na vnitrodenním trhu, a to postupem uvedeným v příloze č. 7 bodu 4 k této vyhlášce.

(4) V případě, že po podání nominací podle § 62 odst. 4 nedosahuje hodnota konta provozovatele hodnoty uvedené v příloze č. 8 bodu 1 k této vyhlášce nebo v případě, že očekávání provozovatele přepravní soustavy jsou taková, že hodnota konta provozovatele nebude dosahovat hodnoty uvedené v příloze č. 8 bodu 1 k této vyhlášce, provozovatel přepravní soustavy provede vyrovnávací akci nákupem plynu na vnitrodenním trhu. V případě, že nelze provést vyrovnávací akci prostřednictvím organizovaného vnitrodenního trhu s plynem, je priorita vyrovnávacích akcí stanovena v příloze č. 8 bodu 6 k této vyhlášce.

(5) V případě, že po podání nominací podle § 62 odst. 4 překročí hodnota konta provozovatele hodnotu uvedenou v příloze č. 8 bodu 2 k této vyhlášce nebo v případě, že očekávání provozovatele přepravní soustavy jsou taková, že hodnota konta provozovatele překročí hodnotu uvedenou v příloze č. 8 bodu 2 k této vyhlášce, provozovatel přepravní soustavy provede vyrovnávací akci prodejem plynu na vnitrodenním trhu. V případě, že nelze provést vyrovnávací akci prostřednictvím organizovaného vnitrodenního trhu s plynem, je priorita vyrovnávacích akcí stanovena v příloze č. 8 bodu 6 k této vyhlášce.

(6) Provozovatel přepravní soustavy zveřejní do 60 minut od realizace vyrovnávací akce prostřednictvím informačního systému operátora trhu informace o provedené vyrovnávací akci v rozsahu stanoveném v příloze č. 9 k této vyhlášce.

§ 93
Postupy pro stanovení jednotkové ceny za denní vyrovnávací množství

(1) Jednotková cena za kladné denní vyrovnávací množství v příslušném plynárenském dni se stanoví postupem uvedeným v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2) Jednotková cena za záporné denní vyrovnávací množství v příslušném plynárenském dni se stanoví postupem uvedeným v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(3) Pro jednotkové ceny uvedené v odstavcích 1 a 2 se v případě potřeby jejich převedení na CZK/MWh použije denní kurz vyhlašovaný Českou národní bankou pro den, ke kterému se jednotkové ceny stanovují; pokud není denní kurz k dispozici, použije se hodnota v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni, kdy byla hodnota denního kurzu publikována.

§ 94
Konto neutrality

(1) Operátor trhu eviduje konto neutrality jako oddělené příjmy a výdaje spojené s vypořádáním denního vyrovnávacího množství subjektů zúčtování a příjmy a výdaje provozovatele přepravní soustavy spojené s vyrovnávací akcí na základě údajů podle § 92 odst. 6.

(2) Provozovatel přepravní soustavy provede poslední den v roce postupem v souladu s § 92 odst. 2 nebo 3 vyrovnávací akci, kterou vyrovná k poslednímu plynárenskému dni kalendářního roku konto provozovatele na nulovou hodnotu. Vyrovnávací akce se provádí i v případě, že je splněna podmínka podle § 92 odst. 1.

ČÁST DEVÁTÁ
ROZSAH, TERMÍNY PŘEDÁVÁNÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚDAJŮ A VYÚČTOVÁNÍ DODÁVEK PLYNU A OSTATNÍCH SLUŽEB

§ 95
Předávání údajů provozovatelem distribuční soustavy

(1) Každý kalendářní den nejpozději do 12:00:00 hodin předá provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu za předcházející plynárenský den

a)   denní alokaci dodávek plynu na bodech přeshraničních plynovodů po jednotlivých vstupních bodech, jednotlivých subjektech zúčtování v rozdělení po jednotlivých dovozcích s uvedením jejich označení,
b)   denní alokace dodávek plynu z bodů výroben plynu v rozdělení po jednotlivých bodech výroben plynu a po jednotlivých subjektech zúčtování,
c)   denní hodnoty dodávek a odběrů plynu v předávacích místech mezi distribučními sítěmi; údaje zasílá provozovatel distribuční soustavy, který provozuje měřicí zařízení,
d)   denní alokaci odběrů plynu na bodech přeshraničních plynovodů po jednotlivých výstupních bodech, jednotlivých subjektech zúčtování v rozdělení po jednotlivých odběratelích s uvedením jejich označení,
e)   denní hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu A,
f)   hodnoty rezervované distribuční kapacity v odběrných místech zákazníků s měřením typu A a B,
g)   denní hodnotu vlastní spotřeby plynu,
h)   denní hodnotu změny akumulace,
i)   hodnoty rezervované distribuční kapacity bodů výroben plynu, po jednotlivých bodech výroben plynu a po jednotlivých subjektech zúčtování,
j)   hodnoty rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity v bodech přeshraničních plynovodů po jednotlivých vstupních a výstupních bodech a jednotlivých subjektech zúčtování.

(2) Nejpozději do 12:00:00 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00:00 hodin šestého pracovního dne, plynárenského měsíce předá provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu v rozdělení za jednotlivé plynárenské dny předcházejícího plynárenského měsíce

a)   měsíční alokaci dodávek plynu na bodech přeshraničních plynovodů po jednotlivých vstupních bodech, jednotlivých subjektech zúčtování v rozdělení po jednotlivých dovozcích s uvedením jejich označení,
b)   měsíční alokace dodávek plynu z bodů výroben plynu v rozdělení po jednotlivých bodech výroben plynu a po jednotlivých subjektech zúčtování,
c)   měsíční hodnoty dodávek a odběrů plynu v předávacích místech mezi distribučními sítěmi; údaje zasílá provozovatel distribuční soustavy, který provozuje měřicí zařízení,
d)   měsíční alokaci odběrů plynu na bodech přeshraničních plynovodů po jednotlivých výstupních bodech, jednotlivých subjektech zúčtování v rozdělení po jednotlivých odběratelích s uvedením jejich označení,
e)   měsíční hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu A a B,
f)   hodnoty rezervované distribuční kapacity v odběrných místech zákazníků s měřením typu A a B,
g)   měsíční hodnotu vlastní spotřeby plynu,
h)   měsíční hodnotu změny akumulace,
i)   hodnoty rezervované distribuční kapacity bodů výroben plynu, po jednotlivých bodech výroben plynu a po jednotlivých subjektech zúčtování,
j)   hodnoty rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity v bodech přeshraničních plynovodů po jednotlivých vstupních a výstupních bodech a jednotlivých subjektech zúčtování,
k)   měsíční hodnotu spalného tepla v distribuční soustavě.

(3) Opravné údaje hodnot předaných podle odstavce 2 předává provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu nejpozději do tří kalendářních měsíců po termínu podle odstavce 2.

(4) Nejpozději čtvrtý kalendářní den před začátkem následujícího kalendářního měsíce do 12:00:00 hodin zasílá provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu

a)   předpokládané hodnoty rezervovaných distribučních kapacit v odběrných místech s měřením typu A a B,
b)   hodnoty plánované měsíční spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu B, platné od prvního dne následujícího měsíce na následující 3 měsíce ve všech odběrných místech zákazníků.

(5) Údaje podle odstavců 1, 2 a 3 zpřístupní operátor trhu subjektu zúčtování, kterého se údaje týkají, nejpozději do 60 minut po jejich obdržení. Subjekt zúčtování může v informačním systému operátora trhu zpřístupnit tyto údaje i jinému registrovanému účastníkovi trhu s plynem.

(6) Pokud nedošlo v distribuční síti ke změně dodavatele na žádném odběrném místě zákazníka, odstavce 1 až 5 se nepoužijí.

§ 96
Předávání a zveřejňování údajů provozovatelem přepravní soustavy

(1) Každý kalendářní den nejpozději do 12:00:00 hodin předá provozovatel přepravní soustavy operátorovi trhu za předcházející plynárenský den

a)   denní alokace dodávek plynu na hraničních bodech po jednotlivých vstupních a výstupních bodech, jednotlivých subjektech zúčtování a zahraničních účastníků, v rozdělení podle jednotlivých dovozců a odběratelů s uvedením jejich označení,
b)   denní alokace dodávek plynu jednotlivých subjektů zúčtování a zahraničních účastníků na bodech zásobníků plynu po jednotlivých vstupních a výstupních bodech a jednotlivých kódech rezervovaných skladovacích kapacit,
c)   denní alokace dodávek plynu z bodů výroben plynu připojených k přepravní soustavě v rozdělení po jednotlivých bodech výroben plynu a po jednotlivých subjektech zúčtování,
d)   denní hodnoty odběrů plynu v předávacích místech nebo souhrnu předávacích míst mezi přepravní a distribuční sítí,
e)   denní hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu A přímo připojených k přepravní soustavě,
f)   denní průměrnou hodnotu spalného tepla na vstupu do každé distribuční sítě připojené k přepravní soustavě,
g)   denní alokace dodávek plynu pro vyrovnávací akce provozovatele přepravní soustavy ve virtuálním bodě provozovatele přepravní soustavy pro vyrovnávací akce,
h)   denní alokace dodávek plynu provozovatele přepravní soustavy ve virtuálním technickém bodě provozovatele přepravní soustavy,
i)   denní alokace dodávek plynu provozovatele přepravní soustavy ve virtuálním výrobním bodě provozovatele přepravní soustavy,
j)   rezervované pevné kapacity, rezervované přerušitelné kapacity na hraničních bodech po jednotlivých vstupních a výstupních bodech, jednotlivých subjektech zúčtování a zahraničních účastnících,
k)   alokační režim uplatněný na hraničních bodech po jednotlivých vstupních a výstupních bodech,
l)   rezervované pevné kapacity, rezervované přerušitelné kapacity jednotlivých subjektů zúčtování a zahraničních účastníků na bodech zásobníků plynu po jednotlivých vstupních a výstupních bodech,
m)   alokační režim uplatněný na bodech zásobníků plynu po jednotlivých vstupních a výstupních bodech,
n)   rezervované kapacity v odběrných místech zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě,
o)   hodnoty rezervované přepravní kapacity bodů výroben plynu, po jednotlivých bodech výroben plynu a po jednotlivých subjektech zúčtování.

(2) Nejpozději do 12:00:00 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00:00 hodin šestého pracovního dne, plynárenského měsíce předá provozovatel přepravní soustavy operátorovi trhu v rozdělení za jednotlivé plynárenské dny předcházejícího plynárenského měsíce

a)   měsíční alokace dodávek plynu na hraničních bodech po jednotlivých vstupních a výstupních bodech, jednotlivých subjektech zúčtování a zahraničních účastnících v rozdělení podle jednotlivých dovozců a odběratelů s uvedením jejich označení,
b)   měsíční alokace dodávek plynu jednotlivých subjektů zúčtování a zahraničních účastníků na bodech zásobníků plynu po jednotlivých vstupních a výstupních bodech a jednotlivých kódech rezervovaných skladovacích kapacit,
c)   měsíční hodnoty odběrů plynu v předávacích místech nebo souhrnu předávacích míst mezi přepravní a distribuční sítí,
d)   měsíční hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě,
e)   měsíční alokace dodávek plynu z bodů výroben plynu připojených k přepravní soustavě v rozdělení po jednotlivých bodech výroben plynu a po jednotlivých subjektech zúčtování,
f)   průměrnou hodnotu spalného tepla za přepravní soustavu,
g)   měsíční alokace dodávek plynu pro vyrovnávací akce provozovatele přepravní soustavy ve virtuálním bodě provozovatele přepravní soustavy pro vyrovnávací akce,
h)   měsíční alokace dodávek plynu provozovatele přepravní soustavy ve virtuálním technickém bodě provozovatele přepravní soustavy,
i)   měsíční alokace dodávek plynu provozovatele přepravní soustavy ve virtuálním výrobním bodě provozovatele přepravní soustavy,
j)   rezervované pevné kapacity, rezervované přerušitelné kapacity na hraničních bodech po jednotlivých vstupních a výstupních bodech, jednotlivých subjektech zúčtování a zahraničních účastnících,
l)   rezervované pevné kapacity, rezervované přerušitelné kapacity jednotlivých subjektů zúčtování a zahraničních účastníků na bodech zásobníků plynu po jednotlivých vstupních a výstupních bodech,
n)   rezervované kapacity v odběrných místech zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě,
o)   hodnoty rezervované přepravní kapacity bodů výroben plynu, po jednotlivých bodech výroben plynu a po jednotlivých subjektech zúčtování.

(3) Opravné údaje hodnot předaných podle odstavce 2 předává provozovatel přepravní soustavy operátorovi trhu nejpozději do tří kalendářních měsíců po termínu podle odstavce 2.

(4) Nejpozději třetí kalendářní den před začátkem následujícího kalendářního měsíce do 12:00:00 hodin předá provozovatel přepravní soustavy operátorovi trhu předpokládané hodnoty rezervované přepravní kapacity ve všech odběrných místech zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě platné od prvního dne následujícího měsíce.

(5) Každý kalendářní den nejpozději do 12:00:00 hodin předá provozovatel distribuční soustavy provozovateli přepravní soustavy za předcházející plynárenský den denní hodnotu změny akumulace.

(6) Údaje podle odstavců 1, 2 a 3 zpřístupní operátor trhu subjektu zúčtování, kterého se údaje týkají, nejpozději do 60 minut po jejich obdržení. Subjekt zúčtování může v informačním systému operátora trhu zpřístupnit tyto údaje i jinému registrovanému účastníkovi trhu s plynem.

§ 97
Předávání údajů za odběrná místa s měřením typu C nebo CM

(1) Nejpozději do 12:00:00 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00:00 hodin šestého pracovního dne, plynárenského měsíce předá provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu za předcházející plynárenský měsíc

a)   skutečné hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu C nebo CM, kteří změnili dodavatele plynu, pokud byl u nich proveden a ověřen v předchozím plynárenském měsíci odečet plynu a datum odečtu plynu, třídu typového diagramu dodávky a hodnotu plánované roční spotřeby plynu,
b)   změnu třídy typového diagramu dodávky a plánované roční spotřeby plynu u těch zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu, pokud u nich došlo ke změně charakteru odběrného místa nebo změně plánované roční spotřeby plynu a nebyl proveden odečet plynu,
c)   hodnotu celkové plánované roční spotřeby pro jednotlivé třídy typových diagramů dodávky za všechna odběrná místa zákazníků s měřením typu C nebo CM v příslušné distribuční síti, kteří nezměnili dodavatele plynu, platnou k poslednímu plynárenskému dni příslušného kalendářního měsíce.

(2) Provozovatel distribuční soustavy sdělí nejpozději do 15. prosince operátorovi trhu plánované procento ztrát v následujícím kalendářním roce po jednotlivých distribučních sítích. Provozovatel distribuční soustavy může plánované procento ztrát v aktuálním kalendářním roce aktualizovat, a to nejpozději do patnáctého kalendářního dne měsíce předcházejícího měsíci, od kterého má platit aktualizované plánované procento ztrát. Operátor trhu hodnotu plánovaného procenta ztrát bez zbytečného odkladu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Do 12:00:00 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00:00 hodin šestého pracovního dne, plynárenského měsíce předá provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu za předcházející plynárenský měsíc veškeré údaje podle přílohy č. 11 k této vyhlášce za předcházející plynárenský měsíc pro odběrná místa, kde došlo ke změně dodavatele plynu.

(4) Operátor trhu zpřístupní údaje předané provozovatelem distribuční soustavy podle odstavce 3 za odběrné místo nejpozději 24 hodin po jejich obdržení dodavateli plynu a všem dotčeným subjektům zúčtování.

(5) Operátor trhu každý den nejpozději do 13:00:00 hodin zpřístupní ve svém informačním systému denní hodnoty odběru plynu v odběrném místě zákazníka, který změnil dodavatele plynu, dodavateli plynu a všem dotčeným subjektům zúčtování. U odběrných míst s měřením typu A se zpřístupní hodnoty zaslané podle § 95 odst. 1 písm. e) nebo § 96 odst. 1 písm. e). U odběrných míst s měřením typu B operátor trhu zveřejní náhradní hodnotu stanovenou podle § 101 odst. 2. U odběrných míst s měřením typu C nebo CM jsou zveřejněny denní sumární hodnoty za skupiny odběrných míst subjektu zúčtování v členění za příslušnou síť a třídu typového diagramu dodávek. Za denní hodnotu odběru plynu se považuje hodnota určená operátorem trhu podle § 99 odst. 6.

(6) Operátor trhu nejpozději každý jedenáctý den kalendářního měsíce do 12:00:00 hodin zpřístupní v informačním systému pro odběrné místo zákazníka, který změnil dodavatele plynu, dodavateli plynu a všem dotčeným subjektům zúčtování skutečné hodnoty z měření za předchozí měsíc za každý jednotlivý plynárenský den.

(7) Pokud nedošlo v distribuční síti ke změně dodavatele plynu na žádném odběrném místě zákazníka, odstavce 1 až 6 se nepoužijí.

§ 98

(1) Opravné údaje hodnot zaslaných podle § 97 odst. 1, § 95 odst. 2 a § 96 odst. 2 zasílá provozovatel distribuční soustavy a provozovatel přepravní soustavy operátorovi trhu nejpozději do tří kalendářních měsíců po termínu podle § 97 odst. 1.

(2) Ustanovení § 97 odst. 3 a 4 se pro opravné údaje hodnot použijí přiměřeně.

(3) Pokud nedošlo v distribuční síti ke změně dodavatele plynu na žádném odběrném místě zákazníka, odstavce 1 a 2 se nepoužijí.

Vyhodnocování odběrů s využitím typových diagramů dodávky v odběrných místech zákazníků s měřením typu C nebo CM
§ 99

(1) Typové diagramy dodávky se používají jako náhradní metoda stanovení odběru plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu C nebo CM.

(2) Operátor trhu vytváří na základě dat poskytnutých provozovateli distribučních soustav normalizované typové diagramy dodávky platné pro celou plynárenskou soustavu pro jednotlivé třídy typových diagramů dodávky a po celý kalendářní rok.

(3) Třídy typových diagramů dodávky jsou uvedeny v příloze č. 12 k této vyhlášce.

(4) Provozovatel distribuční soustavy přiřazuje jednotlivé třídy typových diagramů dodávky k odběrným místům zákazníků s měřením typu C nebo CM při připojení odběrného plynového zařízení zákazníka, při změně charakteru odběrného místa a při změně plánované roční spotřeby plynu. Každému odběrnému místu je možno přiřadit pro dané období pouze jeden typový diagram dodávky. Přiřazení třídy typového diagramu dodávky k odběrnému místu se provádí podle přílohy č. 12 k této vyhlášce. Charaktery odběrných míst jsou pro tyto účely uvedeny v příloze č. 13 k této vyhlášce. Provozovatel distribuční soustavy vede evidenci přiřazování tříd typových diagramů dodávky nejméně za období posledních 3 let.

(5) Operátor trhu vypočítá odběr plynu podle odstavce 6 pro odběrné místo zákazníka s měřením typu C nebo CM za plynárenský den pro určení denních hodnot odběru plynu, měsíčních hodnot odběru plynu v rozdělení na jednotlivé plynárenské dny a opravných měsíčních hodnot odběru plynu v rozdělení na jednotlivé plynárenské dny.

(6) Výpočet odběru plynu pro odběrné místo zákazníka s měřením typu C nebo CM provádí operátor trhu z velikosti plánované roční spotřeby v odběrném místě, denní hodnoty příslušného přepočteného typového diagramu dodávky a korekce na zbytkový diagram odběru v příslušné plynárenské síti podle přílohy č. 14 k této vyhlášce. Výpočet odběru plynu se provádí samostatně pro určení denních hodnot odběru plynu, měsíčních hodnot odběru plynu v rozdělení na jednotlivé plynárenské dny a opravných měsíčních hodnot odběru plynu v rozdělení na jednotlivé plynárenské dny. Takto stanovené hodnoty jsou považovány za hodnoty odběrů plynu zákazníků s měřením typu C nebo CM pro potřebu stanovení denních odchylek, měsíčních odchylek a opravných měsíčních odchylek jednotlivých subjektů zúčtování.

§ 100

(1) Plánovanou roční spotřebu plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu C nebo CM stanovuje provozovatel distribuční soustavy postupem uvedeným v příloze č. 15 k této vyhlášce.

(2) Zbytkový diagram odběru v příslušné distribuční síti stanoví operátor trhu pro každý plynárenský den postupem podle přílohy č. 14 k této vyhlášce.

(3) Zbytkový diagram odběru za každý plynárenský den rozpočítává operátor trhu na odběrná místa zákazníků s měřením typu C nebo CM po jednotlivých třídách typových diagramů dodávky pomocí korekce na zbytkový diagram odběru v příslušné plynárenské síti podle přílohy č. 14 k této vyhlášce. Korekce se rozpočítá na všechna odběrná místa s měřením typu C nebo CM v příslušné distribuční síti.

(4) Přepočtený typový diagram stanoví operátor trhu z normálového typového diagramu podle aktuálních klimatických podmínek. Nejsou-li pro přepočtený typový diagram dodávky k dispozici hodnoty skutečných klimatických podmínek, použije se hodnota poslední známé předpovědi klimatických podmínek pro příslušný plynárenský den.

§ 101
Vyhodnocování odběrů s využitím náhradních hodnot pro měření typu B

(1) Náhradní hodnotu pro měření typu B použije operátor trhu pro stanovení odběru plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu B pro denní vyhodnocování odchylek a stanovení denních hodnot odběru plynu. Pro měsíční vyhodnocování odchylek a měsíčních hodnot odběru plynu v rozdělení na jednotlivé plynárenské dny a opravných měsíčních hodnot odběru plynu v rozdělení na jednotlivé plynárenské dny se používají skutečně naměřené hodnoty odběru plynu v odběrném místě.

(2) Pro denní vyhodnocení odchylek použije v odběrných místech zákazníků s měřením typu B operátor trhu pro stanovení denní alokace pro vypořádání odchylek odhad denní spotřeby plynu stanovený jako podíl plánované měsíční spotřeby plynu a počtu dní v kalendářním měsíci. V případě, že plánovaná měsíční spotřeba plynu není k dispozici, použije operátor trhu odhad vypočítaný jako průměr skutečných hodnot za poslední známé 4 plynárenské dny stejné podle názvu uložených v systému operátora trhu. Pokud v systému operátora trhu nejsou uloženy žádné skutečné hodnoty, stanoví operátor trhu denní alokace na hodnotu vypočtenou jako 66 % rezervované distribuční kapacity převedené na energetické jednotky hodnotou spalného tepla 10,647 kWh/m3.

Zveřejňování dat operátorem trhu
§ 102

(1) Operátor trhu zveřejňuje nejpozději 1 kalendářní měsíc před prvním plynárenským dnem daného kalendářního roku:

a)   normalizované typové diagramy dodávky platné po celý kalendářní rok,
b)   normální klimatické podmínky platné pro celý kalendářní rok.

(2) Operátor trhu zveřejňuje nejpozději do 13:00:00 hodin plynárenského dne:

a)   přepočtené typové diagramy dodávky platné pro předchozí plynárenský den,
b)   denní hodnoty zbytkových diagramů jednotlivých distribučních sítí pro předchozí plynárenský den,
c)   denní koeficienty zbytkových diagramů jednotlivých distribučních sítí pro předchozí plynárenský den,
d)   skutečné klimatické podmínky pro předchozí plynárenský den poskytnuté Českým hydrometeorologickým ústavem; v případě, že skutečné klimatické podmínky nebudou známé, použije se hodnota poslední známé předpovědi klimatických podmínek pro příslušný plynárenský den,
e)   přepočtené typové diagramy dodávky na následujících 7 plynárenských dní na základě předpovědi klimatických podmínek,
f)   první aktualizované hodnoty přepočtených typových diagramů dodávky na probíhající plynárenský den na základě aktualizované předpovědi klimatických podmínek poskytnuté Českým hydrometeorologickým ústavem; v případě, že první aktualizované klimatické podmínky nebudou známé, použije se hodnota poslední známé předpovědi klimatických podmínek pro příslušný plynárenský den,
g)   předpokládanou spotřebu měření typu B v jednotlivých distribučních sítích na následující 3 plynárenské dny,
h)   celkovou alokaci odběrů za měření typu A v plynárenských sítích za předchozí plynárenský den,
i)   velikost a směr systémové odchylky.

(3) Operátor trhu zveřejňuje nejpozději do 23:00:00 hodin plynárenského dne druhou aktualizovanou hodnotu přepočtených typových diagramů dodávky na probíhající plynárenský den na základě aktualizované předpovědi klimatických podmínek poskytnuté Českým hydrometeorologickým ústavem; v případě, že druhé aktualizované klimatické podmínky nebudou známé, použije se hodnota poslední známé předpovědi klimatických podmínek pro příslušný plynárenský den.

(4) Operátor trhu zveřejňuje nejpozději do 12:00:00 hodin jedenáctého kalendářního dne měsíce:

a)   měsíční hodnoty zbytkových diagramů jednotlivých distribučních sítí po jednotlivých plynárenských dnech předcházejícího plynárenského měsíce,
b)   měsíční koeficienty zbytkových diagramů jednotlivých distribučních sítí po jednotlivých plynárenských dnech předcházejícího plynárenského měsíce,
c)   opravné měsíční hodnoty zbytkových diagramů jednotlivých distribučních sítí po jednotlivých plynárenských dnech plynárenského měsíce předcházejícího 4 plynárenské měsíce,
d)   opravné měsíční koeficienty zbytkových diagramů jednotlivých distribučních sítí po jednotlivých plynárenských dnech plynárenského měsíce předcházejícího 4 plynárenské měsíce.

(5) Operátor trhu zpřístupní výsledky denního vyhodnocení odchylek každému subjektu zúčtování a zahraničnímu účastníkovi prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy a případně dalším subjektům zúčtování oprávněným k seznámení se s těmito údaji tím, že zpřístupní každý plynárenský den nejpozději do 13:00:00 hodin plynárenského dne za předchozí plynárenský den:

a)   denní odchylku,
b)   denní rozdíl alokací a nominací na hraničním bodě a bodě přeshraničního plynovodu s rozlišením po jednotlivých dovozcích plynu,
c)   denní rozdíl alokací a nominací na bodě virtuálního zásobníku plynu s rozlišením po jednotlivých kódech rezervovaných skladovacích kapacit,
d)   denní rozdíl alokací a nominací na předávacím místě nebo souhrnu předávacích míst výrobny plynu,
e)   přidělenou hodnotu flexibility,
f)   předběžnou alokaci využití flexibility,
g)   předběžnou hodnotu bilančního účtu odchylek,
h)   předběžnou hodnotu denního vyrovnávacího množství,
i)   velikost flexibility, kterou může subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy zobchodovat na trhu s nevyužitou flexibilitou podle § 89.

(6) Každý den do 13:30:00 hodin může subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy zaslat operátorovi trhu nesouhlas s výsledky denního vyhodnocení odchylek za předcházející plynárenský den podle odstavce 5. Operátor trhu přijme nesouhlas s výsledky denního vyhodnocení odchylek pouze od subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy, kterému na základě oznámení podle odstavce 5 byla stanovena předběžná hodnota denního vyrovnávacího množství různá od nuly, nebo jehož denní odchylka podle odstavce 5 písm. a) je větší než 3 000 MWh. V případě, že operátor trhu vyhodnotí podaný nesouhlas s výsledky denního vyhodnocení odchylek jako oprávněný, oznámí nejpozději do 16:00:00 hodin téhož dne jednotlivým subjektům zúčtování a zahraničním účastníkům prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy nový termín pro zveřejnění dat podle odstavce 5.

§ 103

(1) Operátor trhu zúčtuje a finančně vypořádává se subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy denní vyrovnávací množství. Operátor trhu zúčtuje a vypořádá s provozovatelem přepravní soustavy příjmy a výdaje za denní vyrovnávací množství přijaté od subjektů zúčtování nebo zahraničních účastníků prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy nebo uhrazené subjektům zúčtování nebo zahraničním účastníkům prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy.

(2) Operátor trhu zpřístupní každému subjektu zúčtování a zahraničnímu účastníkovi prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy a případně dalším subjektům zúčtování oprávněným k seznámení se s těmito údaji každý plynárenský den nejpozději do 13:55:00 hodin plynárenského dne za předchozí plynárenský den případně v náhradním termínu, pokud došlo k zaslání nesouhlasu s výsledky denního vyhodnocení odchylek podle § 102 odst. 6:

a)   alokaci využití flexibility,
b)   hodnotu bilančního účtu odchylek,
c)   hodnotu denního vyrovnávacího množství.

(3) Operátor trhu zpřístupní výsledky měsíčního vyhodnocení odchylek každému subjektu zúčtování a zahraničnímu účastníkovi prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy a případně dalším subjektům zúčtování oprávněným k seznámení se s těmito údaji, nejpozději do 12:00:00 hodin jedenáctého plynárenského dne následujícího plynárenského měsíce:

a)   měsíční odchylku v rozdělení za jednotlivé plynárenské dny,
b)   měsíční rozdíl alokací a nominací na hraničním bodě a bodě přeshraničního plynovodu s rozlišením po jednotlivých dovozcích nebo odběratelích plynu a jednotlivých plynárenských dnech,
c)   měsíční rozdíl alokací a nominací na bodě virtuálního zásobníku plynu s rozlišením po jednotlivých kódech rezervovaných skladovacích kapacit a jednotlivých plynárenských dnech,
d)   měsíční rozdíl alokací a nominací na bodech výroben plynu po jednotlivých bodech výroben plynu.

(4) V den oznámení podle odstavce 3 nejpozději do 15:00:00 hodin může subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy zaslat operátorovi trhu nesouhlas s výsledky měsíčního vyhodnocení odchylek za předcházející plynárenský měsíc podle odstavce 3. Operátor trhu přijme nesouhlas s výsledky měsíčního vyhodnocení odchylek pouze od subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy, u kterého je v plynárenském dni rozdíl mezi odchylkou v denním a měsíčním vyhodnocení odchylek větší než 3 000 MWh. V případě, že operátor trhu vyhodnotí podaný nesouhlas s výsledky měsíčního vyhodnocení odchylek jako oprávněný, oznámí nejpozději do 18:00:00 hodin téhož dne jednotlivým subjektům zúčtování a zahraničním účastníkům prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy nový termín pro zveřejnění dat podle odstavce 3.

(5) Operátor trhu zpřístupní výsledky opravného měsíčního vyhodnocení odchylek každému subjektu zúčtování a zahraničnímu účastníkovi prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy a případně dalším účastníkům trhu s plynem oprávněným k seznámení se s těmito údaji tím, že zpřístupní nejpozději do 12:00:00 hodin jedenáctého plynárenského dne následující tři plynárenské měsíce po termínu podle odstavce 3:

a)   opravnou měsíční odchylku v rozdělení za jednotlivé plynárenské dny,
b)   opravný měsíční rozdíl alokací a nominací na hraničním bodě a bodě přeshraničního plynovodu s rozlišením po jednotlivých dovozcích nebo odběratelích plynu a jednotlivých plynárenských dnech,
c)   opravný měsíční rozdíl alokací a nominací na bodě virtuálního zásobníku plynu s rozlišením po jednotlivých kódech rezervovaných skladovacích kapacit a jednotlivých plynárenských dnech,
d)   opravný měsíční rozdíl alokací a nominací na bodech výroben plynu po jednotlivých bodech výroben plynu.

§ 104
Vyhodnocování a zúčtování rozdílů mezi hodnotami podle typových diagramů dodávek a skutečnými hodnotami spotřeby

(1) Při užívání typových diagramů dodávek vzniká rozdíl mezi hodnotou určenou touto metodou a skutečnou hodnotou spotřeby v příslušném odběrném místě. Vyhodnocování a zúčtování těchto rozdílů subjektům zúčtování provádí operátor trhu v měsíčních cyklech.

(2) Skutečnou hodnotou spotřeby v příslušném odběrném místě s měřením typu C nebo CM rozdělí operátor trhu do jednotlivých plynárenských dnů v období, ke kterému se skutečná hodnota spotřeby vztahuje, postupem podle přílohy č. 17 k této vyhlášce.

(3) Operátor trhu provádí vyhodnocení rozdílů mezi hodnotami skutečné spotřeby plynu rozdělenými podle odstavce 2 a vypočtenými hodnotami odběru plynu podle § 99 odst. 6 pro měsíční hodnoty odběru plynu v rozdělení po jednotlivých plynárenských dnech.

(4) Operátor trhu sečte rozdíly podle odstavce 3 za všechny zákazníky příslušného subjektu zúčtování a tyto rozdíly vyúčtuje subjektu zúčtování za aritmetický průměr denních hodnot indexu krátkodobého trhu stanoveného podle přílohy č. 6 k této vyhlášce za plynárenský měsíc, kterého se rozdíly týkají.

(5) Za příslušný kalendářní měsíc se zúčtované rozdíly podle odstavce 4 v rozdělení po jednotlivých distribučních sítích vyúčtují s opačným znaménkem subjektu zúčtování, na který v příslušné distribuční síti byla přenesena odpovědnost za odchylku u zákazníků, kteří nezměnili dodavatele plynu.

(6) Každý kalendářní měsíc nejpozději čtrnáctý kalendářní den do 12:00:00 hodin zpřístupní operátor trhu v informačním systému subjektům zúčtování, případně dalším subjektům zúčtování oprávněným k seznámení se s těmito údaji, vyhodnocení vyúčtování rozdílů mezi hodnotami skutečné spotřeby plynu v rozdělení podle odstavce 2 a vypočtenými hodnotami odběru plynu podle § 99 odst. 6.

(7) Pokud byla za odběrná místa zákazníků s měřením typu C nebo CM zaslána provozovatelem distribuční soustavy opravná hodnota odečtu plynu podle § 98, provede operátor trhu nejpozději čtrnáctý kalendářní den do 12:00:00 hodin čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden odečet plynu podle § 97 odst. 1 písm. c), zúčtování rozdílů podle odstavců 2 až 5 a tyto hodnoty zveřejní v informačním systému.

(8) Finanční vypořádání rozdílů podle odstavců 2 až 7 provádí operátor trhu. Operátor trhu zohlední při stanovení finanční způsobilosti subjektu zúčtování přiřazeného k odpovědnosti za odchylku virtuálního odběrného místa provozovatele distribuční soustavy výši možných odchylek vznikajících podle odstavců 1 až 7.

§ 105

(1) Provozovatel distribuční soustavy zašle jedenkrát ročně nejpozději ke dni 30. června skutečnou hodnotu ztrát v příslušné distribuční síti za předchozí kalendářní rok. Operátor trhu rozdíl vyúčtuje se subjektem zúčtování, který v příslušné distribuční soustavě převzal odpovědnost za odchylku u ztrát za aritmetický průměr denních hodnot indexu krátkodobého trhu stanoveného podle přílohy č. 6 k této vyhlášce za plynárenský měsíc, kterého se rozdíly týkají.

(2) Po vyhodnocení ztrát se zúčtované rozdíly podle odstavce 1 vyúčtují s opačným znaménkem subjektu zúčtování, který v příslušné distribuční soustavě převzal odpovědnost za odchylku u zákazníků, kteří nezměnili dodavatele plynu.

(3) Finanční vypořádání rozdílů podle odstavců 1 a 2 provádí operátor trhu. Operátor trhu zohlední při stanovení finanční způsobilosti subjektu zúčtování přiřazeného k odpovědnosti za odchylku virtuálního odběrného místa provozovatele distribuční soustavy výši možných odchylek vznikajících podle odstavců 1 a 2.

§ 106
Vyhodnocení a vyúčtování rozdílů mezi denními a měsíčními alokacemi a mezi měsíčními a opravnými měsíčními lokacemi odchylek po zaslání měsíčních hodnot odečtu a po zaslání opravných hodnot odečtu

(1) Operátor trhu stanoví pro každý subjekt zúčtování a každého zahraničního účastníka:

a)   denní odchylku na základě denních alokací a odběrů,
b)   měsíční odchylku v rozdělení po jednotlivých plynárenských dnech na základě měsíčních alokací a odběrů,
c)   opravnou měsíční odchylku v rozdělení po jednotlivých plynárenských dnech na základě opravných měsíčních alokací v těch vstupních a výstupních bodech, kde došlo k zaslání opravných hodnot alokace nebo odběru plynu.

(2) Operátor trhu provádí vyhodnocení rozdílů mezi hodnotami denní odchylky a měsíční odchylky v rozdělení po jednotlivých plynárenských dnech pro každý subjekt zúčtování za hodnotu indexu krátkodobého trhu stanoveného podle přílohy č. 6 k této vyhlášce pro každý jednotlivý plynárenský den zvlášť.

(3) Vypořádání podle odstavce 2 provede operátor trhu nejpozději třináctý kalendářní den do 17:00:00 hodin po kalendářním měsíci, jehož se vypořádání podle odstavce 2 týká. Současně zpřístupní operátor trhu v informačním systému subjektům zúčtování, případně dalším subjektům zúčtování oprávněným k seznámení se s těmito údaji, vypořádání podle odstavce 2 v rozdělení po jednotlivých plynárenských dnech.

(4) Operátor trhu provádí vyhodnocení rozdílů mezi hodnotami měsíční odchylky v rozdělení po jednotlivých plynárenských dnech a opravné měsíční odchylky v rozdělení po jednotlivých plynárenských dnech pro každý subjekt zúčtování za hodnotu indexu krátkodobého trhu stanoveného podle přílohy č. 6 k této vyhlášce pro každý jednotlivý plynárenský den zvlášť.

(5) Vypořádání podle odstavce 4 provede operátor trhu nejpozději šestnáctý kalendářní den do 17:00:00 hodin čtyři kalendářní měsíce po kalendářním měsíci, jehož se vypořádání podle odstavce 4 týká. Současně zpřístupní operátor trhu v informačním systému subjektům zúčtování, případně dalším subjektům zúčtování oprávněným k seznámení se s těmito údaji, vypořádání podle odstavce 4 v rozdělení po jednotlivých plynárenských dnech.

(6) Finanční vypořádání rozdílů podle odstavců 2 až 5 provádí operátor trhu.

§ 107
Užití typových diagramů dodávek plynu pro účely vyúčtování dodávek plynu

(1) Spotřeba plynu a její rozdělení do jednotlivých období se stanoví postupem podle přílohy č. 18 k této vyhlášce, přičemž se zohlední odečty provedené provozovatelem distribuční soustavy a samoodečty zákazníka.

(2) V případě nedostupnosti údajů zaznamenaných měřicím zařízením za období stanovené jiným právním předpisem, který upravuje měření plynu15), provozovatel distribuční soustavy použije pro stanovení spotřeby zákazníka s měřením typu C nebo CM odečty provedené provozovatelem distribuční soustavy a řádně přijaté samoodečty tohoto zákazníka nebo dodavatele plynu od posledního vyúčtování dodávky plynu. Pro stanovení odhadu spotřeby plynu za zbývající období provozovatel distribuční soustavy postupuje podle přílohy č. 18 bodu 2 k této vyhlášce.

§ 108
Skladba ceny souvisejících služeb v plynárenství

Ceny za související službu v plynárenství jsou cena služby přepravy plynu, cena služby distribuční soustavy a cena za činnosti operátora trhu. Skladba ceny služby přepravy plynu, ceny služby distribuční soustavy a ceny za činnosti operátora trhu je stanovena v příloze č. 19 k této vyhlášce.

§ 109
Postup pro stanovení zálohových plateb

(1) Obchodník s plynem nebo výrobce plynu stanovuje zálohové platby nejvýše v rozsahu plánované roční spotřeby plynu v odběrném místě zákazníka s měřením typu C nebo CM postupem podle přílohy č. 15 k této vyhlášce.

(2) Obchodník s plynem nebo výrobce plynu stanovuje zálohové platby nejvýše v rozsahu smluvně sjednané spotřeby plynu v odběrném místě zákazníka s měřením typu A nebo B.

ČÁST DESÁTÁ
ZMĚNA DODAVATELE PLYNU

Standardní změna dodavatele plynu
§ 110

(1) Standardní změnou dodavatele plynu účastníka trhu s plynem je

a)   změna dodavatele plynu za jiného dodavatele plynu,
b)   změna dodavatele plynu z dodavatele poslední instance.

(2) Před podáním žádosti o standardní změnu dodavatele plynu podle odstavce 3 uzavírá zákazník s novým dodavatelem plynu smlouvu o dodávce plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky plynu.

(3) Nejdříve 4 měsíce před změnou dodavatele plynu a nejpozději desátý pracovní den do 10:00:00 hodin před požadovaným termínem změny dodavatele plynu doručí nový dodavatel plynu žádost o standardní změnu dodavatele plynu operátorovi trhu. V případě, že nový dodavatel plynu zajišťuje dodávku podle smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, podává žádost o rezervaci distribuční kapacity podle § 39 nejpozději v den podání žádosti o standardní změnu dodavatele plynu a nejdříve 10 pracovních dnů před podáním žádosti o standardní změnu dodavatele plynu. Žádost o standardní změnu dodavatele plynu musí obsahovat následující údaje:

a)   identifikace nového dodavatele plynu formou kódu přiřazeného podle § 5 odst. 1,
b)   typ smlouvy o dodávce plynu a datum, od kterého se má dodávka plynu uskutečnit, a dobu trvání smlouvy,
c)   identifikace subjektu zúčtování formou kódu přiřazeného podle § 5 odst. 1, který má být přiřazen k odpovědnosti za odchylku v odběrném místě, které je změnou dodavatele plynu dotčeno,
d)   odběrné místo a jeho identifikaci formou kódu přiřazeného podle § 5 odst. 1,
e)   informaci, zda byla smlouva o dodávce plynu nebo sdružených službách dodávky plynu uzavřena spotřebitelem v prostorách obvyklých k podnikání nebo mimo prostory obvyklé k podnikání nového dodavatele plynu nebo zda byla uzavřena distančním způsobem.

(4) Každý pracovní den nejpozději do 12:00:00 hodin, pokud byla žádost podle odstavce 3 přijata do 10:00:00 hodin daného pracovního dne, informuje operátor trhu prostřednictvím svého informačního systému stávajícího dodavatele plynu, stávající subjekt zúčtování, nového dodavatele plynu, nový subjekt zúčtování, provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, a další dotčené subjekty, kterých se žádost o standardní změnu dodavatele týká, o plánované standardní změně dodavatele plynu zasláním identifikace odběrného místa formou kódu přiřazeného podle § 5 odst. 1, termínu, od kterého se má dodávka novým dodavatelem plynu uskutečnit, a údaj podle odstavce 3 písm. e). Žádost podle odstavce 3, která byla přijata po 10:00:00 hodině pracovního dne, se považuje za žádost přijatou následující pracovní den.

(5) Do pátého pracovního dne do 18:00:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy informuje operátora trhu o možnosti nebo nemožnosti rezervace distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka podle odstavce 3, pokud se jedná o standardní změnu dodavatele, kdy nový dodavatel uzavřel smlouvu o sdružených službách dodávky plynu.

(6) Distribuční nebo přepravní kapacitu do odběrného místa zákazníka není možné rezervovat při nedostatečném finančním zajištění, pokud žádost nebyla podána ve stanoveném termínu nebo pokud nesplňuje náležitosti žádosti o rezervaci distribuční nebo přepravní kapacity. Za nesplnění náležitostí žádosti se považuje, pokud z žádosti není možné jednoznačně identifikovat účastníka trhu s plynem, a to přiřazením EIC kódu se jménem, příjmením a datem narození účastníka trhu s plynem nebo obchodní firmou, popřípadě názvem účastníka trhu a identifikačním číslem osoby, pokud bylo přiděleno, odběrné místo, ve kterém má dojít ke změně dodavatele, nebylo zahrnuto do podané žádosti o rezervaci distribuční kapacity nebo pokud nový dodavatel plynu žádost nedoplní nebo neupraví do 14:00:00 hodin pracovního dne následujícího po dni, kdy jej provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy vyzval k odstranění nedostatků v žádosti s vyznačením chybných údajů.

§ 111

(1) V případě, že provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy neinformuje operátora trhu podle § 110 odst. 5 do čtvrtého pracovního dne do 18:00:00 hodin po předání informací podle § 110 odst. 4, operátor trhu upozorní na tuto skutečnost provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy. Pokud provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy ani poté nesplní informační povinnost podle § 110 odst. 5, ale zaregistruje odběrné místo zákazníka podle § 112 odst. 4, má se za to, že informoval operátora trhu o možnosti rezervovat distribuční nebo přepravní kapacitu.

(2) Operátor trhu neprodleně po termínu podle § 110 odst. 5 informuje stávajícího dodavatele plynu, nového dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, o možnosti rezervace distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka podle § 110 ……odst. 3. V případě, že není možné rezervovat distribuční nebo přepravní kapacitu do odběrného místa zákazníka podle § 110 odst. 3, operátor trhu informuje prostřednictvím informačního systému stávajícího a nového dodavatele plynu, stávající a nový subjekt zúčtování, provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, a další dotčené subjekty, kterých se žádost o standardní změnu dodavatele týká, o zastavení standardní změny dodavatele plynu.

(3) Do pátého pracovního dne do 18:00:00 hodin po předání informací podle § 110 odst. 4 může stávající dodavatel plynu prostřednictvím informačního systému operátora trhu požádat o pozastavení standardní změny dodavatele plynu, pokud k datu účinnosti změny dodavatele nedošlo k ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem plynu, jejímž předmětem je dodávka plynu, nebo pokud zákazník písemně projeví vůli změnu dodavatele plynu neprovést.

(4) Do 14:00:00 hodin osmého pracovního dne po předání informací podle § 110 odst. 4 může nový dodavatel plynu prostřednictvím informačního systému operátora trhu žádost o standardní změnu dodavatele vzít zpět.

(5) Nejpozději do pátého pracovního dne do 18:00:00 hodin po předání informací podle § 110 odst. 4 subjekt zúčtování sdělí, zda souhlasí s přiřazením odpovědnosti za odchylku. Neprodleně po vyjádření souhlasu subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku v daném odběrném místě informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému stávajícího dodavatele plynu, stávající subjekt zúčtování, další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o přiřazení subjektu zúčtování.

(6) Pokud do pátého pracovního dne do 18:00:00 hodin po předání informací podle § 110 odst. 4 není v informačním systému operátora trhu souhlas subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku v daném odběrném místě, informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému stávajícího a nového dodavatele plynu, stávající a nový subjekt zúčtování a další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o ukončení standardní změny dodavatele plynu.

§ 112

(1) Nejpozději do 15:00:00 hodin pracovního dne, ve kterém byla přijata žádost podle § 111 odst. 4, informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému stávajícího dodavatele plynu, stávající subjekt zúčtování, provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, a další dotčené subjekty, kterých se žádost o standardní změnu dodavatele týká, o ukončení procesu změny dodavatele.

(2) Nejpozději do 20:00:00 hodin pracovního dne, ve kterém byla přijata žádost podle § 111 odst. 3, informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému nového dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, že stávající dodavatel plynu požádal o zastavení standardní změny dodavatele plynu.

(3) Pokud stávající dodavatel plynu požádal o zastavení standardní změny dodavatele plynu podle § 111 odst. 3, avšak nový dodavatel plynu na základě písemného vyjádření zákazníka, ze kterého je zřejmé, že zákazník hodlá změnit dodavatele, potvrdí v informačním systému operátora trhu podanou žádost o změnu dodavatele, a to nejpozději do osmého pracovního dne ode dne podání informace operátorem trhu podle § 110 odst. 4 do 14:00:00 hodin, operátor trhu pokračuje v procesu změny dodavatele.

(4) Do pátého pracovního dne do 12:00:00 hodin po předání informací podle § 110 odst. 4 provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy zaregistruje u operátora trhu odběrné místo zákazníka, kde dochází ke standardní změně dodavatele plynu, a předá informace o odběrném místu podle přílohy č. 20 k této vyhlášce.

(5) Nejpozději devátý pracovní den do 8:00:00 hodin ode dne podání informace operátorem trhu podle § 110 odst. 4 oznámí operátor trhu provozovateli distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, stávajícímu dodavateli plynu, novému dodavateli plynu a všem dotčeným subjektům zúčtování výsledek posouzení žádosti o standardní změnu dodavatele plynu.

(6) Distribuční nebo přepravní kapacita je pro odběrné místo podle § 110 odst. 3 oznámením o zaregistrování standardní změny dodavatele plynu podle odstavce 5 rezervována.

(7) V případě, že v žádosti o změnu dodavatele byla uvedena informace o jejím uzavření mimo prostory obvyklé k podnikání nebo distančním způsobem, a zákazník odstoupil od smlouvy podle § 11a odst. 2 energetického zákona12) a současně požaduje pokračování dodávek od stávajícího dodavatele, může stávající dodavatel zastavit změnu dodavatele v termínu podle § 111 odst. 4.

§ 113

(1) Zaregistrovaná standardní změna dodavatele plynu nabývá účinnosti k plynárenskému dni uvedenému v žádosti o standardní změnu dodavatele plynu podle § 110 odst. 3 písm. b).

(2) K datu účinnosti standardní změny dodavatele plynu provede provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy odečet stavu měřidla, v případě odběrných míst s měřením typu C nebo CM stanoví stav měřicího zařízení postupem podle odstavce 3, a zjištěné údaje provozovatel distribuční soustavy následně zašle operátorovi trhu. Operátor trhu tyto údaje bez zbytečného odkladu předá předchozímu a novému dodavateli plynu a předchozímu a novému subjektu zúčtování.

(3) Stanovení stavu měřicího zařízení u odběrných míst s měřením typu C nebo CM provádí provozovatel distribuční soustavy odečtem k datu účinnosti standardní změny dodavatele plynu nebo se použije odečet stavu měřicího zařízení podaný zákazníkem provozovateli distribuční soustavy přímo nebo prostřednictvím stávajícího nebo nového dodavatele plynu. Pokud je podán do konce pátého pracovního dne ode dne změny dodavatele plynu, nebo v případě, že odečet stavu měřicího zařízení není podán do konce pátého pracovního dne ode dne změny dodavatele plynu, stanoví se stav měřicího zařízení odhadem spotřeby plynu k datu účinnosti změny dodavatele plynu podle přílohy č. 18 k této vyhlášce. Pokud byl proveden odečet provozovatelem distribuční soustavy a současně byl podán odečet zákazníkem, pro vyúčtování distribuce plynu se použije odečet zjištěný provozovatelem distribuční soustavy.

(4) Při standardní změně dodavatele plynu v odběrném místě zákazníka s měřením typu A a B provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, zasílá operátorovi trhu nejpozději v termínu podle § 112 odst. 4 skutečné denní hodnoty odběru plynu v odběrném místě zákazníka za posledních 17 známých kalendářních měsíců a skutečné denní hodnoty odběru plynu za odběrné místo zákazníka v termínu podle § 95 odst. 2 nebo § 96 odst. 2 za plynárenské měsíce, ve kterých byla standardní změna dodavatele plynu schválena podle § 112 odst. 5, ale nebyla účinná.

(5) Dochází-li ke změně zákazníka v odběrném místě a současně ke změně dodavatele plynu, použijí se ustanovení o standardní změně dodavatele plynu obdobně s výjimkou § 111 odst. 3. Důvodem pro nemožnost rezervace distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka podle § 110 odst. 5 je rovněž nepodání žádosti o uzavření smlouvy o připojení. Pro zahájení dodávek do odběrného místa nově připojeného zákazníka, kdy dodavatelem plynu není obchodník s plynem, který je dodavatelem poslední instance v příslušné domácí zóně, pro zahájení dodávek do odběrného místa, které není registrováno v informačním systému operátora trhu, po neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné distribuci novým dodavatelem plynu, který není dodavatelem poslední instance v příslušné domácí zóně, pro zahájení dodávek do odběrného místa registrovaného v informačním systému operátora trhu po neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné distribuci novým dodavatelem plynu, a pro zahájení dodávek při předcházení neoprávněnému odběru se použijí ustanovení o standardní změně dodavatele plynu obdobně s tím, že:

a)   žádost o standardní změnu dodavatele plynu podle § 110 odst. 3 doručuje operátorovi trhu dodavatel plynu nejpozději do 10:00:00 hodin pracovního dne předcházejícího pracovnímu dni nejbližšího možného zahájení dodávek plynu sjednaným s provozovatelem distribuční soustavy,
b)   žádost o standardní změnu dodavatele plynu podle § 110 odst. 3 písm. b) musí obsahovat typ smlouvy, jejímž předmětem je dodávka plynu, datum nejbližšího možného zahájení dodávky plynu sjednaný s provozovatelem distribuční soustavy a dobu trvání smlouvy,
c)   úkony k provedení změny dodavatele podle § 110 odst. 5 a 6, § 111 odst. 1, 2 a 5 a § 112 odst. 4 se uskutečňují do 18:00:00 hodin pracovního dne předcházejícího pracovnímu dni nejbližšího možného zahájení dodávek plynu sjednaným s provozovatelem distribuční soustavy. Ustanovení § 111 odst. 3 a 4 a § 112 odst. 1 až 3 se nepoužijí,
d)   operátor oznámí výsledek posouzení žádosti o standardní změnu dodavatele plynu podle § 112 odst. 5 neprodleně po provedení všech úkonů podle § 113 odst. 5 písm. c). Účinnost změny dodavatele nastává v den nejbližšího možného zahájení dodávek plynu sjednaným s provozovatelem distribuční soustavy.

(6) Operátor trhu vyřizuje žádosti o uskutečnění změny dodavatele v pořadí, v jakém byly operátorem trhu obdrženy. Podá-li žádost podle věty první více účastníků trhu s plynem pro totéž odběrné místo se shodným požadovaným datem účinnosti změny dodavatele, považuje se za účinnou změna dodavatele, kterou operátor trhu zaregistroval jako poslední. V takovém případě operátor trhu informuje o plánovaném uskutečnění změny dodavatele a oznámí registraci změny dodavatele všem dodavatelům a subjektům zúčtování, kteří jsou změnou dodavatele dotčeni.

(7) Operátor trhu k datu účinnosti změny dodavatele zruší každá jednotlivá přiřazení odběrného nebo předávacího místa těm dodavatelům plynu, jejichž období dodávky jsou přiřazením odběrného nebo předávacího místa novému dodavateli plynu dotčena, a informuje o tom neprodleně dotčeného dodavatele plynu, dotčený subjekt zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné nebo předávací místo připojeno.

§ 114
Zkrácení dodávky plynu

(1) Žádost o zkrácení dodávky plynu do odběrného místa posílá dodavatel plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 10:00:00 hodin desátého pracovního dne před plánovaným ukončením dodávky.

(2) Zkrácením dodávky plynu dochází v informačním systému operátora trhu k posunu termínu ukončení dodávek stávajícím dodavatelem plynu. Zkrácení dodávky plynu znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu ukončení rezervace distribuční kapacity do odběrného místa.

(3) Operátor trhu zruší k požadovanému datu ve svém systému přiřazení odběrného místa k dodavateli plynu a dotčenému subjektu zúčtování a neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele plynu, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno.

(4) Žádost o zkrácení dodávky plynu do odběrného místa v případě odstoupení od smlouvy podle § 11a odst. 2, 5 a 6 energetického zákona12) nebo v případě výpovědi smlouvy podle § 11a odst. 3 energetického zákona12) posílá dodavatel plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 00:00:00 hodin pracovního dne předcházejícího dni, ve kterém měla nabýt účinnosti změna dodavatele v systému operátora trhu, nebo mělo nabýt účinnosti odstoupení od smlouvy podle § 11a odst. 2, 5 a 6 energetického zákona12) nebo měla nabýt účinnosti výpověď smlouvy podle § 11a odst. 3 energetického zákona12).

(5) Operátor trhu zruší k požadovanému datu ve svém systému přiřazení odběrného místa k dodavateli plynu a dotčenému subjektu zúčtování a neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele plynu, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno.

§ 115
Prodloužení dodávky plynu

(1) Žádost o prodloužení dodávky plynu do odběrného místa posílá dodavatel plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 23:00:00 hodin posledního kalendářního dne dodávky plynu. V žádosti původní dodavatel plynu uvede nový termín ukončení dodávky plynu. Subjekt zúčtování sdělí, zda souhlasí s přiřazením odpovědnosti za odchylku, nejpozději do 23:30:00 hodin posledního kalendářního dne dodávky plynu.

(2) Operátor trhu neprodleně informuje o prodloužení dodávky plynu dotčené subjekty zúčtování, dodavatele plynu a provozovatele přepravní soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno. Prodloužení dodávky plynu znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu pokračování rezervace distribuční kapacity do odběrného místa. Prodloužení dodávky plynu podle odstavce 1 nabývá účinnosti pouze tehdy, jestliže v termínu požadovaného prodloužení není k odběrnému místu v informačním systému operátora trhu přiřazen jiný dodavatel plynu.

(3) V případě, že zákazník odstoupil od smlouvy nebo více smluv podle § 11a odst. 2 energetického zákona12) a tuto skutečnost doložil dodavateli plynu, který je v rámci nejbližší změny dodavatele nahrazován za jiného dodavatele plynu (dále jen „původní dodavatel plynu“), a současně požaduje pokračování dodávky plynu od původního dodavatele plynu, posílá původní dodavatel plynu žádost o prodloužení dodávky plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu v termínu podle odstavce 1.

(4) Operátor trhu neprodleně informuje o žádosti o prodloužení dodávky plynu dotčené subjekty zúčtování a příslušného provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, a dodavatele plynu. Původní dodavatel plynu v žádosti uvede nový termín ukončení dodávky plynu a jednoznačně označí, že se jedná o prodloužení dodávky plynu na základě odstoupení zákazníka od smlouvy podle § 11a odst. 2 energetického zákona12). Subjekt zúčtování sdělí, zda souhlasí s přiřazením odpovědnosti za odchylku v termínu podle odstavce 1. Prodloužení dodávky plynu znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu pokračování rezervace distribuční kapacity do odběrného místa.

(5) Operátor trhu oznámí výsledek posouzení žádosti o prodloužení dodávky plynu podle odstavce 4 neprodleně po zaslání souhlasu subjektu zúčtování s převzetím odpovědnosti za odchylku.

(6) Operátor trhu k datu účinnosti prodloužení dodávky plynu podle odstavce 4 zruší každá jednotlivá přiřazení odběrného místa dodavatelům plynu, u kterých zákazník podle § 11a odst. 2 energetického zákona12) odstoupil od smlouvy, a neprodleně o této skutečnosti informuje původního dodavatele plynu, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno.

Rychlá změna dodavatele plynu
§ 116

(1) V případě, že subjekt zúčtování ani po krácení nominací podle § 66 odst. 6 nemá potřebné finanční zajištění, operátor trhu zveřejňuje v 17:30:00 hodin prostřednictvím informačního systému informaci, že subjekt zúčtování nemá potřebné finanční zajištění pro pokrytí dodávek do odběrných míst zákazníků. Operátor trhu současně o této skutečnosti informuje dotčené subjekty zúčtování, dotčené dodavatele plynu a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno.

(2) Pokud subjekt zúčtování podle odstavce 1 následující kalendářní den v 7:00:00 hodin nemá nadále potřebné finanční zajištění pro pokrytí dodávek do odběrných míst zákazníků, operátor trhu pozastaví možnost nominovat, přenášet a přebírat odpovědnost za odchylku a účastnit se vnitrodenního trhu s plynem. Operátor trhu neprodleně poskytne tuto informaci všem registrovaným účastníkům trhu s plynem a zveřejní ji způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) V odběrných místech zákazníků, kde je přiřazen k odpovědnosti za odchylku nebo předal odpovědnost za odchylku subjekt zúčtování, který má pozastavené právo nominovat, přenášet a přebírat odpovědnost za odchylku a účastnit se vnitrodenního trhu s plynem podle odstavce 2, je v termínu podle odstavce 2 odpovědnost za odchylku přiřazena dodavateli plynu. Pokud je subjekt zúčtování zároveň dodavatelem plynu do odběrného místa zákazníka, provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, zasílá neprodleně elektronicky zákazníkovi, u něhož je mu známa elektronická adresa, že k danému dni nejsou zajištěny dodávky do jeho odběrného místa nebo bude zajištěna dodávka dodavatelem poslední instance.

(4) V případě, že do 14:00:00 hodin k odběrnému místu podle odstavce 3 první věty není přiřazen subjekt zúčtování s dostatečným finančním zajištěním, operátor trhu informuje o této skutečnosti všechny registrované účastníky trhu s plynem a zveřejní tuto informaci způsobem umožňujícím dálkový přístup. Provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, zasílá neprodleně elektronicky zákazníkovi, u něhož je mu známa elektronická adresa, že k danému dni nejsou zajištěny dodávky do jeho odběrného místa nebo bude zajištěna dodávka dodavatelem poslední instance.

(5) Pro odběrná místa zákazníků, jejichž subjektu zúčtování operátor trhu pozastavil možnost nominovat, přenášet a přebírat odpovědnost za odchylku a účastnit se vnitrodenního trhu s plynem z důvodu nedostatečného finančního zajištění, podává žádost o rychlou změnu dodavatele plynu nový dodavatel plynu prostřednictvím informačního systému operátora trhu, a to nejpozději do dvou kalendářních dnů do 8:00:00 hodin po termínu podle odstavce 3 nebo 4. V případě, že nový dodavatel plynu zajišťuje dodávku podle smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, podává žádost o rezervaci distribuční kapacity podle § 40 nejpozději v termínu pro podání žádosti o rychlou změnu dodavatele plynu. Žádost o rychlou změnu dodavatele plynu musí obsahovat následující údaje:

a)   identifikace nového dodavatele plynu formou kódu přiřazeného podle § 5 odst. 1,
b)   typ smlouvy o dodávce plynu a dobu trvání smlouvy,
c)   identifikace subjektu zúčtování formou kódu přiřazeného podle § 5 odst. 1, který má být přiřazen k odpovědnosti za odchylku v odběrném místě, které je změnou dodavatele plynu dotčeno,
d)   odběrné místo a jeho identifikaci formou kódu přiřazeného podle § 5 odst. 1.

§ 117

(1) Nedojde-li k podání žádosti o rychlou změnu dodavatele plynu podle § 116 odst. 5, není třetí den po termínu podle § 116 odst. 3 nebo 4 zajištěna dodávka plynu do odběrného místa zákazníka, pokud zákazník nespadá pod režim dodavatele poslední instance.

(2) Nedojde-li k podání žádosti o rychlou změnu dodavatele plynu podle § 116 odst. 5, je třetí den po termínu podle § 116 odst. 3 nebo 4 zajištěna dodávka plynu do odběrného místa zákazníka dodavatelem poslední instance, pokud zákazník spadá pod režim dodavatele poslední instance.

(3) Nejpozději do 60 minut po obdržení žádosti podle § 116 odst. 5 informuje operátor trhu prostřednictvím svého informačního systému nového dodavatele plynu, nový subjekt zúčtování, případně další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, že byla podána žádost podle § 116 odst. 5. Rychlá změna dodavatele plynu nabývá účinnosti třetí den po termínu podle § 116 odst. 3 nebo 4.

(4) Nejpozději do dvou kalendářních dnů do 12:00:00 hodin po termínu podle § 116 odst. 3 nebo 4 provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy informuje operátora trhu o nemožnosti rezervace distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka podle odstavce 3 z důvodu nedostatečného finančního zajištění. Operátor trhu neprodleně po obdržení informace od provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy informuje nového dodavatele plynu a všechny dotčené subjekty zúčtování o možnosti rezervace distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka podle § 116 odst. 5. V případě nemožnosti rezervace distribuční kapacity informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému nového dodavatele plynu, nový subjekt zúčtování a další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o zastavení rychlé změny dodavatele plynu.

§ 118

(1) Nejpozději do dvou kalendářních dnů do 12:00:00 hodin po termínu podle § 116 odst. 3 nebo 4 subjekt zúčtování sdělí, zda souhlasí s přiřazením odpovědnosti za odchylku do odběrného místa zákazníka podle § 117 odst. 3. Neprodleně po vyjádření souhlasu subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku v daném odběrném místě informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému nového dodavatele plynu a další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o přiřazení subjektu zúčtování. Pokud nejpozději do dvou kalendářních dnů do 12:00:00 hodin po termínu podle § 116 odst. 3 nebo 4 není v informačním systému operátora trhu souhlas subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku v daném odběrném místě, informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému nového dodavatele plynu, nový subjekt zúčtování a další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o zastavení rychlé změny dodavatele plynu.

(2) Nejpozději do dvou kalendářních dnů do 12:10:00 hodin po termínu podle § 116 odst. 3 nebo 4 oznámí operátor trhu provozovateli distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, novému dodavateli plynu a všem dotčeným subjektům zúčtování výsledky posouzení žádosti o rychlou změnu dodavatele plynu a obchodníkovi s plynem v režimu dodavatele poslední instance, kterým odběrným místům bude zajištěna dodávka dodavatelem poslední instance.

(3) Distribuční nebo přepravní kapacita je oznámením o zaregistrování rychlé změny dodavatele plynu podle odstavce 2 rezervována.

(4) K datu účinnosti rychlé změny dodavatele plynu provede provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy stanovení stavu měřidla podle § 113 odst. 2.

(5) Rychlá změna dodavatele plynu podle § 116 odst. 3 až 5 a § 117 se dále použije pro odběrná místa zákazníků, kde dodavatel plynu pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat. V těchto případech pozastaví operátor trhu dodavateli plynu, který pozbyl oprávnění nebo možnost plyn dodávat, možnost nominovat, přenášet a přebírat odpovědnost za odchylku a účastnit se vnitrodenního trhu s plynem. Operátor trhu neprodleně poskytne tuto informaci všem registrovaným účastníkům trhu s plynem a zveřejní ji způsobem umožňujícím dálkový přístup. Postup podle § 116 odst. 2 se nepoužije.

Postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněné přepravě
§ 119

(1) Dodavatel plynu podává žádost o přerušení nebo ukončení dodávky plynu u provozovatele distribuční soustavy nejpozději poslední kalendářní den před dnem požadovaného ukončení nebo přerušení dodávky plynu.

(2) Dodavatel plynu může vzít žádost podanou podle odstavce 1 písemně nebo prostřednictvím informačního systému provozovatele distribuční soustavy zpět v termínu do 16:00:00 hodin jeden pracovní den před dnem požadovaného přerušení nebo ukončení dodávky plynu bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy. Po tomto termínu může vzít dodavatel plynu zpět žádost podanou podle odstavce 1 písemně nebo prostřednictvím informačního systému provozovatele distribuční soustavy pouze se souhlasem provozovatele distribuční soustavy.

(3) Provozovatel distribuční soustavy provede na žádost dodavatele plynu přerušení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu

a)   u odběrného místa zákazníka kategorie střední odběratel a velkoodběratel do tří pracovních dnů ode dne požadovaného přerušení dodávky plynu, kdy doba tří pracovních dnů začíná běžet dnem požadovaného přerušení dodávky plynu včetně. V případě, že se provozovateli distribuční soustavy nepodaří přerušit dodávku plynu z důvodu nepřístupného měřidla a neposkytnutí součinnosti zákazníka při přerušení dodávky plynu do tří pracovních dnů ode dne požadovaného přerušení dodávky plynu včetně, platí, že účinek přerušení dodávky plynu nastal uplynutím třetího pracovního dne ode dne požadovaného přerušení dodávky plynu včetně,
b)   u odběrného místa zákazníka kategorie maloodběratel a domácnost do deseti pracovních dnů ode dne požadovaného přerušení dodávky plynu, kdy doba deseti pracovních dnů začíná běžet dnem požadovaného přerušení dodávky plynu včetně. V případě, že se provozovateli distribuční soustavy nepodaří přerušit dodávku plynu z důvodu nepřístupného měřidla a neposkytnutí součinnosti zákazníka při přerušení dodávky plynu do desátého pracovního dne ode dne požadovaného přerušení dodávky plynu včetně, platí, že účinek přerušení dodávky nastal od patnáctého pracovního dne ode dne požadovaného přerušení dodávky plynu včetně.

(4) Provozovatel distribuční soustavy provede na žádost dodavatele plynu ukončení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu

a)   u odběrného místa zákazníka kategorie střední odběratel a velkoodběratel do tří pracovních dnů ode dne požadovaného ukončení dodávky plynu, kdy doba tří pracovních dnů začíná běžet dnem požadovaného ukončení dodávky plynu včetně. V případě, že se nepodaří provozovateli distribuční soustavy ukončit dodávku plynu z důvodu nepřístupného měřidla a neposkytnutí součinnosti zákazníka při ukončení dodávky plynu, má se za to, že nastává účinek ukončení dodávky plynu uplynutím třetího pracovního dne ode dne požadovaného ukončení dodávky plynu včetně. V případě, že nastane účinek ukončení dodávky podle předcházející věty, provede provozovatel distribuční soustavy k tomuto datu výpočet předpokládané výše spotřeby plynu podle právního předpisu, který upravuje měření plynu15), a tento výpočet předá dodavateli plynu a operátorovi trhu u odběrných míst, která byla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu,
b)   u odběrného místa zákazníka kategorie maloodběratel a domácnost do deseti pracovních dnů ode dne požadovaného ukončení dodávky plynu, kdy doba deseti pracovních dnů začíná běžet dnem požadovaného ukončení dodávky plynu včetně. V případě, že se nepodaří provozovateli distribuční soustavy ukončit dodávku plynu z důvodu nepřístupného měřidla a neposkytnutí součinnosti zákazníka při ukončení dodávky plynu, má se za to, že nastává účinek ukončení dodávky od patnáctého pracovního dne ode dne požadovaného ukončení dodávky plynu včetně. V případě, že nastane účinek ukončení dodávky podle předcházející věty, provede provozovatel distribuční soustavy k tomuto datu výpočet předpokládané výše spotřeby plynu podle právního předpisu, který upravuje měření plynu15), a tento výpočet předá dodavateli plynu a operátorovi trhu u odběrných míst, která byla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu.

§ 120

(1) Provozovatel distribuční soustavy informuje nejpozději do čtyř pracovních dnů ode dne přerušení nebo ukončení dodávky plynu dotčené účastníky trhu s plynem a operátora trhu o přerušení nebo ukončení dodávek plynu do odběrného místa zákazníka.

(2) V případě, že nedojde k přerušení dodávky plynu podle § 119 odst. 3, provozovatel distribuční soustavy informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu předkladatele žádosti o přerušení dodávky plynu.

(3) Provozovatel distribuční soustavy provede omezení nebo přerušení distribuce plynu do odběrného místa zákazníka kategorie maloodběratel a domácnost do pěti pracovních dnů ode dne zjištění neoprávněné distribuce podle § 73 odst. 4 energetického zákona12).

(4) V případě, že pominou důvody omezení, přerušení nebo ukončení distribuce plynu podle odstavce 3 nebo § 119 odst. 3 a 4, nebo v případě, že zákazník nebo dodavatel plynu požádají o zahájení nebo obnovení dodávek plynu do odběrného místa zákazníka po předchozím omezení, přerušení nebo ukončení dodávky plynu podle odstavce 3 nebo § 119 odst. 3 a 4, provozovatel distribuční soustavy zahájí nebo obnoví dodávky nebo distribuce plynu podle právního předpisu upravujícího kvalitu dodávky plynu a souvisejících služeb16).

(5) Pro žádosti o omezení, přerušení nebo ukončení dodávky plynu při neoprávněném odběru a neoprávněné přepravě a žádosti o zahájení nebo obnovení dodávky plynu po neoprávněném odběru a neoprávněné přepravě v odběrném místě zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě postupuje obdobně provozovatel přepravní soustavy podle odstavců 1 až 4 a podle § 119.

(6) Kategorizaci zákazníků stanoví příloha č. 16 k této vyhlášce.

Postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku při přeměnách obchodních společností
§ 121

(1) Subjekt zúčtování nebo dodavatel plynu informuje prostřednictvím žádosti podané v informačním systému operátora trhu o rozhodnutí provést hromadný převod odběrných míst operátora trhu v souvislosti s převedením nebo přeměnou obchodní společnosti.

(2) Předmětem hromadného převodu je změna subjektu zúčtování, nebo změna dodavatele plynu na odběrných místech zákazníků v souvislosti s přeměnou obchodní společnosti. Ustanovení o změně dodavatele plynu podle § 110 a dále se nepoužijí.

(3) Obchodník s plynem, na nějž přejdou nebo budou převedena odběrná místa zákazníka, podává do informačního systému operátora trhu požadavek na hromadný přechod nebo převod odběrných míst z předávajícího subjektu na přebírající, ve kterém uvede následující údaje:

a)   den požadovaného přechodu nebo převodu odběrných míst zákazníků,
b)   identifikace přebírajícího obchodníka s plynem formou kódu přiřazeného podle § 5 odst. 1,
c)   identifikace předávajícího obchodníka s plynem formou kódu přiřazeného podle § 5 odst. 1,
d)   určení, zda je předmětem hromadného převodu podle odstavce 2 změna subjektu zúčtování nebo změna dodavatele,
e)   seznam odběrných míst zákazníků v případě, že dochází k rozdělení obchodní společnosti,
f)   písemný doklad o přeměně obchodní společnosti,
g)   prohlášení o uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy mezi provozovatelem distribuční soustavy, k níž jsou odběrná místa připojena, a přebírajícím subjektem nebo prohlášení o skutečnosti, že tato smlouva bude mezi dotčeným provozovatelem distribuční soustavy a přebírajícím subjektem uzavřena ke dni převodu odběrných míst.

(4) Požadavek podle odstavce 3 podává obchodník s plynem, na něhož budou odběrná místa zákazníka převedena, nejpozději 10 pracovních dní před termínem podle odstavce 3 písm. a).

(5) Operátor trhu informuje o podání požadavku podle odstavce 3 všechny dotčené dodavatele plynu, subjekty zúčtování a provozovatele distribučních soustav nebo provozovatele přepravní soustavy.

(6) V případě, že předávající obchodník s plynem vyjádří v informačním systému operátora trhu souhlas s požadovaným hromadným převodem odběrných míst na základě údajů uvedených v požadavku podle odstavce 3, operátor trhu provede ve dni podle odstavce 3 písm. a) v informačním systému operátora trhu hromadnou změnu dodavatele plynu nebo subjektu zúčtování na základě požadavku podle odstavce 3 písm. d) u všech jednotlivých odběrných míst registrovaných v informačním systému operátora trhu, kterých se hromadná změna dotýká. Operátor trhu provede tuto změnu s účinností od termínu uvedeného v odstavci 3 písm. a).

§ 122

(1) O změně subjektu zúčtování provedené podle § 121 odst. 6 operátor trhu neprodleně informuje prostřednictvím svého informačního systému všechny dotčené dodavatele plynu a subjekty zúčtování. Tuto informaci operátor trhu poskytne za každé odběrné místo zákazníka, u kterého došlo ke změně subjektu zúčtování.

(2) O změně dodavatele plynu provedené podle § 121 odst. 6 operátor trhu neprodleně informuje prostřednictvím svého informačního systému všechny dotčené dodavatele plynu, subjekty zúčtování a provozovatele distribučních soustav nebo provozovatele přepravní soustavy. Tuto informaci operátor trhu poskytne za každé odběrné místo zákazníka, u kterého došlo ke změně dodavatele plynu.

(3) V případě změny podle § 121 odst. 6 nepředává provozovatel distribuční soustavy prostřednictvím informačního systému operátora trhu stav měřidla v odběrném místě zákazníka stanovený ke dni podle § 121 odst. 3 písm. a) postupem podle § 113 odst. 2 a ani s tím související údaje potřebné k vyúčtování dodávky plynu a souvisejících služeb podle jiného právního předpisu upravujícího náležitosti a termíny vyúčtování dodávek plynu17).

ČÁST JEDENÁCTÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 123
Společná ustanovení

(1) Hodnoty předávané nebo zveřejňované podle této vyhlášky se uvádějí v tisícinách MWh kromě hodnot rezervovaných distribučních kapacit, které se uvádějí v celých m3, a hodnot podle § 95 odst. 1 písm. a) až e), g) a h), které se předávají v m3.

(2) Přepravní kapacita pro hraniční bod, bod virtuálního zásobníku plynu, odběrná místa zákazníků přímo připojená k přepravní soustavě a bod výrobny plynu je rezervována v tisícinách MWh/den.

(3) Nominace přepravy a alokace na hraničním bodu, bodu virtuálního zásobníku plynu, odběrná místa zákazníků přímo připojená k přepravní soustavě a bodu výrobny plynu se provádí v tisícinách MWh.

(4) Distribuční kapacita pro bod přeshraničního plynovodu a bod výrobny plynu je rezervována v tisícinách MWh/den.

(5) Nominace distribuce a alokace pro bod přeshraničního plynovodu a pro bod výrobny plynu se provádí v tisícinách MWh.

(6) Zasílání žádosti o uskutečnění změny dodavatele plynu nebo potvrzení nebo zamítnutí změny dodavatele plynu a údajů potřebných pro registraci odběrných nebo předávacích míst probíhá formou elektronických zpráv v komunikačním prostředí definovaném operátorem trhu. Zprávy jsou účastníkovi trhu s plynem zasílány ve formátu definovaném operátorem trhu.

(7) Žádosti o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy se předkládají v listinné podobě nebo elektronicky ve formátu definovaném provozovatelem distribuční soustavy.

Přechodná ustanovení
§ 124

(1) Pro nominace a renominace závazku dodat a závazku odebrat se v období do 30. června 2016 použijí ustanovení vyhlášky č. 365/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Pro nominace závazku dodat a závazku odebrat na plynárenský den 1. července 2016 se použijí ustanovení vyhlášky č. 365/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Pro obchodní vyrovnávání odchylek se v období do 30. června 2016 použijí ustanovení vyhlášky č. 365/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(3) Pro fyzické vyrovnávání odchylek se v období do 30. června 2016 použijí ustanovení vyhlášky č. 365/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(4) Předběžná celková odchylka subjektu zúčtování z plynárenského dne 29. a 30. června 2016 se vyrovnává podle vyhlášky č. 365/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(5) Součet skutečných celkových odchylek za měsíc červen 2016 se vypořádává podle vyhlášky č. 365/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 125

(1) Pro rozsah, termíny předávání a zveřejňování údajů a vyúčtování dodávek plynu a ostatních služeb se v období do 30. června 2016 použijí ustanovení podle vyhlášky č. 365/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky s výjimkou ustanovení o cenách souvisejících služeb v plynárenství a postupu pro stanovení zálohových plateb, které se použijí od 1. ledna 2016.

(2) Podle vyhlášky č. 365/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se až do svého zakončení posuzují všechny procesy, lhůty a doby pro změny dodavatele plynu, které začaly běžet před 1. lednem 2016, i když změna dodavatele bude ukončena až po 1. lednu 2016.

(3) Odhad spotřeby plynu k datu účinnosti změny dodavatele plynu podle § 113 odst. 3 se v období do 30. června 2016 provede postupem podle vyhlášky č. 365/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(4) Počáteční stav bilančního účtu odchylek každého subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka je roven nule.

(5) K datu účinnosti této vyhlášky je počáteční velikost konta provozovatele rovna nule.

(6) Provozovatel distribuční soustavy provede registraci odběrných míst s měřením typu A a B do informačního systému operátora trhu do 31. ledna 2016.

§ 126
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.  Vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem.
2.  Vyhláška č. 370/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem.
3.  Vyhláška č. 442/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 370/2010 Sb.
4.  Vyhláška č. 436/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů.
5.  Vyhláška č. 291/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů.

§ 127
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016 s výjimkou ustanovení § 62, 68, 71, 72, 74, § 80 až 83, § 86 až 107, příloh č. 5 až 15, 17 a 18 k této vyhlášce, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2016.

Předsedkyně:
Ing. Vitásková v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Nařízení Komise (EU) č. 984/2013 ze dne 14. října 2013, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 715/2009.
Nařízení Komise (EU) č. 312/2014 ze dne 26. března 2014, kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu v přepravních sítích.
2)   Nařízení Komise (EU) č. 984/2013.
3)   § 2 vyhlášky č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu.
4)   Článek 14 odst. 5 a 6 a článek 15 odst. 2 a 3 nařízení Komise (EU) č.  984/2013.
5)   Článek 8 odst. 6 nařízení Komise (EU) č. 984/2013.
6)   Článek 17 nařízení Komise (EU) č. 984/2013.
7)   Článek 18 nařízení Komise (EU) č. 984/2013.
8)   Články 22 až 25 nařízení Komise (EU) č. 984/2013.
9)   Článek 14 odst. 7 nařízení Komise (EU) č. 984/2013.
Článek 15 odst. 8 nařízení Komise (EU) č. 984/2013.
10)   Článek 21 nařízení Komise (EU) č. 984/2013.
11)   Vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů.
12)   Zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
13)   § 67a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
14)   Článek 7 odst. 3 nařízení Komise (EU) č. 312/2014.
15)   Vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů.
16)   Vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, ve znění pozdějších předpisů.
17)   Vyhláška č. 210/2011 Sb., o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Od roku 2024 dochází k přelomové změně energetického zákona, která umožní vyrábět a sdílet vyrobenou elektřinu v rámci skupiny až deseti osob (aktivní zákazník) anebo v rámci energetických společenství ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.