Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


345

VYHLÁŠKA

ze dne 10. prosince 2015,

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., k provedení § 3 až 13, § 15 až 16a a § 17:

Čl. I

Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 3 písm. b) bodu 2 se slova "koeficient" nahrazují slovy "hodnota kvalitativního pásma znaku" a slova "uvedený" se nahrazují slovy "uvedená".

2. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Cena určená podle odstavce 1 se zaokrouhlí na celé koruny.".

3. V § 4 odst. 1 se slova ", kromě pozemku uvedeného v odstavci 5," zrušují a za slova "index trhu," se vkládají slova "není-li pro vybraný pozemek určena jeho hodnota v příloze č. 3 k této vyhlášce,".

4. V § 4 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "v případě, že ke hranici pozemku nejsou přivedeny žádné inženýrské sítě".

5. V § 4 odstavce 5 a 6 znějí:

"(5) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, určeného k zastavění skládkou regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu, stavebním povolením, nebo veřejnoprávní smlouvou nebo zastavěného pozemku již takto užívaného, je cena určená podle vzorce

ZCU = ZC x IT x IP x 0,80,

kde

ZCU... základní cena upravená pozemku v Kč za m2,

ZC... základní cena pozemku v Kč za m2, určená podle § 3,

IT... index trhu, který se určí podle odstavce 1,

IP... index polohy, který se určí podle odstavce 1,

0,8... koeficient.

(6) Základní cena upravená nezastavěného pozemku určeného regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu, nebo veřejnoprávní smlouvou k zastavění vodním dílem nebo pozemku již zastavěného vodním dílem a dalšími stavebními součástmi vodního díla, které se eviduje v katastru nemovitostí, nebo pozemku rybníku a malé vodní nádrže vedeného v katastru nemovitostí v druhu zastavěná plocha a nádvoří, je cena určená podle vzorce

ZCU = ZC x IT x IP x k,

kde

ZCU... základní cena upravená pozemku v Kč za m2,

ZC... základní cena pozemku obce v Kč za m2, určená podle § 3,

IT... index trhu, který se určí podle odstavce 1,

IP... index polohy, který se určí podle odstavce 1,

k... koeficient pro úpravu základní ceny pozemku, který činí

0,85... pro pozemek již zastavěný vodním dílem, nebo pozemku vedeného v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří u rybníku a malé vodní nádrže,

0,60... pro pozemek nezastavěný, ale určený regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu, nebo veřejnoprávní smlouvou k zastavění vodním dílem, popřípadě jeho část, která bude skutečně zastavěná stavbou vodního díla; pozemek, popřípadě jeho část, který vodním dílem skutečně zastavěn nebude, se ocení podle § 8 jako vodní plocha.".

6. V § 5 odst. 1 se slova ", § 8 a § 9 odst. 5 a 6" zrušují.

7. V § 5 odst. 2 se slova "odst. 1" zrušují.

8. V § 5 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

9. V § 5 odst. 5 se za slova "podle § 3" vkládají slova "a 4".

10. V § 6 odst. 5 se slova "odst. 4" nahrazují slovy "odst. 6".

11. V § 8 odst. 2 se za slova "podle § 4 odst. 6" vkládají slova "jako základní cena upravená pozemku zastavěného vodním dílem" a číslo "0,2" se nahrazuje číslem "0,15".

12. V § 8 odstavec 3 zní:

"(3) Základní cena upravená pozemku rybníku nebo malé vodní nádrže, včetně jeho části pod hrází a jeho dalších stavebních součástí, vedeného v katastru nemovitostí jako vodní plocha, jakož i pozemku, který je určen regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu nebo veřejnoprávní smlouvou ke stavbě rybníku a malé vodní nádrže, se určí podle § 3 a vynásobí se koeficientem 0,08 u pozemku v zastavěném území, nebo 0,07 u pozemku v nezastavěném území.".

13. V § 8 odst. 4 se číslo "0,07" nahrazuje číslem "0,06".

14. V § 9 odstavce 2 až 4 znějí:

"(2) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území pro skládky, skladové, odstavné, nebo manipulační plochy, přírodní sportoviště, rekreační plochy, nebo pozemku takto již užívaného, je cena určená podle vzorce

ZCU = ZC x IT x IP x 0,50,

kde

ZCU... základní cena upravená pozemku v Kč za m2,

ZC... základní cena pozemku v Kč za m2, určená podle § 3,

IT... index trhu, který se určí podle § 4 odst. 1,

IP... index polohy, který se určí podle § 4 odst. 1,

0,50... konstanta.

Takto upravená základní cena činí nejméně 20 Kč za m2.

(3) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území pro terénní úpravy v souvislosti s těžební a jí obdobnou činností nebo s ní souvisejícími pracemi na zemském povrchu, zejména pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a výsypek, nebo pozemku již takto užívaného, je cena určená podle vzorce

ZCU = ZC x IT x IP x k,

kde

ZCU... základní cena upravená pozemku ve vymezeném prostoru v Kč za m2,

ZC... základní cena pozemku v Kč za m2, určená podle § 3; zasahuje-li vymezený prostor pro povrchovou těžbu na území více obcí, použije se pro výpočet nejnižší ze základních cen obcí ve vymezeném prostoru; pokud je takto určená základní cena nižší než polovina nejvyšší základní ceny obce ve vymezeném prostoru, použije se pro výpočet polovina nejvyšší základní ceny obce ve vymezeném prostoru,

IT... index trhu, který se určí podle § 4 odst. 1,

IP... index polohy obce, který se určí podle § 4 odst. 1; zasahuje-li vymezený prostor pro povrchovou těžbu na území více obcí, index polohy se určí ve vztahu k obci, na jejímž katastrálním území se pozemek nachází,

k... koeficient pro úpravu základní ceny pozemku určeného rozhodnutím o změně využití území pro terénní úpravy v souvislosti s těžební a jí obdobnou činností nebo s ní souvisejícími pracemi na zemském povrchu, zejména pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a výsypek, nebo pozemku již takto užívaného, činí

0,40... v obcích s počtem nad 250 000 obyvatel,

0,50... v obcích s počtem od 5 000 do 250 000 obyvatel,

0,60... v ostatních obcích.

Takto upravená základní cena činí nejméně 20 Kč za m2.

(4) Základní cena upravená pozemku nebo jeho části, který není podle § 9 odst. 2 zákona o oceňování majetku stavební,

a) který je zahrnut do platného územního plánu nebo platného regulačního plánu jako pozemek určený k zastavění, nebo část pozemku, kterou nelze zastavět z důvodu stanovení nejvyšší přípustné zastavěnosti jiným předpisem, je cena určená podle § 4 odst. 1 vynásobená koeficientem 0,30,
b) na který bylo vydáno územní rozhodnutí nebo stavební povolení na umístění movité stavby určené pro podnikání nebo je takovou stavbou zastavěn, je cena určená podle § 4 odst. 1,
c) na který bylo vydáno územní rozhodnutí nebo stavební povolení na umístění movité stavby neurčené k podnikání a napojené alespoň na jednu inženýrskou síť, nebo je takovou stavbou zastavěn, je cena určená podle § 4 odst. 1 vynásobená koeficientem 0,70.

Takto upravená základní cena činí nejméně 20 Kč za m2.".

15. V § 9 se na konci odstavce 6 doplňuje věta "Tuto cenu lze na základě věcného zdůvodnění snížit až o 50 %, avšak činí nejméně 10 Kč za m2.".

16. V § 9 se odstavec 7 zrušuje.

17. V § 11 se slova "podle § 11" nahrazují slovy "podle § 12".

18. V § 30 odst. 6 se slova "o 10 % v důsledku morálního opotřebení" nahrazují slovy "o 5 % z důvodu morálního opotřebení. Morální opotřebení nelze uplatnit v případě, že snížení ceny stavby o opotřebení určené podle odstavce 1 včetně morálního opotřebení by přesáhlo 85 % z ceny stavby".

19. V § 39 odst. 7 se slova "nic jiného ujednáno, činí výše náhrady polovinu ceny stavby" nahrazují slovy "výše úhrady ujednána, nebo pokud výše náhrady podle smlouvy vychází z ceny stavby v době zániku práva stavby, určí se výše náhrady z ceny stavby k datu ocenění určené nákladovým způsobem podle § 11 a v opotřebení stavby se zohlední její předpokládaný stavebně technický stav při pravidelné údržbě v době zániku práva stavby".

20. V § 53 se slova "počínajícím prvým dnem druhého měsíce po jeho vydání" nahrazují slovy "od 1. ledna následujícího kalendářního roku po jeho vydání" a věta druhá se zrušuje.

21. V příloze č. 2 tabulka č. 1 a tabulka č. 2 včetně nadpisů znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

22. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

23. V příloze č. 24 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

24. V příloze č. 25 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

25. V příloze č. 26 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

26. V příloze č. 27 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

27. Příloha č. 41 zní:

"Příloha č. 41 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Ministr:
Ing. Babiš v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č.1572 - Oceňování majetku, Cenové předpisy, 2024

ÚZ č.1572 - Oceňování majetku, Cenové předpisy, 2024

Sagit, a. s.

Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, která se od 1. 1. 2024 mění a doplňuje. V publikaci také najdete aktuální znění zákona o cenách, nový cenový výměr k regulovaným cenám pro rok 2024 a další aktuální předpisy.

Cena: 199 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.