Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


327

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 2. prosince 2015,

kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství

Čl. I

Nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňují věty „Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 ze dne 15. prosince 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561 ze dne 7. dubna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy.“.

2. V § 2 odst. 2 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

3. V § 2 odst. 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   technika zlepšující obhospodařování vinice.“.

4. V § 2 odstavec 4 zní:

„(4) Žadatel smí klučit pouze celý díl půdního bloku.“.

5. V § 2 odst. 5 a v § 9 odst. 9 se slova „půdních blocích nebo jejich dílech“ nahrazují slovy „dílech půdních bloků“.

6. V § 2 odst. 6 se za slovo „předem5)“ vkládají slova „v období do 31. prosince 2015“, slovo „niž“ se nahrazuje slovem „níž“ a na konci odstavce se doplňuje věta „V případě udělení povolení pro opětovnou výsadbu předem18) v období od 1. ledna 2016 se provedením opatření rozumí i splnění závazku vyklučit plochu vinice do konce čtvrtého roku od registrace vinice podle zákona o vinohradnictví a vinařství, na níž bylo povolení pro opětovnou výsadbu uděleno.“.

7. V § 2 odst. 7, § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 3 odst. 3, § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 4 odst. 3 a v § 9 odst. 6 se slova „půdní blok nebo jeho díl“ nahrazují slovy „díl půdního bloku“.

8. V § 2 odst. 9 se slova „půdní blok nebo“ zrušují.

9. V § 2 odst. 10 se za slova „přeměně vinic“ vkládají slova „v období do 31. prosince 2015“ a na konci odstavce se doplňují věty „Žadatel může k restrukturalizaci a přeměně vinic podle § 3 a 4 v období od 1. ledna 2016 použít pouze platná povolení pro opětovnou výsadbu38) evidovaná v registru vinic a udělená na základě vyklučení vinice provedeném po kontrole Fondem. Žadatel může k restrukturalizaci a přeměně vinic podle § 4a vzniklých z klučené vinice po 1. lednu 201639) použít pouze platná povolení pro opětovnou výsadbu evidovaná v registru vinic a udělená na základě vyklučení vinice provedeném po kontrole Fondem.“.

Poznámky pod čarou č. 38 a 39 znějí:


38) Čl. 66 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
39) Čl. 66 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.“.

10. V § 2 odstavec 11 zní:

„(11) Pokud žadatel použije k restrukturalizaci a přeměně vinice podle odstavce 2 písm. a) a b) v období do 31. prosince 2015 platná práva na opětovnou výsadbu evidovaná v registru vinic a udělená na základě vyklučení vinice před 5. zářím 2010 nebo práva na opětovnou výsadbu z vinice zkontrolované Fondem4) před vyklučením vinice, bez použití postupu podle odstavce 3, podává Fondu žádost před zahájením provádění opatření podle odstavce 210). Pokud žadatel použije k restrukturalizaci a přeměně vinic podle odstavce 2 písm. a) a b) v období od 1. ledna 2016 platná povolení pro opětovnou výsadbu evidovaná v registru vinic a udělená na základě vyklučení vinice před 5. zářím 2010 nebo povolení pro opětovnou výsadbu z vinice zkontrolované Fondem4) před vyklučením vinice, bez použití postupu podle odstavce 3, podává Fondu žádost před zahájením provádění opatření podle odstavce 210). Žadatel nesmí zahájit provádění opatření dříve než 4 měsíce po podání žádosti nebo před kontrolou Fondem provedenou na dílech půdních bloků, na kterých bude vysazena nová vinice. Po provedení opatření doručí žadatel Fondu oznámení podle odstavce 5.“.

11. V § 3 odst. 1 písm. a) a v § 4 odst. 1 písm. a) se za slovo „výsadbu“ vkládají slova „v období do 31. prosince 2015 nebo z níž pochází udělené povolení pro opětovnou výsadbu v období od 1. ledna 2016“.

12. V § 3 odst. 1 písm. c) se za slovo „výsadbu“ vkládají slova „nebo povolení pro opětovnou výsadbu“.

13. V § 3 odst. 2 písm. a) a e), § 3 odst. 4, § 3 odst. 7 úvodní části ustanovení, § 4 odst. 2 písm. a) a e), § 4 odst. 4 písm. a) a b), § 4 odst. 7 úvodní části ustanovení, § 9 odst. 8 a v § 10 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „půdního bloku nebo jeho dílu“ nahrazují slovy „dílu půdního bloku“.

14. V § 3 odst. 2 písm. a) se za slova „použito právo na opětovnou výsadbu“ vkládají slova „v období do 31. prosince 2015 nebo povolení pro opětovnou výsadbu v období od 1. ledna 2016“ a na konci textu písmene se doplňují slova „v období do 31. prosince 2015 nebo povolení pro opětovnou výsadbu předem38) v období od 1. ledna 2016“.

15. V § 3 odst. 2 písm. b) se slova „nebo části této plochy“ zrušují.

16. V § 3 odst. 3 a 5, § 4 odst. 1 písm. e), § 4 odst. 5 a v § 11 odst. 2 se slova „půdním bloku nebo jeho dílu“ nahrazují slovy „dílu půdního bloku“.

17. V § 3 odst. 4 a v § 4 odst. 4 se na konci písmene a) doplňuje slovo „a“.

18. V § 4 odst. 2 písm. a) se za slova „použito právo na opětovnou výsadbu“ vkládají slova „v období do 31. prosince 2015 nebo povolení pro opětovnou výsadbu v období od 1. ledna 2016“ a na konci textu písmene se doplňují slova „v období do 31. prosince 2015 nebo povolení pro opětovnou výsadbu předem39) v období od 1. ledna 2016“.

19. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:

㤠4a
Technika zlepšující obhospodařování vinic

(1) Podpora na opatření technika zlepšující obhospodařování vinic se vyplácí na celý díl půdního bloku11), pokud

a) restrukturalizovaná část vinice, z níž pochází udělené právo na opětovnou výsadbu v období do 31. prosince 2015, nebo z níž pochází povolení pro opětovnou výsadbu v období od 1. ledna 2016, má v době klučení více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let; v případě nově pořízených vinic registrovaných žadatelem v registru vinic do 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu musí být ode dne podání žádosti více než 50 % keřů révy vinné starších 5 let,
b) výměra osázené plochy nebo součet plochy takto restrukturalizovaných vinic žadatele neklesne pod 0,2 ha,
c) se výsadba nebo dosadba provede moštovou odrůdou12) registrovanou v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie při počtu keřů nejméně 3 572 ks na 1 ha osázené plochy vinice a
d) výsadbou nebo dosadbou dojde ke zvýšení počtu kusů keřů na 1 ha osázené plochy minimálně o 1 000 kusů nad původní počet keřů na 1 ha plochy vinice; výsadba nebo dosadba se provede vysazením nebo dosázením celých ucelených řádků v celé délce restrukturalizované vinice.

(2) V žádosti podle § 2 odst. 1 pěstitel uvede

a)   číslo dílu půdního bloku, z něhož bude po vyklučení vinice použito povolení pro opětovnou výsadbu v rámci dané žádosti, nebo číslo dílu půdního bloku, který má být vyklučen na základě povolení pro opětovnou výsadbu předem38),
b)   výměru osázené plochy klučené vinice evidované v evidenci nebo části této plochy,
c)   seznam odrůd, které mají být vyklučeny,
d)   způsob pěstování klučené vinice,
e)    číslo dílu půdního bloku, na kterém bude vysazena nebo dosazena nová vinice, a
f)    údaj o tom, zda se jedná o výsadbu nebo dosadbu.

(3) V případě, že pěstitel vysazuje novou vinici na jiném než klučeném díle půdního bloku podle odstavce 2 písm. a) a tento díl půdního bloku je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu pěstitel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.

(4) V oznámení o provedení opatření žadatel u dílu půdního bloku podle odstavce 2 písm. e) uvede

a)   výměru osázené plochy nově vysazené vinice nebo dosazené části vinice,
b)   odrůdovou skladbu dosazené části vinice,
c)   způsob pěstování nově vysazené nebo dosazené vinice a
d)   počet keřů révy vinné na 1 ha osázené plochy vinice nebo dosazené části vinice.“.

20. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

„c)   technika zlepšující obhospodařování vinic výsadbou
1.  325 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí nebo je roven 3 572 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,
2.  400 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 4 500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,
3.  450 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 5 500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice, nebo
4.  500 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 6 500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,
d)   technika zlepšující obhospodařování vinic dosadbou
1.  162 500 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí nebo je roven 3 572 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,
2.  200 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 4 500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,
3.  225 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 5 500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice, nebo
4.  250 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 6 500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice.“.

21. V § 6 odst. 2 se za slova „vinice a práva na opětovnou výsadbu“ vkládají slova „nebo povolení pro opětovnou výsadbu“ a za slovo „předem“ se vkládají slova „nebo povolení pro opětovnou výsadbu předem18)“.

22. Poznámka pod čarou č. 18 zní:


18) Čl. 66 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
Čl. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560.
Čl. 8 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/561.“.

23. V § 6 odst. 2, § 7 odst. 1 a v § 9 odst. 1 a 2 se slova „nebo 4“ nahrazují slovy „ , 4 nebo 4a“.

24. V § 6 odst. 3 větě první se za slova „nebo práva na opětovnou výsadbu“ vkládají slova „anebopovolení pro opětovnou výsadbu39)“, ve větě druhé se za slovo „převodu“ vkládají slova „do 31. prosince 2015“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „nebo povolení pro opětovnou výsadbu předem18)“.

25. V § 6 odst. 4 se slova „a písm. b)“ nahrazují slovy „až písm. c)“ a slova „a podle § 4“ se nahrazují slovy „ , 4 a 4a“.

26. V § 6 odst. 7 se slova „a 4“ nahrazují slovy „ , 4 a 4a“.

27. V § 6 odst. 12 a 13 se za číslo „4“ vkládá číslo „ , 4a“.

28. V § 6 odst. 13 se slova „ , ve kterém bylo Fondem rozhodnuto“ zrušují.

29. V § 7 odst. 1 se za slova „výsadbu vinice“ vkládají slova „anebo povolení pro opětovnou výsadbu“.

30. V § 8 odst. 2 se slova „půdních bloků, popřípadě“ zrušují.

31. V § 9 odstavec 7 zní:

„(7) Zjistí-li Fond porušení podmínky podle § 3 odst. 1 písm. a), § 3 odst. 1 písm. c) nebo § 4 odst. 1 písm. a) u některého z práv na opětovnou výsadbu nebo povolení pro opětovnou výsadbu, poskytne žadateli podporu na tu část dílu půdního bloku, u které byla podmínka splněna. Zjistí-li Fond porušení podmínky podle § 4a odst. 1 písm. a) u některého z povolení pro opětovnou výsadbu, poskytne žadateli podporu na tu část dílu půdního bloku, u které byla podmínka splněna.“.

32. V § 9 odst. 8 se za slovo „výsadbu“ vkládají slova „nebo povolení pro opětovnou výsadbu“, za slovy „§ 4 odst. 2 písm. a)“ se slovo „nebo“ zrušuje a na konci textu odstavce se doplňují slova „nebo § 4a odst. 2 písm. a)“.

33. V § 9 odst. 9 se slova „půdní bloky nebo jejich díly“ nahrazují slovy „díly půdních bloků“.

34. V § 10 odst. 1 písm. a) se za slovo „výsadbu“ vkládají slova „nebo povolení pro opětovnou výsadbu“.

35. V § 10 odst. 1 písm. b) se za slovo „výsadbu“ vkládají slova „do 31. prosince 2015“.

36. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 40 zní:

㤠10a
Oznámení o převodu obchodního závodu

(1) V případě převodu obchodního závodu v době zahájeného řízení o žádosti o podporu podle § 2, nebo v době trvání plnění podmínek podmíněnosti podle předpisu Evropské unie, oznámí nabyvatel tuto skutečnost Fondu doručením oznámení o převodu obchodního závodu na formuláři vydaném Fondem, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne registrace dílů půdních bloků v evidencina nabyvatele.

(2) V případě převodu obchodního závodu v době zahájeného řízení o žádosti o podporu podle § 5, nebo v době trvání plnění podmínky podle předpisu Evropské unie40), oznámí nabyvatel tuto skutečnost Fondu doručením oznámení o převodu obchodního závodu na formuláři vydaném Fondem, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy o převodu obchodního závodu.

(3) Nabyvatel, na kterého přešly práva a povinnosti v důsledku převodu obchodního závodu po poskytnutí podpory převodci podle § 2 nebo 5, je povinen se v oznámení o převodu obchodního závodu zavázat k dodržování podmínek podpory, k jejichž dodržování se zavázal převodce.


40) Čl. 231 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.“.

37. § 11 se včetně nadpisu zrušuje.

38. V § 12 se za slova „předpisu Evropské unie33)“ vkládají slova „nebo předem uděleného povolení pro opětovnou výsadbu38)“.

39. Poznámky pod čarou č. 35 až 37 se zrušují.

40. V příloze č. 2 se slova „Sedlec u Kutné Hory“ zrušují.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle § 2 nařízení vlády č. 142/2014 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, u kterých žadatel do 30. dubna 2015 nepodal oznámení o provedení opatření podle § 2 odst. 5 nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou

Čl. III

Nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb., nařízení vlády č. 309/2012 Sb. a nařízení vlády č. 179/2015 Sb., se mění takto:

1. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 47 až 50 zní:

㤠11a
Podpora na dočasná mimořádná podpůrná opatření

(1) Podpora47) pro stahování ovoce a zeleniny z trhu, sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebo jejich nesklizení je poskytována na vybrané produkty uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie48) a produkované na území České republiky.

(2) Předběžné oznámení o provedení opatření podle odstavce 1 doručí žadatel Fondu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie49) nejpozději do 30. dubna 2016 na formuláři vydaném Fondem.

(3) Pro výpočet podpory na opatření podle odstavce 1 jsou výnosy vybraných produktů pro přepočet plochy oznámené žadatelem Fondu v hektarech na množství produktů v tunách a maximální výše částky podpory uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(4) Žádost o poskytnutí podpory doručí žadatel Fondu nejpozději do 31. července 2016 na formuláři vydaném Fondem.

(5) Pokud uznaná plocha přepočtená na tuny a uznané množství v tunách z přijatých žádostí o poskytnutí podpory překročí množství 3 000 tun50), Fond podporu jednotlivých žadatelů poměrně sníží.


47) Čl. 1 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014 ze dne 29. září 2014, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny, v platném znění.
48) Čl. 1 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014, v platném znění.
49) Čl. 78 odst. 1 a čl. 85 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění.
50) Čl. 2 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014, v platném znění.“.

2. Doplňuje se příloha č. 3, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 318/2008 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. prosince 2015, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 37, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

E-shop

Zaměstnanecké participativní modely

Zaměstnanecké participativní modely

Jan Pichrt, Jakub Tomšej (eds.) - Wolters Kluwer, a. s.

Participace zaměstnanců na řízení společností (zaměstnavatelů) může mít různé podoby – a vyvolávat různé právní otázky. Předkládaná publikace autorského týmu expertů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, z níž mnozí působí též jako advokáti, rozhodci nebo podnikoví právníci, nabízí ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku

Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku

Michal Králík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace ve vybraných oblastech věcných práv, které zpracovává, překládá čtenáři shrnutí procesních a hmotněprávních aspektů opírající se o kompletní judikaturu Nejvyššího soudu, zejména jeho senátu specializovaného v rozhodovací činnosti na oblast věcných práv, zasazených do ...

Cena: 620 KčKOUPIT

Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných zemích EU

Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných zemích EU

Michaela Hájková - C. H. Beck

Publikace pojednává o rovném zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích. Přestože se jedná o problematiku významnou, nemá v České republice dlouhou tradici a není ani častým předmětem řešení ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.