Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


318

ZÁKON

ze dne 11. listopadu 2015,

kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o evidenci obyvatel

Čl. I

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 15/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 písmeno f) zní:

„f)   státní občanství a datum jeho nabytí nebo pozbytí, popřípadě více státních občanství a data jejich nabytí nebo pozbytí,“.

2. V § 3 odst. 3 písm. i) se za slova „včetně uvedení“ vkládají slova „čísla jednacího a“ a za slova „rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti“ se vkládají slova „včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který o omezení svéprávnosti rozhodl“.

3. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene j) doplňují slova „ , datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu nebo správního orgánu o zákazu pobytu včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu nebo správního orgánu, který rozhodl o zákazu pobytu“.

4. V § 3 odst. 3 písm. k), n) a o) a v § 3 odst. 3 písm. p) bodech 2, 5 a 6 se za slovo „příjmení“ vkládají slova „ , rodné příjmení“.

5. V § 3 odst. 3 písm. l) se slova „neexistenci manželství“ nahrazují slovy „zdánlivém manželství“.

6. V § 3 odst. 3 písm. q) se číslo „10“ nahrazuje číslem „12“.

7. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene s) doplňují slova „ , datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení prohlášení za nezvěstného včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o prohlášení za nezvěstného nebo o zrušení prohlášení za nezvěstného“.

8. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene t) doplňují slova „ , datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení prohlášení za mrtvého včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o prohlášení za mrtvého nebo o zrušení prohlášení za mrtvého; místo úmrtí se vede, je-li uvedeno v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého“.

9. V § 3 odstavec 4 zní:

„(4) V informačním systému se o cizincích uvedených v § 1 odst. 1 písm. c) vedou tyto údaje:

a)   jméno, popřípadě jména,
b)   příjmení, rodné příjmení, je-li známo,
c)   rodné číslo, bylo-li přiděleno,
d)   datum narození,
e)   místo a okres narození, v případě narození v cizině, místo, je-li známo, a stát narození,
f)   státní občanství,
g)   rodinný stav nebo partnerství,
h)   datum úmrtí, je-li známo,
i)   agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel, pokud mu byl přidělen.“.

10. V § 3 odst. 6 se za slovo „Ministerstvo“ vkládají slova „nebo orgán veřejné moci stanovený jiným zákonem“.

11. V § 3a odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   k nabytí státního občanství udělením nebo prohlášením, a to v rozsahu uvedeném v § 3 odst. 3 písm. a) až f) a k) až o),“.

12. V § 3a odst. 1 písm. b) se slova „písm. f)“ nahrazují slovy „písm. a) až f)“.

13. V § 3a se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Údaje o pozbytí nebo nabytí cizího státního občanství v rozsahu § 3 odst. 3 písm. f) krajský úřad zapíše, pokud jsou mu z jeho úřední činnosti známy.

(3) Údaje o fyzické osobě, která není vedena v informačním systému, ale krajský úřad o ní zjistí, že je státním občanem, krajský úřad zapíše ve stejném rozsahu jako údaje v odstavci 1 písm. a).“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.

14. V § 4 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , pokud nejsou tyto údaje zapsány krajským úřadem podle § 3a odst. 1 písm. a)“.

15. V § 5 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , pokud není tento údaj zapsán podle § 6“.

16. V § 6 se slova „písm. i), l) a m)“ nahrazují slovy „písm. i) a j), § 3 odst. 3 písm. l) a m)“ a slova „či neexistenci manželství nebo partnerství“ se nahrazují slovy „nebo o zdánlivém manželství anebo o neplatnosti nebo neexistenci partnerství“.

17. V § 7 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) V případě, že osoba zemřela před 1. červencem 2000 a z úřední činnosti se zjistí, že tato osoba je v informačním systému vedena s neúplnými nebo nesprávnými údaji, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dodatečně doplní nebo opraví pouze údaje o úmrtí.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

18. V § 8 odst. 5 se věty první a druhá nahrazují větami „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat také osobně ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo ministerstvu; v takovém případě žadatel prokáže svou totožnost a žádost podepíše před orgánem příslušným k jejímu převzetí. Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému lze podat i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy8b); v tomto případě musí obyvatel provést svoji autentizaci pomocí bezpečnostního osobního kódu8c), pokud má bezpečnostní osobní kód zadán, a identifikaci pomocí čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.“.

19. V § 8 odst. 7 písm. c) se slova „autentizaci pro informační systémy veřejné správy“ nahrazují slovem „identifikaci“.

20. V § 8 odstavec 8 zní:

„(8) Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání podle odstavců 3 až 6, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. O poskytnutí údajů může za občana rovněž požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem5e). Za obyvatele může rovněž požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Pokud za obyvatele žádá osoba uvedená ve větě první, druhé nebo třetí, musí prokázat svoji totožnost a její identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů.“.

21. V § 8 se za odstavec 9 vkládají nové odstavce 10 a 11, které znějí:

„(10) Ministerstvo poskytne státnímu orgánu údaje z evidence obyvatel formou přímého přístupu, a to i tehdy, jsou-li vyžadovány o obyvateli, který není jednoznačně identifikován, je-li to potřebné pro plnění úkolu v jeho působnosti při zajišťování

a)   bezpečnosti státu,
b)   obrany,
c)   veřejné bezpečnosti,
d)   předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,
e)   významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo
f)   ochrany práv osob v řízení před soudem.

(11) Ustanovení zákona o základních registrech týkající se sdílení dat prostřednictvím jiného informačního systému veřejné správy se pro účely uvedené v odstavci 10 nepoužijí.“.

Dosavadní odstavce 10 až 17 se označují jako odstavce 12 až 19.

22. V § 8 odst. 12 větě první se slova „odstavců 8 a 9“ nahrazují slovy „8 až 10“.

23. V § 8 odst. 14 se číslo „11“ nahrazuje číslem „13“.

24. V § 8 odst. 15 se slova „11 a 12“ nahrazují slovy „13 a 14“.

25. V § 8 odstavec 16 zní:

„(16) Diplomatická mise České republiky nebo konzulární úřad České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, (dále jen „zastupitelský úřad“) a Ministerstvo zahraničních věcí k zajištění práv občana, který se v zahraničí ocitl v ohrožení života nebo zdraví, je bez finančních prostředků nebo se jinak ocitl v nouzi nebo v situaci, která vinou přírodní katastrofy, hromadného neštěstí nebo nepříznivé politické anebo humanitární situace brání v jeho návratu do vlasti, kontaktování s rodinou nebo jeho vyhledání, popřípadě identifikaci v dané oblasti v zahraničí9d), anebo k zajištění informovanosti příbuzných v případě úmrtí občana v zahraničí využívají z informačního systému tyto údaje:

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   adresa místa trvalého pobytu,
d)   státní občanství,
e)   jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu dítěte, rodičů, popřípadě jiného zákonného zástupce, sourozenců a manžela, popřípadě partnera.“.

26. V § 8 se odstavec 18 zrušuje.

Dosavadní odstavec 19 se označuje jako odstavec 18.

27. V § 8b odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „a důvod pro zprostředkování kontaktu“ a ve větě druhé se za slovo „datum“ vkládají slova „a místo“.

28. V § 8b odst. 5 se na konci textu věty druhé doplňují slova „a důvod pro zprostředkování kontaktu, pokud jej kontaktující osoba uvedla“ a na konci odstavce 5 se doplňuje věta „Ministerstvo sdělí kontaktující osobě, že její kontaktní údaje byly předány kontaktované osobě.“.

29. V § 8b odstavec 6 zní:

„(6) V případě, že kontaktovanou osobu nelze v základním registru obyvatel nebo v informačním systému jednoznačně identifikovat, nemá trvalý pobyt na území České republiky a zároveň nemá evidován údaj o adrese, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, nebo zemřela, popřípadě byla rozhodnutím soudu prohlášena za nezvěstnou nebo za mrtvou, sdělí tuto skutečnost ministerstvo kontaktující osobě. V případě, že kontaktovaná osoba zemřela, popřípadě byla rozhodnutím soudu prohlášena za nezvěstnou nebo za mrtvou, a ministerstvo po ověření prohlášení o osobě blízké podle odstavce 2 zjistí, že kontaktovaná osoba byla vůči kontaktující osobě osobou blízkou, sdělí kontaktující osobě údaj o datu, místu a okrese úmrtí, popřípadě den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí, popřípadě jako den, který nepřežil, nebo den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, sdělí údaje o datu úmrtí a místu a státu, na jehož území k úmrtí došlo.“.

30. V § 10 odst. 1 větě první se za slova „vedena v“ vkládá slovo „základním“ a na konci odstavce 1 se doplňuje věta „V případech stanovených tímto zákonem může být místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny.“.

31. V § 10 odstavec 3 zní:

„(3) Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého je místo trvalého pobytu jeho matky nebo osvojitelky. Nemá-li matka nebo osvojitelka na území České republiky trvalý pobyt nebo není-li matka nebo osvojitelka občanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého místo trvalého pobytu otce nebo osvojitele. Získá-li občan státní občanství České republiky určením otcovství, je místem jeho trvalého pobytu trvalý pobyt otce v době nabytí státního občanství.“.

32. V § 10 odst. 6 písmeno b) zní:

„b)   prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou;“.

33. V § 10 odst. 7 se věty první až třetí nahrazují větou „Pokud občan při změně místa trvalého pobytu prokazuje totožnost občanským průkazem, oddělí ohlašovna vyznačenou část24) občanského průkazu a současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu.“.

34. V § 10 odst. 10 se slova „ , popřípadě pěstoun“ nahrazují slovy „nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu“.

35. V § 10 odst. 11 se slova „jeho podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo“ zrušují, slovo „jejichž“ se nahrazuje slovem „jehož“ a slova „ověřené plné moci“ se nahrazují slovy „zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy“.

36. V § 10 odstavec 12 zní:

„(12) Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana9); to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení podle věty první formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem8) nebo dodá prostřednictvím datové schránky8a). Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy9). Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.“.

37. V § 10a se slovo „Nemůže-li“ nahrazuje slovy „Po nabytí státního občanství České republiky nebo nemůže-li“ a slova „nebo po nabytí státního občanství České republiky“ se zrušují.

38. V § 10b se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území České republiky“.

39. V § 10b odst. 3 větě druhé se slova „opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb8)“ nahrazují slovy „podepíše uznávaným elektronickým podpisem8)“.

40. Za § 10b se vkládá nový § 10c, který včetně poznámky pod čarou č. 28 zní:

㤠10c

Ohlašovna, v jejímž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistí vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením28).


28) Například § 23 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 46 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

41. V § 12 odst. 1 písm. a) se za slovo „neplatných“ vkládá slovo „ , neúplných“.

42. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který zní:

㤠12a

Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba podle § 10 odst. 6 písm. c) nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu, při podání žádosti o sdělení údajů o občanovi, k němuž je veden údaj o místě trvalého pobytu na adrese objektu, nebo v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.“.

43. V § 13 odst. 3 větě třetí a v § 13 odst. 5 větě třetí se slovo „obyvatel“ nahrazuje slovy „fyzických osob“.

44. V § 13a písm. d) se slovo „duplicitní“ nahrazuje slovem „nejedinečné“ a slovo „duplicitního“ se nahrazuje slovem „nejedinečného“.

45. V § 13b odst. 1 větě první se slova „a provádění“ nahrazují slovy „ , provádění a potvrzování“, ve větě druhé se slovo „obsahuje“ nahrazuje slovem „tvoří“ a na konci odstavce 1 se doplňuje věta „Rodná čísla určená před 1. lednem 2003 lze vést pouze v listinné podobě.“.

46. V § 13b odst. 2 a v § 13b odst. 5 se za slovo „provádění“ vkládají slova „a potvrzování“.

47. V § 13b odst. 3 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ , v případě provedení změny z důvodu osvojení lze vést rovněž stupeň osvojení“.

48. V § 13b odst. 3 se na konci textu písmene i) doplňují slova „ , pokud byl přidělen“.

49. V § 13b se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) až l), která znějí:

„j)   obrazový záznam dokladu o rodném čísle [§ 15 písm. b)], pokud jej má ministerstvo k dispozici,
k)   záznam o ověření, osvědčení nebo potvrzení změny rodného čísla, včetně data jeho vydání,
l)   poznámku, kterou vytváří a využívá správce registru rodných čísel.“.

50. V § 13b odst. 5 se za slova „k ověřování“ vkládají slova „a osvědčování“.

51. V § 13b se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Uvedený postup se nepoužije v případě, jsou-li sestavy poskytovány způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím sítě elektronických komunikací se zajištěním zpětné komunikace s výdejovým místem.“.

52. V § 14 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

53. V § 14 odst. 1 písm. c) bodě 1 se slova „a) až c)“ nahrazují slovy „a) a b)“.

54. V § 14 odst. 1 písm. c) bodě 5 se slova „kterým toto povolení podle zvláštního právního předpisu14b) vydalo,“ zrušují.

55. V § 14 odst. 1 písm. c) bodě 6 se slovo „policie“ nahrazuje slovy „Policie České republiky (dále jen „policie“)“.

56. V § 15 se na konci písmene d) doplňuje slovo „nebo“.

57. V § 15 písmeno e) zní:

„e)   doklad vydaný podle zvláštního právního předpisu14b), 14f), pokud je v něm rodné číslo uvedeno.“.

58. V § 15 se písmeno f) zrušuje.

59. V § 16 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nezletilé fyzické osoby“.

60. V § 17 odst. 2 písm. c) se za slovo „osvojení“ vkládají slova „nezletilé fyzické osoby“.

61. V § 17 odst. 3 se za slovo „neprovede“ vkládají slova „u osvojení zletilé fyzické osoby a u osvojení nezletilé fyzické osoby, jestliže se u téhož osvojence a týchž osvojitelů mění stupeň osvojení, a“.

62. V § 17 odst. 6 se za slova „každá z“ vkládá slovo „žijících“.

63. V § 17a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

„g)   adresu pro doručování,
h)   datum sepsání žádosti.“.

64. V § 17a odst. 3, § 17b odst. 1 písm. d), § 17c odst. 2 písm. d) a v § 17ca odst. 2 písm. d) se slova „podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž“ nahrazují slovy „člen domácnosti, jehož“.

65. V § 17a odst. 3 se slovo „ , podpůrce“ zrušuje.

66. V § 17a odst. 6, § 17b odst. 4, § 17c odst. 5 a v § 17ca odst. 5 se slova „podpůrci na základě smlouvy o nápomoci nebo členu domácnosti, jejichž“ nahrazují slovy „členu domácnosti, jehož“ a slovo „občana“ se nahrazuje slovy „fyzické osoby“.

67. V § 17a odst. 7 se slova „přiděleném rodném čísle fyzické osobě“ nahrazují slovy „rodném čísle do vlastních rukou fyzické osoby“.

68. V § 17b odst. 1 písm. a), § 17c odst. 2 písm. a) a v § 17ca odst. 2 písm. a) se za slovo „příjmení,“ vkládají slova „rodné příjmení,“.

69. V § 17b odst. 1 písm. d), § 17c odst. 2 písm. d) a v § 17ca odst. 2 písm. d) se slova „ , podpůrce na základě smlouvy o nápomoci“ zrušují.

70. V § 17b odst. 3 větě třetí se slovo „duplicitního“ nahrazuje slovem „nejedinečného“.

71. V § 17c odst. 4 závěrečná část ustanovení zní: „V případě uvedeném v písmenu a) nebo b) ministerstvo vydá doklad o rodném čísle, ve kterém osvědčí správnost přiděleného rodného čísla.“.

72. V § 17ca se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   datum sepsání žádosti.“.

73. V § 17ca se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Ministerstvo provede o vydání potvrzení o změně rodného čísla podle odstavce 4 písm. a) v registru záznam s uvedením data vydání potvrzení.“.

74. V § 23a odst. 1 se slova „Ministerstvo využívá“ nahrazují slovy „Ministerstvo, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a matriční úřady využívají“ a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova „ , počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky, a rodinný stav nebo partnerství“.

75. V § 23a se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Ministerstvo, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a matriční úřady pro plnění úkolů v oblasti evidence obyvatel a rodných čísel využívají v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud je to technicky možné, údaje vedené

a)   v informačním systému evidence občanských průkazů v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, místo a okres narození, popřípadě místo a stát narození, pokud se občan narodil v zahraničí, číslo, popřípadě sérii občanského průkazu, označení úřadu, který občanský průkaz vydal, datum skončení platnosti občanského průkazu, čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu,
b)   v informačním systému evidence cestovních dokladů v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, místo a okres narození, popřípadě místo a stát narození, pokud se občan narodil v zahraničí, číslo a druh cestovního dokladu, datum vydání, datum převzetí a datum skončení platnosti cestovního dokladu, označení orgánu, který cestovní doklad vydal, prodloužení platnosti cestovního dokladu, číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu a datum a místo nahlášení jeho ztráty nebo odcizení,
c)   v informačním systému Ústřední evidence fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly státní občanství České republiky, v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, pohlaví, datum narození, popřípadě rodné číslo, dosavadní státní občanství, okres místa trvalého pobytu, datum a způsob nabytí nebo pozbytí státního občanství České republiky.

(3) Údaje uvedené v odstavci 2 lze z jednotlivých informačních systémů využít pouze v rozsahu nezbytně nutném pro provedení příslušného úkonu.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

76. Za § 23b se vkládá nový § 23c, který zní:

㤠23c

Ministerstvo převede údaje o obyvatelích vedené v informačním systému podle § 3 odst. 3, 4 a 7 nejpozději ke dni 30. června 2016 do samostatného datového souboru. Ministerstvo může tyto údaje využívat pro potřeby odstraňování nesouladů údajů v jím vedených informačních systémech.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Údaj o datu nabytí nebo pozbytí státního občanství u občana, jehož státní občanství bylo do informačního systému evidence obyvatel zapsáno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, obecní úřad obce s rozšířenou působností do informačního systému evidence obyvatel zapíše, jestliže se uživatel při využívání údajů v informačním systému evidence obyvatel o této skutečnosti dozví. Ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije obdobně.

2. Pokud osoba narozená před 1. lednem 1900 nemá v informačním systému evidence obyvatel ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona uveden údaj o prohlášení za nezvěstného, o úmrtí nebo o prohlášení za mrtvého, označí se všechny údaje vedené k této osobě jako nesprávné.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o občanských průkazech

Čl. III

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 395/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2 zní:


2) Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky).“.

2. V § 2 odst. 5, § 5 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 10 odst. 2 písm. b) se slovo „udělením“ zrušuje.

3. V § 3 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 25 zní:

„(7) Do kontaktního elektronického čipu lze zapsat kryptografické klíče spolu s certifikátem sloužícím k autentizaci držitele občanského průkazu vůči informačním systémům, vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb25), (dále jen „autentizační certifikát“) odpovídajícím těmto klíčům. K zápisu kryptografických klíčů a autentizačního certifikátu je oprávněn pouze držitel občanského průkazu.


25) § 2 písm. j) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.

4. V § 3a odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „využívat prostřednictvím“ vkládají slova „informačního systému“.

5. V § 4 odstavec 1 zní:

„(1) Občanský průkaz vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy (dále jen „obecní úřad obce s rozšířenou působností“), u něhož občan podal žádost o jeho vydání.“.

6. V § 4 odst. 2 větě poslední se za slova „datové schránky“ vkládá slovo „občana“ a na konci textu věty poslední se doplňuje slovo „občana“.

7. V § 4 odst. 3 větě první se za slova „občan u“ vkládá slovo „kteréhokoliv“ a slova „příslušného podle odstavce 1“ se zrušují.

8. V § 4 odst. 4 se věta poslední nahrazuje větou „O vydání občanského průkazu za občana staršího 15 let může požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem24).“.

9. V § 4a odst. 2 se věta poslední zrušuje.

10. V § 4a odstavec 4 zní:

„(4) Občanský průkaz podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Občanský průkaz podle § 2 odst. 2 písm. c) vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne podání žádosti.“.

11. V § 5 odst. 2 písm. a), § 6 odst. 1 větě druhé a v § 7 odst. 4 se slova „udělením podle § 4 odst. 1 písm. d)“ zrušují.

12. V § 8 odst. 1 větě druhé se slovo „zvolí“ nahrazuje slovem „zadá“.

13. V § 8 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou „Převzít občanský průkaz za občana staršího 15 let může rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem24).“.

14. V § 8 odstavec 4 zní:

„(4) Občanský průkaz převezme občan nebo osoby uvedené v odstavci 2 u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu. Občanský průkaz uvedený v § 2 odst. 2 písm. a) a b) lze převzít i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti.“.

15. V § 8a odst. 3 se slovo „identifikace“ nahrazuje slovem „autentizace“.

16. V § 9 odst. 1 písm. e) se slova „ , popřípadě podpůrcem na základě smlouvy o nápomoci“ zrušují a slovo „jejichž“ se nahrazuje slovem „jehož“.

17. V § 10 odstavec 1 zní:

„(1) Doba platnosti občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) a b) je

a)   10 let,
b)   5 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu mladšímu 15 let, nebo
c)   35 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu staršímu 70 let.“.

18. V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   ukončením trvalého pobytu na území České republiky.“.

19. V § 12 odst. 2 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

20. V § 14 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e)   požádat o vydání občanského průkazu po dovršení 15 let, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let, pokud má trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz,“.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena f) až h).

21. V § 16 odst. 3 se slova „písm. e)“ nahrazují slovy „písm. f)“.

22. V § 16 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který v blokovém řízení projednal přestupek podle § 16a odst. 1 písm. b) až i) a l) až n), nahlásí tuto skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 16a odst. 2 věty první.“.

23. V § 16a odst. 1 písmeno g) zní:

„g)   ani po opakované výzvě se nedostaví k provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu nebo tyto úkony neprovede,“.

24. V § 16a odst. 2 se věta první nahrazuje větami „K řízení o přestupcích podle odstavce 1 písm. a) až n) je v prvním stupni příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu; není-li občan hlášen k trvalému pobytu na území České republiky, přestupek projedná obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa jeho posledního trvalého pobytu na území České republiky, a pokud občan trvalý pobyt na území České republiky neměl nebo jej nelze zjistit, přestupek projedná Magistrát města Brna. K projednání přestupků podle odstavce 1 písm. b) až i) a l) až n) v blokovém řízení je příslušný také obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podal žádost o vydání občanského průkazu.“.

25. V § 17 odstavec 2 zní:

„(2) Evidence občanských průkazů je vedena na prostředcích výpočetní techniky a obsahuje tyto údaje:

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená podoba jména, popřípadě jmen a příjmení, pokud jsou zapsané v občanském průkazu,
b)   agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu občanských průkazů držitele,
c)   datum, místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,
d)   pohlaví,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství,
g)   adresa místa trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
h)   rodinný stav nebo registrované partnerství, pokud jsou zapsané v občanském průkazu,
i)   datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti nebo o zrušení omezení svéprávnosti,
j)   číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
k)   datum vydání a datum převzetí občanského průkazu,
l)   označení úřadu, který občanský průkaz vydal,
m)   datum skončení platnosti a datum skartace občanského průkazu,
n)   digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu,
o)   titul nebo vědeckou hodnost občana, pokud jsou zapsané v občanském průkazu,
p)   datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,
q)   aktuální bezpečnostní osobní kód v šifrované podobě, která k němu neumožňuje přístup, a datum jeho změny,
r)   datum a čas zablokování a odblokování elektronické autentizace občanského průkazu,
s)   čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu,
t)   čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a pro každé potvrzení o občanském průkazu dobu jeho platnosti a označení úřadu, který jej vydal,
u)   číslo žádosti o vydání občanského průkazu,
v)   žádost o vydání občanského průkazu v elektronické podobě,
w)   datum a čas elektronické identifikace držitele občanského průkazu, subjekt a místo provádějící identifikaci,
x)   číslo kontaktního elektronického čipu,
y)   záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna.“.

26. V § 17 odst. 3 se slova „odst. 1“ nahrazují slovy „odst. 1 a 2“ a na konci písmene d) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

„e)   datu poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu, kterému byl údaj poskytnut z evidence občanských průkazů prostřednictvím informačního systému základních registrů,
f)   datu a čase poskytnutí údaje podle tohoto zákona.“.

27. V § 17a se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Matriční úřad je dále zpracovatelem údaje o čísle potvrzení o občanském průkazu, době jeho platnosti a označení úřadu, který jej vydal.“.

28. V § 17a se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Policie je dále zpracovatelem údaje o čísle potvrzení o občanském průkazu, době jeho platnosti a označení úřadu, který jej vydal.“.

29. V § 17a odst. 5 se číslo „50“ nahrazuje číslem „15“ a na konci textu odstavce 5 se doplňují slova „ , s výjimkou údajů o bezpečnostním osobním kódu uvedených v § 17 odst. 2 písm. q), které se vedou pouze po dobu platnosti občanského průkazu“.

30. V § 17a odst. 6 písm. a) se slova „čísla vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu, čísla vydaných potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu a důvod jejich vydání,“ zrušují.

31. V § 17b se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností využívají pro účely vydávání občanských průkazů uvedených v § 2 odst. 2 písm. a) a b) speciální aplikační program, který zajišťuje sběr dat na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností pro potřeby výrobce k personalizaci dokladů, předání dokladů držitelům a jejich reklamaci.“.

32. V § 18 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Ministerstvo poskytne státnímu orgánu údaje z evidence občanských průkazů formou přímého přístupu, a to i tehdy, jsou-li vyžadovány o občanovi, který není jednoznačně identifikován, je-li to potřebné pro plnění úkolu v jeho působnosti při zajišťování

a)   bezpečnosti státu,
b)   obrany,
c)   veřejné bezpečnosti,
d)   předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,
e)   významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo
f)   ochrany práv osob v řízení před soudem.

(3) Ustanovení zákona o základních registrech týkající se sdílení dat prostřednictvím jiného informačního systému veřejné správy se pro účely uvedené v odstavci 2 nepoužijí.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6.

33. V § 18 odst. 5 se slova „písm. k)“ nahrazují slovy „písm. s)“.

34. V § 18a odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Údaje uvedené v § 17 odst. 3 písm. e) a f) se poskytují za období posledních 2 let.“.

35. V § 23a se slova „měst Brna, Ostravy a Plzně“ nahrazují slovy „města Brna“.

36. V § 24b odst. 2 se věta první zrušuje.

37. V § 24c odst. 1 se slova „nebo zničení občanského průkazu“ nahrazují slovy „ , zničení občanského průkazu nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu“.

38. V § 24c odst. 2 se slova „místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“ zrušují.

39. V § 26 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   náležitosti kryptografických klíčů a autentizačního certifikátu včetně bezpečnostních zásad pro jeho užití.“.

Čl. IV
Přechodná ustanovení

1. Není-li v občanském průkazu od 1. ledna 2017 uveden údaj o místu trvalého pobytu, nepozbývá takový občanský průkaz platnosti ukončením trvalého pobytu na území České republiky.

2. V době od 15. prosince 2015 do 31. prosince 2015 nelze podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ani je předat. V této době může občan požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za jehož vydání nebude vybírán správní poplatek. V tomto případě nemá občan povinnost požádat současně o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o cestovních dokladech

Čl. V

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 384/2009 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 159/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se slovo „ponechávat“ nahrazuje slovem „požadovat“ a část věty za středníkem včetně středníku se zrušuje.

2. V § 3 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Občan může použít k překročení vnější hranice cestovní doklad jiného státu, pokud je také jeho občanem.“.

3. V § 5 odstavec 3 zní:

„(3) Žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu cestovní pas ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů.“.

4. V § 5 odst. 5 písm. a) se slova „ , cestovního průkazu“ zrušují.

5. V § 5 odst. 5 písm. b) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene b) se doplňují slova „a cestovního průkazu“.

6. V § 11 odst. 1 se slova „obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji“ zrušují.

7. V § 11 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

8. V § 11 odst. 2 se slova „a 2“ zrušují.

9. § 12 včetně nadpisu zní:

㤠12
Cestovní pas

(1) Cestovní pas vydá občanovi obecní úřad obce s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy (dále jen „obecní úřad obce s rozšířenou působností“), u něhož občan podal žádost o jeho vydání (§ 19).

(2) Pokud občan podal žádost o vydání cestovního pasu u zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, vydá cestovní pas obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana nebo jeho posledního trvalého pobytu na území České republiky.

(3) Pokud občan neměl trvalý pobyt na území České republiky nebo pokud jej nelze zjistit, vydá cestovní pas Magistrát města Brna.“.

10. V § 17 odst. 8 se slova „podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž“ nahrazují slovy „člen domácnosti, jehož“.

11. § 19 včetně nadpisu zní:

㤠19
Místo podání žádosti

(1) Žádost o vydání cestovního dokladu a žádost o provedení změn údajů v cestovním dokladu se podávají na tiskopisech stanovených podle § 20 odst. 8 u orgánu příslušného k vydání cestovního dokladu nebo u zastupitelského úřadu.

(2) Žádost o vydání cestovního pasu podá občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem; žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě (§ 5 odst. 3) nelze podat u zastupitelského úřadu.

(3) Jde-li o jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy, žádost podle odstavce 1 se podá u orgánu příslušného k jeho vydání.“.

12. V § 20 odstavec 2 zní:

„(2) Žádá-li občan o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, vyřizuje žádost orgán příslušný k vydání tohoto dokladu nebo zastupitelský úřad, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, s využitím údajů vedených v základním registru obyvatel (dále jen „registr obyvatel“), agendovém informačním systému evidence obyvatel (dále jen „evidence obyvatel“), agendovém informačním systému evidence občanských průkazů (dále jen „evidence občanských průkazů“), evidenci cestovních dokladů (§ 29) a evidenci diplomatických a služebních pasů (§ 29a). Při vyřizování žádosti se současně pořídí biometrické údaje občana; součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana určený k dalšímu digitálnímu zpracování.“.

13. V § 20 odst. 4 se slova „evidence obyvatel“ nahrazují slovy „registru obyvatel, evidence obyvatel, evidence občanských průkazů“.

14. V § 20 odst. 8 se slova „nebo služební pas“ nahrazují slovy „pas, služební pas nebo cestovní průkaz“.

15. V § 21 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta „Žadatel je rovněž povinen předložit podklady pro zjištění údajů, o jejichž správnosti vznikly důvodné pochybnosti, jestliže je to pro ověření správnosti údajů nezbytné.“.

16. V § 21 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Řízení o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě orgán příslušný k vydání cestovního dokladu zastaví, jestliže při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebylo možné ověřit správnost údajů zpracovaných v žádosti.“.

17. V § 21a odst. 2 se slova „písm. b) bod 9“ nahrazují slovy „písm. p)“.

18. § 21b včetně nadpisu zní:

㤠21b
Kontrola funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji

Obecní úřad obce s rozšířenou působností prověří při převzetí každého cestovního pasu od ministerstva technickou funkčnost nosiče dat s biometrickými údaji. Zjistí-li, že nosič dat je technicky nefunkční, vrátí neprodleně takový cestovní pas ministerstvu, které zajistí výrobu nového cestovního pasu.“.

19. V § 22 odst. 1 písm. c) se za slovo „omezena“ vkládají slova „tak, že není způsobilý k převzetí cestovního dokladu“ a slova „podpůrce na základě smlouvy o nápomoci anebo člen domácnosti, jejichž“ se nahrazují slovy „člen domácnosti, jehož“.

20. V § 22 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.“.

21. V § 22 odstavec 2 zní:

„(2) Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna osobně se dostavit k převzetí cestovního dokladu k orgánu, u kterého podala žádost o jeho vydání. Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů může převzít i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedla v žádosti. Pokud podala žádost o vydání cestovního pasu u zastupitelského úřadu, může jej převzít i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání (§ 12). Zastupitelský úřad může předat cestovní pas osobě uvedené v odstavci 1 rovněž prostřednictvím vedoucího honorárního konzulárního úřadu.“.

22. V § 29 odstavce 2 až 5 znějí:

„(2) Evidence cestovních dokladů je vedena na prostředcích výpočetní techniky a obsahuje tyto údaje:

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená podoba jména, popřípadě jmen a příjmení, pokud jsou zapsané v cestovním dokladu, rodné příjmení,
b)   agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu cestovních dokladů držitele,
c)   rodné číslo držitele,
d)   datum, místo a okres narození, u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,
e)   pohlaví,
f)   státní občanství,
g)   rodinný stav nebo partnerství, datum uzavření manželství,
h)   datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti nebo o zrušení omezení svéprávnosti,
i)   adresa místa trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
j)   datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,
k)   číslo a druh vydaného cestovního dokladu,
l)   datum vydání cestovního dokladu,
m)   datum převzetí cestovního dokladu,
n)   datum skončení platnosti cestovního dokladu,
o)   označení orgánu, který cestovní doklad vydal,
p)   digitální zpracování fotografie a podpisu držitele podle § 21a odst. 2,
q)   prodloužení doby platnosti cestovního dokladu,
r)   žádost o vydání cestovního dokladu:
   1. číslo žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji,
   2. údaje obsažené v žádosti o vydání cestovního dokladu podle bodu 1, včetně digitálního zpracování fotografie a podpisu žadatele,
   3. biometrické údaje, jde-li o žádost o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji,
s)   nosič dat s biometrickými údaji a záznamy údajů v nosiči:
   1. číslo nosiče dat,
   2. kód vyjadřující základní charakteristiku částí údajů uložených na nosiči dat v souladu s tímto zákonem,
   3. data pro ověřování elektronického podpisu osoby, která vložila údaje do nosiče dat,
t)   číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení,
u)   omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí:
   1. označení orgánu, který uložil omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí,
   2. druh a číslo cestovního dokladu, který byl orgánu uvedenému v bodě 1 vydán nebo který tento orgán podle zvláštního právního předpisu14) odňal, datum vydání nebo odnětí cestovního dokladu,
   3. datum odepření vydání cestovního dokladu,
   4. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana, k němuž se vztahují údaje o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí,
v)   záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna.

(3) V evidenci cestovních dokladů se při poskytování údajů podle § 30 odst. 6 a 7 vedou rovněž záznamy o přístupech do tohoto informačního systému, které obsahují údaje o:

a)   přiděleném uživatelském jménu příjemce údajů,
b)   datu a čase poskytnutí údajů,
c)   agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu cestovních dokladů držitele, jehož údaje jsou poskytovány, nebo o jiném údaji, který je pro vyhledání tohoto držitele rozhodující, přičemž vyhledání příslušného držitele se uskuteční prostřednictvím dalších držitelů, pro něž je rozhodující údaj společný,
d)   důvodu přístupu do evidence cestovních dokladů,
e)   datu poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu, kterému byl údaj poskytnut z evidence cestovních dokladů prostřednictvím informačního systému základních registrů,
f)   datu a čase poskytnutí údaje podle tohoto zákona.

(4) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. r) bodě 3 se vedou výlučně po dobu od jejich pořízení do uplynutí 60 dnů ode dne dodání vyrobeného cestovního pasu ministerstvu; po uplynutí této lhůty je správce evidence cestovních dokladů podle odstavce 1 povinen neprodleně pořízené biometrické údaje zlikvidovat.

(5) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až r) bodech 1 a 2 a v odstavci 2 písm. s), t) a v) se uchovávají po dobu 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu a údaje uvedené v odstavci 2 písm. u) se uchovávají po dobu trvání omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí.“.

23. V § 29a odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Evidence diplomatických a služebních pasů je vedena na prostředcích výpočetní techniky a obsahuje tyto údaje:

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení a zkrácená podoba jména, popřípadě jmen a příjmení, pokud jsou zapsané v cestovním dokladu,
b)   agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu cestovních dokladů držitele,
c)   rodné číslo držitele,
d)   datum, místo a okres narození, u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,
e)   pohlaví,
f)   státní občanství,
g)   rodinný stav nebo partnerství, datum uzavření manželství,
h)   datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti nebo o zrušení omezení svéprávnosti,
i)   adresa místa trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
j)   datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,
k)   číslo a druh vydaného diplomatického nebo služebního pasu,
l)   datum vydání diplomatického nebo služebního pasu,
m)   datum převzetí diplomatického nebo služebního pasu,
n)   datum skončení platnosti diplomatického nebo služebního pasu,
o)   označení orgánu, který diplomatický nebo služební pas vydal,
p)   digitální zpracování fotografie a podpisu držitele podle § 21a odst. 2,
q)   prodloužení doby platnosti diplomatického nebo služebního pasu,
r)   žádost o vydání diplomatického nebo služebního pasu:
   1. číslo žádosti o vydání diplomatického a služebního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji,
   2. údaje obsažené v žádosti o vydání diplomatického nebo služebního pasu podle bodu 1, včetně digitálního zpracování fotografie a podpisu žadatele,
   3. biometrické údaje, jde-li o žádost o vydání diplomatického nebo služebního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji,
s)   nosič dat s biometrickými údaji a záznamy údajů v nosiči:
   1. číslo nosiče dat,
   2. kód vyjadřující základní charakteristiku částí údajů uložených na nosiči dat v souladu s tímto zákonem,
   3. data pro ověřování elektronického podpisu osoby, která vložila údaje do nosiče dat,
t)   číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení,
u)   omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí:
   1. označení orgánu, který uložil omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí,
   2. druh a číslo cestovního dokladu, který byl orgánu uvedenému v bodě 1 vydán nebo který tento orgán podle zvláštního právního předpisu14) odňal, datum vydání nebo odnětí cestovního dokladu,
   3. datum odepření vydání cestovního dokladu,
   4. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana, k němuž se vztahují údaje o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí,
v)   záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna.

(3) V evidenci diplomatických a služebních pasů se při poskytování údajů podle § 30 odst. 6 vedou rovněž záznamy o přístupech do tohoto informačního systému, které obsahují údaje o:

a)   přiděleném uživatelském jménu příjemce údajů,
b)   datu a čase poskytnutí údajů,
c)   agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu diplomatických a služebních pasů držitele, jehož údaje jsou poskytovány, nebo o jiném údaji, který je pro vyhledání tohoto držitele rozhodující, přičemž vyhledání příslušného držitele se uskuteční prostřednictvím dalších držitelů, pro něž je rozhodující údaj společný,
d)   důvodu přístupu do evidence diplomatických a služebních pasů,
e)   datu poskytnutí údaje a označení oprávněného subjektu, kterému byl údaj poskytnut z evidence cestovních dokladů prostřednictvím informačního systému základních registrů,
f)   datu a čase poskytnutí údaje podle tohoto zákona.“.

24. V § 29a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. r) bodě 3 se vedou výlučně po dobu od jejich pořízení do uplynutí 60 dnů ode dne dodání vyrobeného cestovního dokladu Ministerstvu zahraničních věcí; po uplynutí této lhůty je správce evidence diplomatických a služebních pasů povinen neprodleně pořízené biometrické údaje zlikvidovat.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

25. V § 29a odstavec 5 zní:

„(5) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až r) bodech 1 a 2 a v písm. s), t) a v) se uchovávají po dobu 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu a údaje uvedené v odstavci 2 písm. u) se uchovávají po dobu trvání omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí.“.

26. V § 30 odstavec 1 zní:

„(1) Zpracovatelem údajů v evidenci cestovních dokladů je pro ministerstvo orgán příslušný k vydání cestovního dokladu s výjimkou diplomatických a služebních pasů. Zpracovatelem údajů podle § 29 odst. 2 písm. k), l) a s) je v případě cestovního pasu ministerstvo, které je získává od výrobce. Zpracovatelem údajů podle § 29 odst. 2 písm. m) je pro ministerstvo zastupitelský úřad, je-li cestovním dokladem cestovní pas, který občanovi předal. Zpracovatelem údajů podle § 29 odst. 2 písm. t) je pro ministerstvo zastupitelský úřad, jestliže mu ztráta nebo odcizení cestovního dokladu byla ohlášena.“.

27. V § 30 odst. 3 a 4 se za slova „Ministerstvo zahraničních věcí“ vkládají slova „ , zastupitelské úřady“.

28. V § 30 odst. 4 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k)   rodinný stav nebo registrované partnerství, datum uzavření manželství.“.

29. V § 30 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 8, které znějí:

„(5) Pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů využívá ministerstvo, Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností z evidence občanských průkazů tyto údaje:

a)   jméno, popřípadě jména a příjmení,
b)   digitální zpracování podoby občana,
c)   číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
d)   datum skončení platnosti občanského průkazu,
e)   čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů.

(6) Ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností využívají pro účely vydávání cestovních pasů uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) speciální aplikační program, který zajišťuje sběr dat na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností pro potřeby výrobce k personalizaci cestovních pasů, předání cestovních pasů držitelům a případnou reklamaci.

(7) Ministerstvo poskytne státnímu orgánu údaje z evidence cestovních dokladů formou přímého přístupu, a to i tehdy, jsou-li vyžadovány o občanovi, který není jednoznačně identifikován, je-li to potřebné pro plnění úkolu v jeho působnosti při zajišťování

a)   bezpečnosti státu,
b)   obrany,
c)   veřejné bezpečnosti,
d)   předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,
e)   významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo
f)   ochrany práv osob v řízení před soudem.

(8) Ustanovení zákona o základních registrech týkající se sdílení dat prostřednictvím jiného informačního systému veřejné správy se pro účely uvedené v odstavci 7 nepoužijí.“.

Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 9 až 14.

30. V § 30 odst. 9 se slova „písm. e)“ nahrazují slovy „písm. u)“.

31. V § 30 odst. 10 se slova „písm. a)“ nahrazují slovy „písm. r)“.

32. V § 30 odst. 13 se slova „písm. d)“ nahrazují slovy „písm. t)“.

33. V § 30a odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou „Údaje vedené v § 29 odst. 3 písm. e) a f) se poskytují za období posledních 2 let.“.

34. V § 30a odst. 4 se slova „podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž“ nahrazují slovy „člen domácnosti, jehož“.

35. V § 34a odst. 1 písm. i) se slovo „poskytne“ nahrazuje slovem „požaduje“.

36. V § 34a se na konci odstavce 3 doplňuje věta „K projednání přestupků podle odstavce 1 písm. a), b) a f) až h) v blokovém řízení je příslušný také obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podal žádost o vydání cestovního dokladu.“.

Čl. VI
Přechodná ustanovení

1. Řízení o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. V době od 15. prosince 2015 do 31. prosince 2015 nelze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podat žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji ani jej převzít.

3. V době od 10. prosince 2015 do 31. prosince 2015 nelze u zastupitelského úřadu podat žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji ani jej převzít.

4. Řízení o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji musí být ukončena nejpozději dne 31. prosince 2015.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky

Čl. VII

V zákoně č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992 vyhlášeného v částce 116/1992 Sb., zákona č. 254/1995 Sb., zákona č. 422/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se za § 9 vkládá nový § 9a, který zní:

㤠9a

(1) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá Ministerstvo vnitra ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, údaj o identifikaci poštovní přihrádky nebo dodávací schránky nebo adresa, která je mimo území České republiky a které nebyl přidělen kód adresního místa v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,
d)   datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá Ministerstvo vnitra z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví,
d)   místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu.

(3) Z údajů podle odstavců 1 a 2 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o Bezpečnostní informační službě

Čl. VIII

V § 13 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 53/2004 Sb., odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 4a zní:

„(3) Je-li to vzhledem k povaze krycího dokladu nutné, je Bezpečnostní informační služba oprávněna v nezbytné míře zpracovávat údaje v informačních systémech vedených podle zvláštních právních předpisů, a to vložením, změnou nebo fyzickým vymazáním údajů souvisejících s krycím dokladem, popřípadě blokováním4a) těchto údajů. Orgán veřejné správy příslušný k vedení informačního systému je povinen poskytnout k provedení těchto úkonů potřebnou součinnost.


4a) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o azylu

Čl. IX

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 9/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb. a zákona č. 314/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 61 odst. 2 větě první se slovo „ , který“ zrušuje a slova „se vydává“ se nahrazují slovy „a vydává se“ a ve větě třetí se slova „ , jemuž je vydáván cestovní doklad s nosičem dat s biometrickými údaji,“ zrušují.

2. V § 61 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

3. V § 61a odst. 2 se slova „ , který obsahuje nosič dat s biometrickými údaji,“ zrušují.

4. V § 77 odst. 7 se za slovo „neplatných“ vkládá slovo „ , neúplných“.

Čl. X
Přechodná ustanovení

1. Řízení o vydání cestovního dokladu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. V době od 15. prosince 2015 do 31. prosince 2015 nelze podat žádost o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji ani jej převzít.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

Čl. XI

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb. a zákona č. 314/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 98a odst. 1 písm. a) se za slovo „neplatných“ vkládá slovo „ , neúplných“.

2. V § 111 odst. 1 se slova „ , který neobsahuje nosič dat s biometrickými údaji,“ zrušují.

3. V § 111 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

4. § 112 se zrušuje.

5. Pod číselné označení § 113 se vkládá nadpis, který zní: „Cizinecký pas“.

6. V § 113 odstavec 1 zní:

„(1) Cizinecký pas je opatřen nosičem dat s biometrickými údaji a vydává se s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti na 10 let, cizincům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let. Jde-li o vydání cizineckého pasu z důvodu uvedeného v odstavci 7 písm. a) a pokud překážka na vůli cizince nezávislá, pro niž si nemůže opatřit cestovní doklad je pouze dočasné povahy, vydává se cizinecký pas s dobou platnosti na 1 rok; jde-li o cizince požívajícího doplňkové ochrany, vydává se s dobou platnosti odpovídající platnosti průkazu o povolení k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany podle zvláštního právního předpisu2), a jde-li o cizince požívajícího dočasné ochrany, vydává se s dobou platnosti odpovídající platnosti průkazu cizince požívajícího dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu3a). Cizinecký pas se vydá ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti. Cizinci se na jeho žádost ověří správnost osobních údajů uvedených ve vydávaném cizineckém pasu, funkčnost nosiče dat s biometrickými údaji a správnost v něm zpracovávaných biometrických údajů. Funkčnost nosiče dat a správnost v něm zpracovaných biometrických údajů se ověřuje pomocí technického zařízení umožňujícího srovnání aktuálně zobrazených biometrických údajů cizince s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat cizineckého pasu. V případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji, popřípadě zjištění nesprávnosti v něm zpracovaných osobních údajů, nebo v případě zjištění nesprávnosti osobních údajů, zpracovaných v cizineckém pasu, má cizinec právo na vydání nového cizineckého pasu.“.

7. V § 113 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 3 až 8.

8. V § 113 odst. 7 se slova „ , který obsahuje nosič dat s biometrickými údaji,“ zrušují.

9. V § 115 odst. 3 se slova „§ 113 odst. 7 písm. d)“ nahrazují slovy „§ 113 odst. 6 písm. d)“.

10. V § 158 odst. 1 písm. b) na konci textu bodu 15 a v § 158 odst. 8 na konci textu písmene w) se doplňují slova „ , datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu nebo správního orgánu o zákazu pobytu včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu nebo správního orgánu, který rozhodl o zákazu pobytu“.

11. V § 158 odst. 1 písm. d) bod 1 zní:

„1.  datu nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o omezení svéprávnosti,“.

12. V § 158 odst. 1 písm. d) na konci textu bodu 4 a v § 158 odst. 8 na konci textu písmene r) se doplňují slova „ , datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení prohlášení za nezvěstného, a to včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o prohlášení za nezvěstného nebo o zrušení prohlášení za nezvěstného“.

13. V § 158 odst. 1 písm. d) na konci textu bodu 6 a v § 158 odst. 8 na konci textu písmene t) se doplňují slova „ , datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení prohlášení za mrtvého, a to včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o prohlášení za mrtvého nebo o zrušení prohlášení za mrtvého; místo úmrtí se vede, je-li uvedeno v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého“.

14. V § 158 odst. 1 písm. e) bodech 2, 5 a 6, § 158 odst. 8 písm. q) bodech 5 a 6 a v § 158b odst. 2 písm. l) bodech 5 a 6 se za slovo „příjmení“ vkládají slova „ , rodném příjmení“.

15. V § 158 odst. 1 písm. f) úvodní části ustanovení se slova „a příjmení“ nahrazují slovy „příjmení a rodném příjmení“.

16. V § 158 odst. 1 písm. f) bodě 5, § 158 odst. 8 písm. n), o), p), § 158 odst. 8 písm. u) úvodní části ustanovení, § 158 odst. 8 písm. u) bodě 5 a v § 158b odst. 2 písm. i), j), k) a l) bodě 2 se za slovo „příjmení“ vkládají slova „ , rodné příjmení“.

17. V § 158 odst. 8 písmeno j) zní:

„j)   datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o omezení svéprávnosti,“.

18. V § 158 odst. 8 písm. q) bodě 2 se slovo „příjmení“ nahrazuje slovy „rodné a stávající příjmení“.

19. V § 158 odst. 16 písmeno g) zní:

„g)   datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o omezení svéprávnosti,“.

20. V § 158 odst. 16 písmeno i) zní:

„i)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení prohlášení za mrtvého, a to včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o prohlášení za mrtvého nebo o zrušení prohlášení za mrtvého; místo úmrtí se vede, je-li uvedeno v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,“.

21. V § 158 se na konci odstavce 16 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení prohlášení za nezvěstného, a to včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o prohlášení za nezvěstného nebo o zrušení prohlášení za nezvěstného.“.

Čl. XII
Přechodná ustanovení

1. Řízení o vydání cizineckého pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. V době od 15. prosince 2015 do 31. prosince 2015 nelze podat žádost o vydání cizineckého pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji ani jej převzít.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. XIII

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb. a zákona č. 314/2015 Sb., se mění takto:

1. V části I se na konci položky 2 doplňují písmena d) a e), která znějí:

„d)   Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel a podání návrhu na zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území České republiky podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky a zákona o azylu za každou osobu Kč 100 
e)   Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky Kč 100“.

2. V části I položce 3 v části Osvobození se doplňuje bod 5, který zní:

„5. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny výpisy provozních údajů vedených v základním registru obyvatel.“.

3. V části I položce 8 se za písmeno f) vkládají nová písmena g) a h), která znějí:

„g)   Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu  Kč 200 
h)   Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti Kč 100“.

Dosavadní písmena g) až m) se označují jako písmena i) až o).

4. V části I položce 8 písm. i) se slovo „identifikace“ nahrazuje slovem „autentizace“.

5. V části I položce 8 část Zmocnění zní:

„Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit poplatek podle písmene l) této položky až na částku 500 Kč, poplatek podle písmene m) této položky až na částku 100 Kč a poplatek podle písmene n) této položky až na částku 100 Kč.“.

6. V části I položce 8 se slovo „Poznámka“ nahrazuje slovem „Poznámky“.

7. V části I položce 8 části Poznámky se dosavadní text označuje jako bod 1 a doplňuje se bod 2, který zní:

„2. Správní poplatek podle písmene g) se nevybere, jsou-li titul nebo vědecká hodnost zapisovány do vydávaného občanského průkazu spolu se změnami již zapsaných údajů.“.

8. V části IX položce 115 písm. a) a g) a v části XII položce 157 písm. a) se slova „se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat“ zrušují.

9. V části IX položce 115 písmeno b) zní:

„b)   Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě   Kč 4 000 
   - občanům mladším 15 let Kč 2 000“.

10. V části IX položce 115 písmena e) a f) znějí:

„e)   Prodloužení platnosti cestovního průkazu Kč 50 za každou změnu
f)   Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti Kč 100“.

11. V části IX položce 115 se písmeno h) zrušuje.

12. V části IX se na konci položky 115 doplňuje text, který zní:

„Poznámka

Poplatek podle písmen a) a b) této položky se vybírá při podání žádosti o vydání cestovního pasu.“.

13. V části XII položce 157 se písmena c) až e) zrušují.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena c) a d).

14. V části XII položce 158 se dosavadní text označuje jako písmeno a) a doplňuje se písmeno b), které zní:

„b)   Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky Kč 300“.

15. V části XII položce 158 v části Poznámka se za slovo „podle“ vkládají slova „písmene a)“.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o elektronických komunikacích

Čl. XIV

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 234/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 258/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 134 odst. 3 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g)   státní občanství a datum jeho nabytí nebo pozbytí, popřípadě více státních občanství a datum jejich nabytí nebo pozbytí,“.

Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena h) až j).

2. V § 134 odst. 3 písm. h) až j) se za slovo „příjmení,“ vkládají slova „rodné příjmení a“.

3. V § 134 odst. 3 písm. i) a j) se za slovo „příjmení“ vkládají slova „ , rodné příjmení“.

4. V § 134 odstavec 4 zní:

„(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména,
b)   příjmení, rodné příjmení, je-li známo,
c)   rodné číslo, bylo-li přiděleno,
d)   datum narození,
e)   místo a okres narození, v případě narození v cizině místo, je-li známo, a stát narození,
f)   pohlaví,
g)   státní občanství,
h)   rodinný stav nebo partnerství,
i)   druh a adresa místa pobytu, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu51),
j)   číslo a platnost oprávnění k pobytu,
k)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,
l)   omezení svéprávnosti,
m)   datum úmrtí, je-li známo.“.

5. V § 134a odstavec 1 zní:

„(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Úřadu pro účely výkonu státní správy z evidence občanských průkazů52)

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení občana a zkrácenou podobu jména, popřípadě jmen a příjmení, pokud jsou zapsané v občanském průkazu,
b)   datum, místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,
c)   pohlaví,
d)   rodné číslo,
e)   státní občanství,
f)   adresu místa trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
g)   rodinný stav nebo registrované partnerství, pokud jsou zapsané v občanském průkazu,
h)   datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti nebo o zrušení omezení svéprávnosti,
i)   číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
j)   datum vydání a datum převzetí občanského průkazu a data vydání a převzetí předchozích občanských průkazů,
k)   označení úřadu, který občanský průkaz vydal,
l)   datum skončení platnosti a datum skartace občanského průkazu a data skončení platnosti předchozích občanských průkazů a data jejich skartace,
m)   titul nebo vědeckou hodnost občana, pokud jsou zapsané v občanském průkazu,
n)   datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého, nepřežil,
o)   čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu.“.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích

Čl. XV

V části první zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb. a zákona č. 302/2011 Sb., se za § 11 pod společný nadpis „Ustanovení společná, přechodná a závěrečná“ vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:

㤠11a
Využívání údajů z informačních systémů

(1) Provozovatel vysílání ze zákona využívá pro účely vedení evidence poplatníků rozhlasového nebo televizního poplatku podle § 8 a pro účely vymáhání dlužných poplatků a přirážky k poplatkům podle § 10 ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštních právních předpisů,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g)   záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna.

(2) Provozovatel vysílání ze zákona využívá pro účely vedení evidence poplatníků rozhlasového nebo televizního poplatku podle § 8 a pro účely vymáhání dlužných poplatků a přirážky k poplatkům podle § 10 ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci všechny referenční údaje, s výjimkou agendového identifikátoru fyzické osoby pro agendu registru osob.“.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o Policii České republiky

Čl. XVI

V § 66 odst. 5 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 341/2011 Sb., se za slova „Za účelem zajištění“ vkládají slova „bezpečnosti nebo zajištění“ a za slova „aby policii“ se vkládají slova „nebo ministerstvu“.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu

Čl. XVII

V zákoně č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění zákona č. 250/2014 Sb., se za § 7 vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

㤠7a
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy

(1) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ministerstvo, Komise a Úřad vlády České republiky ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, údaj o identifikaci poštovní přihrádky nebo dodávací schránky nebo adresa, která je mimo území České republiky a které nebyl přidělen kód adresního místa v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ministerstvo, Komise a Úřad vlády České republiky z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví,
d)   místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
h)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i)   datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci nebo zastoupení členem domácnosti včetně uvedení soudu, který smlouvu nebo zastoupení schválil, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení omezení svéprávnosti, datum odvolání podpůrce soudem a datum zániku zastoupení členem domácnosti; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, pak datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud opatrovníkovi byl přidělen,
j)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
k)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
l)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,
m)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo partnera,
n)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte,
o)   rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
p)   datum, místo a okres vzniku partnerství, došlo-li ke vzniku partnerství mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
q)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného.

(3) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ministerstvo, Komise a Úřad vlády České republiky z informačního systému cizinců tyto údaje:

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum narození,
c)   rodné číslo,
d)   pohlaví,
e)   místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo a okres narození,
f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g)   druh a adresa místa pobytu na území České republiky, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
h)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
i)   omezení svéprávnosti,
j)   jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce,
k)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
l)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,
m)   jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství manžela nebo partnera a jeho rodné číslo,
n)   jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství dítěte a jeho rodné číslo,
o)   rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
p)   datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
q)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného.

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“.

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna katastrálního zákona

Čl. XVIII

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění zákona č. 86/2015 Sb. a zákona č. 139/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 32 odst. 4 písmeno f) zní:

„f)   státní občanství a datum jeho nabytí nebo pozbytí, popřípadě více státních občanství a datum jejich nabytí nebo pozbytí,“.

2. V § 32 odst. 5 písm. i), j) a k) se za slovo „příjmení“ vkládají slova „ , rodné příjmení“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Účinnost

Čl. XIX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016, s výjimkou ustanovení čl. IV bodu 2, čl. VI bodů 2 až 4, čl. X bodu 2 a čl. XII bodu 2, která nabývají účinnosti dnem 10. prosince 2015.

v z. Jermanová v. r.
Zeman v. r.
v z. Bělobrádek v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ... pokračování

Cena: 115 KčKOUPIT

ÚZ č. 1585 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1585 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských úřadů, shromažďovací právo). Od ledna 2024 dochází k ... pokračování

Cena: 167 KčKOUPIT

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů , který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů známého pod zkratkou GDPR; nový zákon, nařízení GDPR a některé ... pokračování

Cena: 65 KčKOUPIT

ÚZ č. 1597 - eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1597 - eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 25 předpisů v aktuálním znění. Kapitola eGovernment obsahuje zákon o elektronických úkonech a automatické konverzi dokumentů, zákony o základních registrech, o informačních systémech veřejné ... pokračování

Cena: 245 KčKOUPIT

Zákon o cestovních dokladech, Praktický komentář

Zákon o cestovních dokladech, Praktický komentář

Marek Hejduk - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, je stěžejním předpisem pro vydávání cestovních dokladů státním občanům České republiky, jejich používání a vedení příslušných informačních systémů. Komentář nabízí výklad smyslu jednotlivých ustanovení zákona, do kterých se promítly ... pokračování

Cena: 370 KčKOUPIT

ÚZ č. 1548 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

ÚZ č. 1548 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady. K velkým změnám došlo zejména v zákonu o ... pokračování

Cena: 197 KčNedostupné

Katastr nemovitostí z hlediska praxe a judikatury

Katastr nemovitostí z hlediska praxe a judikatury

Daniela Šustrová - C. H. Beck

Publikace si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou katastru nemovitostí aktuálně a v souvislostech. Ačkoliv je katastrální zákon předpisem veřejného práva, katastrální materie má velký přesah do dalších oborů práva, a to nejen veřejného, ale také soukromého. Smyslem publikace ... pokračování

Cena: 450 KčKOUPIT

Zápisy práv do katastru nemovitostí, 2. vydání

Zápisy práv do katastru nemovitostí, 2. vydání

Jan Pavelec - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Zápisy práv do katastru nemovitostí obsahuje podrobný výklad jednotlivých typů věcných práv k nemovitostem, a to optikou katastrálního úřadu. Výkladu věcných práv proto předchází podrobný výklad procesních aspektů vkladového řízení a meritorního přezkumu doručených ... pokračování

Cena: 1 870 KčKOUPIT

Katastrální zákon - Praktický komentář

Katastrální zákon - Praktický komentář

Daniela Šustrová, Petr Borovička, Jaroslav Holý - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Řadu praktických komentářů Wolters Kluwer doplňuje komentář zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), který nabyl účinnosti 1. 1. 2014. Autoři stručnou a srozumitelnou formou komentují jednotlivá ustanovení zákona, upozorňují na podstatné změny, k nimž v ... pokračování

Cena: 695 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.