Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 305/2015 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2015, částka 129, ze dne 23. 11. 2015

305

VYHLÁŠKA

ze dne 2. listopadu 2015,

kterou se mění vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů

Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) a § 7 odst. 9 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění vyhlášky č. 87/2006 Sb. a vyhlášky č. 379/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

„b)   zajišťuje poskytnutí první pomoci v podzemí, na plynujících dolech II. třídy nebezpečí odbornou první pomoc6).

6) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 10 odst. 2 se slova „resuscitační sanitní vozidlo a“ zrušují.

3. V § 12 odstavec 4 zní:

„(4) Pro každý kyslíkový dýchací přístroj je nutné mít připraveny nejméně 3 náhradní pohlcovače CO?2 (dále jen „pohlcovač“) a 3 náhradní naplněné tlakové láhve. Pro každý vzduchový dýchací přístroj je nutné mít připraveny 3 náhradní naplněné tlakové láhve. K plnění tlakových láhví pro kyslíkové dýchací přístroje lze použít kyslík pro dýchání nebo dýchací směs určenou výrobcem dýchacího přístroje a pro vzduchové dýchací přístroje hygienicky nezávadný vzduch, popřípadě jinou hygienicky nezávadnou fyziologickou dýchací směs. K plnění tlakových láhví pro oživovací přístroje je možné použít pouze dýchací směs určenou výrobcem.“.

4. V § 15 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:

„d)   lékaři s kvalifikací báňského záchranáře a zdravotničtí záchranáři21) s kvalifikací báňského záchranáře (dále jen „lékaři a zdravotničtí záchranáři“),

21) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 16 odst. 2 se číslo „5 %“ nahrazuje číslem „4 %“.

6. V § 18 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 12 zní:

„(2) Zdravotní způsobilost posuzuje a lékařský posudek vydává poskytovatel pracovnělékařských služeb12), s nímž má zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu.


12) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.

7. V § 18 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:

„(4) Báňský záchranář nemůže plnit úkoly báňské záchranné služby, pokud

a)   se nepodrobí podle právních předpisů upravujících posuzování zdravotní způsobilosti k práci14) periodické pracovnělékařské prohlídce alespoň jednou za rok,
b)   se nepodrobí mimořádné lékařské prohlídce, je-li důvodné podezření, že změnou jeho zdravotního stavu došlo ke změně zdravotní způsobilosti k vykonávané činnosti, nebo
c)   na základě provedené prohlídky byl vydán lékařský posudek se závěrem, že není způsobilý k výkonu činnosti báňského záchranáře.

14) Zákon č. 373/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011  Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).“.

8. V § 18 odstavec 5 zní:

„(5) Báňský záchranář si udržuje odbornou způsobilost tím, že nejméně jednou za čtvrtletí absolvuje školení a praktický výcvik v rozsahu 1 směny. Tento výcvik zahrnuje i používání dýchacího přístroje v dýmnici a nácvik použití oživovacího přístroje; báňští záchranáři pracující na uhelném dole absolvují v rámci tohoto výcviku také pobyt v tepelné komoře. Jednou za kalendářní rok lze tento výcvik nahradit účastí v zásahu s použitím dýchacích přístrojů. Místo výkonu praktického výcviku a jeho podmínky se řídí výcvikovým řádem hlavní báňské záchranné stanice (§ 30).“.

9. V § 18 se odstavce 6 a 7 zrušují.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 6.

10. V § 20 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:

„(1) Hlavním mechanikem hlavní báňské záchranné stanice a jeho zástupcem může být báňský záchranář, který má vysokoškolské vzdělání získané úspěšným ukončením alespoň bakalářského studijního programu v oblasti technických věd strojního, popřípadě elektrotechnického zaměření, s nejméně čtyřletou odbornou praxí, z toho nejméně dvouletou záchranářskou praxí; v případě zaměstnance se středním vzděláním s maturitní zkouškou15) v oblasti hornictví nebo jiného technického oboru se požadavek odborné i záchranářské praxe zvyšuje na dvojnásobek.


15) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

11. V § 21 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

„(1) Vedoucím závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupcem může být jen báňský záchranář, který má odbornou kvalifikaci získanou absolvováním středního vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti hornictví nebo jiného technického oboru, odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem 6 let, z toho nejméně dvouletou praxi v báňském záchranném sboru,a úspěšně vykonal zkoušku z báňského záchranářství před komisí obvodního báňského úřadu10); v případě vysokoškolského vzdělání v předmětné oblasti se požadavek na odbornou praxi snižuje na polovinu. Při ověřování odborné způsobilosti se postupuje podle zvláštního právního předpisu3a).


10) § 41 odst. 1 písm. d) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.“.

12. V § 27 písmeno c) zní:

„c)   zajištění poskytnutí první pomoci v podzemí, na plynujících dolech II. třídy nebezpečí odborné první pomoci a“.

13. V § 31 odstavec 5 zní:

„(5) Velitel báňského záchranného sboru

a)   povolává a určuje čety, popřípadě i jednotlivé báňské záchranáře k plnění úkolů,
b)   určuje rozmístění základen a jejich velitele,
c)   zajišťuje plnění příkazů vedoucího likvidace havárie,
d)   rozhoduje o typu dýchacího přístroje, který má být v zásahu použit, a o jeho úpravě z hlediska délky jeho ochranné doby,
e)   rozhoduje o přítomnosti mechanika a lékaře nebo zdravotnického záchranáře na základně a určuje jejich úkoly,
f)   rozhoduje o zřízení záchranářských hlídek; jednočlenná hlídka může být jen v místě, odkud je přímé spojení s velitelem základny nebo s velitelem báňského záchranného sboru.“.

14. V § 32 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

15. V § 34 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Po provedení záchranářské kontroly četař provádí u všech členů čety četařskou kontrolu dýchacích přístrojů (dále jen „četařská kontrola“).“.

16. V § 34 odstavec 6 zní:

„(6) Četař může nařídit návrat čety na základnu; rozhodne tak vždy, jestliže u kteréhokoli báňského záchranáře v četě došlo k poruše dýchacího přístroje, úrazu nebo k projevům zdravotních potíží nebo jestliže zásoba kyslíku, vzduchu nebo dýchací směsi v tlakové láhvi kteréhokoliv dýchacího přístroje poklesla natolik, že by neumožňovala bezpečný návrat na základnu.“.

17. § 36 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 17 zrušuje.

18. V § 37 odst. 4 se věta třetí zrušuje.

19. V § 39 odst. 6 se slova „ , popřípadě ústenkou, je-li použití ústenky dovoleno“ zrušují.

20. V § 39 odst. 12 se slova „stanoví příloha č. 1 této vyhlášky; další vybavení čety“ zrušují.

21. V § 43 písm. a) se část druhé věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

22. V § 43 písm. b) se věty druhá a třetí zrušují.

23. § 44 včetně nadpisu zní:

㤠44
Zásah ve ztížených mikroklimatických podmínkách

Doba zásahu báňských záchranářů ve ztížených mikroklimatických podmínkách se řídí služebním řádem hlavní báňské záchranné stanice.“.

24. V § 46 odstavec 4 zní:

„(4) Dekompresní časy na zastávkách a celková doba pobytu pod hladinou při zásahu se řídí služebním řádem hlavní báňské záchranné stanice.“.

25. V § 49 odst. 1 písmeno e) se slova „a ústenek“ zrušují.

26. V § 49 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmena i) až n) se označují jako písmena h) až m).

27. V § 49 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 20 zní:

„(4) Báňská záchranná stanice uchovává doklady a záznamy20) uvedené v odstavci 1 písm. a) 10 let od ukončení činnosti báňského záchranáře v báňském záchranném sboru, v odstavci 1 písm. b) až l) rok po uplynutí platnosti dokladu a v odstavci 1 písm. m) 10 let od ukončení roku, ve kterém byla činnost provedena.


20) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

28. Přílohy č. 1 až 3 se zrušují.

Čl. II

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2015.

Předseda:
Ing. Štemberka v. r.

E-shop

Průvodce uzavíráním smluv, 2. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 2. vydání

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé vydání úspěšného titulu docentky Dany Ondrejové Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci zohledňuje dosavadní právní vývoj, který nastal od účinnosti stávajícího občanského zákoníku. Samotný název Průvodce uzavíráním smluv napovídá, že již uběhla dostatečně dlouhá doba, aby ...

Cena: 520 KčKOUPIT

Mimosoudní metody řešení sporů

Mimosoudní metody řešení sporů

Lenka Holá, Miluše Hrčiříková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimosoudní metody představují moderní trend v řešení sporů. Jejich širší uplatňování souvisí s modernizací justičních systémů, zvyšováním přístupu občanů ke spravedlnosti, snahami zefektivnit, zkrátit a zlevnit proces řešení a vrátit zodpovědnost do rukou jejich účastníkům. Jde o ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Trestní zákoník I., II. díl, komentář

Trestní zákoník I., II. díl, komentář

Draštík, Fremr, Durdík, Růžička, Sotolář a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Další titul z ediční řady Kodex, dvoudílný podrobný komentář k trestnímu zákoníku, na němž se podílel početný autorský kolektiv představovaný uznávanými odborníky zejména z justiční oblasti pod vedením soudce Nejvyššího soudu JUDr. Antonína Draštíka. Od nabytí účinnosti trestního ...

Cena: 4 499 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.