Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 300/2015 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2015, částka 127, ze dne 10. 11. 2015

300

VYHLÁŠKA

ze dne 4. listopadu 2015,

kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění vyhlášky č. 216/2014 Sb.

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění vyhlášky č. 216/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. e) se na konci bodu 4 čárka nahrazuje slovem „a“.

2. V § 3 odst. 1 se na konci písmene f) slovo „a“ nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.

3. V § 3 odst. 2 se slova „e) až g)“ nahrazují slovy „e) a f)“.

4. V § 4 odst. 1 písm. e) se na konci bodu 2 slovo „a“ nahrazuje čárkou.

5. V § 4 odst. 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje slovem „a“.

6. V § 4 se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno g), které zní:

„g)   do 37 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz FIS (ČNB) 90-04 „Výkonné a nevýkonné expozice a expozice s úlevou“.“.

7. V § 4 odst. 4 se slova „e) a f)“ nahrazují slovy „e) až g)“.

8. V § 6 odstavec 1 zní:

„(1) Banka a pobočka banky z jiného než členského státu sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí a předkládá do 30 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz BD (ČNB) 24-04 „Čtvrtletní výkaz o pojištěných pohledávkách z vkladů“.“.

9. V § 6 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

„(2) Banka sestavuje a předkládá na individuálním základě

a)   výkazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky2) a předpisů jej provádějících a
b)   za každý kalendářní rok do 31. března podle stavu k 31. prosinci předcházejícího roku výkaz FPS (ČNB) 10-01 „Plán financování banky“.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

10. V § 6 odst. 3 se slova „odstavce 1“ nahrazují slovy „odstavce 2 písm. a)“.

11. V § 7 odstavec 1 zní:

„(1) Banka, která je podle zákona upravujícího činnost bank nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky povinna udržovat kapitálový poměr na konsolidovaném základě, sestavuje a předkládá

a)   výkazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky a předpisů jej provádějících a
b)   za každý kalendářní rok do 31. března podle stavu k 31. prosinci předcházejícího roku výkaz FPK (ČNB) 10-01 „Plán financování banky na konsolidovaném základě“.“.

12. V § 8 odst. 1 se slova „e) až g)“ nahrazují slovy „e) a f)“.

13. V § 9 odst. 1 větě první se za slovy „výkaz E (ČNB) 9-01“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „výkaz E (ČNB) 10-01“ se vkládají slova „a výkaz PLS (ČNB) 10-01“.

14. V § 9 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

15. V § 14 odstavec 2 zní:

„(2) Banka a pobočka banky z jiného než členského státu předkládají k výkazům BD (ČNB) 23-04, FPS (ČNB) 10-01 a FPK (ČNB) 10-01 doplňkové informace, jejichž obsah je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.“.

16. V příloze č. 1 bodu 14 větě druhé se slova „pojištěné vklady klientů,“ zrušují.

17. V příloze č. 1 se bod 27 zrušuje.

Dosavadní body 28 až 37 se označují jako body 27 až 36.

18. V příloze č. 1 bodu 27 se věta třetí zrušuje.

19. V příloze č. 1 bodu 30 se za slova „podrozvahových položek podle“ vkládají slova „časových pásem“ a slova „a podle typu úrokové sazby“ se zrušují.

20. V příloze č. 1 bodu 32 větě první se slova „o členech vedoucích orgánů“ nahrazují slovy „o osobách ve vrcholovém vedení“.

21. V příloze č. 1 bodu 32 větě druhé se za slovy „5 %“ čárka nahrazuje slovem „a“ a slova „a představitelích a pracovnících banky nebo pobočky zahraniční banky“ se zrušují.

22. Na konci přílohy č. 1 se doplňují body 37 až 40, které znějí:

„37.  FPS (ČNB) 10-01 „Plán financování banky“
Výkaz obsahuje informace o aktuální pozici a pozici banky v následujících třech letech z hlediska jejího financování. Zahrnuje údaje o úvěrech, vkladech a emitovaných cenných papírech, zdrojích financování z veřejného sektoru, pojištěných a nepojištěných vkladech a ostatních finančních nástrojích, strukturách inovativního financování, prognóze ukazatelů likvidity, cenové tvorbě u úvěrů a vkladů, úvěrech a vkladech v nejvýznamnějších třech měnách a o plánech nabývání, ukončení a snížení velikosti úvěrů a vkladů.
38.  FPK (ČNB) 10-01 „Plán financování banky na konsolidovaném základě“
Výkaz obsahuje informace o aktuální pozici a pozici banky v následujících třech letech z hlediska jejího financování na konsolidovaném základě. Zahrnuje údaje o úvěrech, vkladech a emitovaných cenných papírech, zdrojích financování z veřejného sektoru, pojištěných a nepojištěných vkladech a ostatních finančních nástrojích, strukturách inovativního financování, prognóze ukazatelů likvidity, cenové tvorbě u úvěrů a vkladů, úvěrech a vkladech v nejvýznamnějších třech měnách a o plánech nabývání, ukončení a snížení velikosti úvěrů a vkladů.
39.  FIS (ČNB) 90-04 „Výkonné a nevýkonné expozice a expozice s úlevou“
Výkaz obsahuje informace o výkonných expozicích a nevýkonných expozicích se selháním a se znehodnocením týkajících se dluhových cenných papírů a úvěrů v sektorové struktuře a v členění podle pásem zbytkové doby splatnosti a informace o přijatých kolaterálech k těmto výkonným a nevýkonným expozicím. Dále obsahuje informace o úlevách podle typu, které byly realizovány vůči dluhovým cenným papírům a úvěrům v sektorové struktuře. U jednotlivých typů pohledávek je vykazována i kumulovaná hodnota znehodnocení a hodnota kumulovaných změn reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika a rezerv.
40.  BD (ČNB) 24-04 „Čtvrtletní výkaz o pojištěných pohledávkách z vkladů“
Výkaz obsahuje údaje o pojištěných a krytých pohledávkách z vkladů u banky v členění podle typu věřitele.“.

23. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 346/2013 Sb.

Obsah informací předkládaných bankou České národní bance

1. K předkládanému výkazu BD (ČNB) 23-04 vypracuje banka a pobočka zahraniční banky z jiného než členského státu komentář, který zašle v elektronické podobě v termínu shodném s termínem předložení výkazu. V komentáři banka a pobočka zahraniční banky z jiného než členského státu uvede základní parametry a předpoklady systému výpočtu a podíl výsledku standardizovaného šoku na kapitálu v procentním vyjádření podle jednotlivých měn, a to pro každou měnu s minimálně 5% podílem na hodnotě aktiv či závazků investičního portfolia a agregovaným způsobem pro zbývající měny investičního portfolia. Banka uvede, zda použila metodu paralelního posunu výnosové křivky o 200 bazických bodů oběma směry nebo metodu 1. a 99. percentilu jednodenní pozorované změny sazeb (v takovém případě banka uvede metodu výpočtu percentilů). Dále uvede informace o metodě výpočtu dopadu standardizovaného šoku (způsob mapování nástrojů do pozic/cash-flow, agregace do časových pásem, použitá diskontní křivka, metoda interpolace) a popis všech předpokladů a modelů týkajících se nakládání s položkami, jejichž odhadovaná doba přecenění použitá při výpočtu je odlišná od smluvní doby přecenění (například běžné účty) včetně jejich rozložení do časových pásem použitých bankou při výpočtu dopadu regulatorního úrokového šoku (v rámci komentáře nebo v přiloženém *.xls souboru).

2. K předkládaným výkazům FPS (ČNB) 10-01 a FPK (ČNB) 10-01 vypracuje banka v případě vykázání informací o inovativním financování komentář, který zašle v elektronické podobě v termínu shodném s termínem předložení výkazu. V komentáři banka uvede podrobné informace ke strukturám inovativního financování (informace o podkladových produktech vykázaných pro plánované pozice za následující tři roky). Dodatečné informace obsahují minimálně podrobnosti o struktuře produktů, částkách jednotlivých produktů, protistranách, splatnostech a o datu první emise.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Výkazy podle § 6 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 346/2013 Sb., ve znění účinném ode dne 1. prosince 2015, sestaví banka poprvé k 31. prosinci 2015.

2. Výkazy podle § 7 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 346/2013 Sb., ve znění účinném ode dne 1. prosince 2015, sestaví banka uvedená v § 7 odst. 1 poprvé k 31. prosinci 2015.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 9 a 11, pokud jde o § 6 odst. 2 písm. b) a § 7 odst. 1 písm. b), která nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2015.

Guvernér:
v z. prof. PhDr. Ing. Tomšík, Ph.D., v. r.
viceguvernér

E-shop

Tvorba a distribuce pojištění osob

Tvorba a distribuce pojištění osob

Alexander Kult - C. H. Beck

Publikace se zabývá terminologií pojistného práva, pravidly tvorby a distribuce pojistného produktu, plněním informačních povinností a uzavíráním, obsahem, platností a konstrukčními prvky pojistné smlouvy. Autor v úvodu vysvětluje terminologii pojistného práva a upozorňuje na ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1482 - Bankovnictví, Praní špinavých peněz, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

ÚZ č. 1482 - Bankovnictví, Praní špinavých peněz, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Sagit, a. s.

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do sedmi kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; praní špinavých peněz; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Iveta Chmielová Dalajková - Wolters Kluwer, a. s.

Veřejný sektor České republiky může naplňovat moderní prvky personalistiky 21. století a očekávání veřejnosti pouze tehdy, pokud ho vykonávají a spravují vhodně motivovaní a moderními metodami řízení lidé. Lidský faktor je tak klíčovým prvkem dobré veřejné správy. Podmínky a další ...

Cena: 595 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.