Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


295

VYHLÁŠKA

ze dne 27. října 2015

o provedení některých ustanovení zákona o krmivech

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 7, § 4 odst. 10, § 5 odst. 10, § 6 odst. 4, § 7 odst. 6 a § 21a odst. 9 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 214/2007 Sb., zákona č. 33/2011 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje podrobnosti a požadavky pro výrobu, dovoz, používání, označování a uvádění krmiv, doplňkových látek a premixů na trh.

(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

§ 2
Nežádoucí látky a produkty, skladištní škůdci
[K § 3 odst. 7 písm. a) a b) zákona]

(1) Obsah nežádoucích látek v produktech ke krmení je považován za přípustný, pokud výsledek analýzy nepřekročí maximální limity obsahu uvedené v přímo použitelných předpisech Evropské unie, které upravují oblast nežádoucích látek2).

(2) Seznam skladištních škůdců s vyobrazením je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3
Zvláštní účely výživy
[K § 3 odst. 7 písm. d) zákona]

(1) Požadavky na označování krmiv určených ke zvláštním účelům výživy jsou stanoveny nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, a o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES. Zvláštní účely výživy, jejich hlavní nutriční charakteristiky, určení a doporučená doba používání, jakož i další povinné údaje v označení včetně deklarace a jejich použití jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Další požadavky vyplývající z nařízení Evropské unie3), kterými je doplňován unijní seznam krmiv pro zvláštní účely výživy, nejsou dotčeny obsahem části B přílohy č. 2 k této vyhlášce.

§ 4
Doplňkové látky
[K § 3 odst. 7 písm. e) zákona]

Seznam a účel užití povolených doplňkových látek je uveden v přímo použitelných předpisech Evropské unie, které upravují oblast doplňkových látek4), a v části B přílohy č. 3 k této vyhlášce, pokud tyto doplňkové látky nejsou povoleny přímo použitelnými předpisy Evropské unie, které upravují oblast doplňkových látek4).

§ 5
Obsah příloh k žádostem o schválení nebo registraci provozu
(K § 4 odst. 10 a § 5 odst. 10 zákona)

(1) K žádosti o schválení provozu pro výrobu nebo uvádění produktů ke krmení na trh samostatně pro každý provoz žadatelé připojí

a)   výrobce přílohy uvedené v § 4 odst. 4 písm. a) až c), e) až g) a j) až l) zákona,
b)   distributor přílohy uvedené v § 4 odst. 4 písm. a) a j) až m) zákona,
c)   dodavatel přílohy uvedené v § 4 odst. 4 písm. a) a j) až l) zákona, pokud provádí balení také v § 4 odst. 4 písm. b) zákona a
d)   dovozce přílohy uvedené v § 4 odst. 4 písm. h) až m) zákona, pokud provádí balení také v § 4 odst. 4 písm. b) zákona.

(2) K žádosti o registraci provozu pro výrobu nebo uvádění produktů ke krmení na trh samostatně pro každý provoz žadatelé připojí

a)   výrobce, kromě prvovýrobce, přílohy uvedené v § 5 odst. 4 písm. a) až c), e) až g) a j) až l) zákona,
b)   distributor přílohy uvedené v § 5 odst. 4 písm. a), k) a l) zákona,
c)   dodavatel, mimo dopravce, přílohy uvedené v § 5 odst. 4 písm. a) a j) až l) zákona, pokud provádí balení, také v § 5 odst. 4 písm. b) zákona,
d)   dopravce přílohy uvedené v § 5 odst. 4 písm. j) a l) zákona,
e)   dovozce přílohy uvedené v § 5 odst. 4 písm. h) až l) zákona, pokud provádí balení, také v § 5 odst. 4 písm. b) zákona a
f)   prvovýrobce, který vyrábí krmné směsi, přílohu uvedenou v § 5 odst. 4 písm. a) zákona.

(3) Pokud žadatel o schválení provozu vykonává rovněž činnosti podléhající registraci, připojí rovněž přílohy podle odstavce 2.

§ 6
Údaje o krmivu
(K § 4 odst. 10 a § 5 odst. 10 zákona)

(1) Žadatel o schválení nebo registraci provozu pro výrobu v příloze týkající se údajů o krmivu uvede

a)   u krmných surovin a doplňkových látek skupiny a druhy, případně jejich obchodní názvy,
b)   u krmných směsí druhy zvířat, pro které jsou určeny; těmito zvířaty jsou
   1. zvířata určená k produkci potravin,
   2. zvířata určená k produkci potravin kromě přežvýkavců a ryb,
   3. přežvýkavci,
   4. ryby,
   5. zvířata neurčená k produkci potravin a
   6. masožravá kožešinová zvířata,
c)   údaje o použití krmných surovin živočišného původu a
d)   metodu zkoušení nových krmných surovin, pokud není uvedena v nařízení Komise (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna 2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv.

(2) Žadatel o schválení nebo registraci provozu pro uvádění produktů ke krmení na trh v příloze týkající se údajů o krmivu uvede

a)   skupiny krmných surovin,
b)   u doplňkových látek kategorie a funkční skupiny,
c)   u krmných směsí druhy zvířat, pro které jsou určeny; těmito zvířaty jsou zvířata uvedená v odstavci 1 písm. b),
d)   druhy krmných surovin živočišného původu, popřípadě údaje o jejich použití v kompletních a doplňkových krmivech, a
e)   metodu zkoušení nových krmných surovin, pokud není uvedena v nařízení Komise (ES) č. 152/2009.

(3) V příloze týkající se údajů o krmivu kromě údajů uvedených v odstavci 2 uvede dovozce druhy dovážených produktů ke krmení, u premixů a krmných směsí také jejich složení a užití, případně obchodní název.

(4) Provozovatel na úrovni prvovýroby, který vyrábí krmné směsi s použitím doplňkových krmiv v příloze týkající se údajů o krmivu, uvede

a)   druhy zvířat, pro které jsou určeny, a
b)   údaje o použití krmných surovin živočišného původu.

§ 7
Ověření homogenity doplňkových látek v krmivech nebo premixech
(K § 4 odst. 10 a § 5 odst. 10 zákona)

(1) Homogenitou se rozumí vlastnost, která vyjadřuje stejnorodé rozptýlení doplňkových látek v premixu nebo krmivu obecně. Produkt ke krmení je homogenní, pokud variační koeficient nepřesahuje 5 % u doplňkových látek a premixů nebo 10 % u ostatních krmiv.

(2) Účinnost míchacího zařízení, pokud jde o homogenitu, prokazuje provozovatel Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (dále jen „ústav“) dokladem, který obsahuje

a)   název a adresu provozu,
b)   typ míchacího zařízení, výrobní číslo a rok výroby,
c)   název výrobce míchacího zařízení,
d)   dobu míchání a počet otáček míchacího elementu a
e)   doklad o homogenitě přiložený výrobcem míchacího zařízení jako součást technické dokumentace nebo prohlášení provozovatele, že prokázal účinnost míchacího zařízení, pokud jde o homogennost v souladu s přílohou II Zařízení a vybavení bod 3. písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv.

(3) Ověření homogenity produktu ke krmení provádí provozovatel v závislosti na množství a druhu vyráběného produktu pravidelně nejméně jednou za 2 roky.

(4) Způsob ověření homogenity zveřejní ústav na svých internetových stránkách.

§ 8
Osvědčení o odborné způsobilosti
(K § 6 odst. 4 zákona)

Osvědčení o odborné způsobilosti vydává ústav k

a)   výrobě a uvádění doplňkových látek na trh žadateli s vysokoškolským vzděláním získaným absolvováním magisterského studijního programu v oblasti biologie nebo chemie nebo biotechnologie nebo farmacie nebo lékařství nebo veterinárního lékařství nebo potravinářství nebo zemědělství a s odbornou praxí v minimální délce 2 let ve výrobě nebo používání doplňkových látek,
b)   výrobě premixů, kompletních a doplňkových krmiv s použitím doplňkových látek nebo s použitím premixů
   1. žadateli s vysokoškolským vzděláním získaným absolvováním magisterského studijního programu v oblasti zemědělství nebo veterinárního lékařství, nebo
   2. žadateli s vysokoškolským vzděláním získaným absolvováním magisterského nebo bakalářského studijního programu v oblasti biologie a s odbornou praxí v minimální délce 2 let ve výrobě nebo uvádění premixů nebo kompletních a doplňkových krmiv s použitím doplňkových látek nebo s použitím premixů na trh,
c)   výrobě krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů žadateli se středním vzděláním s maturitní zkouškou ve skupině oborů vzdělání Potravinářství a potravinářská chemie, ve skupině oborů vzdělání Zemědělství a lesnictví a ve skupině oborů vzdělání Veterinářství a veterinární prevence a s odbornou praxí v minimální délce 2 let ve výrobě krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů,
d)   uvádění premixů na trh žadateli se středním vzděláním s maturitní zkouškou.

§ 9
Pojízdná výrobna krmiv
[§ 7 odst. 6 písm. b) zákona]

Provozovatel pojízdné výrobny krmiv předkládá ústavu časový plán výroby krmiv, který obsahuje předpokládané období provozu, datum, hodinu a místo výroby, druhy vyráběných krmiv a registrační značku vozidla pojízdné výrobny krmiv.

§ 10
Kontrola rizik u prvovýrobců
[§ 7 odst. 6 písm. c) zákona]

V provozech/činnostech na úrovni prvovýroby musí provozovatel zabránit tomu, aby nedocházelo ke vzniku

a)   fyzikálního nebezpečí - zejména vniknutí cizích těles do produktů, například kusů dřev, kovů, znečišťujících produktů rostlinného původu,
b)   biologických nebezpečí, kterými jsou zejména
   1. vznik patogenní mikroflóry, zejména ze zeminy a vody, salmonely,
   2. vznik mykotoxinů produkovaných plísněmi, zejména aflatoxiny, fumonisiny, nebo
   3. živočišní škůdci, zejména riziko zavlečení nákazy hmyzem, volně žijícími ptáky a hlodavci,
c)   chemických nebezpečí, kterým jsou zejména
   1. těžké kovy, zejména arzen, kadmium, olovo, rtuť,
   2. zakázané látky a produkty uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 a nežádoucí látky a produkty uvedené v přímo použitelných předpisech Evropské unie2), nebo
3.  nesprávná používání doplňkových látek v krmivech.

§ 11
Kategorie krmných surovin k označování krmiv pro zvířata neurčená k produkci potravin s výjimkou kožešinových zvířat

Názvy kategorií krmných surovin, kterými se může v označení krmiv pro zvířata neurčená k produkci potravin, s výjimkou kožešinových zvířat, nahradit specifický název krmné suroviny, jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

Biologické zkoušení krmiv
(§ 21a odst. 9 zákona)
§ 12

(1) Technické parametry a metody provádění biologického zkoušení produktů ke krmení, včetně metod zkoušení jakosti živočišných produktů a způsobu zpracování souhrnné dokumentace slouží zejména k ověření tvrzení v označení produktů ke krmení ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009.

(2) Zkoušení doplňkových látek se provádí podle nařízení Komise (ES) č. 429/2008 ze dne 25. dubna 2008 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypracování a podávání žádostí a vyhodnocování a povolování doplňkových látek.

§ 13
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle vyhlášky č. 356/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 14
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.  Vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.
2.  Vyhláška č. 178/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.
3.  Vyhláška č. 169/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 178/2009 Sb.
4.  Vyhláška č. 336/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
5.  Vyhláška č. 198/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
6.  Vyhláška č. 25/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 15
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Směrnice Komise 82/475/EHS ze dne 23. června 1982, kterou se stanoví skupiny krmných surovin, které mohou být použity k označování krmných směsí pro domácí zvířata, v platném znění.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech, v platném znění.
Směrnice Komise 2008/38/ES ze dne 5. března 2008, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy, v platném znění.
2)   Například Nařízení Komise (EU) č. 574/2011 ze dne 16. června 2011, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální limity dusitanů, melaminu, Ambrosia spp. a o křížovou kontaminaci určitými kokcidiostatiky a histomonostatiky, a kterým se konsolidují přílohy I a II uvedené směrnice.
Nařízení Komise (EU) č. 277/2012 ze dne 28. března 2012, kterým se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy a akční prahy dioxinů a polychlorovaných bifenylů, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy a akční prahy dioxinů a polychlorovaných bifenylů.
Nařízení Komise (EU) č. 744/2012 ze dne 16. srpna 2012, kterým se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, fluoru, olova, rtuti, endosulfanu, dioxinů, Ambrosia spp., diclazurilu a lasalocidu sodného A a o akční prahy pro dioxiny.
Nařízení Komise (EU) č. 107/2013 ze dne 5. února 2013, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy melaminu v krmivech v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu.
Nařízení Komise (EU) č. 1275/2013 ze dne 6. prosince 2013, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, kadmia, olova, dusitanů, hořčičného oleje těkavého a škodlivých botanických nečistot.
Nařízení Komise (ES) č. 2015/186, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, fluoru, olova, rtuti, endosulfanu a semen druhu Ambrosia.
3)   Například nařízení Komise (EU) č. 1070/2010 ze dne 22. listopadu 2010, kterým se mění směrnice 2008/38/ES, pokud jde o doplnění podpory metabolismu kloubů při osteoartróze u psů a koček jakož zvláštního účelu výživy na seznam určených užití.
Nařízení Komise (ES) č. 5/2014 ze dne 6. ledna 2014, kterým se mění směrnice 2008/38/ES, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy.
Nařízení Komise (ES) č. 1123/2014 ze dne 22. října 2014, kterým se mění směrnice 2008/38/ES, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy.
4)   Například nařízení Komise (ES) č. 2148/2004 ze dne 16. prosince 2004 o trvalém a dočasném povolení některých doplňkových látek a o povolení nových použití již povolené doplňkové látky v krmivech, nařízení Komise (ES) č. 358/2005 ze dne 2. března 2005 o časově neomezeném povolení některých doplňkových látek a povolení nových použití doplňkových látek, které jsou již povoleny v krmivech, nařízení Komise (ES) č. 492/2006 ze dne 27. března 2006 o dočasném a trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech.

E-shop

Zákon o státní službě - Komentář, 2. vydání

Zákon o státní službě - Komentář, 2. vydání

prof. JUDr. Jan Pichrt, ph.D., Mgr. Jiří Kaucký, doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Právní stav komentáře je k 1. 4. 2020. Na knižní trh přichází 2. vydání komentáře, který již při první edici před 5 lety prokázal, že jeho autoři rozhodně nechtějí s výkladem „končit tam, kde začíná problém“. Osobní zkušenosti mnohých členů autorského kolektivu s aplikací zákona o ...

Cena: 2 745 KčKOUPIT

Exekuční řád. Komentář. 5. vydání

Exekuční řád. Komentář. 5. vydání

Martina Kasíková, Miroslava Jirmanová, Jaroslav Hubáček, Vladimír Plášil, Karel Šimka, Zdeněk Kučera - C. H. Beck

Časté novelizace exekučního řádu i občanského soudního řádu v jeho exekuční části a také četná judikatura soudů všech stupňů i Ústavního soudu vytvořily z exekučního práva nepřehlednou materii. Komentář podává aktuální výklad jednotlivých ustanovení zákona vycházející ze současné ...

Cena: 2 490 KčKOUPIT

Zákon o veřejných výzkumných institucích - Komentář /Beck/

Zákon o veřejných výzkumných institucích - Komentář /Beck/

Tomáš Kaplan, Alžběta Sojková - C. H. Beck

Komentář k zákonu č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích je první publikací na knižním trhu zabývající se problematikou veřejných výzkumných institucích, jejich existence, předmětu činnosti, hospodaření s majetkem a působností jednotlivých orgánů a jejich zřizovatelů, a ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.