Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


250

VYHLÁŠKA

ze dne 16. září 2015,

kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb., vyhlášky č. 397/2005 Sb., vyhlášky č. 349/2007 Sb., vyhlášky č. 469/2008 Sb., vyhlášky č. 419/2010 Sb., vyhlášky č. 413/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2013 Sb. a vyhlášky č. 293/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 1 úvodní části se slova „příslušné předpisy Evropské unie1a)“ nahrazují slovy „příslušný předpis Evropské unie21), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie22)“.

Poznámky pod čarou č. 21 a 22 znějí:


21) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS.
22) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008.“.

Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje.

2. V § 1 písm. f) se slova „nebo jeho části, zejména organizační složky nebo pobočky“ nahrazují slovy „ , pobočky nebo jiné části obchodního závodu“.

3. V § 2 odst. 2 se za slova „§ 19a“ vkládají slova „a 23a“ a věta poslední se zrušuje.

4. V § 2 odst. 3 se číslo „26“ nahrazuje číslem „27“, slova „ , s výjimkou přeměny bytových družstev,“ se zrušují, slova „ustanovení § 14“ se nahrazují slovy „§ 14a“ a slovo „zjednodušeném“ se nahrazuje slovem „zkráceném“.

5. V § 3 odst. 1 se slova „účetních jednotek podle § 2 zahrnuje rozvahu (bilanci), výkaz zisku a ztráty, přílohu a může zahrnout přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu“ nahrazují slovy „je stanovena § 18 zákona“.

6. V § 3 odst. 2 a 3 se za slovo „uspořádány“ vkládají slova „a označeny“ a věta poslední se zrušuje.

7. V § 3 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ ; informace v ní se uvádějí v tomtéž pořadí, v jakém jsou vykázány položky v rozvaze a výkazu zisku a ztráty“.

8. V § 3 odst. 7 se slova „účetní závěrku podle § 18 odst. 3 zákona“ nahrazují slovy „rozvahu a výkaz zisku a ztráty (§ 3a) a přílohu v účetní závěrce (§ 39 až 39c)“, slova „nebo ve zjednodušeném rozsahu“ se nahrazují slovy „ , nebo ve zkráceném rozsahu“ a věta poslední se zrušuje.

9. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

㤠3a

(1) Rozvaha v plném rozsahu zahrnuje všechny položky podle přílohy č. 1 k této vyhlášce a sestavuje ji účetní jednotka, která je

a)   velkou účetní jednotkou,
b)   střední účetní jednotkou,
c)   malou účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo
d)   mikro účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

(2) Rozvaha ve zkráceném rozsahu zahrnuje

a)   položky podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, a to pouze položky označené písmeny a římskými číslicemi s výjimkou položek „C.II.1. Dlouhodobé pohledávky“ a „C.II.2. Krátkodobé pohledávky“ a může ji sestavovat malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo
b)   položky podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, a to pouze položky označené písmeny, a může ji sestavovat mikro účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

(3) Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu zahrnuje všechny položky podle přílohy č. 2 nebo 3 k této vyhlášce a sestavuje ji

a)   účetní jednotka, která je obchodní společností, a
b)   z ostatních účetních jednotek ta, která je
1.  velkou účetní jednotkou,
2.  střední účetní jednotkou,
3.  malou účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo
4.  mikro účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

(4) Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu zahrnuje položky podle přílohy č. 2 nebo 3 k této vyhlášce, a to pouze položky označené římskými číslicemi, písmeny a výpočtové položky, a může ji sestavit malá účetní jednotka nebo mikro účetní jednotka, která

a)   není obchodní společností a
b)   nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

(5) Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu zahrnuje informace

a)   podle § 39 a 39b a vyhotovuje ji účetní jednotka, která je
1.  velkou účetní jednotkou; tato účetní jednotka uvede i doplňující informace stanovené § 39c, nebo
2.  střední účetní jednotkou,
b)   podle § 39 a 39a a vyhotovuje ji účetní jednotka, která je
1.  malou účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo
2.  mikro účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

(6) Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu zahrnuje informace podle § 39 a může ji sestavit malá účetní jednotka a mikro účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.“.

10. V § 4 odst. 2 se slova „velkých písmen latinské abecedy“ nahrazují slovem „písmen“ a slova „znaménky „+“ a“ se zrušují.

11. Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

12. V § 4 odst. 5 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

13. V § 4 se odstavce 8 až 10 zrušují.

Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 8.

14. V § 4 odst. 8 se slova „A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období“ nahrazují slovy „A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období“.

15. V § 6 odst. 1 se slova „zřizovací výdaje“ zrušují.

16. V § 6 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena a) až e).

17. V § 6 odst. 3 písm. b) se slova „písmenu b)“ nahrazují slovy „písmeni a)“.

18. V § 6 odst. 3 písm. c) větě čtvrté se za slovo „měsíců“ vkládají slova „ , nejdéle však 120 měsíců“.

19. V § 6 odst. 3 písm. e) se slova „individuální referenční množství mléka5b)“ zrušují.

Poznámka pod čarou č. 5b zní:


5b)  Například zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 196/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic.“.

20. V § 6 odst. 5 se slova „B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek“ nahrazují slovy „B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek“.

21. V § 6 odst. 6 se slova „B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek“ nahrazují slovy „B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek“.

22. V § 6 odst. 7 se slova „B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek“ nahrazují slovy „B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek“.

23. V § 7 odstavec 1 zní:

„(1) Položka „B.II.1.1. Pozemky“ obsahuje pozemky bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zbožím (§ 9 odst. 5). Tato položka neobsahuje součásti pozemku, které jsou odpisovány a vykazují se jako majetek nebo jeho části v položkách „B.II.1.2. Stavby“, „B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů“ a „B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek“ podle odstavce 6 písm. a).“.

24. V § 7 odst. 2 se slova „B.II.2. Stavby“ nahrazují slovy „B.II.1.2. Stavby“.

25. V § 7 odst. 2 písm. a) se slova „předpisů,7)“ nahrazují slovy „předpisů5d),“.

Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

26. V § 7 odst. 3 se slova „B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí“ nahrazují slovy „B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory“.

27. V § 7 odst. 3 písm. b) se slova „samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí“ nahrazují slovy „hmotné movité věci a jejich soubory“, slova „Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí“ se nahrazují slovy „Hmotné movité věci a jejich soubory“ a slova „B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí“ se nahrazují slovy „B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory“.

28. V § 7 odst. 4 se slova „B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů“ nahrazují slovy „B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů“.

29. V § 7 odst. 5 se slova „B.II.5. Dospělá zvířata a jejich skupiny“ nahrazují slovy „B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny“.

30. V § 7 odst. 6 se slova „B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek“ nahrazují slovy „B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek“, slova „odst. 4“ se nahrazují slovy „odst. 5“ a slova „B.II.2. Stavby“ se nahrazují slovy „B.II.1.2. Stavby“.

31. V § 7 odst. 7 se slova „B.II.2. Stavby“ nahrazují slovy „B.II.1.2. Stavby“ a slova „B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí“ se nahrazují slovy „B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory“.

32. V § 7 odst. 8 se slova „B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek“ nahrazují slovy „B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek“.

33. V § 7 odst. 9 se slova „B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek“ nahrazují slovy „B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek“.

34. V § 7 odst. 10 se slova „B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku“ nahrazují slovy „B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku“.

35. V § 8 odst. 1 se slova „B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly“ nahrazují slovy „B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly“, slova „nepředstavují podíl v ovládaných osobách nebo podíl v účetních jednotkách pod podstatným vlivem,12b)“ se nahrazují slovy „nejsou vykázány v položkách „B.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba“ a „B.III.3. Podíly – podstatný vliv“,“.

Poznámka pod čarou č. 12b se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

36. V § 8 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

37. V § 8 odst. 2 se slova „B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek“ nahrazují slovy „B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek“ a slova „poskytnuté dlouhodobé zápůjčky a úvěry, pokud nejsou vykázány v položce „B.III.4. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv“ a“ se zrušují.

38. V § 8 odst. 3 se slova „B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek“ nahrazují slovy „B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek“.

39. V § 9 odst. 1 písm. g) se slova „samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí“ nahrazují slovy „hmotné movité věci a jejich soubory“ a slova „B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí“ se nahrazují slovy „B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory“.

40. V § 9 odst. 3 se slova „C.I.3. Výrobky“ nahrazují slovy „C.I.3.1. Výrobky“.

41. V § 9 odst. 4 se slova „B.II.5. Dospělá zvířata a jejich skupiny“ nahrazují slovy „B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny“ a slova „C.I.5. Zboží“ se nahrazují slovy „C.I.3.2. Zboží“.

42. V § 9 odst. 5 se slova „C.I.5. Zboží“ nahrazují slovy „C.I.3.2. Zboží“.

43. V § 9 odst. 6 se slova „C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby“ nahrazují slovy „C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby“.

44. V § 10 odst. 1 se slova „C.II. Dlouhodobé pohledávky“ nahrazují slovy „C.II.1. Dlouhodobé pohledávky“.

45. V § 10 odst. 2 se slova „C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů“ nahrazují slovy „C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů“.

46. V § 10 odst. 3 se slova „C.II.2. Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba“ nahrazují slovy „C.II.1.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba“.

47. V § 10 odst. 4 se slova „C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv“ nahrazují slovy „C.II.1.3. Pohledávky – podstatný vliv“.

48. V § 10 odst. 5 se slova „C.II.4. Pohledávky za společníky“ nahrazují slovy „C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky“.

49. V § 10 odstavec 6 zní:

„(6) Položka C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy“ obsahuje poskytnuté dlouhodobé zálohy a závdavky, s výjimkou záloh a závdavků na dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek, zásoby a zálohy vykazované v položce „C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy“.“.

50. V § 10 odst. 7 se slova „C.II.6. Dohadné účty aktivní“ nahrazují slovy „C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní“.

51. V § 10 odst. 8 se slova „C.II.7. Jiné pohledávky“ nahrazují slovy „C.II.1.5.4. Jiné pohledávky“.

52. V § 11 odst. 1 se slova „C.III. Krátkodobé pohledávky“ nahrazují slovy „C.II.2. Krátkodobé pohledávky“.

53. V § 11 odst. 2 se slova „v položkách „C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů“ až „C.III.4. Pohledávky za společníky“, „C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy“ a „C.III.8. Dohadné účty aktivní“ je obdobné obsahovému vymezení dlouhodobých pohledávek v položkách „C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů“ až „C.II.4. Pohledávky za společníky“, „C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy“ a „C.II.6. Dohadné účty aktivní““ nahrazují slovy „je obdobné obsahovému vymezení dlouhodobých pohledávek v § 10“ a slova „ , 4 a 5“ se nahrazují slovy „a 4“.

54. V § 11 odstavec 3 zní:

„(3) Položky „C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba“ a „C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv“ obsahují i poskytnuté zápůjčky a úvěry.“.

55. V § 11 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 7 se označují jako odstavce 4 až 6.

56. V § 11 odst. 4 se slova „C.III.4. Pohledávky za společníky“ nahrazují slovy „C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky“.

57. V § 11 odst. 5 se slova „C.III.6. Stát - daňové pohledávky“ nahrazují slovy „C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky“.

58. V § 11 odstavec 6 zní:

„(6) Položka „C.II.2.4.6. Jiné pohledávky“ obsahuje kromě titulů uvedených v položce „C.II.1.5.4. Jiné pohledávky“ zejména pohledávky vkladatele z titulu vkladu do doby zápisu do obchodního rejstříku a poskytnuté zápůjčky a úvěry, s výjimkou zápůjček a úvěrů vykazovaných v položkách „C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba“, „C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv“ a „C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky“.“.

59. V § 12 se odstavce 1 a 2 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 3.

60. V § 12 se slova „C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly“ nahrazují slovy „C.III. Krátkodobý finanční majetek“.

61. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu zní:

㤠12a
Peněžní prostředky

(1) Položka „C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně“ obsahuje peníze v pokladně a ceniny, popřípadě peníze na cestě vztahující se k této položce.

(2) Položka „C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech“ obsahuje zůstatky peněžních prostředků na účtech zejména v bankách nebo ve spořitelních a úvěrních družstvech, popřípadě peníze na cestě vztahující se k této položce. Pasivní zůstatek u účtu peněžních prostředků ke konci rozvahového dne je obsahem krátkodobých závazků v položce „C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím“.“.

62. V § 13 odst. 1 se slova „D.I. Časové rozlišení“ nahrazují slovy „D. Časové rozlišení aktiv“.

63. V § 13 odst. 2 se slova „D.I.1. Náklady příštích období“ nahrazují slovy „D.1. Náklady příštích období“.

64. V § 13 odst. 3 se slova „D.I.2. Komplexní náklady příštích období“ nahrazují slovy „D.2. Komplexní náklady příštích období“.

65. V § 13 odst. 4 se slova „D.I.3. Příjmy příštích období“ nahrazují slovy „D.3. Příjmy příštích období“.

66. V § 14a odst. 1 se slova „A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací“ nahrazují slovy „A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací“.

67. V § 14a odst. 2 se slova „A.II.5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací“ nahrazují slovy „A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací“.

68. V § 14a odst. 3 se slova „A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací“ nahrazují slovy „A.II.2.5 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací“.

69. V § 16 odst. 1 se slova „B.I. Rezervy“ nahrazují slovy „B. Rezervy“.

70. V § 16 odst. 2 se slova „B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky“ nahrazují slovy „B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky“.

71. V § 16 odst. 3 se slova „B.I.3. Rezerva na daň z příjmů“ nahrazují slovy „B.2. Rezerva na daň z příjmů“.

72. V § 16 odst. 4 se slova „B.I.4. Ostatní rezervy“ nahrazují slovy „B.4. Ostatní rezervy“.

73. V § 17 odst. 1 se slova „B.II. Dlouhodobé dluhy“ nahrazují slovy „C.I. Dlouhodobé závazky“.

74. V § 17 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Položka „C.I.1. Vydané dluhopisy“ obsahuje zejména dluhy emitenta z titulu vydaných dluhopisů po odečtení vlastních dluhopisů.

(3) Položka „C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím“ obsahuje dluhy k bankám nebo k spořitelním a úvěrním družstvům.“.

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 4 až 10.

75. V § 17 odst. 4 se slova „B.II.1. Závazky z obchodních vztahů“ nahrazují slovy „C.I.4. Závazky z obchodních vztahů“.

76. V § 17 se odstavce 5 a 6 zrušují.

Dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako odstavce 5 až 8.

77. V § 17 odst. 5 se slova „B.II.4. Závazky ke společníkům“ nahrazují slovy „C.I.9.1. Závazky ke společníkům“.

78. V § 17 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.

79. V § 17 odst. 6 se slova „B.II.8. Dohadné účty pasivní“ nahrazují slovy „C.I.9.2. Dohadné účty pasivní“.

80. V § 17 odstavec 7 zní:

„(7) Položka „C.I.9.3. Jiné závazky“ obsahuje u všech účetních jednotek jiné dlouhodobé dluhy, například dluhy z pachtu obchodního závodu, dluhy z koupě obchodního závodu a prodané opce. Dále obsahuje dluhy z titulu přijatých zápůjček, s výjimkou dluhů vykázaných v položkách „C.I.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba“, „C.1.7. Závazky - podstatný vliv“ a „C.I.9.1. Závazky ke společníkům“.“.

81. V § 18 odst. 1 se slova „B.III. Krátkodobé závazky“ nahrazují slovy „C.II. Krátkodobé závazky“.

82. V § 18 odst. 2 se slova „B.III.1. Závazky z obchodních vztahů“ až „B.III.3. Závazky - podstatný vliv“, „B.III.9. Vydané dluhopisy“ ‰‰a „B.III.10. Dohadné účty pasivní“ je obdobné obsahovému vymezení položek dlouhodobých závazků „B.II.1. Závazky z obchodních vztahů“ až „B.II.3. Závazky - podstatný vliv“, „B.II.6. Vydané dluhopisy“ a „B.II.8. Dohadné účty pasivní“ nahrazují slovy „je obdobné obsahovému vymezení dlouhodobých závazků v § 17 s odchylkou uvedenou v odstavci 3“.

83. V § 18 odst. 3 se slova „B.III.4. Závazky ke společníkům“ nahrazují slovy „C.II.8.1. Závazky ke společníkům“.

84. V § 18 odst. 4 se slova „B.III.5. Závazky k zaměstnancům“ nahrazují slovy „C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům“.

85. V § 18 odst. 5 se slova „B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění“ nahrazují slovy „C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění“.

86. V § 19 odst. 1 se slova „C.I. Časové rozlišení“ nahrazují slovy „D. Časové rozlišení pasiv“.

87. V § 19 odst. 2 se slova „C.I.1. Výdaje příštích období“ nahrazují slovy „D.1. Výdaje příštích období“.

88. V § 19 odst. 3 se slova „C.I.2. Výnosy příštích období“ nahrazují slovy „D.2. Výnosy příštích období“.

89. § 20 až 23 včetně nadpisů znějí:

㤠20
Náklady vynaložené na prodané zboží

Položka „A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží“ obsahuje náklady související s pořízením prodaného zboží v návaznosti na ocenění úbytku prodaného zboží.

§ 21
Služby

Položka „A.3. Služby“ obsahuje náklady související s dodanými službami, například náklady na opravy a udržování, cestovné, náklady na reprezentaci, nájemné a náklady na pořízení drobného nehmotného majetku.

§ 22
Změna stavu zásob vlastní činnosti

Položka „B. Změna stavu zásob vlastní činnosti“ obsahuje náklady či snížení nákladů z titulu přírůstku nebo úbytku zásob vlastní činnosti v průběhu běžného účetního období. O změně nedokončené výroby, polotovarů, výrobků a mladých a ostatních zvířat a jejich skupin je účtováno prostřednictvím příslušného účtu účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace. Tato položka může mít i zápornou hodnotu.

§ 23
Aktivace

Položka „C. Aktivace“ obsahuje snížení nákladů v provozní oblasti z titulu vytvoření zásob nebo dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vlastní činností; o nákladech souvisejících s vytvořením těchto aktiv je účtováno jako o snížení nákladů ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace. Tato položka má zápornou hodnotu.“.

90. V § 24 se slova „C. Osobní náklady“ nahrazují slovy „D. Osobní náklady“.

91. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který včetně nadpisu zní:

㤠24a
Úpravy hodnot v provozní oblasti

Položka „E. Úpravy hodnot v provozní oblasti“ obsahuje úpravy zohledňující změny v ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, zásob a pohledávek, ať již je tato změna trvalá (odpisy) nebo dočasná (opravné položky).“.

92. § 25 až 27 včetně nadpisů znějí:

㤠25
Jiné provozní výnosy

Položka „III.3. Jiné provozní výnosy“ obsahuje zejména přijaté dary v provozní oblasti, smluvní pokuty a úroky z prodlení, výnosy z postoupených pohledávek a výnosy z odepsaných pohledávek, inventarizační rozdíly, dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy13a), pojistná plnění a mimořádné provozní výnosy.

§ 26
Daně a poplatky

Položka „F.3. Daně a poplatky“ obsahuje veškeré daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, o kterých bylo účtováno účetní jednotkou jako o nákladech s výjimkou daně z příjmů.

§ 27
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

Položka „F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období“ obsahuje náklady související s tvorbou rezerv a komplexních nákladů příštích období, o kterých je účtováno na vrub příslušného účtu účtové skupiny 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti; dále obsahuje i snížení těchto nákladů související se snížením nebo zrušením rezerv a komplexních nákladů, o kterém je účtováno ve prospěch tohoto příslušného účtu. Tato položka může mít i zápornou hodnotu.“.

93. Nadpis § 28 zní: „Jiné provozní náklady“.

94. V § 28 se slova „H. Ostatní provozní náklady“ nahrazují slovy „F.5. Jiné provozní náklady“ a slova „a jejich číselné označení v rejstříku obchodování s povolenkami13c)“ se zrušují.

95. Na konci textu § 28 se doplňují slova „a jejich číselné označení v rejstříku obchodování s povolenkami13c)“.

96. V § 28 se doplňuje věta „Obsahuje i mimořádné provozní náklady.“.

97. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který včetně nadpisu zní:

㤠28a
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly

Položka „IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly“ obsahuje výnosy z podílů na zisku a tržby z prodeje podílů.“.

98. § 29 včetně nadpisu zní:

㤠29
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Položka „V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku“ obsahuje výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku a tržby z prodeje ostatního dlouhodobého finančního majetku.“.

 99. Nadpis § 30 zní: „Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem“.

100. V § 30 se slova „K. Náklady z finančního majetku“ nahrazují slovy „H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem“ a slova „například u dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou držených do splatnosti rozdíl mezi pořizovací cenou bez kuponu a jmenovitou hodnotou ve věcné a časové souvislosti“ se nahrazují slovy „zejména náklady vynaložené na prodaný ostatní dlouhodobý finanční majetek“.

101. § 31 a 32 včetně nadpisů znějí:

㤠31
Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

Položka „I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti“ obsahuje náklady související s tvorbou rezerv a opravných položek ve finanční oblasti, o kterých je účtováno na vrub příslušného účtu účtové skupiny 57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti; obsahuje i snížení těchto nákladů související se snížením nebo zrušením rezerv a opravných položek ve finanční oblasti, o kterém je účtováno ve prospěch tohoto účtu. Tato položka může mít i zápornou hodnotu.

§ 32
Výnosové úroky a podobné výnosy, nákladové úroky a podobné náklady

(1) Položka „VI. Výnosové úroky a podobné výnosy“ a položka „J. Nákladové úroky a podobné náklady“ obsahuje všechny úroky, o kterých účetní jednotka účtuje a vykazuje je ve věcné a časové souvislosti; do příslušné položky patří i úroky, které nebyly zahrnuty do vyúčtování zejména bank nebo spořitelních a úvěrních družstev.

(2) Úroky stanovené v odstavci 1 zahrnují alespoň

a)   úroky z úvěrů a zápůjček,
b)   výnosové úroky u dluhových cenných papírů ve věcné a časové souvislosti, u dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou držených do splatnosti rozdíl mezi pořizovací cenou bez kuponu a jmenovitou hodnotou dluhopisu ve věcné a časové souvislosti, u dluhopisů, jejichž úrokový výnos je stanoven rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kursem, rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou; nákladové úroky u dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou držených do splatnosti rozdíl mezi pořizovací cenou bez kuponu a jmenovitou hodnotou ve věcné a časové souvislosti.“.

102. V § 33 se slova „XI. Ostatní finanční výnosy“ nahrazují slovy „VII. Ostatní finanční výnosy“, za slovo „zejména“ se vkládají slova „tržby z prodeje krátkodobého finančního majetku, výnosy z přecenění podílů a výnosy z derivátových operací. Dále obsahuje i přijaté dary ve finanční oblasti,“ a na konci textu § 33 se doplňují slova „a mimořádné finanční výnosy“.

103. V § 34 se slova „O. Ostatní finanční náklady“ nahrazují slovy „K. Ostatní finanční náklady“, za slovo „zejména“ se vkládají slova „náklady z prodeje krátkodobého finančního majetku, náklady z přecenění podílů a náklady z derivátových operací. Dále obsahuje i poskytnuté dary ve finanční oblasti,“ a na konci textu § 34 se doplňují slova „a mimořádné finanční náklady“.

104. § 35 a 36 se zrušují.

105. V § 37 se slova „T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům“ nahrazují slovy „M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům“.

106. § 38 včetně nadpisu zní:

㤠38
Výkaz zisku a ztráty v účelovém členění

Nákladové položky „A. Náklady prodeje (včetně úprav hodnot)“, „B. Odbytové náklady (včetně úprav hodnot)“ a „C. Správní náklady (včetně úprav hodnot)“ obsahují náklady na provozní činnost členěné podle funkce. Obsahové vymezení položek „II. Ostatní provozní výnosy“, „D. Ostatní provozní náklady“, „III. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly“, „E. Náklady vynaložené na prodané podíly“, „IV. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku“, „F. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem“, „V. Výnosové úroky a podobné výnosy“, „G. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti“, „H. Nákladové úroky a podobné náklady“, „VI. Ostatní finanční výnosy“, „I. Ostatní finanční náklady“ a „K. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům“ je obdobné obsahovému vymezení položek „III. Ostatní provozní výnosy“, „F. Ostatní provozní náklady“, „IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly“, „G. Náklady vynaložené na prodané podíly“, „V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku“, „H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem“, „VI. Výnosové úroky a podobné výnosy“, „I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti“, „J. Nákladové úroky a podobné náklady“, „VII. Ostatní finanční výnosy“, „K. Ostatní finanční náklady“ a „M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům“.“.

107. § 38a se zrušuje.

108. § 39 včetně nadpisu zní:

㤠39
Základní informace v příloze v účetní závěrce

(1) Účetní jednotka v příloze v účetní závěrce uvede alespoň

a)   informace podle § 18 odst. 3 zákona,
b)   informace o použitých obecných účetních zásadách a použitých účetních metodách a odchylkách od těchto metod s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky; účetní jednotka uvede podle principu významnosti zejména způsob
1.  oceňování majetku a závazků,
2.  stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky),
3.  uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu,
4.  stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků,
c)   informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou zejména
1.  změny reálné hodnoty, včetně změn v ocenění podílů ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku a způsob jejich zaúčtování,
2.  pro každý druh derivátů uvede údaje o rozsahu a podstatě, včetně hlavních podmínek a okolností, které mohou ovlivnit výši, časový průběh a určitost budoucích peněžních toků, a tabulku s uvedením změn reálné hodnoty během účetního období na příslušném účtu v účtové skupině 41,
3.  uvede důvody a případnou výši opravné položky, pokud nebyly majetek a závazky oceněny reálnou hodnotou nebo ekvivalencí,
d)   výši závazkových vztahů (pohledávek a dluhů), které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let,
e)   celkovou výši závazkových vztahů (pohledávek a dluhů), které jsou kryty věcnými zárukami s uvedením povahy a formy těchto záruk,
f)   výši záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídících, kontrolních a případně správních orgánů s uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek a všech dosud splacených, odepsaných nebo prominutých částek a poskytnutá zajištění a ostatní plnění těmto osobám; tyto údaje se uvádějí v souhrnné výši pro každou kategorii osob,
g)   výši a povahu jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem,
h)   celkovou výši závazkových vztahů (pohledávek a dluhů), podmíněných závazkových vztahů a poskytnutých věcných záruk s uvedením jejich povahy a formy, které nejsou vykázány v rozvaze; penzijní závazky a závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku a přidruženým účetním jednotkám se uvádějí zvlášť,
i)   průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období.

(2) Malá účetní jednotka nebo mikro účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, v příloze v účetní závěrce dále uvede informaci o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů.“.

Poznámky pod čarou č. 13d až 13h se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

109. Za § 39 se vkládají nové § 39a až 39c, které včetně nadpisů znějí:

㤠39a
Další informace v příloze v účetní závěrce některých malých účetních jednotek a mikro účetních jednotek

(1) Malá účetní jednotka, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, a mikro účetní jednotka, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, v příloze v účetní závěrce uvede informace podle § 39 a dále uvede

a)   u jednotlivých položek dlouhodobých aktiv
1.  zůstatky na začátku a konci účetního období, přírůstky a úbytky během účetního období,
2.  výši opravných položek a oprávek na začátku a na konci účetního období a jejich zvýšení či snížení během účetního období,
3.  výši úroků, pokud účetní jednotka rozhodla, že jsou součástí ocenění majetku,
b)   název a sídlo účetní jednotky, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních jednotek, ke které účetní jednotka jako konsolidovaná účetní jednotka patří,
c)   povahu a obchodní účel operací účetní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze; informace o jejich finančním dopadu se neuvádějí.

(2) Účetní jednotka dále uvede informace o transakcích, které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou, a které nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek. Účetní jednotka uvede objem těchto transakcí, včetně povahy vztahu se spřízněnou stranou, a ostatní informace o těchto transakcích, které jsou nezbytné k pochopení finanční situace účetní jednotky. Spřízněnou stranou se rozumí spřízněná strana ve smyslu mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie22).

(3) Účetní jednotka může informace o jednotlivých transakcích seskupovat podle jejich charakteru s výjimkou případů, kdy jsou samostatné informace nezbytné k pochopení dopadu transakcí na finanční situaci účetní jednotky.

(4) Účetní jednotka nemusí uvádět transakce uzavřené mezi jednou nebo více účetními jednotkami konsolidačního celku, pokud jsou konsolidované účetní jednotky, které jsou stranami těchto transakcí, konsolidující jednotkou plně vlastněny.

(5) Účetní jednotka může omezit informace uvedené v odstavcích 2 a 3 pouze na transakce uzavřené mezi účetní jednotkou a

a)   členy řídících, kontrolních a případně správních orgánů,
b)   jejími konsolidujícími účetními jednotkami nebo účetními jednotkami s podstatným vlivem,
c)   jejími konsolidovanými účetními jednotkami nebo přidruženými účetními jednotkami.

§ 39b
Další informace v příloze v účetní závěrce velké účetní jednotky a střední účetní jednotky

(1) Velká účetní jednotka a střední účetní jednotka v příloze v účetní závěrce uvede informace podle § 39 a dále uvede název a sídlo konsolidovaných účetních jednotek nebo přidružených účetních jednotek s uvedením výše podílu na základním kapitálu. U těchto účetních jednotek uvede i výši vlastního kapitálu a výši výsledku hospodaření za poslední účetní období účetních jednotek, od kterých byla přijata účetní závěrka.

(2) Informace o vlastním kapitálu a výsledku hospodaření podle odstavce 1 nemusejí být uvedeny, pokud se týkají přidružené účetní jednotky, která nemá povinnost zveřejňovat účetní závěrku.

(3) Účetní jednotka neuvádí informace stanovené v odstavci 1, pokud by tyto informace svou povahou vážně poškozovaly kteroukoliv účetní jednotku, jíž se týkají; informace o vynechání těchto údajů se vždy uvede v příloze v účetní závěrce.

(4) Účetní jednotka neuvádí informace stanovené v odstavci 1 ani v případě, že údaje o konsolidované účetní jednotce nebo přidružené účetní jednotce jsou součástí její konsolidované účetní závěrky nebo součástí konsolidované účetní závěrky konsolidující účetní jednotky širší skupiny; tyto informace neuvádí ani v případě, že jde o přidruženou účetní jednotku, která je zahrnuta do její účetní závěrky nebo její konsolidované účetní závěrky ekvivalenční metodou.

(5) Dále účetní jednotka uvede

a)   název, sídlo a právní formu každé z účetních jednotek, v níž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením,
b)   název a sídlo účetní jednotky, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny účetních jednotek, ke které účetní jednotka jako konsolidovaná účetní jednotka patří,
c)   název a sídlo účetní jednotky, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních jednotek, ke které účetní jednotka jako konsolidovaná účetní jednotka patří,
d)   místo, kde je možné získat konsolidovanou účetní závěrku konsolidujících účetních jednotek uvedených v písmenech b) a c), je-li její získání možné.

(6) Dále účetní jednotka uvede i

a)   počet a jmenovitou hodnotu nebo účetní hodnotu vydaných akcií během účetního období, zvlášť za každý druh akcií; obdobně se postupuje u změn podílů,
b)   informaci o vyměnitelných dluhopisech nebo podobných cenných papírech nebo právech s vyznačením jejich počtu a rozsahu práv, která zakládají,
c)   informaci, která doplní průměrný přepočtený počet zaměstnanců podle § 39 odst. 1 písm. i) o rozčlenění podle kategorií v průběhu účetního období,
d)   výši odměn přiznaných za účetní období členům řídících, kontrolních a případně správních orgánů z důvodu jejich funkce a výši vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů těchto orgánů; údaje se uvádějí souhrnně pro každou kategorii orgánů, přičemž tyto informace nemusejí být uvedeny, jestliže by jejich uvedení umožnilo zjistit finanční situaci konkrétního člena takového orgánu,
e)   informaci o navrhovaném rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty, nebo v příslušných případech o rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty,
f)   u jednotlivých položek dlouhodobých aktiv
1.  zůstatky na začátku a konci účetního období, přírůstky a úbytky během účetního období,
2.  výši opravných položek a oprávek na začátku a na konci účetního období a jejich zvýšení či snížení během účetního období,
3.  výši úroků, pokud účetní jednotka rozhodla, že jsou součástí ocenění majetku,
g)   výši odložené daně na konci účetního období a její vývoj,
h)   povahu a obchodní účel operací účetní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze, a jejich finanční dopad na účetní jednotku, jsou-li rizika nebo přínosy vyplývající z těchto operací významné a je-li uvedení těchto rizik nebo přínosů nezbytné k posouzení finanční situace účetní jednotky,
i)   informace o transakcích, které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou, a které nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek; účetní jednotka uvede objem těchto transakcí, včetně povahy vztahu se spřízněnou stranou, a ostatní informace o těchto transakcích, které jsou nezbytné k pochopení finanční situace účetní jednotky, přičemž spřízněnou stranou se rozumí spřízněná strana ve smyslu mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie22).

(7) Účetní jednotka může informace o jednotlivých transakcích seskupovat podle jejich charakteru s výjimkou případů, kdy jsou samostatné informace nezbytné k pochopení dopadu transakcí na finanční situaci účetní jednotky.

(8) Účetní jednotka nemusí uvádět transakce uzavřené mezi jednou nebo více účetními jednotkami konsolidačního celku, pokud jsou konsolidované účetní jednotky, které jsou stranami těchto transakcí, konsolidující jednotkou plně vlastněny.

§ 39c
Doplňující informace v příloze v účetní závěrce velké účetní jednotky

(1) Velká účetní jednotka doplní přílohu v účetní závěrce podle § 39 a 39b o informace o rozčlenění tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb podle kategorií činností a podle zeměpisných trhů, pokud se tyto kategorie a trhy mezi sebou podstatně liší z hlediska způsobu, kterým je organizován prodej zboží a výrobků a poskytování služeb spadajících do běžné činnosti účetní jednotky. Tyto informace mohou být vynechány, pokud by jejich uvedení mohlo účetní jednotku vážně poškodit; informace o vynechání těchto údajů se vždy uvede v účetní závěrce.

(2) Dále účetní jednotka v příloze v účetní závěrce uvede celkové odměny účtované auditorem za povinný audit roční účetní závěrky a celkové odměny účtované auditorem za jiné ověřovací služby, za daňové poradenství a jiné neauditorské služby. Tyto informace není účetní jednotka povinna uvádět v případě, že je účetní jednotka zahrnuta do konsolidované účetní závěrky a stanovené informace jsou uvedeny v příloze v této konsolidované účetní závěrce.“.

110. V § 40 odst. 2 se slovo „dlouhodobé“ zrušuje.

111. V § 43 odst. 1 se slova „s peněžními transakcemi, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření, peněžní toky spojené“ zrušují.

112. V § 43 odst. 2 se slova „Příjmy a výdaje související s mimořádnými účetními transakcemi a platby“ nahrazují slovem „Platby“.

113. V § 43 odst. 3 se slovo „kapitalizovaných“ zrušuje a za slovo „úroků“ se vkládají slova „zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku“.

114. V § 43 odst. 4 se slovo „kapitalizovaných“ nahrazuje slovy „úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku“ a slova „kapitalizovanými úroky“ se nahrazují slovy „úroky zahrnovanými do ocenění dlouhodobého majetku“.

115. V § 46 odst. 1 se slova „ ; členění přizpůsobí výkazu s přihlédnutím k povinnosti uvedené v § 39 odst. 8“ zrušují.

116. V § 47 odst. 2 písmeno j) zní:

„j)   v případě pozemku vykazovaného v položce „B.II.1.1. Pozemky“ náklady spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku podle odstavce 1 vykazovaného v položkách „B.II.1.2. Stavby“, „B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů“ a „B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek“ podle § 7 odst. 6 písm. a).“.

117. V § 47 odst. 4 se slova „B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí“ nahrazují slovy „B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory“ a slova „B.II.2. Stavby“ se nahrazují slovy „B.II.1.2. Stavby“.

118. V § 47 se vkládá odstavec 6, který zní:

„(6) Ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se sníží o dotaci na pořízení majetku a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku, s výjimkou povolenek na emise a preferenčních limitů bezúplatně nabytých prvním provozovatelem5a) nebo držitelem5b). Za dotaci se považují bezúplatná plnění, která se poskytují přímo nebo zprostředkovaně podle zvláštních právních předpisů ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, Národního fondu, ze státních fondů, z rozpočtů územních samosprávných celků na stanovený účel. Za dotaci se rovněž považují bezúplatná plnění na stanovený účel ze zahraničí z prostředků Evropské unie nebo z veřejných rozpočtů cizího státu a granty poskytnuté podle zvláštního právního předpisu. Dotací se rovněž rozumí prominutí části poplatků, pokud to právní předpis umožňuje a příslušný orgán stanovil prominutou část poplatků za dotaci.“.

119. V § 49 odstavec 5 zní:

„(5) Vlastní náklady zásob vytvořených vlastní činností se oceňují ve skutečné výši nebo na základě kalkulace výroby, stanovené účetní jednotkou. Vlastní náklady zahrnují přímé náklady a mohou zahrnovat také poměrnou část variabilních a fixních nepřímých nákladů, příčinně přiřaditelných danému výkonu a vztahujících se k období činnosti. Náklady na prodej se do těchto nákladů nezahrnují. Volbu metody ocenění provede účetní jednotka s ohledem na povinnosti stanovené zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.“.

120. V § 54 odst. 5 písm. a) se slova „A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací“ nahrazují slovy „A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací“.

121. V § 54 odst. 5 písm. b) se slova „A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací“ nahrazují slovy „A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací“ a slova „B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku“ se nahrazují slovy „B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku“.

122. V § 54b odst. 2 písm. c) se slova „§ 14“ nahrazují slovy „§ 14a“.

123. V § 56a odst. 1 se slova „písm. d)“ nahrazují slovy „písm. e)“ a slova „samostatné movité věci a soubory movitých věcí“ se nahrazují slovy „hmotné movité věci a jejich soubory“.

124. V § 57 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1 až 5.

125. V § 57 odst. 1 se za slovo „rezerv“ vkládají slova „podle § 26 zákona“.

126. V § 57 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) U rezerv podle zvláštních právních předpisů13) se postupuje podle těchto předpisů. Účetní jednotka, která využije metodu komponentního odpisování podle § 56a, neúčtuje o rezervě na opravy hmotného majetku.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

127. V § 57 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

128. V § 58 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Účetní jednotka uvede s ohledem na významnost výše uvedená souhrnná vykázání typů účetních případů v příloze v účetní závěrce.“.

129. V § 59 odst. 1 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

130. V § 61 odst. 1 písm. b) se slova „B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek“ nahrazují slovy „B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek“.

131. V § 62 odstavec 2 zní:

„(2) Konsolidační celek nevytváří konsolidující účetní jednotka v případech stanovených v § 22a a 22aa zákona.“.

132. V § 62 se odstavce 3 až 8 zrušují.

133. § 67 včetně nadpisu zní:

㤠67
Informace v příloze v konsolidované účetní závěrce

(1) Konsolidující účetní jednotka uvede v příloze v konsolidované účetní závěrce informace stanovené v § 39, 39b a 39c, a to tak, aby se usnadnilo posouzení finanční situace podniků zahrnutých do konsolidace jako celku, s nezbytnými úpravami, jež vyplývají ze zvláštností konsolidované účetní závěrky v porovnání s roční účetní závěrkou, včetně s tím, že

a)   při uvádění transakcí mezi spřízněnými stranami se neuvádějí operace mezi spřízněnými stranami, které jsou zahrnuty do konsolidace a které se z konsolidace vylučují,
b)   při uvádění průměrného počtu zaměstnanců v průběhu účetního období se zvlášť uvádí průměrný počet zaměstnanců, které zaměstnávají účetní jednotky, které jsou konsolidovány pomocí metody poměrné konsolidace,
c)   při uvádění částek odměn, záloh, závdavků a úvěrů přiznaných členům řídících, kontrolních a případně správních orgánů se uvádějí pouze částky přiznané konsolidující účetní jednotkou a jejími konsolidovanými účetními jednotkami členům řídících, kontrolních a případně správních orgánů konsolidující účetní jednotky.

(2) Konsolidující účetní jednotka uvede v příloze v konsolidované účetní závěrce ve vztahu k účetním jednotkám zahrnutým do konsolidované účetní závěrky

a)   název a sídlo konsolidovaných účetních jednotek zahrnutých do konsolidačního celku; podíl na vlastním kapitálu v těchto účetních jednotkách zahrnutých do konsolidačního celku držený jinými účetními jednotkami než konsolidující účetní jednotkou nebo osobami jednajícími vlastním jménem, ale na účet těchto účetních jednotek; dále uvede důvody, na základě kterých se stala ovládající osobou,
b)   název a sídlo konsolidovaných účetních jednotek nezahrnutých do konsolidačního celku z důvodů nevýznamnosti, včetně důvodů jejich nezahrnutí s uvedením podílu na vlastním kapitálu v těchto účetních jednotkách drženého jinými osobami než konsolidující účetní jednotkou,
c)   název a sídlo účetních jednotek přidružených, které jsou zahrnuty do konsolidované účetní závěrky; podíl na vlastním kapitálu v těchto účetních jednotkách přidružených, který drží účetní jednotky zahrnuté do konsolidace nebo osoby jednající vlastním jménem, ale na účet těchto účetních jednotek,
d)   název a sídlo účetních jednotek pod společným vlivem zahrnutých do konsolidované účetní závěrky; podíl na vlastním kapitálu v těchto účetních jednotkách pod společným vlivem, který drží účetní jednotky zahrnuté do konsolidace nebo osoby jednající vlastním jménem, ale na účet těchto účetních jednotek; dále uvede důvody, na základě kterých je vykonáván společný vliv,
e)   název a sídlo účetních jednotek, které nejsou uvedeny pod písmeny a) až d), v nichž mají účetní jednotky samy nebo prostřednictvím osoby jednající vlastním jménem na její účet podíl na vlastním kapitálu menší než 20 %; uvede se výše podílu na vlastním kapitálu, včetně celkové výše vlastního kapitálu a výše výsledku hospodaření za poslední účetní období těchto účetních jednotek, od kterých byla přijata účetní závěrka; informace o vlastním kapitálu a o výsledku hospodaření nemusejí být uvedeny, pokud se týkají účetní jednotky, která nemá povinnost zveřejňovat účetní závěrku.

(3) Účetní jednotka neuvede informace podle odstavce 2, pokud by tyto informace svou povahou vážně poškozovaly kteroukoliv účetní jednotku, jíž se týkají; informace o vynechání těchto údajů se vždy uvede v příloze v konsolidované účetní závěrce.

(4) Konsolidující účetní jednotka dále uvede

a)   způsob konsolidace podle § 63 odst. 1 a použité metody konsolidace podle § 63 odst. 4,
b)   vysvětlení položek „Kladný konsolidační rozdíl“ a „Záporný konsolidační rozdíl“, metody jejich stanovení a jakékoli významné změny oproti předcházejícímu účetnímu období,
c)   u položek uvedených v konsolidované účetní závěrce, které jsou nebo původně byly vyjádřeny v cizí měně, se uvedou informace o způsobu jejich přepočtu na měnu, v níž byla sestavena konsolidovaná účetní závěrka.

134. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

135. Příloha č. 2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

136. Příloha č. 3 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

137. V příloze č. 4 Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek se slova „04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek“ nahrazují slovy „04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek“.

138. V příloze č. 4 Účtová třída 1 - Zásoby se slova „12 – Zásoby vlastní výroby“ nahrazují slovy „12 – Zásoby vlastní činnosti“.

139. V příloze č. 4 se slova „Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry“ nahrazují slovy „Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky“.

140. V příloze č. 4 Účtové třídě 2 - Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky se slova „21 – Peníze“ nahrazují slovy „21 - Peněžní prostředky v pokladně“, slova „22 - Účty v bankách“ se nahrazují slovy „22 - Peněžní prostředky na účtech“, slova „23 - Krátkodobé bankovní úvěry“ se nahrazují slovy „23 - Krátkodobé úvěry“ a slova „25 - Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý finanční majetek“ se nahrazují slovy „25 - Krátkodobý finanční majetek“.

141. V příloze č. 4 Účtové třídě 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky se slova „46 - Dlouhodobé bankovní úvěry“ nahrazují slovy „46 - Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím“.

142. V příloze č. 4 Účtové třídě 5 – Náklady se slova „58 - Mimořádné náklady“ nahrazují slovy „58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace“.

143. V příloze č. 4 Účtové třídě 6 – Výnosy se slova „61 - Změny stavu zásob vlastní činnosti“, slova „62 – Aktivace“ a slova „68 - Mimořádné výnosy“ zrušují.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období započatém dnem 1. ledna 2016 nebo později.

2. Účetní jednotka, která vykazovala zřizovací výdaje v položce „B.I.1. Zřizovací výdaje“ podle § 6 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vykazuje tento majetek a účtuje o něm až do jeho vyřazení v položce „B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek“ podle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném ode dne účinnosti této vyhlášky.

3. Účetní jednotka může využít pro sestavení účetní závěrky za účetní období započaté v roce 2016 při vykazování informací o výši srovnatelných položek za bezprostředně přecházející účetní období podle § 4 odst. 5 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, postup stanovený v Českém účetním standardu pro podnikatele č. 024 – Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Ministr:
Ing. Babiš v. r.

Nabídka k tématu

Personalistka,  7. vydání

Personalistka, 7. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů. Zapracovány jsou změny účinné k 1. 1. 2024 a 1. 7. 2024. Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe týkající se všech ... pokračování

Cena: 1 095 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Václav Vybíhal, Jan Přib - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 193 názornými přehledy všechny činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Pro svou účetní praxi v knize naleznete 15 užitečných příloh. Připravili jsme pro vás nové přehledy z konsolidačního balíčku – měna účetnictví, daňová omezení u ... pokračování

Cena: 329 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2024

Účetní případy pro praxi 2024

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Jedinečná a pro každého účetního nezbytná publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2024 a sestavováním účetní závěrky za rok 2023. Publikace rovněž nabízí přehled všech nejvýznamnějších změn v účetnictví od 1. 1. 2024 v souvislosti s ... pokračování

Cena: 799 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Díky publikaci, kterou právě držíte v rukou, získáte celkový přehled o účetnictví. Pro skutečnou pomoc úplnému začátečníkovi, ale i studentovi nebo i absolventovi rekvalifikačního kurzu je psána srozumitelně a logicky. Účetním v praxi pak poslouží ke zopakování účetních souvislostí. ... pokračování

Cena: 289 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2024

Podvojné účetnictví 2024

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, novou možnost vedení ... pokračování

Cena: 299 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2024

Abeceda mzdové účetní 2024

Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, - Anag, spol. s r. o.

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Váš záchranný kruh v moři mzdového účetnictví Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn ... pokračování

Cena: 859 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a ... pokračování

Cena: 509 KčKOUPIT

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem mění zákon o účetnictví, účetní vyhláška a několik Českých účetních standardů. Změny jsou rovněž v zákonu o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Cena: 135 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.