Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


173

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. června 2015,

kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 111 odst. 12 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb. a zákona č. 136/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění nařízení vlády č. 578/2004 Sb., nařízení vlády č. 338/2006 Sb., nařízení vlády č. 68/2008 Sb., nařízení vlády č. 97/2010 Sb. a nařízení vlády č. 10/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

„(1) Výše hmotné podpory zaměstnavateli na vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek činí

a)   300 000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené ve zvýhodněné průmyslové zóně schválené vládou podle zákona o investičních pobídkách,
b)   200 000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené v územní oblasti1) s podílem nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšším, než je průměrný podíl nezaměstnanosti v České republice,
c)   100 000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené v územní oblasti1) s podílem nezaměstnanosti nejméně o 25 % vyšším, než je průměrný podíl nezaměstnanosti v České republice.

1) § 111 odst. 11 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 2 odstavce 1 až 3 včetně poznámek pod čarou č. 2 a 3 znějí:

„(1) Výše hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek činí

a)   v územní oblasti s podílem nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšším, než je průměrný podíl nezaměstnanosti v České republice, 50 % z nákladů na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců2),
b)   v územní oblasti s podílem nezaměstnanosti nejméně o 25 % vyšším, než je průměrný podíl nezaměstnanosti v České republice, 25 % z nákladů na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců2).

(2) Jestliže v době podání žádosti o hmotnou podporu organizaci určené podle zákona o investičních pobídkách je žadatelem

a)   malý podnik3), navyšuje se výše hmotné podpory podle odstavce 1 o 20 procentních bodů,
b)   střední podnik3), navyšuje se výše hmotné podpory podle odstavce 1 o 10 procentních bodů.

(3) V případě rekvalifikace nebo školení zaměstnanců se zdravotním postižením nebo znevýhodněných zaměstnanců se výše hmotné podpory podle odstavce 1 navyšuje o 10 procentních bodů, nejvýše však na 70 % z nákladů na rekvalifikaci nebo školení těchto zaměstnanců2).


2) Čl. 31 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.
3) Příloha I k nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.“.

Poznámky pod čarou č. 7 a 8 se zrušují.

3. § 4 zní:

㤠4

Průměrným podílem nezaměstnanosti se pro účely tohoto nařízení rozumí průměrný podíl nezaměstnanosti za dvě pololetí předcházející datu předložení záměru zaměstnavatele získat investiční pobídky podle zákona o investičních pobídkách. Při zjišťování průměrného podílu nezaměstnanosti se vychází ze statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí.“.

Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

4. V § 5 odst. 1 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „Úřad práce“.

5. V § 5 odst. 2 se slova „Komisí Evropských společenství 6)“ nahrazují slovy „Evropskou komisí 6)“.

Poznámka pod čarou č. 6 zní:


6) Čl. 4 odst. 1 písm. n) nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Pro příslib investiční pobídky poskytnutý v řízení podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se použije nařízení vlády č. 515/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1439 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1439 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Hlavní změnou je novela zákona o zaměstnanosti, která od 1. 8. 2021 stanoví pravidla a podmínky pro tzv. kurzarbeit, který se týká zaměstnavatelů, zaměstnanců a úřadů práce. V publikaci najdete aktuální znění ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.