Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 125/2015 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2015, částka 54, ze dne 29. 5. 2015

125

VYHLÁŠKA

ze dne 18. května 2015,

kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 137/2002 Sb. a zákona č. 85/2015 Sb., k provedení § 8 odst. 2, § 9 odst. 2, § 11a odst. 2 zákona:

ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření

Čl. I

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění vyhlášky č. 344/2002 Sb. a vyhlášky 229/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 2 se za větu třetí vkládá věta „U úředních značek Institutu provedených jako samolepicí štítek může být místo čísla organizační jednotky Institutu připojen identifikační kód úřední značky.“.

2. V § 7 odst. 2 písmeno f) zní:

„f)   bylo i při neporušeném ověření změněno místo používání stanoveného měřidla v případě, kde to stanoví certifikát o schválení typu měřidla nebo opatření obecné povahy.“.

3. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu zní:

㤠14a
Náležitosti osvědčení o přezkoušení stanoveného měřidla a náležitosti zkušebního protokolu (K § 11a odst. 2)

(1) Osvědčení o přezkoušení stanoveného měřidla musí obsahovat:

a)   název „Osvědčení o přezkoušení stanoveného měřidla“,
b)   identifikační údaje Institutu nebo subjektu, který osvědčení vydal,
c)   číslo osvědčení,
d)   počet stran osvědčení a jeho příloh,
e)   datum vydání,
f)   identifikační údaje žadatele o přezkoušení stanoveného měřidla,
g)   identifikační údaje stanoveného měřidla, a to název (druh), výrobce, typ měřidla, výrobní číslo, nebo další identifikační označení,
h)   výrok o výsledku přezkoušení stanoveného měřidla včetně výroku o shodě se stanovenými požadavky a identifikace použitého kriteriálního předpisu,
i)   výrok o platnosti nebo neplatnosti ověření stanoveného měřidla, v případě neplatnosti ověření důvody neplatnosti,
j)   datum a místo provedení přezkoušení,
k)   identifikační číslo zkušebního protokolu,
l)   prohlášení, že osvědčení o přezkoušení a zkušební protokol nesmí být bez písemného souhlasu toho, kdo jej vydal, rozmnožovány jinak než celé a
m)   podpis odpovědného zaměstnance a razítko Institutu nebo subjektu, který osvědčení vydal.

(2) Přílohou osvědčení o přezkoušení je zkušební protokol, který má tyto náležitosti:

a)   název „Zkušební protokol“,
b)   identifikační údaje Institutu nebo subjektu, který zkušební protokol vydal,
c)   číslo zkušebního protokolu,
d)   celkový počet stran zkušebního protokolu,
e)   datum vydání zkušebního protokolu,
f)   identifikační údaje stanoveného měřidla, a to název (druh), výrobce, typ, výrobní číslo, popřípadě další údaje (například měřicí rozsah),
g)   identifikační údaje dokumentu, který byl aplikován jako předpis stanovující metrologické a technické požadavky na měřidlo a metodu zkoušení pro přezkoušení, případně i identifikační údaje pracovního postupu použitého pro přezkoušení,
h)   výsledky vnější prohlídky včetně posouzení stanovených označení, která mají být umístěna na stanoveném měřidle, a posouzení, zda stanovené měřidlo je způsobilé k technické zkoušce; pokud není způsobilé, důvody nezpůsobilosti tohoto měřidla,
i)   datum a místo provedení přezkoušení,
j)   prohlášení, že zkušební protokol nesmí být bez písemného souhlasu toho, kdo jej vydal, rozmnožován jinak než celý a
k)   jméno a podpis osoby, která provedla zkoušku, razítko Institutu nebo subjektu, který zkušební protokol vydal.

(3) Pokud je měřidlo způsobilé k technické zkoušce, zkušební protokol obsahuje dále tyto údaje:

a)   údaje o podmínkách, při kterých bylo přezkoušení provedeno,
b)   identifikační údaje použitých etalonů a údaje o jejich platné metrologické návaznosti (číslo kalibračního listu),
c)   výsledky přezkoušení stanoveného měřidla včetně přehledu naměřených hodnot a vyhodnocení chyb přezkušovaného měřidla,
d)   údaj o počátečním a konečném stavu hodnoty měřené veličiny přezkušovaného měřidla, pokud to měřidlo umožňuje.“.

4. V příloze č. 3 bod 5.2 včetně nadpisu zní:

„5.2. Úřední značka s připojeným identifikačním kódem a posledním dvojčíslím roku pro Institut

(provedení jako samolepicí štítek)

2. alternativa

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

YY .................... poslední dvojčíslí roku ověření stanoveného měřidla
XXXXXXX ….. identifikační kód úřední značky
Úřední značky mohou mít tyto rozměry: (14 x 10) mm nebo (18 x 11,5) mm nebo (34 x 17,5) mm.“.

5. V příloze č. 4 písmeno g) zní:

„g)   úřední razítko Institutu nebo autorizovaného metrologického střediska, nebo případně razítko akreditovaného výrobce certifikovaného referenčního materiálu,“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Úřední značky Českého metrologického institutu umístěné na měřidle v provedení samolepicí štítek vzor 5.2 podle vyhlášky č. 262/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají nadále v platnosti až do zániku platnosti ověření měřidla podle § 7 vyhlášky č. 262/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DRUHÁ
Zrušení některých vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu

Čl. III

Zrušuje se:

1.  Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 334/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.1).
2.  Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 337/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na měřidla označovaná značkou EHS používaná pro měření tlaku vzduchu v pneumatikách silničních vozidel, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.1).
3.  Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 29/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na měřicí přístroje pro měření objemové hmotnosti obilí označované značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.1).
4.  Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 31/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na lihoměry a hustoměry na líh, označované značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.1).
5.  Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 32/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na závaží vyšší třídy přesnosti od 1 mg do 50 kg, označovaná značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.1).
6.  Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 33/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na pravoúhlá závaží střední třídy přesnosti od 5 kg do 50 kg a válcová závaží střední třídy přesnosti od 1 g do 10 kg, označovaná značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.1).
7.  Část třetí, šestá, třináctá, patnáctá, šestnáctá a sedmnáctá vyhlášky č. 260/2003 Sb., kterou se mění některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu, kterými se provádí zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii.
8.  Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 333/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na teplou vodu označované značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.2).
9.  Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 335/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na taxametry označované značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.2).
10.  Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 336/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na plynoměry označované značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.2).
11.  Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 338/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na elektroměry označované značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003  Sb.2).
12.  Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 339/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na hmotné délkové měrky označované značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.2).
13.  Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 21/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na průtokoměry pro kapaliny jiné než voda označované značkou EHS a na přídavná zařízení k těmto průtokoměrům, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.2).
14.  Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 22/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na měřicí systémy pro kapaliny jiné než voda, označované značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.2).
15.  Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 249/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na automatická kontrolní a třídicí vážicí zařízení označované značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.2).
16.  Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 250/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na pásové dopravníkové váhy označované značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.2).
17.  Část druhá, čtvrtá, pátá, sedmá, osmá, devátá, desátá, jedenáctá a dvanáctá vyhlášky č. 260/2003 Sb., kterou se mění některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu, kterými se provádí zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii.

Čl. IV
Přechodná ustanovení

1. Certifikáty EHS schválení typu vydané do 30. listopadu 2015 na základě vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 334/2000 Sb., č. 337/2000 Sb., č. 29/2002 Sb. a č. 31/2002 Sb., zůstávají v platnosti až do doby ukončení platnosti certifikátů o schválení typu těchto měřidel. V případě vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 334/2000 Sb., se toto ustanovení týká vodoměrů, které nespadají do působnosti nařízení vlády, kterým se stanoví požadavky na měřidla3). Prvotní EHS ověření se provádí podle požadavků uplatněných při EHS schvalování typu.

2. Závaží vyhovující vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 32/2002 Sb. a vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 33/2002 Sb. mohou být do 30. listopadu 2025 předmětem EHS prvotního ověření v souladu s vyhláškou, kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS4).

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

Čl. V

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení s výjimkou

a)   části druhé článku III bodů 1 až 7 a části druhé článku IV, které nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2015, a
b)   části druhé článku III bodů 8 až 17, které nabývají účinnosti dnem 30. října 2016.

Ministr:
Ing. Mládek, CSc., v. r.


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/17/EU ze dne 9. března 2011, kterou se zrušují směrnice Rady 71/317/EHS, 71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS, pokud jde o metrologii.
2)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES ze dne 31. března 2004, o měřicích přístrojích.
3)   Nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Michal Vrajík - Anag, spol. s r. o.

Po dlouhé době přichází na trh samostatná publikace k problematice skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů, kterou autoři pojímají komplexně – jsou v ní vyloženy všechny způsoby ...

Cena: 409 KčKOUPIT

Insolvenční zákon

Insolvenční zákon

Petr Sprinz, Tomáš Jirmásek, Oldřich Řeháček, Milan Vrba, Zoubek Hynek a kol. - C. H. Beck

Zcela nový komentář k insolvenčnímu zákonu reflektuje mimo jiné novelu insolvenčního zákona účinnou k 1. 6. 2019, nově přijaté prováděcí předpisy, jakož i takřka tisíc rozhodnutí insolvenčních soudů. Autorský kolektiv zahrnuje celou řadu praktiků, včetně soudců, insolvenčních ...

Cena: 2 590 KčKOUPIT

Zákon o náhradním výživném - Komentář

Zákon o náhradním výživném - Komentář

Eva janková, Gabriela Obermannová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha přináší první komentář nového zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném). Tato nová úprava je v současném systému nepojistných sociálních dávek ojedinělá. Stát přebírá vyplácení části ...

Cena: 200 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.