Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


103

ZÁKON

ze dne 10. dubna 2015,

kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o hospodaření energií

Čl. I

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb. a zákona č. 310/2013 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.“.

2. V § 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   některá pravidla pro poskytování energetických služeb.“.

3. V § 2 odst. 1 písmena b) a c) znějí:

„b)   systémem hospodaření s energií soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících prvků plánu, který stanoví cíl v oblasti účinnosti užití energie a strategii k dosažení tohoto cíle,
c)   tepelným čerpadlem zařízení, které přenáší teplo ze vzduchu, vody nebo půdy do budov nebo průmyslových zařízení nebo z budov nebo průmyslových zařízení do okolního prostředí tak, že odebírá teplo z prostředí s nižší teplotou a předává jej do prostředí s vyšší teplotou proti směru jeho přirozeného sdílení,“.

4. V § 2 odst. 1 písm. h) se slova „pro úpravu teploty, vlhkosti, čistoty a proudění vzduchu ve vnitřním prostředí včetně zařízení pro distribuci tepla, chladu a vzduchu, která jsou“ nahrazují slovy „sloužící pro úpravu parametrů vnitřního prostředí, které má funkci chlazení a je“.

5. V § 2 odst. 1 písm. j) se slovo „vícebytových“ nahrazuje slovy „více bytových“.

6. V § 2 odst. 1 písm. l) se za slovo „jmenovitý“ vkládá slovo „elektrický“.

7. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena x) až z), která znějí:

„x)   účinným vytápěním a chlazením způsob vytápění nebo chlazení, který nákladově efektivně snižuje množství vstupní primární energie nezbytné k dodání jednotky energie do stavby v porovnání s výchozím stavem při zohlednění energie potřebné pro získání vstupní primární energie, její přeměnu, přepravu a distribuci,
y)   podstatnou rekonstrukcí změna dokončené stavby, jejíž předpokládané náklady by přesáhly 50 % investičních nákladů na novou srovnatelnou stavbu,
z)   ústřední institucí ústřední orgán státní správy a jiný orgán České republiky vymezený v příloze XII Rozhodnutí Komise 2008/963/ES, kterým se mění přílohy směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech pro zadávání veřejných zakázek, pokud jde o seznamy zadavatelů a veřejných zadavatelů.“.

8. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) až r), která znějí:

„n)   zvýšením účinnosti užití energie nárůst účinnosti užití energie v důsledku technologických nebo ekonomických změn nebo v důsledku změn v lidském chování,
o)   energetickou službou činnosti, jejichž účelem je ověřitelné a měřitelné nebo výpočtem stanovené zvýšení účinnosti užití energie nebo jejichž účelem jsou úspory spotřeby energie prostřednictvím energeticky účinných technologií nebo provozní činností, údržbou nebo kontrolou,
p)   smlouvou o energetických službách smluvní ujednání mezi příjemcem a poskytovatelem energetických služeb o opatření ke zvýšení účinnosti užití energie, ověřované a kontrolované během celého trvání smluvního závazku, kdy jsou náklady na toto opatření placeny ve vztahu ke smluvně stanovené míře zvýšení účinnosti užití energie nebo k jinému dohodnutému kritériu energetické náročnosti, například finančním úsporám,
q)   poskytovatelem energetických služeb fyzická nebo právnická osoba, která dodává energetické služby nebo provádí jiná opatření ke zvýšení účinnosti užití energie zařízení konečného uživatele, či v rámci jeho budovy,
r)   úsporami energie množství ušetřené energie určené měřením nebo výpočtem spotřeby energie před provedením jednoho či více opatření ke zvýšení účinnosti užití energie a po něm, při zajištění normalizace vnějších podmínek, které spotřebu energie ovlivňují.“.

9. § 3 a 4 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 2 znějí:

㤠3
Státní energetická koncepce

(1) Státní energetická koncepce je strategickým dokumentem vyjadřujícím cíle státu v nakládání s energií v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje, zajištěním bezpečnosti dodávek energie, konkurenceschopnosti hospodářství a sociální přijatelnosti pro obyvatelstvo a je přijímána na období 25 let.

(2) Státní energetická koncepce je závazná pro výkon státní správy v oblasti nakládání s energií.

(3) Státní energetickou koncepci schvaluje na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) vláda. Vláda předkládá pro informaci státní energetickou koncepci Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky.

(4) Naplňování státní energetické koncepce vyhodnocuje ministerstvo nejméně jedenkrát za 5 let a o vyhodnocení informuje vládu. Vyhodnocení je podkladem pro případnou aktualizaci státní energetické koncepce.

(5) Podklady v rozsahu nezbytném pro zpracování a vyhodnocení státní energetické koncepce poskytuje bezplatně ministerstvu, pokud je k tomu vyzván, ústřední orgán státní správy, vlastník energetického zařízení nebo držitel licence na podnikání v energetických odvětvích2).

(6) Státní energetická koncepce je podkladem pro politiku územního rozvoje4).

(7) Obsah a způsob zpracování státní energetické koncepce a obsah a strukturu podkladů pro její zpracování a vyhodnocení stanoví vláda nařízením.

§ 4
Územní energetická koncepce

(1) Územní energetická koncepce stanoví cíle a zásady nakládání s energií na území kraje, hlavního města Prahy, jeho městských částí nebo obce. Územní energetická koncepce vytváří podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji energie. Územní energetická koncepce obsahuje vymezené a předpokládané plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby pro rozvoj energetického hospodářství, přitom zohledňuje potenciál využití systémů účinného vytápění a chlazení, zejména pokud využívají vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, a vytápění a chlazení využívající obnovitelné zdroje energie tam, kde je to vhodné. Součástí územní energetické koncepce je vyhodnocení ukazatelů bezpečnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti nakládání s energií. Územní energetická koncepce se zpracovává na období 25 let a vychází ze státní energetické koncepce.

(2) Územní energetická koncepce v širších územních souvislostech řešeného území zpřesňuje a rozvíjí cíle státní energetické koncepce a určuje strategii pro jejich naplňování.

(3) Územní energetickou koncepci jsou povinni přijmout na vlastní náklady pro svůj územní obvod kraj a hlavní město Praha.

(4) Návrh územní energetické koncepce zpracovaný podle odstavce 3 posuzuje před jejím vydáním ministerstvo. Ministerstvo posoudí, zda návrh územní energetické koncepce splňuje požadavky tohoto zákona a je v souladu se státní energetickou koncepcí a sdělí předkladateli své stanovisko do 90 dnů ode dne předložení návrhu. Pokud ministerstvo nesdělí své stanovisko ve stanovené lhůtě, platí, že s předloženým návrhem územní energetické koncepce souhlasí.

(5) Územní energetickou koncepci může, pokud se nejedná o povinnost podle odstavce 3, přijmout obec pro svůj územní obvod nebo jeho část nebo městská část hlavního města Prahy. Územní energetická koncepce přijatá obcí musí být v souladu s územní energetickou koncepcí přijatou krajem nebo hlavním městem Prahou.

(6) Územní energetická koncepce je podkladem pro zpracování zásad územního rozvoje nebo územního plánu4).

(7) Kraj a hlavní město Praha nejméně jednou za 5 let zpracuje zprávu o uplatňování územní energetické koncepce v uplynulém období a předloží ji ministerstvu, které ji použije pro vyhodnocení nebo aktualizaci státní energetické koncepce. Obec v případě, že územní energetickou koncepci přijala, zpracuje nejméně jednou za 5 let zprávu o jejím uplatňování v uplynulém období a předloží ji kraji. Zpráva je podkladem pro případnou aktualizaci příslušné územní energetické koncepce.

(8) Podklady v rozsahu nezbytném pro zpracování územní energetické koncepce a zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce v uplynulém období v řešeném území bezplatně poskytuje ústřední orgán státní správy nebo vlastník energetického zařízení nebo držitel licence na podnikání v energetických odvětvích2), pokud je k tomu vyzván.

(9) Obsah a způsob zpracování územní energetické koncepce a obsah a strukturu podkladů pro zpracování územní energetické koncepce a zprávy o uplatňování územní energetické koncepce stanoví vláda nařízením.


2) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 2a se zrušuje.

10. V § 5 odst. 2 a 3 se slova „v dohodě s Ministerstvem životního prostředí“ zrušují.

11. V § 5 odst. 4 písm. b) se za slovo „využívání“ vkládá slovo „vysokoúčinné“.

12. V § 5 odst. 4 písm. j) se za slovo „zavádění“ vkládají slova „systémů hospodaření s energií,“.

13. V § 5 odst. 4 písm. k) se slova „ , středním a velmi malým podnikům“ nahrazují slovy „a středním podnikatelům18)“.

Poznámka pod čarou č. 18 zní:


18) Hlava I přílohy doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků, Úřední věstník L 124, 20. 5. 2003, s. 36.“.

14. V § 5 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až o), která znějí:

„m)   podporu informování domácností o přínosech energetických auditů, průkazů energetické náročnosti a energetických posudků,
n)   podporu účinného užití energie pro malé a střední podnikatele a domácnosti,
o)   poradenství a propagaci energetických služeb.“.

15. V § 5 odst. 5 se slova „Program je uveřejňován v Obchodním věstníku a ministerstvo jej“ nahrazují slovy „Ministerstvo program“.

16. V § 6 se odstavce 4 až 7 zrušují.

17. V § 6a se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Státní energetická inspekce každoročně kontroluje zprávy podle odstavce 3 písm. e); jejich počet musí odpovídat alespoň jedné dvacetině zpráv vydaných v předcházejícím kalendářním roce.“.

18. V § 7 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „povolení“ vkládají slova „ , žádosti o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost“ a slovo „doložit“ se nahrazuje slovy „to doložit průkazem energetické náročnosti budovy, který obsahuje hodnocení“.

19. V § 7 odst. 1 písm. a) až c) se slova „kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle § 13“ zrušují.

20. V § 7 odst. 1 písm. d) se slova „průkazem energetické náročnosti budovy“ zrušují a slova „alternativních systémů dodávek energie“ se nahrazují slovy „místního systému dodávky energie využívajícího energii z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla, soustavy zásobování tepelnou energií a tepelného čerpadla (dále jen „alternativní systém dodávek energie“)“.

21. V § 7 odst. 2 se za slova „o stavební povolení“ vkládají slova „ , žádosti o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost“.

22. V § 7 odst. 4 písm. a) se slova „a registrujícími“ a „konečným uživatelům“ zrušují a slova „konečný uživatel je povinen“ se nahrazují slovy „vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni“.

23. V § 7 odst. 4 písm. b) se za slovo „zdrojů“ vkládají slova „ , která jsou financována z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů,“.

24. V § 7 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

„f)   vybavit fyzickým nebo právnickým osobám, jež nakupují teplo, chlad nebo teplou vodu pro své vlastní konečné užití (dále jen „konečný zákazník“), vnitřní tepelná zařízení budov stanovenými měřidly podle zákona o metrologii; konečný zákazník má právo na instalaci těchto měřidel a zároveň je povinen umožnit jejich instalaci, údržbu a kontrolu,
g)   vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou teplé vody každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni na základě výzvy vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.“.

25. V § 7 odst. 5 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání“.

26. V § 7 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) až j), která znějí:

„g)   u budov zpravodajských služeb,
h)   u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití,
i)   u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné,
j)   u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá.“.

27. V § 7 odst. 9 se slova „a registrujícími“ zrušují a slova „konečným uživatelům,“ se nahrazují slovy „ , rozsah a způsob vybavení každého bytu a nebytového prostoru přístroji registrujícími dodávku tepelné energie,“.

28. V § 7a odst. 1 písm. a), b), c) a e) a v odst. 2 písm. a) se slova „zajistit zpracování průkazu“ nahrazují slovy „opatřit si průkaz“.

29. V § 7a odst. 1 se písmeno c) zrušuje. Dosavadní písmena d), e) a f) se nově označují jako písmena c), d) a e).

30. V § 7a odst. 2 písm. d) se slova „ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu“ nahrazují slovy „klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu“.

31. V § 7a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   v případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.“.

32. V § 7a odst. 3 písm. c) se slova „ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu“ nahrazují slovy „klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu“.

33. V § 7a se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   v případě prodeje jednotky nebo od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.“.

34. V § 7a odst. 4 úvodní části ustanovení se slovo „data“ zrušuje a za slova „byl zpracován,“ se vkládají slova „anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově“.

35. V § 7a se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   obsahovat protokol a grafické znázornění, jehož součástí je přiřazení klasifikačních tříd ukazatelům energetické náročnosti.“.

36. V § 7a odst. 5 se slova „písm. a), c), d) a e)“ nahrazují slovy „písm. a), c), d), e), g), h), i) a j) a na budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci“.

37. V § 7a se doplňují odstavce 9 a 10, které znějí:

„(9) Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.

(10) Státní energetická inspekce každoročně kontroluje průkazy podle odstavce 4 písm. d); jejich počet musí odpovídat alespoň jedné dvacetině průkazů vydaných v předcházejícím kalendářním roce. Kontrola průkazů zahrnuje též ověření vstupních údajů o budově použitých k vydání průkazu a výsledků v průkazu vedených.“.

38. V § 9 odstavec 1 zní:

„(1) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství, na které se nevztahuje povinnost podle odstavce 2, jsou povinni zpracovat pro budovu nebo energetické hospodářství energetický audit v případě, že

a)   tato budova nebo toto energetické hospodářství má spotřebu energie vyšší, než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem, a pokud všechny jeho budovy a energetická hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší, než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem,
b)   u větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy podle § 7 odst. 5 písm. f).“.

39. V § 9 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 19 a 20 zní:

„(2) Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky. Povinnost zpracovat audit nemá ten podnikatel, který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií podle české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření s energií19) nebo má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém environmentálního řízení podle české harmonizované normy upravující systémy environmentálního managementu20), který zahrnuje energetický audit.


19) ČSN EN ISO 50001 - Systém managementu hospodaření s energií.
20) ČSN EN ISO 14001 - Systémy environmentálního managementu.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

40. V § 9 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slovo „hospodářství“ vkládají slova „nebo podnikatele, který není malým nebo středním podnikatelem,“ a za slova „odstavce 1“ se vkládají slova „nebo 2“.

41. V § 9 odst. 4 písm. c) se slova „odstavce 2“ nahrazují slovy „odstavce 3“.

42. V § 9a odst. 1 písm. a) se za slovo „instalovaným“ vkládá slovo „tepelným“, za slova „200 kW“ se vkládají slova „ , pokud se nejedná o alternativní systém dodávek energie nebo při přechodu z alternativního systému dodávek energie na jiný než alternativní systém dodávek energie“ a slova „ ; energetický posudek je součástí průkazu podle § 7a odst. 4 písm. c)“ se zrušují.

43. V § 9a odst. 1 písmena b) a c) znějí:

„b)   posouzení nákladů a přínosů zajištění vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v případě výstavby nové výrobny elektřiny nebo podstatné rekonstrukce stávající výrobny elektřiny o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW s výjimkou výroben elektřiny s dobou provozu nižší než 1500 hodin za rok a jaderných elektráren,
c)   posouzení nákladů a přínosů využití odpadního tepla pro uspokojení ekonomicky odůvodněné poptávky po teple včetně kombinované výroby elektřiny a tepla a připojení zařízení minimálně na soustavu zásobování tepelnou energií, která se nachází do vzdálenosti 1000 metrů od zdroje tepelné energie, v případě výstavby nového nebo podstatné rekonstrukce stávajícího průmyslového provozu o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW, které produkuje odpadní teplo o využitelné teplotě,“.

44. V § 9a odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d)   posouzení nákladů a přínosů využití odběru odpadního tepla minimálně z průmyslových provozů, které se nachází do vzdálenosti 500 metrů od rozvodného tepelného zařízení, v případě výstavby nové nebo podstatné rekonstrukce stávající soustavy zásobování tepelnou energií se zdroji o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW,“.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

45. V § 9a odst. 1 písm. e) se za slova „zvyšování účinnosti“ vkládá slovo „užití“ a na konci písmene e) se doplňují slova „pokud poskytovatel podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého programu podpory jinak,“.

46. V § 9a odst. 1 písm. f) se slovo „d)“ nahrazuje slovy „e), pokud poskytovatel podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého programu jinak“.

47. V § 9a odst. 2 písm. a) a b) se zrušují slova „ ; v případě, že je energetický posudek zpracován, je součástí průkazu“.

48. V § 9a odst. 2 písm. c) se slova „pro veřejné zakázky“ zrušují.

49. V § 9a se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   být, v případech podle odstavce 1 písm. b) až d),
1.  součástí dokumentace pro vydání územního rozhodnutí,
2.  pokud není třeba územního rozhodnutí, součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, nebo
3.  součástí dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení;
to neplatí v případě nové výrobny elektřiny, na kterou byla vydána státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny podle energetického zákona.“.

50. Za § 9a se vkládá nový § 9b, který včetně nadpisu zní:

㤠9b
Hospodárné užití energie ústředními institucemi

(1) V případě nadlimitních veřejných zakázek ústředních institucí na dodávky nebo na služby musí zadavatel stanovit zvláštní technické podmínky, kterými jsou

a)   pro dodávky výrobku spojeného se spotřebou energie, na který se vztahují požadavky na označování energetickými štítky, nejvyšší dostupná třída energetické účinnosti stanovená podle přímo použitelných předpisů Unie o požadavcích na označování energetickými štítky,
b)   pro dodávky výrobku spojeného se spotřebou energie, na který se vztahují požadavky na ekodesign, pokud se na takový výrobek zároveň nevztahují požadavky na označování energetickými štítky, nejvyšší dostupná účinnost užití energie stanovená podle přímo použitelných předpisů Unie o požadavcích na ekodesign,
c)   pro dodávky kancelářských přístrojů vymezených Rozhodnutím Rady 2013/107/EU ze dne 13. listopadu 2012, o podpisu a uzavření Dohody mezi vládou Spojených států amerických a Unií o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky, minimální účinnost užití energie podle přílohy C této dohody,
d)   pro dodávky pneumatik vymezených nařízením Evropského parlamentu a Rady č.  1222/2009 ze dne 25. listopadu 2009, o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry, nejvyšší třída palivové účinnosti podle tohoto nařízení,
e)   pro nákup nového zboží vymezeného v písmenech a) až d) pro účel zakázky na služby, nákup zboží splňujícího podmínky podle písmen a) až d),
f)   pro nabytí budov s výjimkou nabytí budov za účelem větší změny dokončené budovy nebo demolice nebo nabytí budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně, úsporná klasifikační třída energetické náročnosti budov a
g)   pro nájem budov lepší než méně úsporná klasifikační třída energetické náročnosti budov.

(2) Zvláštní technické podmínky podle odstavce 1 se uplatní, pokud jsou nákladově efektivní a zároveň jsou v souladu s pravidly hospodářské soutěže. Nákladovou efektivitou se v případě zboží rozumí určení poměru mezi náklady a přínosy spojenými s užíváním zboží podle odstavce 1 s nejvyšší účinností ve srovnání s užíváním takového zboží s nižší účinností a v případě budov určení poměru mezi náklady a přínosy spojenými s užíváním budov podle odstavce 1 s nižší třídou energetické náročnosti ve srovnání s užíváním takové budovy s vyšší třídou energetické náročnosti.

(3) Systém monitoringu spotřeby energie je neveřejným informačním systémem veřejné správy, který slouží k vedení údajů o budovách vlastněných a užívaných ústředními institucemi o celkové energeticky vztažné ploše nad 250 m2 a jejich spotřebě energie. Systém monitoringu spotřeby energie vede ministerstvo. Ústřední instituce každoročně nejpozději do konce prvního čtvrtletí následujícího kalendářního roku zadávají způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje do Systému monitoringu spotřeby energie. Údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Povinnost podle odstavce 3 se nevztahuje na budovy zpravodajských služeb, budovy důležité pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití, a budovy, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné, a na vybrané budovy k zajištění bezpečnosti státu, určené vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá.“.

51. V § 10 odst. 2 písmeno b) zní:

„b)   plná svéprávnost,“.

Poznámka pod čarou č. 6g se zrušuje.

52. V § 10 odst. 4 se za slovo „energetiky“ vkládají slova „ , energetických zařízení“.

53. V § 10 odst. 6 písm. c) se za slova „svým jménem“ vkládají slova „ , číslem dokumentu vygenerovaným z evidence ministerstva o provedených činnostech energetického specialisty“.

54. V § 10 odst. 6 písmeno d) zní:

„d)   průběžně předávat způsobem umožňujícím dálkový přístup do evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů údaje týkající se energetického auditu, energetického posudku, průkazu, zprávy o kontrolách kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie a zprávy o kontrolách klimatizačních systémů,“.

55. V § 10 odst. 6 písm. g) bodě 1 se slova „je v pracovním nebo obdobném vztahu nebo“ zrušují.

56. V § 10 odst. 6 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i).

57. V § 10 odst. 6 písm. i) se slova „§ 9 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 9 odst. 3“.

58. V § 10 odst. 6 se na konci písmene i) doplňují slova „a podklady pro jejich zpracování uchovávat po dobu 5 let“.

59. V § 10 odst. 7 se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovy „způsobem umožňujícím dálkový přístup“.

60. V § 10 odst. 9 se slova „náležitosti vedení evidence energetického specialisty o prováděných činnostech“ nahrazují slovy „rozsah údajů předávaných energetickým specialistou do evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů“.

61. V § 10 se doplňuje odstavec 10, který včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:

„(10) Energetický specialista je povinen nahradit škodu21) způsobenou neobjektivně, nesprávně nebo neúplně jím zpracovaným energetickým auditem, energetickým posudkem, průkazem, zprávou o kontrole provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a zprávou o kontrole klimatizačních systémů nebo neobjektivním, nesprávným nebo neúplným posouzením zjištěných skutečností pro jejich zpracování.


21) § 2950 občanského zákoníku.“.

62. V § 10a odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   je pořádána Státní energetickou inspekcí a provádí se před zkušební komisí jmenovanou Státní energetickou inspekcí podle pravidel stanovených prováděcím právním předpisem,“.

63. V § 10a odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , a který Státní energetická inspekce bezodkladně předává ministerstvu“.

64. V § 10a odstavec 3 zní:

„(3) Absolvování průběžného vzdělávání zahrnuje podání žádosti o účast v průběžném vzdělávání v řádném termínu, účast na průběžném vzdělávání a úspěšné absolvování písemného odborného testu.“.

65. V § 10a odstavec 4 zní:

„(4) Přezkušování

a)   se provádí na základě výzvy Státní energetické inspekce před zkušební komisí jmenovanou Státní energetickou inspekcí, a to
1.  na návrh ministerstva v případě neúspěšného absolvování písemného odborného testu podle odstavce 2 písm. c), nebo
2.  z vlastního podnětu v případě opakovaného spáchání správního deliktu podle § 12 odst. 1 písm. m) bodu 1, 2, 3 nebo 4 nebo podle § 12a odst. 1 písm. m) bodu 1, 2, 3 nebo 4; správní delikt je spáchán opakovaně, pokud před uplynutím 5 let ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt nabylo právní moci, byl znovu spáchán některý z těchto správních deliktů, a
b)   je zakončeno protokolem o výsledku přezkoušení, který vydává zkušební komise a který předává ministerstvu.“.

66. V § 10a odst. 5 písm. c) se za slova „odborného kurzu“ vkládají slova „pro průběžné vzdělávání“.

67. V § 10b se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Ode dne předání žádosti žadatele o udělení oprávnění Státní energetické inspekci k provedení odborné zkoušky do dne předání protokolu o výsledku zkoušky Státní energetickou inspekcí ministerstvu lhůty pro vydání rozhodnutí neběží.“.

68. V § 10b odst. 2 se věta první zrušuje.

69. V § 10b odst. 3 se slova „nebo poruší povinnosti podle tohoto zákona“ nahrazují slovy „ , požádá o zrušení oprávnění, nezúčastní se přezkušování nebo neuspěje při přezkušování podle § 10a odst. 4 anebo se nepřihlásí nebo nezúčastní průběžného vzdělávání podle § 10 odst. 7“.

70. V § 10c odst. 2 se za slova „energetických specialistů“ vkládají slova „podle odstavce 1“.

71. V § 10c se odstavce 3 až 8 zrušují.

72. V § 10d odstavec 1 zní:

„(1) Osoba oprávněná provádět instalaci je povinna zajistit výkon odborných činností spočívajících v instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů pouze fyzickými osobami, které jsou držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci pro příslušnou činnost podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne staršího než 5 let.“.

73. V § 10d se dplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Ministerstvo jako autorizující orgán zveřejňuje na svých internetových stránkách údaje z evidence vydaných osvědčení podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, kterými jsou

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení a případný akademický titul a vědecká hodnost uchazeče,
b)   datum narození,
c)   datum konání zkoušky a datum vydání osvědčení,
d)   název profesní kvalifikace pro instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů, jejíž dosažení je na základě ověření odborné způsobilosti potvrzováno.“.

74. § 10e až 10h včetně nadpisů znějí:

㤠10e
Smlouva o energetických službách

(1) Smlouva o energetických službách (dále jen „smlouva“) musí být písemná a musí dále obsahovat

a)   výčet opatření v oblasti účinnosti užití energie, která mají být prováděna, nebo výčet výsledků v oblasti účinnosti užití energie, kterých má být dosaženo,
b)   specifikaci zaručených úspor nákladů nebo úspor energie, jichž má být dosaženo prováděním opatření obsažených ve smlouvě, včetně velikosti zaručených úspor, jichž bude dosaženo v jednotlivých obdobích po dobu trvání smluvního závazku při standardních podmínkách provozu,
c)   dobu, na kterou se smlouva uzavírá, podmínky odstoupení od smlouvy, termíny a období významné pro zjišťování dosažené úspory nákladů nebo úspory energie,
d)   výchozí údaje umožňující zjistit dosažené úspory nákladů nebo úspory energie, které zahrnují minimálně
1.  výchozí spotřebu energie a výchozí výši nákladů, oproti kterým je počítána dosažená úspora, a
2.  výchozí ceny energií, na základě kterých je vypočtena referenční výše nákladů podle bodu 1,
e)   seznam kroků, které je třeba učinit pro provedení opatření nebo souboru opatření, popřípadě doplněné o související náklady,
f)   podmínky pro případné zapojení třetích stran v rámci subdodavatelských vztahů s poskytovatelem energetických služeb,
g)   stanovení odměny pro poskytovatele energetických služeb za poskytnuté plnění včetně rozdělení podílu smluvních stran na dosažených finančních úsporách,
h)   podmínky dokumentování, měření a ověřování dosažených zaručených úspor nákladů nebo úspor energie, kontrol kvality a záruk,
i)   postup, jakým bude reagováno na měnící se rámcové podmínky, které se dotýkají obsahu a výsledku smlouvy, zejména na změny v cenách energie, změny v intenzitě využívání objektů a zařízení,
j)   ujednání míry finančního rizika nebo sankcí pro případ nedosažení sjednaného zvýšení účinnosti užití energie a
k)   sankce za porušení smluvních povinností.

(2) Není-li příjemcem energetických služeb veřejný zadavatel podle zákona upravujícího veřejné zakázky, nemusí smlouva obsahovat náležitosti podle odstavce 1 písm. b) až d) a f) až k) nebo se tato ustanovení pro sjednání smlouvy použijí přiměřeně.

§ 10f
Seznam poskytovatelů energetických služeb

(1) Seznam poskytovatelů energetických služeb je veřejný informační systém veřejné správy, který slouží k evidenci poskytovatelů energetických služeb.

(2) Správcem seznamu poskytovatelů energetických služeb je ministerstvo. Ministerstvo zveřejní údaje ze seznamu poskytovatelů energetických služeb na svých internetových stránkách.

(3) V seznamu poskytovatelů energetických služeb se vedou tyto údaje o fyzických osobách

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b)   datum narození,
c)   identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,
d)   adresa místa trvalého pobytu a
e)   kontaktní údaje, minimálně telefonní číslo a elektronická adresa.

(4) V seznamu poskytovatelů energetických služeb se vedou tyto údaje o právnických osobách

a)   název nebo obchodní firma,
b)   identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,
c)   adresa sídla,
d)   u zahraniční osoby také adresa sídla pobočky nebo jiné organizační složky jejího obchodního závodu na území České republiky, pokud ji zřizuje, a
e)   kontaktní údaje, minimálně telefonní číslo a elektronická adresa.

(5) Poskytovatel energetických služeb je povinen ministerstvu bez zbytečného odkladu oznámit změny v evidovaných údajích, s výjimkou údajů, které jsou vedeny v základních registrech.

§ 10g
Výmaz ze seznamu poskytovatelů energetických služeb

Ministerstvo ze seznamu poskytovatelů energetických služeb vymaže osobu, která

a)   o výmaz ze seznamu požádala,
b)   zemřela, byla prohlášena za mrtvou, nebo zanikla,
c)   byla omezena ve svéprávnosti, nebo
d)   přestala být poskytovatelem energetických služeb.

§ 10h
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy

(1) Ministerstvo využívá k výkonu působnosti podle tohoto zákona

a)   údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z informačního systému cizinců.

(2) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum narození,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   rodné číslo,
d)   státní občanství,
e)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
f)   omezení svéprávnosti,
g)   datum úmrtí,
h)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   rodné číslo,
d)   státní občanství,
e)   druh a adresa místa pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
f)   omezení svéprávnosti,
g)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

75. V § 11 odst. 1 písm. b) se za slovo „účinnosti“ vkládají slova „ , jehož součástí jsou Národní akční plán na zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou energie a Strategie renovace fondu obytných a komerčních budov v České republice“.

76. V § 11 odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   vydává stanovisko k návrhu územní energetické koncepce,“.

77. V § 11 odst. 1 písm. g) se slova „a využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie“ nahrazují slovy „ , propagací využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, propagací zvyšování účinnosti užití energie a energetických služeb, včetně informovanosti spotřebitelů o dostupnosti kvalifikačních či certifikačních systémů poskytovatelů energetických služeb“.

78. V § 11 odst. 1 se písmeno j) zrušuje.

Dosavadní písmena k) až n) se označují jako písmena j) až m).

79. V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) až s), která znějí:

„n)   vede Systém monitoringu spotřeby energie,
o)   vede evidenci ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů,
p)   vede seznam poskytovatelů energetických služeb,
q)   zpracovává a předává Evropské komisi zprávu o pokroku dosaženém při plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti,
r)   zpracovává a předává Evropské komisi statistické údaje týkající se kombinované výroby elektřiny a tepla,
s)   připravuje metodiku vyhodnocování statistických údajů týkajících se energetické účinnosti v rámci programů financovaných z veřejných prostředků, provádí jejich sběr a zpracování a předává je Evropské komisi.“.

80. V § 12 odst. 1 písm. a) se slovo „provést“ nahrazuje slovem „provádět“.

81. V § 12 odst. 1 písm. g) bodě 3 se slova „§ 9 odst. 1 nebo 3“ nahrazují slovy „§ 9 odst. 4“.

82. V § 12 odst. 1 písmeno j) zní:

„j)   jako vlastník nebo uživatel bytu nebo nebytových prostor neumožní instalaci, údržbu nebo kontrolu přístrojů
1.  regulujících dodávku tepelné energie podle § 7 odst. 4 písm. a), nebo
2.  registrujících dodávku tepelné energie podle § 7 odst. 4 písm. g) na základě výzvy vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek.“.

83. V § 12 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) až m), která znějí:

„k)   jako konečný zákazník neumožní instalaci, údržbu nebo kontrolu stanoveného měřidla podle § 7 odst. 4 písm. f),
l)   jako vlastník energetického zařízení neposkytne na výzvu podklady
1.  pro zpracování nebo vyhodnocení státní energetické koncepce podle § 3 odst. 5,
2.  pro zpracování územní energetické koncepce podle § 4 odst. 8, nebo
3.  zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce v uplynulém období podle § 4 odst. 8,
m)   jako energetický specialista
1.  v rozporu s § 6a odst. 3 písm. e) zpracuje neobjektivní, nesprávnou nebo neúplnou zprávu o kontrolách provozovaných kotlů, příslušných rozvodů tepelné energie nebo klimatizačních systémů,
2.  v rozporu s § 7a odst. 4 písm. d) zpracuje neobjektivně, nesprávně nebo neúplně průkaz,
3.  v rozporu s § 9 odst. 3 písm. b) zpracuje neobjektivně, nesprávně nebo neúplně energetický audit,
4.  v rozporu s § 9a odst. 3 písm. b) zpracuje neobjektivně, nesprávně nebo neúplně energetický posudek,
5.  nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 6, nebo
6.  okamžitě neukončí činnost podle § 10b odst. 4.“.

84. V § 12 odst. 2 písm. a) se slova „i) nebo j)“ nahrazují slovy „h), i), j), k) nebo l)“.

85. V § 12 odst. 2 písm. b) se slova „ , g) nebo h)“ nahrazují slovy „ , g) nebo m) bodu 5, nebo 6“.

86. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. m) bodu 1, 2, 3 nebo 4.“.

87. V § 12a odst. 1 písm. a) se slovo „provést“ nahrazuje slovem „provádět“.

88. V § 12a odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   jako vlastník energetického zařízení nebo držitel licence na podnikání v energetických odvětvích neposkytne na výzvu podklady pro
1.  zpracování nebo vyhodnocení státní energetické koncepce podle § 3 odst. 5,
2.  zpracování územní energetické koncepce podle § 4 odst. 8, nebo
3.  zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce v uplynulém období podle § 4 odst. 8,“.

89. V § 12a odst. 1 písm. k) bodě 2 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

90. V § 12a odst. 1 písm. m) bodě 3 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

91. V § 12a odst. 1 se písmeno n) nahrazuje písmeny n) až r), která znějí:

„n)   jako zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neuvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech podle § 7a odst. 2 písm. e) nebo § 7a odst. 3 písm. d),
o)   jako podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem,
1.  nezpracuje energetický audit podle § 9 odst. 2, nebo
2.  nesplní některou z povinností podle § 9 odst. 4,
p)   v rozporu s § 10d nezajistí výkon odborných činností spočívajících v instalaci vybraných zařízení pouze fyzickými osobami, které jsou držiteli příslušného osvědčení o získání profesní kvalifikace,
q)   jako poskytovatel energetických služeb neoznámí bez zbytečného odkladu změny v evidovaných údajích podle § 10f odst. 5,
r)   jako zadavatel nesplní některou z povinností podle § 9b odst. 1.“.

92. V § 12a odst. 3 písm. a) se slovo „a),“ nahrazuje slovem „b),“, za slovo „g),“ se vkládají slova „k) bodu 2 nebo 4, písm.“ a na konci písmene a) se doplňují slova „písm. n), písm. o) bodu 2, písm. p) nebo q),“.

93. V § 12a odst. 3 písm. b) se slova „b), h), i), j) nebo podle odstavce 1 písm. k) bodu 2 nebo 4“ nahrazují slovy „h), i) nebo j)“.

94. V § 12a odst. 3 písm. c) se mezi slova „odstavce 1 písm.“ a „k)“ vkládá slovo „a),“ a slova „písm. n)“ se nahrazují slovy „písm. o) bodu 1 nebo písm. r)“.

95. V § 12b odst. 3 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

96. V § 13 odst. 1 se slova „Ministerstvo vnitra nebo“ zrušují a slova „tato ministerstva vykonávají“ se nahrazují slovy „Ministerstvo spravedlnosti vykonává“.

97. V § 13 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ , 4 nebo 5“ a věta druhá se nahrazuje větami „Státní energetická inspekce vydává v těchto řízeních závazná stanoviska, jedná-li se o výstavbu výroben elektřiny nebo výroben tepla o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW, s výjimkou výroben elektřiny, na které ministerstvo vydalo státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny podle energetického zákona. Dále Státní energetická inspekce v těchto řízeních vydává závazná stanoviska, pokud je stanovena povinnost vypracovat energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. a).“.

98. V § 13 odst. 3 větě první se slova „nebo mění zdroje energie, distribuční soustavy určené k distribuci elektrické energie a plynu, nebo rozvodná tepelná zařízení“ nahrazují slovy „výrobny elektřiny nebo výrobny tepla o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW“ a věta druhá zní: „Státní energetická inspekce je dále dotčeným orgánem státní správy při pořizování územní plánovací dokumentace v případě, že pro dané území je vydána územní energetická koncepce.“.

99. V § 13 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

100. V § 13 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Ministerstvo vnitra jako dotčený orgán státní správy uplatňuje závazná stanoviska podle tohoto zákona v územním řízení a stavebním řízení u staveb, které provádí Ministerstvo vnitra.“.

101. V § 14 odst. 4 se slova „a § 13“ zrušují.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Státní energetická koncepce musí být podle § 3 odst. 6 zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zohledněna v aktualizaci politiky územního rozvoje nejpozději do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Kraj a hlavní město Praha zpracuje zprávu o uplatňování územní energetické koncepce v uplynulém období podle § 4 odst. 7 zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Územní energetická koncepce musí být podle § 4 odst. 6 zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zohledněna v zprávě o uplatňování zásad územního rozvoje za uplynulé období nejpozději do 4 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Podpora na účely podle § 5 odst. 4 písm. m) až o) zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bude vyhlášena v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie na rok 2016.

5. Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen zpracovat energetický audit podle § 9 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 5. prosince 2015, pokud nemá platný energetický audit, který byl zpracován v období 3 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; v tom případě se takový energetický audit považuje za energetický audit podle tohoto zákona.

6. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. III

Položka 23 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, včetně poznámek pod čarou č. 27, 27a a 28 zní:

„Položka 23

a)   Udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích27)

1. 

na výrobu elektřiny, výrobu plynu a výrobu tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně, na distribuci elektřiny, distribuci plynu a rozvod tepelné energie do přenosové kapacity 1 MW včetně

Kč 1 000

2. 

na přenos elektřiny, přepravu plynu a uskladňování plynu

Kč 10 000

3. 

na výrobu elektřiny a distribuci elektřiny, na výrobu plynu a distribuci plynu, na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie od 1 MW výše

Kč 10 000

4. 

na obchod s elektřinou a na obchod s plynem

Kč 100 000
b)   Změna nebo zrušení licence pro podnikání v energetických odvětvích anebo udělení, prodloužení platnosti nebo zánik státní autorizace27)
1.  změna licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny a distribuci elektřiny, obchod s elektřinou, výrobu plynu, přepravu plynu, distribuci plynu, uskladňování plynu, obchod s plynem a na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie Kč 1 000
2.  zrušení licence pro všechny skupiny bez omezení výkonu nebo vydání duplikátu licence v případě její ztráty, zničení nebo odcizení Kč 500
3.  státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny a zdrojů tepelné energie nebo státní autorizace na výstavbu přímého vedení nebo státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení Kč 10 000
4.  prodloužení platnosti udělené státní autorizace nebo zánik státní autorizace na výstavbu přímého vedení nebo výroby elektřiny nebo zdrojů tepelné energie (energetických zařízení) nebo na výstavbu vybraných plynových zařízení Kč 500
c)   Udělení licence k nakládání s vysoce nebezpečnými látkami28) Kč 1 000
d)   Vydání oprávnění energetického specialisty27a) k
1.  zpracování energetického auditu a energetického posudku Kč 1 000
2.  zpracování průkazu energetické náročnosti budovy Kč 1 000
3.  provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie Kč 1 000
4.  provádění kontroly klimatizačních systémů Kč 1 000
e)   Přijetí žádosti o zrušení oprávnění energetického specialisty27a) za každé oprávnění Kč 200

Předmětem poplatku není

1. Zrušení licence nebo zánik státní autorizace z podnětu správního úřadu.

2. Změna uvedená v písmenu b) této položky, která navazuje na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.

3. Zrušení nebo zánik oprávnění energetického specialisty z podnětu správního úřadu.


27) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
27a) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
28) Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 20 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily čtyřikrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Od roku 2024 dochází k přelomové změně energetického zákona, která umožní vyrábět a sdílet vyrobenou elektřinu v rámci skupiny až deseti osob (aktivní zákazník) anebo v rámci energetických společenství ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.