Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


81

ZÁKON

ze dne 18. března 2015,

kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o námořní plavbě

Čl. I

Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 261/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) Směrnice Rady 96/98/ES ze dne 20. prosince 1996 o námořním zařízení.
Směrnice Rady 1999/63/ES ze dne 21. června 1999 o dohodě o úpravě pracovní doby námořníků uzavřené mezi Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Federací odborů pracovníků v dopravě v Evropské unii (FST).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel a kterou se zrušuje směrnice Rady 93/75/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/45/ES ze dne 7. září 2005 o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy a o změně směrnice 2001/25/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/33/ES ze dne 6. července 2005, kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES ze dne 19. listopadu 2008 o minimální úrovni výcviku námořníků.
Směrnice Rady 2009/13/ES ze dne 16. února 2009, kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a kterou se mění směrnice 1999/63/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/15/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/17/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/18/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se stanoví základní zásady pro vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy a kterou se mění směrnice Rady 1999/35/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/20/ES ze dne 23. dubna 2009 o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/21/ES ze dne 23. dubna 2009 o souladu s požadavky na stát vlajky.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/35/EU ze dne 21. listopadu 2012, kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/54/EU ze dne 20. listopadu 2013 o některých povinnostech státu vlajky ohledně souladu s Úmluvou o práci na moři z roku 2006 a jejího prosazování.“.

2. V § 2 odst. 10 se slova „o konstrukci a vybavení námořního plavidla“ zrušují a slovo „splňuje“ se nahrazuje slovy „ , jeho konstrukce, vybavení, systém bezpečného řízení provozu na něm nebo podmínky pro práci členů posádky plavidla splňují“.

3. V § 2 se doplňuje odstavec 11, který zní:

„(11) Repatriací se rozumí doprava člena posádky lodě po jeho vylodění do místa sídla provozovatele námořního plavidla nebo do jiného sjednaného místa.“.

4. Nadpis § 12 zní: „Způsobilost lodě k plavbě“.

5. V § 12 se slovo „technicky“ zrušuje a za slovo „udržována“ se vkládají slova „a provozována“.

6. V § 12b odst. 3 písm. a) se slova „a systém bezpečného řízení provozu na lodi odpovídá“ nahrazují slovy „ , systém bezpečného řízení provozu na lodi a podmínky pro práci členů posádky lodě odpovídají“.

7. V § 12c odst. 1 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:

„k)   osvědčení pro práci na moři podle Úmluvy o práci na moři,“.

Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno l).

8. V § 12e odst. 2 se slova „a její vybavení“ nahrazují slovy „ , její vybavení a provoz“.

9. Za § 12m se vkládá nový § 12n, který včetně nadpisu zní:

㤠12n
Osvědčení pro práci na moři

(1) Přílohou žádosti o schválení souladu lodi s požadavky námořních úmluv je popis opatření, jimiž provozovatel lodě zajistí soulad podmínek pro práci členů posádky lodě s požadavky Úmluvy o práci na moři, části páté tohoto zákona a zákoníku práce, jde-li o loď o hrubé prostornosti

a)   přesahující 500 tun, nebo
b)   nepřesahující 500 tun, pokud žadatel žádá o schválení souladu podmínek pro práci členů posádky lodě s požadavky Úmluvy o práci na moři.

(2) Úřad posoudí na základě popisu opatření provozovatele lodě rovněž soulad podmínek pro práci členů posádky lodě s požadavky části páté tohoto zákona a zákoníku práce. Za tímto účelem si Úřad vyžádá závazné stanovisko Státního úřadu inspekce práce.

(3) Spolu s osvědčením pro práci na moři vydá Úřad prohlášení o dodržení podmínek práce na moři, jehož součástí je popis opatření provozovatele lodě uvedených v příloze žádosti. V prohlášení o dodržení podmínek práce na moři Úřad zaznamená výjimky z požadavků pro práci členů posádky lodě udělené podle § 12d.

(4) Osvědčení pro práci na moři a prohlášení o dodržení podmínek práce na moři pozbývají platnosti rovněž dnem zápisu nového provozovatele lodě do námořního rejstříku.

(5) Na žádost účastníka řízení o schválení souladu lodě s požadavky námořních úmluv vydá Úřad prozatímní osvědčení pro práci na moři, pokud

a)   se schvaluje soulad lodě s požadavky námořních úmluv,
1.  není-li zapsána v námořním rejstříku, nebo
2.  pozbylo-li předchozí osvědčení pro práci na moři platnosti podle odstavce 4, a
b)   s ohledem na provedené prohlídky a zkoušky a posouzení popisu opatření provozovatele lodě lze důvodně předpokládat, že bude schválen soulad lodi s požadavky Úmluvy o práci na moři.

(6) Platnost prozatímního osvědčení pro práci na moři zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o schválení souladu lodi s požadavky námořních úmluv nebo rozhodnutí, jímž byla žádost o schválení souladu lodě s požadavky námořních úmluv zamítnuta, nejpozději však uplynutím 6 měsíců ode dne jeho vydání.

(7) Náležitosti popisu opatření, jimiž provozovatel lodě zajistí soulad podmínek pro práci členů posádky lodě, stanoví prováděcí právní předpis.“.

10. V § 13a odst. 1 se slova „nebo k)“ nahrazují slovy „nebo l)“.

11. V § 24 odst. 1 písm. c) se slovo „technickou“ zrušuje.

12. V § 24 odst. 1 písmena l) až n) znějí:

„l)   mít po celou dobu provozování lodě uzavřeno pojištění a zaplaceno pojistné v případě
1.  pojištění odpovědnosti za škody z provozu lodě,
2.  pojištění za škody vzniklé v důsledku smrti člena posádky, jeho pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a
3.  pojištění pro pokrytí nákladů spojených s repatriací,
m)   zabezpečit, aby při provozování námořní plavby byly na námořním plavidle průkazy způsobilosti a osvědčení o zdravotní způsobilosti velitele námořního plavidla a všech členů posádky, a
n)   zajistit, aby každý člen posádky obdržel popis způsobu vyřizování stížností v pracovněprávních věcech na lodi včetně kontaktních údajů osob pověřených jejich vyřizováním, osob, které mohou členu posádky poskytnout radu v pracovněprávních záležitostech, a Úřadu.“.

13. V § 24 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

14. V § 25 odst. 1 se za písmeno s) vkládají nová písmena t) až v), která znějí:

„t)   pracovní smlouvy členů posádky lodě,
u)   právní předpisy upravující pracovněprávní vztahy členů posádky lodě,
v)   kolektivní smlouva, je-li uzavřena, a“.

Dosavadní písmeno t) se označuje jako písmeno w).

15. V § 25 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Listinné doklady podle odstavce 1 písm. u) a v) musí být na lodi umístěny na místě přístupném všem členům posádky lodě.“.

16. V § 27 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „s výjimkou právních předpisů upravujících pracovněprávní vztahy členů posádky lodě; u pracovní smlouvy člena posádky a kolektivní smlouvy může být originál nahrazen stejnopisem“.

17. V § 27 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Není-li pracovní smlouva člena posádky lodě nebo kolektivní smlouva sepsána v anglickém jazyce, musí být doplněna o překlad do tohoto jazyka.“.

18. V § 33 odst. 1 písm. h) se slova „a zajistit, aby z lodě nebyly vypouštěny znečišťující látky uvedené v prováděcím právním předpise v množství, které překročí limit stanovený prováděcím právním předpisem, nebo v rozporu s podmínkami pro jejich vypouštění, stanovenými prováděcím právním předpisem,“ zrušují.

19. V § 33 odst. 1 se písmeno m) zrušuje.

Dosavadní písmena n) až s) se označují jako písmena m) až r).

20. V § 42 odstavec 1 zní:

„(1) Jako člena posádky lodě lze nalodit pouze toho, kdo je zdravotně způsobilý a je držitelem oprávnění pro výkon

a)   zvláštní činnosti, jejíž výkon je nezbytný pro zajištění bezpečnosti a ochrany členů posádky lodě nebo námořní plavby na určitých typech lodí a pro zvládání mimořádných situací (dále jen „zvláštní činnost“), a
b)   práce spojené s příslušnou funkcí člena posádky lodě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva upravující výcvik, kvalifikaci a strážní službu námořníků, která je součástí právního řádu.“.

21. V § 42 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

„(4) Aniž je dotčeno ustanovení odstavce 1, lze jako člena posádky do funkce lodní kuchař nalodit toho, kdo

a)   ukončil střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem v oboru souvisejícím s gastronomií a hotelnictvím, a
b)   absolvoval praxi v oblasti gastronomie a hotelnictví v trvání alespoň 24 měsíců.

(5) Člen posádky lodě nesmí vykonávat práci nebo činnosti, pro něž nemá oprávnění, k jejichž výkonu není zdravotně způsobilý nebo k jejichž výkonu nesplňuje požadavky stanovené v odstavci 4.

(6) Výčet a charakteristiku zvláštních činností stanoví prováděcí právní předpis.“.

22. § 43 až 46 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 38 znějí:

㤠43
Oprávnění pro výkon funkce člena posádky lodě

(1) Oprávnění pro výkon zvláštní činnosti udělí na žádost Úřad, pokud žadatel

a)   je držitelem osvědčení o zdravotní způsobilosti a
b)   splňuje požadavky mezinárodní smlouvy upravující výcvik, kvalifikaci a strážní službu námořníků, která je součástí právního řádu, na
1.  minimální věk a
2.  odbornou způsobilost, která zahrnuje praxi člena posádky lodě, absolvování výuky a výcviku a prokázání odborných znalostí a dovedností.

(2) Oprávnění pro výkon práce spojené s příslušnou funkcí člena posádky lodě udělí na žádost Úřad, pokud žadatel

a)   je držitelem oprávnění pro výkon zvláštní činnosti a
b)   splňuje požadavky mezinárodní smlouvy upravující výcvik, kvalifikaci a strážní službu námořníků, která je součástí právního řádu, na
1.  minimální věk a
2.  odbornou způsobilost, která zahrnuje praxi člena posádky lodě, absolvování výuky a výcviku a prokázání odborných znalostí a dovedností.

(3) Oprávnění pro výkon zvláštní činnosti a oprávnění pro výkon práce spojené s funkcí člena posádky lodě na velitelské a provozní úrovni se uděluje na dobu 5 let. Oprávnění pro výkon práce spojené s funkcí člena posádky lodě na pomocné úrovni se uděluje na dobu neurčitou.

(4) Vyhoví-li Úřad žádosti o udělení oprávnění, vydá místo písemného vyhotovení rozhodnutí průkaz způsobilosti. Pro každou funkci člena posádky lodě a pro každou zvláštní činnost vydá Úřad samostatný průkaz způsobilosti, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva upravující výcvik, kvalifikaci a strážní službu námořníků, která je součástí právního řádu. Průkaz způsobilosti je veřejnou listinou.

(5) Požádá-li držitel průkazu způsobilosti nejdříve 6 měsíců a nejpozději 90 dní před uplynutím doby platnosti průkazu způsobilosti o její prodloužení, Úřad prodlouží dobu jeho platnosti na dalších 5 let,

a)   jsou-li splněny podmínky mezinárodní smlouvy upravující výcvik, kvalifikaci a strážní službu námořníků, která je součástí právního řádu,
b)   je-li žadatel držitelem osvědčení o zdravotní způsobilosti.

(6) Dozví-li se Úřad o skutečnostech vzbuzujících důvodné pochybnosti o odborné způsobilosti držitele průkazu způsobilosti, nařídí mu podrobit se přezkoumání odborných znalostí a dovedností ve stanoveném termínu. Je-li ohrožena bezpečnost námořní plavby, pozastaví Úřad platnost uděleného oprávnění do doby provedení přezkoumání. Rozhodnutí o pozastavení platnosti oprávnění je prvním úkonem v řízení a odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(7) Úřad udělené oprávnění odejme, pokud

a)   jeho držitel porušil povinnost stanovenou tímto zákonem nebo mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu, a toto porušení mělo nebo mohlo mít za následek závažné dopady na život a zdraví lidí, životní prostředí nebo bezpečnost plavby,
b)   jeho držitel přestal splňovat podmínku odborné způsobilosti,
c)   nepodrobil-li se držitel průkazu způsobilosti přezkoumání odborných znalostí a dovedností podle odstavce 6 ve stanoveném termínu, nebo
d)   osvědčení o zdravotní způsobilosti pozbylo platnosti.

(8) Průkaz způsobilosti pozbývá platnosti

a)   uplynutím doby, na kterou bylo oprávnění uděleno, nebo
b)   dnem nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí oprávnění.

(9) Držitel průkazu způsobilosti je povinen odevzdat průkaz způsobilosti Úřadu do 5 pracovních dnů ode dne pozbytí jeho platnosti nebo ode dne, kdy rozhodnutí o pozastavení jeho platnosti nabylo právní moci.

(10) Vzory průkazů způsobilosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 44
Prokázání odborných znalostí a dovedností

(1) Odborné znalosti a dovednosti, jejichž oblasti stanoví mezinárodní smlouva upravující výcvik, kvalifikaci a strážní službu námořníků, která je součástí právního řádu, a znalosti právních předpisů České republiky v oblasti námořní plavby se prokazují složením zkoušky před Úřadem. O výsledku zkoušky vydá Úřad osvědčení.

(2) Zkouška je neveřejná a skládá se v českém nebo anglickém jazyce. Písemná část zkoušky se provádí k ověření znalosti anglického jazyka požadované pro výkon funkcí provozní a velitelské úrovně. Praktická část zkoušky se provádí k ověření odborných znalostí a dovedností požadovaných pro výkon funkcí v pomocné úrovni. Ověření ostatních znalostí se provádí ústně. Na průběh zkoušky dohlíží a její výsledek vyhodnocuje nejméně tříčlenná zkušební komise jmenovaná Úřadem, který určí rovněž jejího předsedu.

(3) O průběhu a výsledku zkoušky vyhotoví předseda zkušební komise do 7 dnů ode dne konání zkoušky protokol. Předseda zkušební komise neprodleně po vyhotovení protokolu o průběhu a výsledku zkoušky písemně sdělí zkoušenému výsledek zkoušky. Neuspěl-li zkoušený u zkoušky, může ji opakovat po uplynutí 2 měsíců od jejího neúspěšného vykonání. Neuspěl-li zkoušený u zkoušky

a)   pouze z jediné oblasti znalostí a dovedností, může ji nejpozději do 18 měsíců od jejího neúspěšného vykonání opakovat pouze z tohoto předmětu,
b)   z více oblastí znalostí a dovedností, musí ji opakovat v plném rozsahu.

(4) Postup při skládání zkoušky, způsob jejího hodnocení a obsah protokolu o průběhu a výsledku zkoušky stanoví prováděcí právní předpis.

§ 45
Poskytování výuky a výcviku

(1) Výuku a výcvik potřebné pro udělení oprávnění podle § 43 může poskytovat

a)   právnická osoba, které Úřad udělil akreditaci k provozování této činnosti, nebo
b)   právnická osoba, které udělil akreditaci nebo obdobné povolení k poskytování výuky a výcviku příslušný orgán jiného členského státu Evropské unie.

(2) Úřad udělí na žádost akreditaci, pokud žadatel doloží, že

a)   má vytvořen plán pro zajištění výuky a výcviku, ve kterém vymezí organizaci, rozsah a způsob provádění výuky a výcviku, způsob hodnocení a evidence výuky a výcviku,
b)   výuku a výcvik budou provádět osoby odborně způsobilé podle mezinárodní smlouvy upravující výcvik, kvalifikaci a strážní službu námořníků, která je součástí právního řádu,
c)   má k dispozici prostory a vybavení potřebné k provádění výuky a výcviku podle mezinárodní smlouvy o výcviku, kvalifikaci a strážní službě námořníků, která je součástí právního řádu, a
d)   má zaveden vnitřní systém řízení kvality pro výuku a výcvik, jímž zajistí řádné poskytování výuky a výcviku včetně včasného zjištění nedostatků a jejich nápravy; tento požadavek se považuje za splněný, pokud systém řízení kvality splňuje požadavky harmonizované české technické normy upravující řízení kvality38).

(3) V žádosti o udělení akreditace žadatel uvede druh výuky a výcviku, který hodlá poskytovat. Přílohou žádosti je

a)   plán pro zajištění výuky a výcviku,
b)   seznam osob, které budou provádět výuku a výcvik, obsahující jejich jméno, případně jména, a příjmení, datum narození a adresu trvalého nebo obdobného pobytu a
c)   doklady prokazující splnění podmínek podle odstavce 2 písm. b) až d).

(4) V rozhodnutí o udělení akreditace Úřad uvede druh výuky a výcviku, pro které akreditaci udělil. Akreditace se uděluje na dobu 5 let.

(5) Držitel akreditace je povinen

a)   poskytovat výuku a výcvik v souladu s udělenou akreditací a vytvořeným plánem výuky a výcviku,
b)   oznámit veškeré změny plánu výuky a výcviku a seznamu osob provádějících výuku a výcvik Úřadu do 5 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.

(6) Úřad udělenou akreditaci odejme, pokud její držitel

a)   přestal splňovat podmínky pro udělení akreditace,
b)   opakovaně nebo závažným způsobem porušil povinnost stanovenou tímto zákonem nebo mezinárodní smlouvou upravující výcvik, kvalifikaci a strážní službu námořníků, která je součástí právního řádu, nebo
c)   o odnětí akreditace požádal.

(7) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti plánu výuky a výcviku a náležitosti osvědčení o absolvování výuky a výcviku.

§ 46
Uznání rovnocennosti vzdělání

(1) Fyzická osoba, která žádá o udělení oprávnění podle § 43, může Úřad požádat o uznání rovnocennosti absolvovaného vzdělání s výukou a výcvikem, pokud se jedná o

a)   bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program v oblasti technických věd a technologií, nebo
b)   vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v technických oborech.

(2) Úřad rovnocennost uzná, pokud absolvované vzdělání odpovídá požadavkům na výuku a výcvik podle mezinárodní smlouvy upravující výcvik, kvalifikaci a strážní službu námořníků, která je součástí právního řádu.


38) ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti – Požadavky.“.

23. V § 47 odst. 2 větě první se slova „ , prokáže-li žadatel, že je zdravotně způsobilý“ zrušují.

24. V § 47 odst. 2 větě druhé se slova „je zdravotně způsobilý a“ zrušují.

25. V § 47 odst. 3 se za slovo „velitelské“ vkládají slova „nebo provozní“.

26. V § 47 odst. 8 se za slovo „způsobilosti“ vkládají slova „a vzor potvrzení o uznání průkazu způsobilosti“.

27. § 48 včetně nadpisu zní:

㤠48
Zdravotní způsobilost

(1) Zdravotní způsobilost osvědčuje na žádost Úřad na základě lékařského posudku, který ke dni podání žádosti není starší než 3 měsíce. Osvědčení o zdravotní způsobilosti se vydává na dobu 2 let.

(2) Zdravotní způsobilost zjišťuje a lékařský posudek vydává na základě výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných vyšetření posuzované osoby posuzující lékař pověřený Úřadem po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle mezinárodní smlouvy upravující výcvik, kvalifikaci a strážní službu námořníků, která je součástí právního řádu. Úřad zveřejní seznam pověřených lékařů ve Věstníku dopravy.

(3) Zjistí-li posuzující lékař u držitele osvědčení o zdravotní způsobilosti v době jeho platnosti takovou změnu zdravotního stavu, která má za následek změnu jeho zdravotní způsobilosti, je povinen vydat nový lékařský posudek a neprodleně jej zaslat Úřadu.

(4) Nesouhlasí-li posuzovaná osoba se závěrem lékařského posudku, může do 10 pracovních dnů od jeho prokazatelného předání podat návrh na jeho přezkoumání Úřadu. Úřad určí do 10 pracovních dnů od doručení návrhu na přezkoumání komisi složenou nejméně ze tří lékařů pověřených podle odstavce 2, která nově posoudí zdravotní způsobilost posuzované osoby. Nastanou-li právní účinky nového lékařského posudku, pozbývá platnost předchozí lékařský posudek. Proti posudku vydanému touto komisí nelze podat návrh na jeho přezkoumání. Při osvědčování zdravotní způsobilosti Úřad vychází z tohoto nového lékařského posudku.

(5) Uplyne-li doba platnosti osvědčení o zdravotní způsobilosti v průběhu plavby, zůstává toto osvědčení v platnosti do doby vylodění jeho držitele v místě, kde je možné provést posouzení zdravotní způsobilosti, nejdéle však po dobu 3 měsíců.

(6) Pokud se Úřad dozví o skutečnostech vzbuzujících důvodné pochybnosti o zdravotní způsobilosti, nařídí držiteli osvědčení o zdravotní způsobilosti podrobit se novému posouzení zdravotní způsobilosti ve stanoveném termínu, a je-li ohrožena bezpečnost námořní plavby, pozastaví platnost osvědčení do doby provedení nového posouzení zdravotní způsobilosti. Rozhodnutí o pozastavení platnosti osvědčení o zdravotní způsobilosti je prvním úkonem v řízení a odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(7) Osvědčení o zdravotní způsobilosti pozbývá platnosti, pokud

a)   uplyne doba, na kterou bylo osvědčení vydáno,
b)   marně uplyne lhůta stanovená pro podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku obsahujícího závěr, že držitel osvědčení není zdravotně způsobilý,
c)   nastanou právní účinky nového lékařského posudku vydaného komisí podle odstavce 4 obsahujícího závěr, že držitel osvědčení není zdravotně způsobilý, nebo
d)   se držitel osvědčení nepodrobil novému posouzení zdravotní způsobilosti podle odstavce 6 ve stanoveném termínu.

(8) Držitel osvědčení o zdravotní způsobilosti je povinen osvědčení odevzdat Úřadu do 5 pracovních dnů ode dne pozbytí jeho platnosti nebo ode dne, kdy rozhodnutí o pozastavení jeho platnosti nabylo právní moci.

(9) Prováděcí právní předpis stanoví podmínky zdravotní způsobilosti, rozsah, obsah a způsob provedení lékařské prohlídky, nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost, způsob hodnocení zdravotní způsobilosti, náležitosti lékařského posudku a vzor osvědčení o zdravotní způsobilosti.“.

28. V § 50 odst. 1 se slova „člena posádky námořního plavidla“ nahrazují slovy „velitele námořní jachty“ a slova „člen posádky námořního plavidla“ se nahrazují slovem „velitel“.

29. V § 50 odst. 2 se slova „člen posádky námořního plavidla“ nahrazují slovy „velitel námořní jachty“.

30. V § 50 odst. 3 se slova „nebo vydá rozhodnutí o zrušení uznání průkazu způsobilosti a odejme potvrzení průkazu způsobilosti“ zrušují.

31. V § 50 odst. 4 se slovo „odebrání“ nahrazuje slovem „odnětí“.

32. V § 53 se za slova „platnými průkazy způsobilosti“ vkládají slova „a osvědčením o zdravotní způsobilosti“ a za slova „Průkazy způsobilosti“ se vkládají slova „a osvědčení o zdravotní způsobilosti“.

33. V § 61 odst. 1 písm. c) se slova „ , dodržovat pravidla bezpečnosti a hygieny práce“ zrušují.

34. V § 62 odstavec 1 zní:

„(1) Službu na lodi může člen posádky vykonávat pouze na základě pracovní smlouvy uzavřené s provozovatelem lodě. Pracovní smlouva musí vedle náležitostí stanovených zákoníkem práce obsahovat

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení člena posádky, datum a místo jeho narození,
b)   údaje o provozovateli lodě, kterými jsou
1.  obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě odlišující dodatek, adresa sídla a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, jedná-li se o podnikající fyzickou osobu, a
2.  obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, jedná-li se o právnickou osobu,
c)   identifikační údaje o lodi, na níž má být služba vykonávána,
d)   výši mzdy nebo způsob jejího určení,
e)   výměru dovolené v kalendářním roce nebo způsob jejího určení,
f)   ujednání o repatriaci,
g)   údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky člena posádky, a označení smluvních stran těchto kolektivních smluv,
h)   informace o úpravě rozvázání a skončení pracovního poměru, platbách pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a
i)   datum a místo uzavření pracovní smlouvy.“.

35. V § 62 odstavec 2 zní:

„(2) Provozovatel lodě je povinen zajistit, aby členem posádky lodě nebyla osoba, která v den nalodění nedosáhla věku 18 let.“.

36. V § 62 odst. 4 se slova „vykonávat vedlejší činnost“ nahrazují slovy „současně vykonávat závislou práci v dalším základním pracovněprávním vztahu“.

37. § 63 a 63a včetně nadpisů znějí:

㤠63
Obecná ustanovení o pracovní době a době odpočinku

Pro účely pracovní doby a doby odpočinku člena posádky lodě se rozumí

a)   pracovní dobou doba, v níž je člen posádky povinen vykonávat práci pro provozovatele lodi,
b)   dobou odpočinku doba, která není pracovní dobou,
c)   směnou část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je člen posádky lodě povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovní doby odpracovat,
d)   pracovní pohotovostí doba, v níž je člen posádky lodě připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu směn,
e)   prací přesčas práce konaná členem posádky lodě na příkaz provozovatele lodi nebo s jeho souhlasem mimo rámec rozvrhu směn a nad týdenní a denní pracovní dobu stanovenou v § 63a odst. 1; o práci přesčas se nejedná, napracovává-li člen posádky lodě prací nad rámec svého rozvrhu směn pracovní volno, které mu provozovatel lodi poskytl na jeho žádost.

§ 63a
Délka týdenní pracovní doby a její rozvržení

(1) Délka týdenní pracovní doby člena posádky lodě je 40 hodin a délka denní pracovní doby je 8 hodin. Kratší pracovní dobu s členem posádky lodě nelze sjednat.

(2) Týdenní pracovní dobu člena posádky lodě rozvrhuje provozovatel lodě a určuje začátek a konec směn. Při jejím rozvržení přihlédne k zajištění bezpečné námořní plavby a zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího výkonu práce.

(3) Člen posádky lodě musí být na začátku směny připraven na svém pracovišti k výkonu práce a odcházet z něho až po skončení směny.

(4) Provozovatel lodě vypracuje písemný rozvrh pracovní doby a seznámí s ním nebo s jeho změnou člena posádky lodě nejpozději 3 dny před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, jehož délka musí činit alespoň jeden týden.

(5) Provozovatel lodě zajistí, aby byl rozvrh pracovní doby všech členů posádky lodě a jeho změny vyvěšeny na přístupném místě na palubě lodě stejně jako informace o minimální délce nepřetržitého odpočinku mezi směnami a v týdnu člena posádky lodě stanovené právním předpisem nebo kolektivní smlouvou vztahující se na provozovatele lodě, a to nejpozději 3 dny před obdobím, na něž je pracovní doba rozvržena. Nejsou-li rozvrh směn a informace o minimální délce nepřetržitého odpočinku mezi směnami a v týdnu sepsány v anglickém jazyce, musí být doplněny o překlad do tohoto jazyka.“.

38. Za § 63a se vkládají nové § 63b až 63f, které včetně nadpisů znějí:

㤠63b
Přestávky v práci

(1) Provozovatel lodě poskytne členu posádky lodě nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Nelze-li výkon práce přerušit, zajistí se členu posádky lodě i bez přerušení práce přiměřená doba na oddech a jídlo; tato doba se započítává do pracovní doby.

(2) Přestávky v práci na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci směny. Přestávku v práci na jídlo a oddech lze rozdělit na více částí; alespoň jedna část rozdělené přestávky nesmí být kratší než 15 minut.

(3) Poskytnuté přestávky na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby.

§ 63c
Doba odpočinku

(1) Provozovatel lodě rozvrhne pracovní dobu tak, aby člen posádky lodě měl mezi koncem jedné směny a začátkem směny následující nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 10 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

(2) Odpočinek mezi dvěma směnami může být rozdělen do dvou částí, z nichž jedna nesmí být kratší než 6 hodin.

(3) Provozovatel lodě rozvrhne pracovní dobu tak, aby člen posádky lodě měl nepřetržitý odpočinek v týdnu během každého období 7 kalendářních dnů v trvání alespoň 27 hodin a aby měl nepřetržitý odpočinek i ve svátek. Jde-li o práce, které jsou nevyhnutelné pro zajištění bezpečného a plynulého provozu na lodi, může provozovatel lodi rozvrhnout pracovní dobu tak, aby součet délek jednotlivých nepřetržitých odpočinků mezi směnami člena posádky lodě poskytnutých podle odstavců 1 a 2 za každé období 7 kalendářních dnů činil celkem alespoň 77 hodin.

(4) Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu může být členu posádky lodě zkrácen pod rozsah uvedený v odstavcích 1 a 3 jen, jde-li o práci přesčas, o výkon naléhavých opravných prací, prací při odvracení nebezpečí pro život a zdraví osob na lodi nebo odvracení nebezpečí škody na nákladu na lodi, prací při živelních událostech nebo v jiných obdobných mimořádných situacích nebo nácviku činností při těchto situacích, za podmínky, že mu provozovatel lodě poskytne nevyčerpanou dobu nepřetržitého odpočinku mezi směnami a v týdnu bezodkladně po zajištění bezpečného provozu lodě.

(5) Nařídí-li provozovatel lodi provedení nácviku činností při odvracení nebezpečí pro život a zdraví osob na lodi nebo odvracení nebezpečí škody na nákladu na lodi, činností při živelních událostech nebo jiných obdobných mimořádných situacích, dbá na to, aby byl co nejméně narušen nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu.

§ 63d
Práce přesčas a pracovní pohotovost

(1) Práci přesčas může provozovatel lodě členu posádky lodě nařídit jen výjimečně z vážných důvodů spojených se zajištěním bezprostřední bezpečnosti lodě, osob na palubě nebo přepravovaného nákladu nebo s poskytnutím pomoci jinému námořnímu plavidlu nebo osobám v nouzi, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi směnami nebo nepřetržitého odpočinku v týdnu.

(2) Pracovní pohotovost může provozovatel lodě členu posádky lodě nařídit jen z vážných provozních důvodů. Za dobu pracovní pohotovosti náleží členu posádky odměna podle zákoníku práce.

(3) Za výkon práce v době pracovní pohotovosti přísluší členu posádky lodě mzda; odměna podle odstavce 2 za tuto dobu nepřísluší. Pracovní pohotovost, při které k výkonu práce nedojde, se do pracovní doby nezapočítává.

§ 63e
Evidence pracovní doby

(1) Provozovatel lodě vede u jednotlivých členů posádky lodě evidenci s vyznačením začátku a konce odpracované směny, práce přesčas, pracovní pohotovosti a odpracované doby v době pracovní pohotovosti.

(2) Provozovatel lodě zajistí, aby člen posádky lodě obdržel stejnopis evidence pracovní doby za každý měsíc služby na lodi. Na žádost člena posádky lodě mu provozovatel lodě umožní kdykoliv nahlédnout do jeho evidence pracovní doby a pořizovat z ní výpisy nebo stejnopisy na náklady provozovatele lodi.

(3) Vzor evidence pracovní doby člena posádky lodě stanoví prováděcí právní předpis.

§ 63f
Dovolená za kalendářní rok

Každý člen posádky lodě má nárok na dovolenou za kalendářní rok ve výši nejméně 2,5 kalendářních dnů na měsíc zaměstnání a její poměrnou část za nedokončený měsíc. Dovolenou za kalendářní rok je provozovatel lodě povinen členu posádky lodě poskytnout tak, aby ji mohl čerpat na pevnině.“.

39. V § 64 se slova „sjednaný na dobu určité plavby“ zrušují.

40. V § 65 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „být po vylodění dopraven do místa sídla provozovatele nebo do místa, které bylo v pracovní smlouvě dohodnuto, (dále jen „repatriace“)“ nahrazují slovy „na repatriaci“.

41. V § 65 odst. 2 se slova „pracovní kázně nebo služebních povinností“ nahrazují slovy „povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k práci vykonávané členem posádky“.

42. V § 65 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Náklady na repatriaci jsou zejména náklady na přepravu člena posádky a jeho osobních zavazadel a dále náklady na jeho stravu a ubytování po dobu repatriace. Přepravu člena posádky zajistí provozovatel lodě letecky. Jiný způsob přepravy může provozovatel lodě zvolit, pokud doba přepravy není nepřiměřeně dlouhá nebo pokud se na něm se členem posádky dohodne.“.

43. V § 65 odst. 5 se slova „místa dohodnutého v pracovní smlouvě nebo jinak dohodnutého“ nahrazují slovy „místa sídla provozovatele lodě nebo do jiného sjednaného místa“.

44. V § 65 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Pokud provozovatel lodě nesplní svou povinnost repatriace člena posádky, zajistí provedení repatriace Úřad a po provedení repatriace uloží provozovateli povinnost uhradit náklady, které na ni vynaložil.“.

45. V § 66 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Loď musí být vybavena vhodnými ubytovacími, provozními, kancelářskými a stravovacími prostory, prostory a zařízením pro skladování a chlazení potravin a pro přípravu jídel a nápojů, prostory s vybavením pro odpočinek a volný čas, hygienickým a sanitárním zařízením, popřípadě zvláštními prostory pro nemocné. Tyto prostory musí být na lodi v dostatečném počtu a velikosti, vhodně vybaveny s ohledem na svůj účel a musí být dostatečně větrány, vytápěny, osvětleny a izolovány a musí být udržovány čisté. Sociální zařízení a poskytované služby na lodi musí být přístupné všem členům posádky lodě, mimo těch, které jsou určeny výhradně cestujícím. Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na umístění prostor podle věty první, jejich počet, rozměry, použité materiály a vybavení.

(3) Loď musí být zásobena pitnou vodou a potravinami v množství odpovídajícím počtu členů posádky lodě, délce a povaze námořní plavby a v dostatečné výživové hodnotě a různorodosti; potraviny musí zejména zajišťovat vyvážený poměr karbohydrátů, proteinů, tuků, vlákniny, minerálů a vitamínů. Pitná voda a potraviny musí být uskladněny tak, aby po celou dobu plavby zůstala zachována jejich zdravotní nezávadnost a výživová hodnota. Při zásobování potravinami provozovatel lodě zohlední náboženské a kulturní zvyklosti členů posádky lodě.“.

46. V § 66 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

47. V § 66 odst. 4 se slova „vykonávat kontrolu čistoty prostor uvedených v předchozích ustanoveních“ nahrazují slovy „kontrolovat plnění podmínek uvedených v odstavcích 1 až 3 a přijímat nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků“.

48. V § 66 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Provozovatel lodě je povinen na písemnou žádost člena posádky při výplatě mzdy na svůj náklad a nebezpečí částku určenou členem posádky nejpozději v pravidelném termínu výplaty mzdy

a)   zaplatit na platební účet určený členem posádky; člen posádky může určit nejvýše 2 platební účty, nedohodne-li se s provozovatelem lodě jinak, nebo
b)   zaslat osobě určené členem posádky.“.

49. Za § 67 se vkládají nové § 67a až 67e, které včetně nadpisů znějí:

㤠67a
Povinnosti provozovatele lodě a velitele lodě při dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

(1) Provozovatel lodě je povinen zajistit, aby loď, včetně jejího zařízení a vybavení, byla udržována ve stavu, který zaručuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci a usnadní zvládání havarijních situací.

(2) Velitel lodě je povinen

a)   zajistit a kontrolovat dodržování zásad a postupů bezpečnosti práce,
b)   pravidelně, nejméně každé 2 roky, ověřovat znalosti zásad a postupů bezpečnosti práce členů posádky lodě a zajistit školení a výcvik členů posádky,
c)   zajistit, aby na námořním plavidle bylo nejméně 5 výtisků zásad a postupů bezpečnosti práce, a umožnit členům posádky lodě přístup k těmto výtiskům,
d)   zajistit, aby přepravovaná osoba byla v rozsahu odpovídajícím její účasti na námořní plavbě na lodi seznámena se zásadami a postupy bezpečnosti práce před vyplutím lodě z přístavu nebo před započetím prací na lodi,
e)   vést seznam osob způsobilých k obsluze nebo řízení vozidel a zvedacích zařízení.

(3) Podmínky bezpečného stavu lodě, jejího zařízení a vybavení z hlediska ochrany zdraví při práci a obsah, rozsah a způsob provádění výcviku a školení členů posádky a místa uložení výtisků zásad a postupů bezpečnosti práce na lodi stanoví prováděcí právní přepis.

§ 67b
Rizikové faktory pracovních podmínek

(1) Velitel lodě je povinen zajistit průběžné zjišťování a hodnocení rizikových faktorů pracovních podmínek na lodi a přijímat opatření k ochraně zdraví.

(2) Vyhodnocení rizikových faktorů musí být prováděno s přihlédnutím ke druhu a možnému škodlivému účinku rizikového faktoru, pravděpodobnosti ohrožení a počtu přepravovaných osob a členů posádky lodě, které mohou přijít s rizikovými faktory do kontaktu. Rizika musí být zvažována zvlášť pro každé místo na lodi a každé riziko musí být vyhodnoceno individuálně.

§ 67c
Povinnosti člena posádky lodě v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

(1) Člen posádky lodě je povinen dodržovat zásady a postupy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tvořící pravidla pro

a)   ochranu zdraví a dodržování hygieny,
b)   snížení rizika vzniku požáru,
c)   používání ochranných pracovních prostředků,
d)   bezpečný vstup na loď a bezpečný pohyb na palubě lodi,
e)   bezpečný vstup do uzavřených nebo jiných nebezpečných prostor,
f)   bezpečné ruční zvedání břemen a bezpečnou práci s nářadím a materiály,
g)   bezpečné vykonávání svářečských prací,
h)   bezpečné provádění natěračských prací, bezpečnou práci ve výškách, za bokem lodě a se čluny a vory,
i)   bezpečné vykonávání kotevních a uvazovacích úkonů a bezpečné vlečení lodě,
j)   bezpečné vykonávání prací se zvedacím zařízením, s kryty a v nákladových prostorech lodě,
k)   bezpečné vykonávání prací ve strojních prostorech,
l)   bezpečnou obsluhu rádiového a elektronického zařízení,
m)   bezpečný výkon prací v kuchyni a bezpečnou manipulaci s potravinami,
n)   bezpečný výkon prací v lodní prádelně,
o)   bezpečný výkon prací na lodích pro kusový náklad a přepravy kontejnerů.

(2) Podrobnosti zásad a postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v jednotlivých oblastech pravidel uvedených v odstavci 1 stanoví prováděcí právní předpis.

§ 67d
Lodní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Na lodi, jejíž posádka má alespoň 5 členů, musí být zřízen lodní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Lodní výbor spolupracuje s velitelem lodě při plnění povinností v oblastech týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi a prevence nehod.

§ 67e
Vyřizování stížností v pracovněprávních věcech na lodi

(1) Stížnosti v pracovněprávních věcech člen posádky lodě podává osobě pověřené vyřizováním těchto stížností na lodi nebo přímo veliteli lodě. Provozovatel lodě je povinen pověřit jednoho nebo více členů posádky lodě s výjimkou velitele lodě vyřizováním stížností podle věty prvé.

(2) Osoba pověřená vyřizováním stížností v pracovněprávních věcech na lodi nebo velitel lodě prošetří bez zbytečného odkladu skutečnosti namítané ve stížnosti. Shledá-li osoba pověřená vyřizováním stížností stížnost jako zcela nebo částečně opodstatněnou, navrhne veliteli provedení nápravného opatření, v opačném případě stížnost odmítne. Shledá-li velitel stížnost jako zcela nebo částečně opodstatněnou, zajistí provedení nápravného opatření, v opačném případě stížnost odmítne.

(3) O způsobu vyřízení stížnosti pořídí osoba pověřená vyřizováním stížností v pracovněprávních věcech nebo velitel písemný záznam obsahující i odůvodnění způsobu vyřízení stížnosti a informaci o možnosti žádat o přezkoumání způsobu vyřízení stížnosti velitele lodě nebo, vyřizoval-li stížnost velitel, provozovatele lodě; kopii záznamu o způsobu vyřízení stížnosti osoba pověřená vyřizováním stížností v pracovněprávních věcech nebo velitel předá členovi posádky lodě, který stížnost podal.“.

50. § 68 zní:

㤠68

Pracovněprávní vztahy členů posádek námořních lodí se řídí tímto zákonem, zákoníkem práce, s výjimkou jeho části čtvrté, a občanským zákoníkem.“.

51. Za § 68 se vkládá nový § 68a, který včetně nadpisu zní:

㤠68a
Pracovněprávní vztahy členů posádek námořní jachty

Jsou-li členové posádky námořní jachty v základním pracovněprávním vztahu k provozovateli námořní jachty, použijí se § 24 odst. 1 písm. l) body 2 a 3, § 24 odst. 1 písm. n), § 25 odst. 1 písm. t) až v), § 27 a § 62 až 68 na poměry členů posádky a provozovatele námořní jachty obdobně.“.

52. V § 76 odstavec 3 zní:

„(3) Stejnopis protokolu o kontrole na lodi spolu s jeho překladem do anglického jazyka doručí Úřad rovněž veliteli lodě. Velitel je povinen zajistit, aby byl na palubě lodi na přístupném místě vyvěšen stejnopis protokolu o kontrole a jeho překlad do anglického jazyka, a na vyžádání poskytne členu posádky jeho kopii.“.

53. V § 76 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Je-li bezprostředně ohrožen život nebo zdraví osob na námořním plavidle, bezpečnost námořní plavby nebo hrozí vážná majetková újma na přepravovaném nákladu, je osoba pověřená výkonem státního dozoru v námořní plavbě oprávněna v řízení na místě vydávat příkazy nebo zákazy směřující k odstranění ohrožení včetně zákazu výkonu určité činnosti a zadržení dokladů k ní se vztahujících.“.

54. V § 78 odst. 1 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí:

„b)   jako držitel průkazu způsobilosti v rozporu s § 43 odst. 9 neodevzdá průkaz způsobilosti, který pozbyl platnosti nebo jehož platnost byla pozastavena,
c)   jako držitel osvědčení o zdravotní způsobilosti v rozporu s § 48 odst. 8 neodevzdá osvědčení o zdravotní způsobilosti, které pozbylo platnosti nebo jehož platnost byla pozastavena,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena d) a e).

55. V § 78 odst. 2 písm. d) se slovo „technickou“ zrušuje.

56. V § 78 odst. 2 písmeno j) zní:

„j)   v rozporu s § 24 odst. 1 písm. l) bodem 2 nebo 3 nemá po celou dobu provozování námořního plavidla
1.  uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku smrti člena posádky, jeho pracovního úrazu nebo nemoci z povolání nebo zaplaceno pojistné, nebo
2.  uzavřeno pojištění pro pokrytí nákladů spojených s repatriací nebo zaplaceno pojistné,“.

57. V § 78 odst. 2 písm. k) se slova „písm. n)“ nahrazují slovy „písm. m)“ a za slovo „způsobilosti“ se vkládají slova „a osvědčení o zdravotní způsobilosti“.

58. V § 78 odst. 2 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní:

„l)   v rozporu s § 24 odst. 1 písm. n) nezajistí, aby každý člen posádky obdržel popis způsobu vyřizování stížností v pracovněprávních věcech včetně kontaktních údajů osob pověřených jejich vyřizováním, osob, které mohou členu posádky poskytnout radu v pracovněprávních záležitostech, a Úřadu,“.

Dosavadní písmena l) až o) se označují jako písmena m) až p).

59. V § 78 odst. 2 písm. o) se slovo „nebo“ zrušuje.

60. V § 78 odst. 2 písm. p) se slova „§ 24 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 24 odst. 5“.

61. V § 78 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) až x), která znějí:

„q)   v rozporu s § 62 odst. 2 nezajistí, aby členem posádky námořního plavidla nebyla osoba, která v den nalodění nedosáhla věku 18 let,
r)   v rozporu s § 63a odst. 5 nezajistí, aby byl na palubě námořního plavidla na přístupném místě vyvěšen rozvrh pracovní doby členů posádky nebo informace o minimální délce nepřetržitého odpočinku,
s)   v rozporu s § 63e odst. 2 nezajistí, aby člen posádky námořního plavidla obdržel stejnopis evidence pracovní doby za každý měsíc služby na námořním plavidle,
t)   v rozporu s § 65 odst. 1 nezajistí repatriaci člena posádky,
u)   v rozporu s § 66 odst. 2 provozuje námořní plavidlo, které není vybaveno vhodnými prostorami,
v)   v rozporu s § 66 odst. 3 nezajistí zásobování námořního plavidla pitnou vodou nebo potravinami,
w)   v rozporu s § 67a odst. 1 nezajistí, aby námořní plavidlo, včetně jeho zařízení a vybavení, bylo udržováno ve stavu zaručujícím bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zvládání havarijních situací, nebo
x)   v rozporu s § 67e odst. 1 nepověří žádného člena posádky vyřizováním stížností v pracovněprávních věcech.“.

62. V § 78 odst. 3 písm. a) se slova „§ 24 odst. 1 písm. l)“ nahrazují slovy „§ 24 odst. 1 písm. l) bodu 1“.

63. V § 78 odst. 3 písm. b) se slova „§ 24 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 24 odst. 4“.

64. V § 78 odst. 7 se písmeno g) zrušuje.Dosavadní písmena h) až q) se označují jako písmena g) až p).

65. V § 78 odst. 7 písm. h) se slovo „o)“ nahrazuje slovem „n)“.

66. V § 78 odst. 7 písm. i) se slovo „p)“ nahrazuje slovem „o)“.

67. V § 78 odst. 7 písm. j) se slovo „q)“ nahrazuje slovem „p)“.

68. V § 78 odst. 8 písm. a) se slova „§ 42 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 42 odst. 5“ a slova „činnosti, k nimž není zdravotně nebo odborně způsobilý“ se nahrazují slovy „práci nebo činnosti, pro něž nemá oprávnění, k jejichž výkonu není zdravotně způsobilý nebo k jejichž výkonu nesplňuje stanovené požadavky“.

69. V § 78 odst. 8 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

70. V § 78 odst. 8 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a osvědčením o zdravotní způsobilosti“.

71. V § 78 odstavec 9 zní:

„(9) Za přestupek lze uložit pokutu

a)   do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo odstavce 2 písm. c), d) nebo p),
b)   do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. e), h), i), j), k), m), t), u), v) nebo w), odstavce 3 písm. a), b), c), e), f), g), h) nebo i), odstavce 4 písm. a) nebo odstavce 7 písm. f), g), n), o) nebo p),
c)   do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. f), n), q) nebo x), odstavce 3 písm. d), odstavce 4 písm. b), odstavce 5 písm. a), odstavce 7 písm. a), b), d), e), i), j), k) nebo l) nebo odstavce 8 písm. d),
d)   do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), odstavce 2 písm. a), b) nebo g), odstavce 3 písm. j), k) nebo l), odstavce 5 písm. b), odstavce 6 písm. a), odstavce 7 písm. h) nebo m) nebo odstavce 8 písm. a),
e)   do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c), odstavce 2 písm. l), o), r) nebo s), odstavce 6 písm. b), odstavce 7 písm. c) nebo odstavce 8 písm. b) nebo c).“.

72. V § 79 odst. 1 se vkládají nová písmena a) a b), která znějí:

„a)   jako držitel akreditace v rozporu s § 45 odst. 5 písm. a) neposkytuje výuku a výcvik v souladu s udělenou akreditací nebo vytvořeným plánem výuky a výcviku,
b)   jako držitel akreditace v rozporu s § 45 odst. 5 písm. b) neoznámí ve stanovené lhůtě Úřadu změny plánu výuky a výcviku nebo seznamu osob provádějících výuku a výcvik,“.

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena c) a d).

73. V § 79 odst. 2 písm. d) se slovo „technickou“ zrušuje.

74. V § 79 odst. 2 písmeno j) zní:

„j)   v rozporu s § 24 odst. 1 písm. l) bodem 2 nebo 3 nemá po celou dobu provozování námořního plavidla
1.  uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku smrti člena posádky, jeho pracovního úrazu nebo nemoci z povolání nebo zaplaceno pojistné, nebo
2.  uzavřeno pojištění pro pokrytí nákladů spojených s repatriací nebo zaplaceno pojistné,“.

75. V § 79 odst. 2 písm. k) se slova „písm. n)“ nahrazují slovy „písm. m)“ a za slovo „způsobilosti“ se vkládají slova „a osvědčení o zdravotní způsobilosti“.

76. V § 79 odst. 2 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní:

„l)   v rozporu s § 24 odst. 1 písm. n) nezajistí, aby každý člen posádky obdržel popis způsobu vyřizování stížností v pracovněprávních věcech včetně kontaktních údajů osob pověřených jejich vyřizováním, osob, které mohou členu posádky poskytnout radu v pracovněprávních záležitostech, a Úřadu,“.

Dosavadní písmena l) až o) se označují jako písmena m) až p).

77. V § 79 odst. 2 písm. o) se slovo „nebo“ zrušuje.

78. V § 79 odst. 2 písm. p) se slova „§ 24 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 24 odst. 5“.

79. V § 79 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) až x), která znějí:

„q)   v rozporu s § 62 odst. 2 nezajistí, aby členem posádky námořního plavidla nebyla osoba, která v den nalodění nedosáhla věku 18 let,
r)   v rozporu s § 63a odst. 5 nezajistí, aby byl na palubě námořního plavidla na přístupném místě vyvěšen rozvrh pracovní doby členů posádky nebo informace o minimální délce nepřetržitého odpočinku,
s)   v rozporu s § 63e odst. 2 nezajistí, aby člen posádky námořního plavidla obdržel stejnopis evidence pracovní doby za každý měsíc služby na námořním plavidle,
t)   v rozporu s § 65 odst. 1 nezajistí repatriaci člena posádky,
u)   v rozporu s § 66 odst. 2 provozuje námořní plavidlo, které není vybaveno vhodnými prostorami,
v)   v rozporu s § 66 odst. 3 nezajistí zásobování námořního plavidla pitnou vodou nebo potravinami,
w)   v rozporu s § 67a odst. 1 nezajistí, aby námořní plavidlo, včetně jeho zařízení a vybavení, bylo udržováno ve stavu zaručujícím bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zvládání havarijních situací, nebo
x)   v rozporu s § 67e odst. 1 nepověří žádného člena posádky vyřizováním stížností v pracovněprávních věcech.“.

80. V § 79 odst. 3 písm. a) se slova „§ 24 odst. 1 písm. l)“ nahrazují slovy „§ 24 odst. 1 písm. l) bodu 1“.

81. V § 79 odst. 3 písm. b) se slova „§ 24 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 24 odst. 4“.

82. V § 79 odstavec 7 zní:

„(7) Za správní delikt se uloží pokuta

a)   do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 2 písm. c), d) nebo p),
b)   do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d), odstavce 2 písm. e), h), i), j), k), m), t), u), v) nebo w), odstavce 3 písm. a), b), c), e), f), g), h) nebo i) nebo odstavce 4 písm. a),
c)   do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. f), n), q) nebo x), odstavce 3 písm. d), odstavce 4 písm. b) nebo odstavce 5 písm. a),
d)   do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a), b) nebo g), odstavce 3 písm. j), k) nebo l), odstavce 5 písm. b) nebo odstavce 6 písm. a),
e)   do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2 písm. l), o), r) nebo s) nebo odstavce 6 písm. b).“.

83. § 85 zní:

㤠85

(1) Ministerstvo dopravy vydá vyhlášku k provedení § 8 odst. 3, § 11 odst. 5, § 12n odst. 7, § 13 odst. 3, § 13b odst. 6, § 20 odst. 7, § 21 odst. 2, § 23a odst. 7, § 24 odst. 3, § 27 odst. 3, § 32 odst. 4, § 33 odst. 1 písm. c) a p), § 35 odst. 2, § 42 odst. 6, § 43 odst. 10, § 44 odst. 4, § 45 odst. 7, § 47 odst. 1, 2 a 8, § 48 odst. 9, § 49 odst. 5, § 50 odst. 4, § 54 odst. 6, § 55g odst. 5, § 55h odst. 5, § 63e odst. 3, § 66 odst. 2, § 67 odst. 1 písm. b), § 67 odst. 2 a 4, § 67a odst. 3, § 67c odst. 2, § 76 odst. 1 a § 84 odst. 3.

(2) Vláda vydá nařízení k provedení § 4 odst. 4.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Na námořní plavidla postavená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a na námořní plavidla, jejichž stavba byla započata položením kýlu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí požadavky na jejich vybavení vhodnými prostorami podle § 66 zákona č. 61/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Pokud byly pro účely určité námořní plavby uzavřeny pracovní smlouvy se členy posádky námořního plavidla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a plavba nebyla před tímto dnem ukončena, použijí se pro povinnosti provozovatele a velitele námořního plavidla a pro úpravu pracovněprávních poměrů členů posádky plavidla při této námořní plavbě § 24, 25, 27 a část pátá zákona č. 61/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Právnické osoby pověřené nebo schválené Úřadem podle § 45 zákona č. 61/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za právnické osoby akreditované podle § 45 zákona č. 61/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Průkazy způsobilosti vydané podle zákona č. 61/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, a to do uplynutí doby jejich platnosti, nejpozději však do 31. prosince 2016.

5. Držitel průkazu způsobilosti vydaného podle zákona č. 61/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je oprávněn požádat Úřad o výměnu tohoto průkazu za průkaz způsobilosti podle zákona č. 61/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Doba platnosti průkazu způsobilosti podle zákona č. 61/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se shoduje s platností vyměňovaného průkazu způsobilosti, nepřesáhne však 31. prosince 2016. Spolu s novým průkazem způsobilosti vydá Úřad i osvědčení o zdravotní způsobilosti; platnost osvědčení je stejná jako platnost nového průkazu způsobilosti, nepřesáhne však 2 roky.

6. Řízení o vydání nebo odnětí průkazu způsobilosti a řízení o přezkumu odborné nebo zdravotní způsobilosti zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 61/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Držitel průkazu způsobilosti vydaného podle zákona č. 61/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jehož doba platnosti skončí před 31. prosincem 2016, je oprávněn požádat Úřad o vydání průkazu způsobilosti postupem podle zákona č. 61/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Úřad v takovém případě omezí platnost vydaného průkazu způsobilosti do 31. prosince 2016.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. III

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb. a zákona č. 331/2014 Sb., se mění takto:

1. V Položce 41 písm. c) se slova „Vydání potvrzení“ nahrazují slovy „Prodloužení platnosti“.

2. V Položce 41 se doplňuje písmeno f), které zní:

„f)   Vydání osvědčení o zdravotní způsobilosti Kč 200“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o inspekci práce

Čl. IV

V § 4 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce,ve znění zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které včetně poznámky pod čarou č. 76 zní:

„l)   vydává závazná stanoviska ohledně posouzení souladu podmínek pro práci členů posádky lodě s požadavky části páté zákona o námořní plavbě a zákoníku práce76).

76) § 12n odst. 2 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1461 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1461 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 39 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1486 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1486 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 12 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily dvakrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ...

Cena: 95 KčKOUPIT

ÚZ č. 1455 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1455 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktualizovaný soubor právních předpisů z oblasti autorského práva (autorský zákon, vyhláška) a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o ochraně ...

Cena: 147 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.