Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


307

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. prosince 2014

o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Vláda nařizuje podle § 3a odst. 14 písm. i), § 3aa odst. 5 písm. f), § 3i, 3l a 3m zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 409/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 95/2009 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
Další údaje evidované u dílu půdního bloku v evidenci půdy

U dílu půdního bloku se v evidenci půdy evidují další údaje o

a)   zařazení do ochranného pásma vodního zdroje podle vodního zákona,
b)   zařazení do zvláště chráněného území podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
c)   existenci odvodňovacího systému,
d)   zařazení do katastrálního území podle zákona o katastru nemovitostí,
e)   zařazení do horské oblasti, oblasti s jinými znevýhodněními a oblasti Natura 2000 podle nařízení vlády k provádění opatření Programu rozvoje venkova České republiky1),
f)   zařazení do zranitelné oblasti nebo do jiných omezení podle nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o akčním programu,
g)   zařazení do oblasti splňující příslušný cíl strukturální pomoci Evropské unie v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obecná ustanovení o strukturálních fondech2),
h)   výskytu ptačí oblasti nebo evropsky významné lokality podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
i)   výskytu hnízdní lokality chřástala polního a bahňáků na trvalých travních porostech nebo čejky chocholaté na orné půdě podle nařízení vlády k provádění opatření Programu rozvoje venkova České republiky1),
j)   výskytu podmáčené nebo rašelinné louky podle nařízení vlády k provádění opatření Programu rozvoje venkova České republiky1),
k)   pěstování geneticky modifikované odrůdy podle zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty,
l)   výsledcích agrochemického zkoušení zemědělských půd podle zákona o hnojivech,
m)   výskytu cenných stanovišť lučních společenstev podle zákona o ochraně přírody a krajiny a podle nařízení vlády k provádění opatření Programu rozvoje venkova České republiky1),
n)   výši provozní hladiny u druhu zemědělské kultury rybník,
o)   zařazení do území určeného k řízeným rozlivům povodní podle vodního zákona,
p)   výměře osázené plochy vinice u druhu zemědělské kultury vinice podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prováděcí pravidla společné organizace trhu s vínem3),
q)   míře erozní ohroženosti zemědělské půdy,
r)   počtu životaschopných jedinců na 1 hektar u druhu zemědělské kultury ovocný sad podle zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském,
s)   výskytu stanovišť modráska podle nařízení vlády k provádění opatření Programu rozvoje venkova České republiky1),
t)   vhodnosti k zalesnění podle nařízení vlády k provádění opatření Programu rozvoje venkova České republiky1),
u)   vhodnosti k zatravnění orné půdy nebo existenci drah soustředěného odtoku vody podle nařízení vlády k provádění opatření Programu rozvoje venkova České republiky1),
v)   zařazení do environmentálně citlivých trvalých travních porostů, které jsou vyloučeny z možnosti přeměny na druh zemědělské kultury uvedený v § 3 odst. 1 písm. a), c) nebo d), a
w)   obnově trvalého travního porostu podle § 3j zákona.

§ 2
Další údaje evidované u ekologicky významného prvku

U ekologicky významného prvku nebo jeho části se dále evidují údaje o možnosti jeho vyhrazení jako plochy v ekologickém zájmu.

§ 3
Druhy zemědělské kultury v evidenci půdy

(1) Druhem zemědělské kultury v evidenci půdy je

a)   orná půda4), kterou je
   1.  standardní orná půda,
   2.  travní porost a
   3.  úhor,
b)   trvalý travní porost5),
c)   trvalá kultura6), kterou je
   1.  vinice,
   2.  chmelnice,
   3.  ovocný sad,
   4.  školka,
   5.  rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích a
   6.  jiná trvalá kultura a
d)   ostatní kultura, kterou je
   1. zalesněná půda,
   2.  rybník,
   3.  mimoprodukční plocha a
   4.  jiná kultura.

(2) Standardní ornou půdou se rozumí zemědělsky obhospodařovaná orná půda podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky4), na které se za účelem produkce plodin pěstují v pravidelném sledu zemědělské plodiny, zemědělsky obhospodařovaná půda pod skleníky, pod pevným nebo přenosným krytem, a která není travním porostem podle odstavce 3.

(3) Travním porostem se rozumí zemědělsky obhospodařovaná orná půda využívaná k pěstování trav nebo jiných pícnin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky7) na přírodních plochách nebo uměle vytvořených plochách, která je zahrnuta do střídání plodin uživatele půdy na dobu kratší než 5 let.

(4) Úhorem se rozumí zemědělsky obhospodařovaná orná půda ležící ladem nepřetržitě po dobu nejvýše 3 let, včetně ploch vyňatých z produkce v souladu s požadavky stanovenými v přímo použitelném předpise Evropské unie8), která byla předtím nejméně po dobu 1 roku vedena v evidenci půdy s kulturou standardní orná půda, chmelnice, vinice, ovocný sad, rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích, jiná trvalá kultura nebo jiná kultura. Úhor vzniklý přírodním osemeněním nebo výsevem travin, jetelovin nebo jejich směsí je minimálně jedenkrát ročně sečen, mulčován nebo pasen, včetně sečení nedopasků, a to v době od 1. června do 31. srpna kalendářního roku. Pokud je úhor bez porostu, je udržován mechanickou kultivací nebo chemickými prostředky.

(5) Trvalým travním porostem se rozumí zemědělsky obhospodařovaná půda podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky5).

(6) Vinicí se rozumí zemědělsky obhospodařovaná půda s trvalou kulturou6), která je rovnoměrně a souvisle osázena keři vinné révy, a opatřena opěrným zařízením, které musí být nainstalováno nejpozději do 2 let od výsadby. Do plochy této zemědělsky obhospodařované půdy se započítává související manipulační prostor, který nesmí přesahovat šířku jednoho meziřadí podél řad po obou stranách vinice v nejvyšší započitatelné šířce 3 metrů, 8 metrů na začátku a na konci řad a netvoří součást cesty, přičemž osázená plocha vinice je stanovena podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prováděcí pravidla společné organizace trhu s vínem9).

(7) Chmelnicí se rozumí zemědělsky obhospodařovaná půda s trvalou kulturou6), na které se pěstuje chmel a která je opatřena opěrným zařízením pro jeho pěstování. Plochou této zemědělsky obhospodařované půdy se rozumí plocha ohraničená vnějšími kotvícími dráty nosných sloupů, pokud se na této vnější hranici nacházejí chmelové rostliny, přidá se na každou stranu pozemku dodatečný pruh půdy o šíři rovnající se průměrné šíři meziřadí na tomto pozemku, a netvoří součást cesty. Do plochy chmelnice se započítává související manipulační prostor, který nesmí přesahovat 8 metrů na začátku a na konci řad a netvoří součást cesty.

(8) Ovocným sadem se rozumí zemědělsky obhospodařovaná půda s trvalou kulturou6), která je rovnoměrně a souvisle osázena ovocnými stromy o minimální hustotě 100 životaschopných jedinců na 1 hektar dílu půdního bloku nebo ovocnými keři o minimální hustotě 800 životaschopných jedinců na 1 hektar dílu půdního bloku. Jako ovocné stromy nelze uznat podnože nebo množitelské porosty. Do plochy této zemědělsky obhospodařované půdy se započítává související manipulační prostor, který nesmí přesahovat 12 metrů na začátku a na konci řad a šířku jednoho meziřadí, v nejvyšší započitatelné šířce 8 metrů, podél řad po obou stranách ovocného sadu a netvoří součást cesty. Maximální přípustná šíře meziřadí je u ovocných stromů 12 metrů, u ovocných keřů 5 metrů.

(9) Školkou se rozumí zemědělsky obhospodařovaná půda podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky10).

(10) Rychle rostoucími dřevinami11) pěstovanými ve výmladkových plantážích se rozumí zemědělsky obhospodařovaná půda s trvalou kulturou6), která je rovnoměrně a souvisle osázena dřevinami, a to v minimálním počtu 1 000 životaschopných jedinců na 1 hektar dílu půdního bloku. Do plochy této zemědělsky obhospodařované půdy se započítává související manipulační prostor, který nesmí přesahovat 12 metrů na začátku a na konci řad a šířku jednoho meziřadí, v nejvyšší započitatelné šířce 8 metrů, podél řad po obou stranách rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích a netvoří součást cesty.

(11) Jinou trvalou kulturou6) se rozumí zemědělsky obhospodařovaná půda s jinou trvalou kulturou6), která není uvedena v odstavcích 6 až 10.

(12) Zalesněnou půdou se rozumí lesnicky obhospodařovaná půda, na které se pěstují dřeviny určené k plnění funkcí lesa a která byla v evidenci půdy před jejím zalesněním vedena jako zemědělsky obhospodařovaná půda se zemědělskou kulturou podle odstavců 1 až 11 a 15. Do plochy této lesnicky obhospodařované půdy se započítávají i neosázené plochy do šířky 4 metrů včetně, sloužící zejména jako rozčleňovací průseky nebo nezpevněné lesní cesty12).

(13) Rybníkem se rozumí vodní dílo k chovu ryb, vodního ptactva, vodních živočichů a pěstování vodních rostlin, určené k provozování rybníkářství podle vodního zákona a zákona o rybářství. Pro účely evidence půdy se za hranice rybníka považuje obvod vodní plochy stanovený ve výši jeho provozní hladiny.

(14) Mimoprodukční plochou se rozumí plocha ekologicky významného prvku, který tvoří celou plochu samostatného půdního bloku a není součástí jiného půdního bloku podle § 3a odst. 9 zákona.

(15) Jinou kulturou se rozumí zemědělsky obhospodařovaná půda s kulturou neuvedenou v odstavcích 1 až 14.

§ 4
Druhy objektů v evidenci objektů

(1) Druhem objektu v evidenci objektů je

a)   trvalý objekt,
b)   vodní objekt a
c)   jiný objekt.

(2) Trvalým objektem se rozumí stavba nebo jiné zařízení se stavebními prvky pevně spojenými se zemí sloužící pro chov zvířat.

(3) Vodním objektem se rozumí vodní plocha nebo jiné stabilní zařízení na vodní ploše sloužící pro chov zvířat.

(4) Jiným objektem se rozumí objekt nesplňující podmínky podle odstavců 2 a 3 sloužící pro chov zvířat.

§ 5
Druhy ekologicky významných prvků v evidenci ekologicky významných prvků

(1) Druhem ekologicky významného prvku nebo jeho části v evidenci ekologicky významných prvků, který nelze vyhradit jako plochu v ekologickém zájmu, je krajinotvorný sad.

(2) Druhem ekologicky významného prvku nebo jeho části v evidenci ekologicky významných prvků, který lze vyhradit jako plochu v ekologickém zájmu, je

a)   krajinný prvek, kterým je
   1.  mez,
   2.  terasa,
   3.  travnatá údolnice,
   4.  skupina dřevin,
   5.  stromořadí,
   6.  solitérní dřevina a
   7.  příkop,
b)   úhor podle § 3 odst. 4,
c)   plocha s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve výmladkových plantážích podle § 3 odst. 10, nebo
d)   zalesněná půda podle § 3 odst. 12.

(3) Krajinotvorným sadem se rozumí plocha rovnoměrně osázená ovocnými stromy ve tvaru polokmenu nebo vysokokmenu o minimální hustotě 50 životaschopných jedinců na 1 hektar, jejímž základním účelem není produkce ovoce, ale zachování krajinotvorné odrůdové rozmanitosti, kulturního dědictví, zemědělského rázu krajiny nebo prvků venkovského krajinného urbanizmu, a v meziřadí se nachází bylinný pokryv. Krajinotvorný sad je evidován v evidenci půdy jako díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura.

(4) Mezí se rozumí souvislý útvar liniového typu, sloužící zejména ke snižování nebezpečí vodní nebo větrné eroze, zpravidla vymezující hranici dílu půdního bloku. Součástí meze může být dřevinná vegetace, kamenná zídka nebo travnatá plocha.

(5) Terasou se rozumí souvislý svažitý útvar liniového typu tvořený terasovým stupněm, sloužící ke snižování nebezpečí vodní nebo větrné eroze, a zmenšující sklon části svahu dílu půdního bloku, zpravidla vymezující hranici dílu půdního bloku. Součástí terasy může být dřevinná vegetace nebo kamenná zídka.

(6) Travnatou údolnicí se rozumí členitý svažitý útvar, sloužící ke snižování nebezpečí vodní nebo větrné eroze, vymezující dráhu soustředěného odtoku vody z dílu půdního bloku, se zemědělskou kulturou orná půda. Součástí travnaté údolnice může být dřevinná vegetace.

(7) Skupinou dřevin se rozumí samostatný útvar neliniového typu, tvořený nejméně 2 kusy dřevinné vegetace s nejvyšší možnou výměrou 3 000 m2. Za skupinu dřevin se nepovažuje dřevinná vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice,a dřevinná vegetace, která plní funkci lesa podle § 3 lesního zákona.

(8) Stromořadím se rozumí útvar liniového typu, tvořený nejméně 5 kusy dřevinné vegetace a zpravidla s pravidelně se opakujícími prvky. Za stromořadí se nepovažuje dřevinná vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice, a dřevinná vegetace, která plní funkci lesa podle § 3 lesního zákona.

(9) Solitérní dřevinou se rozumí izolovaně rostoucí dřevina s průmětem koruny od 8 m2 vyskytující se v zemědělsky obhospodařované krajině mimo les. Za solitérní dřevinu se nepovažuje dřevinná vegetace, která je součástí meze, terasy nebo travnaté údolnice.

(10) Příkopem se rozumí útvar liniového typu široký nejvýše 6 metrů, jehož hlavní funkcí je přerušení délky svahu zachycením vody s jejím odvedením nebo zasáknutím.

§ 6
Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 335/2009 Sb., o stanovení druhů krajinných prvků, se zrušuje.

§ 7
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.


1)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.
2)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č.  1083/2006, v platném znění.
3)   Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína, v platném znění.
4)   Čl. 4 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.
5)   Čl. 4 odst. 1 písm. h) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1307/2013, v platném znění.
6)   Čl. 4 odst. 1 písm. g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1307/2013, v platném znění.
7)   Čl. 4 odst. 1 písm. i) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1307/2013, v platném znění.
8)   Čl. 4 odst. 1 písm. f) a čl. 46 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném znění.
9)   Čl. 75 nařízení Komise ES č. 555/2008, v platném znění.
10)   Čl. 4 odst. 1 písm. j) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1307/2013, v platném znění.
11)   Čl. 4 odst. 1 písm. k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1307/2013, v platném znění.
12)   Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Lidská důstojnost. Kritická reflexe jejího postavení a funkcí v ústavním právu

Lidská důstojnost. Kritická reflexe jejího postavení a funkcí v ústavním právu

Filip Horák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Lidská důstojnost je hodnotou mnoha tváří vystupující na povrch v takřka neomezeném počtu různorodých situací počínaje obyčejnou pomluvou a konče umučením lidských bytostí ve vyhlazovacích táborech. To však ve ...

Cena: 260 KčKOUPIT

Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Kniha je určena ředitelům, ekonomům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Kromě související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné ...

Cena: 285 KčKOUPIT

Exekuční řízení. Komentované vzory podání

Exekuční řízení. Komentované vzory podání

Ladislav Ullrich - C. H. Beck

Publikace přináší obecné vzory nejčastějších podání v exekučním řízení. Každý vzor je doplněn o komentář, který komplexně pojednává o dané oblasti exekučního práva, zasazuje podání do širších souvislostí a přibližuje procesní situace, v rámci kterých jej lze využít k obraně svých ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.