Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


301

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosimce 2014,

kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se mění vyhláška č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a § 24 odst. 5 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., vyhlášky č. 403/2011 Sb., vyhlášky č. 436/2011 Sb., vyhlášky č. 460/2012 Sb. a vyhlášky č. 473/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 8 se číslo „344“ zrušuje.

2. V § 14 odst. 3 písm. h) se slova „záměrem účetní jednotky realizovat stavbu vyhovující právu stavby a proto není vykazováno jako součást ocenění stavby podle písmene a) nebo jako součást ocenění v rámci položky „B.I. Zásoby““ nahrazují slovem „zbožím“.

3. V § 14 odst. 6 písm. a) se písmeno „a“ nahrazuje čárkou.

4. V § 14 odst. 6 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   věcná břemena k pozemku a stavbě s výjimkou užívacího práva, pokud nejsou vykazována jako součást ocenění položky „A.II.3. Stavby“ nebo jako součást ocenění v rámci položky „B.I. Zásoby“, u kterých ocenění nepřevyšuje částku 40 000 Kč.“.

5. V § 14 odst. 7 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , nevykazovaná v položce "A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek““.

6. V § 22 odst. 3 písmeno b) zní:

„b)   „B.II.14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“ obsahuje zejména nároky vůči správci daně na vrácení daně za zdaňovací období, například daň silniční, daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí; dále obsahuje částky pohledávek z titulu daně z příjmů, jejíž odvod správci daně zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům daně, například zaměstnancům,“.

7. V § 22 odst. 3 písmeno d) zní:

„d)   „B.II.16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce“ obsahuje pohledávky za osobami, které nejsou vybranými účetními jednotkami, a to z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžitých darů.“.

8. V § 23 odst. 2 se slova „Jiné přímé daně“ nahrazují slovy „Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“ a slova „Jiné daně a poplatky“ se nahrazují slovy „Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce“.

9. V § 26 odst. 2 písm. d) se slova „minulých období“ nahrazují slovy „předcházejících účetních období“ a slova „minulých účetních“ se nahrazují slovy „předcházejících účetních“.

10. V § 29 odst. 4 se slova „výdaje minulých“ nahrazují slovy „výdaje předcházejících účetních“, slova „hospodaření minulých“ se nahrazují slovy „hospodaření předcházejících“ a slova „rozpočtu minulých“ se nahrazují slovy „rozpočtu předcházejících účetních“.

11. V § 31 písm. c) se slova „Dlouhodobé dluhy z ručení“ nahrazují slovy „Dlouhodobé závazky z ručení“.

12. V § 32 odst. 4 písmeno b) zní:

„b)   „D.III.16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“ obsahuje zejména částky dluhů vůči správci daně ze spotřebních daní a dalších daní, například daň silniční, daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí; dále obsahuje částky daně z příjmů, jejíž odvod správci daně zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům, například zaměstnancům,“.

13. V § 32 odst. 5 písm. a) se slova „D.III.19.“ nahrazují slovy „D.III.18.“.

14. V § 32 odst. 5 písm. b) se slova „D.III.20.“ nahrazují slovy „D.III.19.“.

15. V § 32 odst. 5 písm. c) se slova „D.III.21.“ nahrazují slovy „D.III.20.“.

16. V § 32 odst. 6 písm. a) se slova „D.III.22.“ nahrazují slovy „D.III.21.“.

17. V § 32 odst. 6 písm. b) se slova „D.III.23.“ nahrazují slovy „D.III.22.“.

18. V § 32 odst. 6 písm. c) se slova „D.III.24.“ nahrazují slovy „D.III.23.“.

19. V § 32 odst. 6 písm. d) se slova „D.III.25.“ nahrazují slovy „D.III.24.“.

20. V § 32 odst. 6 písm. e) se slova „D.III.26.“ nahrazují slovy „D.III.25.“.

21. V § 32 odst. 7 písm. a) se slova „D.III.28. Krátkodobé dluhy z ručení“ nahrazují slovy „D.III.27. Krátkodobé závazky z ručení“.

22. V § 32 odst. 7 písm. b) se slova „D.III.29.“ nahrazují slovy „D.III.28.“.

23. V § 32 odst. 7 písm. c) se slova „D.III.30. Dluhy z neukončených finančních operací“ nahrazují slovy „D.III.29. Závazky z neukončených finančních operací“.

24. V § 32 odst. 7 písm. d) se slova „D.III.32.“ nahrazují slovy „D.III.31.“.

25. V § 32 odst. 8 písm. a) se slova „D.III.35.“ nahrazují slovy „D.III.34.“.

26. V § 32 odst. 8 písm. b) se slova „D.III.36.“ nahrazují slovy „D.III.35.“.

27. V § 32 odst. 8 písm. c) se slova „D.III.37.“ nahrazují slovy „D.III.36.“, slova „D.III.19.“ se nahrazují slovy „D.III.18.“, slova „D.III.20.“ se nahrazují slovy „D.III.19.“, slova „D.III.21.“ se nahrazují slovy „D.III.20.“ a slova „D.III.38.“ se nahrazují slovy „D.III.37.“.

28. V § 33 odst. 3 písm. a) se slovo „minulá“ nahrazuje slovem „předcházející“.

29. V § 35 písm. c) se slova „dotací poskytovaných“ nahrazují slovy „dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytovaných zejména“.

30. V § 40 písm. c) se slova „dotací poskytovaných“ nahrazují slovy „dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytovaných zejména“.

31. V § 41 písm. e) se slova „daně z nemovitostí a daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí“ nahrazují slovy „daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí“.

32. V § 43 odst. 4 písm. a) se slova „Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých dluhů“ nahrazují slovy „Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků“.

33. V § 44 odst. 10 písm. g) a h) se slovo „minulých“ nahrazuje slovy „předcházejících účetních“.

34. V § 46 odst. 3 písm. c) a f) se slovo „minulých“ nahrazuje slovy „předcházejících účetních“ a slovo „minulá“ se nahrazuje slovem „předcházející“.

35. V § 48 odst. 4 se slova „P.VII.1.“ nahrazují slovy „P.VIII.5.“.

36. V § 48 odstavec 5 zní:

„(5) Hodnota položky „P.VIII.5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům“ se stanoví jako součet položek „P.I.1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek“, „P.I.2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek“, „P.I.3. Vyřazené pohledávky“, „P.I.5. Ostatní majetek“, „P.II.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů“, „P.II.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů“, „P.II.5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů“, „P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou“, „P.IV. Další podmíněné pohledávky“, „P.V.1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů“, „P.V.3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů“, „P.V.5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů“, „P.VIII.1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva“ a „P.VIII.2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva“ snížený o součet položek „P.I.4. Vyřazené závazky“, „P.II.2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů“, „P.II.4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů“, „P.II.6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů“, „P.V.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů“, „P.V.4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů“, „P.V.6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů“, „P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku“, „P.VII. Další podmíněné závazky“, „P.VIII.3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva“ a „P.VIII.4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva“.“.

37. V § 50 písm. a) se slova „krátkodobé předpokládané pohledávky za Evropskou unií z titulu předfinancování dotací poskytovaných z rozpočtu Evropské unie“ nahrazují slovy „krátkodobé předpokládané pohledávky zejména za Evropskou unií z titulu předfinancování dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie“.

38. V § 50 písm. b) se slova „krátkodobé předpokládané závazky vůči Evropské unii z titulu předfinancování dotací poskytovaných z rozpočtu Evropské unie“ nahrazují slovy „krátkodobé předpokládané závazky zejména vůči Evropské unii z titulu předfinancování dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie“.

39. V § 52a písm. a) se slova „dlouhodobé předpokládané pohledávky za Evropskou unií z titulu předfinancování dotací poskytovaných z rozpočtu Evropské unie“ nahrazují slovy „dlouhodobé předpokládané pohledávky zejména za Evropskou unií z titulu předfinancování dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie“.

40. V § 52a písm. b) se slova „dlouhodobé předpokládané závazky vůči Evropské unii z titulu předfinancování dotací poskytovaných z rozpočtu Evropské unie“ nahrazují slovy „dlouhodobé předpokládané závazky zejména vůči Evropské unii z titulu předfinancování dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie“.

41. V nadpise § 53 se slovo „dluhy“ nahrazuje slovem „závazky“.

42. V § 53 písm. a), c), e) a g) se slova „Krátkodobé podmíněné dluhy“ nahrazují slovy „Krátkodobé podmíněné závazky“.

43. V § 53 písm. b), d), f) a h) se slova „Dlouhodobé podmíněné dluhy“ nahrazují slovy „Dlouhodobé podmíněné závazky“.

44. V § 55 odst. 1 se na konci písmene j) čárka nahrazuje tečkou a písmeno k) se zrušuje.

45. V § 55 odst. 2 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k)   v případě práva stavby není součástí jeho ocenění stavba vyhovující právu stavby.“.

46. V § 55 se odstavce 9 až 12 zrušují.

47. V § 66 se odstavec 10 zrušuje.

48. V § 67 odst. 1 se slova „podmíněných dluhů“ nahrazují slovy „podmíněných závazků“.

49. V § 69 odst. 1 písm. b) a c) se slovo „minulých“ nahrazuje slovem „předcházejících“.

50. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

51. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

52. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

53. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

54. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

55. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

V čl. II vyhlášky č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, body 12. až 17. znějí:

„12. Stav položky rozvahy „A.IV.5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položce rozvahy „A.IV.7. Zprostředkování dlouhodobých transferů“ nebo „A.IV.6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery“ nebo „B.II.16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce“ nebo „B.II.17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi“.

13. Stav položky rozvahy „B.II.27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položkách rozvahy „B.II.27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery“ nebo „B.II.28. Zprostředkování krátkodobých transferů“ nebo „B.II.16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce“ nebo „B.II.17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi“.

14. Stav položky rozvahy „D.III.34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položkách rozvahy „D.III.32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery“ nebo „D.III.33. Zprostředkování krátkodobých transferů“ nebo „D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce“ nebo „D.III.19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím“.

15. Stav položky rozvahy „D.II.7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položkách rozvahy „D.II.9. Zprostředkování dlouhodobých transferů“ nebo „D.II.8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“ nebo „D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce“ nebo „D.III.19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím“.

16. Stav položky rozvahy „D.II.9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položkách rozvahy „D.II.8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“ nebo „D.II.9. Zprostředkování dlouhodobých transferů“ nebo „D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce“ nebo „D.III.19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím“.

17. Stav položky rozvahy „D.III.33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položkách rozvahy „D.III.32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery“ nebo „D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce“ nebo „D.III.19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím“ nebo „D.III.33. Zprostředkování krátkodobých transferů“.“.

Čl. III
Přechodná ustanovení

1. Ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2015 a později, není-li dále stanoveno jinak.

2. Ustanovení § 14, 55 a 66 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou účetní jednotky použít již v účetní závěrce sestavované k 31. 12. 2014.

3. Stav položky rozvahy „B.II.14. Jiné přímé daně“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položce rozvahy „B.II.14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“.

4. Stav položky rozvahy „B.II.16. Jiné daně a poplatky“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položce rozvahy „B.II.14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“.

5. Stav položky rozvahy „D.III.16. Jiné přímé daně“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položce rozvahy „D.III.16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“.

6. Stav položky rozvahy „D.III.18. Jiné daně a poplatky“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položce rozvahy „D.III.16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“.

Čl. IV
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Ministr:
Ing. Babiš v. r.

Nabídka k tématu

Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky 2023

Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky 2023

Jaroslava Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Publikace Jaroslavy Svobodové, bývalé metodičky účetnictví Ministerstva financí ČR, autorky a spoluautorky řady odborných publikací, je určena ekonomickým, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům ...

Cena: 669 KčKOUPIT

ÚZ č. 1525 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2023

ÚZ č. 1525 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 185 KčKOUPIT

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Iveta Chmielová Dalajková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Veřejný sektor České republiky může naplňovat moderní prvky personalistiky 21. století a očekávání veřejnosti pouze tehdy, pokud ho vykonávají a spravují vhodně motivovaní a moderními metodami řízení lidé. Lidský faktor je tak klíčovým prvkem dobré veřejné správy. Podmínky a další ...

Cena: 595 KčKOUPIT

Praktické účetní příklady školských příspěvkových organizací

Praktické účetní příklady školských příspěvkových organizací

Zdeněk Nejezchleba - Nakladatelství PARIS

Základem této publikace je řešení konkrétních příkladů z účetní praxe příspěvkových organizací (zejména škol) zřízených územními samosprávnými celky. V rámci příkladů se autor zabývá i vazbou na problematiku daně z přidané hodnoty. Příklady jsou doplněny o přehled nejčastějších ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech

Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech

Jaroslava Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Tato zcela nová publikace Jaroslavy Svobodové je zaměřena na dvě oblasti, a to 1. na hospodaření příspěvkových organizací rozlišených na státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace, jejichž ...

Cena: 419 KčKOUPIT

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Lydie Musilová, Milan Lang - Nakladatelství PARIS

Tato publikace je zaměřena na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.