Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


282

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 24. listopadu 2014

o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) (dále jen „předpis Evropské unie“) některé podmínky k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků.

§ 2
Registrace prvního kupujícího

(1) Žádost o registraci prvního kupujícího2) se podává Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na jím vydaném formuláři.

(2) Součástí žádosti o registraci prvního kupujícího je

a)   prohlášení žadatele, že každá dodávka syrového mléka bude označena dokladem, který ji umožní identifikovat, a to prostřednictvím identifikačního čísla osoby nebo názvu a sídla anebo jména, popřípadě jmen, a příjmení a sídla nebo bydliště producentů mléka, kteří prvnímu kupujícímu syrové mléko prodali,
b)   prohlášení žadatele, že dodávky syrového mléka jím prodané hospodářským subjektům budou označeny identifikačním číslem osoby nebo názvem a sídlem anebo jménem, popřípadě jmény, a příjmením a sídlem nebo bydlištěm těchto hospodářských subjektů,
c)   prohlášení žadatele, že zavedl evidenční systém zajišťující poskytování informací Fondu podle § 3,
d)   prohlášení žadatele, že veškeré syrové mléko bude dodávat výlučně do podniků, závodů, popřípadě jiných zařízení, ve kterých je syrové mléko ošetřeno nebo zpracováno (dále jen „zpracovatel“); to neplatí, je-li přímo žadatel zpracovatelem a zároveň ošetřuje nebo zpracovává veškeré jemu dodané syrové mléko.

(3) Fond vydá rozhodnutí o registraci prvního kupujícího, jestliže žadatel

a)   splňuje podmínky pro registraci podle odstavce 2 a
b)   je fyzickou osobou podnikající na území České republiky nebo obchodní korporací3) podnikající na území České republiky.

(4) První kupující může vyvíjet svou činnost jen tehdy, je-li registrován Fondem.

(5) Seznam registrovaných prvních kupujících uveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) Registrovaný první kupující oznamuje Fondu změny týkající se údajů a dokladů, které byly Fondu poskytnuty v rámci žádosti o registraci prvního kupujícího, a to vždy nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

(7) Jestliže registrovaný první kupující hodlá ukončit svou činnost, podá Fondu písemnou žádost o zrušení registrace prvního kupujícího a k této žádosti doloží doklady podle § 3 odst. 1. O zrušení registrace prvního kupujícího Fond vydá rozhodnutí.

§ 3
Registrovaný první kupující

(1) Registrovaný první kupující oznamuje Fondu na jím vydaném formuláři množství syrového mléka, které mu bylo dodáno jednotlivými producenty za každý měsíc, včetně jejich identifikačních údajů, a to vždy do 10 dnů po uplynutí kalendářního měsíce. Dále Fondu doloží seznam zpracovatelů zabývajících se ošetřením a zpracováním jím dodaného syrového mléka, s uvedením množství syrového mléka, které těmto zpracovatelům dále prodal, a to vždy do 10 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce.

(2) Množství syrového mléka podle odstavce 1 se uvádí v kilogramech a pro přepočet objemu syrového mléka v litrech na množství v kilogramech použije registrovaný první kupující koeficient 1,027.

(3) Registrovaný první kupující odpovídá za evidenci všech množství jemu měsíčně dodaného syrového mléka a jím zpracovatelům prodaného syrového mléka. Po dobu nejméně 3 let od konce roku, kdy byly doklady vystaveny, registrovaný první kupující uchovává skladové doklady s uvedením názvu a sídla nebo jména, popřípadě jmen, a příjmení a sídla nebo bydliště každého producenta a hlášení podle odstavce 1, a to spolu s dalšími dokumenty, které umožní prověření jejich správnosti. Po dobu minimálně 3 let od konce roku, kdy byly doklady vystaveny, registrovaný první kupující uchovává seznam zpracovatelů, kterým syrové mléko prodal, včetně množství syrového mléka, které těmto zpracovatelům prodal.

(4) V případě, že Fond zjistí, že registrovaný první kupující porušuje pravidla pro jeho činnost stanovená tímto nařízením, vyzve ho, aby pochybení ve stanovené lhůtě odstranil. Nedojde-li k odstranění pochybení ve stanovené lhůtě, rozhodne Fond o zrušení jeho registrace.

§ 4
Uznání organizace producentů

(1) Žádost o uznání organizace producentů podává právnická osoba se sídlem na území České republiky nebo nadnárodní organizace producentů4) se sídlem na území České republiky, které splňují podmínky stanovené předpisem Evropské unie5), Fondu na jím vydaném formuláři.

(2) Součástí žádosti o uznání organizace producentů je vedle požadavků stanovených předpisem Evropské unie6)

a)   seznam všech členů, z nichž každý musí být producentem mléka a jejich minimální počet je 10,
b)   ověřená kopie platných stanov, popřípadě jiných platných zakladatelských dokumentů žadatele, ve kterých jsou zohledněny požadavky předpisu Evropské unie5), a
c)   prohlášení žadatele, že bude Fondu oznamovat množství syrového mléka, jichž se týkají smluvní jednání podle příslušného předpisu Evropské unie7).

(3) Fond vydá rozhodnutí o uznání organizace producentů, pokud žadatel splňuje požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2.

(4) Uznaná organizace producentů oznamuje Fondu změny týkající se údajů a dokladů, které byly Fondu poskytnuty v rámci žádosti o uznání organizace producentů, a to vždy nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

(5) Uznaná organizace producentů, na níž je převáděno vlastnické právo k syrovému mléku jejích producentů, musí být registrována jako první kupující podle § 2 a plní povinnosti uvedené v § 3.

(6) Seznam uznaných organizací producentů zveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(7) Jestliže uznaná organizace producentů hodlá ukončit svou činnost, podá Fondu písemnou žádost o zrušení uznání organizace producentů. O zrušení uznání organizace producentů Fond vydá rozhodnutí.

(8) V souladu s předpisem Evropské unie8) Fond nejméně jedenkrát za 2 roky provede u uznané organizace producentů kontrolu na místě, aby ověřil, zda uznaná organizace producentů plní podmínky pro uznání stanovené tímto nařízením a předpisem Evropské unie6), a zda neporušuje pravidla pro její činnost stanovená tímto nařízením nebo předpisem Evropské unie.

§ 5
Uznání sdružení organizací producentů

(1) Žádost o uznání sdružení organizací producentů podává právnická osoba se sídlem na území České republiky nebo nadnárodní sdružení organizací producentů9) se sídlem na území České republiky, které splňují podmínky stanovené předpisem Evropské unie10), Fondu na jím vydaném formuláři.

(2) Součástí žádosti o uznání sdružení organizací producentů je

a)   seznam všech uznaných organizací producentů, jež jsou jeho členy, a
b)   ověřená kopie platných stanov žadatele, popřípadě jiných platných zakladatelských dokumentů.

(3) Fond vydá rozhodnutí o uznání sdružení organizací producentů, pokud žadatel sdružuje alespoň 2 uznané organizace producentů a splňuje požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2.

(4) Uznané sdružení organizací producentů oznamuje Fondu změny týkající se údajů a dokladů, které byly Fondu poskytnuty v rámci žádosti o uznání sdružení organizací producentů, a to vždy nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

(5) Seznam uznaných sdružení organizací producentů zveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) Jestliže uznané sdružení organizací producentů hodlá ukončit svou činnost, podá Fondu písemnou žádost o zrušení uznání sdružení organizací producentů. O zrušení uznání sdružení organizací producentů Fond vydá rozhodnutí.

(7) V souladu s předpisem Evropské unie8) Fond nejméně jedenkrát za 2 roky provede u uznaného sdružení organizací producentů kontrolu na místě, aby ověřil, zda uznané sdružení organizací producentů plní podmínky pro uznání stanovené tímto nařízením nebo předpisem Evropské unie6), a zda neporušuje pravidla pro jeho činnost stanovená tímto nařízením nebo předpisem Evropské unie.

§ 6
Uznaná organizace producentů a uznané sdružení organizací producentů

(1) Uznaná organizace producentů a uznané sdružení organizací producentů oznamují před zahájením smluvního jednání Fondu na jím vydaném formuláři skutečnosti stanovené předpisem Evropské unie11).

(2) Uznaná organizace producentů a uznané sdružení organizací producentů oznamují Fondu na jím vydaném formuláři dohodnuté množství, ohledně kterého došlo k uzavření smlouvy nebo změně smlouvy, týkající se jednání o objemu dodávek syrového mléka12).

(3) Uznaná organizace producentů a uznané sdružení organizací producentů oznamují do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém bylo rozhodnuto o jejich uznání, Fondu na jím vydaném formuláři množství syrového mléka, které bylo jejich členy vyprodukováno a prostřednictvím uznané organizace producentů nebo uznaného sdružení organizací producentů dodáno na trh v předchozím kalendářním roce13).

(4) Každoročně do 31. ledna oznamuje uznaná organizace producentů a uznané sdružení organizací producentů Fondu na jím vydaném formuláři množství syrového mléka, jenž bylo skutečně dodáno v rámci smluv vyjednaných uznanými organizacemi producentů a uznanými sdruženími organizací producentů v předchozím kalendářním roce14).

(5) Neplní-li uznaná organizace producentů nebo uznané sdružení organizací producentů podmínky pro uznání podle tohoto nařízení nebo předpisu Evropské unie6), nebo bylo-li zjištěno porušení pravidel stanovených pro jejich činnost tímto nařízením nebo předpisem Evropské unie, zejména jednají-li o smlouvách nebo změnách smluv, týkajících se dodávek syrového mléka, za jiné hospodářské subjekty než za své členy, vyzve Fond uznanou organizaci producentů nebo uznané sdružení organizací producentů k odstranění nedostatků. Pokud nejsou nedostatky odstraněny ve stanovené lhůtě, Fond na základě předpisu Evropské unie15) uznání organizace producentů nebo uznání sdružení organizací producentů rozhodnutím zruší.

§ 7
Uznání mezioborové organizace

(1) Žádost o uznání mezioborové organizace podává právnická osoba se sídlem na území České republiky, která splňuje podmínky stanovené předpisem Evropské unie16), Fondu na jím vydaném formuláři.

(2) Součástí žádosti o uznání mezioborové organizace je prohlášení o tom, které činnosti uvedené v předpisu Evropské unie16) žadatel vykonává.

(3) Fond vydá rozhodnutí o uznání mezioborové organizace, pokud žadatel splňuje požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2.

(4) Uznaná mezioborová organizace oznamuje Fondu změny týkající se údajů a dokladů, které byly Fondu poskytnuty v rámci žádosti o uznání mezioborové organizace, a to vždy nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

(5) Seznam uznaných mezioborových organizací zveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) V souladu s předpisem Evropské unie17) Fond nejméně jedenkrát za 2 roky provede u uznané mezioborové organizace kontrolu na místě, aby ověřil, zda uznaná mezioborová organizace plní podmínky pro uznání stanovené tímto nařízením a předpisem Evropské unie16), a zda neporušuje pravidla pro její činnost stanovená tímto nařízením nebo předpisem Evropské unie.

(7) Neplní-li uznaná mezioborová organizace podmínky pro uznání podle tohoto nařízení nebo předpisu Evropské unie16), nebo bylo zjištěno porušení pravidel stanovených pro její činnost tímto nařízením nebo předpisem Evropské unie, vyzve Fond uznanou mezioborovou organizaci k odstranění nedostatků. Pokud nejsou nedostatky odstraněny ve stanovené lhůtě, Fond uznání mezioborové organizace rozhodnutím zruší18). V případech stanovených předpisem Evropské unie19) Fond uznání mezioborové organizace rozhodnutím zruší bez předchozí výzvy k odstranění nedostatků.

(8) Jestliže uznaná mezioborová organizace hodlá ukončit svou činnost, podá Fondu písemnou žádost o zrušení uznání mezioborové organizace. O zrušení uznání mezioborové organizace Fond vydá rozhodnutí.

§ 8
Producent

(1) Pokud producent prodává syrové mléko podle předpisu Evropské unie20) prvnímu kupujícímu podnikajícímu na území České republiky, může jej prodat pouze prvnímu kupujícímu registrovanému podle § 2.

(2) Producent uchovává po dobu minimálně 3 let od konce roku, kdy byly doklady vystaveny, doklady o množství syrového mléka dodaného prvnímu kupujícímu.

§ 9
Prodej přímo spotřebiteli

(1) Producent s uděleným souhlasem podle jiného právního předpisu21), prodávající syrové mléko a mléčné výrobky přímo spotřebiteli, oznámí Fondu do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce množství syrového mléka a mléčných výrobků prodaných v rámci přímého prodeje, a to na formuláři vydaném Fondem. Pro účely tohoto oznámení přepočte producent mléčné výrobky prodané přímo spotřebiteli na ekvivalent mléka pomocí koeficientů uvedených v příloze k tomuto nařízení. Pro přepočet objemu syrového mléka v litrech na množství v kilogramech použije producent koeficient 1,027.

(2) Producent uchovává po dobu minimálně 3 let od konce roku, kdy byly doklady vystaveny, doklady o množství syrového mléka a mléčných výrobků prodaných přímo spotřebiteli a měsíční hlášení podle odstavce 1.

(3) Producent uvedený v odstavci 1, který ukončí produkci syrového mléka a mléčných výrobků, oznámí bez zbytečného odkladu tuto skutečnost Fondu.

§ 10
Oznámení činěná Fondem

Fond oznamuje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže skutečnosti uvedené v oznámeních uznaných organizací producentů a uznaných sdružení organizací producentů podle § 6 odst. 1 až 4 nejpozději do 15 dnů ode dne jejich doručení22).

§ 11
Přechodná ustanovení

(1) Poslední měsíční hlášení podle nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se podává do 15. dubna 2015 za období od 1. do 31. března 2015.

(2) Roční prohlášení za kvótový rok 2014/2015 podle čl. 8 a 10 nařízení Komise (ES) č. 595/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků, v platném znění, a podle § 11 nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se podává do 15. května 2015.

(3) Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne neskončená, s výjimkou řízení o schválení odběratele, řízení o uznání organizace producentů, řízení o uznání sdružení organizací producentů a řízení o uznání mezioborové organizace, se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

(4) Řízení o uznání organizace producentů, řízení o uznání sdružení organizací producentů a řízení o uznání mezioborové organizace, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne neskončená, se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle tohoto nařízení. Řízení o schválení odběratele zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle § 2 tohoto nařízení.

(5) Rozhodnutí o schválení odběratele, rozhodnutí o uznání organizace producentů, rozhodnutí o uznání sdružení organizací producentů a rozhodnutí o uznání mezioborové organizace, vydaná podle nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

§ 12
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.  Nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky.
2.  Nařízení vlády č. 517/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004  Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky.
3.  Nařízení vlády č. 258/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004  Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády č. 517/2004 Sb.
4.  Nařízení vlády č. 293/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004  Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
5.  Nařízení vlády č. 308/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004  Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

§ 13
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2015 s výjimkou ustanovení § 2, 4, 5 a 7, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

Příloha k nařízení vlády č. 282/2014 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č.  1234/2007, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 880/2012 ze dne 28. června 2012 doplňující nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nadnárodní spolupráci a smluvní jednání organizací producentů v odvětví mléka a mléčných produktů, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 511/2012 ze dne 15. června 2012 o oznámeních týkajících se organizací producentů a mezioborových organizací a o smluvních jednáních a vztazích stanovených nařízením Rady (ES) č. 1234/2007 v odvětví mléka a mléčných výrobků, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 479/2010 ze dne 1. června 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o oznámení členských států Komisi v odvětví mléka a mléčných výrobků, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v platném znění.
2)   Čl. 151 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
3)   Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
4)   Čl. 1 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 880/2012.
5)   Čl. 152 odst. 3 a čl. 161 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1308/2013.
6)   Čl. 161 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
7)   Čl. 149 odst. 2 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
8)   Čl. 161 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
9)   Čl. 1 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 880/2012.
10)   Čl. 156 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
11)   Čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 511/2012.
12)   Čl. 149 odst. 2 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
Čl. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 511/2012.
13)   Čl. 1 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení Komise (EU) č.  511/2012.
14)   Čl. 2 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 511/2012.
15)   Čl. 161 odst. 3 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
16)   Čl. 157 a 163 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
17)   Čl. 163 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
18)   Čl. 163 odst. 3 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
19)   Čl. 163 odst. 3 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
20)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
21)   § 27a odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 308/2011 Sb.
22)   Čl. 149 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

E-shop

Transferové ceny

Transferové ceny

Veronika Solilová, Danuše Nerudová - Wolters Kluwer, a. s.

Unikátní publikace, kterou držíte v ruce, přináší komplexní a přehledný obraz o transferových cenách z pohledu OECD, EU a JTPF a České, resp. Slovenské republiky. Zohledňuje vývoj v této oblasti dle poslední aktualizace Směrnice OECD o převodních cenách z června roku ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1386 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

ÚZ č. 1386 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný text zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (registrace vozidel, technické požadavky na provoz, STK a stanice měření emisí) ve znění od 1. 10. 2020 včetně ...

Cena: 217 KčKOUPIT

Celní zákon - Praktický komentář

Celní zákon - Praktický komentář

Pavel Polák, Filip Hájek, Ladislav Hrbek, Jana Jarešová, Richard Vesecký, Dana Šrámková - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář nabízí první ucelený výklad k zákonu č. 242/2016 Sb., který je zpracován kolektivem autorů s mnohaletou praxí v oboru celního a daňového práva. Celní zákon upravuje řadu různorodých institutů, mnohdy se však jedná o úpravu dílčí, kterou je třeba chápat v ...

Cena: 598 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.