Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


269

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. listopadu 2014

o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu s konopím pěstovaným na vlákno

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) (dále jen „předpis Evropské unie“) některé podmínky k provádění společné organizace trhu s konopím pěstovaným na vlákno.

§ 2
Osvědčení pro dovoz konopí ze třetích zemí

(1) Žádost o vydání osvědčení pro dovoz konopí ze třetích zemí podává žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na formuláři stanoveném předpisem Evropské unie1).

(2) Fond osvědčení pro dovoz konopí ze třetích zemí podle předpisu Evropské unie2) vydá, splňuje-li žadatel podmínky stanovené předpisem Evropské unie2) a tímto nařízením.

(3) Osvědčení pro dovoz konopí ze třetích zemí platí ode dne jeho vydání do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo osvědčení vydáno.

(4) K žádosti o vydání osvědčení pro dovoz surového konopí ze třetích zemí3) připojí žadatel doklad o tom, že se jedná o odrůdu konopí, u níž obsah tetrahydrokannabinolu nepřevyšuje povolené množství4).

(5) K žádosti o vydání osvědčení pro dovoz semen odrůd konopí ze třetích zemí určených k výsevu5) připojí žadatel doklad o tom, že se jedná o odrůdu konopí, u níž obsah tetrahydrokannabinolu nepřevyšuje povolené množství4).

§ 3
Dovoz semen konopí, která nejsou určena k výsevu, ze třetích zemí

(1) Osvědčení pro dovoz semen konopí, která nejsou určena k výsevu6), ze třetích zemí, lze v souladu s předpisem Evropské unie7) vydat pouze schválenému dovozci semen konopí, která nejsou určena k výsevu.

(2) Součástí žádosti o vydání osvědčení podle odstavce 1 je písemný závazek schváleného dovozce podle předpisu Evropské unie8) (dále jen „prohlášení o závazku“). Prohlášení o závazku se podává na formuláři vydaném Fondem podle předpisu Evropské unie8).

(3) Schválený dovozce doručí Fondu nejpozději ve lhůtě do 30 dnů po uplynutí lhůty stanovené předpisem Evropské unie8) nebo stanovené podle odstavce 4 potvrzení vystavené jím samotným, pokud podrobil dovezená semena konopí, která nejsou určena k výsevu, jedné z operací stanovených předpisem Evropské unie8), nebo potvrzení vystavené jiným hospodářským subjektem, který podrobil semena konopí, která nejsou určena k výsevu, některé z operací stanovených předpisem Evropské unie8). Potvrzení se podává na formuláři vydaném Fondem podle předpisu Evropské unie9).

(4) Odůvodněnou žádost o prodloužení lhůty10) k podrobení semen konopí, která nejsou určena k výsevu, některé z operací stanovených předpisem Evropské unie8) podává schválený dovozce nejpozději do 30 dnů po uplynutí lhůty stanovené předpisem Evropské unie8). Fond může prodloužit lhůtu k provedení operací o jedno nebo dvě šestiměsíční období.

(5) Schválený dovozce semen konopí neurčených k výsevu oznamuje Fondu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které byly poskytnuty Fondu v souvislosti se žádostí podle § 3 a 4 do 30 dnů ode dne jejich vzniku.

§ 4
Schválení dovozce semen konopí, která nejsou určena k výsevu

(1) Žádost o schválení dovozce semen konopí, která nejsou určena k výsevu, může podat pouze podnikající fyzická osoba nebo obchodní korporace, a to na formuláři vydaném Fondem. Žádost obsahuje jméno a příjmení nebo obchodní firmu, sídlo žadatele, popřípadě jeho trvalý pobyt, jeho identifikační číslo osoby a další údaje uvedené v odstavci 2.

(2) Součástí žádosti podle odstavce 1 musí být závazek dovozce, že povede

a)   oddělené záznamy o množství nakoupeného dovezeného semene konopí ze třetích zemí (skladová, účetní evidence),
b)   oddělené záznamy o zpracovaném množství semene konopí dovezeného podle § 3, včetně záznamu o množství a typu výrobku,
c)   záznamy o ztrátách vzniklých zpracováním, případně zničeného množství semene konopí a důvodů jeho zničení a
d)   záznamy o množství semene konopí, která nejsou určena k výsevu, prodaného dalším hospodářským subjektům, včetně přijetí opatření, aby tyto hospodářské subjekty splňovaly podmínky podle písmen a) až c).

(3) Pokud žádost dovozce semen konopí, která nejsou určena k výsevu, nevykazuje žádné nedostatky, Fond ji schválí.

(4) Fond vede evidenci jím schválených dovozců semen konopí, která nejsou určena k výsevu.

§ 5
Opatření při zjištění nesrovnalostí

(1) Fond dovozci schválenému podle § 4 schválení odejme, pokud zjistí, že

a)   nedoručil Fondu potvrzení podle § 3 odst. 3 ve lhůtě uvedené v § 3 odst. 3,
b)   údaje uvedené v potvrzení podle § 3 odst. 3 nejsou pravdivé,
c)   nedodržuje prohlášení o závazku k žádosti o vydání osvědčení podle § 3 odst. 2, nebo
d)   nedodržuje závazky uvedené v žádosti o schválení, k jejichž plnění se zavázal.

(2) Nedoručí-li schválený dovozce Fondu žádost o vydání osvědčení podle § 3 do 24 měsíců od vydání rozhodnutí o schválení nebo od vydání posledního osvědčení, Fond schválenému dovozci schválení odejme.

(3) Dovozce semen konopí, která nejsou určena k výsevu, může znovu podat žádost o schválení nejdříve po uplynutí 1 kalendářního roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo schválení podle odstavce 1 odejmuto.

§ 6
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle nařízení vlády č. 248/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

§ 7
Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 248/2004 Sb., o některých opatřeních k provádění společné organizace trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno, se zrušuje.

§ 8
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.


1)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č.  1234/2007.
Nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 507/2008 ze dne 6. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno, v platném znění.
2)   Čl. 189 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
Čl. 17 nařízení Komise (ES) č. 507/2008, v platném znění.
3)   Čl. 189 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
Čl. 17 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 507/2008, v platném znění.
4)   Čl. 32 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009.
5)   Čl. 189 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
Čl. 17 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 507/2008, v platném znění.
6)   Čl. 189 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
Čl. 17 odst. 1 a 2 nařízení Komise (ES) č. 507/2008, v platném znění.
7)   Čl. 189 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
Čl. 17 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 507/2008, v platném znění.
8)   Čl. 17 odst. 2 druhý pododstavec nařízení Komise (ES) č. 507/2008, v platném znění.
9)   Čl. 17 odst. 2 čtvrtý pododstavec nařízení Komise (ES) č. 507/2008, v platném znění.
10)   Čl. 17 odst. 2 třetí pododstavec nařízení Komise (ES) č. 507/2008, v platném znění.

E-shop

Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy, 2. vydání

Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy, 2. vydání

Petr Ort - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace poskytuje výklad teorie a obecné metodiky tří základních skupin oceňovacích metod – porovnávací, výnosové a nákladové. Teorie oceňování vychází z principů a definic, které jsou zakotveny v evropských oceňovacích normách a další normotvorné dokumentaci a jsou použitelné ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

Obchodní korporace a ochrana slabší strany

Obchodní korporace a ochrana slabší strany

Kolektiv autorů -

Cílem monografie je pojednat o možnostech, které ochraně slabší strany poskytuje české a slovenské právo obchodních korporací. Snahou autorů jednotlivých kapitol je zodpovědět otázku, nakolik korporační úprava ochrany zájmů obchodní společnosti, jejích společníků a dalších na ni ... pokračování

Cena: 250 KčKOUPIT

Nepatřičné právo

Nepatřičné právo

Jakub Kříž - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Téma nespravedlivých zákonů slouží autorovi jako brána k úvahám o skutečné povaze práva a justifikaci práva pozitivního. Kniha seznamuje čtenáře s některými prvky právní filosofie Johna Finnise a s ním související školy nové teorie přirozeného práva a s argumentem neprávem Roberta ... pokračování

Cena: 280 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.