Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


261

ZÁKON

ze dne 23. října 2014,

kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST první
Změna zákona o platebním styku

Čl. I

Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., zákona č.  139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 37/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 1 úvodní části ustanovení se slova „použitelný předpis Evropské unie2)“ nahrazují slovy „použitelné předpisy Evropské unie2)“.

Poznámka pod čarou č. 2 zní:


2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16. září 2009 o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení nařízení (ES) č.  2560/2001, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009.“.

2. V § 2 odst. 1 písm. f) se slova „provedení převodu“ nahrazují slovem „převod“.

3. V § 3 odst. 3 písm. b) se slova „podle devizového zákona“ zrušují.

4. V § 3 odst. 3 písm. d) bodě 6 se za slovo „prodeje“ vkládá čárka.

5. V § 3 odst. 3 písm. e) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „nad rámec tohoto placení (cashback)“.

6. V § 19 se slova „nejsou vkladem“ nahrazují slovy „se nepovažují za vklad přijatý platební institucí“.

7. Na konci textu § 19 se doplňují slova „ani za elektronické peníze“.

8. V § 20 odst. 1 písm. a) se slovo „drženy“ nahrazuje slovem „evidovány“.

9. V části druhé hlavě III se díl 4 včetně nadpisu zrušuje.

10. V § 52e odst. 1 písm. a) se slovo „drženy“ nahrazuje slovem „evidovány“.

11. V § 58 odst. 1 větě čtvrté se slova „odnětí povolení k činnosti instituce elektronických peněz“ nahrazují slovy „zrušení registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu“.

12. V § 58 odst. 2 se slovo „rozsah“ nahrazuje slovem „rozsahu“.

13. V § 75 odst. 2 písm. a) se číslo „115,“ a část věty za středníkem včetně středníku zrušují.

14. V § 77 odst. 3 se slovo „přijetí“ nahrazuje slovem „použití“.

15. V § 82 písm. c) se číslo „106“ nahrazuje číslem „98a“.

16. V § 95 odst. 1 větě první se slovo „písemně“ zrušuje.

17. V části čtvrté hlavě I dílu 4 se na konci nadpisu oddílu 1 doplňují slova „a jeho odvolání“.

18. Za § 98 se vkládá nový § 98a, který zní:

㤠98a

(1) Plátce může odvolat svůj souhlas s platební transakcí, dokud lze odvolat platební příkaz k této platební transakci.

(2) Souhlas plátce s inkasem nelze odvolat poté, co uplynula provozní doba poskytovatele plátce bezprostředně předcházející dni, který byl mezi plátcem a příjemcem sjednán jako den, kdy má být částka platební transakce odepsána z platebního účtu plátce. Souhlas plátce s jinou platební transakcí, k níž dává platební příkaz příjemce, nelze odvolat poté, co plátce předal svůj souhlas příjemci; ustanovení § 106 odst. 2 tím není dotčeno.

(3) K dohodě plátce a jeho poskytovatele, podle níž plátce může po uplynutí lhůt uvedených v odstavci 2 odvolat souhlas s platební transakcí, k níž dává platební příkaz příjemce, se vyžaduje souhlas příjemce.

(4) Plátce a jeho poskytovatel se mohou dohodnout, že poskytovateli náleží úplata za odvolání souhlasu plátce s platební transakcí, byl-li souhlas odvolán po uplynutí lhůt uvedených v odstavci 1 nebo 2.

(5) Souhlasil-li plátce s několika platebními transakcemi současně, posuzují se podmínky pro odvolání jeho souhlasu u každé platební transakce zvlášť.“.

19. V § 103 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „byly peněžní prostředky odepsány“ nahrazují slovy „byla částka platební transakce odepsána“.

20. § 106 včetně nadpisu zní:

㤠106
Odvolání platebního příkazu

(1) Uživatel, který dává platební příkaz, jej může odvolat, dokud není platební příkaz přijat.

(2) Platební příkaz s odloženou splatností nelze odvolat poté, co uplynula provozní doba poskytovatele bezprostředně předcházející dni, v němž je platební příkaz přijat.

(3) Platební příkaz, který dává plátce prostřednictvím příjemce, nelze odvolat poté, co jej plátce předal příjemci.

(4) K dohodě plátce a jeho poskytovatele, podle níž plátce může po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 3 odvolat platební příkaz, který dává prostřednictvím příjemce, se vyžaduje souhlas příjemce.

(5) Uživatel, který dává platební příkaz, a jeho poskytovatel se mohou dohodnout, že poskytovateli náleží úplata za odvolání platebního příkazu, byl-li platební příkaz odvolán po uplynutí lhůt uvedených v odstavcích 1 až 3.

(6) Dal-li uživatel platební příkaz k několika platebním transakcím současně, posuzují se podmínky pro odvolání platebního příkazu u každé platební transakce zvlášť.“.

21. V nadpisu pod označením § 109 se slova „připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele příjemce“ nahrazují slovy „provedení platební transakce poskytovatelem plátce“.

22. V § 109 odst. 1 se slova „peněžní prostředky byly připsány“ nahrazují slovy „částka platební transakce byla připsána“.

23. V nadpisu pod označením § 110 se slova „připsání peněžních prostředků na platební účet příjemce“ nahrazují slovy „provedení platební transakce poskytovatelem příjemce“.

24. V nadpisu pod označením § 111 se za slovo „Lhůta“ vkládají slova „pro provedení“.

25. V § 111 větě druhé se slova „peněžní prostředky připsány“ nahrazují slovy „částka platební transakce připsána“ a slovo „dány“ se nahrazuje slovem „dána“.

26. § 112 včetně nadpisu zní:

㤠112
Lhůta pro provedení platební transakce spočívající ve vložení hotovosti na platební účet

(1) Vloží-li spotřebitel nebo drobný podnikatel na platební účet hotovost v měně členského státu, ve které je platební účet veden, připíše poskytovatel částku platební transakce na platební účet příjemce neprodleně po přijetí hotovosti. V témže okamžiku nastává den valuty.

(2) Vloží-li spotřebitel nebo drobný podnikatel na platební účet hotovost v měně jiného než členského státu, ve které je platební účet veden, nebo vloží-li uživatel, který není spotřebitelem ani drobným podnikatelem, na platební účet hotovost v měně, ve které je platební účet veden, připíše poskytovatel částku platební transakce na platební účet nejpozději následující pracovní den po dni přijetí hotovosti. Nejpozději uplynutím této lhůty nastává den valuty.“.

27. § 114 včetně nadpisu zní:

㤠114
Den valuty

(1) Den valuty nastává v případě odepsání částky platební transakce z platebního účtu plátce nejdříve okamžikem přijetí platebního příkazu.

(2) Den valuty nastává v případě připsání částky platební transakce na platební účet příjemce nejpozději okamžikem, kdy je částka platební transakce připsána na účet poskytovatele příjemce.

(3) Okamžikem připsání částky platební transakce na platební účet příjemce musí být částka platební transakce k dispozici příjemci.“.

28. V § 117 odst. 1 a 6 se slova „řádně a včas“ zrušují.

29. V § 117 odst. 4 písm. a) se slova „k nesprávnému provedení platební transakce nedošlo“ nahrazují slovy „poskytovatel plátce provedl platební transakci správně“.

30. V § 117 odst. 5 písm. a) se slova „k nesprávnému provedení platební transakce nedošlo“ nahrazují slovy „poskytovatel příjemce provedl platební transakci správně“.

31. V § 119 odst. 2 větě první se slova „nesprávně provedené“ zrušují.

32. V § 120 odstavec 2 zní:

„(2) Právo vyplývající z neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce nevylučuje právo na náhradu škody nebo na vrácení bezdůvodného obohacení. Čeho však lze vůči poskytovateli dosáhnout uplatněním práva vyplývajícího z neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.“.

33. § 121 včetně nadpisu zní:

㤠121
Lhůta pro oznámení neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce

(1) Plátce může právo vyplývající z neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce uplatnit u soudu nebo u jiného příslušného orgánu, oznámí-li neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakci poskytovateli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl, nejpozději však do 13 měsíců ode dne, kdy byla částka platební transakce odepsána z platebního účtu plátce nebo kdy byla plátcem jinak dána k dispozici k provedení platební transakce.

(2) Příjemce může právo vyplývající z nesprávně provedené platební transakce uplatnit u soudu nebo u jiného příslušného orgánu, oznámí-li nesprávně provedenou platební transakci poskytovateli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl, nejpozději však do 13 měsíců ode dne, kdy byla částka platební transakce připsána na platební účet příjemce nebo kdy byla příjemci jinak dána k dispozici.

(3) Poruší-li poskytovatel povinnost uvedenou v § 86, 87, 90 nebo 91, lhůty pro oznámení neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce neběží, dokud poskytovatel tuto povinnost nesplní alespoň dodatečně.

(4) Neoznámí-li uživatel neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakci včas a namítne-li poskytovatel opožděné oznámení, soud nebo jiný příslušný orgán právo vyplývající z neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce uživateli nepřizná.“.

34. V § 123 se slova „oddílu 2 dílu 5“ nahrazují slovy „dílech 4 a 5“.

35. V § 124c větě druhé se slova „o vydání elektronických peněz“ nahrazují slovy „mezi vydavatelem a osobou přijímající elektronické peníze“.

36. V § 132 odst. 1 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje.

37. V § 132 odst. 1 písm. c) se slova „odst. 1“ zrušují, na konci odstavce 1 se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   neposkytne České národní bance požadované informace nebo vysvětlení podle § 135a odst. 3.“.

38. V § 132 odst. 3 se na začátek písmene a) vkládá slovo „do“ a na konci textu písmene a) se doplňují slova „nebo písm. d)“.

39. § 133 zní:

㤠133

(1) Poskytovatel se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/20092) neúčtuje uživateli za přeshraniční platbu stejný poplatek jako za odpovídající vnitrostátní platbu stejné hodnoty ve stejné měně,
b)   v rozporu s čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 nesdělí uživateli jeho mezinárodní číslo bankovního účtu (IBAN) a svůj identifikační kód banky (BIC),
c)   v rozporu s čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 neuvede mezinárodní číslo účtu (IBAN) uživatele a svůj identifikační kód banky (BIC) na výpisu z účtu uživatele nebo v příloze k němu, nebo
d)   v rozporu s čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  924/2009 sjedná, platí nebo požaduje mezibankovní poplatek.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta

a)   do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a),
b)   do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b), c) nebo d).“.

40. Za § 133 se vkládá nový § 133a, který zní:

㤠133a

(1) Poskytovatel se dopustí správního deliktu tím, že

a)   jako poskytovatel příjemce v rozporu s čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/20122) není dosažitelný pro úhradu z podnětu plátce prostřednictvím poskytovatele nacházejícího se v kterémkoli členském státě,
b)   jako poskytovatel plátce v rozporu s čl. 3 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012 není dosažitelný pro inkaso z podnětu příjemce prostřednictvím poskytovatele nacházejícího se v kterémkoli členském státě,
c)   využívá za účelem provádění úhrad a inkasa platební schéma, které nesplňuje některý z požadavků podle čl. 4 odst. 1  nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012,
d)   nesplní některý z požadavků týkajících se provádění úhrad a inkasních transakcí podle čl. 5 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  260/2012,
e)   nesplní některý z požadavků týkajících se provádění úhrad podle čl. 5 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012,
f)   nesplní některý z požadavků týkajících se provádění inkasních transakcí podle čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012,
g)   jako poskytovatel plátce v rozporu s čl. 5 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012 neprovede kontrolu, zda částka zadané inkasní transakce odpovídá částce a periodicitě stanovené ve zmocnění k inkasu,
h)   v rozporu s čl. 5 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012 požaduje, aby uživatelé uváděli identifikační kód banky (BIC) poskytovatele plátce nebo poskytovatele příjemce,
i)   v rozporu s čl. 5 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012 účtuje další poplatky za načítání údajů, nebo
j)   v rozporu s čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  260/2012 sjedná, platí nebo požaduje mezibankovní poplatek.

(2) Provozovatel platebního systému malých plateb se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s článkem 4 odst. 2 větou první nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012 nezajistí technickou interoperabilitu platebního systému, jehož je provozovatelem, s ostatními platebními systémy malých plateb, nebo
b)   v rozporu s článkem 4 odst. 2 větou druhou nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012 přijme obchodní pravidlo, které omezuje interoperabilitu platebního systému, jehož je provozovatelem, s ostatními platebními systémy malých plateb.

(3) Účastník platebního systému malých plateb, který nemá provozovatele, se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s článkem 4 odst. 2 větou první nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012 nezajistí technickou interoperabilitu platebního systému, jehož je účastníkem, s ostatními platebními systémy malých plateb, nebo
b)   v rozporu s článkem 4 odst. 2 větou druhou nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012 přijme obchodní pravidlo, které omezuje interoperabilitu platebního systému, jehož je účastníkem, s ostatními platebními systémy malých plateb.

(4) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.“.

41. V § 134 odst. 1 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje.

42. V § 134 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   neposkytne České národní bance požadované informace nebo vysvětlení podle § 135a odst. 3.“.

43. V § 134 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo d)“.

44. V § 135a odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím požadavky pro úhrady a inkasa v eurech2)“.

45. V § 135a se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Česká národní banka je oprávněna požadovat od každého informace a vysvětlení potřebná k objasnění skutečností nasvědčujících neoprávněnému poskytování platebních služeb nebo neoprávněnému vydávání elektronických peněz a každý je povinen tyto informace a vysvětlení poskytnout; ustanovení správního řádu upravující předvolání, předvedení a výslech svědka se použijí obdobně.“.

46. V § 135a se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Příslušným orgánem podle nařízení o přeshraničních platbách a podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího přeshraniční platby v Evropské unii2) a podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky pro úhrady a inkasa v eurech2) je v České republice Česká národní banka.“.

47. V § 135d odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „povahy“ nahrazuje slovy „závažnosti a následků“.

48. V § 135e větě první se slova „nebo přímo“ nahrazují slovem „nebo“ a za slova „Evropské unii2)“ se vkládají slova „nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím požadavky pro úhrady a inkasa v eurech2)“.

49. V § 142 se slova „§ 52m odst. 2“ nahrazují slovy „§ 52m odst. 3“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Ustanovení § 133a odst. 1 písm. a) až i) zákona č. 284/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije ode dne 31. října 2016, nebo za rok ode dne, kdy Česká republika přijme euro jako svou zákonnou měnu, pokud tato skutečnost nastane dříve.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o omezení plateb v hotovosti

Čl. III

Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 303/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 407/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slovo „bezhotovostně“ zrušuje.

2. V § 2 odst. 1 písmena a) a b) znějí:

„a)   platbou předání nebo převedení peněžních prostředků poskytovatelem platby příjemci platby,
b)   bezhotovostní platbou platba provedená převodem peněžních prostředků na území České republiky prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně nebo převodem peněžních prostředků prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně z území České republiky na území jiného státu.“.

3. V § 2 odstavec 2 zní:

„(2) Za platbu se pro účely tohoto zákona nepovažuje

a)   vložení peněžních prostředků v hotovosti na účet u peněžního ústavu a jejich výběr z účtu u peněžního ústavu,
b)   výměna bankovek nebo mincí za jiné bankovky nebo mince prostřednictvím peněžního ústavu,
c)   předání nestandardně poškozených tuzemských bankovek nebo tuzemských mincí České národní bance,
d)   zadržení bankovek nebo mincí, u kterých existuje důvodné podezření, že jsou padělané nebo pozměněné, a jejich předání České národní bance,
e)   předání nebo převedení peněžních prostředků při provádění směnárenských obchodů osobou oprávněnou provozovat směnárenskou činnost,
f)   předání nebo převedení peněžních prostředků při poskytování služeb spočívajících v přepravě bankovek a mincí osobou oprávněnou k poskytování těchto služeb, nebo
g)   předání nebo převedení peněžních prostředků při poskytování služeb spočívajících ve zpracování bankovek a mincí osobou oprávněnou k poskytování těchto služeb.“.

4. V § 2 se odstavec 3 zrušuje.

5. V § 3 odst. 2 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

6. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

„f)   platby prováděné Českou národní bankou při prodeji pamětních mincí, nebo
g)   platby přijaté soudním exekutorem, soudem nebo správním orgánem při exekuci nebo výkonu rozhodnutí.“.

7. V § 4 odst. 1 se částka „350 000 Kč“ nahrazuje částkou „270 000 Kč“.

8. V § 4 odst. 1 se část věty za středníkem včetně středníku a poznámky pod čarou č. 2 zrušuje.

9. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Příjemce platby, jejíž výše překračuje limit, nesmí tuto platbu přijmout, jestliže nebyla provedena bezhotovostně.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

10. V § 4 odst. 3 se slova „české nebo jakékoliv“ zrušují a slova „měnu EURo“ se nahrazují slovy „koruny české“.

11. V § 4 se odstavec 5 zrušuje.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí

Čl. IV

Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č.  223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 1 úvodní část ustanovení zní:

„Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) Směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního a o změně směrnic 73/239/EHS a 88/357/EHS (třetí směrnice o neživotním pojištění).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES, v platném znění.“.

2. V § 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a)   nabízení pojištění a zprostředkování pojištění a zajištění,“.

Dosavadní písmena a) až d) se označují jako písmena b) až e).

3. V § 1 písm. b) a c) se slovo „upravují“ zrušuje.

4. V § 1 písm. d) se slovo „zřizuje“ zrušuje.

5. V § 1 písm. e) se slovo „upravuje“ zrušuje.

6. V § 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

7. V § 3 písm. h) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

8. Za § 21 se vkládají nové § 21a až 21d, které včetně nadpisů znějí:

„Informace poskytované klientovi a pojistníkovi
§ 21a

(1) Pojistitel je povinen klientovi před uzavřením pojistné smlouvy poskytnout informace o

a)   sobě, kterými jsou
1.  název pojistitele,
2.  název členského státu, kde má pojistitel svoje sídlo, a tam, kde to přichází v úvahu, adresa agentury nebo pobočky pojistitele, která uzavírá pojistnou smlouvu,
3.  adresa sídla pojistitele, popřípadě agentury nebo pobočky, která uzavírá pojistnou smlouvu, a
4.  místo zápisu pojistitele v obchodním nebo obdobném veřejném rejstříku, jeho identifikační číslo nebo odpovídající prostředek identifikace v takovém rejstříku a informace o názvu a sídle orgánu odpovědného za výkon dohledu nad jeho činností, jedná-li se o pojistnou smlouvu uzavíranou na dálku,
b)   způsobu vyřizování stížností pojistníků, pojištěných, obmyšlených nebo oprávněných osob, včetně možnosti obrátit se se stížností na Českou národní banku nebo s návrhem na finančního arbitra, a
c)   právu rozhodném pro pojistnou smlouvu tam, kde strany nemají možnost volby práva rozhodného pro pojistnou smlouvu, nebo právu, které navrhuje pojistitel v případech, kdy strany mají možnost volby rozhodného práva.

(2) Pojistitel je dále povinen klientovi před uzavřením pojistné smlouvy týkající se pojištění osob poskytnout informace o závazku, kterými jsou

a)   charakteristika všech pojištění a všech opcí,
b)   pojistná doba,
c)   způsoby zániku pojištění,
d)   způsoby a doba placení pojistného,
e)   způsoby výpočtu a rozdělení bonusů, pokud jsou obsahem pojištění,
f)   způsob určení výše odkupného,
g)   informace o výši pojistného za každé sjednané pojištění včetně doplňkového pojištění, pokud bylo požadováno,
h)   v případě pojištění vázaného na investiční podíly definice podílů, na které je vázáno pojistné plnění,
i)   povaha podkladových aktiv pro pojištění vázané na investiční podíly,
j)   podmínky a lhůty týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy, způsob určení možných odečítaných částek a informace o adrese, na kterou je možno odstoupení od pojistné smlouvy zaslat, a
k)   obecné informace o daňových právních předpisech, které se vztahují k danému pojištění.

(3) Před uzavřením pojistné smlouvy týkající se pojištění osob uzavírané na dálku je pojistitel povinen poskytnout klientovi také informace o

a)   existenci daní, poplatků a jiných peněžitých plněních, které nejsou hrazeny pojistitelem nebo jím nejsou ukládány,
b)   zvláštních platbách za použití prostředku komunikace na dálku,
c)   minimální délce trvání pojištění a
d)   jazyku, popřípadě jazycích, ve kterých se souhlasem klienta bude pojistitel komunikovat s pojistníkem během trvání pojištění a ve kterých jsou poskytovány pojistné podmínky a další informace podle tohoto ustanovení.

(4) V případě pojistné smlouvy týkající se pojištění osob a uzavírané na dálku je pojistitel povinen informovat klienta, že na vyžádání může obdržet další informace, a o povaze těchto informací.

(5) V případech týkajících se životního pojištění, ve kterém má být klient nositelem investičního rizika a kdy je toto pojištění spojené se standardním fondem kolektivního investování, vnitřním fondem pojišťovny, indexem akcií nebo s jinou odvozenou hodnotou, je pojistitel povinen informovat klienta o

a)   riziku investice s uvedením charakteru rizika nebo o tom, kde je možno tuto informaci získat,
b)   neexistenci záruky návratnosti investice,
c)   způsobu a rozsahu záruky, je-li dána, a
d)   předpokládaných nebo možných výnosech nebo vlastnostech investice, přičemž nesmějí být uváděny údaje pouze za vybrané nebo vybraná časová období, ve kterých bylo dosaženo mimořádné výnosnosti, a o tom, že minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.

§ 21b

Pojistitel je povinen během trvání pojištění poskytnout pojistníkovi informace

a)   o jakékoliv změně názvu pojistitele nebo adresy jeho sídla a tam, kde to přichází v úvahu, i o změně adresy agentury nebo pobočky, která uzavřela pojistnou smlouvu,
b)   uvedené v § 21a odst. 2 písm. a) až i) při jakékoliv změně pojistných podmínek nebo při změně právního předpisu, kterým se řídí vztahy vzniklé z pojistné smlouvy,
c)   o každoročním stavu bonusů,
d)   o aktuální hodnotě podílů, na které je vázáno pojistné plnění, a to nejméně jednou za čtvrtletí, a
e)   o struktuře podkladových aktiv pro pojištění vázané na investiční podíly, a to nejméně jednou za rok.

§ 21c

(1) Pojistitel je povinen poskytnout informace uvedené v § 21a a § 21b jasným a přesným způsobem, písemně a v českém jazyce. Tyto informace mohou být poskytnuty i v jiném než v českém jazyce, pokud to výslovně klient nebo pojistník požaduje nebo pokud má možnost volby práva, které bude pro pojistnou smlouvu použito.

(2) Informace podle § 21a je pojistitel povinen poskytnout v dostatečné době před tím, než je klient pojistnou smlouvou vázán.

(3) Informace podle § 21a odst. 3 a 4 je pojistitel povinen poskytnout na trvalém nosiči dat.

(4) Pojistník má právo obdržet kdykoli během trvání pojištění uzavřeného na dálku pojistné podmínky v tištěné podobě a změnit způsob komunikace na dálku.

(5) Informace podle § 21b písm. d) a e) je pojistitel povinen poskytnout způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 21d

Ustanoveními § 21a až 21c nejsou dotčena ustanovení občanského zákoníku upravující smlouvy o finančních službách uzavíraných se spotřebitelem.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 15 až 35, která nabývají účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, a ustanovení čl. IV, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1493 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ÚZ č. 1493 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Sagit, a. s.

Od května 2022 došlo k velkým změnám zákona o pojišťovnictví a zákona o distribuci pojištění a zajištění. Publikace dále obsahuje příslušné části občanského zákoníku (obecná pravidla pojištění a jednotlivé ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1563 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1563 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplný text daňového řádu, který má od ledna 2024 několik změn. Dále zde najdete zákon o daňovém poradenství, zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o ...

Cena: 209 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.