Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


254

ZÁKON

ze dne 22. října 2014,

kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o sociálních službách

Čl. I

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 384/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb. a zákona č. 101/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 3 písmeno h) zní:

„h)   střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb strategický dokument obce nebo kraje schválený na dobu 3 let, který je výsledkem aktivního zjišťování potřeb osob na území obce nebo kraje a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů; jeho obsahem je souhrn a výsledky podkladových analýz a dat, popis způsobu zpracování plánu včetně vymezení spolupráce s obcemi, s poskytovateli sociálních služeb a osobami, kterým jsou sociální služby poskytovány, popis a analýza dostupných zdrojů a potřeb osob, kterým jsou sociální služby určeny, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb obsahující popis budoucího žádoucího stavu a opatření, jejichž prostřednictvím by mělo být tohoto stavu dosaženo, povinnosti zúčastněných subjektů, postup sledování a vyhodnocování plnění plánu včetně způsobu, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb a způsob zajištění sítě sociálních služeb na území kraje; střednědobý plán rozvoje sociálních služeb může být doplněn akčními plány zpracovanými na období jednoho roku, které vycházejí ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb,“.

2. V § 3 se doplňuje písmeno i), které zní:

„i)   sítí sociálních služeb souhrn sociálních služeb, které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji; síť sociálních služeb je součástí střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje.“.

3. V § 4 odst. 1 se na konci textu písmene j) doplňují slova „ , nebo osoba zaměstnaná, samostatně výdělečně činná, osoba ponechávající si takové postavení a její rodinní příslušníci mající právo na rovné zacházení podle předpisu Evropské unie63)“.

Poznámka pod čarou č. 63 zní:


63)  Čl. 7 a 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.“.

4. V § 22 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ ; povinnost vrátit příspěvek nebo jeho část má též osoba, která po smrti oprávněné osoby přijala příspěvek nebo jeho část, které jí nenáleží“.

5. V § 38 větě první se za slova „s cílem“ vkládají slova „podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a“.

6. V § 75 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let.“.

7. V § 79 odst. 1 písmeno f) zní:

„f)   zajištění personálních, materiálních a technických podmínek odpovídajících druhu poskytovaných sociálních služeb,“.

8. V § 82 odst. 3 písmeno c) zní:

„c)   poskytovatel sociálních služeb ani po uložení sankce za správní delikt podle § 107 odst. 2 písm. m) nesplní opatření uložená k odstranění nedostatků v oblasti dodržování standardů kvality sociálních služeb zjištěných při inspekci poskytování sociálních služeb, nebo“.

9. V § 85 odst. 4 větě první se za slova „podle § 81 odst. 2 písm. d)“ vkládají slova „ , informaci o výsledku provedené inspekce poskytování sociálních služeb“ a ve větě třetí se slova „krajská pobočka Úřadu práce“ nahrazují slovem „ministerstvo“.

10. V § 86 se odstavec 3 zrušuje.

11. V § 93a odst. 1 větě první se slova „§ 92 písm. d)“ nahrazují slovy „§ 92 písm. b) a d)“.

12. V § 94 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   spolupracuje s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob.“.

13. V § 95 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h)   určuje síť sociálních služeb na území kraje; přitom přihlíží k informacím obcí sděleným podle § 94 písm. f).“.

14. V § 96 písmeno b) zní:

„b)   zpracovává národní strategii rozvoje sociálních služeb, sleduje a vyhodnocuje její plnění a ve spolupráci s kraji určuje parametry dostupnosti sociálních služeb.“.

15. V § 96 se písmeno c) zrušuje.

16. V § 97 odstavec 1 zní:

„(1) Inspekci poskytování sociálních služeb (dále jen „inspekce“) provádí u poskytovatelů sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci, a u poskytovatelů sociálních služeb uvedených v § 84 ministerstvo.“.

17. V § 97 odstavec 4 zní:

„(4) Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni informovat o závažných nedostatcích zjištěných při inspekci podle odstavce 3 osobu, která uzavřela smlouvu o poskytnutí sociální služby, nebo zákonného zástupce anebo opatrovníka, popřípadě zástupce podle § 91 odst. 6, pokud uzavřeli smlouvu o poskytnutí sociální služby za osobu, která není schopna sama jednat. Za závažný nedostatek se považuje zejména sjednání výše úhrady v rozporu s § 73 až 77 a neuvedení výpovědních důvodů a výpovědních lhůt ve smlouvě.“.

18. V § 98 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Alespoň 1 člen inspekčního týmu musí být zaměstnancem státu zařazeným k výkonu práce v ministerstvu.“ a věty třetí a čtvrtá se zrušují.

19. V § 98 odst. 5 se věta první nahrazuje větou „Ministerstvo je oprávněno ukládat poskytovateli sociálních služeb opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekci; uložené opatření je součástí kontrolního zjištění.“ a ve větě druhé se slova „krajskou pobočkou Úřadu práce“ nahrazují slovem „ministerstvem“ a slova „krajská pobočka Úřadu práce“ se nahrazují slovem „ministerstvo“.

20. § 101 se zrušuje.

21. Poznámka pod čarou č. 37a zní:


37a)  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.“.

22. V § 101a odst. 1 se slova „§ 95 písm. g)“ nahrazují slovy „§ 95 písm. g) a h)“.

23. V § 101a se na konci odstavce 2 doplňuje věta „O poskytnutí finančních prostředků na jednotlivé sociální služby a jejich výši rozhoduje zastupitelstvo kraje v souladu s podmínkami stanovenými zastupitelstvem kraje.“.

24. V § 101a odst. 3 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

25. V § 101a se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Podmínky pro zpracování a strukturu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb stanoví prováděcí právní předpis.“.

26. V § 101a odstavce 4 až 6 znějí:

„(4) Výši dotace kraji stanoví ministerstvo ve výši procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok; výše procentního podílu kraje je uvedena v příloze k tomuto zákonu.

(5) Ministerstvo zajišťuje na vlastní náklady počítačový program (software) pro podávání žádostí o dotace a poskytuje bezplatně tento program, včetně jeho aktualizací, krajským úřadům a poskytovatelům sociálních služeb zapsaným v registru podle § 85 odst. 1. Krajské úřady a poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni používat program pro podávání žádostí o dotace, který jim ministerstvo poskytne. Krajské úřady jsou povinny používat program též pro posouzení žádostí o dotace poskytovatelů a stanovení výše finanční podpory. Za podanou žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci podle odstavců 1 a 2 se považuje pouze žádost, která je podána kraji prostřednictvím tohoto programu.

(6) Kraj předloží ministerstvu do 31. května příslušného rozpočtového roku prostřednictvím počítačového programu podle odstavce 5 průběžný přehled o čerpání dotace a do 31. března následujícího rozpočtového roku konečný přehled o čerpání dotace za příslušný rozpočtový rok.“.

27. V § 101a odst. 7 se slova „ , obsah seznamu podle odstavce 3 písm. c)“ zrušují.

28. V § 102 se věta první nahrazuje větou „Na zajištění povinnosti uvedené v § 93 písm. a) a na zajištění činností sociální práce, které jsou vykonávány v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 93 písm. b) a c), se krajům poskytuje příspěvek formou účelové dotace.“.

29. V § 103 se věta první nahrazuje větou „Na zajištění povinnosti uvedené v § 92 písm. a) a na zajištění činností sociální práce, které jsou vykonávány v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 92 písm. b) až d), se obcím s rozšířenou působností poskytuje příspěvek formou účelové dotace.“.

30. V § 104 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Ministerstvo zajišťuje na vlastní náklady počítačový program (software) pro podávání žádostí o dotace a poskytuje bezplatně tento program, včetně jeho aktualizací, krajským úřadům a poskytovatelům sociálních služeb zapsaným v registru podle § 85 odst. 1. Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni používat počítačový program pro podávání žádostí o dotace, který jim ministerstvo poskytne. Krajský úřad se prostřednictvím počítačového programu vyjadřuje k podpoře pro danou sociální službu.“.

31. Za § 105 se vkládá nový § 105a, který zní:

㤠105a

Prováděcí právní předpis stanoví obvyklé náklady na jednotlivé sociální služby s ohledem na regionální specifika sociálních služeb.“.

32. V § 107 odst. 2 písmeno d) zní:

„d)   odmítne s osobou uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby v rozporu s § 91 odst. 3,“.

33. V § 107 odst. 2 písm. h) se slova „ve lhůtě stanovené v“ nahrazují slovem „podle“.

34. V § 107 odst. 2 písm. m) se slova „krajskou pobočkou Úřadu práce“ nahrazují slovy „ministerstvem“.

35. V § 108 odst. 4 písm. a) bodě 2 se slova „odst. 2 až 5“ nahrazují slovy „odst. 3 a 4“.

36. V § 108 odst. 4 písm. a) bod 3 zní:

„3. správní delikt podle § 107 odst. 2 písm. h) a § 107 odst. 4,“.

37. V § 108 odst. 4 písm. d) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „ , nebo zaměstnanec poskytovatele sociálních služeb, kterému ministerstvo vydalo rozhodnutí o registraci, a přestupek podle § 106 odst. 2“.

38. V § 108 odst. 4 písm. d) se na konci bodu 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 3, který zní:

„3. správní delikt podle § 107 odst. 2 písm. b) až g), j), m), o) a p).“.

39. V § 110 odst. 4 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmena c) a d) se zrušují.

40. V § 119 odst. 2 se za slova „§ 99 odst. 3“ vkládají slova „ , § 101a odst. 3, § 105a“.

41. Doplňuje se příloha k zákonu, která zní:

„Příloha k zákonu č. 108/2006 Sb.

Výše procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok

Kraj V %
Praha 8,08
Jihočeský 6,67
Jihomoravský 9,21
Karlovarský 3,40
Královéhradecký 5,46
Liberecký 4,14
Moravskoslezský 11,99
Olomoucký 7,81
Pardubický 5,37
Plzeňský 4,86
Středočeský 10,93
Ústecký 9,71
Vysočina 5,30
Zlínský 7,07

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců zařazených k výkonu práce v Úřadu práce České republiky, kteří ke dni 31. prosince 2014 plnili úkoly v oblasti inspekce poskytování sociálních služeb, přechází dnem 1. ledna 2015 na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

2. Řízení o správních deliktech podle § 107 odst. 2 písm. b) až g), j), m), o) a p) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2015, zjištěných při výkonu inspekce poskytování sociálních služeb, zahájená a pravomocně neskončená před tímto dnem se dokončí podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2015.

3. Inspekce poskytování sociálních služeb zahájené přede dnem 1. ledna 2015 Úřadem práce České republiky – krajskými pobočkami a pobočkou pro hl. m. Prahu dokončí Ministerstvo práce a sociálních věcí.

4. Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hl. m. Prahu předají nejpozději do 31. ledna 2015 Ministerstvu práce a sociálních věcí spisy a dokumenty související s výkonem inspekce poskytování sociálních služeb.

5. Informaci o výsledku inspekce provedené a ukončené přede dnem 1. ledna 2015 zapíše do registru Úřad práce České republiky – krajské pobočky nebo pobočka pro hl. m. Prahu do 31. ledna 2015.

6. Za správní delikt podle § 107 odst. 2 písm. m) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2015, je považováno i nesplnění opatření uloženého přede dnem 1. ledna 2015 Úřadem práce České republiky - krajskou pobočkou nebo pobočkou pro hl. m. Prahu nebo nepodání zprávy o plnění opatření.

7. Odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka získaná podle § 110 odst. 4 písm. c) nebo d) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2017, se považuje za splněnou i po tomto dni.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi

Čl. III

V zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 141/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se za § 65 vkládá nový § 65a, který včetně poznámky pod čarou č. 77 zní:

㤠65a

Na zajištění činností sociální práce, které jsou vykonávány v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 63 a 64, se pověřeným obcím a obcím s rozšířenou působností poskytuje příspěvek formou účelové dotace. Dotaci poskytuje ministerstvo podle zvláštního právního předpisu77). Dotace ze státního rozpočtu je pověřeným obcím a obcím s rozšířenou působností poskytována prostřednictvím rozpočtu kraje; tato činnost krajů je činností vykonávanou v přenesené působnosti.


77) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o Úřadu práce České republiky

Čl. IV

Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb. a zákona č. 306/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. e) se slova „a inspekce poskytování sociálních služeb“ zrušují.

2. V § 4a odst. 2 větě třetí se slova „§ 92 písm. d)“ nahrazují slovy „§ 92 písm. b) a d)“.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 7, 25, 31, 39 a 40, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1571 - Sociální zabezpečení 2024

ÚZ č. 1571 - Sociální zabezpečení 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 22 předpisů rozdělených do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, náhradní výživné a Ukrajina. Od ledna 2024 se měnily zákony ve všech ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Dávky pomoci v hmotné nouzi

Dávky pomoci v hmotné nouzi

JUDr. Naděžda Břeská, Mgr. Tomáš Urban, Mgr. Lucie Vránová - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší podrobný popis jednotlivých dávek systému pomoci v hmotné nouzi (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci), a to i ve vazbách na ostatní dávkové systémy. Podrobněji k obsahu publikace Jde o srozumitelný a ucelený výklad celého systému ... pokračování

Cena: 349 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.