Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


233

VYHLÁŠKA

ze dne 15. října 2014,

kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 31/2014 Sb.

Česká národní banka stanoví podle § 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 31/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:

„c)   finanční institucí finanční instituce23) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „nařízení“),

23) Článek 4 odst. 1 bod 26 nařízení.“.

2. V § 2 písmeno j) zní:

„j)   obchodním plánem skutečně zamýšlený podnikatelský plán žadatele na první tři účetní období zpracovaný ve formátu výkazů účetní závěrky podle zákona upravujícího účetnictví6) podložený reálnými ekonomickými propočty spolu s komentářem, který obsahuje
1.  záměry žadatele z hlediska rozsahu a objemu poskytovaných platebních služeb nebo vydávaných elektronických peněz a dalších činností podle zákona a popis plánovaného způsobu jejich dosažení, včetně charakteristiky cílové skupiny klientů a obchodní sítě žadatele,
2.  základní východiska a předpoklady, na kterých je plán založen, a odůvodnění provázanosti kvantitativních údajů plánu a reálnosti plánovaných výsledků činnosti,“.

3. V § 3 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou

a)   doklad o oprávnění k podnikání,
b)   doklad o původu počátečního kapitálu a případně dalších finančních zdrojů a rozsahu splacení základního kapitálu, není-li tento údaj zřejmý z dokladu o oprávnění k podnikání,
c)   finanční výkazy a
d)   seznam návrhů na vyslovení neplatnosti rozhodnutí nejvyššího orgánu žadatele, o kterých nebylo ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno soudní řízení, pokud byly takové návrhy podány a pokud jde o návrhy, které by mohly mít podstatný vliv na další fungování žadatele.

(3) Přílohami obsahujícími informace související s požadovanou činností platební instituce jsou

a)   obchodní plán,
b)   popis řídicího a kontrolního systému v rozsahu podle § 18 odst. 1 až 5 zákona a této vyhlášky,
c)   zvolený způsob ochrany peněžních prostředků svěřených k provedení platební transakce; v závislosti na zvoleném způsobu ochrany podle § 20 odst. 1 nebo 2 zákona dále postupy pro zajištění řádné a oddělené evidence těchto svěřených peněžních prostředků a jejich uložení na samostatném účtu a pravidla pro investování peněžních prostředků, nebo návrh pojistné smlouvy nebo smlouvy upravující jinou srovnatelnou záruku spolu s potvrzením osoby podle § 20 odst. 3 zákona, že v případě vydání povolení k činnosti platební instituce bude tato smlouva uzavřena,
d)   popis způsobu provádění jednotlivých platebních služeb podle § 8 odst. 1 zákona a činností s tím souvisejících, které hodlá žadatel poskytovat, se zohledněním individuálních podmínek žadatele, zejména popis nakládání s hotovostními a bezhotovostními peněžními prostředky, průběhu platební transakce včetně přijímání a provádění platebních příkazů, vydávání platebních prostředků a poskytování úvěrů,
e)   popis personálního, organizačního a technického zabezpečení jednotlivých činností, který vždy zahrnuje předpokládaný počet pracovníků v rozdělení na příslušné organizační útvary, popis informačního systému, systému účetnictví a finančního výkaznictví, a pokud žadatel zamýšlí využívat obchodní zástupce, též popis jejich činnosti a kontroly,
f)   popis předmětu, rozsahu a způsobu výkonu jiné podnikatelské činnosti, pokud platební instituce vykonává jinou podnikatelskou činnost než činnost, k jejímuž výkonu je třeba povolení podle zákona, a
g)   návrh přístupu, který bude platební instituce uplatňovat při výpočtu kapitálové přiměřenosti, včetně zdůvodnění navrhovaného přístupu, údajů použitých pro výpočty kapitálové přiměřenosti a výpočtů kapitálové přiměřenosti podle všech přístupů ve struktuře podle hlášení o kapitálu platební instituce upraveného vyhláškou o předkládání informací České národní bance20).“.

4. V § 3 odst. 4 písm. c) a odst. 5 písm. c), § 5 odst. 3 písm. a), § 6 odst. 4 písm. c) a odst. 5 písm. c) a § 11 odst. 3 písm. a) se slova „originály dokladů o bezúhonnosti vydaných“ nahrazují slovy „doklad o bezúhonnosti vydaný“.

5. V § 3 odst. 5 písm. d), § 5 odst. 2, § 6 odst. 5 písm. d) a § 11 odst. 2 se slova „originál dokladu“ nahrazují slovem „doklad“.

6. V § 3 odst. 5 a § 6 odst. 5 písmeno b) zní:

„b)   seznam vedoucích osob právnické osoby uvedené v písmeně a) a za každou osobu uvedenou v tomto seznamu dotazník podle přílohy č. 2 k této vyhlášce s výjimkou základních informací uvedených v části A této přílohy,“.

7. V § 3 odst. 6 písm. b) a odst. 7 písm. b), § 6 odst. 6 písm. b) a odst. 7 písm. b) se slovo „originál“ zrušuje.

8. V § 3 odst. 5 písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:

„g)   popis skutečnosti, na základě které se osoba podle písmene a) stává osobou ovládající8) žadatele, pokud dochází k ovládnutí.

8) § 74 až 77 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).“.

9. V § 6 odst. 5 písmeno g) zní:

„g)   popis skutečnosti, na základě které se osoba podle písmene a) stává osobou ovládající8) žadatele, pokud dochází k ovládnutí.“.

10. V § 3 odst. 6 písm. a) a odst. 7 písm. a) a § 6 odst. 6 písm. a) a odst. 7 písm. a) se slova „na základě ovládací smlouvy8)“ zrušují.

11. V § 5 odstavec 4 zní:

„(4) Přílohami obsahujícími informace související s požadovanou činností poskytovatele platebních služeb malého rozsahu jsou

a)   obchodní plán, v němž žadatel též vyhodnotí plnění limitů podle § 36 odst. 2 zákona, s tím, že postačující je plán na prvních 12 měsíců provozování požadovaných činností,
b)   popis způsobu provádění jednotlivých platebních služeb podle § 8 odst. 1 zákona a činností s tím souvisejících, které hodlá žadatel poskytovat, se zohledněním individuálních podmínek žadatele, zejména popis nakládání s hotovostními a bezhotovostními peněžními prostředky, průběhu platební transakce včetně přijímání a provádění platebních příkazů, vydávání platebních prostředků a poskytování úvěrů, a
c)   zvolený způsob ochrany peněžních prostředků svěřených k provedení platební transakce; v závislosti na zvoleném způsobu ochrany podle § 20 odst. 1 nebo 2 zákona dále postupy pro zajištění řádné a oddělené evidence těchto svěřených peněžních prostředků a jejich uložení na samostatném účtu a pravidla pro investování peněžních prostředků, nebo návrh pojistné smlouvy nebo smlouvy upravující jinou srovnatelnou záruku spolu s potvrzením osoby podle § 20 odst. 3 zákona, že v případě zápisu žadatele do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu bude tato smlouva uzavřena.“.

12. V § 6 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou

a)   doklad o oprávnění k podnikání,
b)   doklad o původu počátečního kapitálu a případně dalších finančních zdrojů a rozsahu splacení základního kapitálu, není-li tento údaj zřejmý z dokladu o oprávnění k podnikání,
c)   finanční výkazy a
d)   seznam návrhů na vyslovení neplatnosti rozhodnutí nejvyššího orgánu žadatele, o kterých nebylo ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno soudní řízení, pokud byly takové návrhy podány a pokud jde o návrhy, které by mohly mít podstatný vliv na další fungování společnosti.

(3) Přílohami obsahujícími informace související s požadovanou činností instituce elektronických peněz jsou

a)   obchodní plán,
b)   popis řídicího a kontrolního systému v rozsahu podle § 52c odst. 1 až 5 zákona a této vyhlášky,
c)   zvolený způsob ochrany peněžních prostředků podle § 52e odst. 1 nebo 2 zákona, jde-li o peněžní prostředky, proti jejichž přijetí mají být vydány elektronické peníze, nebo peněžní prostředky svěřené k provedení platební transakce, která se netýká elektronických peněz; v závislosti na zvoleném způsobu ochrany dále postupy pro zajištění řádné a oddělené evidence těchto svěřených peněžních prostředků a jejich uložení na samostatném účtu a pravidla pro investování peněžních prostředků, nebo návrh pojistné smlouvy nebo smlouvy upravující jinou srovnatelnou záruku spolu s potvrzením osoby podle § 52e odst. 3 zákona, že v případě vydání povolení k činnosti instituce elektronických peněz bude tato smlouva uzavřena,
d)   popis způsobu provádění jednotlivých činností podle § 46 odst. 2 zákona a činností s tím souvisejících, které hodlá žadatel poskytovat, se zohledněním individuálních podmínek žadatele, zejména popis vydávání a uchovávání elektronických peněz a provádění platebních transakcí s nimi včetně jejich zpětné výměny, nakládání s hotovostními a bezhotovostními peněžními prostředky, průběhu platební transakce včetně přijímání a provádění platebních příkazů, vydávání platebních prostředků a poskytování úvěrů,
e)   popis personálního, organizačního a technického zabezpečení jednotlivých činností, který vždy zahrnuje předpokládaný počet pracovníků v rozdělení na příslušné organizační útvary, popis informačního systému, systému účetnictví a finančního výkaznictví, a pokud žadatel zamýšlí využívat obchodní zástupce, též popis jejich činnosti a kontroly,
f)   popis předmětu, rozsahu a způsobu výkonu jiné podnikatelské činnosti, pokud instituce elektronických peněz vykonává jinou podnikatelskou činnost než činnost, k jejímuž výkonu je třeba povolení podle zákona, a
g)   návrh přístupu, který bude instituce elektronických peněz uplatňovat při výpočtu kapitálového požadavku ke krytí rizik spojených s poskytováním platebních služeb, které se netýkají elektronických peněz, včetně zdůvodnění navrhovaného přístupu, údajů použitých pro výpočty kapitálové přiměřenosti a výpočtů kapitálové přiměřenosti podle všech přístupů ve struktuře podle hlášení o kapitálu instituce elektronických peněz upraveného vyhláškou o předkládání informací České národní bance20).“.

13. § 7 včetně nadpisu zní:

㤠7
Oznámení záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz nebo ji ovládnout
(K § 52b odst. 4 zákona)

(1) Oznámení záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz nebo ji ovládnout se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce. Součástí oznámení jsou přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami obsahujícími základní informace o osobě, která hodlá nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz nebo ji ovládnout (dále jen „oznamovatel“), a dalšími informacemi souvisejícími s tímto záměrem jsou

a)   doklad o oprávnění k podnikání,
b)   doklad o původu finančních zdrojů, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti,
c)   finanční výkazy,
d)   informace o osobách s úzkým propojením,
e)   popis vztahů s institucí elektronických peněz, na níž hodlá nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast nebo ji ovládnout, a vztahů k osobám se zvláštním vztahem9) k instituci elektronických peněz, minimálně však k osobám, které jsou vedoucími osobami nebo členy dozorčí rady instituce elektronických peněz,
f)   seznam vedoucích osob, je-li oznamovatel právnickou osobou, a za každou osobu uvedenou v tomto seznamu doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem a dotazník podle přílohy č. 2 k této vyhlášce s výjimkou základních informací uvedených v části A této přílohy,
g)   seznam osob, které jednáním ve shodě s osobou podávající oznámení mají, nabudou nebo zvýší kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz nebo ji ovládnou, s údaji o těchto osobách, s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na instituci elektronických peněz a popisu skutečnosti, na základě které dochází k jednání ve shodě,
h)   strategický záměr,
i)   doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem oznamovatele,
j)   dotazník podle přílohy č. 3 k této vyhlášce vyplněný oznamovatelem a
k)   popis skutečnosti, na základě které se oznamovatel stává osobou ovládající8) instituci elektronických peněz, a doklad o původu finančních zdrojů, kterých má být použito k odkoupení podílu společníka, který není ovládající osobou.“.

14. § 8 se včetně nadpisu zrušuje.

15. § 9 včetně nadpisu zní:

㤠9
Zvláštní ustanovení k oznámení záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz nebo ji ovládnout

(1) Pokud je oznamovatelem záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz nebo ji ovládnout osoba, které Česká národní banka v posledních 5 letech

a)   udělila souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz nebo k jejímu ovládnutí, nebo
b)   nevyslovila na základě předloženého oznámení záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz nebo ji ovládnout nesouhlas,

podává oznámení na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce, ke kterému přiloží přílohy podle § 7 odst. 2, u nichž došlo ke změně, a prohlášení, že ostatní údaje a podklady předložené České národní bance v předchozí žádosti o udělení souhlasu nebo oznámení záměru zůstávají beze změny.

(2) Pokud je oznamovatelem záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz nebo ji ovládnout právnická osoba, která je institucí, finanční institucí nebo jinou osobou vykonávající činnost na finančním trhu se sídlem v členském státě a podléhá dohledu příslušného orgánu ve státě jejího sídla, podává oznámení na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce, ke kterému přiloží

a)   doklad o oprávnění k podnikání,
b)   strategický záměr,
c)   doklad o původu finančních zdrojů, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti,
d)   vyjádření orgánu dohledu o tom, že mu není známo, že by osoba nebyla osobou důvěryhodnou, a
e)   popis skutečnosti, na základě které se oznamovatel stává osobou ovládající8) instituci elektronických peněz, a doklad o původu finančních zdrojů, kterých má být použito k odkoupení podílu společníka, který není ovládající osobou.

(3) Pokud je oznamovatelem záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz nebo ji ovládnout osoba, která má kvalifikovanou účast na instituci, finanční instituci nebo na jiné osobě vykonávající činnost na finančním trhu se sídlem v členském státě a podléhá dohledu příslušného orgánu v členském státě jejího sídla, který posoudil důvěryhodnost oznamovatele, podává oznamovatel oznámení na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce, ke kterému přiloží přílohy podle odstavce 2 písm. a), b) a e) a dále

a)   vyjádření orgánu, který vykonává dohled nad institucí, finanční institucí nebo jinou osobou vykonávající činnost na finančním trhu, o tom, že mu není známo, že by oznamovatel nebyl osobou důvěryhodnou, a
b)   doklad o původu finančních zdrojů, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti, jde-li o přímý podíl na instituci elektronických peněz.“.

16. V § 11 odstavec 4 zní:

„(4) Přílohami obsahujícími informace související s požadovanou činností vydavatele elektronických peněz malého rozsahu jsou

a)   obchodní plán, v němž žadatel též vyhodnotí plnění limitů podle § 53 odst. 2 zákona, případně limitů podle § 53 odst. 3 zákona, s tím, že postačující je plán na prvních 12 měsíců provozování požadovaných činností,
b)   popis způsobu provádění jednotlivých činností podle § 46 odst. 2 zákona a činností s tím souvisejících, které hodlá žadatel poskytovat, se zohledněním individuálních podmínek žadatele, zejména popis vydávání a uchovávání elektronických peněz a provádění platebních transakcí s nimi včetně jejich zpětné výměny, nakládání s hotovostními a bezhotovostními peněžními prostředky, průběhu platební transakce včetně přijímání a provádění platebních příkazů, vydávání platebních prostředků a poskytování úvěrů, a
c)   zvolený způsob ochrany peněžních prostředků podle § 52e odst. 1 nebo 2 zákona, jde-li o peněžní prostředky, proti jejichž přijetí mají být vydány elektronické peníze, nebo peněžní prostředky svěřené k provedení platební transakce, která se netýká elektronických peněz; v závislosti na zvoleném způsobu ochrany dále postupy pro zajištění řádné a oddělené evidence těchto svěřených peněžních prostředků a jejich uložení na samostatném účtu a pravidla pro investování peněžních prostředků, nebo návrh pojistné smlouvy nebo smlouvy upravující jinou srovnatelnou záruku spolu s potvrzením osoby podle § 52e odst. 3 zákona, že v případě zápisu žadatele do registru elektronických peněz malého rozsahu bude tato smlouva uzavřena.“.

17. V § 27 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Platební instituce zajistí, aby při výkonu vnitřního auditu byly vždy provedeny tyto činnosti:

a)   sestavena analýza rizik, a to alespoň jednou ročně,
b)   sestaven strategický a periodický plán vnitřního auditu,
c)   vytvořen a udržován systém sledování nápravných opatření uložených na základě zjištění vnitřního auditu a
d)   vyhodnocena funkčnost a efektivnost řídicího a kontrolního systému, a to alespoň jednou ročně.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

18. V § 36 se slova „Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „nařízení“)“ zrušují.

19. V § 37 se slovo „ostatních“ zrušuje.

20. V § 41 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Pokud platební instituce začala vykonávat svoji činnost až v průběhu běžného účetního období, stanoví objem plateb na základě svého plánu, případně upraveného podle požadavků České národní banky.“.

21. V § 42 odstavec 4 zní:

„(4) Pokud hodnota relevantního ukazatele podle odstavce 2 je nižší než 80 % z průměru hodnot relevantních ukazatelů za poslední 3 účetní období, jako hodnota relevantního ukazatele se pro účely určení kapitálového požadavku podle odstavce 1 použije 80 % z průměru hodnot relevantních ukazatelů za poslední 3 účetní období.“.

22. § 51 až 53 včetně nadpisu znějí:

„Oznámení o výkonu činnosti v hostitelském členském státě
§ 51

Platební instituce podává oznámení o úmyslu vykonávat činnosti podle § 8 zákona v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce, s tím, že neuvádí informace uvedené v částech B a C tohoto tiskopisu.

§ 52

Platební instituce, která má v úmyslu vykonávat činnosti podle § 8 zákona v hostitelském členském státě bez založení pobočky, podává oznámení na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce, s tím, že neuvádí informace uvedené v bodu 7 a částech A až C tohoto tiskopisu.

§ 53

Platební instituce, která má v úmyslu vykonávat činnosti podle § 8 zákona prostřednictvím obchodního zástupce v hostitelském členském státě, podává oznámení na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce, s tím, že neuvádí informace uvedené v bodu 7 a v části A tohoto tiskopisu.“.

23. Příloha č. 10 zní:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 141/2011 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Část A k příloze č. 10 k vyhlášce č. 141/2011 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Část B k příloze č. 10 k vyhlášce č. 141/2011 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Část C k příloze č. 10 k vyhlášce č. 141/2011 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2014.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.

E-shop

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody

Martin Sádovský - GRADA Publishing, a. s.

Prodáváte své zboží v rámci EU přes svůj e-shop nebo přes digitální platformu (Amazon, Ebay atp.)? Prodáváte zahraniční zboží, které je zasíláno zákazníkům přímo ze 3. země (např. z USA, Číny)? Jste účetní či daňoví poradci a potřebujete se orientovat v daňových novinkách? Jste ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci..., 2. vydání - Komentář

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci..., 2. vydání - Komentář

František Ištvánek, Pavel Simon, František Korbel - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon o odpovědnosti státu je primárním právním předpisem při uplatňování náhrady škody, o níž se poškození domnívají, že jim ji způsobil stát, resp. územní samosprávný celek při výkonu veřejné moci svěřené ...

Cena: 915 KčKOUPIT

Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení jeho dobré pověsti

Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení jeho dobré pověsti

Dana Ondrejová, Kamila Římanová, Tomáš Zvoníček - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se věnuje otázce šíření pravdivých informací, jež může být za určitých okolností protiprávní. Rozebírá podmínky, za nichž může být takové jednání považováno za nekalou soutěž a/nebo neoprávněný zásah ...

Cena: 535 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.