Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 195/2014 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2014, částka 81, ze dne 12. 9. 2014

195

VYHLÁŠKA

ze dne 4. září 2014

o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., k provedení § 19a energetického zákona:

§ 1
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   regulovaným rokem kalendářní rok, pro který jsou Úřadem regulovány ceny,
b)   regulačním obdobím vymezené období šesti po sobě následujících regulovaných roků,
c)   regionální distribuční soustavou plynárenská distribuční soustava, k níž je připojeno 90 000 a více odběrných míst zákazníků,
d)   lokální distribuční soustavou plynárenská distribuční soustava, k níž je připojeno méně než 90 000 odběrných míst zákazníků.

Způsob regulace a postup tvorby cen v plynárenství
§ 2

(1) Úřad reguluje ceny za přepravu plynu postupem podle regulačního vzorce uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Úřad reguluje ceny za distribuci plynu postupem podle regulačního vzorce uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Provozovatel lokální distribuční soustavy používá ceny za distribuci plynu až do výše cen za distribuci plynu provozovatele regionální distribuční soustavy, k jehož distribuční soustavě je připojen. Rozhodne-li Úřad o odlišném stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů provozovatele distribuční soustavy podle energetického zákona, postupuje při stanovení cen za distribuci plynu provozovatele lokální distribuční soustavy přiměřeně podle přílohy č. 2 k této vyhlášce. Ceny stanovené tímto postupem používá provozovatel lokální distribuční soustavy do konce regulačního období, ve kterém byly stanoveny.

(4) Postup stanovení korekčních faktorů pro provozovatele přepravní soustavy a provozovatele distribuční soustavy je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(5) Postup stanovení regulované hodnoty plynárenského zařízení a postup stanovení regulovaných nákladů na nájem plynárenského zařízení je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(6) Ustanovení této vyhlášky týkající se nájmu se použijí obdobně pro pacht nebo jiné užívací právo k plynárenskému zařízení, k němuž držitel licence nemá vlastnické právo.

§ 3

(1) Pro regulační období Úřad provozovateli přepravní soustavy oznámí hodnoty parametrů regulačního vzorce v tomto rozsahu:

a)   výchozí hodnotu povolených nákladů,
b)   výchozí hodnotu regulační báze aktiv,
c)   roční hodnotu faktoru efektivity a
d)   koeficient indexu cen podnikatelských služeb.

(2) Pro regulační období Úřad provozovateli distribuční soustavy oznámí hodnoty parametrů regulačního vzorce v tomto rozsahu:

a)   výchozí hodnotu povolených nákladů,
b)   výchozí hodnotu regulační báze aktiv,
c)   roční hodnotu faktoru efektivity a
d)   koeficient indexu cen podnikatelských služeb.

(3) Změny hodnot parametrů regulačního vzorce podle odstavců 1 a 2 jsou v průběhu regulačního období možné jen v případech

a)   změn právní úpravy bezprostředně se vztahující k licencované činnosti držitele licence, které mají podstatný dopad na hodnoty parametrů regulačního vzorce,
b)   mimořádných změn na trhu s plynem nebo jiných mimořádných změn v národním hospodářství hodných zvláštního zřetele, nebo
c)   určení hodnot parametrů na základě nesprávných, neúplných či nepravdivých podkladů nebo údajů.

§ 4

(1) Pro regulovaný rok Úřad provozovateli přepravní soustavy oznámí hodnoty parametrů regulačního vzorce v tomto rozsahu:

a)   hodnotu indexu spotřebitelských cen,
b)   hodnotu indexu cen podnikatelských služeb,
c)   hodnotu plánovaných odpisů dlouhodobého majetku,
d)   korekční faktor odpisů,
e)   míru výnosnosti regulační báze aktiv,
f)   plánovanou hodnotu aktivovaných investic,
g)   plánovanou hodnotu zůstatkových hodnot aktiv,
h)   vyrovnávací faktor odpisů,
i)   vyrovnávací faktor zisku,
j)   plánovanou nákupní cenu energie plynu pro krytí ztrát a pro ocenění plynu na pohon kompresních stanic v přepravní soustavě,
k)   povolené množství ztrát v přepravní soustavě,
l)   plánované množství energie plynu pro pohon kompresních stanic v přepravní soustavě pro přepravu plynu do výstupního domácího bodu a do výstupních bodů virtuálního zásobníku plynu,
m)   plánovanou spotřební daň za množství energie plynu pro pohon kompresních stanic v přepravní soustavě,
n)   plánované výnosy provozovatele přepravní soustavy za odchylky nad povolenou toleranci a plánované výnosy za vyvažovací plyn po odečtení nákladů na jeho pořízení,
o)   plánované náklady na službu poskytování flexibility obchodníkem s plynem nebo provozovatelem podzemního zásobníku plynu,
p)   plánované rezervované pevné kapacity ve vstupních a výstupních bodech,
q)   koeficienty rozdělení upravených povolených výnosů na jednotlivé vstupní a výstupní body,
r)   koeficienty rozdělení cen na jednotlivé vstupní a výstupní hraniční body,
s)   koeficienty pro výpočet objemu plynu ke krytí pohonu kompresních stanic na výstupních bodech přepravní soustavy,
t)   korekční faktor regulační báze aktiv,
u)   korekční faktor zisku,
v)   korekční faktor pro činnost přeprava plynu,
w)   koeficient alokace skutečných výnosů za přepravu plynu ve vstupních hraničních bodech,
x)   hodnotu povolených tržeb pro činnost mezinárodní přepravy plynu ve vstupních hraničních bodech a
y)   hodnotu investičního faktoru.

(2) Pro regulovaný rok Úřad provozovateli distribuční soustavy oznámí hodnoty parametrů regulačního vzorce v tomto rozsahu:

a)   hodnotu indexu spotřebitelských cen,
b)   hodnotu indexu cen podnikatelských služeb,
c)   hodnotu plánovaných odpisů dlouhodobého majetku,
d)   korekční faktor odpisů,
e)   míru výnosnosti regulační báze aktiv,
f)   plánovanou hodnotu aktivovaných investic,
g)   plánovanou hodnotu zůstatkových hodnot aktiv,
h)   plánované náklady na nákup plynu pro vlastní technologickou spotřebu,
i)   povolené množství ztrát,
j)   plánované množství plynu pro vlastní technologickou spotřebu provozovatele distribuční soustavy,
k)   plánované náklady vypořádání přetoků plynu mezi distribučními soustavami,
l)   korekční faktor regulační báze aktiv,
m)   korekční faktor zisku,
n)   korekční faktor pro činnost distribuce plynu,
o)   plánované náklady na nákup plynu pro krytí povoleného množství ztrát v distribuční soustavě,
p)   plánovanou hodnotu regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení,
q)   vyrovnávací faktor regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení a
r)   hodnotu investičního faktoru.

§ 5

(1) Úřad oznámí provozovateli přepravní soustavy a provozovateli regionální distribuční soustavy hodnoty parametrů regulačního vzorce nejpozději 5 měsíců před začátkem regulačního období, jde-li o hodnoty parametrů podle § 3 odst. 1 a 2, a nejpozději 4 měsíce před začátkem každého regulovaného roku, jde-li o parametry podle § 4 odst. 1 a 2.

(2) Úřad oznámí provozovateli přepravní soustavy a provozovateli regionální distribuční soustavy do 30. září kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtené ceny za přepravu plynu a ceny za distribuci plynu.

(3) Úřad oznámí provozovateli lokální distribuční soustavy, kterému již byly v předchozím roce téhož regulačního období stanoveny odlišné ceny za distribuci plynu podle § 2 odst. 3, do 31. října kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtené ceny za distribuci plynu pro jím provozovanou distribuční soustavu.

(4) Úřad vyzve provozovatele lokální distribuční soustavy, který požádal v průběhu regulovaného roku o stanovení cen za distribuci plynu podle § 2 odst. 3, aby do 15 kalendářních dnů od doručení žádosti předložil ekonomické a technické údaje nezbytné pro stanovení odlišných cen. Předložené podklady Úřad do 30 kalendářních dnů od jejich doručení vyhodnotí z hlediska rozsahu a obsahu údajů potřebných pro stanovení odlišných cen pro konkrétní podmínky lokální distribuční soustavy. Vypočtené ceny Úřad oznámí provozovateli distribuční soustavy do 30 dnů od doručení podkladů nezbytných pro stanovení odlišných cen.

(5) Úřad stanoví ceny za distribuci plynu cenovým rozhodnutím provozovateli lokální distribuční soustavy, který požádal o stanovení odlišné ceny podle § 2 odst. 3, nejpozději následující kalendářní měsíc po kalendářním měsíci, ve kterém byly odlišné ceny vypočteny, s účinností od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byly ceny stanoveny.

(6) Úřad stanoví ceny s výjimkou cen podle § 2 odst. 3 věty druhé cenovým rozhodnutím do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok, a to s účinností od 1. ledna regulovaného roku. V případě regulace cen způsobem věcného usměrňování cen stanoví Úřad podmínky pro sjednání cen cenovým rozhodnutím do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího kalendářní rok, pro který jsou podmínky pro sjednání cen stanoveny, a to s účinností od 1. ledna tohoto roku. Pokud Úřad reguluje ceny s jinou účinností než od 1. ledna regulovaného roku, stanoví ceny nebo podmínky pro sjednávání cen cenovým rozhodnutím nejméně 30 kalendářních dnů přede dnem jejich účinností.

§ 6
Způsob regulace a postup tvorby cen za činnosti operátora trhu v plynárenství

(1) Úřad reguluje cenu za činnosti operátora trhu v plynárenství postupem podle regulačního vzorce uvedeného v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Postup stanovení korekčních faktorů pro držitele licence na činnost operátora trhu je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(3) Pro regulační období Úřad držiteli licence na činnosti operátora trhu oznámí hodnoty parametrů regulačního vzorce pro činnosti v plynárenství v tomto rozsahu:

a)   výchozí hodnotu povolených nákladů,
b)   roční hodnotu faktoru efektivity,
c)   koeficient indexu cen podnikatelských služeb a
d)   koeficient indexu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství.

(4) Změny hodnot parametrů regulačního vzorce podle odstavce 3 jsou v průběhu regulačního období možné jen v případech

a)   změn právní úpravy bezprostředně se vztahující k licencované činnosti držitele licence, které mají podstatný dopad na parametry regulačního vzorce,
b)   mimořádných změn na trhu s plynem nebo jiných mimořádných změn v národním hospodářství hodných zvláštního zřetele, nebo
c)   stanovení parametrů na základě nesprávných, neúplných či nepravdivých podkladů nebo údajů.

(5) Pro regulovaný rok Úřad držiteli licence na činnosti operátora trhu oznámí hodnoty parametrů regulačního vzorce v tomto rozsahu:

a)   hodnotu indexu spotřebitelských cen,
b)   hodnotu indexu cen podnikatelských služeb,
c)   hodnotu indexu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství,
d)   hodnotu plánovaných odpisů dlouhodobého majetku pro činnosti v plynárenství,
e)   korekční faktor odpisů pro činnosti v plynárenství,
f)   plánované hodnoty odběru a spotřeby plynu pro výpočet ceny na regulovaný rok v plynárenství,
g)   výnosy z ostatních činností v plynárenství,
h)   faktor trhu pro činnosti v plynárenství a
i)   míru výnosnosti povolených nákladů pro činnosti v plynárenství.

(6) Úřad oznámí držiteli licence na činnosti operátora trhu hodnoty parametrů regulačního vzorce nejpozději 5 měsíců před začátkem regulačního období, jde-li o hodnoty parametrů podle odstavce 3, a nejpozději 4 měsíce před začátkem každého regulovaného roku, jde-li o hodnoty parametrů podle odstavce 5.

(7) Úřad oznámí držiteli licence na činnosti operátora trhu do 30. září kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtenou cenu za regulované činnosti operátora trhu.

(8) Úřad stanoví ceny cenovým rozhodnutím do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok, a to s účinností od 1. ledna regulovaného roku.

Postup stanovení cen při vzniku držitele licence nebo při přeměně držitele licence a postup při úplatném nabytí nebo nájmu plynárenského zařízení
§ 7

(1) Je-li udělena licence právnické osobě bez právního předchůdce nebo je-li udělena licence fyzické osobě v průběhu regulovaného roku a nevykonával-li tento držitel licence licencovanou činnost v předchozím regulovaném roce, použije Úřad při stanovení regulovaných cen přiměřeně ustanovení § 3 až 5.

(2) Dojde-li v průběhu regulovaného roku k udělení licence právnímu nástupci v důsledku splynutí1) dvou nebo více držitelů licence na stejnou činnost, platí pro takového držitele licence nadále ceny regulovaných činností stanovené pro právní předchůdce držitele licence pro jejich jednotlivá vymezená území, a to do konce regulovaného roku.

(3) Dojde-li v průběhu regulovaného roku ke sloučení1) dvou nebo více držitelů licence na stejnou činnost, platí pro držitele licence, na kterého přechází jmění zanikajícího nebo zanikajících držitelů licence, nadále ceny regulovaných činností stanovené pro zanikající držitele licence pro jejich jednotlivá vymezená území, a to do konce regulovaného roku.

(4) Dojde-li v průběhu regulovaného roku k převodu jmění držitele licence na jednoho společníka nebo akcionáře2), který je držitelem licence na stejnou činnost jako zanikající držitel licence nebo o takovou licenci žádá, platí pro něj nadále ceny regulovaných činností zanikajícího držitele licence, a to do konce regulovaného roku.

(5) Dojde-li v průběhu regulovaného roku k rozdělení držitele licence rozštěpením se vznikem nových společností nebo k rozdělení rozštěpením sloučením3), platí pro právního nástupce nebo právní nástupce, pokud jsou držiteli licencí na stejnou činnost jako zanikající držitel licence, nadále ceny regulovaných činností zanikajícího držitele licence, a to do konce regulovaného roku.

(6) Dojde-li v průběhu regulovaného roku k rozdělení držitele licence odštěpením se vznikem nových společností nebo odštěpením sloučením3), platí pro právního nástupce nebo právní nástupce, pokud na ně z rozdělovaného držitele licence přešla licencovaná činnost a jsou držiteli licencí na stejnou činnost jako rozdělovaný držitel licence, nadále ceny regulovaných činností rozdělovaného držitele licence, a to do konce regulovaného roku.

(7) Dojde-li v průběhu regulovaného roku k převodu nebo pachtu závodu či jeho části, který zahrnuje plynárenské zařízení sloužící k výkonu licencované činnosti, nebo k převodu nebo nájmu plynárenského zařízení sloužícího k výkonu licencované činnosti, platí pro nabyvatele, nájemce, pachtýře nebo osobu jinak oprávněnou k užívání plynárenského zařízení k výkonu licencované činnosti do konce regulovaného roku ceny regulovaných činností uplatňované převodcem, pronajímatelem, propachtovatelem nebo jinou osobou, která přenechává plynárenské zařízení k užívání na vymezeném území.

§ 8

(1) Pokud k účinkům splynutí nebo sloučení podle § 7 odst. 2 nebo 3, převodu jmění na společníka nebo akcionáře podle § 7 odst. 4, rozdělení držitele licence podle § 7 odst. 5 nebo 6, nebo k převodu nebo pachtu závodu či jeho části nebo převodu či nájmu plynárenského zařízení sloužícího k licencované činnosti podle § 7 odst. 7 dojde po 30. listopadu regulovaného roku, vychází Úřad při stanovení regulovaných cen pro následující regulovaný rok z údajů poskytnutých právními předchůdci držitele licence, rozdělovanými společnostmi, převodci nebo propachtovateli závodu nebo jeho části, převodci nebo pronajímateli plynárenského zařízení sloužícího k výkonu licencované činnosti. Ceny stanovené pro tyto subjekty a jejich vymezená území pro následující regulovaný rok platí pro jejich právního nástupce, nástupnickou společnost, přejímajícího společníka nebo akcionáře, nebo nabyvatele nebo pachtýře závodu nebo jeho části nebo pro nabyvatele, nájemce nebo osobu jinak oprávněnou k užívání plynárenského zařízení sloužícího k výkonu licencované činnosti na celý regulovaný rok, pokud Úřad v odůvodněných případech nestanoví jinak. Stejně se postupuje i tehdy, pokud by právní účinky procesu sloučení, splynutí, rozdělení, převodu jmění na jednoho společníka nebo akcionáře, převodu nebo pachtu závodu či jeho části nebo převodu či nájmu plynárenského zařízení sloužícího k licencované činnosti podle tohoto odstavce, zahájené v průběhu regulovaného roku, nastaly až k prvnímu dni regulovaného roku.

(2) Nabude-li provozovatel regionální distribuční soustavy úplatně plynárenské zařízení v jeho vymezeném území, Úřad zohlední v regulační bázi aktiv uhrazenou cenu takto nabytého majetku, nejvýše však ve výši regulované hodnoty plynárenského zařízení stanovené podle přílohy č. 4 k této vyhlášce. Z takto stanovené výše regulační báze aktiv budou vypočteny povolené odpisy. Nabude-li provozovatel regionální distribuční soustavy úplatně plynárenské zařízení mimo jeho vymezené území, platí nadále pro distribuci plynu pro daná odběrná místa zákazníků tohoto nabyvatele regulované ceny za distribuci plynu provozovatele distribuční soustavy, k jehož soustavě je nabyté plynárenské zařízení připojeno.

(3) Nabude-li provozovatel lokální distribuční soustavy úplatně plynárenské zařízení, Úřad zohlední v regulační bázi aktiv uhrazenou cenu takto nabytého majetku, nejvýše však ve výši regulované hodnoty plynárenského zařízení stanovené podle přílohy č. 4 k této vyhlášce. Z takto stanovené výše regulační báze aktiv budou vypočteny povolené odpisy.

(4) Uzavře-li provozovatel distribuční soustavy v průběhu regulovaného roku smlouvu o nájmu plynárenského zařízení, zohlední Úřad v povolených nákladech uhrazené nájemné, nejvýše však ve výši regulovaných nákladů na nájem plynárenského zařízení stanovené podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

§ 9
Přechodná ustanovení

(1) Pro regulační období počínající dnem 1. ledna 2010 a končící dnem 31. prosince 2015 postupuje Úřad podle této vyhlášky poprvé pro regulovaný rok 2015.

(2) Korekční faktory stanovené podle přílohy č. 3 a přílohy č. 6 k této vyhlášce se za poslední dva roky regulačního období počínajícího dnem 1. ledna 2010 a končícího dnem 31. prosince 2015 vyrovnají v průběhu regulačního období, které začíná dnem 1. ledna 2016.

(3) Skutečná hodnota investičního faktoru stanovená v souvislosti s korekčním faktorem za regulovaný rok 2015 se nezahrnuje do parametru regulační báze aktiv a souvisejících hodnot odpisů pro příslušné regulované roky.

(4) Míra výnosnosti regulační báze aktiv stanovená podle metodiky vážených průměrných nákladů na kapitál před zdaněním je pro regulovaný rok 2015 stanovena na základě průměru tohoto parametru z let 2013 a 2014, tedy pro činnost přeprava plynu ve výši 6,105 % a pro činnost distribuce plynu ve výši 6,479 %. Hodnota povolených nákladů pro rok 2015 je stanovena bez vlivu eskalačního faktoru nákladů příslušného roku a faktoru efektivity, tedy ve výši povolených nákladů pro regulovaný rok 2014. Pro stanovení hodnot míry výnosnosti regulované báze aktiv a povolených nákladů pro rok 2015 se postup podle příloh č. 1 a 2 nepoužije.

(5) Oznámení podle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 140/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se považuje za oznámení podle § 5 odst. 1.

(6) Oznámení podle § 9a odst. 6 vyhlášky č. 140/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se považuje za oznámení podle § 6 odst. 6.

§ 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.  Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen.
2.  Vyhláška č. 264/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen.
3.  Vyhláška č. 393/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 264/2010 Sb.
4.  Vyhláška č. 348/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů.
5.  Část druhá vyhlášky č. 436/2013 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů.

§ 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Předsedkyně:
Ing. Vitásková v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Část druhá zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Část čtvrtá zákona č. 125/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3)   Část třetí zákona č. 125/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

Vztah českého a unijního soutěžního práva EPI101

Vztah českého a unijního soutěžního práva EPI101

Michal Petr -

Tato publikace se zaměřuje na soutěžní právo v nejužším slova smyslu, tedy na problematiku zakázaných dohod a zneužívání dominantního postavení, přičemž si klade tři základní otázky. Zaprvé, nakolik je české soutěžní právo skutečně harmonizováno s právem unijním, nejen pokud jde o ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Od posledního vydání této publikace došlo k několika menším novelizacím občanského soudního řádu; dále v publikaci najdete aktuální texty zákonů o zvláštních řízeních soudních, o rozhodčím řízení a výkonu ... pokračování

Cena: 189 KčNedostupné

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.