Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


184

ZÁKON

ze dne 31. července 2014,

kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o odpadech

Čl. I

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 314/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 34/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 154/2010 Sb., zákona č. 31/2011 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 264/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 169/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

1. § 37f včetně poznámek pod čarou č. 31m, 56 a 57 zní:

㤠37f

(1) Tento díl zákona zapracovává příslušné předpisy Evropské unie31m) a upravuje povinnosti výrobců, posledních prodejců, distributorů a konečných uživatelů elektrických a elektronických zařízení, zpracovatelů elektrických a elektronických zařízení, která se stala odpadem, a pověřených zástupců výrobců.

(2) Tento díl zákona se vztahuje

a)   do 14. srpna 2018 na elektrozařízení náležející do skupin uvedených v příloze č. 7 části I k tomuto zákonu,
b)   od 15. srpna 2018 na všechna elektrozařízení.

(3) Od 15. srpna 2018 se každé elektrozařízení zařadí do jedné ze skupin uvedených v příloze č. 7 části II k tomuto zákonu.

(4) Tento díl zákona se nevztahuje na

a)   zařízení nezbytná pro ochranu podstatných bezpečnostních zájmů České republiky, včetně zbraní, střeliva a vojenského materiálu určených výlučně k vojenským účelům,
b)   zařízení navržená a nainstalovaná jako část jiného zařízení, které nespadá do oblasti působnosti tohoto dílu zákona, jestliže mohou plnit svou funkci pouze jako součást tohoto zařízení,
c)   přímo žhavené žárovky.

(5) Od 15. srpna 2018 se tento díl zákona dále nevztahuje na

a)   zařízení určená pro vyslání do vesmíru,
b)   velká stacionární průmyslová soustrojí,
c)   velké pevné instalace, s výjimkou jakéhokoli zařízení, které není specificky navrženo a nainstalováno jako část těchto instalací,
d)   dopravní prostředky pro přepravu osob nebo zboží, kromě elektrických dvoustopých vozidel, pro která nebylo uděleno schválení typu podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích56),
e)   nesilniční pojízdné stroje určené výlučně k profesionálnímu použití,
f)   zařízení specificky určená výhradně pro účely výzkumu a vývoje, která nejsou běžně dostupná pro spotřebitele,
g)   zdravotnické prostředky57), pokud se očekává, že budou před ukončením životnosti zdrojem nákazy, a aktivní implantabilní zdravotnické prostředky57).

(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou podskupiny elektrozařízení, které spadají do skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 7 k tomuto zákonu.


31m)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
56) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
57) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 37g písm. a) se slova „ , které náleží do některé ze skupin uvedených v příloze č. 7 k tomuto zákonu“ a slova „ , s výjimkou zařízení určených výlučně pro účely obrany státu“ zrušují.

3. V § 37g písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 31n zní:

„e)   výrobcem - právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která v České republice
1. bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku31n), pod vlastní značkou vyrábí a uvádí na trh elektrozařízení a je v České republice usazena,
2. bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku31n), prodává pod vlastní značkou elektrozařízení vyrobená jinými dodavateli, neobjevuje-li se na zařízení značka osoby podle bodu 1, a je v České republice usazena,
3. bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku31n), v rámci své podnikatelské činnosti uvádí elektrozařízení nabytá z jiného státu na trh a je v České republice usazena, nebo
4. prodává elektrozařízení prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přímo konečným uživatelům do České republiky z jiného státu, kde je usazena,

31n)   § 1820 občanského zákoníku.“.

4. V § 37g se na konci textu písmene f) doplňují slova „ ; o elektrozařízení pocházející z domácností se jedná vždy, je-li elektrozařízení možné použít jak v domácnostech, tak i jinými konečnými uživateli“.

5. V § 37g písm. g) se slova „na místě k tomu výrobcem určeném“ nahrazují slovy „v místě zpětného odběru nebo v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení posledním prodejcem či v jeho bezprostřední blízkosti“.

6. V § 37g písm. h) se slova „na místě k tomu výrobcem určeném“ nahrazují slovy „v místě odděleného sběru“.

7. V § 37g se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí:

„i)   místem zpětného odběru - místo určené výrobcem, ve kterém jsou zpětně odebírána elektrozařízení pocházející z domácností,
j)   místem odděleného sběru - místo určené výrobcem, ve kterém je odděleně sbírán elektroodpad,“.

Dosavadní písmena i) až l) se označují jako písmena k) až n).

8. V § 37g se na konci písmene n) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) až r), která znějí:

„o)   posledním prodejcem - právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku31n), dodává v rámci své podnikatelské činnosti elektrozařízení konečnému uživateli,
p)   velkým stacionárním průmyslovým soustrojím - sestava velkých rozměrů složená ze strojů, zařízení nebo součástí, které fungují společně k určitému účelu, jsou trvale instalovány a demontovány odbornými pracovníky na určitém místě a jejich použití a údržba jsou vyhrazeny odborným pracovníkům v prostorách pro průmyslovou výrobu nebo výzkum a vývoj,
q)   velkou pevnou instalací - systém velkých rozměrů složený z několika typů přístrojů a případně dalších zařízení, které jsou montovány, instalovány a demontovány odbornými pracovníky, jsou určeny ke stálému použití jako součást budovy nebo konstrukce na předem určeném místě vyhrazeném k tomuto účelu a mohou být nahrazeny pouze zařízením specificky určeným k témuž účelu,
r)   nesilničním pojízdným strojem určeným výlučně k profesionálnímu použití - stroj s vlastním zdrojem energie, jehož provoz vyžaduje při práci buď mobilitu, nebo souvislý či částečně souvislý pohyb mezi sledem pevných pracovních míst a který je určen výlučně k profesionálnímu použití.“.

9. V § 37h se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Výrobce je povinen vést evidenci toku zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu od místa zpětného odběru nebo místa odděleného sběru až po zpracování, využití a odstranění elektroodpadu v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. V případě podle odstavce 1 písm. c) vede tuto evidenci příslušná právnická osoba.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

10. V § 37h odst. 4 se slova „a obsah roční zprávy podle odstavce 2“ nahrazují slovy „ , obsah roční zprávy podle odstavce 2 a rozsah a způsob vedení evidence toku zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu podle odstavce 3“.

11. § 37i včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 58 zní:

㤠37i
Seznam výrobců elektrozařízení

(1) Výrobce, na kterého se vztahují povinnosti podle tohoto dílu zákona, je povinen podat návrh na zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení (dále jen „Seznam“) v rozsahu podle odstavce 3. Namísto výrobce podle § 37g písm. e) bodu 4 (dále jen „zahraniční výrobce“) podává návrh na zápis do Seznamu svým jménem pověřený zástupce, kterého si tento výrobce určil v souladu s § 37q odst. 1. Seznam je informačním systémem veřejné správy. Správcem Seznamu je ministerstvo.

(2) Návrh na zápis do Seznamu podává výrobce nebo pověřený zástupce podle § 37q odst. 1 ministerstvu k rozhodnutí v listinné podobě a současně v elektronické podobě, nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu30c) nebo prostřednictvím datové schránky provozované podle zvláštního právního předpisu58), a to nejpozději do 60 dnů od vzniku povinnosti podle odstavce 1. Návrh na zápis do Seznamu může ministerstvu způsobem podle věty první rovněž podat pověřený zástupce podle § 37q odst. 2. Výrobce není povinen podat návrh na zápis do Seznamu, jestliže jeho povinnosti plní pověřený zástupce podle § 37q odst. 2, který je v Seznamu zapsán.

(3) Návrh na zápis do Seznamu obsahuje

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení, nebo obchodní firmu, adresu místa trvalého pobytu, adresu sídla, identifikační číslo osoby a daňové identifikační číslo, pokud byla přidělena, jde-li o fyzickou osobu,
b)   obchodní firmu, právní formu, adresu sídla, identifikační číslo osoby a daňové identifikační číslo, pokud byla přidělena, jde-li o právnickou osobu,
c)   identifikační údaje zahraničního výrobce nebo osoby podle § 37q odst. 2 věty první, pokud návrh podává pověřený zástupce podle § 37q odst. 1 nebo 2, a písemné pověření, na jehož základě byl pověřený zástupce určen; pro rozsah identifikačních údajů zahraničních osob se použijí přiměřeně písmena a) a b),
d)   skupinu elektrozařízení,
e)   druh elektrozařízení podle toho, zda je elektrozařízení určeno k použití v domácnostech nebo mimo domácnosti,
f)   značku elektrozařízení,
g)   použitý způsob prodeje elektrozařízení,
h)   způsob plnění povinností stanovených v tomto dílu zákona,
i)   způsob zajištění financování podle § 37n, 37o a 37p a doklady o něm.

(4) Plní-li výrobci nebo pověření zástupci své povinnosti stanovené v tomto dílu zákona prostřednictvím právnické osoby podle § 37h odst. 1 písm. c), která dosud není zapsána v Seznamu pro danou skupinu elektrozařízení, podávají návrh na zápis do Seznamu spolu s touto právnickou osobou. Právnická osoba podle § 37h odst. 1 písm. c) se v tomto případě zapisuje do Seznamu a její zápis je součástí zápisu výrobců nebo pověřených zástupců podle věty první. Výrobci nebo pověření zástupci, kteří plní své povinnosti stanovené v tomto dílu zákona prostřednictvím právnické osoby podle § 37h odst. 1 písm. c), která je zapsána v Seznamu pro danou skupinu elektrozařízení, návrh na zápis do Seznamu nepodávají. Právnická osoba podle § 37h odst. 1 písm. c) vkládá do Seznamu dálkovým přístupem údaje o výrobcích a pověřených zástupcích podle odstavce 3 písm. a) až g). Osoba, jejíž údaje byly vloženy do Seznamu podle věty čtvrté, se pro účely odstavců 2 a 7, § 37j odst. 3 a § 37q odst. 2 považuje za zapsanou v Seznamu. Ministerstvo údaje podle věty čtvrté zpřístupní postupem podle odstavce 7.

(5) Osoba zapsaná v Seznamu provádí dálkovým přístupem změny údajů předložených podle odstavce 3 písm. c) až i) do 30 dnů od jejich uskutečnění. Změna je potvrzena, pokud ministerstvo do 30 pracovních dnů od jejího provedení nevyzve osobu zapsanou v Seznamu k doložení podkladů prokazujících, že plnění jejích povinností stanovených v tomto dílu zákona je zajištěno. Osoba zapsaná v Seznamu je povinna oznámit ministerstvu, že zanikly důvody pro její vedení v Seznamu, do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Změny údajů o výrobcích a pověřených zástupcích vložených do Seznamu právnickou osobou podle § 37h odst. 1 písm. c) v souladu s odstavcem 4 nebo jejich výmaz provede tato právnická osoba dálkovým přístupem do 30 dnů ode dne, kdy změna nebo důvod k výmazu osoby nastaly.

(6) Ministerstvo na základě oznámení nebo vlastního zjištění provede rozhodnutím změnu v zápisu v Seznamu, pokud jde o údaje podle odstavce 3 písm. d), e), h) a i), nebo osobu, u které zákonné důvody pro vedení v Seznamu zanikly, ze Seznamu vyřadí. Ustanovení odstavce 5 tím není dotčeno. Ministerstvo provádí na základě údajů získaných ze základních registrů změny údajů zapsaných v Seznamu podle odstavce 3 písm. a) a b); rozhodnutí se v tomto případě nevydává.

(7) Seznam je veřejně přístupný. Ministerstvo zpřístupňuje aktuální Seznam na portálu veřejné správy v tomto rozsahu:

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firma, jde-li o fyzickou osobu; obchodní firma a právní forma, jde-li o právnickou osobu,
b)   adresa sídla,
c)   identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
d)   skupina elektrozařízení,
e)   způsob plnění povinností výrobce podle § 37h odst. 1, včetně uvedení právnické osoby podle § 37h odst. 1 písm. c), jejímž prostřednictvím plní své povinnosti,
f)   údaj o tom, zda se jedná o výrobce, pověřeného zástupce nebo právnickou osobu podle § 37h odst. 1 písm. c),
g)   jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název zahraničního výrobce nebo osoby podle § 37q odst. 2 věty první, je-li v Seznamu zapsán jejich pověřený zástupce.

(8) Pro účely zápisu do Seznamu ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem bližší podmínky způsobu plnění povinností a zajištění financování podle odstavce 3 písm. h) a i).


58) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.“.

12. V § 37j odst. 1 se za slova „životního prostředí“ vkládají slova „ , právními předpisy upravujícími technické požadavky na výrobky a požadavky na ekodesign výrobků“.

13. V § 37j odst. 2 se slova „ , a bylo možné zjistit výrobce, na kterého se vztahují povinnosti podle tohoto dílu zákona“ zrušují.

14. Poznámka pod čarou č. 31p se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

15. V § 37j odst. 3 se slova „výrobců zapsaných v Seznamu podle § 37i“ nahrazují slovy „výrobce, který je zapsán v Seznamu podle § 37i, nebo je místo něj v Seznamu zapsán jeho pověřený zástupce“.

16. V § 37k odstavce 4 a 5 znějí:

„(4) Poslední prodejce elektrozařízení určených k použití v domácnostech zajistí, aby konečný uživatel měl možnost

a)   při nákupu elektrozařízení bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití,
b)   odevzdat bezplatně ke zpětnému odběru použité elektrozařízení, u něhož žádný z vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm, bez ohledu na výrobní značku a bez vázání na nákup zboží, v místě prodeje nového elektrozařízení nebo v jeho bezprostřední blízkosti po celou provozní dobu, jestliže velikost prodejní plochy určené k prodeji elektrozařízení je alespoň 400 m2.

(5) Zbavit se elektrozařízení pocházejícího z domácností nebo elektroodpadu smí jeho držitel jen jeho předáním zpracovateli podle § 37l nebo na místo zpětného odběru nebo odděleného sběru. Konečný uživatel se smí zbavit elektrozařízení pocházejícího z domácností také jeho předáním poslednímu prodejci podle odstavce 4. Zpětně odebraná elektrozařízení a odděleně sebraný elektroodpad musí být předány pouze zpracovateli podle § 37l, není-li elektrozařízení jako celek opětovně použito. Tím není dotčena možnost předání zpětně odebraného elektrozařízení posledním prodejcem na místo zpětného odběru. Jiné osoby než zpracovatelé podle § 37l, provozovatelé míst zpětného odběru nebo odděleného sběru a poslední prodejci podle odstavce 4 nejsou oprávněny elektrozařízení pocházející z domácností a elektroodpad převzít.“.

17. V § 37k se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Výrobce elektrozařízení určených k použití v domácnostech je povinen:

a)   zřídit minimálně jedno místo zpětného odběru v každé obci, městském obvodě nebo městské části s počtem více než 2 000 obyvatel, kde se nachází prodejna elektrozařízení nebo v nichž jsou elektrozařízení, která uvádí na trh, dodávána konečnému uživateli při prodeji prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Počet obyvatel se posuzuje na základě bilance počtu obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu kalendářního roku. Za místo zpětného odběru pro účely tohoto ustanovení se nepovažuje místo dodávky výrobku u konečného uživatele. Ke splnění této povinnosti může výrobce na základě písemné dohody s obcí využít systém sběru a třídění komunálních odpadů stanovený touto obcí, a to i v rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu podle § 17 odst. 3,
b)   uzavřít smlouvu o využití systému sběru a třídění komunálních odpadů stanovených obcí s každou obcí, která o její uzavření projeví zájem a ve které jsou elektrozařízení určená k použití v domácnostech, která uvádí na trh, prodávána, za podmínek obdobných jako s ostatními obcemi,
c)   zřídit na vlastní náklady za podmínek obdobných jako s ostatními posledními prodejci místo zpětného odběru v každém prodejním místě posledního prodejce elektrozařízení nebo v jeho bezprostřední blízkosti, kde jsou elektrozařízení uváděná výrobcem na trh prodávána a kde velikost prodejní plochy určené k prodeji elektrozařízení je alespoň 400 m2, pokud poslední prodejce o zřízení místa zpětného odběru projeví zájem.“.

Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 7 až 10.

18. V § 37k odst. 9 se slova „a jejich“ nahrazují slovy „ , jejich přeprava a“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Do předání zpracovateli nesmí být elektrozařízení nebo elektroodpad předmětem úpravy, využití nebo odstranění.“.

19. V § 37k se doplňuje odstavec 11, který zní:

„(11) Ministerstvo může vyhláškou stanovit technické požadavky na provádění zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu a na skladování a přepravu zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu.“.

20. V § 37l odst. 2 se za slova „zpracovatelům elektroodpadu“ vkládá slovo „bezplatně“ a za slovo „zpracování“ se vkládají slova „a k přípravě k opětovnému použití“.

21. V § 37l odst. 6 se slova „zvláštním právním předpisem31t) pro zacházení s regulovanými látkami“ nahrazují slovy „zvláštními právními předpisy pro zacházení s látkami, které poškozují ozonovou vrstvu, a s fluorovanými skleníkovými plyny31t)“.

Poznámka pod čarou č. 31t zní:


31t)  Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2010 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech.“.

22. V § 37m odstavec 3 zní:

„(3) Výrobce elektrozařízení je povinen zajistit využití elektroodpadu, který byl předán zpracovatelům v souladu s § 37k odst. 5, minimálně v rozsahu stanoveném v příloze č. 14 k tomuto zákonu.“.

23. V § 37m se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob, jakým se počítá dosažení minimální úrovně využití elektroodpadu podle odstavce 3.“.

24. V § 37n odst. 1 se věta druhá zrušuje.

25. V § 37n odst. 3 se věty druhá až čtvrtá zrušují.

26. V § 37n odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 59 zní:

„(4) Výrobce může při prodeji nového elektrozařízení uvádět náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení pocházejícího z domácností odděleně. Uvádí-li výrobce náklady odděleně, je takto povinen je uvádět každý prodávající při prodeji v rámci své podnikatelské činnosti. Uvedené náklady nesmějí převýšit náklady známé výrobci v okamžiku uvedení nového elektrozařízení na trh, plní-li své povinnosti podle § 37h odst. 1 písm. c), nebo prokazatelný odhad předpokládaných nákladů, plní-li své povinnosti podle § 37h odst. 1 písm. a) nebo b). Povinnosti posledního prodejce podle cenových předpisů59) nejsou tímto ustanovením dotčeny.


59) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.“.

27. V § 37n se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Právnická osoba podle § 37h odst. 1 písm. c) v případě, že se elektrozařízení prokazatelně nestane na území České republiky odpadem, vrátí obdržený příspěvek na zajištění nakládání s elektrozařízením pocházejícím z domácností osobě, která prokáže, že elektrozařízení po uvedení na trh v České republice vyvezla nebo dodala do jiného členského státu Evropské unie. Není-li touto osobou výrobce, může právnická osoba podle § 37h odst. 1 písm. c) vyžadovat doložení souhlasu výrobce s vrácením příspěvku. Požádat o vrácení příspěvku lze nejpozději do 28. února kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž byl příspěvek uhrazen, jinak právo na vrácení příspěvku zaniká. Osoba, která žádá o vrácení příspěvku, je povinna umožnit právnické osobě podle § 37h odst. 1 písm. c), aby provedla ověření splnění podmínek pro vrácení obdrženého příspěvku, a to přímo nebo prostřednictvím auditora či jiné pověřené osoby; účelně vynaložené náklady na toto ověření je osoba, která žádá o vrácení příspěvku, povinna uhradit právnické osobě podle § 37h odst. 1 písm. c) pouze v případě, že ověření prokázalo nesplnění podmínek pro vrácení obdrženého příspěvku.“.

28. V § 37o se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Výrobce může při prodeji nového elektrozařízení uvádět náklady na oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu odděleně. Uvádí-li výrobce náklady odděleně, je takto povinen je uvádět každý prodávající při prodeji v rámci své podnikatelské činnosti. Uvedené náklady nesmějí převýšit náklady známé výrobci v okamžiku uvedení nového elektrozařízení na trh nebo prokazatelný odhad předpokládaných nákladů v případě, že náklady výrobci vzniknou až po tomto okamžiku.

(3) Výrobce a konečný uživatel, který není spotřebitelem, mohou nejpozději při dodání nového elektrozařízení konečnému uživateli uzavřít písemnou formou dohodu o zajištění financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu odchylně od způsobů stanovených v odstavci 1; ostatní ustanovení tohoto dílu zákona zůstávají takovou dohodou nedotčena. Informaci o uzavření dohody a základních dohodnutých podmínkách financování zašle výrobce ministerstvu jako součást roční zprávy za kalendářní rok, v němž byla smlouva uzavřena.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

29. V § 37o se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Právnická osoba podle § 37h odst. 1 písm. c) v případě, že se elektrozařízení prokazatelně nestane na území České republiky odpadem, vrátí obdržený příspěvek na zajištění nakládání s elektroodpadem osobě, která prokáže, že elektrozařízení po uvedení na trh v České republice vyvezla nebo dodala do jiného členského státu Evropské unie. Není-li touto osobou výrobce, může právnická osoba podle § 37h odst. 1 písm. c) vyžadovat doložení souhlasu výrobce s vrácením příspěvku. Požádat o vrácení příspěvku lze nejpozději do 28. února kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž byl příspěvek uhrazen, jinak právo na vrácení příspěvku zaniká. Osoba, která žádá o vrácení příspěvku, je povinna umožnit právnické osobě podle § 37h odst. 1 písm. c), aby provedla ověření splnění podmínek pro vrácení obdrženého příspěvku, a to přímo nebo prostřednictvím auditora či jiné pověřené osoby; účelně vynaložené náklady na toto ověření je osoba, která žádá o vrácení příspěvku, povinna uhradit právnické osobě podle § 37h odst. 1 písm. c) pouze v případě, že ověření prokázalo nesplnění podmínek pro vrácení obdrženého příspěvku.“.

30. V § 37p odst. 4 se slova „způsobu výpočtu minimální výše příspěvků“ nahrazují slovy „minimální výše nebo způsobu výpočtu minimální výše příspěvků a způsobu finančního vypořádání po splnění povinností pro nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů“.

31. V § 37p se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Výrobce a konečný uživatel mohou nejpozději při dodání nového solárního panelu konečnému uživateli uzavřít písemnou formou dohodu o zajištění financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů odchylně od způsobu stanoveného v odstavci 1; ostatní ustanovení tohoto dílu zákona zůstávají takovou dohodou nedotčena. Dohoda nesmí směřovat k omezení výše financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů podle tohoto zákona. Odpovídá-li na základě takové dohody za financování konečný uživatel, použijí se přiměřeně podmínky pro zajištění financování podle odstavce 2 s tím, že financování musí být plně zajištěno nejpozději do 5 let od uzavření této dohody. Informaci o uzavření dohody a základních dohodnutých podmínkách financování zašle výrobce ministerstvu jako součást roční zprávy za kalendářní rok, v němž byla smlouva uzavřena.“.

32. Za § 37p se vkládají nové § 37q a 37r, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 60 znějí:

㤠37q
Pověřený zástupce

(1) Za plnění povinností zahraničního výrobce stanovených v tomto dílu zákona odpovídá pověřený zástupce, kterého si zahraniční výrobce za tím účelem určil na základě písemného pověření.

(2) Osoba usazená v jiném členském státě Evropské unie, která v České republice uvádí elektrozařízení na trh, nejde-li o zahraničního výrobce podle odstavce 1, si může určit na základě písemného pověření svého pověřeného zástupce za účelem plnění povinností výrobce stanovených v tomto dílu zákona. Pověřený zástupce podle věty první odpovídá za plnění těchto povinností od okamžiku jeho zápisu do Seznamu podle § 37i. Osoba podle věty první je povinna informovat své odběratele o určení, změně a odvolání pověřeného zástupce.

(3) Pověřeným zástupcem podle odstavce 1 nebo 2 může být pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je usazená v České republice.

(4) Pověřený zástupce podle odstavce 1 nebo 2 plní všechny povinnosti výrobce stanovené v tomto dílu zákona. Odpovědnost výrobce za plnění povinností stanovených v tomto dílu zákona nezaniká, jestliže pověřený zástupce tyto povinnosti neplní.

(5) Osoba, která je usazena v České republice a prodává elektrozařízení prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přímo konečným uživatelům v jiném členském státě Evropské unie, je povinna v souladu s právními předpisy tohoto členského státu určit na základě písemného pověření svého pověřeného zástupce za účelem plnění povinností ve vztahu k tomuto elektrozařízení vyplývajících z právních předpisů tohoto členského státu.

§ 37r
Přeshraniční přeprava použitých elektrozařízení

(1) Při přepravě použitých elektrozařízení do České republiky, z ní nebo přes ni je jejich držitel povinen prokázat na požádání celního úřadu nebo inspekce, že přepravovaná elektrozařízení nejsou odpadem. Za tímto účelem je povinen zajistit, aby při přepravě byly celním úřadům a inspekci k dispozici

a)   kopie daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty a kopie smlouvy o převodu vlastnictví k přepravovanému elektrozařízení, v níž je uvedeno, že elektrozařízení jsou určena k přímému opětovnému použití a že jsou plně funkční,
b)   dokumentace podle odstavce 4 o každém jednotlivém kusu přepravovaného elektrozařízení, která není starší než 3 měsíce, a
c)   prohlášení držitele, že přepravovaná elektrozařízení nejsou odpadem.

(2) Ustanovení odstavce 1 písm. a) a b) a odstavce 4 se nepoužijí, pokud držitel elektrozařízení prokáže, že k přepravě dochází v rámci smluvního vztahu mezi podnikateli a že

a)   elektrozařízení jsou zasílána jako vadná zpět osobě, která je vyrobila, nebo si je nechala vyrobit a uvádí na nich svoji značku, nebo třetí osobě jednající jejím jménem na opravu v rámci záruky za jakost za účelem opětovného použití,
b)   použitá elektrozařízení určená k profesionálnímu použití jsou zasílána na renovaci nebo opravu za účelem opětovného použití na základě smlouvy osobě, která elektrozařízení vyrobila, nebo si je nechala vyrobit a uvádí na nich svoji značku, nebo třetí osobě jednající jejím jménem do zemí, na něž se vztahují předpisy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj o kontrole přeshraničního pohybu odpadů určených k využití60), nebo
c)   vadná použitá elektrozařízení určená k profesionálnímu použití, jako jsou zdravotnické prostředky57) nebo jejich součásti, jsou na základě smlouvy zasílána osobě, která je vyrobila, nebo si je nechala vyrobit a uvádí na nich svoji značku, nebo třetí osobě jednající jejím jménem za účelem analýzy hlavní příčiny závady v případě, že analýzu může provést pouze uvedená osoba nebo třetí osoba jednající jejím jménem.

(3) Ustanovení odstavce 1 písm. a) a b) a odstavce 4 se dále nepoužijí v případě, že povaha a množství přepravovaných elektrozařízení prokazují, že mají sloužit výhradně k soukromému nebo osobnímu použití osob, které je přepravují, nebo jejich rodinných příslušníků, nebo mají sloužit jako dar.

(4) Ke každému jednotlivému kusu přepravovaného elektrozařízení musí být vypracována dokumentace, která prokazuje, že byla ověřena jeho funkčnost a vyhodnocena přítomnost nebezpečných látek. V případě důvodných pochybností o funkčnosti přepravovaných použitých elektrozařízení jsou celní úřad nebo inspekce oprávněny jejich držitele vyzvat, aby funkčnost elektrozařízení na vlastní náklady prokázal.

(5) Při přepravě použitých elektrozařízení do České republiky, z ní nebo přes ni musí být zajištěna ochrana elektrozařízení před poškozením v průběhu přepravy, nakládky a vykládky, zejména prostřednictvím dostatečných obalů a vhodného uspořádání nákladu.

(6) Neprokáže-li držitel na základě dokladů uvedených v odstavcích 1 a 4, případně též postupem uvedeným v odstavci 4 větě druhé, že přepravované použité elektrozařízení není odpadem, nebo není-li zajištěna ochrana elektrozařízení před poškozením v souladu s odstavcem 5, považuje se takové elektrozařízení za elektroodpad a jeho přeprava za nedovolenou přepravu odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o přepravě odpadů39).

(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob ověřování a prokazování funkčnosti použitých elektrozařízení, rozsah dokumentace podle odstavce 4 a seznam dalších dokladů přikládaných k nákladu přepravovaných použitých elektrozařízení, včetně způsobu jejich přiložení, a výčet elektrozařízení s obsahem nebezpečných látek, která nesmí být přepravována jako použitá podle odstavce 1.


60) Rozhodnutí Rady OECD C(2001) 107 v konečném znění o revizi rozhodnutí C(92) 39 v konečném znění o kontrole přeshraničního pohybu odpadů určených k využití.“.

33. Za § 37r se vkládá nový § 37s, který včetně nadpisu zní:

㤠37s
Registr míst zpětného odběru

(1) Registr míst zpětného odběru (dále jen „Registr“) je informačním systémem veřejné správy, který slouží k vedení údajů o místech zpětného odběru. Správcem Registru je ministerstvo.

(2) Registr je veřejně přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) V Registru se vedou tyto údaje:

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení, nebo název nebo firma, adresa sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, provozovatele místa zpětného odběru,
b)   adresa místa zpětného odběru,
c)   indikativní údaj o provozní době místa zpětného odběru,
d)   skupiny odebíraných elektrozařízení podle přílohy č. 7 k tomuto zákonu,
e)   typy odebíraných elektrozařízení podle seznamu výrobků uvedeného v § 37f odst. 5,
f)   jméno, popřípadě jména, a příjmení, nebo obchodní firma, adresa sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, výrobce nebo právnické osoby podle § 37h odst. 1 písm. c), která místo zpětného odběru zřídila.

(4) Výrobce elektrozařízení určených k použití v domácnostech je povinen vkládat dálkovým přístupem do Registru údaje uvedené v odstavci 3 a stejným způsobem tyto údaje aktualizovat, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy nastala skutečnost zakládající změnu údaje.“.

34. V § 38 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   významu grafického symbolu podle § 37k odst. 2 pro označování elektrozařízení pro účely zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu.“.

35. V § 38 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Poslední prodejce je při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, prostřednictvím prostředků komunikace na dálku povinen písemně informovat konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru.“.

36. V § 66 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k)   neurčí si pověřeného zástupce za podmínek stanovených v § 37q.“.

37. V § 72 odst. 1 písm. i) se doplňuje bod 12, který zní:

„12. údaje o místech zpětného odběru podle § 37s odst. 2,“.

38. V § 72 odst. 1 písm. j) se za bod 9 vkládá nový bod 10, který zní:

„10. Registr podle § 37s,“.

Dosavadní bod 10 se označuje jako bod 11.

39. V § 72 odst. 1 se za písmeno x) vkládá nové písmeno y), které zní:

„y)   spravuje Registr podle § 37s,“.

Dosavadní písmeno y) se označuje jako písmeno z).

40. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k zákonu č. 185/2001 Sb.

Skupiny elektrozařízení

I. Skupiny elektrozařízení, které se použijí do 14. srpna 2018

1.  Velké domácí spotřebiče
2.  Malé domácí spotřebiče
3.  Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
4.  Spotřebitelská zařízení a solární panely
5.  Osvětlovací zařízení
6.  Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů)
7.  Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
8.  Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků)
9.  Přístroje pro monitorování a kontrolu
10.  Výdejní automaty

II. Skupiny elektrozařízení, které se použijí od 15. srpna 2018

1.  Zařízení pro tepelnou výměnu
2.  Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2
3.  Světelné zdroje
4.  Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2 a 3, zahrnující kromě jiného:
domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu
5.  Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2, 3 a 6, zahrnující kromě jiného:
domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu
6.  Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm“.

41. Doplňuje se příloha č. 14, která zní:

„Příloha č. 14 k zákonu č. 185/2001 Sb.

Minimální úroveň využití, recyklace a přípravy k opětovnému použití elektroodpadu

Skupina elektrozařízení Do 14. srpna 2015 Od 15. srpna 2015
do 14. srpna 2018
Od 15. srpna 2018
A B A C A C
% % % % % %
Dle přílohy č. 7 části I
1. 80 75 85 80 - -
2. 70 50 75 55 - -
3. 75 65 80 70 - -
4. 75 65 80 70 - -
5. 70 50 75 55 - -
5. (výbojky) - 80 - 80* - -
 6. 70 50 75 55 - -
7. 70 50 75 55 - -
8. 70 50 75 55 - -
9. 70 50 75 55 - -
10. 80 75 85 80 - -
Dle přílohy č. 7 části II
1. - - - - 85 80
2. - - - - 80 70
3. - - - - - 80*
4. - - - - 85 80
5. - - - - 75 55
6. - - - - 75 55

Způsoby zpracování elektroodpadu v jednotlivých sloupcích pod písmeny A až C zahrnují:

A - využití elektroodpadu včetně komponentů, materiálů a látek, které zahrnuje všechny způsoby využití včetně recyklace a přípravy k opětovnému použití

B - recyklaci elektroodpadu včetně komponentů, materiálů a látek

C - recyklaci a přípravu k opětovnému použití elektroodpadu

* pouze recyklace“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Výrobce je povinen vést evidenci podle § 37h odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ode dne 1. ledna 2015.

2. Platnost zápisů v Seznamu výrobců elektrozařízení, učiněných podle § 37i zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává nedotčena, s výjimkou zápisů osob usazených v jiném státě než v České republice, které pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Řízení ve věci zápisu do Seznamu výrobců elektrozařízení podle § 37i zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla pravomocně skončena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou řízení týkajícího se zajištění financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností a uvedenými na trh do dne 13. srpna 2005 nebo je-li navrhovatelem osoba usazená v jiném státě než v České republice, která se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zastavují. Bylo-li řízení ve věci zápisu do Seznamu výrobců elektrozařízení pro zajišťování financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností a uvedenými na trh do dne 13. srpna 2005 zastaveno podle věty první, jsou právnické osoby podle § 37h odst. 1 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které podaly návrh na zápis nejpozději 31. prosince 2013, oprávněny zajišťovat financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností a uvedenými na trh do dne 13. srpna 2005 v rozsahu podaného návrhu na zápis po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Osoba zapsaná v Seznamu výrobců elektrozařízení podle § 37i zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinna doplnit všechny údaje, které jsou vyžadovány v návrhu na zápis podle § 37i odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu této osoby do Seznamu výrobců elektrozařízení, jestliže toto rozhodnutí nabylo právní moci až po uplynutí uvedené lhůty. Osobu, která nesplní tuto povinnost, Ministerstvo životního prostředí ze Seznamu výrobců elektrozařízení vyřadí.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 169/2013 Sb.

Čl. III

V článku V zákona č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se slova „1. října 2014“ nahrazují slovy „1. ledna 2016“.

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 33 a 37 až 39, které nabývají účinnosti dnem 1. června 2015, a čl. III, který nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Nabídka k tématu

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Dominik Židek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v procesech ... pokračování

Cena: 425 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.