Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


179

ZÁKON

ze dne 23. července 2014,

kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zemědělství

Čl. I

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 409/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 95/2009 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. e) bodě 1 se za slovo „potravinami“ vkládají slova „a přímých podpor“.

2. V § 2 písm. e) bod 2 zní:

„2.  Programu rozvoje venkova a Operačního programu rybářství,“.

3. V § 2 písm. f) se slova „strukturálních fondů Evropské unie“ nahrazují slovy „programů spolufinancovaných Evropskou unií“.

4. V § 2 se dosavadní odstavec označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) je odpovědné za provádění společné zemědělské politiky Evropské unie podle příslušných přímo použitelných předpisů Evropské unie. Za tímto účelem je ministerstvem zřízen zemědělský poradenský systém a řídící a kontrolní systémy. Řídící a kontrolní systémy zahrnují zejména

a)   evidenci zemědělských podnikatelů,
b)   evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů,
c)   evidence vedené podle zákona o vinohradnictví a vinařství a zákona o ochraně chmele,
d)   společný zemědělský registr,
e)   ústřední evidenci jednotlivých druhů hospodářských zvířat vedenou podle zákona o šlechtění a plemenitbě,
f)   rámec pro provádění kontrol plnění požadavků v oblasti řízení, kontrol podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu, kontrol minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin a kontrol dobrých životních podmínek zvířat.“.

5. V § 2a odst. 1 se slova „Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen „Smlouva o ES“)“ nahrazují slovy „Smlouvy o fungování Evropské unie“.

6. V § 2a odst. 2 písm. a) a b) se slova „Smlouvy o ES“ nahrazují slovy „Smlouvy o fungování Evropské unie“.

7. V § 2a odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

„(3) Přímými podporami se rozumí opatření prováděná podle předpisů Evropské unie4) na trhu se zemědělskými výrobky a potravinami podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky v oblasti přímých podpor a dalších podpor pro zemědělce.


4) Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č.  1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína, v platném znění.“.

8. V nadpisu § 2c se slova „Program strukturální podpory a“ zrušují.

9. V § 2c odst. 1 se slova „Programem strukturální podpory a“ zrušují.

10. V § 2c odst. 1 a 5, § 2ca, § 3 odst. 6, 8 a 9, § 3a odst. 5 písm. m), § 3aa odst. 2 písm. g), § 4a odst. 2 a 11, § 4c odst. 1 až 4, § 4c odst. 6, § 4d odst. 1, § 4e odst. 1, § 4f odst. 2 a v § 4g se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

11. V § 2c odstavec 2 zní:

„(2) Program rozvoje venkova zahrnuje zejména

a)   podporu inovací a předávání znalostí,
b)   podporu zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesního hospodářství, včetně zpracovatelských odvětví,
c)   podporu obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů,
d)   podporu účinného využívání zdrojů, nebo
e)   podporu diverzifikace, vytváření nových pracovních příležitostí, podnikání a posílení rozvoje ve venkovských oblastech.“.

12. V § 2c odst. 3 se slova „Programy strukturální podpory a“ zrušují a slovo „jejich“ se nahrazuje slovem „jeho“.

13. V § 2c odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

„(4) Program rozvoje venkova provádí Fond v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie7).


7) Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky, v platném znění.“.

14. V § 2c odst. 5 se slova „programů strukturální podpory a“ zrušují.

15. V § 2ca se za slovo „fond9)“ vkládají slova „a Evropský námořní a rybářský fond“ a na konci textu se doplňují slova „nebo jím pověřený Fond podle přímo použitelného předpisu Evropské unie“.

16. V § 2d se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Ministerstvo může pověřit Fond prováděním dalších podpor financovaných výhradně z národních zdrojů.“.

17. V § 2da odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   podnikatelům,“.

18. V § 2da odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   zápůjček, úvěrů a zajištění dluhu,“.

19. V § 2da odst. 3 písmeno a) zní:

„a)   vznik, reprodukci a rozvoj podniků a farem,“.

20. V § 2da odst. 3 písm. b) se slova „která není ve vlastnictví státu,“ zrušují.

21. V § 2da odst. 3 písmeno d) zní:

„d)   rozvoj služeb, řemesel a dalších činností ve venkovských oblastech u podnikatelů a obcí a dobrovolných svazků obcí, včetně podpory budování infrastruktury,“.

22. V § 2e odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   je plně svéprávná,“.

23. V § 2e odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena b) a c).

24. Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

25. V § 2e odst. 3 písm. a) se za slova „aromatických rostlin“ vkládají slova „s výjimkou pěstování konopí pro léčebné použití a vědecké účely“.

26. V § 2e odst. 3 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ , pokud je konečným produktem zemědělský produkt uvedený v Příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie“.

27. V § 2e se na konci odstavce 3 doplňuje závěrečná část ustanovení, která zní: „Dále se za zemědělskou výrobu považuje zemědělská činnost stanovená podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky.“.

28. V § 2f odst. 1 se slova „předpisu Evropských společenství13)“ nahrazují slovy „Smlouvy o fungování Evropské unie“.

Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

29. V § 2f odstavec 2 zní:

„(2) Zemědělského podnikatele zaeviduje obecní úřad obce s rozšířenou působností, pokud žadatel splňuje podmínky uvedené v § 2e odst. 1.“.

30. V § 2f odst. 3 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 70 zní:

„a)   kromě náležitostí stanovených správním řádem70) obchodní firmu, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebylo-li přiděleno, tak datum narození, a prohlášení o tom, zda jí soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby,

70) § 37 odst. 2 správního řádu.“.

31. V § 2f odst. 3 písm. b) se slova „bydliště na území České republiky“ nahrazují slovy „bydliště mimo území České republiky a adresu místa pobytu v České republice“, slova „popisné a“ se nahrazují slovy „popisné nebo číslo evidenční, popřípadě“ a na konci textu písmene se doplňují slova „uvedené v písmenu a)“.

32. V § 2f odst. 3 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).

33. V § 2f se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

„g)   číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu, pokud jím fyzická osoba disponuje, nemá-li přiděleno identifikační číslo, a
h)   sídlo v České republice.“.

34. V § 2f odst. 4 písmeno a) zní:

„a)   kromě náležitostí stanovených správním řádem70) osobní jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebylo-li přiděleno, tak datum narození, místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, nejedná-li se o občana České republiky nebo občana jiného členského státu Evropské unie; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, uvede se kromě náležitostí stanovených správním řádem70) osobní jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebylo-li přiděleno, tak datum narození, místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, a údaj, zda jim soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby,“.

35. V § 2f odst. 4 písm. c) se slovo „g)“ nahrazuje slovem „f)“.

36. V § 2fa odst. 1 písm. a) se slova „jméno a příjmení“ nahrazují slovy „osobní jméno, popřípadě jména, příjmení“, slova „popisné a“ se nahrazují slovy „popisné nebo číslo evidenční, popřípadě“, za slovem „přiděleno“ se vkládají slova „nebylo-li přiděleno, tak“ a slova „ , místo narození a rodné příjmení“ se zrušují.

37. V § 2fa odst. 1 písmeno b) zní:

„b)    jde-li o zahraniční fyzickou osobu, osobní jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firma, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebylo-li přiděleno, tak datum narození, adresa bydliště mimo území České republiky, adresa místa pobytu v České republice, pokud jí byl povolen trvalý pobyt; u osoby, která za účelem podnikání zřizuje na území České republiky organizační složku, adresa jejího umístění obsahující název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo číslo evidenční, popřípadě číslo orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo a údaje o vedoucím této organizační složky uvedené v § 2f odst. 3 písm. a) s výjimkou prohlášení o neuložení zákazu činnosti týkající se zemědělské výroby; je-li vedoucí této organizační složky osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede se rovněž místo jejího pobytu v České republice, pokud jí byl povolen,“.

38. V § 2fa odst. 1 písm. c) se slova „místo podnikání“ nahrazují slovem „sídlo“.

39. V § 2fa odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).

40. V § 2fa odst. 2 písm. a) se slovo „sídlo“ nahrazuje slovy „adresa sídla“, slova „popisné a“ se nahrazují slovy „popisné nebo číslo evidenční, popřípadě“, slovo „jméno“ se nahrazuje slovy „osobní jméno“ a na konci textu písmene se doplňují slova „ , bylo-li přiděleno“.

41. V § 2fa odst. 2 písmeno b) zní:

„b) u zahraniční právnické osoby adresa umístění organizační složky v České republice a údaje týkající se vedoucího organizační složky, uvedené v § 2f odst. 3 písm. a), s výjimkou prohlášení o neuložení zákazu činnosti týkající se zemědělské výroby; je-li vedoucí organizační složky osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede se rovněž místo jejího pobytu v České republice, pokud jí byl povolen,“.

42. V § 2fa odst. 2 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

43. V § 2fa odstavec 3 zní:

„(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vydal osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, přidělí zemědělskému podnikateli identifikační číslo poskytnuté správcem základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci.“.

44. V § 2fa odstavec 5 zní:

„(5) Zemědělský podnikatel je povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo. Tuto povinnost zemědělský podnikatel nemá, jde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců. Na základě oznámení změny podnikatelem nebo na základě informace poskytnuté ze základních registrů, z obchodního rejstříku, z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců týkající se údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a na vyžádání vydá zemědělskému podnikateli změnové osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.“.

45. V § 2fa odst. 6 se slovo „příslušnému“ zrušuje a na konci odstavce se doplňují věty „Pokud má zemědělský podnikatel v úmyslu pokračovat v provozování zemědělské výroby před uplynutím doby, na kterou bylo provozování zemědělské výroby přerušeno, je to povinen předem písemně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V provozování zemědělské výroby může zemědělský podnikatel pokračovat dnem, jehož datum v žádosti uvede, nejdříve však ke dni, kdy bylo oznámení o pokračování v provozování zemědělské výroby obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doručeno.“.

46. V § 2fb odst. 2 se slova „veřejným seznamem“ nahrazují slovem „veřejná“, slova „místo podnikání“ se nahrazují slovem „sídlo“, slova „zaměření zemědělské výroby, nebo již nesplňuje podmínky podle § 2e odst. 1“ se zrušují, za slovo „číslo“ se vkládají slova „ , datum zápisu do evidence zemědělského podnikatele“ a za slova „této osoby“ se vkládají slova „ , a to jen údaje o této osobě. Dále lze z neveřejné části vydat výpis na základě žádosti soudu, správního orgánu nebo Nejvyššího kontrolního úřadu“.

47. V § 2fb odst. 4 písm. b), § 2fb odst. 5 písm. a) a v § 2fb odst. 6 písm. a) se slovo „jméno“ nahrazuje slovy „osobní jméno“.

48. V § 2fb odst. 5 písm. f) a v § 2fb odst. 6 písm. h) se slova „zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „omezení svéprávnosti“.

49. V § 2g odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a neoznámil obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností přerušení provozování zemědělské výroby nebo již nesplňuje podmínky podle § 2e odst. 1“.

50. V § 2g se odstavec 4 zrušuje.

51. Za § 2h se vkládá nový § 2ha, který včetně nadpisu zní:

㤠2ha
Místní příslušnost evidence zemědělského podnikatele

 Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele, žádost o provedení změny v této evidenci nebo o vyřazení z této evidence lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.“.

52. V § 2i odst. 1, 2 a 4 se slova „půdním bloku, popřípadě“, slova „půdního bloku, popřípadě“ a slova „půdními bloky, popřípadě“ zrušují.

53. V § 2i odst. 2 písm. d), § 3n odst. 1 a 2 a v § 3o odst. 2 a 3 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Fond“.

54. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Příslušný orgán poskytuje před podáním žádosti žadatelům o dotace odbornou a poradenskou pomoc.“.

55. V § 3 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

56. V § 3 odst. 2 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

57. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Žádost o poskytnutí dotace a další podání lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace příslušného orgánu, ke které zřídí příslušný orgán přístup na požádání. Žádost o poskytnutí dotace a další podání učiněné prostřednictvím elektronické aplikace příslušného orgánu přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup nevyžaduje podepsání uznávaným elektronickým podpisem.“.

Dosavadní odstavce 3 až 13 se označují jako odstavce 4 až 14.

58. V § 3 odst. 5 písm. a), § 3a odst. 3 písm. c) a v § 3a odst. 6 se slova „podle § 3i písm. a) až g) nebo k)“ nahrazují slovy „stanovenou nařízením vlády podle § 3i“.

59. V § 3 odst. 5 písm. a) se slova „podle uživatelských vztahů“ zrušují.

60. Poznámka pod čarou č. 20 zní:


20) § 23b zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.“.

61. V § 3 odstavec 6 zní:

„(6) Příslušný orgán dotaci neposkytne, jestliže se pozemek, na který má být poskytnuta dotace, nenachází na území České republiky.“.

62. V § 3 odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje slovy „6 a 8“.

63. V § 3 odst. 9 se za slova „Evropského rybářského fondu9)“ vkládají slova „a Evropského námořního a rybářského fondu“.

64. V § 3 odst. 11 až 14 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

65. § 3a včetně poznámek pod čarou č. 25 až 33 zní:

㤠3a

(1) Evidence využití půdy slouží k ověřování správnosti údajů uvedených v žádosti, jejichž předmětem je dotace podle § 3 odst. 5 písm. a), ke kontrolám plnění podmínek poskytnutí dotace, pro evidenci ekologického zemědělství, pro evidenci ovocných sadů, pro evidenci pěstování geneticky modifikované odrůdy (§ 2i), pro uplatnění nároku na vrácení spotřební daně25), pro evidenci pěstování máku setého a konopí26) a pro evidenci území určeného k řízeným rozlivům povodní27).

(2) Evidence využití půdy je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem15) je ministerstvo. Aktualizaci evidence využití půdy provádí Fond. Evidence využití půdy obsahuje

a)   evidenci půdy,
b)   evidenci ekologicky významných prvků a
c)   evidenci hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat28) s výjimkou včel (dále jen „evidence objektů“).

(3) Ministerstvu a Fondu jsou pro výkon jejich působnosti podle tohoto zákona poskytovány

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c)   údaje z agendového informačního systému cizinců.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

a)   osobní jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum a místo narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c)   datum a místo úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d)   adresa místa pobytu a
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

a)   osobní jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum a místo narození,
c)   rodné číslo, bylo-li přiděleno,
d)   adresa místa trvalého pobytu a
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

a)   osobní jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum a místo narození,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   druh a adresa místa pobytu,
e)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

(9) Základní jednotkou evidence půdy je půdní blok29) o minimální výměře 0,01 ha, který představuje

a)   souvislou plochu zemědělsky obhospodařované půdy zřetelně v terénu oddělené zejména lesním porostem, zpevněnou cestou, pozemní komunikací, vodním útvarem povrchových vod nebo trvale zemědělsky neobhospodařovanou půdou, která může obsahovat ekologicky významný prvek obklopený zemědělsky obhospodařovanou půdou30),
b)   souvislou vodní plochu využívanou pro účely chovu ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod, pro účely provozování rybníkářství podle jiného právního předpisu31), nebo
c)   souvislou plochu zalesněné půdy, která byla v evidenci půdy vedena jako zemědělsky obhospodařovaná půda se zemědělskou kulturou stanovenou nařízením vlády podle § 3i.

(10) Za půdní blok se považuje také ekologicky významný prvek, který není součástí půdního bloku podle odstavce 9 písm. a) a současně bezprostředně přiléhá k zemědělsky obhospodařované půdě evidované jako půdní blok podle odstavce 9.

(11) U půdního bloku se v evidenci půdy eviduje

a)   identifikační číslo půdního bloku,
b)   výměra půdního bloku,
c)   výměra způsobilé plochy, stanoví-li tak přímo použitelný předpis Evropské unie, a
d)   samostatná plocha v rámci půdního bloku, která nepředstavuje díl půdního bloku podle odstavce 12, včetně její výměry.

(12) Díl půdního bloku, který je součástí půdního bloku, představuje souvislou plochu půdy o minimální výměře 0,01 ha, jejíž hranice lze identifikovat v terénu, a

a)   na níž vykonává vlastním jménem a na vlastní odpovědnost zemědělskou činnost32) fyzická nebo právnická osoba, (dále jen „uživatel“) a
b)   je na ní pěstován jeden druh zemědělské kultury stanovené podle § 3i, popřípadě se na ní nachází ekologicky významný prvek podle § 3aa odst. 4.

(13) Jako díl půdního bloku podle odstavce 12 je evidována také souvislá plocha půdy,

a)   která je obhospodařována v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, nebo
b)   je na ní uplatňováno opatření, jehož podmínky stanovené jiným právním předpisem33) vyžadují, aby bylo prováděno na samostatném dílu půdního bloku, nebo
c)   které odpovídá v rámci registru vinic vedeného podle zákona o vinohradnictví a vinařství, registru chmelnic vedeného podle zákona o ochraně chmele, nebo v rámci evidence ovocných sadů, registrační číslo vinice, chmelnice, nebo ovocného sadu.

(14) U dílu půdního bloku se eviduje

a)   příslušnost k půdnímu bloku,
b)   identifikační číslo dílu půdního bloku,
c)   výměra dílu půdního bloku,
d)   výměra způsobilé plochy, stanoví-li tak přímo použitelný předpis Evropské unie,
e)   výměra jednotlivých druhů ekologicky významných prvků, které jsou součástí tohoto dílu půdního bloku,
f)   označení uživatele, včetně uvedení identifikačního čísla, jde-li o právnickou osobu a fyzickou osobu s přiděleným identifikačním číslem, nebo data narození, popřípadě rodného čísla, jde-li o fyzickou osobu, které identifikační číslo přiděleno nebylo,
g)   druh zemědělské kultury podle kritérií uvedených v § 3i,
h)   obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství a
i)   další údaje stanovené nařízením vlády, popřípadě přímo použitelným předpisem Evropské unie.

25) § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
26) § 24 a 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 362/2004 Sb.
27) § 68 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 181/2008 Sb.
28) § 1 odst. 1 písm. d) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č.  282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.
29) Čl. 2 odst. 27 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.
Čl. 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č.  814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.
30) Čl. 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č.  637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009.
31) § 2 písm. b) a c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).
32) Čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1307/2013.
33) Například nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámky pod čarou č. 34 až 38 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

66. Nadpis § 3aa zní: „Evidence objektů a evidence ekologicky významných prvků“.

67. V § 3aa odstavce 3 až 5 znějí:

„(3) Jestliže objekt přísluší k více hospodářstvím, objekt se nečlení a Fond u příslušného objektu uvede, že objekt přísluší k více hospodářstvím.

(4) Základní jednotkou evidence ekologicky významných prvků je prvek, který představuje souvislou plochu i zemědělsky neobhospodařované půdy plnící mimoprodukční funkci zemědělství, popřípadě jiný útvar, který je součástí zemědělsky obhospodařované půdy nebo k ní bezprostředně přiléhá, a který je druhem ekologicky významných prvků podle § 3m.

(5) U ekologicky významných prvků se eviduje

a)   identifikační číslo ekologicky významného prvku,
b)   druh ekologicky významného prvku podle kritérií uvedených v § 3m,
c)   příslušnost k půdnímu bloku,
d)   příslušnost k dílu půdního bloku, je-li známa,
e)   výměra a
f)   další údaje stanovené nařízením vlády, popřípadě přímo použitelným předpisem Evropské unie.

68. V § 3aa se odstavec 6 zrušuje.

69. V § 3ab odst. 1 se slova „krajinné prvky“ nahrazují slovy „ekologicky významné prvky“.

70. V § 3ab odst. 2 se slova „jako veřejný seznam z“ nahrazují slovy „z veřejné části“.

71. V § 3ab odst. 2 písm. a) se slova „(jméno a příjmení nebo název a adresa, nebo obchodní firma a sídlo)“ nahrazují slovy „ , a to osobní jméno, popřípadě jména, příjmení nebo název a adresa, nebo obchodní firma a sídlo“.

72. V § 3ab odst. 2 písm. e) se slova „zvláštního právního předpisu32)“ nahrazují slovy „zákona o ekologickém zemědělství“.

73. V § 3ab odst. 2 písm. i) až k) se slova „krajinného prvku“ nahrazují slovy „ekologicky významného prvku“.

74. V § 3ab se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l)   podaná ohlášení změny evidence půdy podle § 3g odst. 1.“.

75. § 3b až 3e se zrušují.

76. § 3g včetně nadpisu zní:

㤠3g
Aktualizace evidence půdy

(1) Uživatel je povinen Fondu na jím vydaném formuláři ohlásit skutečnost, že došlo

a)   ke změně průběhu hranice dílu půdního bloku,
b)   ke změně uživatele dílu půdního bloku,
c)   k ukončení užívání dílu půdního bloku,
d)   ke změně druhu zemědělské kultury na dílu půdního bloku podle kritérií stanovených v nařízení vlády podle § 3i,
e)   ke změně průběhu hranice osázené plochy vinice na dílu půdního bloku, s druhem zemědělské kultury vinice stanovené nařízením vlády podle § 3i, nebo
f)   ke vzniku nového dílu půdního bloku, který není v evidenci půdy evidován,

a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala; ohlášení změny zveřejní Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Zjistí-li Fond, že ohlášení změny podle odstavce 1 je v rozporu s údaji vedenými v evidenci půdy nebo jiným ohlášením změny, vyzve uživatele, který učinil ohlášení změny, popřípadě uživatele dotčeného tímto ohlášením k předložení písemné dohody odstraňující vzájemný rozpor nebo k předložení dokladu prokazujícího právní důvod užívání zemědělské půdy, která se stala předmětem rozporu, a to ve lhůtě stanovené Fondem, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy. Zjistí-li Fond, že ohlášení změny je nepravdivé nebo neúplné, vyzve uživatele k odstranění vad ohlášení změny, a to ve lhůtě stanovené Fondem, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy.

(3) Fond provede aktualizaci evidence půdy na základě ohlášení změny podle odstavce 1, jestliže

a)   údaje v ohlášení změny neshledá nepravdivými, popřípadě neúplnými, nebo
b)   ohlášení změny je doloženo písemnou dohodou podle odstavce 2 nebo uživatel, který učinil ohlášení změny, předložil doklad prokazující právní důvod užívání zemědělské půdy, která se stala předmětem rozporu podle odstavce 2.

Fond vydá osobě, která ohlásila změnu, jakož i dalším osobám, pokud se jich změna týká, oznámení o aktualizaci evidence půdy.

(4) Fond aktualizaci evidence půdy podle ohlášení změny podle odstavce 1 neprovede a tuto skutečnost s uvedením důvodu oznámí písemně uživateli, který učinil ohlášení změny podle odstavce 1, popřípadě osobě, které se aktualizace evidence půdy týká, jestliže

a)   i po předložení dokladu podle odstavce 2 shledá údaje v ohlášení změny nepravdivými, nebo
b)   uživatel, který učinil ohlášení změny, nedoložil písemnou dohodu podle odstavce 2 nebo doklad prokazující právní důvod užívání zemědělské půdy, která se stala předmětem rozporu podle odstavce 2.

(5) Jestliže v důsledku ohlášení změny podle odstavce 1 mají být aktualizovány údaje týkající se dílu půdního bloku uživatele, který nepodal ohlášení změny, a na základě výzvy podle odstavce 2 nedoložil písemnou dohodu nebo neprokázal právní důvod užívání dílu půdního bloku, Fond mu písemně oznámí provedení aktualizace evidence půdy do 15 dnů ode dne, kdy aktualizaci evidence půdy provede.

(6) Proti oznámení podle odstavců 3 až 5 může uživatel podat Fondu nejpozději do 15 dnů ode dne jeho doručení písemnou námitku, která musí být odůvodněna. Podaná námitka nemá odkladný účinek. O podané námitce rozhoduje ministerstvo. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje uživateli a je konečné.

(7) V evidenci půdy zařazený uživatel může podat Fondu žádost o úplné vynětí z evidence půdy. Fond takové žádosti vyhoví a vydá o tom uživateli potvrzení do 30 dnů ode dne jejího doručení.

(8) Fond může na základě vlastního zjištění nebo na základě podnětu ministerstva nebo jiného orgánu veřejné správy zahájit postup vedoucí k aktualizaci evidence půdy, popřípadě k úplnému vynětí z evidence půdy; takový postup Fond zahájí vždy, podá-li o to žádost vlastník pozemku, na němž se nachází díl půdního bloku. Fond vyzve dotčené uživatele k písemnému vyjádření ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy. Odstavce 2 až 7 se vztahují na aktualizaci evidence půdy, popřípadě na úplné vynětí z evidence půdy, podle tohoto odstavce přiměřeně. Právní účinky změny v evidenci půdy provedené na základě tohoto odstavce nastávají dnem následujícím po dni, kdy Fond zahájil postup podle tohoto odstavce, nebo jestliže ze zjištěných důkazů nevyplývá, že nastanou později.

(9) Jestliže se aktualizace evidence půdy podle odstavce 1 týká dílu půdního bloku, u kterého před aktualizací evidence půdy bylo evidováno obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství nebo nový uživatel aktualizovaného dílu půdního bloku je registrován jako ekologický zemědělec podle zákona o ekologickém zemědělství, pak se režim obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství určí na základě podmínek stanovených zákonem o ekologickém zemědělství. Jestliže režim obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství nebude možné na základě podmínek stanovených zákonem o ekologickém zemědělství určit, zůstane u takového dílu půdního bloku režim neurčen do doby, než jej stanoví příslušná kontrolní organizace pro ekologické zemědělství, a to k prvnímu dni, ke kterému režim nemohl být určen.

(10) Jestliže se ohlášení změny podle odstavce 1 dotýká dílu půdního bloku, u kterého před tímto ohlášením byla evidována, popřípadě po provedení změny má být evidována kultura vinice, chmelnice nebo ovocný sad stanovená nařízením vlády podle § 3i, změnu údajů ověří Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „Ústav“) a výsledek sdělí Fondu do 15 dnů.

(11) Právní účinky provedené aktualizace evidence půdy na základě ohlášení změny uživatelem podle odstavce 1 nastávají nejdříve dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy Fond změnu v evidenci půdy provede, a nejpozději pátým dnem od doručení ohlášení podle odstavce 1, nebo nastávají později, jestliže to vyplývá ze zjištěných důkazů.

(12) V případě, že při ohlášení změny podle odstavce 1 není postupováno podle odstavce 2 a právní účinky změny v evidenci půdy by jinak nastaly v rámci rozhodného období pro plnění povinností pro poskytnutí dotace podle jiného právního předpisu, může uživatel ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení o aktualizaci evidence půdy požádat Fond o vydání nového oznámení. Zmeškání lhůty nelze prominout. Tímto způsobem se bude na návrh uživatele postupovat v případě, kdy nedojde k provedení původně ohlášené změny nebo její části nebo k odložení právních účinků mimo rozhodné období pro plnění povinností pro poskytnutí dotace podle jiného právního předpisu. Novým oznámením nemůže být způsobena újma žádnému z uživatelů, ledaže s tím všichni, jichž se to týká, vyslovili souhlas.

(13) Ohlášení změny je možno podat též v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace Fondu, ke které zřídí Fond přístup na požádání. Žádost o provedení změny podaná prostřednictvím elektronické aplikace Fondu přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup nevyžaduje podepsání uznávaným elektronickým podpisem.

(14) Jestliže v důsledku ohlášení změny podle odstavce 1 mají být aktualizovány údaje týkající se půdního bloku, Fond takovou změnu provede s právními účinky vyplývajícími z ohlášení změny, která tuto změnu vyvolala.

(15) Fond může na základě vlastního zjištění s využitím dostupných ortofotografických map, družicových nebo leteckých měřických snímků, měření v terénu upravit průběh hranice půdního bloku.“.

77. Nadpis § 3h zní: „Mimořádná aktualizace evidence půdy a evidence ekologicky významných prvků“.

78. V § 3h odst. 1 se slova „Ministerstvo nejméně jednou za 10 let aktualizuje“ nahrazují slovy „Fond nejméně jednou za 5 let ověřuje“ a za slovo „půdy“ se vkládají slova „a evidence ekologicky významných prvků“.

79. V § 3h odst. 2 se slovo „evidenci“ nahrazuje slovem „evidencích“ a slova „ministerstva a dotčených uživatelů“ se nahrazují slovy „Fondu a dotčených uživatelů postupem podle § 3g odst. 8“.

80. § 3i včetně nadpisu zní:

㤠3i
Druhy zemědělské kultury

Druhy zemědělské kultury v evidenci půdy stanoví vláda nařízením.“.

Poznámky pod čarou č. 41 až 43 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

81. V nadpisu § 3j se za slovo „Obnova“ vkládá slovo „trvalého“.

82. V § 3j odstavec 1 zní:

„(1) Jestliže se uživatel dílu půdního bloku rozhodne obnovit trvalý travní porost stanovený nařízením vlády podle § 3i,

a)   ohlásí tuto skutečnost Fondu nejpozději do 15 dnů ode dne zahájení obnovy trvalého travního porostu na dílu půdního bloku,
b)   zajistí souvislý trvalý travní porost na dílu půdního bloku, nejpozději do 31. srpna v příslušném kalendářním roce, jestliže obnova trvalého travního porostu byla ohlášena v období od 1. července předcházejícího kalendářního roku do 30. června příslušného kalendářního roku, a
c)   zajistí sklizení plodiny na dílu půdního bloku, určené k ochraně vzcházejícího trvalého travního porostu, byla-li vyseta na dílu půdního bloku, nejpozději do 31. srpna v příslušném kalendářním roce, jestliže obnova trvalého travního porostu byla ohlášena v období od 1. července předcházejícího kalendářního roku do 30. června příslušného kalendářního roku.

Tímto ustanovením není dotčen postup podle zákona o ochraně přírody a krajiny.“.

83. V § 3j odst. 2 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Fond“ a číslo „9“ se nahrazuje číslem „8“.

84. § 3k včetně poznámek pod čarou č. 44 a 45 a odkazů na poznámky pod čarou se zrušuje.

85. § 3l včetně nadpisu zní:

㤠3l
Druh objektu

Druhy objektů v evidenci objektů stanoví vláda nařízením.“.

86. § 3m včetně nadpisu zní:

㤠3m
Druh ekologicky významného prvku

Druhy ekologicky významných prvků evidence ekologicky významných prvků stanoví vláda nařízením.“.

87. V § 3n odst. 1 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovem „Fond“, za slova „údajích uvedených v ohlášení“ se vkládají slova „a vydá o tom potvrzení“ a slova „ministerstvo samo“ se nahrazují slovy „Fond sám“.

88. V § 3n odst. 2 se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

89. V § 3o odst. 1 se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovem „Fondu“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ , Fond vydá o tom chovateli potvrzení“.

90. V poznámce pod čarou č. 47 se slova „§ 2 písm. n)“ nahrazují slovem „§ 23b“ a slova „zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.“ se nahrazují slovy „pozdějších předpisů.“.

91. V § 3o odst. 3 se slovo „evidence40)“ nahrazuje slovem „evidence47)“.

92. § 3p včetně nadpisu zní:

㤠3p
Evidence ekologicky významných prvků a její aktualizace

(1) Fond zaeviduje ekologicky významný prvek nebo provede aktualizaci v evidenci ekologicky významných prvků včetně ukončení jeho evidence na základě vlastního nebo přijatého podnětu.

(2) V případě, že jsou splněny podmínky pro evidenci ekologicky významného prvku stanovené nařízením vlády, Fond provede aktualizaci evidence ekologicky významných prvků. Aktualizaci evidence ekologicky významného prvku Fond sdělí uživatelům bezprostředně přiléhajících dílů půdních bloků nebo dílu půdního bloku, na kterém se ekologicky významný prvek nachází, a osobě, popřípadě orgánu, který podnět k aktualizaci evidence ekologicky významných prvků podle odstavce 1 podal.

(3) Jestliže Fond neshledá důvody pro zahájení aktualizace evidence ekologicky významných prvků, sdělí tuto skutečnost osobě, popřípadě orgánu, který tento podnět Fondu podal.

(4) Uživatel pozemku, na kterém se část nebo celý ekologicky významný prvek nachází, může požádat Fond o zahrnutí tohoto pozemku do bezprostředně přiléhajícího dílu půdního bloku, jehož je uživatelem, anebo o vytvoření samostatného dílu půdního bloku, jestliže jsou splněny podmínky pro jeho vytvoření podle § 3a odst. 12. Taková žádost se považuje za ohlášení změny podle § 3g odst. 1.

(5) V případě uvedeném v odstavci 4 uživatel pozemku, na kterém se část nebo celý ekologicky významný prvek nachází, prokáže užívání pozemku dokladem prokazujícím právní důvod užívání, jestliže se jedná o zemědělsky neobhospodařovaný pozemek, který

a)   není obklopen po celé své hranici zemědělsky obhospodařovanou půdou, nebo
b)   je obklopen po celé své hranici zemědělsky obhospodařovanou půdou a jeho výměra je vyšší než 0,05 ha.“.

93. V § 4 odst. 2 se slova „Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky“ nahrazují slovy „Ústav zemědělské ekonomiky a informací“.

94. V § 4 odst. 3 se slova „Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský“ nahrazují slovem „Ústav“.

95. V § 4 odst. 3, § 4a odst. 9, § 5 odst. 1 písm. g) a v § 5a odst. 1 písm. h) se slova „obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství38)“ zrušují.

96. V § 4 odst. 5 se slova „zákona o ochraně chmele a zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat“ nahrazují slovy „a zákona o ochraně chmele“.

97. V § 4 odst. 7 se slova „Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským“ nahrazují slovy „ , Fondem, Ústavem“.

98. V § 4 odst. 8 se slova „je oprávněno“ nahrazují slovy „a Fond jsou oprávněny“.

99. V § 4 se doplňují odstavce 9 a 10, které znějí:

„(9) Generální ředitelství cel poskytuje ministerstvu o hospodářských subjektech, které podléhají kontrole podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky v souvislosti s přijímáním nebo prováděním plateb, které se vztahují k systému financování Evropským zemědělským záručním fondem, tyto údaje:

a)   identifikační údaje kontrolovaného hospodářského subjektu, a to jméno nebo název, obchodní firmu a sídlo,
b)   popis, včetně obchodního názvu a druhu zemědělského produktu podle zařazení v kombinované nomenklatuře uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87,
c)   zemi odeslání a zemi původu zemědělského produktu a
d)   množství zemědělského produktu vyjádřené v objemu, hmotnosti nebo počtu jednotek.

(10) Poskytnutí informací podle odstavce 9 není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu.“.

100. V § 4a odstavec 1 zní:

„(1) Ministerstvo je oprávněno provádět kontrolu správnosti údajů fyzických a právnických osob uvedených v žádostech a ohlášeních podávaných ministerstvu podle tohoto zákona.“.

101. V § 4a odst. 3 se za slova „kontrolovaných osob“ vkládají slova „nebo povinných osob“.

102. V § 4a odst. 8 se slovo „2g“ nahrazuje slovem „2ha“, slovo „příslušný“ se zrušuje a za slovo „působností“ se vkládají slova „ , který je příslušný podle správního řádu“.

103. V § 4a se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Kontrolu plnění povinností při pěstování geneticky modifikované odrůdy plodin (§ 2i) a kontrolu evidence využití půdy (§ 3a až 3p) provádí Fond. Odstavce 1 až 3 platí obdobně.“.

104. V § 4a se doplňuje odstavec 11, který včetně poznámky pod čarou č. 71 zní:

„(11) Ministerstvo nebo jím pověřená osoba jsou oprávněny provádět kontrolu skutečně vynaložených nákladů v případě dotace v rámci společných organizací trhů vyplácené na základě paušálních částek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie71). Účelem této kontroly je ověření správnosti stanovení výše paušálních částek. Odstavce 2 a 3 platí obdobně.


71) Čl. 8 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína, v platném znění.“.

105. V poznámkách pod čarou č. 55, 57 a 59 se slova „nařízení Komise (ES) č. 796/2004“ nahrazují slovy „nařízení Komise (ES) č. 1122/2009“.

106. V § 4c odst. 5 se slovo „osob“ zrušuje a slovo „jména“ se nahrazuje slovy „osobního jména“.

107. V § 4c odst. 5 a 6 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

108. V poznámce pod čarou č. 61 se slova „Čl. 44 nařízení Komise (ES) č. 796/2004“ nahrazují slovy „Čl. 50 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009“.

109. V poznámce pod čarou č. 64 se čísla „1975/2006“ nahrazují čísly „65/2011“.

110. V § 5 odst. 1 písm. e) a v § 5a odst. 1 písm. f) bod 1 zní:

„1. v rozporu s § 3g odst. 1 písm. a) až e) nesplní ohlašovací povinnost nebo neuvede pravdivé nebo úplné údaje k aktualizaci evidence půdy, nebo“.

111. V § 5b odst. 5 písm. b) se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Fond“.

112. V § 5b se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Příjem z pokut je příjmem rozpočtu orgánu, který pokutu uložil.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Řízení zahájená podle zákona č. 252/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. Zemědělský podnikatel provozující zemědělskou výrobu podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za zemědělského podnikatele provozujícího zemědělskou výrobu podle § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Uživatel dílu půdního bloku evidence půdy uvede do souladu evidenci půdy v oblasti evidence dílu půdního bloku podle § 3a odst. 12 zákona č. 252/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, způsobem podle § 3g zákona č. 252/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 31. prosince 2015.

4. Státní zemědělský intervenční fond uvede do souladu evidenci půdy v oblasti půdních bloků a dílů půdních bloků a evidenci ekologicky významných prvků podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 31. prosince 2015.

5. Krajinné prvky v evidenci krajinných prvků podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za ekologicky významné prvky v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Půdní bloky a díly půdních bloků v evidenci půdy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za díly půdních bloků v evidenci půdy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.  Nařízení vlády č. 454/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001  Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu.
2.  Nařízení vlády č. 294/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001  Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění nařízení vlády č. 454/2001 Sb.
3.  Nařízení vlády č. 306/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001  Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění pozdějších předpisů.
4.  Nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem.
5.  Nařízení vlády č. 182/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 174/2001  Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady opatření k podpoře vývozu sladu.
6.  Nařízení vlády č. 543/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004  Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem.
7.  Část první nařízení vlády č. 579/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 243/2004 Sb., o stanovení některých podrobností a bližších podmínek při poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro rok 2004, a kterým se zrušují některá nařízení vlády, upravující podporu vývozu některých zemědělských produktů.
8.  Nařízení vlády č. 149/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004  Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění nařízení vlády č. 543/2004 Sb.
9.  Nařízení vlády č. 418/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005  Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje.
10.  Nařízení vlády č. 483/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005  Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje, ve znění nařízení vlády č. 418/2005 Sb.
11.  Nařízení vlády č. 82/2006 Sb., o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy.
12.  Nařízení vlády č. 141/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006.
13.  Nařízení vlády č. 143/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004  Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů.
14.  Nařízení vlády č. 144/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 144/2005  Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006.
15.  Nařízení vlády č. 432/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 141/2006  Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006.
16.  Nařízení vlády č. 450/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění některých výjimečných opatření na podporu trhu s vejci a drůbeží.
17.  Nařízení vlády č. 46/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 142/2006  Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy pro kalendářní rok 2006.
18.  Nařízení vlády č. 48/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 144/2005  Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006, ve znění nařízení vlády č.  144/2006 Sb.
19.  Nařízení vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin.
20.  Nařízení vlády č. 155/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2007.
21.  Nařízení vlády č. 157/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004  Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů.
22.  Nařízení vlády č. 333/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 80/2007  Sb., o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin.
23.  Část sedmá nařízení vlády č. 83/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, a o změně některých souvisejících nařízení vlády.
24.  Nařízení vlády č. 113/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004  Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů.
25.  Nařízení vlády č. 336/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 82/2006  Sb., o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy.
26.  Část šestá nařízení vlády č. 480/2009 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor.
27.  Vyhláška č. 167/2003 Sb., kterou se stanoví vzor ohlášení a potvrzení o zařazení do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu

Čl. IV

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 251/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „Fond náleží“ nahrazují slovy „Fond je správním úřadem a náleží“.

2. V § 1 odst. 2, § 4 odst. 2, § 6a odst. 1 písm. d), § 6a odst. 6, § 7 odst. 2, § 11 odst. 1, § 11d odst. 1 a 9, § 11h odst. 1, § 11j, § 12 odst. 3, § 12a odst. 1 písm. d), § 12a odst. 2, 10, 11 a 12, § 12c odst. 1 písm. b), § 12d odst. 1 písm. b), § 13b odst. 1 a v § 13c odst. 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

3. Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

4. Poznámka pod čarou č. 3 zní:


3) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 282/2012 ze dne 28. března 2012, kterým se stanoví společná pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty.“.

5. V § 1 odst. 2 písm. j) se slova „zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie“.

6. V poznámce pod čarou č. 4 se slova „Nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se zavádí dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků, v platném znění.“ nahrazují slovy „Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v platném znění.“.

7. V § 1 odst. 2 písm. k) se slova „zvláštního právního předpisu5)“ nahrazují slovy „§ 2a zákona o zemědělství“.

Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

8. V § 1 odst. 2 písm. l) se slova „programy strukturální podpory podle zvláštního právního předpisu6) a“ nahrazují slovy „podle § 2c zákona o zemědělství“.

Poznámky pod čarou č. 6 až 8 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

9. V § 1 odst. 2 písm. n), r) a u) a v § 11 odst. 6 se slova „ , pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak“ zrušují.

10. V § 1 odst. 2 písm. n) se za slovo „seskupení“ vkládají slova „a organizací“.

11. V poznámce pod čarou č. 9 se slova „Nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty, v platném znění“ nahrazují slovy „Nařízení Komise (ES) č. 612/2009 ze dne 7. července 2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty, v platném znění“.

12. V § 1 odst. 2 písm. r) se za slova „popřípadě s reprezentativním výběrem“ vkládají slova „trhů a tržních dnů,“.

13. V § 1 odst. 2 se na konci textu písmene w) doplňují slova „a Evropský námořní a rybářský fond podle § 2ca zákona o zemědělství a“.

14. V poznámce pod čarou č. 11 se slova „Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, v platném znění“ nahrazují slovy „Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, v platném znění“.

15. V § 1 se na konci odstavce 2 tečka zrušuje a doplňuje se písmeno x), které zní:

„x)   aktualizuje evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství.“.

16. V § 1 odst. 3 se slova „ , nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak“ zrušují.

17. § 2 se včetně nadpisu zrušuje.

18. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova „a účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni, včetně přehledu pohledávek a závazků, ověřenou auditorem“ zrušují.

19. V § 4 odst. 1 písm. b) se slova „a čerpání finančních prostředků“ nahrazují slovy „a účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni, včetně přehledu pohledávek a závazků, ověřenou auditorem“.

20. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova „a čerpání finančních prostředků“ zrušují.

21. V § 4 odst. 2 se slova „prostřednictvím ministerstva“ zrušují.

22. V § 6a odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „poskytnutá na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie kromě prostředků z Národního fondu43)“.

Poznámka pod čarou č. 43 zní:


43) § 44 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

23. V § 6a odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   dotace ze státního rozpočtu účelově určená na provádění činností podle § 1 odst. 2, poskytnutá jako ostatní prostředky43),“.

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena c) až i).

24. V § 6a odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

„h)   prostředky poskytnuté Ministerstvem financí na provádění činností podle § 1 odst. 2,“.

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena i) a j).

25. V § 6a odstavec 2 zní:

„(2) Fond vede na 3 samostatných účtech finanční zdroje podle odstavce 1

a)   písm. a), b), d), f), h), i) a j),
b)   písm. c) a
c)   písm. e) a g).“.

26. V § 6a odst. 3 se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „písm. d)“, slova „písm. e) a“ se nahrazují slovy „písm. f), prostředky poskytnuté Ministerstvem financí podle odstavce 1 písm. h) a“ a slova „písm. h)“ se nahrazují slovy „písm. j)“.

27. V § 6a odst. 4 se slova „písm. a), c), e) a h)“ nahrazují slovy „písm. a), b), d), f), h) a j)“ a slova „písm. b) a g)“ se nahrazují slovy „písm. c) a i)“.

28. V § 6a odstavec 5 zní:

„(5) Na úhradu správních výdajů Fondu mohou být použity pouze finanční zdroje podle odstavce 1 písm. c) a i). Fond může po předchozím souhlasu Ministerstva financí zřídit u banky nebo pobočky zahraniční banky nad rámec účtů u České národní banky podle odstavce 2 účet, popřípadě účty, na kterých bude vedena část finančního zdroje podle odstavce 1 písm. c), a ze kterých lze uskutečňovat výdaje související s pracovní cestou prostřednictvím platebních karet při pracovních cestách. Prostřednictvím platebních karet lze z těchto účtů uskutečňovat další výdaje, jejichž úhradu není možné provést jiným způsobem.“.

29. V poznámce pod čarou č. 15 se slova „nařízení Rady (ES) č. 1663/1995, které stanovuje podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 729/1970 s ohledem na postup účetní závěrky EAGGF Záruční sekce,“ zrušují.

30. V § 6c větě první se za slova „svého rozpočtu“ vkládají slova „na základě částek oznámených ministerstvem podle zákona o rozpočtových pravidlech44)“.

Poznámka pod čarou č. 44 zní:


44) § 8b odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 482/2004 Sb.“.

31. V § 6c se věta třetí zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

32. V poznámce pod čarou č. 17 se slova „Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů“ nahrazují slovy „Zákoník práce“.

33. V § 7 odst. 3 se slova „ , osoby, s nimiž Fond uzavřel smlouvu podle § 11c odst. 6, a jejich zaměstnanci a osoby zmocněné“ nahrazují slovy „a osoby“.

34. V § 7 se odstavec 7 zrušuje.

35. V § 9 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Je-li ředitel Fondu odvolán nebo vzdá-li se své funkce, vykonává jeho pravomoci v plném rozsahu jeho zástupce, a to do doby jmenování nového ředitele Fondu.“.

36. V § 9a písm. b) se slova „ve lhůtě podle § 6c“ zrušují.

37. V poznámce pod čarou č. 21 se slova „Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, v platném znění.“ a slova „ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů)“ zrušují.

38. V § 11 odstavce 5 až 7 znějí:

„(5) Na uzavření dohody o poskytnutí dotace podle odstavce 4 není právní nárok. Pokud Fond žádosti o dotaci před datem uzavření dohody podle odstavce 4 nevyhoví, sdělí písemně a bez zbytečného odkladu žadateli důvody nevyhovění. V případě, že by toto sdělení Fondu bylo v rozporu s podmínkami, za kterých je poskytována dotace, ministerstvo jej usnesením zruší.

(6) Fond při provádění programů podpory aktivit, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů na základě pověření ministerstva podle § 2d zákona o zemědělství, poskytuje finanční prostředky na základě dohody o poskytnutí dotace.

(7) Fond i příjemce dotace jsou povinni po dobu 10 let uchovávat doklady prokazující poskytnutí a užití dotace.“.

39. V § 11 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Žádost o poskytnutí dotace a další podání lze podat také v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace Fondu, ke které zřídí Fond přístup na požádání. Žádost o poskytnutí dotace a další podání učiněné prostřednictvím elektronické aplikace Fondu přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup nevyžaduje podepsání uznávaným elektronickým podpisem.“.

40. § 11a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 22 až 25 zní:

㤠11a
Vrácení dotace a penále

(1) V případě neoprávněné platby dotace kryté zcela nebo zčásti prostředky z rozpočtu Evropské unie postupuje Fond podle přímo použitelného předpisu Evropské unie22) a podle tohoto zákona.

(2) V případě neoprávněné platby dotace poskytnuté výhradně z národních zdrojů postupuje Fond podle tohoto zákona. Řízení o vrácení dotace Fond zahájí nejpozději do 10 let ode dne jejího vyplacení.

(3) Lhůta pro vrácení dotace se počítá od doručení rozhodnutí Fondu příjemci dotace. V případě dotace poskytnuté výhradně z národních zdrojů je stanovena lhůta pro vrácení dotace 60 dnů.

(4) V případě, kdy příjemce dotace nedodrží lhůtu stanovenou pro její vrácení, je povinen zaplatit Fondu penále ve výši 1 ‰ denně z částky dotace, kterou je povinen vrátit, nejvýše do výše této částky23).

(5) V případě neoprávněné platby dotace podle odstavce 1 Fond řízení o jejím vrácení nezahájí, pokud výše dotace, kterou je povinen příjemce dotace Fondu uhradit, nepřesahuje částku stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie24).

(6) V případě neoprávněné platby dotace poskytnuté výhradně z národních zdrojů Fond řízení o jejím vrácení nezahájí, pokud výše dotace nebo penále, které je povinen příjemce dotace Fondu uhradit, nepřesahují jednotlivě částku 1 500 Kč. 

(7) Řízení o vrácení dotace podle odstavců 1 a 2 a řízení o povinnosti zaplatit penále podle odstavce 4 se ukončí rozhodnutím vydaným Fondem; vrácení dotace a zaplacení penále vymáhá Fond.

(8) V případě neoprávněného použití nebo zadržení peněžních prostředků z dotací, které jsou úplně nebo částečně kryty prostředky obdrženými z Národního fondu a na zadržení těchto prostředků určených k vrácení při vyúčtování se odstavce 1 až 7 nepoužijí. Správu odvodu za porušení rozpočtové kázně podle zákona o rozpočtových pravidlech25) vykonávají finanční úřady.

(9) Při rozhodování o vrácení dotace a o povinnosti zaplatit penále podle odstavců 1 až 7 má Fond postavení orgánu veřejné správy; zákon o rozpočtových pravidlech se nepoužije.

(10) Nesplní-li příjemce dotace povinnost vrátit neoprávněnou platbu dotace podle odstavců 1 a 2 nebo povinnost zaplatit penále podle odstavce 4, může Fond započítat neoprávněnou platbu dotace a penále do dotace, pro jejíž poskytnutí splnil podmínky.


22) Nařízení Komise (ES) č. 885/2006, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.
Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č.  1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 65/2011 ze dne 27. ledna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova, v platném znění.
23) Čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2988/1995 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, v platném znění.
24) Čl. 54 odst. 3 třetí pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.
25) Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 24 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

41. § 11b a 11c se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 26 a 27 zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

42. V § 11d odst. 2 se slova „ , která se řídí obecnými právními předpisy28),“ a slova „ , pokud tento zákon nestanoví jinak“ zrušují.

Poznámka pod čarou č. 28 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

43. V § 11d se odstavce 5 a 6 zrušují.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 5 až 7.

44. V § 11d odst. 6 se slova „nebo bramborový škrob“, slova „nebo bramborového škrobu“ a slova „nebo brambor“ zrušují.

45. V § 11d odst. 7 písm. e) se slova „nebo brambor“ a slova „nebo bramborového škrobu“ zrušují.

46. V § 11f se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

47. § 11g se včetně nadpisu zrušuje.

48. V § 11h se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

49. V § 11h odst. 4 se věty druhá a třetí zrušují.

50. V nadpisu § 11j se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

51. V § 12 odst. 1 se za slovem „zvířat“ vkládají slova „ , a údajů z lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov podle § 24 a 25 zákona o lesích“.

52. V § 12a odst. 1 písm. b) se za slovo „smluv“ vkládají slova „a dohod“.

53. V poznámce pod čarou č. 34 se slova „Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.“ zrušují.

54. V § 12a odst. 3 se za slova „kontrolovaných osob“ vkládají slova „nebo povinných osob“.

55. V poznámce pod čarou č. 36 se slova „nařízení Komise (ES) č. 796/2004“ nahrazují slovy „nařízení Komise (ES) č. 1122/2009“.

56. V poznámce pod čarou č. 37 se slova „Čl. 23 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 796/2004“ nahrazují slovy „Čl. 26 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009“.

57. V § 12b odst. 2 písm. b), § 12b odst. 3 písm. a) a v § 12b odst. 4 písm. a) se slovo „jméno“ nahrazuje slovy „osobní jméno“.

58. V § 12b odst. 3 písm. f) a v § 12b odst. 4 písm. h) se slova „zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „omezení svéprávnosti“.

59. Poznámka pod čarou č. 40 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

60. § 13a se včetně nadpisu zrušuje.

61. V § 13b odst. 1 písm. e) se slova „popřípadě subkvótě škrobu,“ zrušují.

Čl. V
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená podle zákona č. 256/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském

Čl. VI

Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se doplňuje věta, která zní: „Ústav dále provádí pro Státní zemědělský intervenční fond odborné a kontrolní činnosti v oblasti pěstování geneticky modifikovaných odrůd podle zákona o zemědělství4a).“.

2. V § 5 odst. 4 písm. c) se slova „odstavce 8“ nahrazují slovy „odstavce 9“.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1512 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

ÚZ č. 1512 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších zákonů rozdělených do kapitol: zemědělství, vinohradnictví a vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství a ochrana zvířat. Od minulého vydání se změnilo 16 zákonů. ...

Cena: 323 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.