Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


171

VYHLÁŠKA

ze dne 8. srpna 2014,

kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů

Česká národní banka stanoví podle § 4 odst. 8, § 20 odst. 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 2a odst. 1, § 2b odst. 4 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 7 odst. 2, § 47 odst. 1 a § 104a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a podle § 170 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 44 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření:

Čl. I

Vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb., vyhlášky č. 58/2012 Sb., vyhlášky č. 372/2012 Sb. a vyhlášky č. 248/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. f) se slova „(dále jen „regulovaná právnická osoba“)“ zrušují.

2. V § 2 písm. g) v úvodní části ustanovení se slovo „regulované“ zrušuje.

3. V § 2 písm. g) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „nebo po které má být osoba ovládána“.

4. V § 2 písm. g) bodech 3 až 6 se slovo „regulované“ zrušuje.

5. V § 2 písm. g) bodě 6 se za slova „hlasovacích právech právnické osoby“ vkládají slova „nebo má dojít k ovládnutí právnické osoby“.

6. V § 2 písm. h) se na konci bodu 3 doplňují slova „včetně rozsahu pravomocí a odpovědností spojených s touto činností a počtu řízených osob“.

7. V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy,“.

8. V § 4 odst. 2 písm. a) se slova „§ 3 odst. 2, 3 a 4“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 2 a 3“.

9. V § 4 odst. 3 písm. h) se slovo „regulovaná“ zrušuje.

10. V § 4 odst. 3 písmeno i) zní:

„i)   popis skutečnosti, na základě které se osoba uvedená v seznamu podle písmene a) stává osobou ovládající žadatele, pokud dochází k ovládnutí.“.

11. V § 5 písmeno e) zní:

„e)   seznam vedoucích osob [§ 2 písm. j) bod 2 nebo 3],“.

12. V § 5 se za písmeno e) vkládají nová písmena f) a g), která znějí:

„f)   za každou vedoucí osobu podle písmene e)
   1. výčet funkcí v orgánech jiných právnických osob, které hodlá vykonávat souběžně s výkonem vedoucí funkce v bance nebo družstevní záložně, s uvedením obchodní firmy nebo názvu právnické osoby, ve které má být funkce vykonávána, identifikačního čísla osoby a názvu funkce včetně uvedení, zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena,
   2. přehled finančních a personálních vztahů této osoby a osob jí blízkých k vedoucím osobám banky nebo družstevní záložny, právnické osoby ovládající banku nebo družstevní záložnu a právnické osoby, kterou banka ovládá, a
   3. stručnou koncepci výkonu funkce vedoucí osoby,
g)   zprávu žadatele o výsledcích vyhodnocení vhodnosti vedoucí osoby uvedené v seznamu podle písmene e) pro výkon funkce, do níž je navrhována, z hlediska splnění požadavků důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti této osoby a“.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno h).

13. V § 8 odst. 1 se za slova „§ 4“ vkládají slova „odst. 1 a 2“ a na konci odstavce se slova „2 a 3“ nahrazují slovy „2 až 4“.

14. V § 8 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 19 zní:

„(4) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a osobách úzce propojených s žadatelem jsou

a)   seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou mají kvalifikovanou účast na žadateli, a
b)   informace a doklady podle § 4 odst. 3 písm. b) až i), nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie19) jinak.

19) Nařízení Komise obsahující úplný seznam informací, které musí být poskytnuty k oznámení o navrhovaném nabytí kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry.“.

15. V části druhé nadpis hlavy VI zní: „SOUHLAS KE KVALIFIKOVANÉ ÚČASTI NEBO K OVLÁDNUTÍ“.

16. V § 18 se na konci nadpisu doplňují slova „nebo k jejímu ovládnutí“ a v závorce pod nadpisem se slova „§ 10d odst. 4,“ zrušují.

17. V § 18 odstavec 1 zní:

„(1) Žádost o předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na právnické osobě, která je bankou, družstevní záložnou, organizátorem regulovaného trhu, centrálním depozitářem, ústřední protistranou, penzijní společností (dále jen „regulovaná právnická osoba“), nebo k ovládnutí této osoby se předkládá na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky.“.

18. V § 18 odst. 2 písm. b) se slovo „prostředků“ nahrazuje slovem „zdrojů“.

19. V § 18 odst. 2 písmena e) až i) včetně poznámky pod čarou č. 15 znějí:

„e)   popis vztahů mezi žadatelem a regulovanou právnickou osobou, na níž hodlá žadatel nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast nebo kterou má ovládnout, a vztahů žadatele k osobám se zvláštním vztahem k této právnické osobě, a to alespoň k osobám, které jsou vedoucími osobami, členy dozorčí rady nebo členy kontrolní komise regulované právnické osoby, v případě družstevních záložen pak rovněž k osobám zvoleným do úvěrové komise,
f)   originál písemného stanoviska orgánu, který provádí dohled nad žadatelem v zemi jeho sídla k záměru žadatele nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na regulované právnické osobě nebo ji ovládnout, jde-li o žadatele se sídlem mimo území členského státu, nad kterým je takový dohled v zemi jeho sídla vykonáván,
g)   strategický záměr [§ 2 písm. g)],
h)   seznam osob, které jednáním ve shodě s žadatelem mají, nabudou nebo zvýší kvalifikovanou účast na regulované právnické osobě nebo ji ovládnou, s údaji5) o těchto osobách a s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na regulované právnické osobě, a popis skutečnosti, na základě které dochází k jednání ve shodě, a
i)   popis skutečnosti, na základě které dochází k ovládnutí regulované právnické osoby, má-li být žadatel ovládající osobou15), a doklady o původu finančních zdrojů, kterých má být použito k odkoupení podílu společníka, který není ovládající osobou.

15) § 74 a 75 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).“.

20. § 19 zní:

㤠19
Souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry nebo k jeho ovládnutí

Žádost o předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na právnické osobě, která je obchodníkem s cennými papíry, nebo k ovládnutí této osoby, se předkládá na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky. K žádosti připojí žadatel informace a doklady podle § 18 odst. 2 až 5, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie19) jinak.“.

21. V § 20 odst. 1 se za slova „regulované právnické osobě“ vkládají slova „nebo k jejímu ovládnutí“.

22. V § 20 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

23. V § 20 odst. 2 písmeno d) zní:

„d)   popis skutečnosti, na základě které dochází k ovládnutí regulované právnické osoby, a doklady o původu finančních zdrojů, kterých má být použito k odkoupení podílu společníka, který není ovládající osobou.“.

24. V příloze č. 1 tabulce 5a a v příloze č. 5 části 3C tabulce a) se za řádek začínající slovy „Pronájem bezpečnostních schránek“ vkládá řádek se slovy „Provádění administrace investičních fondů a zahraničních investičních fondů“ a v posledním řádku těchto tabulek se slova „odst. 3 písm. a) až n)“ nahrazují slovy „odst. 3 písm. a) až o)“.

25. V příloze č. 3 bodě 8.1 a v příloze č. 4 bodě 7.1 se za slova „trestný čin“ vkládají slova „(bez ohledu na to, zda bylo odsouzení následně zahlazeno)“.

26. V příloze č. 3 bodě 9.1 a v příloze č. 4 bodě 8.1 se slovo „zahájeno“ nahrazuje slovem „vedeno“ a v navazujícím textu k předložené otázce se za slovo „podrobnosti“ vkládají slova „ , včetně důvodu případného zastavení řízení,“.

27. Nadpis přílohy č. 13 zní: „Dotazník související s nabytím kvalifikované účasti“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2014.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.

E-shop

Nežádoucí chování na pracovišti: šikana, diskriminace, monitorování, whistleblowing

Nežádoucí chování na pracovišti: šikana, diskriminace, monitorování, whistleblowing

Eva Šimečková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie je zaměřena na nežádoucí chování na pracovišti, která zasahují do osobnostních práv zaměstnance, tedy monitorování, chráněné oznamování (whistleblowing), diskriminaci a šikanu. Vychází z národní i ... pokračování

Cena: 480 KčKOUPIT

Zákoník práce ve školské praxi

Zákoník práce ve školské praxi

Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Od posledního vydání této publikace zasáhla zákoník práce celá řada podstatných změn. Jako vždy mají provedené změny velký vliv i na řízení škol a školských zařízení. Je proto na místě posoudit pojetí novelizovaných oblastí pracovního práva také z pohledu potřeb školské praxe. Stejně ... pokračování

Cena: 660 KčKOUPIT

Zákon o výrobcích s ukončenou životností - Praktický komentář

Zákon o výrobcích s ukončenou životností - Praktický komentář

Tomáš Babáček, Josef Beneš, Filip Hloušek, Petr Knebel, Ladislav Trylč - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb. je jedním z klíčových předpisů pro oblast odpadového hospodářství, který upravuje tzv. rozšířenou odpovědnost výrobců (EPR) a to primárně výrobců ... pokračování

Cena: 1 450 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.