Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


129

VYHLÁŠKA

ze dne 25. června 2014,

kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Česká národní banka stanoví podle § 56 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, k provedení § 21 odst. 9 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   centrálním depozitářem zaknihovaných cenných papírů, osobou vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů vedenou centrálním depozitářem zaknihovaných cenných papírů, osobou vedoucí samostatnou evidenci investičních nástrojů nebo osobou vedoucí evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů,“.

2. Poznámky pod čarou č. 2 a 3 včetně odkazů na ně se zrušují.

3. V § 2 odst. 1 písm. f) se za slova „investiční společností,“ vkládají slova „samosprávným investičním fondem, hlavním administrátorem investičního fondu, penzijní společností nebo penzijním fondem,“.

4. V § 2 odst. 1 písmeno g) zní:

„g)   platební institucí, poskytovatelem platebních služeb malého rozsahu, institucí elektronických peněz nebo vydavatelem elektronických peněz malého rozsahu,“.

5. V § 2 odst. 1 písmeno h) zní:

„h)   pojišťovnou, zajišťovnou, pojišťovacím zprostředkovatelem nebo samostatným likvidátorem pojistných událostí při výkonu činností souvisejících s provozováním životního pojištění, s výjimkou pojišťovacího zprostředkovatele, u něhož pojišťovna nese odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností, nebo“.

6. V § 2 odst. 1 se písmena i), j), k), l) a m) včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušují.

Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno i).

7. V § 2 odst. 1 písmeno i) zní:

„i)   osobou oprávněnou provozovat směnárenskou činnost podle zákona o směnárenské činnosti.“.

8. § 3 zní:

㤠3
Vymezení pojmů

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí neprůhlednou vlastnickou strukturou stav, kdy nelze zjistit, kdo je skutečným majitelem klienta

a)   z výpisu z obchodního rejstříku, jiné obdobné evidence země sídla zahraniční osoby, která není zapsána do obchodního rejstříku v České republice, a není-li v zemi sídla této zahraniční osoby taková evidence, pak z úředně ověřené společenské smlouvy, nebo
b)   z jiné listiny, kterou byla zahraniční osoba založena a která obsahuje všechny její změny, anebo
c)   z důvěryhodného zdroje, na který se instituce důvodně spoléhá.

(2) Pro účely této vyhlášky se rozumí zemí původu

a)   fyzické osoby každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášena k trvalému nebo jinému pobytu,
b)   právnické osoby, která podléhá povinnostem podle § 25 odst. 4 zákona či obdobným povinnostem, stát, ve kterém má své sídlo,
c)   právnické osoby, která nepodléhá povinnostem podle § 25 odst. 4 zákona či obdobným povinnostem, stát, ve kterém má své sídlo, a současně všechny státy, v nichž má pobočku, organizační složku nebo provozovnu.

(3) O neprůhlednou vlastnickou strukturu podle odstavce 1 se nejedná, pokud je klient společností, jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu, a která podléhá požadavkům na zveřejnění informací rovnocenným požadavkům práva Evropské unie.“.

Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

9. V § 4 odst. 2 se za slovo „opatření“ vkládají slova „ , včetně identifikace a kontroly klienta,“.

10. V § 4 odstavec 3 zní:

„(3) Samostatný likvidátor pojistných událostí při výkonu činností souvisejících s provozováním životního pojištění a osoba oprávněná provozovat směnárenskou činnost nemusí ve vztahu k těmto činnostem naplňovat požadavky podle § 5 odst. 1 až 4. Při zjišťování a vyhodnocování podezřelého obchodu však přihlíží k charakteru obchodu a okolnostem jeho uskutečnění a k charakteru a objemu obvyklých obchodů klienta.“.

11. V § 4 se za odstavec 3 doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Instituce, která ve vztahu k některému klientovi uplatňuje výjimku z povinnosti identifikace nebo kontroly klienta v souladu s § 13 zákona, není povinna ve vztahu k tomuto klientovi, v rozsahu uplatňované výjimky, naplňovat požadavky podle § 5 této vyhlášky. Při vyhodnocování rizik podle § 13 odst. 3 zákona však instituce přihlíží alespoň k rizikovým faktorům uvedeným v § 5 odst. 2 a k okolnostem uvedeným v § 5 odst. 3 písm. c) této vyhlášky.“.

12. V nadpisu § 5 se za slova „Pravidla přijatelnosti klienta“ doplňují slova „ , stanovení rizikového profilu a další postupy“.

13. V § 5 odstavec 1 zní:

„(1) Instituce v rámci systému řízení rizik souvisejících s legalizací výnosů z trestné činnosti nebo financováním terorismu stanoví a uplatňuje pravidla a postupy, podle kterých s ohledem na rizikový profil klienta

a)   provádí kategorizaci klientů,
b)   rozhodne o uskutečnění obchodu nebo navázání obchodního vztahu s klientem nebo již probíhající obchod nebo existující obchodní vztah s klientem ukončí,
c)   zjišťuje rizikové faktory uvedené v odstavci 2 u nových klientů a průběžně během trvání obchodního vztahu u všech klientů; přitom aktualizuje zařazení klienta do příslušné rizikové kategorie podle zjištěných informací a
d)   přijímá odpovídající opatření vůči klientům, u nichž byl zjištěn rizikový faktor (dále jen „rizikový klient“).“.

14. V § 5 odst. 2 se za slova „Rizikový profil klienta instituce sestaví a hodnotí vždy“ vkládá slovo „alespoň“.

15. V § 5 odst. 2 písm. a) se za slova „původu klienta“ vkládají slova „ , osoby, která s institucí jedná jménem klienta,“.

16. V § 5 odst. 2 písm. a) se za slova „jménem klienta, nebo“ vkládají slova „některá ze“.

17. V § 5 odst. 2 písmeno b) zní:

„b)   skutečnost, že podle informací, které má instituce k dispozici, předmět obchodu byl či má být v souvislosti s obchodem převeden nebo poskytnut ze státu, který nedostatečně nebo vůbec neuplatňuje opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo ze státu, který instituce na základě svého hodnocení považuje za rizikový, nebo že předmět obchodu byl či má být v souvislosti s obchodem převeden nebo poskytnut do takového státu,“.

18. V § 5 odst. 2 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

„c)   zápis klienta, osoby, která s institucí jedná jménem klienta, skutečného majitele klienta, osoby, se kterou klient uskutečňuje obchod, nebo, pokud jsou instituci známi, konečného příjemce předmětu obchodu nebo skutečného majitele osoby, se kterou klient uskutečňuje obchod, na seznamu osob a hnutí, vůči nimž jsou uplatňována sankční opatření v souladu s jinými právními předpisy2),

2) Například zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 329/2007 ze dne 27. března 2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice, ve znění pozdějších předpisů.“.

19. Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.

20. V § 5 odst. 2 písm. g) se slova „zřízení účtu“ nahrazují slovy „obchodního vztahu“.

21. V § 5 odst. 2 písm. g) se za slova „činnosti klienta“ vkládá čárka a zrušuje se slovo „a“.

22. V § 5 odst. 2 písm. h) se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)   skutečnost, že podle informací, které má instituce k dispozici, je s předmětem činnosti klienta spojeno zvýšené riziko legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu.“.

23. V § 5 odst. 3 se v uvozovací části ustanovení za slova „jakož i v jeho průběhu“ vkládají slova „a při provádění obchodů, které nejsou součástí obchodního vztahu“.

24. V § 5 odst. 3 písm. c) bod 1 zní:

„1.  u nichž se vyskytuje některý z rizikových faktorů podle § 5 odst. 2,“.

25. V § 5 odst. 3 písm. c) bodě 2 se zrušuje slovo „nebo“.

26. V § 5 odst. 3 písm. c) bodě 3 se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 4, který zní:

„4.  u kterých je instituci známo, že skutečným majitelem klienta je politicky exponovaná osoba nebo že se jich politicky exponovaná osoba účastní jinak, nebo“.

27. V § 5 odst. 3 písm. c) se za bod 4 doplňuje bod 5, který zní:

„5.  velkého objemu nebo vysoké úrovně složitosti, zejména s ohledem na typ klienta, předmět, výši a způsob vypořádání obchodu, účel obchodního vztahu a předmět činnosti klienta.“.

28. V § 6 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

29. § 7 zní:

㤠7

Veškeré schvalovací a rozhodovací procesy a kontrolní činnosti v rámci systému vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření, včetně souvisejících odpovědností, pravomocí, podkladů a posouzení hodnotící zprávy podle § 8, musí být možné zpětně rekonstruovat. K zabezpečení tohoto požadavku instituce zavede a udržuje odpovídající systém uchování informací, který zahrnuje rovněž informace o zjištěních učiněných při kontrole klienta a při přezkoumávání obchodů a korespondenci vztahující se k obchodům a obchodním vztahům. Zpětně rekonstruovatelný musí být i takový proces, jehož výsledkem je závěr, že nejsou dány důvody pro změnu rizikového profilu klienta či pro podání oznámení o podezřelém obchodu.“.

30. V § 8 se za odstavec 1 doplňuje odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

„(2) Veškeré závěry a hodnocení obsažené v hodnotící zprávě musejí být řádně odůvodněny. Nezpracovává-li hodnotící zprávu kontaktní osoba3), obsahuje zpráva vyjádření kontaktní osoby k úplnosti a správnosti hodnotící zprávy.


3) § 22 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

31. V § 8 odstavec 6 zní:

„(6) Má-li instituce statutární orgán, projedná tento orgán hodnotící zprávu nejpozději do 4 měsíců po konci období, za které je zpracována, a vyjádří se ke zjištěným nedostatkům a návrhům v ní obsaženým. Má-li instituce dozorčí radu, správní radu nebo kontrolní komisi, plní tyto povinnosti také tento orgán. V případě pobočky, organizační složky nebo provozovny instituce podle § 2 odst. 2 plní tyto povinnosti vedoucí této pobočky, organizační složky nebo provozovny.“.

32. V § 8 odst. 7 se za slova „Hodnotící zprávu“ vkládají slova „spolu s vyjádřením podle odstavců 2 a 6“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Instituce uvede svůj systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, do souladu s vyhláškou č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění této vyhlášky, nejpozději do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.

E-shop

Insolvenční řízení, 2. vydání

Insolvenční řízení, 2. vydání

Hásová, Moravec - C. H. Beck

Je nepochybné, že právní úprava insolvenčního práva zahrnuje vyvíjející se oblast, která se snaží nastavit pravidla pro optimální řešení krize a vymanění se z bludného kruhu chudoby. Druhé vydání publikace Insolvenční řízení, zabývající se právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha IV., 3. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha IV., 3. vydání

Jaromír Jirsa, Tomáš Mottl, Bohuslav Petr, Petr Vojtek, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, ...

Cena: 600 KčKOUPIT

Státní občanství na území České republiky v minulosti a současnosti

Státní občanství na území České republiky v minulosti a současnosti

František Emmert - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha zpracovává komplexně a přehledně vývoj právního institutu státního občanství na území dnešní České republiky od jeho založení až po současnost. Autor popisuje a vysvětluje ve společensko-politických ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.